Stanley STHT77504-1 Ohjekirja

Tyyppi
Ohjekirja

Tämä käsikirja sopii myös

FIN
78
Sisältö
• Laseria koskevat tiedot
• Käyttöturvallisuus
• Akun turvallisuus
• AA-paristojen asentaminen
• Laserin kytkeminen päälle
• Laserin tarkkuuden tarkistaminen
• Laserin käyttö
• Huolto
• Vianmääritys
• Huolto ja korjaus
• Tekniset tiedot
Laseria koskevat tiedot
STHT77504-1 ja STHT77594-1 -laserit ovat
luokan 2 lasertuotteita. Laserit ovat itsetasaavia
laserlaitteita, joita voidaan käyttää vaaka- (taso) ja
pystysuuntaisissa (kohtisuora) kohdistuksissa.
Käyttöturvallisuus
Turvallisuusohjeet
Alla olevat määritykset kuvaavat kunkin varoitussanan
tärkeystason. Lue ohjekirja ja kiinnitä huomiota
seuraaviin merkkeihin.
VAARA: Ilmoittaa välittömästä vaarasta,
joka johtaa kuolemaan tai vakavaan
vammautumiseen, mikäli sitä ei vältetä.
VAROITUS: Ilmoittaa mahdollisesta vaarasta,
joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan
vammautumiseen, mikäli sitä ei vältetä.
HUOMIO: Ilmoittaa mahdollisesta vaarasta,
joka voi johtaa lievään tai kohtalaisen vakavaan
vammautumiseen, mikäli sitä ei vältetä.
HUOMAUTUS: Ilmoittaa toimenpiteestä, joka voi
johtaa omaisuusvahinkoon, mikäli sitä ei vältetä.
Mikäli sinulla on kysyttävää tai huomautuksia
tästä tai muusta STANLEY
®
-työkalusta, lisätietoa
on saatavilla osoitteesta http://www.STANLEY.com.
VAROITUS:
Kaikki ohjeet on luettava ja
ymmärrettävä. Mikäli tämän ohjekirjan
varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
seurauksena voi olla vakava henkilövahinko.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
VAROITUS:
Lasersäteelle altistuminen. Lasertasoa
ei saa purkaa tai muuttaa. Sisällä ei ole
käyttäjän huollettavissa olevia osia.
Vakavan silmävamman vaara.
VAROITUS:
Vaarallinen säteily. Muiden kuin tässä
määritettyjen säätöjen tai toimenpiteiden
suorittaminen voi johtaa vaaralliseen
säteilylle altistumiseen.
Laserissa oleva merkki voi sisältää seuraavat symbolit.
Symboli Merkitys
V Volttia
mW Milliwattia
Laserin varoitus
nm Aallonpituus nanometreinä
2 Luokan 2 laser
Varoitusmerkit
Laser sisältää seuraavat merkit käyttömukavuutta
ja turvallisuutta varten.
VAROITUS: Käyttäjän on luettava
ohjekirja henkilövahinkovaaran
välttämiseksi.
VAROITUS: LASERSÄTEILY.
ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.
Luokan 2 lasertuote.
79
FIN
Laseria ei saa käyttää räjähdysalttiissa
ympäristöissä, kuten syttyvien nesteiden, kaasun
tai pölyn lähettyvillä. Tästä sähkötyökalusta voi
syntyä kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt.
Säilytä käyttämätöntä laseria lasten ja
muiden kouluttamattomien henkilöiden
ulottumattomissa. Laserit ovat vaarallisia
kouluttamattomien henkilöiden käsissä.
Työkalua SAAVAT huoltaa vain pätevät korjaajat.
Pätemättömien henkilöiden suorittama huolto voi
johtaa henkilövahinkoihin. Paikanna lähin Stanley-
huoltopalvelu osoitteessa http://www.2helpU.com.
Älä käytä lasersäteen katselemiseen optisia
välineitä kuten teleskooppia tai välilaitteita.
