AL-KO Benzin-Kettensäge "BKS 3835" Ohjekirja

Kategoria
Power chainsaws
Tyyppi
Ohjekirja
D
2 Original-Betriebsanleitung
Inhaltsverzeichnis
D Betriebsanleitung...................................................................................................... 3
EN Translation of the original operating instructions................................................... 26
NL Vertaling van de originele gebruikershandleiding.................................................. 49
FR Traduction du mode d‘emploi original....................................................................70
IT Traduzione delle istruzioni per l‘uso originali.........................................................92
SL Prevod izvirnika navodila za uporabo..................................................................116
HR Prijevod originalnih uputa za uporabu................................................................. 137
PL Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsług............................................................158
CS Překlad originálního návodu k použití..................................................................179
SK Preklad originálneho návodu na použitie.............................................................200
HU Az eredeti használati utasítás fordítása...............................................................221
DA Oversættelse af original brugsanvisning..............................................................242
SV Översättning av orginalbruksanvisning................................................................ 265
NO Oversettelse av original bruksanvisning.............................................................. 288
FI Alkuperäisen käyttöohjeen käännös.................................................................... 311
ET Tõlge originaalkasutusjuhendist........................................................................... 335
LT Originalios instrukcijos vertimas...........................................................................356
LV Oriģinālās ekspluatācijas instrukcijas tulkojums.................................................. 377
RU Перевод оригинального руководства по эксплуатации...................................398
UK Переклад оригінального посібника з експлуатації...........................................419
© 2013
AL-KO KOBER GROUP Kötz, Germany
This documentation or excerpts therefrom may not be reproduced or disclosed to third parties without
the express permission of the AL-KO KOBER GROUP.
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
441 076_b 311
ALKUPERÄISEN KÄYTTÖOHJEEN KÄÄNNÖS
Sisällysluettelo
Määräystenmukainen/ei-määräystenmukainen käyttö.........................................................................312
Muut käyttöriskit................................................................................................................................... 312
Moottorisahan osat...............................................................................................................................313
Moottorisahan symbolit........................................................................................................................ 313
Turvallinen käyttö................................................................................................................................. 316
Terälaipan ja teräketjun asentaminen..................................................................................................319
Polttoaine ja teräketjuöljy..................................................................................................................... 320
Käyttö....................................................................................................................................................322
Sahaaminen..........................................................................................................................................325
Huolto................................................................................................................................................... 327
Teräketjun ja terälaipan huoltaminen...................................................................................................329
Säilytys................................................................................................................................................. 331
Jätteiden hävittäminen ja ympäristönsuojelu....................................................................................... 331
Vianmääritys.........................................................................................................................................332
Tekniset tiedot...................................................................................................................................... 333
Takuu....................................................................................................................................................334
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus.....................................................................................................334
HUOMIO!
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä, jotta ymmärrät laitteen asianmu-
kaisen käyttötavan.
Pidä tämä käyttöohje helposti saatavilla.
HUOMIO!
Tämän käyttöohjeen varoitukset koskevat tärkeitä seikkoja, jotka on otettava huomioon estä-
mään mahdolliset vakavat vammat. Lue siis kaikki tällaiset ohjeet ja varoitukset huolellisesti ja
noudata niitä tarkasti.
HUOMIO!
Tämä merkki ilmoittaa ohjeista, joita on noudatettava vakavaan vammaan tai kuolemaan johta-
vien onnettomuuksien välttämiseksi.
HUOMIO!
Tämä merkki ilmoittaa ohjeista, joita on noudatettava laitteen mekaanisen vian, rikkoutumisen
tai vaurioitumisen välttämiseksi.
HUOMIO!
Lue nämä huomautukset, ennen kuin aloitat moottorisahan käytön, ja säilytä ne helposti saa-
tavilla.
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti. Tutustu moottorisahan hallintalaitteisiin, jotta sen käyttämi-
nen sujuu turvallisesti. Säilytä nämä käyttöohjeet aina yhdessä moottorisahan kanssa.
fi
312 BKS 3835 / BKS 4040
HUOMIO!
Kuulovamman vaara!
Normaaleissa käyttöolosuhteissa tämä moottorisaha saattaa altistaa käyttäjän melutasolle 80
dB(A) tai enemmän.
Moottorisahan käyttöote on oikea käsi takakahvassa ja vasen käsi etukahvassa.
HUOMIO!
Melusuojaus!
Noudata laitetta käyttäessäsi paikallisia määräyksiä.
MÄÄRÄYSTENMUKAINEN/EI-MÄÄRÄYSTENMUKAINEN KÄYTTÖ
Moottorisahalla voidaan sahata puunrunkoja ja nelisärmäistä puutavaraa tai leikata oksia sahan leikkau-
spituuden mukaan. Moottorisahalla saa sahata ainoastaan puuta. Moottorisahan käyttö edellyttää käyt-
töohjeissa mainittujen asianmukaisten henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttämistä. Muut sovelluk-
set meillä. Esimerkiksi ammatillinen puiden hoito ja puun nimenomaan jätettiin. Virheellisestä käytöstä
aiheutuvat vammat tai vauriot eivät ole valmistajan vaan käyttäjän vastuulla. Moottorisahassa on käy-
tettävä käyttöohjeen mukaisia soveltuvia teräketjuja ja terälaippoja. Aiottuun käyttötarkoitukseen sovel-
tuva osa on myös turvallisuusseikka samoin kuin käyttöohjeiden mukainen käyttö. Moottorisahaa huolta-
villa henkilöillä on oltava tarpeellinen koulutus ja heidän on tunnettava tuote ja otettava huomioon kaikki
mahdolliset vaaratekijät. Lisäksi onnettomuuksia ehkäiseviä määräyksiä on noudatettava huolellisesti.
Myös työturvallisuutta ja yleistä turvallisuutta koskevia määräyksiä on noudatettava. Moottorisahaan teh-
dyt muutokset sulkevat pois valmistajan tukipalvelut sekä vastuun muutosten aiheuttamista vahingoista
sekä johtavat takuun raukeamiseen. Tämä moottorisaha on suunniteltu käytettäväksi kotipuutarhassa.
VAROITUS!
