Exibel Diabase SC-180 Pikaopas

Kategoria
Portable speakers
Tyyppi
Pikaopas
Bluetooth-högtalare · Bluetooth-høyttaler
Bluetooth-kaiutin · Bluetooth-Lautsprecher
Ver. 20181031
English 2
Svenska 7
Norsk 12
Suomi 17
Deutsch 22
Bluetooth Speaker
Art.no Model
38-9054-1, -2, -3, -4, -5 Diabase / SC-180
2
English
Bluetooth Speaker
Art.no 38-9054-1, -2, -3, -4, -5 Model Diabase / SC-180
Please read theentire instruction manual before using theproduct and then save it for future reference. We reserve
theright for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In theevent of technical
problems or other queries, please contact our Customer Services (see address details on theback).
Safety
This speaker can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision
or instruction concerning use of theproduct in asafe way and if they understand thehazards involved.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
Keep thespeaker and its charger lead out of reach of children under theage of 8.
Thespeaker may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capability, lack of
experience or knowledge which could jeopardise their safety, provided they have been instructed in thesafe
use of theproduct and understand thehazards involved. Never let children play with thespeaker.
Thespeaker should not be taken apart or modified. Never try to open thecasing of thespeaker. Thecasing
houses dangerous current-carrying non-insulated components. Contact with these can lead to fire or
electric shock.
Do not cover thespeaker. Adequate ventilation, with adistance of at least 5cm between thespeaker and
surrounding surfaces, is necessary to prevent thespeaker from overheating.
Place thespeaker on astable, flat surface.
Do not place thespeaker where it could fall into water or other liquids.
Do not place thespeaker in constant sunlight or near naked flames such as wood stoves, lit candles, etc.
Never subject thespeaker to high temperatures, damp or dusty environments, heavy vibrations or impacts.
Protect your hearing. Listening on high volume for prolonged periods can lead to permanent hearing loss.
Thespeaker must only be repaired by qualified service technicians.
2 3
English
6 7 8
1 2 3 4 5
Buttons and functions
1. Bluetooth connection indicator LED
2. [
] On/off
3. [
] Bluetooth connection
4. [ ] Press briefly to lower thevolume, hold in to go
back in theplaylist
5. [ + ] Press briefly to increase thevolume, hold in to
move forward in theplaylist
6. AUX IN, a3.5 mm audio cable connection for
external devices (3.5 mm audio cable included)
7. Charging indicator LED
8. Micro-USB port for theincluded charger cable
Instructions for use
Charging
Connect theincluded charger lead to theMicro-USB port (8) and to aUSB charger or computer.
TheLED indicator (7) shines red when charging is in progress. TheLED indicator will go out once
thebattery is fully charged.
4
English
Connecting an external Bluetooth device
1. Press [ ] (2). TheLED indicator (1) will flash red/blue which indicates that thespeaker is detectable for
pairing with other Bluetooth devices.
2. Activate Bluetooth on thedevice to be paired with thespeaker.
3. When thespeaker appears in your Bluetooth device, as Diabase, select it and connect it to your device.
4. Once connection has been established theLED indicator on thespeaker will shine asteady blue.
5. Start playback on your device. Control playback as described in theButtons and functions section.
If you have connected amobile phone to thespeaker via Bluetooth and receive acall whilst you are listening
to music, themusic will be switched off automatically. Once thecall has ended, music playback will be
resumed (if your phone settings enable this).
Thespeaker will automatically connect to thedevice it was connected to last (provided that thespeaker is
on and that Bluetooth mode is activated on thedevice).
If you want to connect to another Bluetooth device, first turn off Bluetooth mode on thecurrent device,
activate Bluetooth in theother device and follow steps 1–5 above.
Call management
If you receive acall whilst your phone is connected to thespeaker via Bluetooth:
Press [
] once to answer thecall.
Press [
] once to end thecall.