Vakavan silmävamman vaara.
Laseria ei saa asettaa asentoon, jossa henkilöt
voivat tarkoituksellisesti tai vahingossa katsoa
lasersäteeseen. Vakavan silmävamman vaara.
Laseria ei saa asettaa heijastavien pintojen
lähelle, sillä pinnat voivat heijastaa lasersäteen
muiden silmiin. Vakavan silmävamman vaara.
Kytke laser pois päältä, kun sitä ei käytetä. Jos
laser jätetään päälle, lasersäteeseen katsomisen
vaara on suurempi.
Laseria ei saa muuttaa millään tavalla. Työkalun
muuttaminen voi johtaa vaaralliseen lasersäteilyyn
altistumiseen.
Laseria ei saa käyttää lasten lähellä eikä lasten
saa antaa käyttää laseria. Vakavan silmävamman
vaara.
Varoitusmerkkejä ei saa poistaa tai turmella. Jos
merkit poistetaan, käyttäjä tai muut henkilöt voivat
altistua vahingossa säteilylle.
Aseta laser tukevasti tasaiselle alustalle. Jos
laser putoaa, laser voi vaurioitua tai seurauksena
voi olla vakava henkilövahinko.
Henkilöturvallisuus
Pysy valppaana, tarkkaile toimenpiteitäsi ja käytä laseria
terveellä maalaisjärjellä. Älä käytä laseria väsyneenä tai
huumausaineiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen
alaisena. Hetkellinenkin epähuomio laserin käytön
aikana voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin.
Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Suojavarusteiden, kuten hengityssuojan,
turvajalkineiden, kypärän ja kuulonsuojaimien
käyttö voi vähentää henkilövahinkovaaraa
työskentelyolosuhteista riippuen.
Työkalun käyttö ja hoito
Laseria ei saa käyttää, jos Virran/kuljetuksen
lukituskytkin ei kytke laseria päälle ja pois päältä.
Laitteet, joita ei voida hallita kytkimellä, ovat
vaarallisia ja ne on korjattava.
Noudata tämän ohjekirjan osion Huolto ohjeita.
Hyväksymättömien osien käyttö tai Huolto-osion
ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa
sähköiskuun tai henkilövahinkoon.
Akkujen ja paristojen
turvallisuus
VAROITUS:
Paristot voivat räjähtää tai vuotaa sekä
aiheuttaa henkilövammoja tai tulipalon.
Toimi seuraavasti riskien välttämiseksi:
Noudata kaikkia paristojen tuotemerkkiin ja
pakkaukseen merkittyjä ohjeita ja varoituksia
huolellisesti.
Aseta akut/paristot aina oikein akun ja laitteiston
napaisuusmerkintöjä (+ ja –) noudattaen.
Älä aiheuta oikosulkua akun napojen välillä.
Älä lataa kertakäyttöisiä paristoja.
Älä sekoita uusia ja vanhoja akkuja/paristoja.
Vaihda kaikki paristot samaan aikaan saman
merkkisiin ja tyyppisiin paristoihin.
Poista tyhjät paristot heti ja hävitä ne paikallisten
määräyksien mukaan.
Älä hävitä akkuja/paristoja tulessa.
Pidä paristot aina lasten ulottumattomissa.
Poista akku/paristot, kun laitetta ei käytetä.
FIN
80
AA-paristojen asentaminen
Asenna uudet AA-paristot STHT77504-1 tai STHT77594-1
laseriin.
1.
Käännä laser ylösalaisin.
2.
Nosta laserin alaosassa oleva lukitus ylös
paristokotelon kannen avaamiseksi (kuva
B
1
).
3.
Aseta koteloon neljä korkealaatuista ja tunnettua
tuotemerkkiä edustavaa AA-paristoa ja varmista,
että paristojen - ja + -päät asetetaan kotelon
napaisuusmerkintöjen mukaisesti (kuva
B
2
).
4.
