EINHELL GE-HH 18/45 Li T Kit Ohjekirja

Brändi
EINHELL
Kategoria
power hedge trimmers
Malli
GE-HH 18/45 Li T Kit
Tyyppi
Ohjekirja
FIN
- 110 -
Vaara!
Laitteita käytettäessä tulee noudattaa tiettyjä
turvallisuusvarotoimia tapaturmien ja vaurioiden
välttämiseksi. Lue sen vuoksi tämä käyttöohje /
nämä turvallisuusmääräykset huolellisesti läpi.
Säilytä ne hyvin, jotta niissä olevat tiedot ovat
myöhemminkin milloin vain käytettävissäsi. Jos
luovutat laitteen muille henkilöille, ole hyvä ja
anna heille myös tämä käyttöohje / nämä turval-
lisuusmääräykset laitteen mukana. Emme ota
mitään vastuuta tapaturmista tai vaurioista, jotka
ovat aiheutuneet tämän käyttöohjeen tai turvalli-
suusohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.
1. Turvallisuusmääräykset
Laitetta koskevat turvallisuusmääräykset löydät
oheistetusta vihkosesta.
Vaara!
Lue kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet.
Jos turvallisuusmääräyksiä tai muita ohjeita ei
noudateta, saattaa tästä aiheutua sähköiskuja,
tulipaloja ja/tai vaikeita vammoja. Säilytä kaikki
turvallisuusmääräykset ja ohjeet myöhempää
tarvetta varten.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten hen-
kilöiden (myöskään lasten) käytettäväksi, jo-
iden fyysiset, aistiperäiset tai henkiset kyvyt
ovat rajoitetut, tai joilla ei ole käyttöön tarvit-
tavaa kokemusta ja/tai taitoja, paitsi sellaisen
heidän turvallisuudestaan vastuullisen henki-
lön valvonnassa, joka voi antaa heille laitteen
oikeaa käyttöä koskevat ohjeet. Lapsia tulee
valvoa, jotta he eivät missään tapauksessa
voi leikkiä laitteella.
Laitteessa olevien merkkien selitys (kuva 23)
1. Varoitus!
2. Käytä silmä-/ pää- ja kuulosuojuksia!
3. Suojaa laitetta sateelta tai kosteudelta!
4. Suurin pystykarsintasahan leikkauspituus
5. Sähköisku on hengenvaarallinen. Välimatkan
sähköjohtoihin tulee olla vähintään 10 m!
6. Lue käyttöohje ennen käyttöönottoa!
7. Käytä tukevia jalkineita!
8. Varo alasputoavia ja poissinkoutuvia kappa-
leita!
9. Säilytä välimatka.
11. Käytä suojakäsineitä
2. Laitteen kuvaus ja toimituksen
sisältö
2.1 Laitteen kuvaus (kuva 1)
1. Akku
2. Kantokahva
3. Päälle-/pois-katkaisin
4. Käynnistyksenesto
5. Kantokahvan kallistuksensäädön lukitusnuppi
6. Asennusmutteri
7. Putki
8. Olkahihna turvairrotuksella
9. Tukikahva
10. Teleskooppiputken 1 lukitusmutteri
11. Teleskooppiputki 1
12. Teleskooppiputken 2 lukitusmutteri
13. Teleskooppiputki 2 ja moottorin kotelo
14. Kallistuksensäädön lukitusnuppi moottorin
kotelossa
19. Täydennyssarja pensassakset
20. Pensassaksien teränsuojus
21. Latauslaite
2.2 Toimituksen sisältö
Tarkasta tässä kuvatun toimitusselostuksen avul-
la, että tuote on täysimääräinen. Jos osia puuttuu,
ota viimeistään 5. arkipäivänä oston jälkeen
yhteyttä asiakaspalveluumme tai siihen myyn-
tipisteeseen, josta olet ostanut laitteen, ja esitä
vastaava ostotosite. Huomioi tässä myös tämän
ohjekirjan lopussa olevat asiakaspalveluohjeet ja
takuusuoritustaulukko.
Avaa pakkaus ja ota laite varovasti pakkauk-
sesta.