Use [ ] or [ + ] to adjust thevolume of the call.
Connecting an external device via the AUX-IN socket
1. Press [ ] (2).
2. Connect theincluded 3.5 mm audio cable to thesocket (6) on thespeaker and to your device (Bluetooth
turns off automatically).
3. Start playback on theexternal device.
4. Adjust thevolume level on thespeaker or theexternal device.
You cannot change tracks using thebuttons on thespeaker once theexternal device is connected
through AUX IN.
5
English
Shoulder strap
Care and maintenance
Water and moisture resistant speaker so you can use it outdoors in all types of weather.
Clean thespeaker using alightly moistened cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive
chemicals.
If thespeaker is not to be used for along time, thebattery should be fully charged on aregular basis
(every second month) to prolong its capacity.
76
English
Troubleshooting guide
Thespeaker will
not switch on.
Thebattery might be flat. Charge thebattery.
No sound from
theexternal device
connected via
Bluetooth.
Check thevolume and play/pause status on both theexternal device and speaker.
Make sure that theBluetooth connection has been properly established.
Test file playback on theBluetooth device first before connecting it to thespeaker.
Try using another file. Thefile may be incompatible or damaged.
Make sure that no other wireless devices are disrupting thecurrent Bluetooth connection.
No sound from
theexternal device
connected via
the3.5 mm AUX IN
socket.
Check for sufficient volume level on theconnected device and thespeaker.
Check theplay/pause button on theconnected device.
Check that thecable connecting thedevice and thespeaker is undamaged and
securely connected.
Test theplayback of thefile on thedevice itself before connecting it to thespeaker.
Try using another file. Thefile may be incompatible or damaged.
Responsible disposal
This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste.
This applies throughout theentire EU. In order to prevent any harm to theenvironment or
health hazards caused by incorrect waste disposal, theproduct must be handed in for
recycling so that thematerial can be disposed of in aresponsible manner. When recycling
your product, take it to your local collection facility or contact theplace of purchase. They will
ensure that theproduct is disposed of in anenvironmentally sound manner.
Specifications
Built-in battery 2200 mAh lithium, 3.7 V
Charging time 3 hours
Playback Up to 9 hours at 60 % volume
Range Approx. 7m
IP rating IPX7
Size Diam 145mm, height 53mm
Weight 410g
7
Svenska
Bluetooth-högtalare
Art.nr 38-9054-1, -2, -3, -4, -5 Modell Diabase / SC-180
Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.
Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.
Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).
Säkerhet
Högtalaren får användas av barn från 8 år om de har fått instruktioner om hur den på ettsäkert sätt ska
anndas och förstår faror och risker som kan uppkomma. Rengöring och skötsel får utras av barn fn 8 år
ivuxens närvaro. Hållhögtalaren och dess laddkabel utom räckhåll för barn under 8år.
Högtalaren får användas av personer med någon form av funktionsnedsättning, brist på erfarenhet eller
kunskap som skulle kunna äventyra säkerheten, om de har fått instruktioner om hur högtalaren på ettsäkert
sätt ska användas och förstår faror och risker som kan uppkomma. Låtaldrig barn leka med högtalaren.
Högtalaren får inte demonteras eller ändras. Försök aldrig öppna högtalaren. Farlig spänning finns oskyddad
på komponenter under höljet. Kontakt med dessa kan leda till brand eller ge elektriska stötar.
Täck inte över högtalaren. Tillräcklig ventilation, med ettminsta avstånd på 5 cm mellan högtalaren och
omgivande ytor, är nödvändig för att förhindra att högtalaren blir förvarm.
Placera högtalaren så att den står stadigt på enplanyta.
Placera inte högtalaren så att den kan falla ner ivatten eller annan vätska.
Placera inte högtalaren iihållande solljus eller inärheten av öppen eld som vedspis/kamin eller levandeljus.
