Ryobi CHV182 Ohjekirja

Kategoria
Power drills
Tyyppi
Ohjekirja
52
Suomi
FI
GB NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT NL PT DK SE
YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
VAROITUS
Lue kaikki varoitukset ja ohjeet huolellisesti.
Näiden ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa
onnettomuuksia kuten tulipalon, sähköiskun ja/tai
vakavia ruumiinvammoja.
Säilytä nämä varoitukset ja ohjeet myöhempää
tarvetta varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty “sähkötyökalu” termi
tarkoittaa sekä verkkovirtaan kytkettäviä että johdottomia
työkaluja.
TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS
Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Huonosti valaistu ja epäjärjestyksessä oleva
työympäristö on onnettomuuksille altis.
Älä käytä sähkötyökaluja räjähdysvaarallisessa
ympäristössä, kuten helposti syttyvien nesteiden,
kaasun tai pölyn läheisyydessä. Sähkötyökaluista
lähtevät kipinät voivat sytyttää ne palamaan tai
räjäyttää ne.
Pidä lapset, ulkopuoliset ja kotieläimet syrjässä,
kun työskentelet sähkötyökaluilla. Vaarana on
huomion pois kääntyminen ja työkalun hallinnan
menettäminen.
SÄHKÖTURVALLISUUS
Sähkötyökalun pistokkeen on sovelluttava
pistokytkimeen. Älä koskaan korjaa pistoketta.
Älä koskaan käytä sovitinta maadoitettujen
sähkötyökalujen kanssa. Vältät sähköiskuvaaran.
Älä koske maadoitettuihin pintoihin (putket,
lämpöpatterit, liedet, jääkaapit jne.). Sähköiskuvaara
kasvaa, jos joku ruumiinosa on kosketuksessa
maadoitettuihin pintoihin.
Älä jätä sähkötyökalua sateeseen tai kosteaan
paikkaan. Sähköiskuvaara kasvaa, jos sähkötyökalun
sisäosiin pääsee vettä.
Pidä liitäntäjohto hyväkuntoisena. Älä koskaan
pidä työkalua liitäntäjohdosta, äläkä vedä
liitäntäjohdosta sen irrottamiseksi verkkovirrasta.
Pidä liitäntäjohto kaukana lämpölähteistä,
öljystä, terävistä esineistä ja liikkuvista osista.
Sähköiskuvaara kasvaa, jos liitäntäjohto on viallinen
tai sotkuilla.
Kun työskentelet ulkona, käytä yksinomaan
ulkokäyttöön sopivia jatkojohtoja. Vältät
sähköiskuvaaran.
Jos et pysty välttämään työkalun käyttöä kosteassa
ympäristössä, kytke se differentiaalivirtalaitteella
(DDR) suojattuun virransyöttöön. RCD -laitteen
käyttö rajoittaa sähköiskuvaaraa.
Huomautus: “Jäännösvirtalaite (RCD)” termi voidaan
korvata termillä “maavuotokatkaisin”.
HENKILÖTURVALLISUUS
Pysy valppaana, katso mitä teet ja käytä tervettä
järkeä kun käytät sähkötyökalua. Älä käytä
sähkötyökalua mikäli olet väsynyt, alkoholin
tai huumeiden vaikutuksen alainen tai mikäli
olet lääkekuurilla. Muista aina, että hetken
kestävä huolimattomuus voi johtaa vakavaan
loukkaantumiseen.
Käytä suojalaitteita. Suojaa aina silmät. Olosuhteista
riippuen, käytä myös pölynsuojanaamaria,
liukumattomia turvajalkineita, suojakypärää ja
kuulonsuojaimia vakavien ruumiinvammojen
välttämiseksi.
Ehkäise vahingossa tapahtuvat käynnistykset.
Varmista, että katkaisin on ”seis” asennossa
ennen, kuin kytket työkalun verkkovirtaan
tai asennat siihen akun sekä myös silloin, kun
kannat tai kuljetat työkalua. Onnettomuuksien
ehkäisemiseksi, älä siirrä työkalua sormen ollessa
liipaisimella äläkä kytke sitä verkkovirtaan tai asenna
siihen akkua, kun katkaisin on “käynnissä” asennossa.
Poista kiristysavaimet ennen kuin käynnistät
työkalun. Työkalun liikkuvaan osaan unohtunut
kiristysavain voi aiheuttaa vakavia ruumiinvammoja.
