DeWalt DCW210 Ohjekirja

Brändi
DeWalt
Kategoria
cordless screwdrivers
Malli
DCW210
Tyyppi
Ohjekirja
DCW210
Final page size: A5 (148mm x 210mm)
B
Copyright
DeWALT
Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 3
Deutsch bersetzung der Originalanweisung) 13
English (original instructions) 25
Español (traducido de las instrucciones originales) 35
Français (traduction de la notice d’instructions originale) 46
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali) 57
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies) 68
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene) 79
Português (traduzido das instruções originais) 89
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta) 100
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna) 110
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 120
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες) 130
1
Fig. A
Fig. B
Fig. C
5 34
7
6
1
2
7
8
78
9
2
Fig. EFig. D
Fig. F
13
14
6
15
16
11
12
3
5
4
Fig. G
10
6
DANSK
3
EF-Konformitetserklæring
Maskindirektiv
Ledningsfri excentrisk slibemaskine
DCW210
DeWALT
erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN62841-1:2015/AC:2015, EN62841-2-4:2014.
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt
DeWALT
på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden afmanualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af
DeWALT
.
Markus Rompel
Vicedirektør for Ingeniørarbejde, PTE-Europa
DeWALT
, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
12.09.2019
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen forpersonskader.
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
dissesymboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorligpersonskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorligpersonskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderatpersonskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
iproduktskade.
Angiver risiko for elektriskstød.
Angiverbrandfare.
Tillykke!
Du har valgt et
DeWALT
-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør
DeWALT
én af de mest
pålidelige partnere for professionelle brugere afelværktøj.
Tekniske Data
DCW210
Spænding
V
DC
18
Type
1
Batteritype Li-Ion
Kredsløb i minuttet 8000–12000
Vægt (uden batteripakke) kg 0,93
Støjværdier og/eller vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til
EN62841-2-4:
L
PA
(emissions lydtryksniveau) dB(A) 75,5
L
WA
(lydtryksniveau) dB(A) 86,5
K (usikkerhed for det angivne lydniveau) dB(A) 1,6
Vibrationsemissionsværdi a
h
= m/s
2
4,37
Usikkerhed K = m/s
2
0,31
Vibrations- og/eller støjemissionsniveauet, der er angivet i
dette vejledningsark, er målt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN62841 og kan anvendes til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan anvendes til
en foreløbigeksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrations- og/eller
støjemissionsniveau repræsenterer værktøjets
hovedanvendelsesområder. Hvis værktøjet anvendes til
andre formål, med andet tilbehør eller vedligeholdes
dårligt, kan vibrations- og/eller støjemissionen imidlertid
variere. Det kan markant forøge eksponeringsniveauet
over den samledearbejdsperiode.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration og/eller
støj bør også tage højde for de gange, hvor der slukkes for
værktøjet, eller når det kører, men ikke bruges til arbejde.
Det kan markant mindske eksponeringsniveauet over den
samledearbejdsperiode.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operatøren mod vibrationens og/eller støjens
effekter, som f.eks.: vedligehold værktøjet og tilbehør, hold
hænderne varme (relevant ved vibration), organisering
afarbejdsmønstre.
LEDNINGSFRI EXCENTRISK SLIBEMASKINE
DCW210
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
4
DANSK
Generelle sikkerhedsadvarsler
for elværktøjer
ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse af advarsler og
instruktioner kan medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorligpersonskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER TIL
SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit elektroniske
(ledning) eller batteribetjente (trådløse)elværktøj.
1) Sikkerhed i Arbejdsområdet
a ) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt oplyst.
Rodede eller mørke områder giver anledning tilulykker.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks. ved
tilstedeværelsen af brændbare væsker, gasser eller
støv. Elværktøj danner gnister, der kan antænde støv
ellerdampe.
c ) Hold børn og omkringstående på afstand, når der
anvendes elektrisk værktøj. Distraktioner kan medføre,
at du misterkontrollen.
2) Elektrisk Sikkerhed
a ) Stik på elektrisk værktøj skal passe til stikkontakten.
Stikket må aldrig modificeres på nogen måde.
Undlad at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj. Umodificerede stik
og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektriskstød.
b ) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader,
såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er
øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop erjordforbundet.
c ) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn eller
våde forhold. Hvis der trænger vand ind i et elektrisk
værktøj, øges risikoen for elektriskstød.
d ) Undlad at udsætte ledningen for overlast. Brug
aldrig ledningen til at bære, trække værktøjet eller
trække det ud af stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger
risikoen for elektriskstød.
e ) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs, skal der
anvendes en forlængerledning, som er egnet til
udendørs brug. Brug af en ledning, der er egnet til
udendørs brug, reducerer risikoen for elektriskstød.
f ) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område, benyt
en strømforsyning, der er beskyttet af en
fejlstrømsafbryder. Ved at benytte en fejlstrømsafbryder
reduceres risikoen for elektriskstød.
3) Personlig Sikkerhed
a ) Vær opmærksom, pas på hvad du foretager dig,
og brug sund fornuft, når du benytter et elektrisk
værktøj. Betjen ikke værktøjet, hvis du er træt,
påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse af et elektrisk
værktøj kan forårsage alvorligpersonskade.
b ) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, såsom støvmaske,
skridsikre sikerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn,
brugt når omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget afpersonskader.
c ) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er slukket for
kontakten, inden værktøjet tilsluttes en strømkilde
og/eller batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes, når kontakten er tændt, giver det anledning
tilulykker.
d ) Fjern eventuelle justerings- eller skruenøgler, før det
elektriske værktøj startes. En skruenøgle eller anden
nøgle, der bliver siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning tilpersonskade.
e ) Undlad at række for langt. Hold hele tiden en god
fodstilling og balance. Dette giver bedre kontrol af det
elektriske værktøj, når uventede situationeropstår.
Batterier Opladere/opladningstider (minutter)
Kat # V
DC
Ah Vægt (kg)
DCB104 DCB107 DCB112 DCB113 DCB115 DCB116 DCB117 DCB118 DCB132 DCB119
DCB546 18/54 6,0/2,0 1,05 60 270 170 140 90 80 40 60 90 X
DCB547 18/54 9,0/3,0 1,46 75* 420 270 220 135* 110* 60 75* 135* X
DCB548 18/54 12,0/4,0 1,44 120 540 350 300 180 150 80 120 180 X
DCB181 18 1,5 0,35 22 70 45 35 22 22 22 22 22 45
DCB182 18 4,0 0,61 60/40** 185 120 100 60 60/45** 60/40** 60/40** 60 120
DCB183/B 18 2,0 0,40 30 90 60 50 30 30 30 30 30 60
DCB184/B 18 5,0 0,62 75/50** 240 150 120 75 75/60** 75/50** 75/50** 75 150
DCB185 18 1,3 0,35 22 60 40 30 22 22 22 22 22 X
DCB187 18 3,0 0,54 45 140 90 70 45 45 45 45 45 90
DCB189 18 4,0 0,54 60 185 120 100 60 60 60 60 60 120
*Datakode 201811475B eller senere
**Datakode 201536 eller senere
Batterier
Opladere/opladningstider (minutter)
Kat #
DC
Vægt
*Datakode 201811475B eller senere
**Datakode 201536 eller senere
5
DANSK
f ) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke løst tøj
eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra
bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt
hår kan blive fanget i bevægeligedele.
g ) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
støvopsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt. Anvendelse af støvopsamlingsudstyr
kan begrænse farer forårsaget afstøv.
h ) Lad ikke erfaringer fra hyppig brug af værktøjer
medføre, at du bliver selvtilfreds og ignorerer
sikkerhedsprincipperne for værktøjerne. En skødesløs
handling kan forårsage alvorlig skade i en brøkdel af
etsekund.
4) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Elektrisk Værktøj
a ) Undlad at bruge magt over for det elektriske
værktøj. Brug det værktøj, der er bedst egnet til
det arbejde, der skal udføres. Værktøjet vil klare
opgaven bedre og mere sikkert med den ydelse, som det
er beregnettil.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis kontakten
ikke tænder og slukker for det. Alt elektrisk værktøj,
der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og
skalrepareres.
c ) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden, hvis aftagelig, fra det elektriske
værktøj, før det elektriske værktøj justeres, dets
tilbehør udskiftes, eller det stilles til opbevaring.
Sådanne forebyggende sikkerhedsforanstaltninger
mindsker risikoen for, at værktøjet startesutilsigtet.
d ) Opbevar elektrisk værktøj uden for rækkevidde
af børn, og tillad ikke personer, som ikke er
bekendt med dette elektriske værktøj eller disse
instruktioner, at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj
er farligt i hænderne på personer, som ikke er instrueret i
brugenderaf.
e ) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj. Undersøg
om bevægelige dele sidder skævt, binder eller er
gået itu såvel som andre forhold, der kan påvirke
betjeningen af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før brug. Mange
ulykker er forårsaget af dårligt vedligeholdtværktøj.
f ) Hold skæreværktøj skarpe og rene. Ordentligt
vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærekanter har
mindre tilbøjelighed til at binde og er lettere atstyre.
g ) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner, idet der
tages hensyn til arbejdsforholdene og den opgave,
som skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til andre
opgaver end dem, det er beregnet til, kan resultere i en
farligsituation.
h ) Hold håndtag og håndtagsflader tørre, rene og fri
for olie og smørelse. Glatte håndtag og gribeflader giver
ikke mulighed for sikker håndtering og styring af værktøjet
i uventedesituationer.