Paina paristokotelon kansi kiinni, kunnes se
napsahtaa paikoilleen (kuva
B
3
).
Kun laseria ei käytetä, pidä Virran/kuljetuksen lukituskytkin
keskiasennossa (OFF) (kuva
V
2
) paristojen virran
säästämiseksi.
Laserin kytkeminen päälle
1.
Aseta laser tasaiselle alustalle niin, että laser
osoittaa suoraan eteenpäin vastakkaista seinää kohti
(0º asento).
2.
Kytke laser toimintaan (ON) vaakasuuntaisen
lasersäteen näyttämiseksi. Joko:
Siirrä Virran/kuljetuksen lukituskytkin
vasemmalle heilurin lukitsemiseksi paikoilleen ja
säteiden näyttämiseksi manuaalisessa tilassa
(kuva
V
1
).
Siirrä Virran/kuljetuksen lukituskytkin oikealle
heilurin lukituksen avaamiseksi ja säteiden
näyttämiseksi itsetasaustilassa (kuva
V
3
).
3.
Paina kerran (kuva
V
4
) nähdäksesi
vaakasuoran lasersäteen, toisen kerran nähdäksesi
pystysuoran säteen ja kolmannen kerran nähdäksesi
vaaka- ja pystysuuntaiset säteet.
4.
Tarkista lasersäteet.
Jos laser on kallistunut niin paljon, ettei se voi
itsetasoittua (> 4°), tai laser ei ole tasaisesti
manuaalisessa tilassa, lasersäteet vilkkuvat.
Jos lasersäteet vilkkuvat, laser ei ole
vaakasuorassa (tai kohtisuorassa) EIKÄ
SITÄ SAA KÄYTTÄÄ vaaka- tai pystytason
määrittämiseen tai merkitsemiseen. Sijoita laser
uudelleen tasaiselle alustalle.
5.
Jos JOKIN seuraavista kohdista PÄTEE, jatka
kohtaanLaserin tarkkuuden tarkistaminen ENNEN
LASERIN KÄYTTÖÄ projektissa.
Käytät laseria ensimmäistä kertaa (jos laser on
altistunut äärilämpötiloille).
Laserin tarkkuutta ei ole tarkistettu pitkään
aikaan.
Laser on voitu pudottaa.
Laserin tarkkuuden
tarkistaminen
Laserlaitteet on tiivistetty ja kalibroitu tehtaalla. Tarkkuus
on suositeltavaa tarkistaa ennen laserin ensimmäistä
käyttökertaa (jos laser on altistunut äärilämpötiloille) ja
sen jälkeen säännöllisesti tarkkuuden varmistamiseksi.
Noudata seuraavia ohjeita tässä ohjekirjassa kuvattujen
tarkkuustarkastuksien aikana:
Käytä suurinta mahdollista aluetta/etäisyyttä,
joka on lähinnä käyttöetäisyyttä. Mitä suurempi
alue/etäisyys, sitä helpompaa laserin tarkkuuden
mittaaminen on.
Aseta laser tasaiselle ja vakaalle alustalle, joka on
tasainen molemmissa suunnissa.
Merkitse lasersäteen keskikohta.
Vaakasuora säde - skannaussuunta
Laserin vaakasuoran skannauksen kalibrointi voidaan
tarkistaa käyttäen kahta 30′ (9 m) etäisyydellä
toisistaan olevaa seinää. Kalibroinnin tarkistus on
tärkeää suorittaa vähintään sillä etäisyydellä, jolla
työkalua tullaan käyttämään.
1.
Aseta laser seinän päätyä vasten (kuva
D
1
).
2.
Siirrä Virran/kuljetuksen lukituskytkin oikealle
(kuva
V
3
) laserin kytkemiseksi päälle (ON)
itsetasaustilassa ja vaakasuuntaisen säteen
näyttämiseksi.
81
FIN
3.
Merkitse vähintään 30′ (9 m) etäisyydelle
lasersäteestä kohta
a
ja
b
.
