AL-KO HT 700 Ohjekirja

Brändi
AL-KO
Kategoria
power hedge trimmers
Malli
HT 700
Tyyppi
Ohjekirja
Alkuperäiskäyttöohje
132
AL-KO-pensasleikkuri
Tätä käyttöohjetta koskevia tietoja
Lue tämä käyttöohje läpi ennen tuotteen
käyttöönottoa. Se on turvallisen
työskentelyn ja häiriöttömän käsittelyn
edellytys
Noudata tässä käyttöohjeessa ja itse
laitteessa olevia turvallisuusohjeita ja
varoituksia
Säilytä käyttöohje huolellisesti käyttöä
varten ja luovuta se myös edelleen laitteen
seuraaville käyttäjille
Merkkien selitykset
Huomio!
Näiden varoitusten huolellinen
noudattaminen voi estää ihmisten
loukkaantumiset ja/tai esinevahingot.
Erityisohjeita, jotka auttavat ymmärtämään
ja käsittelemään laitetta paremmin.
Kamerasymboli viittaa kuviin.
Tuotekuvaus
Määräysten mukainen käyttö
Tämä pensasleikkuri on tarkoitettu ainoastaan
pensasaitojen, pensaiden ja pensaikkojen
leikkaamiseen yksityiskäytössä.
Muun tai laajemman käytön katsotaan olevan
määräysten vastaista käyttöä. Valmistaja
ei vastaa määräysten vastaisesta käytöstä
aiheutuvista vahingoista.
Mahdollinen virheellinen käyttö
Turvalaitteita ei saa irrottaa tai ohittaa esim.
sitomalla käsikahvojen kytkentäpainikkeet
alas
Laitetta ei saa käyttää sateella ja/tai
kosteiden pensasaitojen tai pensaiden
leikkaamiseen
Laitetta ei saa käyttää ammattimaisiin
tarkoituksiin
Turva- ja suojalaitteet
Huomio - loukkaantumisvaara!
Turva- ja suojalaitteita ei saa poistaa
käytöstä!
Lapsilukko
Aukko (5 mm) takimmaisessa käyttövivussa on
tarkoitettu riippulukkoa* varten (
5). Riippulukko
estää laitteen tahattoman käynnistymisen.
* Ei sisälly toimitukseen
Käsisuoja
Huomio!
Loukkaantumisvaara ilman asennettua
käsisuojaa!
Laitetta ei saa koskaan ottaa käyttöön ilman
käsisuojaa.
Käyttö molemmin käsin
Pensasleikkuria voi käyttää vain samanaikaisesti
molemmilla käsillä.
Sisällysluettelo
Tätä käyttöohjetta koskevia tietoja ..........................132
Tuotekuvaus ............................................................132
Turva- ja suojalaitteet ..............................................132
Tekniset tiedot ..........................................................134
Turvallisuusohjeet ....................................................134
Asennus ...................................................................137
Käyttö ......................................................................137
Korjaukset ................................................................137
Huolto ja hoito ..........................................................138
Ohjeita häiriöiden sattuessa ....................................138
Säilytys ....................................................................138
Jätehuolto ................................................................138
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus .......................139
Takuu .......................................................................139
133
470519_b
HT 600, HT 700
FIN
Tuotteen rakenne
1 Leikkuuterä 7 Turvakaapeli
2 Ruuvit käsisuojan asennusta varten 8 Kaapelin vedonesto
3 Käsisuoja 9 Kiinnityspultti&aluslaatta säädettävää käsikahvaa
varten
4 Ylempi käsikahva ja kytkentäpainike 10 Leikkuuterän suojus
5 Vesivaaka 11 Käyttöohje
6 Alempi käsikahva ja kytkentäpainike
Laitteessa olevien symbolien merkitys
Käytä suojalaseja.
Huomio! Noudata käsittelyssä erityistä varovaisuutta.
Lue käyttöohje ja toimi sen mukaisesti.
Irrota pistoke heti sähköverkosta, jos johto on vaurioitunut tai katkennut.
Älä käytä laitetta sateella.
Alkuperäiskäyttöohje
134
AL-KO-pensasleikkuri
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
HT 600 Flexible Cut HT 700 Flexible Cut
Tehonotto 600 W 700 W
Terän pituus 600 mm 650 mm
Leikkuuvahvuus 24 mm 24 mm
Kokonaispaino 4,1 kg 4,5 kg
Tärinäarvot kahvassa * 4,8 m/s² 4,1 m/s²
Verkkojännite 230V~240V / 50Hz 230V~240V / 50Hz
Eristysluokka
/ II / II
Joutokäynnin iskutaajuus 1700 min
-1
1700 min
-1
Äänenpainetaso L
PA
90 dB (A) 94 dB(A)
* Ilmoitettu tärinäarvo on mitattu vakiotestimenetelmän mukaisesti ja sitä voidaan käyttää sähkötyökalujen
välisiin vertailuihin.