Etsi aina asento, jossa pysyt tasapainossa.
Pysyttele tukevasti jaloillasi äläkä kurkota
käsivartta liian kauas. Tukeva työskentelyasento
sallii työkalun moitteettoman hallinnan kaikissa
olosuhteissa.
Käytä sopivia pukimia. Älä pukeudu väljiin
vaatteisiin ja koruihin. Pidä hiukset, pukimet ja
käsineet kaukana liikkuvista osista. Väljät vaatteet,
korut ja pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
Jos työkalun mukana toimitetaan
pölynkokoojajärjestelmä, asenna ja käytä sitä
oikein. Vältät tapaturmavaaran.
SÄHKÖTYÖKALUJEN KÄYTTÖ JA HUOLTO
Älä pakota työkalua. Käytä työhön sopivaa
työkalua. Sähkötyökalu on tehokkaampi ja varmempi,
jos käytät sitä sille sopivalla pyörimisnopeudella.
Älä käytä sähkötyökalua, jos sitä ei voida
käynnistää ja sammuttaa katkaisimella. Työkalu,
jota ei voida käynnistää ja katkaista oikealla tavalla on
vaarallinen ja se on korjattava välittömästi.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:52CHV182 manual (EU).indd Sec1:52 3/4/09 7:54:29 PM3/4/09 7:54:29 PM
53
Suomi
FI
GB NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT NL PT DK SE
YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
Kytke työkalu irti verkkovirrasta tai poista
akku ennen, kuin ryhdyt tekemään säätöjä tai
vaihtamaan varusteita tai ennen varastointia. Vältät
epähuomiossa tapahtuvat työkalun käynnistykset.
Varastoi sähkötyökalut aina lasten ulottumattomiin.
Älä anna kokemattomien tai turvallisuusohjeita
tuntemattomien henkilöiden käyttää työkalua.
Sähkötyökalut ovat vaarallisia kokemattomien
henkilöiden käsissä.
Pidä työkaluista hyvää huolta. Tarkista liikkuvien
osien kohtisuoruus. Tarkista, ettei yksikään osa ole
rikkoutunut. Tarkista asennus ja kaikki osat, jotka
voivat vaikuttaa haitallisesti työkalun toimintaan.
Mikäli viallisia osia on, korjauta työkalu ennen sen
käyttöä. Onnettomuuksien aiheuttajana on usein
työkalun huolimaton kunnossapito.
Pidä työkalut puhtaina ja terävinä. Kiinni tarttuminen
on harvinaisempaa ja hallinnan säilyttäminen
helpompaa, kun leikkuutyökalu on hyvin teroitettu ja
puhdas.
Käytä sähkötyökalua, sen varusteita, teriä jne.
näiden käyttöohjeiden mukaisesti ja huomioi
käyttöolosuhteet sekä toivotut käyttötarkoitukset.
Vaarallisten tilanteiden ehkäisemiseksi, älä käytä
työkalua muuhun, kuin sille tarkoitettuun työhön.
JOHDOTTOMIA TYÖKALUJA KOSKEVAT
ERIKOISTURVAOHJEET
Älä lataa työkalun akkua muulla, kuin valmistajan
suosittelemalla latauslaitteella. Latauslaite on
tarkoitettu ennalta määrätyille akkutyypeille ja se voi
aiheuttaa tulipalon, jos sitä käytetään muuntyyppisen
akun lataukseen.
Johdottoman työkalun kanssa tulee käyttää vain
yhtä erityistä akkutyyppiä. Muunlaisten akkujen
käyttö voi aiheuttaa tulipalon.
Kun akku ei ole käytössä, pidä se kaukana
metalliesineistä kuten liittimistä, kolikoista,
avaimista, nauloista, ruuveista ja muista esineistä,
jotka saattavat aiheuttaa napojen keskinäisen
kytkeytymisen. Akun napojen oikosulkuun
saattaminen voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
Vältä koskemasta akkunesteeseen liian raskaan
käytön aiheuttaman vuodon yhteydessä. Mikäli
näin tapahtuu, huuhtele välittömästi saastunut
alue runsaalla puhtaalla vedellä. Jos nestettä on
joutunut silmiin, ota yhteys lääkäriin. Akkuneste voi
aiheuttaa ärsytysherkkyyttä tai palovammoja.