4.
Käännä laseria 180º.
5.
Säädä laserin korkeutta niin, että säteen keskikohta
on kohdistunut kohtaan
a
(kuva
D
2
).
6.
Merkitse suoraan kohdan
b
ylä- tai alapuolelle
merkintä
c
lasersäteen tasolle (kuva
D
3
).
7.
Mittaa kohdan
b
ja
c
välinen kohtisuora etäisyys.
8.
Jos mittaustulos on sallittua kohtien
b
ja
c
välistä
etäisyyttä suurempi seuraavan taulukon kohtien
a
ja
b
välisellä etäisyydellä, laser on vietävä
valtuutettuun huoltopalveluun huoltoon.
Etäisyys välillä
a
ja
b
Sallittu etäisyys
välillä
b
-
c
30 (9 m) 5/32” (4 mm)
40 (12 m) 7/32” (6 mm)
50 (15 m) 5/16” (8 mm)
Vaakasuora säde - tason suunta
Laserin vaakasuoran tason kalibrointi voidaan tarkistaa
käyttäen yhtä vähintään 30 (9 m) pitkää seinää.
Kalibroinnin tarkistus on tärkeää suorittaa vähintään sillä
etäisyydellä, jolla työkalua tullaan käyttämään.
1.
Aseta laser seinän päätyä vasten (kuva
E
1
).
2.
Siirrä Virran/kuljetuksen lukituskytkin oikealle (kuva
V
3
) laserin kytkemiseksi päälle (ON) itsetasaustilassa
ja vaakasuuntaisen säteen näyttämiseksi.
3.
Merkitse vähintään 30′ (9 m) etäisyydelle
lasersäteestä kohta
a
ja
b
.
4.
Siirrä laser seinän vastakkaiseen päätyyn (kuva
E
2
).
5.
Suuntaa laser seinän ensimmäistä päätyä kohti
samansuuntaisesti seinään nähden.
6.
Säädä laserin korkeutta niin, että säteen keskikohta
on kohdistunut kohtaan
b
.
7.
Merkitse suoraan kohdan
a
ylä- tai alapuolelle
merkintä
c
lasersäteen tasolle (kuva
E
3
).
8.
Mittaa kohdan
a
ja
c
välinen etäisyys.
9.
Jos mittaustulos on sallittua kohtien
a
ja
c
välistä
etäisyyttä suurempi seuraavan taulukon kohtien
a
ja
b
välisellä etäisyydellä, laser on vietävä
valtuutettuun huoltopalveluun huoltoon.
Etäisyys välillä
a
ja
b
Sallittu etäisyys
välillä
a
-
c
30 (9 m) 5/32” (4 mm)
40 (12 m) 7/32” (6 mm)
50 (15 m) 5/16” (8 mm)
Kohtisuora säde - luoti
Laserin kohtisuoran (luoti) kalibroinnin tarkistaminen
voidaan suorittaa tarkimmin, kun käytettävissä on
huomattava mieluiten 30 (9 m) kohtisuora tila yläpuolella ja
yksi henkilö pitää laseria lattialla ja toinen henkilö on katon
lähellä säteen osoittaman pisteen merkitsemiseksi kattoon.
Kalibroinnin tarkistus on tärkeää suorittaa vähintään sillä
etäisyydellä, jolla työkalua tullaan käyttämään.
1.
Aseta laser vähintään 1,0 m (3.28 ft) päähän oven
karmista (kuva
F
1
).
2.
Siirrä Virran/kuljetuksen lukituskytkin oikealle (kuva
V
3
) laserin kytkemiseksi päälle (ON) itsetasaustilassa
ja vaakasuuntaisen säteen näyttämiseksi.
3.
Paina painiketta kerran nähdäksesi kohtisuoran
säteen.
4.
Suuntaa pystysuora lasersäde oven karmia kohti.
5.