Huom kansallisen lainsäädännön käyttöä moottorisahat! (Työn turvallisuus, ympäristö)
MUUT KÄYTTÖRISKIT
Siitä huolimatta, että laitetta käytetään asianmukaisesti, on aina olemassa muita riskejä, joita ei voi ko-
konaan sulkea pois. Laitteen luonteesta ja rakenteesta johtuen saattaa esiintyä seuraavia mahdollisia
vaaratilanteita:
Kosketus suojaamattomaan teräketjuun (haavat).
Odottamaton, äkillinen sahanterän liike (haavat).
Kuulon vaurioituminen, jos ei käytetä asianmukaisia kuulonsuojaimia.
Myrkyllisten aineosien, kuten moottorin pakokaasujen, hengittäminen.
Bensiinin joutuminen iholle.
Melu. Moottorisaha aiheuttaa pakostakin tietyn melutason. Meluisa työskentely on luvanvaraista, ja
se on rajoitettava tietynpituisiin jaksoihin. Pidä lepoaikoja ja rajoita tarvittaessa työtunnit minimiin.
Moottorisahan käyttäjän ja hänen läheisyydessään työskentelevien henkilöiden on käytettävä asian-
mukaisia kuulonsuojaimia.
Tärinä. Varoitus: Moottorisahan käytön aikana esiintyvä tärinätaso saattaa poiketa käyttöohjeessa
ilmoitetusta tai valmistajan määrittämästä tasosta. Tämä saattaa johtua seuraavista seikoista, jotka
on otettava huomioon ennen käytön aloittamista ja käytön aikana:
laitteen oikea käyttötapa
oikea sahausmenetelmä
laitteen määräystenmukainen käyttö
teräketjun terävyys
kahvojen vaihto lisävarusteena saataviin tärinää ehkäiseviin kahvoihin.
Moottorisahan osat
441 076_b 313
Käytön aikana käsissä saattaa esiintyä epämiellyttävää tunnetta tai ihon värimuutoksia. Pidä riittävästi
taukoja. Tauoista riippumatta saattaa esiintyä käden ja käsivarsien tärinää.
MOOTTORISAHAN OSAT
1 Teräketju 10 Kaasuliipaisin
2 Terälaippa 11 Virtakytkin
3 Etukahvan suojus 12 Öljysäiliö
4 Käynnistyskahva 13 Polttoainesäiliö
5 Ilmansuodattimen kotelo 14 Etukahva
6 Lukkomutteri 15 Teräsuojus
7 Rikastinnuppi 16 Rikastimen pumppu
8 Kaasuliipaisimen lukitus 17 Kytkinkotelo
9 Takakahva 18 Kuorituki
MOOTTORISAHAN SYMBOLIT
fi
Moottorisahan symbolit
314 BKS 3835 / BKS 4040
Lue, ymmärrä ja noudata kaikkia varoituksia.
Varoitus! Takapotkun vaara. Varo moottorisahan takapotkua ja vältä koskettamasta terä-
laipan kärkeen.
Älä käytä moottorisahaa yhdellä kädellä.
Käytä moottorisahaa aina kahdella kädellä.
Käytä asianmukaisia kuulonsuojaimia, suojalaseja ja kypärää.
Lue käyttöohjeet ennen laitteen käyttämistä.
Käytä aina tärinää vaimentavia suojakäsineitä.
Käytä aina liukastumista estäviä turvakenkiä.
Symbolit on painettu koneen kylkeen edistämään turvallista käyttöä ja huoltoa. Noudata edellä annettuja
ohjeita ja toimi aina erittäin varovasti.
Polttoaineen täyttöaukko "MIX GASOLINE"
Sijainti: lähellä polttoainesäiliön korkkia
Teräketjuöljyn täyttöaukko
Sijainti: lähellä öljysäiliön korkkia
Pysäytä moottori painamalla virtakytkin asentoon "O".
Sijainti: takaosassa takakahvan vasemmalla puolella
Rikastinnupin käyttö Sulje rikastin vetämällä painike ulos, avaa rikastin painamalla painike
sisään.
Sijainti: ilmansuodattimen kotelo
Moottorisahan symbolit
441 076_b 315
Öljypumpun säätäminen Lisää teräketjuöljyn virtausta säätämällä öljypumpun toimintaa
kiertäen ruuvia ruuvimeisselillä kohti "MAX"-merkintää. Voit vähentää öljyn virtausta kiertä-
mällä ruuvia kohti "MIN"-merkintää.
Sijainti: moottorin alapuolella
H-merkinnän alapuolisella ruuvilla säädetään suuren pyörimisnopeuden seosta.
Sijainti: ylhäällä takakahvan vasemmalla puolella
L-merkinnän alapuolisella ruuvilla säädetään alhaisen pyörimisnopeuden seosta.
Sijainti: ylhäällä takakahvan vasemmalla puolella
T-merkinnän alapuolisella ruuvilla säädetään joutokäynnin seosta.
Sijainti: ylhäällä takakahvan vasemmalla puolella
Osoittaa ketjujarrun vapautuksen (valkoinen nuoli) ja aktivoinnin (musta nuoli).
Sijainti: Kiskon etuosaan
Osoittaa teräketjun asennussuunnan.
Sijainti: Kiskon etuosaan
Äänen tehotaso:
- 112 dB mallissa BKS 3835
- 113 dB mallissa BKS 4040
Moottorin manuaalinen käynnistys
fi
Turvallinen käyttö
316 BKS 3835 / BKS 4040
TURVALLINEN KÄYTTÖ
Turvallinen käyttö
441 076_b 317
Ennen moottorisahan käyttämistä
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä, jotta ymmärrät laitteen asianmu-
kaisen käyttötavan.
Älä koskaan käytä moottorisahaa, kun olet väsynyt, sairas tai hermostunut tai sellaisen lääki-
tyksen vaikutuksen alainen, joka saattaa tehdä uneliaaksi tai jos olet nauttinut alkoholia tai hu-
umeita.
Käytä moottorisahaa vain hyvin tuuletetussa tilassa. Älä koskaan käynnistä tai käytä moottoria
suljetussa tilassa tai rakennuksessa. Pakokaasut sisältävät vaarallista hiilimonoksidia.
Älä koskaan sahaa voimakkaalla tuulella, huonossa säässä tai näkyvyyden ollessa heikko tai
liian korkeassa tai alhaisessa lämpötilassa. Tarkista aina, ettei puussa ole kuolleita oksia, jotka
saattavat pudota alas kaadon aikana.