HUOLTO
Kaikki korjaustyöt on annettava ammattitaitoisen
huoltomiehen tehtäväksi ja vaihdossa on
käytettävä yksinomaan alkuperäisiä varaosia. Näin
toimien voit käyttää sähkötyökalua täysin turvallisesti.
ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET
Älä anna lasten käyttää käsi-imuria tai leikkiä
sillä. Imuria tulee käyttää erityisellä huolella lasten
läheisyydessä.
Tämä käsi-imuri on tarkoitettu AINOASTAAN
kotitalouksien käyttöön.
Käytä tätä käsi-imuria AINOASTAAN töihin,
joita varten se on suunniteltu ja jotka on katettu
tässä käyttöoppaassa. Käytä ainoastaan tässä
käyttöoppaassa suositeltuja lisälaitteita.
Mikäli imuri ei toimi oikein, se on tippunut, vaurioitunut,
jätetty ulos tai tippunut veteen, vie se lähimpään
huoltoliikkeeseen.
Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan kanna laturia tai
jalustaa johdosta kiinni pitämällä tai kiskaise johdosta
irrottaessasi imuria pistorasiasta. Pidä kiinni laturista
mieluummin kuin johdosta ja irrota imuri pistorasiasta.
Älä anna johdon roikkua pöydän tai tiskipöydän reunan
yli tai koskettaa kuumia pintoja.
Älä koske laturiin tai käsi-imuriin märillä käsillä.
Älä työnnä mitään ilma-aukkoihin. Älä käytä imuria,
jos joku aukoista on tukkeutunut. Pidä aukot puhtaina
pölystä, nukasta, hiuksista ja kaikesta muusta, joka
vähentäisi ilmavirtausta.
ÄLÄ KOSKAAN imuroi kuumia hiiliä, tupakantumppeja,
tulitikkuja ja muita samankaltaisia kohteita.
Älä käytä ilman pölysäiliötä tai suodatinta.
Sammuta ennen lataamista ja pistorasiaan
kiinnittämistä sekä ennen pistorasiasta irrottamista.
Ole erityisen varovainen portaissa.
Älä käytä kovien esineiden, kuten naulojen, ruuvien,
kolikoiden jne. keräämiseen. Tämä saattaisi johtaa
vaurioihin tai loukkaantumiseen.
Käsi-imurin ei tarvitse olla kiinni pistorasiassa ja se
on täten aina käyttövalmis. Ole tietoinen mahdollisista
vaaroista käsi-imuria käyttäessäsi ja lisäosia
vaihtaessasi.
Poista akku, kun imuria ei käytetä ja ennen sen
huoltamista.
Älä laita käsi-imuria tai akkua avotulen lähelle tai
kuumaan paikkaan. Ne saattavat räjähtää.
Käsi-imuri tulee ladata paikassa, jonka lämpötila on yli
10°C, mutta alle 38°C.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:53CHV182 manual (EU).indd Sec1:53 3/4/09 7:54:29 PM3/4/09 7:54:29 PM
54
Suomi
FI
GB NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT NL PT DK SE
ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET
Akku saattaa vuotaa äärimmäisessä käytössä tai
lämpötiloissa. Mikäli nestettä joutuu iholle, huuhtele
ihoa vähintään 10 minuutin ajan ja hakeudu välittömästi
sen jälkeen sairaalahoitoon.
Akuista purkautuu vetykaasua ja ne saattavat räjähtää
sytyttimien, kuten sytytysliekin läheisyydessä. Älä
koskaan käytä ladattavaa laitetta avotulen läheisyydessä
vähentääksesi vakavan loukkaantumisen vaaraa.
Räjähtäneesä akusta saattaa sinkoutua pirstaleita
ja vapautua kemikaaleja. Jos altistut kemikaaleille,
huuhtele altistunut alue välittömästi.
Tunne laitteesi. Lue käyttäjän käsikirja huolellisesti.
Opi käyttötavat ja rajoitukset, sekä erityiset laitteeseen
liittyvät mahdolliset vaarat. Tätä sääntöä noudattamalla
vähennät sähköiskujen, tulipalojen ja vakavien
loukkaantumisten vaaraa.
Vähennä sähköiskun vaaraa käyttämällä imuria
ainoastaan sisätiloissa.
Käytä aina suojalaseja. Normaaleissa silmälaseissa
on ainoastaan sysäyksen kestävät linssit; ne EIVÄT
ole suojalaseja. Tätä sääntöä noudattamalla vähennät
vakavan loukkaantumisen vaaraa.