Turvallisuusohjeet
Sähkötyökaluja koskevat yleiset
turvallisuusohjeet
Huomio!
Tärinäarvo sähkötyökalun käytön aikana
voi laitteen käyttötarkoituksesta riippuen
poiketa ilmoitetusta arvosta.
Huomio - loukkaantumisvaara!
Turva- ja suojalaitteita ei saa poistaa
käytöstä!
Huomio - sähkövirran aiheuttama vaara!
Irrota pistoke heti sähköverkosta, jos johto
on vaurioitunut tai katkennut!
Huomio!
Käytä laitetta vain teknisesti
moitteettomassa kunnossa!
Tarkasta ennen jokaista käyttöä, onko
laitteessa, kaapelissa tai pistokkeessa
vaurioita. Anna valtuutetun huoltoliikkeen
korjata tai vaihtaa vaurioituneet osat.
Huomio!
Luekaikki turvallisuusohjeet ja muut
käsittelyä koskevat ohjeet.
Jos turvallisuusohjeita ja muita käsittelyä
koskevia ohjeita ei noudateta, seurauksena
saattaa olla sähköisku, tulipalo ja/tai vakavia
vammoja. Säilytä kaikki turvallisuusohjeet
ja muut käsittelyä koskevat ohjeet
huolellisesti tulevaa käyttöä varten.
135
470519_b
HT 600, HT 700
FIN
Turvallisuus työpaikalla
Pidä aina työpaikkasi puhtaana ja hyvin
valaistuna.
Epäjärjestys ja riittämättömästi valaistut
työalueet voivat johtaa tapaturmiin
Älä työskentele sähkötyökaluilla
räjähdysvaarallisessa ympäristössä, jossa
on syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä.
Sähkötyökalut synnyttävät kipinöitä, jotka
saattavat sytyttää pölyn tai höyryn
Pidä aina lapset ja muut henkilöt
kaukana sähkötyökalun käytön aikana.
Jos huomiosi kiinnittyy muualle, saatat
menettää laitteen hallinnan
Sähköturvallisuus
Sähkötyökalun liitäntäpistokkeen täytyy
sopia pistorasiaan. Pistokkeeseen ei
saa tehdä mitään muutoksia. Älä käytä
adapteripistokkeita suojamaadoitettujen
sähkötyökalujen kanssa.
Jos pistokkeita ei ole muutettu ja pistorasiat
ovat sopivia, sähköiskun vaara vähenee
Vältä kehon tai ruumiinosien kosketusta
maadoitettuihin pintoihin kuten
putkiin, lämpöpattereihin, liesiin tai
jääkaappeihin.
Sähköiskun vaara lisääntyy, jos kehosi on
maadoittunut
Älä anna sähkötyökalujen joutua
kosketuksiin sateen tai kosteuden kanssa.
Veden pääseminen sähkötyökaluun lisää
sähköiskun vaaraa
Älä käytä kaapelia mihinkään vääriin
tarkoituksiin, kuten esimerkiksi
sähkötyökalun kantamiseen,
ripustamiseen tai pistokkeen pistorasiasta
vetämiseen. Älä anna kaapelin joutua
kosketuksiin kuumuuden, öljyn, terävien
kulmien tai liikkuvien laiteosien kanssa.
Vaurioituneet tai sotkeutuneet kaapelit
lisäävät sähköiskun vaaraa
Jos työskentelet sähkötyökaluilla
ulkoilmassa, käytä vain sellaisia
jatkojohtoja, jotka soveltuvat käytettäviksi
myös ulkona.
Ulkona käytettäväksi soveltuvan jatkojohdon
käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa
Jos sähkötyökalun käyttämistä kosteassa
ympäristössä ei voi välttää, on käytettävä
vikavirtasuojakytkintä.
Vikavirtasuojakytkimen käyttö vähentää
sähköiskun vaaraa
Ihmisten turvallisuus
Ole tarkkaavainen, keskity siihen,
mitä teet ja työskentele järkevästi
sähkötyökaluilla. Älä käytä
sähkötyökaluja, jos olet väsynyt tai
huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden
vaikutuksen alainen.