Käytä liukastumista estäviä turvakenkiä, hyvin istuvia vaatteita, suojalaseja, kuulonsuojaimia ja
kypärää. Käytä tärinää ehkäiseviä suojakäsineitä. Oletetaan, että joillakin henkilöillä sormissa
esiintyvä Raynaudin oireyhtymä saattaa johtua altistumisesta tärinälle ja kylmälle. Sormien vä-
rittömyys ja tunnottomuus. Koska tämän oireen aiheuttavaa vähimmäisaltistusta ei tunneta, suo-
sittelemme seuraavia toimia minimoimaan altistumista tärinälle. Pidä kehosi lämpimänä, eri-
tyisesti pää, niska, jalat, kädet ja ranteet. Pyri säilyttämään hyvä verenkierto tekemällä työtauon
aikana tehokkaita käsien voimisteluliikkeitä. Vältä myös tupakointia. Pidä moottorisaha terävänä
ja huolla hyvin sekä saha että tärinää ehkäisevä järjestelmä. Tylsä teräketju pidentää sahaami-
seen kuluvaa aikaa ja tylsän teräketjun painaminen puuta vasten lisää käsiin kohdistuvaa täri-
nää. Saha, jonka komponentit ovat löystyneet tai tärinää ehkäisevät osat ovat vaurioituneet tai
kuluneet, täristää enemmän. Rajoita työtuntien määrää. Kaikki edellä mainitut varotoimet eivät
kuitenkaan takaa sitä, että käyttäjä välttyy valkosormisuudelta tai rannetuppitulehdukselta. Näin
ollen moottorisahaa jatkuvasti ja säännöllisesti käyttävien on syytä tarkkailla käsien ja sormien
kuntoa. Jos käyttäjä havaitsee joitakin edellä mainittuja oireita, on syytä ottaa välittömästi yh-
teys lääkäriin.
Käsittele polttoainetta aina varovasti. Pyyhi ylitse vuotanut polttoaine pois ja siirry moottorisahan
kanssa vähintään kolmen metrin päähän tankkauspisteestä ennen moottorin käynnistämistä.
Vältä kaikenlaista kipinöintiä ja liekkejä (esim. tupakointia, avotulta tai kipinöintiä aiheuttavia
töitä) alueilla, joissa sekoitetaan, tankataan tai varastoidaan polttoainetta. Älä tupakoi, kun kä-
sittelet polttoainetta tai käytät moottorisahaa.
Älä päästä muita henkilöitä moottorisahan läheisyyteen, kun käynnistät moottoria tai sahaat.
Pidä ulkopuoliset henkilöt ja eläimet poissa työskentelyalueelta. Lapset, lemmikit ja ulkopuoliset
henkilöt on pidettävä vähintään 10 metrin päässä, kun käynnistät tai käytät moottorisahaa.
Älä koskaan aloita sahaamista, ennen kuin työskentelyalue on vapaa, seisot tukevassa asen-
nossa ja pääset vapaasti poistumaan kaatuvan puun alta.
Pidä moottorisahaa aina tukevasti molemmin käsin, kun moottori on käynnissä. Ota moottori-
sahasta tukeva ote kietomalla peukalo ja muut sormet kahvojen ympärille.
Pidä kaikki ruumiinosasi poissa moottorisahan tieltä, kun moottori on käynnissä. Varmista ennen
moottorin käynnistämistä, ettei moottorisaha kosketa mihinkään.
Kanna moottorisahaa aina moottori sammutettuna siten, että terälaippa ja teräketju osoittavat
taaksepäin ja äänenvaimennin osoittaa poispäin itsestäsi.
Tarkista teräketju aina ennen käyttöä kulumisen, löystymisen tai vaihdettujen osien varalta. Älä
koskaan käytä vaurioitunutta, virheellisesti säädettyä tai puutteellisesti tai huolimattomasti koot-
tua moottorisahaa. Varmista, että teräketju lakkaa pyörimästä heti, kun kaasuliipaisin vapaute-
taan.
Moottorisahan huollon saa tehdä pätevän moottorisahahuollon henkilökunta lukuun ottamatta
niitä osia, jotka erikseen mainitaan käyttöohjeessa. Virheellisesti tehtävässä huollossa saate-
taan käyttää vääriä työkaluja vauhtipyörän irrottamiseen tai vauhtipyörää pidetään paikallaan
väärällä työkalulla kytkintä irrotettaessa, mistä saattaa olla seurauksena vauhtipyörän vaurioit-
uminen ja sen hajoaminen.
fi
Turvallinen käyttö
318 BKS 3835 / BKS 4040
Sammuta moottori aina, ennen kuin lasket moottorisahan käsistäsi.
Noudata erityistä varovaisuutta, kun sahaat pieniä pensaita ja taimia, sillä ne saattavat juuttua terä-
ketjuun ja iskeytyä sinua vasten tai suistaa sinut tasapainosta.
Kun sahaat jännitettyä oksaa, varo oksan kimmahtamista, jotta se ei iskeydy sinuun oksan katke-
tessa.
Pidä kädet kuivina ja puhtaina öljystä ja polttoaineesta.
Varaudu takapotkuun. Takapotku tarkoittaa terälaipan ylöspäin suuntautuvaa liikettä, kun teräketju
terälaipan päässä osuu esteeseen. Takapotku saattaa aiheuttaa moottorisahan vaarallisen hallinnan
menettämisen.
Varmista moottorisahaa kuljettaessasi, että teräsuojus on paikallaan. Aseta moottorisaha tukevasti
paikalleen kuljetuksen ajaksi, jotta siitä ei pääse vuotamaan polttoainetta eikä saha vaurioidu eikä
aiheuta vammoja.
Takapotku Turvallisuusohjeet moottorisahan käyttäjälle
VAROITUS!
Takapotku saattaa aiheutua terälaipan kärjen osuessa esteeseen tai sahauskohdan umpeutu-
essa ja teräketjun juuttuessa kiinni.
Terälaipan kärjen osuminen esteeseen saattaa aiheuttaa erittäin nopean takapotkun, joka
heittää terälaipan ylös taaksepäin kohti käyttäjää. Teräketjun juuttuminen terälaipan yläo-
sasta saattaa aiheuttaa terälaipan äkillisen takapotkun kohti käyttäjää. Molemmissa tapauk-
sissa käyttäjä voi menettää sahan hallinnan, mistä saattaa olla seurauksena vakava vamma.