Suojele keuhkojasi. Käytä suojanaamaria, jos työnteko
on pölyistä. Tätä sääntöä noudattamalla vähennät
vakavan loukkaantumisen vaaraa.
Voit saada sähköiskun, jos imuri ladataan ulkona tai
märällä pinnalla.
Tarkista, onko osia vioittunut. Ennen laitteen käytön
jatkamista, suojus tai muut vioittuneet osat tulee
tarkistaa huolellisesti ja varmistaa, että ne vastaavat
käyttötarkoituksiaan. Tarkista liikkuvien osien
linjaus ja kiinnitys, laitteen osien kunto, kiinnitykset
ja muut toimintaan vaikuttavat seikat. Valtuutetun
huoltoyrityksen tulee korjata suojus ja muut vioittuneet
osat huolella tai vaihtaa ne uusiin. Tätä sääntöä
noudattamalla vähennät sähköiskujen, tulipalojen ja
vakavien loukkaantumisten vaaraa.
Säilytä nämä ohjeet. Pidä ne aina saatavilla ja neuvo
muita laitteen käyttäjiä lukemaan ne. Jos lainaat laitetta
muille, anna heille myös käyttöohjeet.
LATURIN TURVALLISUUSOHJEET
Älä altista laturia märille olosuhteille ja kosteudelle.
Sellaisen lisälaitteen käyttö, joka ei ole akkulaturin
valmistajan valmistama tai suosittelema, saattaa johtaa
tulipalo-, sähköiskun vaaraan tai loukkaantumisiin.
Vähennä laturin ja johdon vaurioitumisen vaaraa
vetämällä pistokkeesta mieluummin kuin johdosta
irrottaessasi laturia pistorasiasta.
Varmista, että johto on asetettu siten, että ei ole
vaaraa astua sen päälle, kompastua siihen tai muuten
vaurioittaa sitä sekä, ettei johto joudu rasitukselle
alttiiksi.
Jatkojohtoa ei tule käyttää ellei se ole aivan
välttämätöntä. Vääränlaisen jatkojohdon käyttö saattaa
johtaa tulipaloon tai sähköiskuun. Mikäli jatkojohtoa on
pakko käyttää, varmista että:
a. Jatkojohdon pistokkeen piikkien numero, koko ja
muoto vastaavat laturin pistokkeen piikkien numeroa,
kokoa ja muotoa.
b. Jatkojohto on asennettu oikein ja siinä ei ole
sähkövikoja.
Älä käytä laturia vioittuneen johdon tai pistokkeen
kanssa. Pyydä asiantuntevaa huoltomiestä vaihtamaan
vioittuneet osat uusiin.
Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut voimakas
isku, se on pudonnut, tai muuten vioittunut; vie se
asiantuntevalle huoltomiehelle.
Älä pura laturia; vie laturi asiantuntevalle huoltomiehelle,
kun se on huollon tai korjauksen tarpeessa. Virheellinen
kokoaminen saattaa johtaa sähköiskun tai tulipalon
vaaraan.
Vähennä sähköiskun vaaraa, irrota laturi pistorasiasta
ennen sen huoltamista tai puhdistamista. Laitteen
sammuttaminen ei vähennä tätä vaaraa.
Irrota laturi pistorasiasta, kun sitä ei käytetä.
Sähköiskun vaara. Älä koske ulostuloliittimen tai akun
eristämättömiin osiin.
Säilytä nämä ohjeet. Pidä ne aina saatavilla ja neuvo
muita laitteen käyttäjiä lukemaan ne. Jos lainaat laitetta
muille, anna heille myös käyttöohjeet.
SELITYS
1. Litiumioniakku
2. Nikkelikadmiumakku
3. PÄÄLLE-POIS -virtakytkin
4. Käynnistä
5. Sammuta
6. Rako/harjaosa
7. Pölysäiliö
8. Vapautuspainike
9. Suodatin
10. Kielekkeet
11. Lovi
12. Kieleke
CHV182 manual (EU).indd Sec1:54CHV182 manual (EU).indd Sec1:54 3/4/09 7:54:29 PM3/4/09 7:54:29 PM
55
Suomi
FI
GB NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT NL PT DK SE
TEKNISET TIEDOT
Jännite 18 V
Ilmavirtaus 0,83 m
3
/min
Pölysäiliön tilavuus 650 ml
Paino 0,91kg
MALLI AKKU
(ei mukana)
LATURI
(ei mukana)
CHV182
BPL-1820
BPL-1815
BCL-1800
KÄYTTÖ
VAROITUS:
Älä aloita käyttämään laitetta huolettomasti
opittuasi sen käytön. Muista, että vain
hetken huolimattomuus voi johtaa vakavaan
loukkaantumiseen.