Utsätt aldrig högtalaren för höga temperaturer, dammig miljö, starka vibrationer eller stötar.
Skydda din hörsel. Lyssning med hög volym under lång tid kan leda till bestående hörselskador.
Högtalaren får endast repareras av kvalificerad servicepersonal.
8
Svenska
6 7 8
1 2 3 4 5
Knappar och funktioner
1. LED-indikator Bluetooth
2. [
] På/av
3. [
] Bluetooth-anslutning
4. [ ] Tryck kort för att sänka volymen, håll in för att
byta spår i spellistan
5. [ + ] Tryck kort för att höja volymen, håll in för att byta
spår i spellistan
6. AUX IN, 3,5 mm-anslutning för externa enheter
(3,5 mm ljudkabel medföljer)
7. LED-indikator laddning
8. Micro-USB-anslutning för medföljande laddkabel
Användning
Laddning
Anslut medföljande laddkabel till Micro-USB-anslutningen (8) och till valfri USB-laddare eller dator.
LED-indikatorn (7) lyser med fast rött sken när laddning pågår. När batteriet är fulladdat släcks indikatorn.
9
Svenska
Anslutning av extern enhet via Bluetooth
1. Tryck [ ] (2). LED-indikatorn (1) blinkar rött/blått vilket betyder att högtalaren är upptäckbar för andra
Bluetooth-enheter.
2. Aktivera Bluetooth på den enhet som ska anslutas till högtalaren.
3. När högtalaren visas idin Bluetooth-enhet, den heter Diabase väljer du den och ansluter den till din enhet.
4. När kontakt upprättats lyser LED-indikatorn med fast blått sken.
5. Starta uppspelningen på din enhet. Kontrollera uppspelningen enligt avsnittet Knappar och funktioner.
Om du anslutit enmobiltelefon till högtalaren via Bluetooth och blir uppringd under uppspelning stängs
musiken automatiskt av. När samtalet avslutas återupptas uppspelningen (om dina telefoninställningar
medger detta).
Högtalaren ansluter automatiskt till senast anslutna enhet (förutsatt att högtalaren är påslagen och
iBluetooth-läge samt att Bluetooth är aktiverat på din enhet).
Om du vill ansluta till enannan enhet, slå av Bluetooth påden första enheten, slå på Bluetooth påden andra
enheten och följ steg 1−5 ovan.
Samtalshantering
Om du blir uppringd när din telefon är ansluten till högtalaren via Bluetooth:
Tryck [
] engång för att svara besvara samtalet.
Tryck [
] engång till för att avsluta samtalet.
Använd [ ] eller [ + ] för att justera volymen på samtalet.
Anslutning av extern enhet via AUX-IN
1. Tryck [ ] (2).
2. Anslut medföljande 3,5 mm-ljudkabel till anslutningen (6) på högtalaren och till din enhet (Bluetooth stängs
automatiskt av).
3. Starta uppspelningen på din externa enhet.
4. Kontrollera volymen på högtalaren eller på din externa enhet.
Du kan inte byta spår med knapparna på högtalaren när din externa enhet är ansluten via AUX IN.
10
Svenska
Bärrem
Skötsel och underhåll
Högtalaren tål vatten och fukt, du kan ha den ute ialla väder.
Rengör högtalaren med enlätt fuktad trasa. Använd ettmilt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller
frätande kemikalier.
Om högtalaren inte ska användas under enlängre period, ladda upp batteriet helt med jämna mellanrum
(varannan månad) för att förlänga dess kapacitet.
11
Svenska
Felsökningsschema
Det går inte att slå
på högtalaren.
Batteriet kan vara urladdat. Ladda batteriet.
Inget ljud när
enBluetooth-
enhet anslutits.
Kontrollera volymen och play/pause på din Bluetooth-enhet och på högtalaren.
Försäkra dig om att Bluetooth-anslutningen är korrekt utförd.