5) Anvendelse og Vedligeholdelse afBatteri
a ) Må kun genoplades med den oplader, som er
angivet af fabrikanten. En oplader, der er beregnet til en
bestemt type batteripakke, kan udgøre en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden typebatteripakke.
b ) Brug kun elektrisk værktøj med de batteripakker,
der er beregnet til hver enkelt type. Brug af andre
batteripakker kan skabe risiko for personskade ogbrand.
c ) Når en batteripakke ikke er i brug, skal den holdes
borte fra andre metalgenstande, såsom papirclips,
mønter, nøgler, søm, skruer og andre små
metalgenstande, der kan danne forbindelse mellem
to elektriske kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forårsage forbrænding ellerbrand.
d ) Hvis en batteripakke udsættes for overlast, kan der
sive væske ud. Undgå kontakt. Hvis væsken berøres
ved et tilfælde, skal der skylles med masser af vand.
Hvis der kommer væske i øjnene, skal der desuden
søges lægehjælp. Batterivæske kan forårsage irritation
ellerforbrænding.
e ) Anvend ikke en batteripakke eller et værktøj, der er
beskadiget eller ændret. Beskadigede eller ændrede
batterier kan udvise uforudsigelig adfærd og resultere i
brand, eksplosion eller risiko forskader.
f ) Udsæt ikke en batteripakke eller et værktøj for ild
eller meget varme temperaturer. Udsættelse for ild eller
temperaturer over 130 °C kan medføre eneksplosion.
g ) Følg alle opladningsinstruktionerne og oplad
ikke batteripakken eller værktøjet uden for det
temperaturområde, der er anført i instruktionerne.
Forkert opladning eller opladning ved temperaturer uden
for det specificerede område kan beskadige batteriet og
øge risikoen forbrand.
6) Service
a ) Elektrisk værktøj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter
identiske reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhedopretholdes.
b ) Udfør aldrig service på beskadigede batteripakker.
Service på batteripakker bør kun udføres af producenten
eller autoriseredeserviceudbydere.
Yderligere sikkerhedsvejledninger
for slibemaskiner
Fastgør altid arbejdsemnet med
fastspændingsanordningen eller i en skruestik på
en sådan måde, at det ikke kan bevæge sig, når
detforarbejdes.
Bær altid øjenbeskyttelse og et åndedrætsværn
underslibning.
Det anbefales ikke at slibe blybaseret maling. Se
Forholdsregler der skal tages ved slibning af maling
for yderligere oplysninger, inden du slibermaling.
Betjen ikke enheden uden støvopsamlingsposen
ellerstøvopsamlingssystemet.
6
DANSK
Overbelast ikke maskinen ved at trykke den for hårdt!
De bedste sliberesultater opnås med moderat arbejdstryk.
Slibeegenskaben og -kvaliteten afhænger hovedsageligt af
valget af det korrekteslibemiddel.
Rengør dit værktøjetregelmæssigt.
Tøm støvposen hyppigt, især under slibning af
harpiksbelagte overflader som eksempelvis polyuretan,
lak, shellak osv. Bortskaf belagte støvpartikler i henhold til
producentens retningslinjer eller anbring dem i metaldåse
med et tætsluttende metallåg. Fjern belagte støvpartikler fra
lokalerne dagligt. Ophobning af fint slebne støvpartikler kan
selvantændes og forårsagebrand.
Udskift en slidt eller beskadiget rem, når den forårsager
høje omdrejninger i minuttet af værktøjet. Høje
omdrejninger i minuttet af værktøjet forårsaget af en slidt rem
kan resultere i, at slibepuden bliver separeret fra slibemaskinen,
hvilket muligvis forårsager personskade. Få anvisninger til
udskiftning af remmen i Udskiftning af slibepladen og
remmen underVedligeholdelse.
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og
brug af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås. Disse
omfatter:
Hørenedsættelse.
Risiko for personskade som følge af flyvendepartikler.
Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør, der bliver varmt
underbetjening.
Risiko for personskade som følge af forlængetbrug.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DeWALT
opladere kræver ingen justering og er designet til at
være så brugervenlige sommuligt.
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til bare én spænding.
Kontrollér altid, at batteripakken svarer til spændingen på
mærkepladen. Kontrollér også, at spændingen på din oplader
svarer til din el-netspænding.
Din
DeWALT
-oplader er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60335. Derfor kræves der
ingenjordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DeWALT
‘sserviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning, medmindre det er
absolut nødvendigt. Brug en godkendt forlængerledning, der
er egnet til strømforsyningen til din oplader (se Tekniske data).
Den minimale lederstørrelse er 1mm
2
; den maksimale længde
er 30m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles heltud.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
Gem Disse Instruktioner: Denne vejledning indeholder vigtige
sikkerheds- og driftsinstruktioner for kompatible batteriopladere
se Tekniske data).
Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner og de
sikkerhedsmæssige afmærkninger på opladeren, batteripakken
ogproduktet.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad ikke nogen flydende
væsker komme ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektriskchok.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning
med en reststrømskapacitet på 30mA ellermindre.
FORSIGTIG: Risiko for brand. For at reducere risikoen
for kvæstelser, oplad kun
DeWALT
genopladelige
batterier. Andre batterityper kan eksplodere og
forårsagepersonskader.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke
leger medudstyret.
BEMÆRK: Under bestemte forhold, når opladeren
er tilsluttet til strømforsyningen, kan blotlagte
opladerkontakter blive kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende art som for eksempel,
men ikke begrænset til ståluld, aluminumsfolie eller
anden koncentration af metalliske partikler skal holdes på
afstand af opladerens huller. Tag altid stikket til opladeren
ud fra kontakten, når der ikke er indsat en batteripakke.
Tag stikket til opladeren ud før forsøg på at rengøreden.
Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken med andre
opladere end dem, der er omtalt i denne manual.
Opladeren og batteripakken er specielt designet til at
arbejdesammen.
Disse opladere er ikke beregnet til anden brug end
opladning af
DeWALT
genopladelige batterier. Al anden
brug kan medføre risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriskestød.
Udsæt ikke opladeren for regn ellersne.
Træk i stikket i stedet for ledningen, når opladeren
frakobles. Dette vil reducere risikoen for beskadigelse af
elstikket ogledningen.
Sørg for at ledningen er placeret, så den ikke bliver trådt
på, snublet over eller på anden måde bliver genstand for
skader ellerbelastning.
Anvend kun en forlængerledning, når det er absolut
nødvendigt. Anvendelse af en ukorrekt forlængerledning
kan resultere i risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriskestød.
Anbring ikke noget oven på opladeren eller anbring
opladeren på et blødt underlag, der kan blokere
ventilationshullerne og medføre for megen intern
varme. Anbring opladeren på afstand af alle varmekilder.
Opladeren ventileres gennem huller i toppen og bunden
afhuset.
Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller stikket er
beskadiget—få dem omgåendeudskiftet.
7
DANSK
Brug ikke opladeren, hvis den har fået et hårdt slag, er
blevet tabt eller blevet beskadiget på anden vis. Tag den
med til et autoriseretværksted.
Demontér ikke opladeren, tag den med til et autoriseret
værksted, når service eller reparation er påkrævet.
Ukorrekt genmontering kan medføre risiko for elektrisk chok,
livsfarlige elektriske stød ellerbrand.
Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående udskiftes af
producenten, hans forhandler eller lignende kvalificeret person
for at forebygge enhverrisiko.
Tag stikket til opladeren ud af kontakten før forsøg på
nogen form for rengøring. Dette vil reducere risikoen for
elektrisk chok. Fjernelse af batteripakken vil ikke reducere
dennerisiko.
Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere tilhinanden.
Opladeren er designet til at køre på standard 230V
husholdningsstrøm. Forsøg ikke at bruge den med
en anden strømstyrke. Dette gælder ikke for opladere
tilkøretøjer.
Opladning af et batteri (Fig. B)
1. Tilslut opladeren til en passende stikkontakt før
batteripakken sættesi.
2. Indsæt batteripakken
7
i opladeren og kontrollér, at pakken
sidder godt fast i opladeren. Det røde (opladnings) lys
vil blinke hele tiden og angive, at opladningsprocessen
erstartet.
3. Når opladningen er færdig, vil det blive angivet af den røde
lampe, som vil lyse konstant på ON. Batteripakken er fuldt
opladet og kan nu anvendes eller kan efterlades i opladeren.