VAROITUS:
Käytä aina tavanomaisia tai sivusuojilla
varustettuja suojalaseja, kun käytät laitteita.
Tämän ohjeen laiminlyönti voi aiheuttaa roskien
sinkoutumista silmiin käytön aikana ja aiheuttaa
täten vakavia silmävaurioita.
VAROITUS:
Älä käytä muita, kuin valmistajan tälle laitteelle
suosittelemia varaosia ja lisävarusteita.
Muiden, kuin suositeltujen varaosien ja
lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa vakavan
loukkaantumisvaaran.
SOVELLUKSET
Tätä laitetta voi käyttää:
Kuivien hiukan likaisten pintojen imuroimiseen.
VAROITUS:
Irrota akku laitteesta ennen osien lisäämistä,
säätämistä, puhdistamista ja silloin kun laite
ei ole käytössä. Akun poistaminen välttää
tahattoman käynnistämisen, joka saattaa johtaa
vakavaan loukkaantumiseen.
AKUN SUOJELUOMINAISUUDET
Ryobi 18 V litium-ioniakut on suunniteltu siten, että ne
suojaavat litium-ioneja ja maksimoivat akun käyttöiän.
Tietyissä käyttötilanteissa nämä sisäänrakennetut
ominaisuudet saattavat johtaa siihen, että akku ja laite,
jonka virtalähteenä se toimii, toimivat eri tavoin kuin
nikkelikadmiumakut.
Tietyissä tilanteissa akun elektronit saattavat antaa akulle
pysähtymissignaalin ja johtaa laitteen sammumiseen.
Jatka akun ja laitteen käyttöä vapauttamalla virtakytkin ja
jatkamalla sen jälkeen normaalisti.
HUOMAUTUS: Jatkossa voit estää akkua sammumasta
välttämällä kuormittamasta laitetta liikaa.
Jos virtakytkimen vapauttaminen ei palauta akkua ja
laitetta normaalitilaan, on akku ehtynyt. Jos akku on
ehtynyt, se tulee ladata litium-ionilaturissa.
AKUN ASENTAMINEN
Katso kuva 1.
Varmista, että liukukytkin on pois-asennossa.
Asenna akku laitteeseen kuvan osoittamalla tavalla.
Varmista, että akun molemmilla puolilla olevat
kiinnikkeet napsahtavat paikoilleen ja että akku on
kiinni laitteessa ennen sen käytön aloittamista.
AKUN IRROTTAMINEN
Paina akun molemmilla puolilla olevia kiinnikkeitä.
Irrota akku imurista.
VAROITUS:
Akkukäyttöiset laitteet ovat aina käyttötilassa.
Näin ollen, virtakytkin tulisi aina olla lukittu kun
laitetta ei käytetä tai kuljetat sitä mukanasi.
IMURIN KÄYNNISTÄMINEN/SAMMUTTAMINEN
Katso kuva 2,
Imurin käynnistäminen: työnnä kytkintä imurin
etuosaa kohti.
Imurin sammuttaminen: työnnä kytkintä imurin
takaosaa kohti.
Rako/harjaosa
Katso kuvat 3 – 5,.
Yhdistelmä rako/harjaosa on sijoitettu helppokäyttöiseen
paikkaan, pölysäiliön pohjaan.
Ota yhdistelmä rako/harjaosa käyttöön vetämällä sitä
eteenpäin ja irrottamalla se pölysäiliöstä.
Rako/harjaosan suojus liukuu eteenpäin niin, että harja
peittyy ja rako-osan voi ottaa käyttöön.
Sammuta imuri
Irrota akku.
Asenna lisäosa imurin pölysäiliön etuosaan ja varmista,
että lisäosa on painettu tukevasti paikoilleen.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:55CHV182 manual (EU).indd Sec1:55 3/4/09 7:54:29 PM3/4/09 7:54:29 PM
56
Suomi
FI
GB NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT NL PT DK SE
HUOLTO
VAROITUS:
Käytä vaihdossa yksinomaan alkuperäisiä
varaosia. Muunlaisten osien käyttö voi osoittautua
vaaralliseksi ja vaurioittaa laitetta.
