DeLonghi ks 3000 m e metropolis Omistajan opas

Kategoria
Electric citrus presses
Tyyppi
Omistajan opas

Tämä käsikirja sopii myös

¶∂ƒπ°ƒ∞º∏ ∆∏™ ™À™∫∂À∏™
A) ∫·¿ÎÈ
B) ∫ÒÓÔ˜ ÁÈ· ÂÛÂÚȉÔÂȉ‹
C) ¶¿Óˆ Ê›ÏÙÚÔ
D) ∫¿Ùˆ Ê›ÏÙÚÔ
E) ∂ÈÏÔÁ¤·˜ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜ ¯˘ÌÔ‡
F) ¢Ô¯Â›Ô
G) ™ÙfiÌÈÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÛÙ¿˙ÂÈ
H) ¢·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ ÌÔ¯ÏÔ‡
I) ªÔ¯Ïfi˜ ÛÙ˘„›Ì·ÙÔ˜
L) ÕÍÔÓ·˜ ÌÔÙ¤Ú
M) ªÔÙ¤Ú
BESKRIVELSE AV APPARATET
A) Lokk
B) Kjegleenhet for sitrusfrukt
C) Øvre filter
D) Nedre filter
E) Seleksjonsbryter for tykkelse på juicen
F) Beholder
G) Dråpehindrende tut
H) Ringspake
I) Pressespake
L) Motoraksel
M) Motor
BESKRIVNING AV
APPARATEN
A) Lock
B) Presskulle
C) Övre filter
D) Nedre filter
E) Reglage för mängden
fruktkött
F) Behållare
G) Droppfri pip
H) Hävarmsring
I) Hävarm
L) Drivaxel
M) Motorhus
BESKRIVELSE AF APPARATET
A) Låg
B) Pressekon
C) Øvre filter
D) Nedre filter
E) Vælger til justering af frugtkødindhold
F) Beholder
G) Tud med drypstop
H) Stangring
I) Pressestang
L) Motoraksel
M) Motordel
LAITTEEN KUVAUS
A) Kansi
B) Puristin
C) Ylempi suodatin
D) Alempi suodatin
E) Mehun sakeuden valitsin
F) Astia
G) Tippalukolla varustettu valutusputki
H) Puristusvivun rengas
I) Puristusvipu
L) Moottorin akseli
M) Moottorin runko
A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA
A) Fedél
B) Kúp citruspréseléshez
C) Felső szűrő
D) Alsó szűrő
E) Gyümölcslé-sűrűség választókar
F) Tartóedény
G) Csepegésgátló kifolyócső
H) Kar gyűrű
I) Préselő kar
L) Motortengely
M) Motorblokk
DESCRIPCIÓN DEL APARATO
A) Tapadera
B) Cono para cítricos
C) Filtro superior
D) Filtro inferior
E) Selector de densidad del zumo
F) Recipiente
G) Boca antigoteo
H) Anillo de la palanca
I) Palanca para exprimir
L) Eje motor
M) Cuerpo del motor
POPIS SPOT¤EBIÂE
A) Víãko
B) KuÏel na citrusy
C) Horní filtr
D) Spodní filtr
E) Voliã hustoty ‰Èávy
F) Nádobka
G) Hrdlo s ochranou proti odkapávání
H) KrouÏek páky
I) Lisovací páka
L) Trn motoru
M) Tûleso motoru
ééèèààëëÄÄççààÖÖ èèêêààÅÅééêêÄÄ
Ä) ä˚¯Í‡
Ç) äÓÌÛÒ ‰Îfl ‚˚ÊËχÌËfl
ˆËÚÛÒÓ‚˚ı
ë) ÇÂıÌËÈ ÙËθÚ
D) çËÊÌËÈ ÙËθÚ
Ö) èÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ÍÓ̈ÂÌÚ‡ˆËË
ÒÓ͇
F) ë·ÓÌËÍ
G) çÓÒËÍ Ò Á‡˘ËÚÓÈ ÓÚ Í‡Ô‡ÌËfl
ç) äÓθˆÓ ˚˜‡„‡
I) ê˚˜‡„ ‰Îfl ̇‰‡‚ÎË‚‡ÌËfl
L) LJΠÏÓÚÓ‡
å) åÓÚÓ
DESCRIPCION
A) Cover
B) Citrus fruit cone
C) Top filter
D) Bottom filter
E Juice density selector
F) Container
G) Non-drip spout
H) Lever ring
I) Juicing lever
L) Motor shaft
M) Motor base
OPIS URZÑDZENIA
A) Pokrywa
B) Sto˝ek do cytrusów
C) Filtr górny
D) Filtr dolny
E) Pokr´t∏o wyboru g´stoÊci soku
F) Pojemnik
G) Wylot chroniàcy przed kapaniem
H) PierÊcieƒ dêwigni
I) Dêwignia wyciskania
L) Wa∏ek silnika
M) Korpus silnika
E
P
GR
NR
S
DK
SF H
PL
RU CZ
28
YLEISIÄ OHJEITA
-Varmista pakkauksesta poistamisen jälkeen,
että sitruspuristin on moitteettomassa kunnos-
sa. Älä käytä laitetta, mikäli sen kunnossa
ilmenee puutteita vaan ota yhteys valtuutet-
tuun ammattilaiseen.
- Älä jätä laitteen pakkaukseen käytettyä muo-
vipussia lasten ulottuville, sillä se saattaa
aiheuttaa vaaratilanteita leikkikaluna käy-
tettäessä.
- Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaih-
taa pistoke, mikäli pistoke ja pistorasia eivät
sovi yhteen. Emme suosittele sovittimien, haa-