Poista pakkausmateiriaalit sekä pakkaus- ja
kuljetusvarmistukset (mikäli käytetty).
Tarkasta, onko toimitus täysilukuinen.
Tarksta, onko laitteessa ja varusteissa kulje-
tusvaurioita.
Säilytä pakkaus, mikäli mahdollista, takuua-
jan loppuun saakka.
Vaara!
Laite ja pakkausmateriaalit eivät ole lasten
leikkikaluja! Lapset eivät saa leikkiä muovi-
pusseilla, kelmuilla tai pienillä osilla! Niistä
uhkaa nielaisu- ja tukehtumisvaara!
Kantokahva varusteineen
Putki moottoriyksikön ja varusteiden kera
Olkahihna turvairrotuksella
Täydennyssarja pensassakset
Pensassaksien teränsuojus
Akku (ei kuulu tuotenroiden 34.108.66 toi-
Anl_GE_HH_18_45_Li_T_SPK9.indb 110Anl_GE_HH_18_45_Li_T_SPK9.indb 110 09.04.2019 14:36:3509.04.2019 14:36:35
FIN
- 111 -
mitukseen)
Latauslaite (ei kuulu tuotenroiden 34.108.66
toimitukseen)
Alkuperäiskäyttöohje
Turvallisuusmääräykset
3. Määräysten mukainen käyttö
Pensassakset
Pensassakset-täydennyssarjan saa asentaa vain
mukana toimitettuun moottorin päähän.
Varo! Näitä pensassaksia voidaan käyttää pensa-
saitojen, pensaiden ja vesaikkojen leikkaamiseen.
Varo! Älä käytä laitetta ruohon leikkaamiseen.
Konetta saa käyttää ainoastaan sille määrättyyn
tarkoitukseen. Kaikkinainen tämän ylittävä käyttö
ei ole määräysten mukaista. Kaikista tästä aiheu-
tuvista vahingoista tai loukkaantumisista on vas-
tuussa laitteen omistaja/käyttäjä eikä suinkaan
sen valmistaja.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole
suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteol-
lisuus- tai teollisuustarkoituksiin. Emme siksi ota
mitään vastuuta vaurioista, jos laitetta käytetään
pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaiko-
illa tai näihin verrattavissa olevissa toimissa.
4. Tekniset tiedot
Teräkiskon pituus: .................................. 450 mm
Leikkauspituus kork.: .............................. 400 mm
Hammasväli: ............................................ 16 mm
Leikkauksia/minuutti: ................................... 1700
Li-ioniakku
Jännite: ..........................................18 V tasavirta
Teho: ......................................................... 3,0 Ah
Latausaika: .................................................. 1,0 h
Latauslaite
Tulojännite: .......................200-250 V ~ 50/-60 Hz
Virranottoteho: ........................................... 72 W
Lähtöjännite: ..................................21 V tasavirta
Lähtövirta: ...................................................... 3 A
Vaara!
Melu ja tärinä
Melu- ja tärinäarvot on mitattu standardin ISO
22868 mukaisesti.
Äänen painetaso L
pA
........................ 81,05 dB(A)
Mittausvirhe K
pA
............................................3 dB
Äänen tehotaso LWA mitattu ........... 98,23 dB(A)
Mittausvirhe K
WA
...........................................3 dB
Äänen tehotaso LWA taattu ................ 102 dB(A)
Käytä kuulosuojuksia.
Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.
Tärinän kokonaisarvot (vektorisumma kolmesta
suunnasta) mitattu standardin ISO 22867 mukai-
sesti.
Kahva rasituksessa
Tärinänpäästöarvo a
h
2,5 m/s
2
Ilmoitettu tärinän päästöarvo on mitattu normite-
tun koestusmenetelmän avulla ja se saattaa
muuttua, riippuen sähkötyökalun käyttötavasta
ja olosuhteista, ja poikkeustapauksissa ylittää
annetun arvon.
Annettua tärinänpäästöarvoa voidaan käyttää
vertailutarkoituksiin verrattaessa yhtä sähkötyöka-
lua toiseen samantyyppiseen työkaluun.