Prova att spela upp aktuell fil på din Bluetooth-enhet utan att den är ansluten till
högtalaren för att försäkra dig om att den fungerar.
Prova att byta till enannan fil, den fil du försöker spela upp kan vara skadad.
Försäkra dig om att ingen annan trådlös utrustning stör Bluetooth-överföringen.
Inget ljud när
enextern enhet
anslutits via
3,5 mm AUX IN.
Kontrollera volymen på din externa enhet och på högtalaren. Kontrollera play/pause
på din externa enhet.
Kontrollera att anslutningskabeln är hel och ordentligt ansluten till högtalaren och till
din externa enhet.
Prova att spela upp aktuell fil från din externa enhet utan att den är ansluten till
högtalaren för att försäkra dig om att den fungerar.
Prova att byta till enannan fil, den fil du försöker spela upp kan vara skadad.
Avfallshantering
Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall.
Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad
av felaktig avfallshantering,ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas
omhand på ettansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de
returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till
att produkten tas om hand på ettför miljön tillfredställande sätt.
Specifikationer
Inbyggt batteri 2200 mAh litium, 3,7 V
Laddtid 3 tim
Speltid Upp till 9 tim vid 60 % volym
Räckvidd Ca 7 m
Skyddsklass IPX7
Mått Ø 145 mm, höjd 53 mm
Vikt 410 g
12
Norsk
Bluetooth-høyttaler
Art.nr. 38-9054-1, -2, -3, -4, -5 Modell Diabase / SC-180
Les brukerveiledningen grundig før produktet tas ibruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss
mot ev. feil itekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Oppstår det tekniske problemer eller har du
spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter. (Se opplysninger om kundesenteret idenne bruksanvisningen).
Sikkerhet
Høyttaleren kan brukes av personer over 8 år, dersom de har blitt instruert i hvordan den fungerer og hvilke
farer som er forbundet med dette. Rengjøring og stell kan utføres av barn fra 8 årsalderen under tilsyn av
voksne. Hold høyttaler og strømledning utenfor barns rekkevidde (gjelder barn under 8 år).
Produktet kan benyttes av personer med funksjonshemming og manglende erfaring og kunnskap om produktet,
dersom noen har instruert dem i bruken av produktet og de forstår faren ved bruken av den. La aldri barn
leke med høyttaleren.
Produktet må ikke demonteres eller endres på. Dekselet må ikke åpnes. Farlig spenning ligger ubeskyttet på
visse komponenter under dekselet. Kontakt med disse kan føre til brann eller gi elektriske støt.
Høyttaleren må ikke tildekkes. Sørg for tilstrekkelig med ventilasjon og hold en fri avstand på ca. 5 cm
mellom høyttaleren og omgivelsene rundt. Dette er nødvendig for åhindre at den blir for varm.
Plasser høyttaleren slik at den står stødig og på et plant underlag.
Plasser ikke produktet slik at det kommer i kontakt med vann eller annen væske.
Plasser ikke høyttaleren i direkte sollys eller nær åpen ild, som f.eks. ved peisen/kaminen eller ved levende lys.
Utsett aldri høyttaleren for høye temperaturer, fuktighet, støvete miljøer, sterke vibrasjoner eller støt.
Beskytt hørselen din. Høyt volum over tid kan føre til varige hørselsskader.
Produktet må kun repareres av kyndige fagpersoner.
12 13
Norsk
6 7 8
1 2 3 4 5
Knapper og funksjoner
1. LED-indikator Bluetooth
2. [
] På/av
3. [
] Bluetooth-tilkobling
4. [ ] Trykk kort for å senke volumet, og hold inne
for å skifte spor bakover i spillelisten
5. [ + ] Trykk kort for å heve volumet, hold inne
for å skifte spor bakover i spillelisten
6. AUX-in, 3,5 mm tilkobling for eksterne enheter
(Leveres med 3,5 mm lydkabel)
7. LED-indikator lading
8. Micro-USB-tilkobling for medfølgende ladekabel
Bruk
Lading
Medfølgende ladekabelen kobles til Micro-USB-uttaket (8) og til valgfri USB-lader eller endatamaskin.