VAROITUS:
Käytä aina tavanomaisia tai sivusuojilla
varustettuja suojalaseja, kun käytät laitetta tai työ
on pölyistä. Jos työstä syntyy pölyä, käytä myös
pölynsuojanaamaria.
YLEISHUOLTO
Älä käytä liuotteita muoviosien puhdistukseen. Suurin
osa muoveista ei siedä markkinoilla olevia määrättyjä
liuotteita, jotka vahingoittavat niitä. Käytä puhdasta riepua
lian, pölyn, öljyn, rasvan jne. puhdistukseen.
VAROITUS:
Muoviosat eivät saa koskaan joutua kosketukseen
jarrunesteen, bensiinin, petrolijohdannaisten,
ruosteenirrotusöljyn jne. kanssa. Kemialliset
aineet voivat vaurioittaa, heikentää ja tuhota
muovin ja johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
Älä avaa akkua itse. Seurauksena saattaisi olla
oikosulku.
Ainoastaan osat, jotka on lueteltu listalla on tarkoitettu
asiakkaan korjattaviksi tai uusittaviksi. Valtuuten
huoltoyrityksen tulee vaihtaa kaikki muut osat uusiin.
KÄSI-IMURIN PUHDISTAMINEN
Pölysäiliö tulee tarkistaa, tyhjentää ja puhdistaa
säännöllisin väliajoin pölynkeräämisen maksimoimiseksi.
PÖLYSÄILIÖN IRROTTAMINEN
Katso kuva 6.
Irrota akku imurista.
Paina käsi-imurin yläosassa olevaavapautuspainiket-
ta.
Vedä pölysäiliötä alaspäin ja poispäin kuvan osoittamalla
tavalla, niin että saat sen irti moottoriosasta.
SUODATTIMEN IRROTTAMINEN JA PUHDISTAMINEN/
UUSIMINEN
Katso kuva 7.
Irrota akku imurista.
Irrota suodatin painamalla kielekkeitä sisäänpäin ja
nostamalla suodatin sermistä.
Ravistele tai harjaa kevyesti pöly ja lika pois
suodattimesta.
Ravistele tai harjaa kevyesti pöly ja lika pois sermistä.
Pese tarvittaessa.
Tyhjennä pölysäiliö; pese tarvittaessa. Varmista,
että kaikki osat ovat täysin kuivia ennen kuin liität ne
takaisin imuriin.
Ostaessasi uutta suodatinta, pyydä suosittelemaamme
tuotenumeroa 019484002004.
PÖLYSÄILIÖN KIINNITTÄMINEN
Katso kuva 8.
Aseta kaksi osaa kuvan osoittamalla tavalla. Aseta
pölysäiliön pohjassa oleva lovi moottorin suojuksen
kielekkeen kanssa kohdakkain ja napsauta kaksi osaa
yhteen.
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä laitteet, älä heitä niitä roskikseen.
Laite, lisälaitteet ja pakkaus tulisi lajitella
ympäristöystävällistä kierrätystä varten.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:56CHV182 manual (EU).indd Sec1:56 3/4/09 7:54:29 PM3/4/09 7:54:29 PM
GARANTI - VILLKOR
Ryobi garanterar denna produkt mot fabrikationsfel och defekta delar
under tjugofyra (24) månader, räknat från det datum som anges
på originalfakturan fastställd av återförsäljaren och överlämnad till
slutanvändaren.
Denna garanti täcker inte skador som förorsakas av normalt slitage,
av onormal eller otillåten användning eller skötsel, eller av överbelastning.
Den täcker inte heller tillbehör som batterier, glödlampor, blad, ändstycken,
påsar, osv.
I händelse av felaktig funktion medan garantin är i kraft skall produkten
sändas UTAN ATT DEMONTERAS tillsammans med inköpsbeviset
till leverantören eller till närmaste servicecenter som auktoriserats av
Ryobi.
De rättigheter som lagen ger i förhållande till defekta produkter ifrågasätts
inte av denna garanti.
TAKUUEHDOT
Tällä Ryobi-tuotteella on valmistusviat ja vialliset osat kattava vuoden
(24 kk) takuu alkuperäiseen ostokuittiin tai laskuun merkitystä ostopäivästä
lukien.