Ilomoitettua tärinänpäästöarvoa voidaan myös
käyttää hyväksi laadittaessa päästöjen vaikutuk-
sen alustavaa arviointia.
Rajoita melunpäästöt ja tärinä mahdollisim-
man vähäisiksi!
Käytä ainoastaan moitteettomia laitteita.
Huolla ja puhdista laite säännöllisesti.
Sovita työskentelytapasi laitteen mukaiseksi.
Älä ylikuormita laitetta.
Tarkastuta laite aina tarvittaessa.
Sammuta laite, kun sitä ei käytetä.
Käytä suojakäsineitä.
5. Ennen käyttöönottoa
Varo! Asenna akku vasta sen jälkeen kun laite on
koottu täysin ja kaikki säädöt on suoritettu. Käy
aina suojakäsineitä käsitellessäsi laitetta, jotta
vältät loukkaantumisen. Ota kaikki osat huolelli-
sesti pakkauksesta ja tarkasta, että ne ovat täysi-
lukuiset (kuva 1).
Anl_GE_HH_18_45_Li_T_SPK9.indb 111Anl_GE_HH_18_45_Li_T_SPK9.indb 111 09.04.2019 14:36:3509.04.2019 14:36:35
FIN
- 112 -
5.1 Laitteen asennus yleisesti
a) Kuvat 2-3: Työnnä putki (7) olakkeeseen (7a)
saakka kantokahvan koteloon (2a) ja ruuvaa
se asennusmutterilla (6) kiinni paikalleen.
b) Kuva 4: Kiinnitä olkahihnan (8) jousihaka (A)
hihnankannattimeen (B).
c) Kuva 4a: Tukikahvan osat ovat kahva (N),
kuusioruuvi (P) ja lukitus (F). Se asennetaan
kuvan mukaisesti kahvan pidikkeeseen (U).
Paina tätä varten kuusioruuvi (P) kahvaan (N)
ja ruuvaa se kiinni paikalleen lukituksella (F).
5.2 Tukikahvan säätö (kuvat 5-6)
a) Tukikahvan kallistuskulman säätö
Avaa (a) lukitus (F). Säädä tukikahva (9) haluttuun
kallistuskulmaan. Sulje (b) lukitus (F).
b) Tukikahvan siirtäminen
Avaa (a) lukitus (H) ja työnnä tukikahva (9) halua-
maasi kohtaan. Sulje (b) lukitus (H).
5.3 Olkahihnan käyttö
Varoitus! Käytä työskennellessäsi aina olkahih-
naa. Sammuta laite aina ennen kuin irrotat olka-
hihnan. Muuten uhkaa tapaturman vaara.
1. Pane jousihaka (kuva 4/kohta A) hihnan pi-
dikkeeseen.
2. Pane olkahihna (kuva 7/kohta 8) olkapäällesi.
3. Säädä hihnan pituus niin, että hihnan pidike
on lantion korkeudella (kuva 7).
4. Olkahihna on varustettu soljella. Jos sinun
täytyy laskea laite nopeasti pois, purista sol-
jen koukut yhteen (kuva 8).
5. Kun haluat muuttaa hihnan paikkaa lait-
teessa, paina kahta metallilenkkiä (kuva 4/
kohta L / M) toisiaan päin ja siirrä hihnan pidi-
kettä putken päällä.
5.4 Kantokahvan kallistuskulman säätö
(kuva 9)
Paina molemmat lukitusnupit (5) alas ja säädä
kantokahvan (2) kallistuskulma yhteen 4 lukittumi-
sasennosta.
5.5 Moottorin kotelon kallistuskulman säätö
(kuva 10)
Paina molemmat lukitusnupit (14) alas ja säädä
moottorin kotelon (13a) kallistuskulma yhteen 7
lukittumisasennosta.
5.6 Vetoputkien säätö (kuva 11)
1. Avaa teleskooppiputkien lukitusmutteri (10 +
12) vasemmalle kääntämällä.
2. Vedä putkia (11 + 13) niin paljon erilleen kuin
mitä tarvitaan työskentelykorkeutta varten.
3. Sulje teleskooppiputkien lukitusmutteri (10 +
12) oikealle kääntämällä.