Jo pienikin tarkkaavaisuuden
herpaantuminen sähkötyökalua käytettäessä
voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin
Käytä henkilösuojavarusteita ja aina
suojalaseja.
Henkilösuojavarusteiden, kuten
pölynaamarin, liukumattomien turvakenkien,
suojakypärän tai kuulosuojaimen
käyttäminen sähkötyökalujen
käyttötarkoitusta ja -tapaa vastaten vähentää
loukkaantumisten vaaraa
Estä laitteen tahaton käynnistyminen.
Varmista aina, että sähkötyökalu on kytketty
pois päältä, ennen kuin yhdistät sen
virransyöttöön, tartut siihen tai kannat sitä.
Jos sinulla sähkötyökalua kantaessasi on
sormi kytkimellä tai jos laite on kytkettynä
päälle ja yhdistettynä virransyöttöön,
tapaturmia voi tässä tilanteessa sattua
Alkuperäiskäyttöohje
136
AL-KO-pensasleikkuri
Poista säätötyökalut tai ruuvitaltat, ennen
kuin kytket sähkötyökalun päälle.
Liikkuvassa laiteosassa oleva työkalu tai
ruuvitaltta voi aiheuttaa loukkaantumisia
Vältä tavallisuudesta poikkeavia
ruumiinasentoja. Pidä huolta siitä, että
sinulla on tukeva jalansija ja pystyt joka
tilanteessa pitämään yllä tasapainon.
Näin voit paremmin hallita sähkötyökalua
odottamattomissa tilanteissa
Käytä sopivia vaatteita. Älä käytä väljiä
vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet
ja rukkaset kaukana liikkuvista osista.
Väljät vaatteet, korut tai pitkät hiukset
saattavat tarttua liikkuviin osiin
Jos laitteeseen voi asentaa pölynimu- tai
keräyslaitteita, on aina varmistettava,
että ne on yhdistetty ja että niitä käytetään
oikein.
Pölynimulaitteen käyttö voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja
Sähkötyökalun käyttö ja sen käsittely
Älä ylikuormita laitetta. Käytä
työtarkoitusta vastaavaa ja sille
tarkoitettua sähkötyökalua.
Tarkoitukseen sopivan sähkötyökalun avulla
työ sujuu paremmin ja turvallisemmin
ilmoitetulla tehoalueella
Älä käytä sähkötyökalua, jos sen kytkin on
viallinen.
Sellainen sähkötyökalu, jota ei enää voi
kytkeä päälle ja päältä pois, on vaarallinen ja
täytyy korjata
Irrota pistoke pistorasiasta, ennen
kuin suoritat laitteen säätöjä, vaihdat
lisävarusteosia tai lopetat laitteen
käytön. Nämä varotoimenpiteet estävät
sähkötyökalun käynnistymisen tahattomasti
Kun et käytä sähkötyökaluja, säilytä ne
pois lasten ulottuvilta. Älä anna sellaisten
henkilöiden käyttää laitetta, jotka eivät
tunne sitä tai jotka eivät ole lukeneet näitä
käyttöä koskevia ohjeita.
Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kokemattomien henkilöiden käsissä
Hoida sähkötyökaluja huolellisesti.
Tarkasta, toimivatko liikkuvat osat
moitteettomasti eivätkä juutu paikoilleen,
ja onko laitteessa rikkoutuneita tai niin
vaurioituneita osia, että ne haittaavat
sähkötyökalun toimintaa. Korjauta
vaurioituneet osat ennen laitteen käyttöä.
Monet tapaturmat ovat seurausta huonosti
huolletuista sähkötyökaluista
Pidä leikkuutyökalut aina terävinä ja
puhtaina.
Huolellisesti hoidetut leikkuutyökalut,
joiden leikkuureunat ovat terävät, juuttuvat
vähemmän esteisiin ja niitä on helpompi
käsitellä
Käytä aina sähkötyökaluja, lisävarusteita,
käyttötyökaluja jne. näiden käyttöä
koskevien ohjeiden mukaan. Ota tässä
huomioon työskentelyolosuhteet ja
suoritettavat toimenpiteet.
Sähkötyökalujen käyttö muihin kuin niitä
varten määriteltyihin käyttötarkoituksiin voi
johtaa vaarallisiin tilanteisiin
Huolto
Anna sähkötyökalun korjaus vain pätevän
ammattihenkilökunnan suoritettavaksi
alkuperäisvaraosia käyttäen.