Älä luota pelkästään sahan turvalaitteisiin. Moottorisahaa käytettäessä on otettava huomioon useita
seikkoja onnettomuuksien ja vammojen välttämiseksi sahaamisen aikana.
(1) Kun ymmärrät takapotkun syntymekanismin, voit vähentää tai ehkäistä yllätyksen ai-
heuttamia vaaratilanteita. Yllätyksellinen tilanne lisää onnettomuusvaaraa.
(2) Pidä sahasta kiinni molemmin käsin siten, että oikea käsi pitää kiinni takakahvasta ja va-
sen käsi etukahvasta. Ota sahasta tukeva ote asettamalla peukalot ja sormet kahvan ym-
päri. Tukeva ote auttaa lieventämään takapotkua ja pitämään sahan hallinnassasi. Älä irrota
käsiäsi kahvoista.
(3) Varmista, ettei työskentelyalueella ole esteitä. Varmista, ettei terälaipan kärki osu ok-
saan, toiseen puuhun tai muuhun esteeseen sahauksen aikana.
(4) Käytä sahatessasi moottorin suurta käyntinopeutta.
(5) Älä kurota sahatessasi äläkä sahaa olkapäälinjan yläpuolelta.
(6) Noudata valmistajan antamia ohjeita moottorisahan teroituksesta ja huollosta.
(7) Käytä moottorisahassa vain valmistajan määrittämiä tai muita vastaavia terälaippoja ja -
ketjuja.
Terälaipan ja teräketjun asentaminen
441 076_b 319
TERÄLAIPAN JA TERÄKETJUN ASENTAMINEN
Vakiopakkaukseen sisältyvät alla mainitut osat:
(1) Tehonlähde
(2) Teräketju
(3) Terälaippa
(4) Teräsuojus
(5) Tulppa-avain
(6) Viila
Avaa laatikko ja asenna terälaippa ja teräketju alla mainittujen ohjeiden
mukaisesti.
VAROITUS!
Teräketjun reunat ovat erittäin terävät. Käytä suojakäsineitä.
1 Vedä etukahvan suojusta kohti etukahvaa ja tarkista, ettei ketjujarru
ole päällä.
2 Irrota kaksi mutteria (12), irrota sitten kytkinkotelo (13) ja välilevy (11).
3 Ohjaa teräketju ketjupyörälle, kierrä teräketju terälaipan ympärille ja
asenna terälaippa kiinni tehonlähteeseen. Asenna ketjunkiristimen
mutteri (8) terälaipan alempaan reikään (7). Asenna sitten kytkinko-
telo ja kiristä mutteri sormitiukkuuteen. Varmista, että kytkinkotelon
tappi (9) on asetettu moottorin alustan reikään (10).
(7) Reikä (8) Ketjunkiristimen mutteri
(9) Tappi (10) Reikä
(11) Välilevy (12) M8-mutterit
(13) Kytkinkotelo
ADVICE
Varmista, että teräketjun pyörimissuunta on oikea.
(1) Pyörimissuunta
fi
Polttoaine ja teräketjuöljy
320 BKS 3835 / BKS 4040
1 Pidä terälaipan kärkeä ylhäällä ja säädä teräketjun kireyttä kiertä-
mällä teräketjun kiristysruuvia, kunnes teräketjun lenkit koskettavat
terälaipan alapintaa.
Kuva a) Kiristys sivulta
Kuva b) Kiristys edestä
2 Kiristä mutterit tiukasti pitäen terälaipan kärkeä ylhäällä (12–15 Nm).
Tarkista teräketjun kevyt kulku ja kireys pyörittämällä sitä kevyesti
käsin. Säädä tarvittaessa.
3 Kiristä teräketjun kiristysruuvi.
(1) Löysää
(2) Kiristä
(3) Teräketjun kireyden säätöruuvi
HUOMIO!
On erittäin tärkeää säilyttää teräketjun oikea kireys. Väärä kireys
aiheuttaa usein terälaipan nopeaa kulumista tai teräketjun irtoa-
mista paikaltaan. Erityisesti uutta moottorisahaa käytettäessä ki-
reyteen on kiinnitettävä huomiota, sillä teräketju löystyy ensim-
mäisen käytön jälkeen.
Kuorituki on tärkeä sahan osa. Ruuvaa se kiinni sahaan ennen
ensimmäistä käyttöä. Kiinnitä kuorituki kahdella ruuvilla sahan
etuosaan.
POLTTOAINE JA TERÄKETJUÖLJY
POLTTOAINE
Moottorin voitelussa käytetään öljyä, joka on tarkoitettu käytettäväksi
erityisesti ilmajäähdytteisessä kaksitahtisessa bensiinimoottorissa. Jos
tällaista öljyä ei ole saatavilla, käytä hapettumisenestoainetta sisältävää
öljyä, joka on tarkoitettu käytettäväksi erityisesti ilmajäähdytteisessä
kaksitahtisessa moottorissa.
SUOSITELTAVA BENSIININ JA ÖLJYN SEOSSUHDE ON 40 : 1
(JASO FC- tai ISO EGC-luokan öljy, joka on tarkoitettu ilmajäähdyttei-
siin kaksitahtimoottoreihin). Moottorissa käytetään lyijytöntä bensiiniä.
Polttoaine ja teräketjuöljy
441 076_b 321
VAROITUS!
Polttoaine on erittäin herkästi syttyvää. Älä tupakoi tai käsittele
avotulta tai kipinöitä polttoaineen läheisyydessä.
HUOMIO!
1 POLTTOAINE ILMAN ÖLJYÄ (RAAKABENSIINI) Vau-
rioittaa vakavasti moottorin sisäosia erittäin nopeasti.
2 NELITAHTIMOOTTORIIN TAI VESIJÄÄHDYTTEISEEN
KAKSITAHTIMOOTTORIIN TARKOITETTU ÖLJY
Saattaa aiheuttaa sytytystulppien likaantumista, pakokana-
van tukkiutumista tai männänrenkaiden jumiutumista.
POLTTOAINEEN SEKOITTAMINEN
1 Mittaa erikseen bensiinin ja öljyn sekoitettavat määrät.
2 Kaada osa bensiinistä puhtaaseen, bensiinille soveltuvaan säi-
liöön.