5.7 Pensassakset-täydennyssarjan asentami-
nen moottorin päähän (kuvat 12 - 13)
Pensassaksien teränsuojus tulee työntää paikal-
leen loukkaantumisen välttämiseksi.
1. Aseta pensassakset-täydennyssarja ja moot-
torin pää siten, että molempiin osiin merkityt
nuolet ovat kohdakkain.
2. Paina pensassakset-täydennyssarja moot-
torin päätä vasten. Tällöin lukitusnuppi (R)
työnnetään oikealle. Käännä pensassakset-
täydennyssarjaa oikealle. Pensassakset-täy-
dennyssarja lukittuu moottorin päähän ja on
asennettu tukevasti paikalleen. Lukitusnuppi
(R) työnnetään samalla vasemmalle.
5.8 Pensassakset-täydennyssarjan poistami-
nen moottorin päästä (kuvat 12 - 13)
Pensassaksien teränsuojus tulee työntää paikal-
leen loukkaantumisen välttämiseksi.
1. Vedä lukitusnuppia (R) oikealle.
2. Käännä pensassakset-täydennyssarjaa niin,
että pensassakset-täydennyssarjaan ja moot-
torin päähän merkityt nuolet ovat kohdakkain
ja se voidaan ottaa pois.
5.9 Akun asentaminen (kuvat 14 - 15)
Paina akun lukitusnäppäintä (T) kuten kuvasta 14
näkyy ja työnnä akku sille tarkoitettuun akunpi-
dikkeeseen. Kun akku on kuvan 15 esittämässä
asennossa, tarkkaile, että lukitusnäppäin nap-
sahtaa kiinni! Akun poisottaminen tehdään päin-
vastaisessa järjestyksessä!
5.10 Akun lataaminen (kuva 16)
1. Ota akkusarja laitteesta pois. Paina tätä var-
ten lukitusnäppäintä (T).
2. Tarkasta, että tyyppikilvessä annettu verkko-
jännite vastaa käytettävissä olevaa verkko-
jännitettä. Työnnä latauslaitteen (21) verkko-
pistoke pistorasiaan. Vihreä valodiodi alkaa
vilkkua.
3. Työnnä akku (1) latauslaitteeseen (21).
4. Kohdasta „Latauslaitteen näyttö“ löydät tau-
lukon, josta selviävät latauslaitteen valodiodi-
näytön merkitykset.
Latauksen aikana akku saattaa lämmetä hieman.
Tämä on kuitenkin normaalia.
Anl_GE_HH_18_45_Li_T_SPK9.indb 112Anl_GE_HH_18_45_Li_T_SPK9.indb 112 09.04.2019 14:36:3509.04.2019 14:36:35
FIN
- 113 -
Jos akkusarjan lataaminen ei onnistu, ole hyvä ja
tarkasta,
onko pistorasiassa verkkojännite
ovatko latauskontaktit moitteettomasti yhtey-
dessä latauslaitteeseen.
Jos akkusarjan lataaminen ei vieläkään onnistu,
pyydämme toimittamaan
latauslaitteen
sekä akkusarjan
tekniseen asiakaspalveluumme.
Jotta akkusarjan elinikä olisi mahdollisimman
pitkä, tulee se aina ladata riittävän ajoissa. Lataa-
minen on joka tapauksessa tarpeen, kun huomaat
laitteesi akun tehon heikkenevän. Älä koskaan
anna akkusarjan tyhjentyä täysin. Tästä seuraa
akkusarjan vahingoittuminen!
6. Käyttö
Noudata lakimääräisiä meluntorjuntamääräyksiä,
jotka saattavat vaihdella paikkakunnittain.
Varo! Käytä työskennellessäsi aina olkahihnaa.
Sammuta laite aina ennen kuin irrotat olkahihnan.
Muuten uhkaa tapaturman vaara.
Pane olkahihna olallesi edellä kuvatulla tavalla,
asenna haluamasi täydennyssarja ja säädä laite
käyttötarkoituksen mukaisesti.
Käynnistys / Sammutus
Käynnistys
Pitele laitetta molemmin käsin kahvoista (peu-
kalo tukikahvan alapuolella).