Merkitse lasersäteen alaosan lisäksi kolme kohtaa
a
,
b
ja
c
; jossa
b
on kohtien
a
ja
c
keskellä.
6.
Merkitse
e
kohtaan, jossa lasersäteen yläosa näkyy
oven karmin yläpuolella.
7.
Siirrä laser oven karmin vastakkaiselle puolelle (kuva
F
2
).
8.
Kohdista lasersäteen alaosa kohtaan
a
,
b
ja
c
.
9.
Merkitse
f
kohtaan, jossa lasersäteen yläosa näkyy
oven karmin yläpuolella.
10.
Mittaa kohdan
e
ja
f
välinen etäisyys.
FIN
82
11.
Jos mittaustulos on sallittua kohtien
e
ja
f
välistä
etäisyyttä suurempi seuraavan taulukon vastaavalla
korkeudella
D
, laser on vietävä valtuutettuun
huoltopalveluun huoltoon.
Korkeus
D
Sallittu etäisyys
Seuraavien kohtien välillä
e
ja
f
6,56 (2,0 m) 1/16" (1,5 mm)
8,20 (2,5 m) 3/32” (2,0 mm)
9,84 (3,0 m) 1/8” (2,5 mm)
Laserin käyttö
Käyttövinkkejä
Merkitse aina lasersäteen keskikohta.
Äärimmäiset lämpötilavaihtelut voivat liikuttaa
sisäosia, mikä voi vaikuttaa tarkkuuteen. Tarkista
tarkkuus usein käytön aikana.
Jos laser putoaa, tarkista sen virheetön kalibrointi.
Laser on itsetasoittuva oikein kalibroituna. Laserit on
kalibroitu tehtaalla löytämään taso, tämä edellyttää
laserin asettamista tasaiselle alustalle keskimäärin ±
4° tasalle. Laite ei vaadi manuaalista säätöä.
Käytä laseria tasaisella alustalla.
Laserin kytkeminen pois päältä
Liu'uta Virran/kuljetuksen lukituskytkin OFF-asentoon
(kuva
V
2
), kun laseria ei käytetä. Jos kytkintä ei
ole asetettu OFF-asentoon, laser ei sammu.
Laserin käyttö kannattimella
Kannatin (kuva
G
) toimitetaan laserin mukana, jotta
laser voitaisiin kiinnittää helposti tankoon, kattoritilään
tai pylvääseen.
1.
Kiinnitä laser hyvin kannattimeen.
Käytä laserin alaosassa, sivulla tai takana
olevia 1/4-20 kierteitä (kuva
C
) asettaaksesi
laserin kannattimen varren 1/4-20 kierteiseen
(kuva
G
1
).
Käännä laserin nuppia (kuva
G
2
)
myötäpäivään laserin lukitsemiseksi kannattimen
varren 1/4-20 kierteisiin.
2.
Vaihda tarvittaessa laserin korkeutta tai asentoa
kannattimessa.
Käännä säätönuppia (kuva
G
3
) vastapäivään
kannattimen varren löysäämiseksi.
Liu’uta kannattimen vartta ylös- tai alaspäin
haluamallesi korkeudelle (kuva
G
4
). Voit
muuttaa kannattimen asentoa arvosta 90°
arvoon 180° liu’uttamalla kannattimen varren
kannattimen yläosaan ja kääntämällä vartta
sitten oikealle (kuva
G
5
).
Käännä säätönuppia (kuva
G
3
)
myötäpäivään kannattimen varren lukitsemiseksi
paikoilleen.
3.
Käytä kannattimen pidikettä (kuva
G
6
) laserin
pitämiseksi paikoillaan tangossa, kattoritilässä tai
pylväässä.
Kierrä tarvittaessa pidikettä niin, että se on
oikeassa kulmassa kohteen kiinnittämiseksi.
Pitele kannattimen vartta yhdellä kädellä ja
käännä toisella kädellä pidikettä (kuva
G
7
).