Skub batteriets udløserknap
8
på batteripakken for at
udtagebatteripakken.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid for li-Ion
batteripakker skal batteripakken lades helt op, før den anvendes
førstegang.
Betjening af oplader
Se indikatorerne nedenfor for batteripakkensopladestatus.
Ladeindikatorer
oplader
fuldt opladet
forsinkelse ved
varmt/koldt batteri*
* Det røde lys vil fortsætte med at blinke, men et gult indikatorlys
vil blive tændt under denne handling. Når batteriet har opnået
en passende temperatur, vil det gule lys blive slukket, og
opladeren vil genoptageopladningsproceduren.
Kompatible oplader(e) vil ikke oplade en defekt batteripakke.
Opladeren vil angive defekt batteri ved at nægte atlyse.
BEMÆRK: Dette kan også betyde et problem medopladeren.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren og
batteripakken med hen til et autoriseret servicecenter for at
blivekontrolleret.
Varm/kold pakkeforsinkelse
Når opladeren sporer et batteri, der er for varmt eller for
koldt, starter den automatisk en varm/kold pakkeforsinkelse
og indstiller opladningen, indtil batteriet har nået en
passende temperatur. Opladeren skifter derefter automatisk
til pakkeopladningsfunktion. Denne funktion sikrer
maksimalbatterilevetid.
En kold batteripakke vil oplade med en langsommere hastighed
end en varm batteripakke. Batteripakken vil oplade ved den
lavere hastighed gennem hele opladningscyklussen og vil
ikke vende tilbage til maksimal opladningshastighed, selvom
batterietvarmer.
DCB118 opladeren er udstyret med en intern blæser designet
til at nedkøle batteripakken. Blæseren tændes automatisk, når
batteripakken trænger til at blive afkølet. Brug aldrig opladeren,
hvis blæseren ikke virker korrekt, eller hvis blæseråbningerne
er blokerede. Tillad ikke at fremmedlegemer trænger ind
iopladeren.
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dybafladning.
Værktøjet vil automatisk slå fra, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis dette sker, anbring li-ion
batteriet på opladeren, indtil det er heltopladet.
Vægmontering
Disse opladere er designet til montering på en væg, eller til at
stå oprejst på et bord eller en arbejdsflade. Hvis vægmontering
anbring opladeren inden for rækkevidde af en stikkontakt og
på afstand af et hjørne eller andre forhindringer, der kan hindre
luftstrømmen. Brug bagsiden af opladeren som skabelon for
placering af monteringsskruerne på væggen. Monter opladeren
sikkert ved hjælp af gipsskruer (købes separat) mindst 25,4mm
langemed en skruehoveddiameter på 7–9mm, skrues ind i
træ til en optimal dybde, der efterlader ca. 5,5mm af skruen
blotlagt. Ret hullerne på bagsiden af opladeren ind efter de
blotlagte skruer og skru dem helt ind ihullerne.
Instruktioner om rengøring af opladeren
ADVARSEL: Risiko for chok. Tag stikket til opladeren
ud af kontakten før rengøring. Snavs og fedt kan
fjernes fra det ydersiden af opladeren med en klud eller
en blød ikke-metallisk børste. Brug ikke vand eller andre
rengøringsmidler. Lad aldrig væske trænge ind i værktøjet,
og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i envæske.
Batteripakke
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved bestilling af
nyebatteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Læs
nedenstående sikkerhedsvejledning, før batteripakke og oplader
tages i brug. Følg derefter den beskrevneopladningsprocedure.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
8
DANSK
Oplad ikke eller brug batteriet i en eksplosionsfarlig
atmosfære, som f.eks. ved tilstedeværelsen af
brændbare væsker, gasser eller støv. Isætning eller
udtagning af batteriet fra opladeren kan antænde støv
ellerdampe.
Tving aldrig batteripakken ind i opladeren. Foretag ikke
nogen ændringer på batteripakken, så den kan passe
ind i en ikke kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive sprængt og kan medførepersonskader.
Oplad kun batteripakker i
DeWALT
opladere.
Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand eller
andrevæsker.
Opbevar eller brug ikke værktøjet og batteripakken
på steder, hvor temperaturen falder til under 4˚C
(34˚F) (som f.eks. skure udenfor eller metalbygninger
om vinteren) eller når eller overstiger 40˚C (104˚F)
(som f.eks. skure udenfor eller metalbygninger
omsommeren).
Brænd ikke batteripakken, selv hvis den er svært
beskadiget eller helt opslidt. Batteripakken kan eksplodere i
åben ild. Der dannes giftige dampe og stoffer ved forbrænding
af lithium-ion-batteripakker.
Hvis batteriets indhold kommer i kontakt med huden,
skal området omgående vaskes med mild sæbe og vand.
Hvis batterivæske kommer i øjnene, lad vand løbe over det
åbne øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører. Hvis det
er nødvendigt at søge lægehjælp, består batterielektrolytten af
en blanding af flydende organiske karbonater oglithiumsalte.
Indholdet af åbnede battericeller kan forårsage
luftvejsirritation. Sørg for frisk luft. Søg lægehjælp, hvis
symptomernevedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger. Batterivæske kan
være brændbar, hvis den udsættes for gnister eller åbenild.
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne batteripakken. Hvis
batteripakken er revnet eller beskadiget, indsæt den
ikke i opladeren. Undgå at mase, tabe eller beskadige
batteripakken. Anvend ikke en batteripakke eller
oplader, der har fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt
over eller blevet beskadiget på anden vis (f.eks. stukket
med en nål, slået med en hammer, trådt på). Det kan
medføre elektriske chok eller livsfarlige elektriske stød.
Beskadigede batteripakker skal returneres til forhandleren
forgenanvendelse.
ADVARSEL: Brandfare. Opbevar eller bær aldrig
batteripakker, så metalgenstande kan komme
i kontakt med udsatte batteriklemmer. Anbring
for eksempel ikke batteripakker i forklæder, lommer,
værktøjskasser, produktkasser, skuffer osv. med løse søm,
skruer, nøglerosv.
FORSIGTIG: Når det ikke er i brug, læg værktøjet på
siden på en stabil overflade, hvor det ikke vil vælte
eller falde ned. Nogle værktøjer med store batteripakker
vil stå lodret på batteripakken, men kan letvæltes.
Transport
ADVARSEL: Brandfare. Transport af batterier kan
muligvis forårsage brand, hvis batteripolerne uforvarende
kommer i kontakt med ledende materialer. Ved transport
af batterier sørg for, at batteriets poler er beskyttet og godt
isoleret fra materialer, der kan komme i kontakt med dem
og forårsage enkortslutning.
BEMÆRK: Lithium-ion-batterier bør ikke lægges i
indchecketbagage.
DeWALT
batterier opfylder alle gældende skibsfartsregler
som foreskrevet af industrien og juridiske standarder, som
omfatter FN’s anbefalinger om transport af farligt gods,
den internationale lufttransportforening (IATA), farligt gods
regulativer, de internationale maritime farligt gods (IMDG) regler
og den europæiske konvention om international transport af
farligt gods ad landevejen (ADR). Litium-ion-celler og batterier
er blevet testet i henhold til afsnit 38,3 i FN´s anbefalinger om
tests og kriterier for transport af farligtgods.
I de fleste tilfælde vil afsendelsen af en
DeWALT
batteripakke
være undtaget fra at blive klassificeret som et fuldt reguleret
klasse 9 farligt materiale. Generelt vil det kun være forsendelser,
der indeholder et litium-ion batteri med en energivurdering på
over 100 watt timer (wt), der skal sendes som fuldt reguleret
klasse 9. Alle litium-ion batterier har en watt time vurdering
markeret på pakningen. Desuden på grund af regulativers
kompleksiteter, anbefaler
DeWALT
, at man ikke sender litium-
ion-batteripakker med luftfragt uanset watt time vurdering.
Forsendelser af værktøj med batterier (combo sæt) kan som
eneste undtagelse sendes med luftfragt, hvis batteripakkens
watt time vurdering ikke er højere end 100 watttimer.
Uanset om en forsendelse anses for at være undtaget
eller fuldt reguleret, er det speditørernes ansvar at rådføre
sig med de seneste regler for emballerings-, mærknings-
ogdokumentationskrav.
Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er givet i god tro
og menes at være korrekte på det tidspunkt, hvor dokumentet
blev oprettet. Men der gives ingen garanti, udtrykt eller
underforstået. Det er købers ansvar at sikre, at vedkommendes
aktiviteter er i overensstemmelse med de gældenderegulativer.
Transport af FLEXVOLT
TM
batteri
DeWALT
FLEXVOLT
TM
batteri har to funktioner: Anvendelse
ogtransport.
Anvendelsesfunktion: Når FLEXVOLT
TM
batteriet står alene
eller er i et
DeWALT
18V produkt, vil den fungere som et 18V
batteri. Når FLEXVOLT
TM
batteriet er i et 54V eller et 108V (to 54V
batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transportfunktion: Når
dækslet er fastgjort til
FLEXVOLT
TM
batteriet, er batteriet
i transportfunktion. Behold
dækslet til forsendelse.