roituspistorasioiden ja/tai jatkojohtojen
käyttöä. Mikäli kuitenkin jostain syystä joudut
käyttämään niitä, käytä ainoastaan voimassa
olevien turvallisuussäännösten mukaisia yksi-
tai monisovittimia sekä jatkojohtoja. Varmista,
ettet ylitä sovittimelle ja/tai jatkojohdolle
merkittyjä tehorajoja.
- Käänny ainoastaan valtuutetun huoltoliikkeen
puoleen, mikäli sitruspuristimeen tulee jokin
toimintahäiriö.
- Sitruspuristinta saa käyttää ainoastaan sille
määriteltyihin tarkoituksiin. Kaikki muun tyyp-
pinen käyttö katsotaan virheelliseksi ja tästä
syystä vaaralliseksi käytöksi. Valmistaja ei
vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka
johtuvat virheellisestä tai huolimattomasta
käytöstä ja/tai ammattitaidottomien henkilöi-
den suorittamista korjaustoimenpiteistä.
Noudata erityisesti seuraavassa esiteltyjä turva-
säännöksiä erittäin huolellisesti:
- Älä käsittele sitruspuristinta kosteilla tai märil-
lä käsillä.
- Älä käytä sitruspuristinta avojaloin tai silloin,
kun jalkasi ovat märät.
- Älä irrota pistoketta pistorasiasta sähköjohdo-
sta vetämällä.
- Älä jätä sitruspuristinta alttiiksi ilmaston vaih-
teluille (sade, auringonpaiste, jäätyminen
jne.).
- Älä koskaan anna lasten tai vastuuttomien
henkilöiden käyttää sitruspuristinta ilman val-
vontaa.
- Lapset tai itsenäiseen laitteen käyttöön kyke-
nemättömät henkilöt saavat käyttää sitruspuri-
stinta ainoastaan aikuisen valvonnassa.
-Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään
sitruspuristimella.
-Irrota pistoke pistorasiasta silloin, kun et käytä
laitetta.
- Älä jätä sitruspuristinta päälle tarpeettomasti,
sillä se voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Älä upota sitruspuristinta veteen.
- Anna ammattitaitoisen henkilön vaihtaa
sähköjohto uuteen, mikäli se vahingoittuu.
- Katkaise sitruspuristimeen menevä virta irrot-
tamalla pistoke pistorasiasta aina ennen
minkään puhdistus- tai huoltotoimenpiteen
aloittamista.
-Mikäli haluat poistaa laitteen lopullisesti
käytöstä, irrota pistoke pistorasiasta ja
leikkaa sähköjohto poikki siten, etteivät asiat-
tomat henkilöt pääse käyttämään laitetta.
- Säilytä nämä käyttöohjeet huolellisesti tulevaa
käyttöä varten.
-Vahingoittuneen sähköjohdon saavat vaihtaa
ainoastaan valmistajan omat teknikot, valtuu-
tetut huoltoliikkeet tai vastaavan ammattipä-
tevyyden omaavat henkilöt, jotta toimenpide
voidaan suorittaa turvallisesti.
Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat
materiaalit ja osat vastaavat EU- direktiivin
89/109 sekä Italiassa 25 tammikuuta 1992
päivätyn lain vaatimuksia sekä radiohäirintää
käsittelevien direktiivien 55014 vaatimuksia.
TUOTTEEN OIKEAAN HÄVITYKSEEN LIITTYVÄT
OHJEET EUROOPAN UNIONIN DIREKTIIVIN
2002/96 MUKAISESTI.
Tuotetta ei saa hävittää tavallisten koti-
talousjätteiden mukana.
Luovuta laite joko paikallisten virano-
maisten valtuuttamalle kierrätyske-
skukselle tai sellaisille jälleenmyyjille,
jotka suorittavat kodinkoneiden
hävityksen. Kodin pienkoneiden
oikeaoppinen kierrätys vähentää
ympäristön saastumista ja estää
virheellisestä tai puutteellisesta
hävityksestä mahdollisesti aiheutuvat
terveyshaitat. Kierrätyksen avulla
pienkoneiden valmistuksessa käytetyt
materiaalit saadaan talteen, jolloin
luonnonvaroja ja energiaa säästyy.
Sitruspuristimessa on rastilla peitetyn
roskalaatikon merkki, joka tarkoittaa,