3 Kaada bensiinin sekaan kaikki öljy ja sekoita hyvin.
4 Kaada sekaan loput bensiinistä ja sekoita jälleen hyvin vähin-
tään minuutin ajan.
5 Merkitse säiliön sisältö selkeästi ulkopuolelle, ettei se sekoitu
bensiiniin tai muihin aineisiin.
TERÄKETJUÖLJY
Käytä ympäri vuoden erityistä moottorisahan ketjulle tarkoitettua öljyä.
ADVICE
Älä käytä jäteöljyä tai regeneroitua öljyä, joka saattaisi vau-
rioittaa öljypumppua.
fi
Käyttö
322 BKS 3835 / BKS 4040
KÄYTTÖ
MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN
1 Kierrä polttoainesäiliön korkki ja öljysäiliön korkki auki ja poista
ne paikoiltaan. Aseta korkit pölyttömään paikkaan.
2 Lisää polttoainetta polttoainesäiliöön ja lisää teräketjuöljyä öljy-
säiliöön noin 80 % tilavuudesta.
3 Kiinnitä polttoainesäiliön ja öljysäiliön korkit takaisin paikoilleen
ja pyyhi roiskunut polttoaine pois.
4 Aseta virtakytkin "I"-asentoon.
5 Paina toistuvasti rikastinpumpun muovikuulaa, kunnes kuulassa
näkyy polttoainetta.
(1) Teräketjuöljy (4) Rikastinpumppu
(2) Polttoaine (5) Rikastinnuppi
(3) Virtakytkin
6 Vedä rikastinnuppi ulos. Rikastin sulkeutuu ja kaasuvipu asettuu
käynnistysasentoon.
ADVICE
Käynnistys välittömästi moottorin sammuttamisen jälkeen: aseta
rikastin auki-asentoon.
ADVICE
Kun rikastinnuppi on vedetty ulos, se ei palaudu takaisin alas
vaikka kaasuliipaisinta painettaan tai rikastinnuppia painetaan
sormella. Jos haluat palauttaa rikastinnupin takaisin alas, paina
sen sijaan kaasuliipaisinta.
1 Paina etukahvan suojusta alaspäin kohti sahan etuosaa, jotta ketju-
jarru aktivoituu.
1 Pidä saha tukevasti maata vasten ja vedä jämäkästi käynnistyskah-
vasta.
1 Kun moottori osoittaa käynnistymisen merkkejä, paina kaasuliipais-
inta, jotta rikastin palautuu takaisin alas ja käynnistä sitten moottori
vetämällä uudelleen käynnistyskahvasta.
2 Vedä etukahvan suojusta ylöspäin kohti etukahvaa, jotta ketjujarru
vapautuu. Anna sitten moottorin lämmetä painaen samalla kevyesti
kaasuliipaisinta.
Käyttö
441 076_b 323
VAROITUS!
Varmista ennen moottorin käynnistämistä, ettei moottorisaha ko-
sketa mihinkään. Varmista, että ketjujarru on aina aktivoituna en-
nen sahan käynnistämistä.
TERÄKETJUVOITELUN TARKISTAMINEN
Käytä sahaa käynnistämisen jälkeen keskinkertaisella käyntinopeudella
ja tarkista, että ketjuöljy muodostaa kuvan osoittaman öljyvanan.
Ketjuöljyn virtausta voi säätää ruuvimeisselillä kytkimen puolen alapuo-
lella olevasta reiästä. Säädä virtausta työskentelyolosuhteiden mukaan.
(1) Ketjuöljyn virtauksen säätöakseli
Akselin kierto vastapäivään – suurempi virtaus.
Akselin kierto myötäpäivään – vähäisempi virtaus.
HUOMIO!
Öljysäiliö on lähes tyhjä samoihin aikoihin kun polttoaine on käy-
tetty loppuun. Muista täyttää öljysäiliö aina, kun lisäät sahaan
polttoainetta.
KYTKIMEN TOIMINNAN TARKISTAMINEN
Tarkista ennen käyttöä, ettei teräketju liiku sahan käydessä joutokäyn-
nillä.
VAROITUS!
Pidä käynnissä olevaa sahaa aina tukevasti molemmilla käsillä
siten, että vasen käsi on etukahvassa ja oikea käsi takakah-
vassa. Toimi näin siitä huolimatta, että olisit vasenkätinen.
KETJUJARRU
Ketjujarrun tehtävänä on pysäyttää teräketju välittömästi, jos saha nou-
see ylöspäin takapotkun vuoksi.
Yleensä ketjujarru aktivoituu automaattisesti hitausvoiman ansiosta.
Ketjujarrun voi aktivoida myös käsin painamalla jarruvipua (etukahvan
suojuksen) alaspäin kohti sahan etuosaa. Kun jarru kytkeytyy toimintaa,
valkoinen kartio ponnahtaa esiin jarruvivun juuresta. (1) Etukahva (2)
Vapautus (3) Jarru (4) Etukahvan suojus
Vapauta jarru vetämällä etukahvan suojus kohti etukahvaa, kunnes ku-
ulet naksahduksen.
fi
Käyttö
324 BKS 3835 / BKS 4040
VAROITUS!
Kun jarru kytkeytyy päälle, vapauta kaasuliipaisin, jotta mootto-
rin käyntinopeus hidastuu. Sahan käyttäminen jarrun ollessa kyt-
keytyneenä kuumentaa kytkintä ja saattaa aiheuttaa vaurioita.
Tarkista jarrun toiminta päivittäisten tarkastusten yhteydessä.
Tarkista jarrun toiminta seuraavasti:
1) Sammuta moottori.
2) Pidä sahaa vaakatasossa, irrota kätesi etukahvasta, napauta terälai-
pan kärki vasten kantoa tai muuta puunpalaa ja varmista näin jarrun toi-
minta. Jarrun reagointitaso vaihtelee terälaipan koon mukaan. Jos jarru
ei toimi, tarkistuta saha jälleenmyyjällä ja korjaa tarvittaessa.
KAASUTTIMEN JÄÄTYMISENESTO
Kun sahaa käytetään 0–5 °C:ssa kosteuden ollessa suuri, seurauk-
sena saattaa olla jään muodostuminen kaasuttimeen. Se puolestaan
saattaa aiheuttaa moottorin tehon heikkenemistä tai moottorin epäta-
saista käyntiä.