Under transportfunktionen er cellestrenge elektrisk afbrudt inde
i pakken, og det resulterer i 3 batterier med en lavere watt time
(Wh) ydelse i forhold til 1 batteri med en højere watt timeydelse.
Denne øgede mængde på 3 batterier med den lavere watt
Eksempel på mærkning af anvendelses- og
transportlabel
9
DANSK
timeydelse kan fritage pakken fra visse forsendelsesforordninger,
der er batterier med højere watttimer.
Eksempelvis kan transport
Wh ydelsen angive 3x36
Wh, hvilket betyder 3
batterier hver på 36 watt
timer. Anvendelses Wh
ydelsen kan angive 108 watt timer (forudsat 1 batteri).
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og tørt, hvor den ikke
udsættes for direkte sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare batteripakker
ved stuetemperatur, når de ikke er ibrug.
2. For langtids opbevaring anbefales det at opbevare en fuldt
opladet batteripakke et køligt, tørt sted uden for opladeren
for optimaleresultater.
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt tømt for
opladning. Batteripakken skal genoplades førbrug.
Mærkater på oplader og batteripakke
Udover de piktogrammer, der anvendes i denne vejledning,
kan mærkater på opladeren og battteripakken vise de følgende
piktogrammer:
Læs brugsvejledningen førbrug.
Se Tekniske data vedrørendeopladningstid.
Berør aldrig kontaktflader med
strømførendegenstande.
Beskadigede batteripakker må ikkeoplades.
Må ikke udsættes forvand.
Defekte ledninger skal udskiftesomgående.
Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun til indendørsbrug.
Tag hensyn til miljøet ved bortskaffelse
afbatteripakken.
Oplad kun
DeWALT
batteripakker med de
specielle
DeWALT
opladere. Opladning af andre
typer batteripakker end de specielle
DeWALT
batterier med en
DeWALT
oplader, kan få dem til
at sprænges eller føre til andre farligesituationer.
Destruér ikkebatteripakken.
ANVENDELSE (uden transportdæksel). Eksempel:
Wh ydelsen angiver 108 Wh (1 batteri med 108
watt timer).
TRANSPORT (med indbygget transportdæksel).
Eksempel: Wh ydelsen angiver 3 x 36 Wh
(3batterier på 36 watt timer).
Batteritype
DCW210 bruger et batteri på 18volt.
Disse batteripakker kan bruges: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB189, DCB546, DCB547, DCB548. Se Tekniske data for
flereinformationer.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Excentrisk slibemaskine
1 Støvpose
1 Li-ion batteripakke (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modeller)
2 Li-ion batteripakker (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modeller)
3 Li-ion batteripakker (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modeller)
1 Brugsvejledning
BEMÆRK: Batteripakker, opladere og værktøjskasser følger ikke
med N-modeller. Batteripakker og opladere følger ikke med
NT-modeller. B-modeller omfatter Bluetooth®-batteripakker.
BEMÆRK: Bluetooth®-mærket og -logoerne er registrerede
varemærker, der ejes af Bluetooth®, SIG, Inc. og al brug af
sådanne mærker af
DeWALT
er under licens. Andre varemærker
og handelsnavne tilhører deres respektiveejere.
Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør,
der kan være opstået undertransport.
Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
førbetjening.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen førbrug.
Bærhøreværn.
Brugøjeværn.
Datokodeposition (Fig. C)
Datokoden
9
, der også inkluderer produktionsåret, er tryk
påhuset.
Eksempel:
2019 XX XX
Produktionsår
Transport
ADVARSEL: Brandfare. Transport af batterier kan
muligvis forårsage brand, hvis batteripolerne uforvarende
kommer i kontakt med ledende materialer. Ved transport
af batterier sørg for, at batteriets poler er beskyttet og godt
isoleret fra materialer, der kan komme i kontakt med dem
og forårsage enkortslutning.
BEMÆRK: Lithium-ion-batterier bør ikke lægges i
indchecketbagage.
D
eWALT batterier opfylder alle gældende skibsfartsregler
som foreskrevet af industrien og juridiske standarder, som
omfatter FN’s anbefalinger om transport af farligt gods,
den internationale lufttransportforening (IATA), farligt gods
regulativer, de internationale maritime farligt gods (IMDG) regler
og den europæiske konvention om international transport af
farligt gods ad landevejen (ADR). Litium-ion-celler og batterier
er blevet testet i henhold til afsnit 38,3 i FN´s anbefalinger om
tests og kriterier for transport af farligtgods.
I de fleste tilfælde vil afsendelsen af en D
eWALT batteripakke
være undtaget fra at blive klassificeret som et fuldt reguleret
klasse 9 farligt materiale. Generelt vil det kun være forsendelser,
der indeholder et litium-ion batteri med en energivurdering på
over 100 watt timer (wt), der skal sendes som fuldt reguleret
klasse 9. Alle litium-ion batterier har en watt time vurdering
markeret på pakningen. Desuden på grund af regulativers
kompleksiteter, anbefaler D
eWALT, at man ikke sender litium-
ion-batteripakker med luftfragt uanset watt time vurdering.
Forsendelser af værktøj med batterier (combo sæt) kan som
eneste undtagelse sendes med luftfragt, hvis batteripakkens
watt time vurdering ikke er højere end 100 watttimer.
Uanset om en forsendelse anses for at være undtaget
eller fuldt reguleret, er det speditørernes ansvar at rådføre
sig med de seneste regler for emballerings-, mærknings-
ogdokumentationskrav.
Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er givet i god tro
og menes at være korrekte på det tidspunkt, hvor dokumentet
blev oprettet. Men der gives ingen garanti, udtrykt eller
underforstået. Det er købers ansvar at sikre, at vedkommendes
aktiviteter er i overensstemmelse med de gældenderegulativer.
Transport af FLEXVOLT
TM
batteri
D
eWALT FLEXVOLT
TM
batteri har to funktioner: Anvendelse
ogtransport.
Anvendelsesfunktion: Når FLEXVOLT
TM
batteriet står alene
eller er i et DeWALT 18V produkt, vil den fungere som et 18V
batteri. Når FLEXVOLT
TM
batteriet er i et 54V eller et 108V (to 54V
batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transportfunktion: Når
dækslet er fastgjort til
FLEXVOLT
TM
batteriet, er batteriet
i transportfunktion. Behold
dækslet til forsendelse.
Under transportfunktionen er cellestrenge elektrisk afbrudt inde
i pakken, og det resulterer i 3 batterier med en lavere watt time
(Wh) ydelse i forhold til 1 batteri med en højere watt timeydelse.
Denne øgede mængde på 3 batterier med den lavere watt
Eksempel på mærkning af anvendelses- og
transportlabel
10
DANSK
Beskrivelse (Fig. A)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- ellerpersonskade.
1
Tænd/sluk-kontakt
2
Hastighedskontrolviser
3
Støvåbning
4
Støvpose
5
Støvposekrave
6
Slibepude
7
Batteripakke
Tilsigtet Brug
Denne excentriske slibemaskine er designet til slibning af træ,
metal, plastic og maledeoverflader.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af
brændbare væsker ellergasser.
Denne slibemaskine er en professionel værktøjsmaskine. LAD
IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning er
påkrævet, når uerfarne brugere anvender detteværktøj.
Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under overvågning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med detteprodukt.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade,
sluk og tag batteripakken af, inden der foretages
justeringer eller afmontering/installation af udstyr
eller tilbehør. Utilsigtet start kan medførekvæstelser.
ADVARSEL: Anvend kun
DeWALT
-batteripakker og
-opladere.
Indsættelse og fjernelse af
batteripakken fra værktøjet (Fig. C)
BEMÆRK: For de bedste resultater kontrollér at
batteripakken
7
er fuldtopladet.
Sådan installeres batteripakken i værktøjets
håndtag
Sådan installeres batteripakken i værktøjets
håndtag
1. Batteripakken
7
skal udrettes ift. skinnerne inde i
slibemaskinens batteriport (Fig. C).
2. Skub batteriporten ind i værktøjet, indtil batteriet sidder
godt fast og kontrollér, at du hører låsen klikke påplads.
Sådan fjernes batteripakken fra værktøjet
1. Tryk på udløsningsknappen
8
og træk batteripakken ud
frabatteriporten.
2. Isæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i dennevejledning.
Batteripakker til brændstofmåler
Nogle
DeWALT
batteripakker
indeholder en
brændstofmåler, som består
af tre grønne LED lys, som
angiver niveauet for den resterende opladning ibatteripakken.
Du aktiverer brændstofmåleren ved at trykke på og holde
brændstofmålerknappen nede. En kombination af de tre
grønne LED lys vil lyse og angive niveauet for den resterende
opladning. Når niveauet for opladning i batteriet ligger under
den brugbare grænse, lyser brændstofmåleren ikke, og batteriet
skalgenoplades.