LED-indikatoren (7) lyser rødt mens ladingen pågår. Når batteriet er fulladet slukkes indikatoren.
14
Norsk
Tilkobling av ekstern enhet via Bluetooth
1. Trykk på [ ] (2). LED-indikatoren (1) blinker med rødt/blått lys. Dette indikerer at høyttaleren er mulig åfinne
for andre Bluetooth-enheter.
2. Aktiver Bluetooth på den enheten som skal kobles til høyttaleren.
3. Når høyttaleren vises iBluetooth-enheten, den kalles Diabase velger du den og kobler den til enheten din.
4. Når kontakt er opprettet lyser den blå LED-indikatoren med fast lys.
5. Start avspillingen på enheten din. Kontroller avspillingen som beskrevet iavsnittet Knapper og funksjoner.
Hvis du har koblet enmobiltelefon til høyttaleren via Bluetooth, og du blir oppringt under avspilling, vil
musikken skrus, automatisk. Når samtalen er ferdig vil avspillingen starte igjen (dersom telefoninnstillingene
er tilrettelagt for dette).
Høyttaleren kobler seg automatisk opp mot den senest brukte enheten (forutsatt at høyttaleren er skrudd på
og innstilt iBluetooth-modus, samt at Bluetooth er aktivert på enheten din.
Dersom du vil koble opp mot enannen enhet, skru av Bluetooth-funksjonen på den første enheten, skru på
Bluetooth-funksjonen på den andre enheten og følg trinnene 1-5 ovenfor.
Behandling av samtaler
Hvis du blir oppringt mens telefonen er koblet til høyttaleren via Bluetooth:
Trykk på [
] engang for åbesvare samtalen.
Trykk på [
] engang til for åavslutte samtalen.
Benytt [ ] eller [ + ] til justering av volumet på samtalen.
Tilkobling av ekstern enhet via AUX-IN
1. Trykk på [ ] (2).
2. Den medfølgende 3,5 mm-lydkabelen kobles til uttaket (6) på høyttaleren og til din enhet (Bluetooth stenges
automatisk).
3. Start avspillingen fra den eksterne enheten.
4. Kontroller volumet både på høyttaleren og på den eksterne enheten.
Du kan ikke skifte spor med knappene på høyttaleren når den eksterne enheten er koblet til via AUX IN.
14 15
Norsk
Bærereim
Vedlikehold
Høyttaleren tåler fuktighet og vann, og kan brukes ute iall slags vær.
Rengjør produktet med enlett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende
kjemikalier.
Hvis høyttaleren ikke skal brukes på enlang stund, må batteriet vedlikeholdslades annenhver måned for
åbeholde kapasiteten.
16
Norsk
Feilsøking
Det går ikke
åslå på
høyttaleren.
Batteriet kan være utladet. Lad opp batteriet.
Ingen lyd når
Bluetooth-
enheten er
koblet til.
Kontroller volumet og play/pause på Bluetooth- enheten og på høyttaleren.
Påse at Bluetooth-koblingene er riktig utført.
Forsøk åspille av den aktuelle filen på Bluetooth-enheten uten at den er koblet til
høyttaleren, for åforsikre deg om at den fungerer.
Prøv åskifte til enannen fil. Den filen du prøver åspille av kan være skadet.
Kontroller om det er annet trådløst utstyr som forstyrrer Bluetooth-overføringen.
Det kommer
ingen lyd når
enekstern
enhet kobles
til via 3,5 mm
AUX IN.
Kontroller voluminnstillingen både på enheten og høyttaleren. Kontroller play/pause på
den eksterne enheten.
Sjekk at kabelen er hel og riktig tilkoblet både til høyttaleren og den eksterne enheten.