Näin varmistetaan, että sähkötyökalun
turvallisuus säilyy
137
470519_b
HT 600, HT 700
FIN
Käyttö
Huomio - loukkaantumisvaara!
Laitetta saa käyttää vasta sen täydellisen
asennuksen jälkeen!
Noudata käyttöä koskevia
turvallisuusohjeita!
Ylemmän käsikahvan säätö1.
Käännä kippivipu ulospäina.
Vie käsikahva haluttuun asentoonb.
Käännä kippivipu sisäänpäinc.
2. Yhdistä verkkokaapeli verkkovirtaan.
3. Tartu toisella kädellä ylempään käsikahvaan,
sen jälkeen toisella kädellä alempaan
käsikahvaan.
4. Paina käsikahvan molempia
kytkentäpainikkeita (
4) - laite käynnistyy.
5. Pidä työskentelyn aikana molempia
kytkentäpainikkeita painettuina.
6. Heti kun toinen kytkentäpainike vapautetaan,
pensasleikkuri kytkeytyy pois päältä.
Työskentelyohjeita
Leikkaa aina ensin pensasaidan molemmat
puolet ja vasta sen jälkeen yläpuoli.
Näin leikkausjäte ei pääse putoamaan vielä
käsittelemättömälle alueelle
Laitteessa oleva vesivaaka helpottaa
suoraan leikkaamista ( 5)
Pensasaita tulee aina leikata
puolisuunnikkaan muotoisesti. Tämä estää
alempien oksien kaljuuntumisen ( 8)
Korjaukset
Korjaustöitä saavat suorittaa vain valtuutetut
huoltoliikkeet tai AL-KO- huoltopisteet
Käyttöä koskevia turvallisuusohjeita
Käytä laitetta aina molemmin käsin
Pidä keho ja vaatteet kaukana
leikkuuteristä
Älä poista leikkuujätettä terästä moottorin
ollessa päällä
Kun laitteen käyttö lopetetaan / laitetta
kuljetetaan
Kytke laite pois päältä
Irrota verkkopistoke
Aseta suojus paikoilleen
Älä koskaan koske laitteen leikkuuterään.
Kanna laitetta vain kahvasta
Käytettävän verkkojännitteen täytyy
vastata laitteen Teknisissä tiedoissa
ilmoitettua verkkojännitettä
Jatkojohdon kanssa on aina käytettävä
erityistä kaapelin vedonestoa
Kaapeli on pidettävä kaukana
leikkuualueelta ja sen on aina osoitettava
koneesta poispäin
Asennus
Kamerasymboli viittaa sivulla 3 oleviin
kuviin.
Kiinnitä käsisuoja runkoon 1.
mukanatoimitetuilla ruuveilla (
1).
Vedä käsikahvaa hieman erilleen ja työnnä 2.
se runkoon (
2a). Hammastuksen täytyy
lukittua paikoilleen.
Käännä käsikahvassa olevaa kippivipua 3.
ulospäin ja pidä se tässä asennossa. (
2b)
Työnnä kiinnityspultti käsikahvan ja rungon 4.
läpi ja kierrä se käsin kippivipuun. (
2c)
Kierrä kiinnityspultti vain niin tiukkaan 5.
kiinni, että voit asettaa kippivivun vähäistä
voimaa käyttäen käsikahvaan.
Työnnä jatkojohto vedoneston läpi 6.
(
3).
Alkuperäiskäyttöohje
138
AL-KO-pensasleikkuri
Ohjeita häiriöiden sattuessa
Häiriö Mahdollinen syy Häiriön poisto
Laite ei toimi Ei virransyöttöä Tarkasta käyttöpaikan varoke / jatkojohto
Laitekaapeli viallinen Ota yhteyttä AL-KO-huoltopisteeseen
Laite toimii katkonaisesti Jatkojohto on vaurioitunut Tarkasta jatkojohto
On/Off-kytkin viallinen Ota yhteyttä AL-KO-huoltopisteeseen
Sisäinen vika Ota yhteyttä AL-KO-huoltopisteeseen
Moottori käy, mutta terät
eivät liiku
Sisäinen vika Ota yhteyttä AL-KO-huoltopisteeseen
Terät kuumenevat Puutteellinen voitelu Voitele terät kevyesti
Terä on tylsä Ota yhteyttä AL-KO-huoltopisteeseen
Terässä on lovia Ota yhteyttä AL-KO-huoltopisteeseen
Sellaisten häiriöiden sattuessa, joita ei ole lueteltu oheisessa taulukossa ja joita ei pysty korjaamaan itse,
on otettava yhteyttä vastaavaan asiakaspalveluun.