BEMÆRK: Brændstofmåleren giver kun en indikation af den
opladning, der resterer i batteripakken. Den angiver ikke
værktøjets funktionalitet og er underlagt variation baseret på
produktkomponenter, temperatur ogslutbrugeranvendelse.
Fastgørelse af slibeskiver (Fig. D)
Din slibemaskine er udformet til at bruge 125 mm
slibeskiver
10
med et støvudtagningsmønster med 8 huller.
Slibeskiver til DCW210 fastgøres med krog ogstrop.
Sådan fastgøres slibeskiven til slibepuden
(Fig.D)
1. Vend slibemaskinen om, så slibepuden
6
venderopad.
2. Rengør støvet fra slibepudens
6
forside.
3. Hold puden med den ene hånd for at forhindre den i
atrotere.
4. Brug den anden hånd til at justere hullerne, og placer
slibeskiven
10
direkte oven påpuden.
BEMÆRK: Disse slibemaskiner må ikke bruges til arbejde på
gipsvægge. Hvis der bruges en slibesigte (f.eks. sigte brugt til
at slibe gipsvæg) direkte på krogen og stroppen, holder puden
ikke og vil beskadige krogene på puden. Krogene på puden
vil blive slidt meget hurtigt, hvis de kommer i kontakt med
arbejdsfladen, mens værktøjet er idrift.
Kontakt (Fig. A)
Du tænder for enheden ved at trykke på den side af den
støvbeskyttede kontakt
1
, der svarer til symbolet “I”. Du slukker
for værktøjet ved at trykke på den side af kontakten, der svarer
til symbolet ”O”.
Hastighedskontrolviser (Fig. A)
Hastighedskontrolviseren
2
, vist i FigurA, giver dig mulighed
for at øge eller reducere hastigheden fra 8000–12000 kredsløb
i minuttet. Den optimale hastighedsindstilling for hver opgave
afhænger i høj grad af personlig præference. Generelt bør
man bruge en højere indstilling på hårdere materialer og
en lavere indstilling på blødere materialer. Hyppigheden af
materialefjernelse øges, efterhånden som hastighedenøges.
Støvopsamling (Fig. A, E, G)
ADVARSEL: Da slibning i træ producerer støv, skal du altid
installere en støvpose, der er designet i overensstemmelse
med de gældende direktiver forstøvemission.
11
DANSK
ADVARSEL: Anvend ikke en støvpose eller støvsuger uden
korrekt gnistbeskyttelse ved slibning imetaller.
Din slibemaskine har to støvopsamlingsmetoder: En indbygget
udgang
3
som giver mulighed for tilslutning af enten den
leverede støvpose
4
eller et støvsugersystem og støvskørt
(
11
, Fig.G). Den indbyggede udgang udnytter
DeWALT
AirLock tilslutning til at gøre den kompatibel med
DeWALT
støvopsamler og AirLock tilbehørDWV9000.
Sådan fastgøres støvposen
1. Tilpas mens du holder slibemaskinen, støvposekraven
5
til
udgangen
3
som vist i FigurE.
2. Drej kraven
5
med uret for at låse støvposen
4
påplads.
Sådan tømmes støvposen
BEMÆRK: Sørg for at bære godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denneprocedure.
Støvopsamlingen er mest effektiv, hvis støvopsamleren tømmes,
når den er ca. en tredjedelfuld.
1. Drej, mens du holder slibemaskinen, kraven
5
mod uret for
at låse støvposen
4
op.
2. Fjern støvposen fra slibemaskine og ryst eller tryk forsigtigt
på støvposen for at tømmeden.
3. Fastgør igen støvposen på udgangen og lås den på plads
ved at dreje støvposekraven meduret.
Du vil måske bemærke, at ikke alt støv kommer fri af
posen. Dette vil ikke påvirke slibeydelsen, men vil reducere
effektiviteten af slibemaskinens støvopsamling. Hvis du vil
gendanne effektiviteten for din slibemaskines støvopsamling,
skal du trykke på fjederen inde i støvposen, når du tømmer den
og banke den på siden af skraldespanden ellerstøvbeholderen.
FORSIGTIG: Betjen aldrig denne slibemaskine,
undtagen en støvopsamler er på plads. Udstødning af
slibestøv kan medførevejrtrækningsfarer.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
gældenderegler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade,
sluk og tag batteripakken af, inden der foretages
justeringer eller afmontering/installation af udstyr
eller tilbehør. Utilsigtet start kan medførekvæstelser.
Korrekt håndposition (Fig. F)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal
du ALTID anvende den rette håndposition somvist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfælde af en
pludseligreaktion.
Korrekt håndposition kræver en hånd på hovedgrebet somvist.
Betjening af slibemaskinen (Fig. F)
BEMÆRK: Disse slibemaskiner må ikke bruges til arbejde
pågipsvægge.
BEMÆRK: Undgå at overbelaste din slibemaskine.
Overbelastning vil resultere i en betydelig reduktion i
hastighed og afsluttende kvalitet af dit arbejde. Enheden
kan også blive meget varm. I denne begivenhed skal
slibemaskinen køres uden belastning i et minut ellerto.
For at betjene din slibemaskine skal du tage fat i den, som vist
på Figur F, og tænde den. Bevæg slibemaskinen i lange, fejende
tag langs den overflade, der bliver slebet, og lad slibemaskinen
gørearbejdet.
Hvis du trykker ned på værktøjet under slibningen, bliver
fjernelseshastigheden rent faktisk sænket,, og det giver en
overflade af lavere kvalitet. Sørg for at kontrollere dit arbejde
ofte. Denne slibemaskine kan fjerne materiale hurtigt, især med
groftpapir.
Din slibemaskines excentriske handling giver dig mulighed for at
slibe med kornet ved enhver vinkel på tværs af den i forbindelse
med de fleste slibeopgaver. For at producere den bedst mulige
overflade skal du starte med grovkornet sandpapir og gradvist
skifte til finere og finere papir. Støvsug og tør overfladen med
en støvklud mellem korntrin. Din slibemaskine er udførmet til at
slibe ind i små eller snævre områder. Dens lille størrelse og lette
vægt gør den perfekt til arbejde overhovedet.
Den hastighed, støvopsamlingsposen fyldes med, varierer
med den type materiale, der slibes, og sandpapirets grovhed.
Tøm posen hyppigt for at opnå de bedste resultater. Ved
slibning af malede overflader (se følgende for yderligere
foranstaltninger ved slibning af maling), kan det være, at
sandpapiret fyldes op og tilstoppes med maling. En varmepistol
er meget bedre til at fjerne maling inden slibning. FØLG ALLE
SIKKERHEDSANVISNINGER I INSTRUKTIONSVEJLEDNINGEN
TILVARMEPISTOLEN.
Forholdsregler, der skal tages ved slibning
af maling
Slibning af blybaseret maling ANBEFALES IKKE på grund af
vanskeligheden ved at styre det forurenede støv. Børn og
gravide kvinder er udsat for den største risiko forblyforgiftning.
Da det kan være vanskeligt at finde ud af, hvorvidt en maling
indeholder bly uden en kemisk analyse, anbefaler vi de følgende
forholdsregler ved slibning af alle malinger:
1. PERSONLIG SIKKERHED
- Ingen børn eller gravide kvinder må opholde sig i
arbejdsområdet, når der foretages slibning af maling, før
al rengøring erafsluttet.
- Alle personer, som kommer ind i arbejdsområder,
skal bære en støvmaske eller en respirator. Filteret
skal udskiftes dagligt, eller når bæreren har svært ved
at trække vejret. Find den korrekte NIOSH-godkendt
støvmaske i dit lokalebyggemarked.
- Der bør IKKE SPISES, DRIKKES eller RYGES i
arbejdsområdet for at undgå at indtage forurenede
malingspartikler. Arbejdere skal vaske sig og rydde op,
FØR de spiser, drikker eller ryger. Der må ikke efterlades
føde-, drikke- eller rygevarer i arbejdsområdet, hvor der
kan falde støv pådem.
12
DANSK
2. MILJØMÆSSIG SIKKERHED
- Maling skal fjernes på en sådan måde, at mængden af
genereret støvminimeres.
- Områder, hvor der foregår fjernelse af maling, skal
forsegles med plastiktildækninger på 4 milstykkelse.
- Slibning skal foregå på en sådan måde, at sporing af
malingsstøv uden for arbejdsområdetreduceres.
3. RENGØRING OG BORTSKAFFELSE
- Alle overflader i arbejdsområdet skal støvsuges og
rengøres grundigt hver dag, mens slibningen foregår.
Støvsugerfilterposer skal hyppigtudskiftes.
- Plastikklude skal samles sammen og bortskaffes sammen
med alle støvskår eller andre bortskaffelsesrester. De skal
anbringes i forseglede affaldsbeholdere og bortskaffes
via regelmæssige affaldsbortskaffelsesprocedurer.
Under rengøring skal børn og gravide kvinder holdes på
afstand afarbejdsområdet.