Forsøk åspille av musikk fra den eksterne enheten din uten at den er koblet til
høyttaleren, for åforsikre deg om at den fungerer.
Prøv åskifte til enannen fil. Den filen du prøver åspille av kan være skadet.
Avfallshåndtering
Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder
innenfor EØS-området. For åforebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil
håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på
enansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med
forhandler. De vil ta hånd om produktet på enmiljømessig tilfredsstillende måte.
Spesifikasjoner
Innebygd batteri 2200 mAh litium, 3,7 V
Ladetid 3 timer
Spilletid Opptil 9 timer med 60 % volum
Rekkevidde Ca. 7 meter
Kapslingsklasse IPX7
Mål Ø 145 mm, høyde 53 mm
Vekt 410 g
17
Suomi
16
Bluetooth-kaiutin
Tuotenro 38-9054-1, -2, -3, -4, -5 Malli Diabase / SC-180
Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin.
Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys
myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).
Turvallisuus
Yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää kaiutinta, jos heitä on ohjeistettu sen turvallisesta käytöstä ja käytön
mahdollisista vaaroista. Yli 8-vuotiaat lapset saavat puhdistaa laitteen aikuisen valvonnassa. Pidä kaiutin ja sen
latausjohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
Henkilöt, joilla on fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita, tai henkilöt, joilla ei ole riittävästi turvallisuuteen vaikuttavia
taitoja tai kokemusta, saavat käyttää kaiutinta, jos heitä on ohjeistettu sen turvallisesta käytöstä ja käytön
mahdollisista vaaroista. Älä anna lasten leikkiä kaiuttimella.
Älä pura tai muuta kaiutinta. Älä avaa kaiutinta. Kaiuttimen sisällä on vaarallista jännitettä sisältäviä
suojaamattomia komponentteja. Niiden koskeminen saattaa johtaa sähköiskuun.
Älä peitä kaiutinta. Kaiuttimen ympärillä tulee olla vähintään 5 cm vapaata tilaa, jotta kaiutin ei kuumene liikaa.
Sijoita kaiutin tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
Älä sijoita kaiutinta paikkaan, josta se voi pudota veteen tai muuhun nesteeseen.
Älä sijoita kaiutinta voimakkaaseen auringonvaloon tai lämmön lähteen, kuten takan, kamiinan tai kynttilöiden
läheisyyteen.
Älä altista kaiutinta korkeille lämpötiloille, pölylle, tärinälle tai iskuille.
Suojaa kuulosi. Pitkäaikainen altistuminen kovalle äänenvoimakkuudelle saattaa aiheuttaa kuulovaurioita.
Laitteen saa korjata vain valtuutettu huoltoliike.
18
Suomi
6 7 8
1 2 3 4 5
Painikkeet ja toiminnot
1. Bluetooth LED-ilmaisin
2. [
] Virtakytkin
3. [
] Bluetooth-liitäntä
4. [ ] Laske äänenvoimakkuutta painamalla lyhyesti,
siirry edelliseen raitaan pitämällä painettuna
5. [ + ] Nosta äänenvoimakkuutta painamalla lyhyesti,
siirry seuraavaan raitaan pitämällä painettuna
6. AUX IN 3,5 mm:n liitäntä ulkoisille laitteille
(mukana 3,5 mm:n äänijohto)
7. LED-merkkivalo, lataus
8. Mukana tulevan latauskaapelin mikro-USB-liitäntä
Käyttö
Lataaminen
Liitä mukana tuleva latauskaapeli mikro-USB-liitäntään (8) ja tietokoneeseen tai muuhun USB-laturiin.
Merkkivalo (7) palaa punaisena latauksen aikana. Kun akku on täynnä merkkivalo sammuu.