Aseta kannattimen pidike tangon, kattoritilän tai
pylvään ympärille.
Käännä kiinnitysnuppia (kuva
G
8
)
myötäpäivään, kunnes pidike on kireästi kohteen
ympärillä ja kannatin on paikoillaan.
Laserin käyttö muilla lisävarusteilla
VAROITUS:
Koska muiden kuin STANLEY-
lisävarusteiden sopivuutta ei ole testattu
tässä laserissa, niiden käyttö tässä laserissa
voi olla vaarallista.
Käytä ainoastaan tähän malliin suositeltuja
STANLEY
®
-lisävarusteita. Tiettyyn lasermalliin sopivat
lisävarusteet voivat olla vaarallisia toisessa laserissa
käytettyinä.
Laserin alaosassa, sivussa ja takana on 1/4-20
sisäkierteet (kuva
C
) saatavilla olevia ja tulevia
STANLEY
®
-lisävarusteita varten.
83
FIN
Muita tähän laseriin suositeltuja lisävarusteita on
saatavilla lisämaksusta paikalliselta jälleenmyyjältä
tai valtuutetusta huoltopalvelusta. Jos tarvitset apua
lisävarusteiden löytämisessä, ota yhteyttä lähimpään
STANLEY-huoltopalveluun tai vieraile verkkosivustolla:
http://www.STANLEY.com.
Huolto
Kun laser poistetaan käytöstä, puhdista sen
ulkopinnat kostealla liinalla ja pyyhi laser kuivaksi
pehmeällä ja kuivalla liinalla. Aseta se sitten säilöön
toimitetussa pakkauksessa.
Vaikka laserin ulkopinnat kestävät liuottimet, ÄLÄ
KOSKAAN käytä liuottimia laserin puhdistamisessa.
Älä säilytä laseria alle -20 ˚C (-5 ˚F) tai yli 60 ˚C
(140 ˚F) lämpötilassa.
Varmista laserin tarkkuus tarkistamalla sen
virheetön kalibrointi.
STANLEY-huoltopalvelut voivat suorittaa
kalibrointitarkistuksia ja muita huollon aikaisia
korjauksia.
Vianmääritys
Laser ei käynnisty
Tarkista AA-paristot varmistaaksesi seuraavat:
Kaikki paristot on asennettu oikein paristokotelon
napaisuusmerkintöjen (+) ja (–) mukaisesti.
Paristojen navat ovat puhtaita ja ettei niissä ole
ruostetta tai korroosiota.
Paristot ovat uusia, korkealaatuisia ja edustavat
tunnettua tuotemerkkiä vuotovaarojen
vähentämiseksi.
Varmista AA-paristojen hyvä kunto. Mikäli
epäselvyyksiä ilmenee, kokeile asentaa uudet paristot.
Jos käytät ladattavia paristoja, varmista, että ne on
ladattu täyteen.
Varmista, että laser on kuiva.
Jos laser on kuumentunut yli 50 ˚C (120 ˚F)
lämpötilaan, laite ei käynnisty. Jos laseria on
säilytetty erittäin korkeissa lämpötiloissa, anna sen
jäähtyä. Lasertaso ei vaurioidu käyttäessä Virran/
kuljetuksen lukituskytkintä ennen sen jäähtymistä
oikeaan käyttölämpötilaan.
Lasersäteet vilkkuvat
Kun laitteet on itsetasoitustilassa, laserit on tarkoitettu
itsetasoittuviksi keskimäärin korkeintaan noin
kaikissa suunnissa. Jos laser on kallistunut niin, että
sisäinen mekanismi ei voi tasoittua itsestään (tai laser
ei ole tasaisesti manuaalisessa tilassa), lasersäteet
vilkkuvat ilmoittaen kallistusvälin ylittymisestä.