Takuu ei kata normaalista kulumisesta, epänormaalista tai kielletystä
käytöstä tai ylikuormituksesta aiheutuneita vahinkoja eikä lisävarusteita
kuten akkuja, polttimoita,teriä, pusseja jne.
Mikäli takuuaikana ilmaantuu toimintahäiriöitä, vie PURKAMATON
tuote ostotodistuksineen myyjäliikkeeseen tai lähimpään Ryobi-
keskushuoltamoon.
Tämä takuu ei vaikuta viallisia tuotteita koskeviin lakiperusteisiin
oikeuksiin.
GARANTI - VILKÅR
Dette Ryobi produktet er garantert mot fabrikasjonsfeil og defekte deler
i tjueogfire (24) måneder fra datoen som står på fakturaen utstedt av
forhandleren til sluttbrukeren.
Garantien bortfaller dersom skadene er forårsaket av normal slitasje,
unormal eller uautorisert bruk, eller overbelastning, og gjelder ikke tilbehør
som batterier, lyspærer, blad, bits, poser, osv.
I tilfelle funksjonsfeil under garantiperioden, skal produktet leveres i
UDEMONTERT tilstand sammen med kjøpsbeviset til forhandler eller til
nærmeste autoriserte Ryobi servicesenter.
Dine lovmessige rettigheter med hensyn til defekte produkter er ikke påvirket
av denne garantien.
ÉÄêÄçíàü - ìëãéÇàü
ç‡ÒÚÓfl˘‡fl ÔÓ‰Û͈Ëfl RYOBI „‡‡ÌÚËÓ‚‡Ì‡ ÓÚ ‰ÂÙÂÍÚÓ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ë
‰ÂÙÂÍÚÓ‚ ËÁ‰ÂÎËÈ Ì‡ 2 „Ó‰‡ ÒÓ ‰Ìfl ÓÙˈˇθÌÓ„Ó ÓÙÓÏÎÂÌËfl ÔÓÍÛÔÍË,
Û͇Á‡ÌÌÓ„Ó Ì‡ ÓË„Ë̇ΠҘÂÚ‡, ‚˚ÔËÒ‡ÌÌÓ„Ó ÔÓ‰‡‚ˆÓÏ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂβ.
èÓ‚ÂʉÂÌËfl, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ ‚ ÂÁÛθڇÚ ӷ˚˜ÌÓ„Ó ËÁÌÓÒ‡, ÌÂÌÓχθÌÓ„Ó
ËÎË Á‡Ô¢ÂÌÌÓ„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ËÎË Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl, ‡ Ú‡ÍÊ ÔÂ„ÛÁÍÓÈ,-
Ì ÔÓÍ˚‚‡˛ÚÒfl ̇ÒÚÓfl˘ÂÈ „‡‡ÌÚËÂÈ, Ú‡ÍÊÂ Í‡Í Ë ‡ÍÒÂÒÒÛ‡˚, Ú‡ÍË ͇Í
·‡Ú‡ÂË, ·ÏÔÓ˜ÍË, ˆÓÍÎË, Ô‡ÚÓÌ˚, ϯÍË Ë Ú.‰.
Ç ÒÎÛ˜‡Â ÔÓÎÓÏÍË ËÎË ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ‚ „‡‡ÌÚËÈÌ˚È ÔÂËÓ‰ ÓÚÓ¯ÎËÚÂ
ÔÓ‰ÛÍˆË˛ çÖêÄáéÅêÄççéâ Ò ÔÓ‰Ú‚ÂʉÂÌËÂÏ ÔÓÍÛÔÍË Ç‡¯ÂÏÛ
ÔÓ‰‡‚ˆÛ ËÎË ‚ ·ÎËʇȯËÈ
ñÂÌÚ íÂıÌ˘ÂÒÍÓ„Ó é·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl
Ryobi.
ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl Ì ‚ÎËflÂÚ Ì‡ LJ¯Ë Á‡ÍÓÌÌ˚ Ô‡‚‡, ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌ˲ Í
‰ÂÙÂÍÚÌÓÈ ÔÓ‰Û͈ËË.
WARUNKI GWARANCJI
Na niniejszy produkt Ryobi udzielona jest dwuletnia gwarancja na
ukryte wady fabryczne oraz na zdefektowane części. Okres gwarancji
dwudziestu czterech (24) miesięcy, zaczyna się od wiążącej daty
widniejącej na oryginale faktury wystawionej przez sprzedawcę dla
ostatecznego nabywcy.