- Al legetøj, vaskbare møbler og redskaber, der bruges af
børn, skal vaskes omhyggeligt, før de brugesigen.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit
DeWALT
-elværktøj er beregnet til langvarig brug med
minimal vedligeholdelse. Værktøjets fortsatte tilfredsstillende
drift afhænger af korrekt vedligeholdelse og rengøring
afværktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade,
sluk og tag batteripakken af, inden der foretages
justeringer eller afmontering/installation af udstyr
eller tilbehør. Utilsigtet start kan medførekvæstelser.
Der kan ikke udføres service på opladeren ellerbatteripakken.
Udskiftning af slibepuden og remmen
(Fig. G)
Din slibemaskine er udstyret med en udskiftelig rem
13
, som
er placeret mellem pladen
6
og slibemaskinen
12
. Den er
designet til at styre pladehastigheden, mens enheden er væk
fra arbejdsoverfladen. Remmen og slibepladen
6
, er designet
som sliddele og skal derfor udskiftes ind imellem. Slibepladen
skal udskiftes, når den er tydeligt slidt. Udskiftning af remmen er
nødvendig, når pladehastigheden øges væsentligt, når enheden
løftes fra arbejdsoverfladen. Disse dele kan købes hos din lokale
forhandler eller hos et autoriseret
DeWALT
servicecenter.
1. Fjern, mens du holder godt fast i pladen, de fire skruer
14
fra bunden afpladen.
2. Fjern puden
6
.
3. Udskift slidt eller beskadiget rem
13
ved at svøbe den
omkring skulderskrue
15
og lejeholder
16
som vist i
FigurG.
4. Geninstallér pladen (udskift den om nødvendigt med
en ny plade). Udskift de fire skruer
14
. Pas på at du ikke
overspænderskruerne.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøresyderligere.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denneprocedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind
i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
ivæske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af
DeWALT
, ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må
dette produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales
af
DeWALT
.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekttilbehør.
Miljøbeskyttelse
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgtwerden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes, når det
ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved opgaver, der før var lette at
udføre. Ved afslutningen af batteriets rimelige levetid bortskaffes
det på en miljøsikker måde:
Sørg for, at batteripakken er helt afladet og tag den derpå
ud afværktøjet.
Litium-ion-celler er genanvendelige. Tag dem med til din
forhandler eller til den lokale genbrugsplads. De indsamlede
batteripakker vil blive genanvendt eller korrektbortskaffet.
13
DEUTSCH
EG-Konformitätserklärung
Maschinenrichtlinie
Akku-Exzenterschleifer
DCW210
DeWALT
erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN62841-1:2015/AC:2015, EN62841-2-4:2014.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an
DeWALT
unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitungnach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen
von
DeWALT
ab.
Markus Rompel
Vizepräsident of Engineering, PTE-Europa
DeWALT
, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
12.09.2019
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitunglesen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
dieseSymbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungenführt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führenkann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führenkann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führenkann.
Weist auf ein Stromschlagrisikohin.
Weist auf eine Brandgefahrhin.
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von
DeWALT
entschieden.
Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und
Innovation machen
DeWALT
zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender vonElektrowerkzeugen.
Technische Daten
DCW210
Spannung V
GS
18
Typ 1
Akkutyp Li-Ion
Umdrehungen pro Minute 8000–12000
Gewicht (ohne Akku) kg 0,93
Lärmwerte und/oder Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß
EN62841-2-4.
L
PA
(Emissions-Schalldruckpegel) dB(A) 75,5
L
WA
(Schallleistungspegel) dB(A) 86,5
K (Unsicherheit für den angegebenen Schallpegel) dB(A) 1,6
Vibrationskennwert a
h
=
m/s
2
4,37
Unsicherheitswert K =
m/s
2
0,31
Der in diesem Informationsblatt angegebene Vibrations- und/
oder Lärmwert wurde gemäß einem standardisierten Test laut
EN62841 gemessen und Kann für einen Vergleich zwischen
zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendetwerden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrations- und/oder
Lärmwert bezieht sich auf die Hauptanwendung des
Gerätes. Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen,
mit anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt
wird, kann der Vibrations- und/oder Lärmwert
verschieden sein. Dies kann den Expositionsgrad über die
Gesamtbetriebszeit erheblicherhöhen.
Eine Schätzung der Vibrations- und/oder Lärmbelastung
sollte auch berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet
wird oder über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblichmindern.
Identifizieren Sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen,
um den Bediener vor den Vibrations- und/oder
Lärmauswirkungen zu schützen, wie: Pflege des Werkzeugs
und Zubehörs, Hände warm halten (wichtig in Bezug auf
Vibrationsauswirkungen), Organisation vonArbeitsmustern.
AKKUEXZENTERSCHLEIFER
DCW210
Deutsch (Übersetzung der Originalanweisung)
14
DEUTSCH
c ) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen oder
feuchter Umgebung aus. Wenn Wasser in das
Elektrogerät eindringt, erhöht sich die Gefahr eines
elektrischenSchlages.
d ) Überlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie
niemals das Kabel, um das Elektrogerät zu tragen
oder durch Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder
beweglichen Teilen. Beschädigte oder verhedderte Kabel
erhöhen die Gefahr eines elektrischenSchlages.
e ) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien betreiben,
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von für den
Außeneinsatz geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischenSchlages.
f ) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes in feuchter
Umgebung unumgänglich ist, verwenden Sie eine
durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder Rcd) geschützte Stromversorgung. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters mindert die Gefahr eines
elektrischenSchlages.
3) Sicherheit von Personen
a ) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungenführen.
b ) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher
Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach
Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko vonVerletzungen.
c ) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitswarnhinweise
und alle Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann zu elektrischem
Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungenführen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich
auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf Ihr
akkubetriebenes (kabelloses)Elektrowerkzeug.
1) Sicherheit im Arbeitsbereich
a ) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut
ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche
begünstigenUnfälle.
b ) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen
sich z. B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzündenkönnen.
c ) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern, während Sie
ein Elektrogerät betreiben. Ablenkung kann dazu
führen, dass Sie die Kontrolle über das Gerätverlieren.
2) Elektrische Sicherheit
a ) Der Stecker des Elektrogerätes muss in die
Steckdose passen. Ändern Sie niemals den Stecker
in irgendeiner Form. Verwenden Sie keinerlei
Adapterstecker an geerdeten Elektrogeräten.
Unveränderte Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischenSchlages.
b ) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Flächen,
wie Rohre, Radiatoren, Herde und Kühlgeräte. Es
besteht eine erhöhte Gefahr für einen elektrischen Schlag,
wenn Ihr Körper geerdetist.
Akkus Ladegeräte/Ladedauer (Minuten)
Kat # V
GS
Ah Gewicht (kg)
DCB104 DCB107 DCB112 DCB113 DCB115 DCB116 DCB117 DCB118 DCB132 DCB119
DCB546 18/54 6,0/2,0 1,05 60 270 170 140 90 80 40 60 90 X
DCB547 18/54 9,0/3,0 1,46 75* 420 270 220 135* 110* 60 75* 135* X
DCB548 18/54 12,0/4,0 1,44 120 540 350 300 180 150 80 120 180 X
DCB181 18 1,5 0,35 22 70 45 35 22 22 22 22 22 45
DCB182 18 4,0 0,61 60/40** 185 120 100 60 60/45** 60/40** 60/40** 60 120
DCB183/B 18 2,0 0,40 30 90 60 50 30 30 30 30 30 60
DCB184/B 18 5,0 0,62 75/50** 240 150 120 75 75/60** 75/50** 75/50** 75 150
DCB185 18 1,3 0,35 22 60 40 30 22 22 22 22 22 X
DCB187 18 3,0 0,54 45 140 90 70 45 45 45 45 45 90
DCB189 18 4,0 0,54 60 185 120 100 60 60 60 60 60 120
*Datumscode 201811475B oder höher
**Datumscode 201536 oder höher
Akkus
Ladegeräte/Ladedauer (Minuten)
Kat #
GS
Gewicht
*Datumscode 201811475B oder höher
**Datumscode 201536 oder höher
15
DEUTSCH
AUS-Position ist, bevor Sie das Gerät an die
Stromversorgung und/oder an den Akku anschließen
oder wenn Sie das Gerät aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet
an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu
Unfällenführen.
d ) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Werkzeuge,
bevor Sie das Elektrogerät einschalten. Werkzeuge
oder Schlüssel, die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungenführen.
e ) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besserkontrollieren.
f ) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre
Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen
Teilen fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilenverfangen.
g ) Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung vorgesehen
sind, vergewissern Sie sich, dass diese richtig
angeschlossen sind und verwendet werden. Der
Einsatz von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahrenmindern.
h ) Vermeiden Sie, durch die häufige Nutzung des
Werkzeugs in einen Trott zu verfallen und Prinzipien
für die Werkzeugsicherheit zu ignorieren. Eine
unachtsame Aktion kann im Bruchteil einer Sekunde zu
schweren Verletzungenführen.