(1) Sylinterikansi (2) “Aurinko”-merkintä (3) “Lumihiutale”-merkintä (a)
Normaali käyttötila (b) Jäätymisenestotila Tämä saha on suunniteltu
siten, että sen sylinterikannen oikealla puolella on tuuletusaukko, josta
lämmintä ilmaa pääsee virtaamaan moottoriin ehkäisemään jään muo-
dostumista. Normaaleissa olosuhteissa sahaa käytetään normaalissa
käyttötilassa eli tilassa, joka on asetettuna sahaa toimitettaessa.
Jos olosuhteet kuitenkin aiheuttavat jään muodostumista, sahaa on
käytettävä jäätymisenestotilassa. Jos sahan käyttöä jatketaan jäätymi-
senestotilassa, vaikka lämpötila on noussut ja palautunut normaaliksi,
seurauksena saattaa olla moottorin heikko käynnistyminen tai estymi-
nen toimimasta normaalilla käyntinopeudella. Tämän vuoksi saha on
aina palautettava normaaliin käyttötilaan, kun ei ole enää vaaraa jään
muodostumisesta.
KÄYTTÖTILAN VAIHTAMINEN
(1) Sylinterikansi
(2) Rikastinnuppi
(3) Jäänestolevy
1 Sammuta moottori virtakytkimestä.
2 Irrota ilmansuodattimen kotelo ja poista ilmansuodatin paikaltaan. Ir-
rota sitten rikastinnuppi sylinterikannesta.
3 Irrota sylinterikannen ruuvit (esim. kolme ruuvia sisäpuolelta ja yksi
ruuvi kannen ulkopuolelta) ja poista sylinterikansi paikaltaan.
4 Paina sormella sylinterikannen oikealla puolella sijaitsevaa jäänes-
tolevyä alaspäin ja poista se paikaltaan.
5 Aseta jäänestolevy siten, että lumihiutalemerkintä on ylöspäin ja
aseta jäänestolevy sitten takaisin paikalleen sylinterikanteen.
6 Kiinnitä sylinterikansi takaisin paikalleen ja kiinnitä sitten myös kaikki
muut osat takaisin paikoilleen.
Sahaaminen
441 076_b 325
MOOTTORIN SAMMUTTAMINEN
1 Vapauta kaasuliipaisin ja anna moottorin käydä joutokäynnillä muut-
aman minuutin ajan.
2 Aseta virtakytkin "O"-asentoon (SEIS).
(1) Virtakytkin
SAHAAMINEN
VAROITUS!
Lue ennen työskentelyn aloittamista tämän käyttöohjeen kohta
"Turvallinen käyttö". On suositeltavaa aloittaa sahaaminen hel-
poista kohteista. Samalla sinulla on aikaa tottua moottorisahaan.
Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita, jotka saattavat rajoittaa moot-
torisahan käyttöä.
Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita. Moottorisahaa saa käyttää
vain puun sahaamiseen. Moottorisahalla ei saa sahata mitään muuta
materiaalia. Tärinä ja takapotku saattavat vaihdella eri materiaaleilla,
eikä tällöin noudatettaisi turvallisuusohjeita. Älä käytä sahaa vipuna
nostamaan, siirtämään tai jakamaan kohteita. Älä aseta sahaa kiinteitä
esineitä vasten. On kiellettyä liittää sellaisia työkaluja tai muita laitteita
virran ulosottoon, joita valmistaja ei ole erikseen määrittänyt.
Sahaa ei tarvitse väkisin painaa sahauskohtaan. Käytä vain kevyttä pai-
netta samalla, kun käytät moottoria täydellä kaasulla.
On suositeltavaa tehdä päivittäiset tarkastukset ennen käyttöä, sahan
putoamisen tai sahaan kohdistuneen iskun jälkeen, jotta voidaan heti
havaita mahdolliset vauriot ja viat.
On vaarallista käyttää moottoria suurella teholla teräketjun jumiuduttua
sahauskohtaan, sillä se saattaa vaurioittaa kytkintä. Jos saha jää kiinni
sahauskohtaan, älä yritä vetää sitä irti väkisin, vaan avaa sahauskohtaa
kiilan tai vivun avulla.
Suojautuminen takapotkulta
Tässä sahassa on ketjujarru, joka pysäyttää teräketjun virheellisestä to-
iminnasta aiheutuvan takapotkun aikana. Tarkista ketjujarrun toiminta
ennen jokaista käyttöä käyttämällä sahaa täydellä kaasulla 1–2 sekun-
nin ajan ja painamalla samalla etukahvan suojusta eteenpäin. Teräket-
jun on pysähdyttävä välittömästi moottorin käydessä täydellä kaasulla.
Jos teräketju pysähtyy hitaasti tai ei pysähdy ollenkaan, vaihda jarru-
hihna ja kytkinlevy ennen käyttöä.
On erittäin tärkeää tarkistaa ketjujarrun toiminta ennen jokaista käyttöä.
Tarkista myös ketjun terävyys, jotta takapotkun riski vähenee. Turvalait-
teiden poistaminen, puutteellinen huolto tai vääränlaisen terälaipan tai
teräketjun käyttö saattaa lisätä takapotkun aiheuttaman vakavan louk-
kaantumisen riskiä.
Puun kaataminen
fi
Sahaaminen
326 BKS 3835 / BKS 4040
1 Päätä kaatosuunta ottaen huomioon tuulen suunta, puun kaltevuus,
painavien oksien sijainti, työn jatkaminen kaatamisen jälkeen sekä
muut mahdolliset tekijät.
2 Raivaa puun ympäristö, etsi hyvä jalansija ja varmista väistämistie.
3 Tee puun kaatumissuuntaan kaatolovi, jonka syvyys on yksi kolma-
sosa rungon läpimitasta.
4 Tee kaatosahaus kaatoloven vastakkaiselle puolelle hieman kaatol-
oven pohjatason yläpuolelle.
VAROITUS!
Kun olet kaatamassa puuta, muista varoittaa alueen muita työn-
tekijöitä vaarasta.
(A) Kaatolovi
(B) Kaatosahaus
Tukin katkominen ja oksien karsiminen
VAROITUS!
1 Varmista aina ensin hyvä jalansija ja rungon tukeva asento.
2 Varo pyörähtävää tukkia.
3 Ehkäise sahan takapotkua lukemalla ohjeet kohdasta "Tur-
vallinen käyttö". Tarkista katkottavan tukin taittumissuunta
ennen sahaamisen aloittamista. Viimeistele tukin katkaise-
minen aina taittumissuunnan vastakkaiselta puolelta, ettei
terälaippa jää jumiin sahauskohtaan.