Gwarancja ta nie obejmuje zniszczenia wynikającego z normalnego
zużycia, czy też uszkodzeń spowodowanych nadmierną eksploatacją,
lub niewłaściwą konserwacją, czy nieodpowiednim użytkowaniem
niezgodnym z przeznaczeniem. Wyłączone są z niej również
akcesoria tj. akumulatory, żarówki, ostrza, końcówki, worki, itd.
W wypadku stwierdzenia złego funkcjonowania podczas okresu
gwarancyjnego, prosimy o skierowanie NIE ZDEMONTOWANEGO
produktu, wraz z dowodem zakupu do waszego dostawcy lub do
najbliższego Autoryzowanego Punktu Serwisowego Ryobi.
Niniejsza gwarancja nie podważa przysługujących Państwu uprawnień
dotyczących wadliwych produktów.
ZÁRUKA - ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na tento výrobek značky Ryobi se poskytuje záruka po dobu 24
(dvaceti čtyř) měsíců od data uvedeného na faktuře nebo pokladním
bloku, který koncový uživatel obdržel v prodejně p
ři nákupu
výrobku. Záruka se vztahuje na výrobní vady a vadné díly.
Záruka se nevztahuje na poškození výrobku způsobené jeho
běžným opotřebením, nesprávným nebo neschváleným používáním,
nesprávnou údržbou nebo přetížením. Uvedené záruční podmínky se
nevztahují na příslušenství, jako akumulátory, žárovky, pilové listy,
nástavce, vaky apod.
V případě provozních problémů u výrobku v záruce kontaktuje nejbližší
autorizovanou servisní opravnu výrobků Ryobi. K opravě je nutné
předložit NEDEMONTOVANÝ výrobek spolu s fakturou nebo pokladním
blokem.
Tato záruka nevylučuje případná další Vaše spotřebitelská práva
týkající se výrobních závad, v souladu s platnými legislativními
předpisy.
A GARANCIA FELTÉTELEI
Ezt a Ryobi terméket huszonnégy (24) hónapig garantáljuk a
gyártáshibák, valamint a készülékben található alkatrészek miatt
jelentkező meghibásodás ellen. A garancia az eladó által, a vásárló
számára készített, eredeti adás-vételi szerződésen feltüntetett
dátumtól érvényes.
A normális igénybevételből fakadó elhasználódás, a nem
rendeltetésnek megfelelő használat vagy karbantartási művelet
miatt fellépő, túlterhelés által okozott meghibásodásra
nem terjed ki a garancia. A tartozékokra, mint például
az akkumulátorra, izzókra, fúrófejekre, táskára, stb.,
a garancia szintén nem vonatkozik.
A garancia periódus alatt fellépő meghibásodás esetén, juttassa el
NEM SZÉTSZERELT ÁLLAPOTBAN a Ryobi terméket a vásárlást és
annak dátumát igazoló dokumentum kíséretében az eladóhoz vagy
az Önhöz legközelebbi Ryobi Szerviz Központba.
A jelen garancia nem zárja ki a fogyasztási eszközökre vonatkozó
jogszabályok által elrendelteket.
GARANŢIE - CONDIŢII
Acest produs Ryobi este garantat în cazul viciilor de fabricaţie şi
pieselor cu defecte pentru o durată de douăzecişipatru (24) de
luni, începând cu data facturii originale emisă de către comerciant
utilizatorului final.
Deteriorările provocate prin uzură normală, printr-o utilizare sau
întreţinere anormală sau neautorizată, sau prin forţarea utilajului
sunt excluse din prezenta garanţie acestea aplicându-se şi
accesoriilor ca baterii, becuri, lame, capete, saci, etc.
În caz de funcţionare defectuoasă în perioada de garanţie, vă
rugăm să trimiteţi produsul NEDEMONTAT împreună cu factura
de cumpărare furnizorului dumneavoastră sau la Centrul Service
Agreat Ryobi cel mai apropiat de dumneavoastră.
Drepturile dumneavoastră legale privind produsele defectuoase nu
sunt alterate prin prezenta garanţie.
NO
FI
HU
CZ
RU
RO
SE
PL
CHV182 manual (EU).indd Sec1:140CHV182 manual (EU).indd Sec1:140 3/4/09 7:55:17 PM3/4/09 7:55:17 PM
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147

Ryobi CHV182 Ohjekirja

Kategoria
Power drills
Tyyppi
Ohjekirja