Säilytys
Teräsuojan voi kiinnittää seinään pidikkeeksi
pensasleikkurin ripustamista varten.
On kiinnitettävä huomiota siihen, että ruuvit
ovat tiukasti paikoillaan! ( 7)
Verkkopistokkeen on aina oltava irrotettuna
laitteen säilytyksen aikana
Suojuksen on aina oltava paikoillaan laitteen
säilytyksen aikana
Laitetta on säilytettävä kuivassa paikassa
ja lasten ja asiattomien henkilöiden
ulottumattomissa
Laite on varmistettava riippulukolla* ( 6)
* Ei sisälly toimitukseen
Jätehuolto
Käytöstä poistettuja laitteita, paristoja
tai akkuja ei saa hävittää kotitalousjättei-
den mukana!
Pakkaus, laite ja lisävarusteet on valmistettu kierrätys-
kelpoisista materiaaleista ja ne on hävitettävä määräy-
sten mukaisesti.
Huolto ja hoito
Huomio - sähkövirran aiheuttama vaara!
Verkkopistoke on aina irrotettava ennen
huolto- tai hoitotöiden aloittamista!
Huomio - loukkaantumisvaara!
Leikkuuterään kohdistuvissa huolto- ja
hoitotöissä on aina käytettävä työkäsineitä!
Puhdista leikkuuterä ja runko aina käytön 1.
jälkeen harjalla tai liinalla. Älä käytä vettä
ja/tai syövyttäviä puhdistusaineita -
ruostumisvaara!
Voitele teräpalkki kevyesti tarkoitukseen 2.
soveltuvalla suojaöljyllä.
Tarkasta kaikkien ruuvien tiukka kiinnitys.3.
Tarkasta leikkuuterät säännöllisesti. 4.
Ota yhteyttä AL-KOn huoltopisteeseen, jos:
Leikkuuterä on viallinen
Leikkuuterä on tylsä
Kuluminen on liiallista
139
470519_b
HT 600, HT 700
FIN
Takuu
Laitteessa mahdollisesti esiintyvät materiaali- tai valmistusvirheet korjataan lakisääteisen takuun
voimassaoloaikana valmistajan parhaaksi katsomalla tavalla joko korjaamalla tai toimittamalla asiakkaalle
varaosa. Takuun voimassaoloaika määräytyy laitteen ostomaan lakien mukaisesti.
Valmistajan myöntämä takuu pätee vain seuraavien
edellytysten täyttyessä:
Takuu raukeaa seuraavissa tapauksissa:
Laitetta käytetään asianmukaisesti
Käyttöohjetta noudatetaan
Laitteessa käytetään alkuperäisvaraosia
Laitetta on yritetty korjata
Laitteeseen on tehty teknisiä muutoksia
Laitetta on käytetty määräysten tai ohjeiden
vastaisella tavalla (esim. ammattimaiseen tai
kunnallistekniseen tarkoitukseen)
Takuu ei koske:
Maalivaurioita, jotka johtuvat normaalista kulumisesta
Kuluvia osia, jotka on merkitty varaosakaavioon kehyksellä XXX
XXX
(X)
Polttomoottoreita – Niitä koskevat kulloinkin kyseessä olevan moottorinvalmistajan erilliset
takuumääräykset
Ota takuutapauksessa yhteyttä jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen ja esitä tämä
takuutodistus ja ostokuitti. Valmistajan myöntämä takuu ei rajoita ostajan lakisääteisiä takuuvaatimuksia.
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vakuutamme täten, että kysessä oleva tuote vastaa siinä tilassa, kuin valmistaja on sen markkinoille saattanut,
harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-turvastandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.
Tuote
Sähkökäyttöinen pensasleikkuri
Sarjanumero
G 2402405
Valmistaja
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
Valtuutettu henkilö
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
Tyyppi
HT 600 Flexible Cut
HT 700 Flexible Cut
EU-direktiivit
98/37/EY (28.12.09 asti)
2006/42/EY (alkaen 29.12.09)
2006/95/EY
2004/108/EY
2000/14/EY
Harmonisoidut standardit
EN 60745-2-15
EN 60745-2-5/AB
Äänitehotaso
mitattu / taattu
HT 600 Flexible Cut 107 / 107 dB(A)
HT 700 Flexible Cut 103 / 103 dB(A)
Vaatimustenmukaisuuden
arviointi
2000/14/EY, liite V
Kötz, 20.10.2009
Antonio De Filippo,
Managing Director
/