Maassa olevan tukin katkaiseminen
Sahaa puoliväliin tukkia, pyöräytä tukki massa ympäri ja viimeistele sa-
haus vastakkaiselta puolelta.
Tuetun tukin katkaiseminen
Sahaa viereisen kuvan A tilanteessa alakautta yhden kolmasosan ver-
ran ja viimeistele katkaiseminen sahaamalla ylhäältä alaspäin. Sahaa
viereisen kuvan B tilanteessa ylhäältä alaspäin yhden kolmasosan ver-
ran ja viimeistele katkaiseminen sahaamalla alhaalta ylöspäin.
Kaatuneen puun oksien karsiminen
Tarkista ensin, mihin suuntaan oksa on kallistunut. Tee sitten matala
sahaus puristuksen puolelle, jotta oksa ei repeydy irti. Sahaa oksa irti
jännityksen puolelta.
VAROITUS!
Varo katkaistun oksan kimpoamista taaksepäin.
Huolto
441 076_b 327
Oksien karsiminen pystyssä olevasta puusta
Tee ensin sahaus oksan alapuolelle ja sahaa sitten oksa irti ylhäältä
alaspäin.
VAROITUS!
1 Varmista, että jalansija ja tikkaat ovat tukevat.
2 Älä kurota liikaa.
3 Älä sahaa olkapäälinjan yläpuolelta.
4 Pidä aina sahasta kiinni molemmin käsin.
VAROITUS!
Kuorituen on aina oltava paikoillaan, kun puuta kaadetaan tai
katkotaan. Paina kuorituki tukevasti puuhun käyttämällä apuna
takakahvaa. Paina etukahvaa sahauslinjan suuntaan. Kuorituen
on pysyttävä paikallaan ohjaamassa sahausta. Käytä kuoritukea
puiden kaatamisessa ja katkomisessa, sillä se takaa turvallisen
työskentelyn ja vähentää työhön tarvittavaa voimaa ja alentaa
tärinää.
Jos sahattavan puun ja moottorisahan välissä on este, sammuta
saha. Odota, kunnes saha on kokonaan pysähtynyt. Käytä suo-
jakäsineitä ja poista este paikaltaan. Jos teräketju on irrotettava,
noudata tässä käyttöohjeessa annettuja kyseisen osan asennu-
sohjeita. Kun saha on puhdistettu ja uusi osa on asennettu, tee
sahalla koekäyttö. Jos tällöin havaitaan tärinää tai mekaanista
melua, lopeta käyttö ja ota yhteys jälleenmyyjään.
HUOLTO
VAROITUS!
Varmista, että moottori on pysähtynyt ja jäähtynyt, ennen kuin
puhdistat, tarkistat tai korjaat sahaa. Irrota sytytystulppa, ettei
saha käynnisty vahingossa.
Noudata säännöllistä huoltoa, ennen käyttöä tehtäviä toimenpiteitä ja
päivittäistä huoltoa koskevia ohjeita. Puutteellinen huolto saattaa ai-
heuttaa moottorisahaan vakavia vaurioita.
Huolto jokaisen käyttökerran jälkeen
1. Ilmansuodatin
Poista ilmansuodattimen pinnassa oleva pöly naputtelemalla ilmansuo-
datinta kovaa pintaa vasten. Puhdista verkossa oleva lika avaamalla
suodatin ja puhdistamalla pölyt pois harjaamalla. Jos puhdistat paineil-
malla, puhalla sisältä ulospäin. Kokoa suodatin painamalla puoliskot yh-
teen, kunnes ne lukittuvat napsahtaen.
fi
Huolto
328 BKS 3835 / BKS 4040
2. Öljyportti
Irrota terälaippa ja tarkista, ettei öljyportti ole tukossa.
(1) Öljyportti
3. Terälaippa
Kun terälaippa on irrotettu, poista sahanpuru terälaipan urasta ja öljy-
portista.
Rasvaa kärjen ketjupyörä terälaipan kärjessä olevasta rasvaportista.
(1) Öljyportti
(2) Rasvaportti
(3) Ketjupyörä
4. Muuta
Tarkista mahdollinen polttoainevuoto ja löystyneet kiinnitykset sekä tär-
keimpien osien mahdolliset vauriot, erityisesti kahvojen liitoksista ja te-
rälaipan kiinnityksestä. Jos havaitset vikoja, korjaa ne ennen sahan
käyttämistä uudelleen.
Määräaikaishuollot
1. Sylinterin jäähdytysrivat
Sylinterin jäähdytysripojen välit tukkiva pöly saattaa aiheuttaa moottorin
ylikuumenemisen. Tarkista ja puhdista sylinterin jäähdytysrivat säännöl-
lisin välein. Irrota tätä varten ilmanpuhdistin ja sylinterikansi. Kun asen-
nat sylinterikannen takaisin, varmista, että katkaisimien johdot ja läpivi-
ennit ovat oikeilla paikoillaan.
2. Polttoainesuodatin
(a) Vedä suodatin pois suodatinaukosta vaijerikoukulla.
(1) Polttoainesuodatin
(b) Irrota suodatin ja pese se tai vaihda tarvittaessa kokonaan uuteen.
VAROITUS!
Kun suodatin on irrotettu, purista imuputki kiinni.
Kun asennat suodatinta takaisin, estä suodattimen kuitujen
tai pölyn tunkeutuminen imuputkeen.
3. Sytytystulppa
Puhdista elektrodit teräsharjalla ja säädä kärkiväliksi tarvittaessa 0,65
mm.
Sytytystulpan tyyppi: NHSP LD L8RTF tai CHAMPION RCJ7Y tai NGK
BPMR7A.
Teräketjun ja terälaipan huoltaminen
441 076_b 329
4. Ketjupyörä
Tarkista ketjupyörä murtumien ja liiallisen kulumisen varalta, sillä ne
saattavat vaikuttaa ketjun toimintaan. Jos ketjupyörä on merkittävästi
kulunut, vaihda se uuteen. Älä koskaan asenna uutta teräketjua kulu-
neelle ketjupyörälle eikä kulunutta teräketjua uudelle ketjupyörälle.