4) Verwendung und Pflege des Elektrogerätes
a ) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht. Verwenden Sie
das für Ihre Arbeit passende Elektrogerät. Das richtige
Gerät wird die Aufgabe besser und sicherer erledigen,
wenn es bestimmungsgemäß verwendetwird.
b ) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss
repariertwerden.
c ) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/ oder den
Akku (sofern abnehmbar) vom Elektrowerkzeug,
bevor Sie Einstellungen am Gerät vornehmen,
Zubehör wechseln oder es aufbewahren. Diese
Vorbeugemaßnahmen mindern die Gefahr, dass das
Elektrogerät unbeabsichtigtstartet.
d ) Bewahren Sie nicht verwendete Elektrogeräte für
Kinder unerreichbar auf und lassen Sie nicht zu, dass
Personen ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät bedienen.
Elektrogeräte sind in den Händen nicht geschulter
Personengefährlich.
e ) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen Sie, ob
bewegliche Teile verzogen oder ausgeschlagen, ob
Teile gebrochen oder in einem Zustand sind, der den
Betrieb des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das Elektrogerät
reparieren, bevor Sie es verwenden. Viele Unfälle
entstehen wegen mangelnder Wartung derElektrogeräte.
f ) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen
blockieren seltener und sind leichter unter Kontrolle
zuhalten.
g ) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör und Einsätze
(Bits) usw. gemäß diesen Anweisungen und unter
Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und
der Aufgabe. Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß sind, kann dies
zu gefährlichen Situationenführen.
h ) Halten Sie die Griffe trocken, sauber und frei von Öl
und Fett. Rutschige Griffe und Oberflächen unterbinden
die sichere Bedienbarkeit und Kontrolle über das Werkzeug
in unerwartetenSituationen.
5) Verwendung und Pflege von Akkugeräten
a ) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf, die
vom Hersteller empfohlen werden. Ein Ladegerät,
das für einen bestimmten Akkutyp geeignet ist, kann zu
Brandgefahr führen, wenn es mit einem anderen Akku
verwendetwird.
b ) Verwenden Sie Elektrogeräte nur mit den speziell
vorgesehenen Akkus. Der Einsatz anderer Akkus kann zu
Verletzungs- und Brandgefahrführen.
c ) Wenn Akkus nicht verwendet werden, halten Sie
sie von anderen Metallteilen, z. B. Büroklammern,
Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder
anderen kleinen Metallteilen fern, die eine
Verbindung zwischen den Polen verursachen
können. Wenn die Akkupole kurzgeschlossen werden,
kann dies zu Verbrennungen oder einem Brandführen.
d ) Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem
Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit.
Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen.
Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt,
nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.
Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder
Verbrennungenführen.
e ) Verwenden Sie kein Akkupack oder Werkzeug, das
beschädigt ist oder modifiziert wurde. Beschädigte
oder modifizierte Akkus können unvorhersehbare
Reaktionen auslösen und zu Bränden, Explosionen oder
Verletzungenführen.
f ) Setzen Sie das Akkupack oder Werkzeug keinem
Feuer oder übermäßig hohen Temperaturen aus. Die
Belastung durch Feuer oder Temperaturen über 130 °C
kann zur Explosionführen.
g ) Befolgen Sie alle Ladeanweisungen und laden Sie
das Akkupack oder Werkzeug nicht außerhalb des in
den Anweisungen festgelegten Temperaturbereichs
auf. Ein unsachgemäßer Ladevorgang oder Temperaturen
außerhalb des festgelegten Bereichs können den Akku
schädigen und die Brandgefahrerhöhen.
16
DEUTSCH
6) Service
a ) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-
Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass
die Sicherheit des Gerätes erhaltenbleibt.
b ) Führen Sie niemals Wartungsarbeiten an
beschädigten Akkus durch. Die Wartung von
Akkupacks darf nur vom Hersteller selbst oder autorisierten
Dienstleistern durchgeführtwerden.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Schleifgeräte
Sichern Sie das Werkstück immer so mit einer
Einspannvorrichtung oder in einer Werkbank, dass es
sich während der Bearbeitung nicht bewegenkann.
Tragen Sie beim Schleifen immer einen Augenschutz und
einenAtemschutz.
Das Abschleifen von Farben auf Bleibasis wird nicht
empfohlen. Beachten Sie vor dem Schleifen von Farbe den
Abschnitt Vorsichtsmaßnahmen beim Schleifen von
Farbe mit weiterenInformationen.
Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Staubbeutel
oderStaubsammelsystem.
Überlasten Sie die Maschine nicht dadurch, dass Sie
übermäßige Kraft aufwenden! Die besten Schleifergebnisse
werden durch einen moderaten Anwendungsdruck erreicht.
Schleifleistung und -qualität hängen vor allem von der
Auswahl des richtigen Schleifbandesab.
Reinigen Sie das Werkzeugregelmäßig.
Leeren Sie den Staubbeutel häufig, vor allem beim
Schleifen von harzbeschichteten Oberflächen wie
Polyurethan, Lack, Schellack, usw. Entsorgen Sie
beschichtete Staubpartikel gemäß den Herstellerrichtlinien
oder bringen Sie sie in einer Metalldose mit einem dicht
schließenden Metalldeckel unter. Entfernen Sie beschichtete
Staubpartikel täglich aus den Räumlichkeiten. Angesammelte
feine Staubpartikel können sich entzünden und einen
Brandverursachen.
Ersetzen Sie ein abgenutztes oder beschädigtes
Schleifband, sobald es eine hohe Werkzeugdrehzahl
verursacht. Eine hohe Werkzeugdrehzahl, die durch ein
abgenutztes Schleifband verursacht wird, kann dazu
führen, dass sich die Schleifplatte vom Schleifgerät löst,
wodurch Verletzungen entstehen können. Anweisungen
zum Austauschen des Schleifbandes finden Sie im Abschnitt
Austauschen von Schleifplatte und Schleifband
unterWartung.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
Beeinträchtigung desGehörs.
Verletzungsgefahr durch umherfliegendeTeilchen.
Verbrennungsgefahr durch während des Betriebes heiß
werdendeZubehörteile.
Verletzungsgefahr durch andauerndenGebrauch.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
An
DeWALT
-Ladegeräten müssen keine Einstellungen
vorgenommen werden, und sie wurden für eine möglichst
einfache Bedienungkonzipiert.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung des
Akkus der Spannung auf dem Typenschild entspricht. Stellen
Sie auch sicher, dass die Spannung Ihres Ladegeräts der
Netzspannungentspricht.
Ihr
DeWALT
Ladegerät ist gemäß EN60335 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdetwerden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der
DeWALT
Kundendienstorganisation erhältlichist.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des SchweizerNetzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossenwerden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden, wenn
es absolut notwendig ist. Verwenden Sie ein zugelassenes
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme Ihres
Ladegerätes geeignet ist (siehe Technische Daten). Der
Mindestquerschnitt der Leitungen beträgt 1mm² und die
Höchstlänge beträgt 30m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständigab.
Wichtige Sicherheitshinweise für alle Akku-
Ladegeräte
BEWAHREN Sie Diese Anweisungen Auf: Dieses Handbuch
enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen für
kompatible Ladegeräte (siehe Technische Daten).
Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts alle
Anweisungen und Warnhinweise auf dem Ladegerät und
demAkku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine Flüssigkeiten
in das Ladegerät gelangen lassen. Dies kann einen
elektrischen Schlag zur Folgehaben.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal30mA.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr sollten nur Akkus von
DeWALT
17
DEUTSCH
verwendet werden. Andere Akkutypen können bersten und
Verletzungen und Sachschädenverursachen.
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit dem
Werkzeugspielen.
HINWEIS: Wenn das Ladegerät in die Steckdose
gesteckt wird, können die Ladekontakte im Ladegerät
unter bestimmten Bedingungen durch Fremdmaterial
kurzgeschlossen werden. Leitfähige Fremdmaterialien, z.B.
unter anderem Stahlwolle, Alufolie oder angesammelte
Metallpartikel, sollten von Hohlräumen des Ladegeräts
ferngehalten werden. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes immer aus der Steckdose, wenn kein Akku
in der Vertiefung steckt. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes vor dem Reinigen aus derSteckdose.
Der Akku darf NIEMALS in einem anderen Ladegerät,
außer dem in diesem Handbuch beschriebenen,
aufgeladen werden. Das Ladegerät und der Akku wurden
speziell zur gemeinsamen Verwendungkonzipiert.
Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das Laden von
DeWALT
Akkus bestimmt. Eine anderweitige Verwendung
kann zu Brand führen oder gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschockverursachen.
Setzen Sie das Ladegerät weder Regen noch Schneeaus.
Ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel,
um das Ladegerät von der Stromquelle zu trennen.
Dadurch wird das Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabelreduziert.
Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf
treten oder darüber stolpern kann, und dass es keinen
sonstigen schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetztwird.