ettei kyseistä kodinkonetta saa
hävittää muiden kotitalousjätteiden
mukana.
LUE TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA OLEVAT OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA
SF
29
ENNEN KÄYTTÖÄ
Tarkista, että kotitalouden verkkojännite vastaa
laitteen arvokyltissä mainittua jännitettä.
Pese ja kuivaa puristin, suodatin, astia ja tippa-
lukolla varustettu valutusputki huolellisesti ennen
kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa.
LAITTEEN KOKOONPANO
Kokoa sitruspuristin seuraavalla tavalla:
1.Aseta puristusvivun (I) kaksi päätä tarkoituk-
seen oleville ohjaimille (kuva 1).
2.Nosta ja laske puristusvipua (I), jotta voit var-
mistaa että se on asettunut oikein paikoilleen.
3.Aseta kansi puristusvivun renkaaseen (H) ja
työnnä se loppuun saakka. Muista asettaa
renkaan kieleke kannessa olevaan reikään
(kuva 2). Nyt sitruspuristin on käyttövalmis.
KÄYTTÖ
1. Aseta astia (F) moottorin rungolle (M).
2. Kiinnitä alempi suodatin (D) ylempään suodatti-
meen (C).
3. Sijoita suodatinkokonaisuus moottorin rungol-
le (M) ja varmista, että mehun sakeuden valit-
sin (E) asettuu moottorin rungossa olevaan
uraan (kuva 3).
4. Aseta puristin (B) moottorin akselille (L).
5. Sijoita lasi tippalukolla varustetun valutusputken
(G) alle ja paina putkea tämän jälkeen alaspäin
(kuva 4).
6. Aseta pistoke pistorasiaan.
7. Leikkaa hedelmät kahtia.
8. Sijoita hedelmän puolikas puristimen päälle, laske
kantta (A) puristusvivun (I) avulla ja paina
hedelmää kevyesti.
Moottorin akseli pyörii kahteen suuntaan, jonka
ansiosta hedelmä saadaan puristettua parhaalla
mahdollisella tavalla. Paina hedelmää aina
säännöllisin väliajoin, jolloin moottorin akseli
vaihtaa pyörimissuuntaa automaattisesti.
Huom: Voit säätää mehun sekaan puristettavan
hedelmälihan määrää yksinkertaisesti mehun
sakeuden valitsinta (E) käyttämällä, jolloin suodat-
timessa olevat reiät joko suurenevat tai piene-
nevät.
Voit vähentää hedelmälihan määrää kääntämäl-
lä mehun sakeuden valitsinta (E) vasemmalle kun-
nes se pysähtyy. Voit sitä vastoin lisätä hedelmä-
lihan määrää sijoittamalla valitsimen (E) päinva-
staiseen suuntaan.
Tärkeää: Älä käytä sitruspuristinta yli 4 minuut-
tia kerrallaan.
9.Aseta tippalukolla varustettu valutusputki (G)
puristuksen loputtua uudelleen ylös (kuva 5).
PUHDISTUS - HUOLTO – VINKKEJÄ
•Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen
minkään puhdistus- tai huoltotoimenpiteen
aloittamista.
Poista suodattimet, puristin ja astia vetämällä
niitä ylöspäin.
Poista tämän jälkeen laitteeseen jääneet
hedelmän rippeet ja puhdista eri osat.
Pura sitruspuristin osiin ja puhdista kaikki osat
aina jokaisen käytön jälkeen, etteivät epäpuh-
taudet pääse kuivumaan laitteen sisään.
Pese astia, suodattimet, puristin ja kansi
kädenlämpöisellä vedellä ja pesuaineella.
Sitruspuristimen osia ei voida pestä astianpe-
sukoneessa.
Puhdista moottoriyksikkö kostealla pyyhkeellä.
Huom: Puhdistuksen helpottamiseksi voit poistaa
tippalukolla varustetun valutusputken (F) paikal-
taan yksinkertaisesti painamalla sitä kevyesti.
Asenna se puhdistuksen jälkeen takaisin paikoil-
leen.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42

DeLonghi ks 3000 m e metropolis Omistajan opas

Kategoria
Electric citrus presses
Tyyppi
Omistajan opas
Tämä käsikirja sopii myös