19
Suomi
Soittimen liittäminen Bluetoothin kautta
1. Paina [ ] (2). LED-merkkivalo (1) vilkkuu punaisena/sinisenä, kun kaiutin on Bluetooth-laitteiden hakutilassa.
2. Aktivoi kaiuttimeen liitettävän laitteen Bluetooth.
3. Kaiutin näkyy Bluetooth-laitteessa, nimellä Diabase valitse se ja liitä se laitteeseen.
4. Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu, LED-merkkivalo palaa sinisenä.
5. Käynnistä toisto soittimesta. Hallitse toistoa kappaleen Painikkeet ja toiminnot mukaan.
Jos liität matkapuhelimen kaiuttimeen Bluetoothin kautta, musiikki sammuu automaattisesti, kun puhelimeen
soitetaan. Musiikin toisto jatkuu automaattisesti puhelun päätyttyä (jos matkapuhelin tukee tätä toimintoa).
Kaiutin muodostaa automaattisesti yhteyden viimeksi liitettynä olleeseen laitteeseen, kun kaiutin on päällä ja
laitteen Bluetooth on aktivoitu.
Jos haluat vaihtaa toiseen laitteeseen, sammuta ensimmäisen laitteen Bluetooth, käynnistä toisen laitteen
Bluetooth ja toista kohdat 1−5.
Puheluiden hallinta
Kun puhelimeen saapuu puhelu puhelimen ollessa liitettynä Bluetoothin kautta:
Vastaa puheluun painamalla kerran [
].
Lopeta puhelu painamalla uudelleen [
].
Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla [ ] tai [ + ].
Soittimen liittäminen AUX-IN-liitännän kautta
1. Paina [ ] (2).
2. Liitä pakkauksessa oleva 3,5 mm:n äänikaapeli ulkoiseen laitteeseen ja kaiuttimen liitäntään (6) (Bluetooth
sammuu automaattisesti).
3. Käynnistä toisto soittimesta.
4. Säädä äänenvoimakkuutta kaiuttimesta tai ulkoisesta laitteesta.
Raitoja ei voi vaihtaa kaiuttimen painikkeilla, kun ulkoinen laite on liitetty AUX IN -liitäntään.
20
Suomi
Kantohihna
Huolto ja ylläpito
Kaiutin kestää vettä ja kosteutta, joten sitä voi käyttää ulkona säällä kuin säällä.
Puhdista kaiutin kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai
syövyttäviä kemikaaleja.
Jos kaiutin on pitkään käyttämättä, lataa akku täyteen kahden kuukauden välein.
Vianhakutaulukko
Kaiutin ei käynnisty. Akku saattaa olla tyhjä. Lataa akku.
Ääntä ei kuulu,
kun soitin on liitetty
Bluetoothin kautta.
Tarkista äänenvoimakkuus ja play/pause-toiminto Bluetooth-laitteesta ja kaiuttimesta.
Varmista, että Bluetooth-yhteys on muodostettu oikein.
Varmista tiedoston toiminta toistamalla sitä Bluetooth-laitteella ilman kaiutinta.
Kokeile vaihtaa tiedostoa, käyttämäsi tiedosto saattaa olla vahingoittunut.
Varmista, että muut langattomat laitteet eivät häiritse Bluetooth-liitäntää.
Ääntä ei kuulu, kun
ulkoinen laite on liitetty
3,5 mm:n AUX IN
-liitännän kautta.
Tarkista soittimen ja kaiuttimen äänenvoimakkuus. Tarkista soittimen play/
pause-toiminto.
Varmista, että liitäntäjohto on ehjä ja liitetty kunnolla kaiuttimeen ja soittimeen.
Varmista tiedoston toiminta toistamalla sitä soittimella ilman kaiutinta.
Kokeile vaihtaa tiedostoa, käyttämäsi tiedosto saattaa olla vahingoittunut.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28

Exibel Diabase SC-180 Pikaopas

Kategoria
Portable speakers
Tyyppi
Pikaopas