Ein Verlängerungskabel sollte nur dann verwendet
werden, wenn es absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder gefährliche
oder tödliche Verletzungen durch Elektroschockverursachen.
Stellen Sie keine Gegenstände auf das Ladegerät
bzw. stellen Sie das Ladegerät nicht auf eine weiche
Oberfläche. Dadurch könnten die Lüftungsschlitze
blockiert und das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das Ladegerät ist
oben und unten am Gehäuse mit Lüftungsschlitzenversehen.
Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker—beschädigte
Teile sind unverzüglichauszuwechseln.
Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es einen
harten Stoß erlitten hat, fallen gelassen oder
anderweitig beschädigt wurde. Bringen Sie es zu einer
autorisiertenKundendienststelle.
Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden. Bringen Sie
es zu einer autorisierten Kundendienststelle, wenn es
gewartet oder repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen oder zu Brandführen.
Zur Vermeidung von Gefahren muss ein beschädigtes
Netzkabel unverzüglich vom Hersteller, einer
Kundendienststelle oder einer anderen qualifizierten Person
ausgetauschtwerden.
Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes vor
dem Reinigen aus der Steckdose. Dadurch wird das
Risiko eines Stromschlags reduziert. Durch alleiniges
Herausnehmen des Akkus wird dieses Risiko nichtreduziert.
Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte miteinander
zuverbinden.
Das Ladegerät wurde für den Betrieb mit
standardmäßigem 230V Netzstrom konzipiert. Es darf
mit keiner anderen Spannung verwendet werden. Dies
gilt nicht für dasFahrzeugladegerät.
Laden des Akkus (Abb. [Fig.] B)
1. Stecken Sie das Ladegerät in eine geeignete Steckdose,
bevor Sie das Akkupackeinsetzen.
2. Legen Sie das Akkupack
7
in das Ladegerät ein und
vergewissern Sie sich, dass es vollständig eingerastet ist. Die
rote Leuchte (Aufladen) blinkt wiederholt und zeigt dadurch
an, dass der Ladevorgang begonnenwurde.
3. Der Abschluss des Ladevorgangs wird dadurch angezeigt,
dass das rote Licht dauerhaft leuchtet. Der Akku ist
vollständig aufgeladen und kann jetzt verwendet oder in
der Ladestation gelassen werden. Um das Akkupack aus
dem Ladegerät zu entnehmen, drücken Sie den Akku-
Löseknopf
8
amAkkupack.
HINWEIS: Um die maximale Leistung und Lebensdauer der
Li-Ionen-Akkus zu gewährleisten, laden Sie das Akkupack vor
der ersten Verwendung vollständigauf.
Bedienung des Ladegeräts
Siehe Anzeigen unten zum Ladezustand derAkkus.
Anzeigen am Ladegerät
Wird geladen
Vollständig aufgeladen
Verzögerung heißer/kalter Akku*
* Die rote Leuchte blinkt in der Zeit weiter, aber eine gelbe
Anzeige leuchtet bei diesem Vorgang dauerhaft. Sobald der
Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat, geht die
gelbe Leuchte aus und das Ladegerät nimmt den Ladevorgang
wiederauf.
Diese/s kompatible/n Ladegerät/e lädt keine defekten Akkus
auf. Das Ladegerät zeigt einen defekten Akku an, indem es
nichtleuchtet.
HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem
Ladegeräthinweisen.
Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist, bringen
Sie es zusammen mit dem Akku zur Überprüfung zu einer
autorisiertenServicestelle.
Verzögerung heißer/kalter Akku
Wenn das Ladegerät erkennt, dass ein Akku zu heiß oder zu
kalt ist, startet es automatisch eine „Verzögerung heißer/kalter
Akku“, bis der Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat.
18
DEUTSCH
Das Ladegerät schaltet dann automatisch in den Lademodus.
Diese Funktion gewährleistet eine maximale Lebensdauer
desAkkus.
Ein kalter Akku wird mit einer geringeren Geschwindigkeit
als ein warmer Akku geladen. Der Akku wird während des
gesamten Ladevorgangs mit der geringeren Geschwindigkeit
geladen, die sich auch nicht erhöht, wenn der Akku
wärmerwird.
Das Ladegerät DCB118 ist mit einem internen Gebläse
ausgestattet, um das Akkupack zu kühlen. Das Gebläse wird
automatisch eingeschaltet, wenn das Akkupack gekühlt werden
muss. Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn das Gebläse nicht
ordnungsgemäß funktioniert oder die Lüftungsschlitze blockiert
sind. Verhindern Sie, dass Fremdkörper in das Ladegerät
eintretenkönnen.
Elektronischen Schutzsystem
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem elektronischen
Schutzsystem ausgestattet, das den Akku vor Überladung,
Überhitzung und vollständiger Entladungschützt.
Das Werkzeug wird automatisch ausgeschaltet, sobald sich das
elektronische Schutzsystem einschaltet. Wenn dies geschieht,
setzen Sie das Lithium-Ionen-Akku in das Ladegerät, bis es
vollständig aufgeladenist.
Wandmontage
Diese Ladegeräte sind so konzipiert, dass sie an der Wand oder
aufrecht auf einem Tisch oder einer Arbeitsoberfläche montiert
werden. Positionieren Sie das Ladegerät bei Wandmontage
in Reichweite einer Steckdose und abseits von Kanten oder
anderen Hindernissen, die den Luftstrom beeinträchtigen
könnten. Nutzen Sie die Rückseite des Ladegeräts als Schablone
für die Position der Montageschrauben an der Wand.
Montieren Sie das Ladegerät mit Schnellbauschrauben (separat
erhältlich), die mindestens 25,4mm lang sind und einen
Schraubenkopfdurchmesser von 7-9mm haben. Diese müssen
in optimaler Tiefe in das Holz geschraubt werden, sodass ca.
5,5mm der Schraube frei liegen. Richten Sie die Schlitze auf der
Rückseite des Ladegeräts mit den frei liegenden Schrauben aus,
und führen Sie diese vollständig in die Schlitzeein.
Anweisungen zur Reinigung des Ladegeräts
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Trennen Sie das
Gerät vor der Reinigung von der Steckdose. Schmutz
und Fett können mit einem Tuch oder einer weichen,
nicht-metallischen Bürste vom Äußeren des Ladegeräts
entfernt werden. Keinesfalls Wasser oder irgendwelche
Reinigungslösungen verwenden. Achten Sie darauf, dass
niemals Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie
niemals irgendein Teil des Gerätes in eineFlüssigkeit.
Akkus
Wichtige Sicherheitsanweisungen für alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf, dass Sie die
Katalognummer und die Spannungangeben.
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken, ist er nicht
vollständig geladen. Lesen Sie die unten aufgeführten
Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den Akku und das
Ladegerät verwenden. Befolgen Sie anschließend den
beschriebenenLadevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen sich z.
B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Beim Einsetzen und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder Dämpfeentzünden.
Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt in das
Ladegerät ein. Führen Sie niemals Änderungen am
Akku durch, damit es in ein anderes Ladegerät passt, da
das Akku reißen kann, was zu schweren Verletzungen
führenkann.
Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von
DeWALT
auf.
Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen und NICHT in
Wasser oder andere Flüssigkeiteneintauchen.
Lagern oder verwenden Sie das Werkzeug und Akkupack
niemals in Bereichen, in denen die Temperatur unter
4˚C (34˚F) fällt (z. B. Scheunen oder Metallgebäude im
Winter) oder 40˚C (104˚F) erreicht oder übersteigt (z. B.
Scheunen oder Metallgebäude im Sommer).
Den Akku nicht verbrennen, auch wenn er stark
beschädigt oder vollkommen verschlissen ist. Der
Akku kann im Feuer explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe undStoffe.
Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt kommt,
waschen Sie die Stelle sofort mit einer milden Seife und
Wasser. Wenn Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen
Sie das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die Reizung
nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich in ärztliche Behandlung
begeben müssen: Das Akkuelektrolyt besteht aus einer
Mischung von organischen Karbonaten undLithiumsalzen.
Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen Sie für
Frischluft. Wenn die Symptome anhalten, begeben Sie sich in
ärztlicheBehandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die Akkuflüssigkeit
kann brennbar sein, wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetztist.
WARNUNG: Versuchen Sie niemals und unter keinen
Umständen, den Akku zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist, darf es nicht in das
Ladegerät gelegt werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen. Verwenden Sie niemals
einen Akku oder ein Ladegerät, wenn sie einen harten
Schlag erlitten haben, fallen gelassen, überfahren oder
sonst wie beschädigt wurden (z. B. wenn sie mit einem
Nagel durchlöchert wurden, mit einem Hammer darauf
geschlagen oder getreten wurde). Ein Stromunfall oder
ein tödlicher Stromschlag könnte entstehen. Beschädigte
Akkus sollten zum Recycling zur Kundendienststelle
zurückgebrachtwerden.
WARNUNG: Feuergefahr. Akku nicht so aufbewahren
oder transportieren, dass metallische Gegenstände
die offenen Pole berühren können. Platzieren Sie
/