5. Etu- ja takaosan tärinänvaimentimet
Vaihda osat, jos niiden kumiosa on irronnut tai halkeillut. Vaihda osat,
jos takavaimentimen sisäpuolisessa metalliosassa näkyy pysäyttimen
pultin iskemiä ja metallin välys on kasvanut.
VAROITUS!
Käytä vain tässä käyttöohjeessa mainittuja varaosia. Muunlais-
ten varaosien käyttäminen saattaa aiheuttaa vakavan loukkaan-
tumisen.
TERÄKETJUN JA TERÄLAIPAN HUOLTAMINEN
Teräketju
VAROITUS!
Sahan tasaisen ja turvallisen käytön kan-
nalta on erittäin tärkeää pitää teräketjun
hampaat aina terävinä.
Teroita hampaat, kun
sahanpuru näyttää puuterimaiselta
sahaaminen edellyttää voiman käyttöä
sahausjälki ei ole suora
tärinä lisääntyy
polttoaineenkulutus kasvaa.
Hampaiden standardit:
VAROITUS!
Käytä suojakäsineitä.
Ennen teroittamista:
Varmista, että teräketju on tukevasti kiinnitetty.
Varmista, että moottori on pysähtynyt.
Käytä oikeankokoista pyöröviilaa.
Ketjutyyppi:
BKS 3835: Oregon 91P
BKS 4040: Oregon 91P
Viilan koko: 5/32” (4,0 mm) ketjulle 91P Aseta viila hampaan pinnalle ja työnnä suoraan eteenpäin. Pidä
viilan asento kuvan mukaisena.
Kun kaikki hampaat on teroitettu, tarkista syvyystulkilla mitta ja viilaa hammas oikeaan tasoon kuvan
mukaisesti.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248
 • Page 249 249
 • Page 250 250
 • Page 251 251
 • Page 252 252
 • Page 253 253
 • Page 254 254
 • Page 255 255
 • Page 256 256
 • Page 257 257
 • Page 258 258
 • Page 259 259
 • Page 260 260
 • Page 261 261
 • Page 262 262
 • Page 263 263
 • Page 264 264
 • Page 265 265
 • Page 266 266
 • Page 267 267
 • Page 268 268
 • Page 269 269
 • Page 270 270
 • Page 271 271
 • Page 272 272
 • Page 273 273
 • Page 274 274
 • Page 275 275
 • Page 276 276
 • Page 277 277
 • Page 278 278
 • Page 279 279
 • Page 280 280
 • Page 281 281
 • Page 282 282
 • Page 283 283
 • Page 284 284
 • Page 285 285
 • Page 286 286
 • Page 287 287
 • Page 288 288
 • Page 289 289
 • Page 290 290
 • Page 291 291
 • Page 292 292
 • Page 293 293
 • Page 294 294
 • Page 295 295
 • Page 296 296
 • Page 297 297
 • Page 298 298
 • Page 299 299
 • Page 300 300
 • Page 301 301
 • Page 302 302
 • Page 303 303
 • Page 304 304
 • Page 305 305
 • Page 306 306
 • Page 307 307
 • Page 308 308
 • Page 309 309
 • Page 310 310
 • Page 311 311
 • Page 312 312
 • Page 313 313
 • Page 314 314
 • Page 315 315
 • Page 316 316
 • Page 317 317
 • Page 318 318
 • Page 319 319
 • Page 320 320
 • Page 321 321
 • Page 322 322
 • Page 323 323
 • Page 324 324
 • Page 325 325
 • Page 326 326
 • Page 327 327
 • Page 328 328
 • Page 329 329
 • Page 330 330
 • Page 331 331
 • Page 332 332
 • Page 333 333
 • Page 334 334
 • Page 335 335
 • Page 336 336
 • Page 337 337
 • Page 338 338
 • Page 339 339
 • Page 340 340
 • Page 341 341
 • Page 342 342
 • Page 343 343
 • Page 344 344
 • Page 345 345
 • Page 346 346
 • Page 347 347
 • Page 348 348
 • Page 349 349
 • Page 350 350
 • Page 351 351
 • Page 352 352
 • Page 353 353
 • Page 354 354
 • Page 355 355
 • Page 356 356
 • Page 357 357
 • Page 358 358
 • Page 359 359
 • Page 360 360
 • Page 361 361
 • Page 362 362
 • Page 363 363
 • Page 364 364
 • Page 365 365
 • Page 366 366
 • Page 367 367
 • Page 368 368
 • Page 369 369
 • Page 370 370
 • Page 371 371
 • Page 372 372
 • Page 373 373
 • Page 374 374
 • Page 375 375
 • Page 376 376
 • Page 377 377
 • Page 378 378
 • Page 379 379
 • Page 380 380
 • Page 381 381
 • Page 382 382
 • Page 383 383
 • Page 384 384
 • Page 385 385
 • Page 386 386
 • Page 387 387
 • Page 388 388
 • Page 389 389
 • Page 390 390
 • Page 391 391
 • Page 392 392
 • Page 393 393
 • Page 394 394
 • Page 395 395
 • Page 396 396
 • Page 397 397
 • Page 398 398
 • Page 399 399
 • Page 400 400
 • Page 401 401
 • Page 402 402
 • Page 403 403
 • Page 404 404
 • Page 405 405
 • Page 406 406
 • Page 407 407
 • Page 408 408
 • Page 409 409
 • Page 410 410
 • Page 411 411
 • Page 412 412
 • Page 413 413
 • Page 414 414
 • Page 415 415
 • Page 416 416
 • Page 417 417
 • Page 418 418
 • Page 419 419
 • Page 420 420
 • Page 421 421
 • Page 422 422
 • Page 423 423
 • Page 424 424
 • Page 425 425
 • Page 426 426
 • Page 427 427
 • Page 428 428
 • Page 429 429
 • Page 430 430
 • Page 431 431
 • Page 432 432
 • Page 433 433
 • Page 434 434
 • Page 435 435
 • Page 436 436
 • Page 437 437
 • Page 438 438
 • Page 439 439
 • Page 440 440
 • Page 441 441
 • Page 442 442
 • Page 443 443
 • Page 444 444
 • Page 445 445
 • Page 446 446
 • Page 447 447
 • Page 448 448

AL-KO Benzin-Kettensäge "BKS 3835" Ohjekirja

Kategoria
Power chainsaws
Tyyppi
Ohjekirja