VILKKUVAT LASERSÄTEET EIVÄT OLE
VAAKASUORASSA TAI KOHTISUORASSA EIKÄ
SITÄ SAA KÄYTTÄÄ VAAKA- TAI PYSTYTASON
MÄÄRITTÄMISEEN TAI MERKITSEMISEEN. Sijoita
laser uudelleen tasaisemmalle alustalle.
Lasersäteiden liike ei lopu
Laser on tarkkuusväline. Jos sitä ei aseteta vakaalle
(ja liikkumattomalle) pinnalle, laser pyrkii jatkuvasti
löytämään tasoa. Jos säteen liike ei lopu, kokeile asettaa
laser vakaammalle alustalle. Varmista myös, että alusta
on suhteellisen tasainen laserin vakauden takaamiseksi.
Huolto ja korjaus
Huomaa: Jos lasertaso puretaan, tuotteen takuut
mitätöityvät.
Varmista tuotteen TURVALLISUUS ja LUOTETTAVUUS
viemällä se korjattavaksi, huollettavaksi ja
säädettäväksi valtuutettuun huoltopalveluun.
Pätemättömien henkilöiden suorittama huolto voi
johtaa henkilövahinkoihin. Paikanna lähin STANLEY
-huoltopalvelu osoitteessa http://www.STANLEY.com.
FIN
84
Kahden vuoden takuu
Stanley myöntää sen elektronisille mittauslaitteille kahden vuoden takuun, joka kattaa materiaali- ja/tai
valmistusviat ja astuu voimaan ostopäivänä.
Vialliset laitteet korjataan tai vaihdetaan Stanleyn harkinnan mukaan, jos ne toimitetaan seuraavaan osoitteeseen
ostotositteen ohella:
Stanley UK Sales Limited
Gowerton Road
Brackmills, Northampton NN4 7BW
Tämä takuu ei koske vikoja, jotka johtuvat vahingoista, kulumisesta, valmistajan ohjeista poikkeavasta käytöstä
tai tuotemuutoksista tai korjauksista, joihin Stanley ei ole antanut lupaa.
Tämän takuun piiriin kuuluva korjaus tai vaihto ei vaikuta takuun voimassaoloaikaan.
Lain sallimissa määrin Stanley ei tämän takuun piirissä ota vastuuta suorista tai seuraamuksellisista
menetyksistä, jotka aiheutuvat tämän tuotteen puutoksista.
Tähän takuuseen ei saa tehdä muutoksia ilman Stanleyn lupaa.
Tämä takuu ei vaikuta tämän tuotteen ostavan kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin.
Tähän takuuseen sovelletaan sen maan lainsäädäntöä, jossa tuote myytiin. Stanley ja tuotteen ostaja sitoutuvat
peruuttamattomasti kyseisen maan yksinomaiseen tuomiovaltaan koskien kaikkia tähän takuuseen liittyviä
vaateita tai muita tapauksia.
Takuu ei kata kalibrointia ja ylläpitoa.
HUOMIO:
Asiakas vastaa laitteen oikeaoppisesta käytöstä ja ylläpidosta. Asiakkaan vastuulla on lisäksi tarkistaa
laserlaitteen tarkkuus säännöllisesti ja suorittaa sen kalibrointi tarvittaessa.
Tekniset tiedot
STHT77504-1 STHT77594-1
Valonlähde Laserdiodit
Laserin aallonpituus 630 680 nm näkyvissä 510 530 nm näkyvissä
Laserteho ≤ 3,2 mW LUOKAN 2 LASERTUOTE
Käyttöväli 20 m (65′) 25 m (80′)
Tarkkuus ± 4 mm etäisyydellä 10 m (±5/32” etäisyydellä 33′)
Virtalähde 4 AA (1,5V) paristot (3V DC)
Käyttölämpötila -10 °C - 40 °C (14 °F - 104 °F)
Säilytyslämpötila -20 °C - 60 °C (-5 °F - 140 °F)
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196

Stanley STHT77504-1 Ohjekirja

Tyyppi
Ohjekirja
Tämä käsikirja sopii myös