Paina käynnistyksenestoa (kuva 3/kohta 4) ja
pidä se alaspainettuna.
Käynnistä ketjusaha päälle-/pois-katkaisi-
mella (kuva 3 / kohta 3). Sitten voit päästää
käynnistyssulun jälleen irti.
Sammutus
Päästä päälle-/pois-katkaisin (kuva 3/kohta 3) irti.
7. Pensassakset-täydennyssarjalla
työskentely
Tarkasta leikkausterien toiminta. Kaksiteräiset
terät käyvät toisiaan vastaan ja takaavat täten
suuren leikkaustehon ja rauhallisen käynnin.
Huolehdi tukevasta asennosta ja pitele laitetta
molemmin käsin tiukasti erillään vartalostasi.
Huolehdi ennen käynnistämistä siitä, ettei
laite koske mihinkään esineisiin.
Työohjeita
Pensasaitojen lisäksi pensassaksia voi myös
käyttää pensaiden ja pensaikkojen leikkaa-
miseen.
Parhaan leikkaustuloksen saat, kun pensas-
saksia kuljetetaan niin, että terän hampaat on
suunnattu n. 15° kulmassa pensasaitaa kohti
(katso kuvaa 17).
Kaksiteräiset, vastakkaisiin suuntiin liikkuvat
leikkausterät mahdollistavat leikkaamisen
molempiin suuntiin (katso kuvaa 18).
Tasaisen pensasaidan yläreunan aikaansaa-
miseksi suosittelemme, että pingotat suunta-
nuoraksi langan pensasaidan reunaa pitkin.
Sen yläpuolelle kasvavat oksat leikataan pois
(katso kuvia 19/20).
Pensasaidan sivupinnat leikataan kaarimaisin
liikkein alhaalta ylöspäin (katso kuvaa 21).
8. Puhdistus, huolto ja varaosatilaus
Vaara!
Irrota akkusarja ennen kaikkia puhdistus- ja huol-
totoimia.
8.1 Puhdistus
Puhdista kiristysmekanismi säännöllisin
väliajoin siten, että puhallat sen paineilmalla
puhtaaksi tai harjaat lian pois. Älä käytä puh-
distukseen työkaluja.
Pidä kahvat puhtaina öljystä, jotta otteesi on
aina pitävä.
Älä missään tapauksessa upota laitetta puh-
distusta varten veteen tai muihin nesteisiin.
Poista suojakupuun kertyneet jätteet harjalla
Pidä suojalaitteet, ilmaraot ja moottorin kotelo
niin puhtaina pölystä ja liasta kuin suinki mah-
dollista. Pyyhi laite puhtaalla rievulla tai puhal-
la se puhtaaksi vähäpaineisella paineilmalla.
Suosittelemme laitteen puhdistamista heti
joka käytön jälkeen.
Puhdista laite säännöllisin väliajoin käyttäen
Anl_GE_HH_18_45_Li_T_SPK9.indb 113Anl_GE_HH_18_45_Li_T_SPK9.indb 113 09.04.2019 14:36:3509.04.2019 14:36:35
FIN
- 114 -
kosteaa riepua ja vähän saippuaa. Älä käytä
sellaisia puhdistusaineita tai liuotteita, jotka
saattavat syövyttää laitteen muoviosia. Huo-
lehdi siitä, ettei laitteen sisäpuolelle pääse
vettä. Veden tunkeutuminen sähkötyökaluun
lisää sähköiskun vaaraa.
8.2 Huolto
Jotta leikkaustulos on aina mahdollisimman hyvä,
tulee terät puhdistaa ja voidella säännöllisin väli-
ajoin. Poista likakertymät harjalla ja levitä pinnalle
ohut öljykalvo (kuva 22).
8.3 Varaosatilaus:
Varaosia tilatessasi anna seuraavat tiedot:
Laitteen tyyppi
Laitteen tuotenumero
Laitteen tunnusnumero
Tarvittavan varaosan varaosanumero.
Ajankohtaiset hinnat ja muut tiedot löydät osoit-
teesta www.isc-gmbh.info
9. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö
Laite on pakattu kuljetuspakkaukseen, jotta välte-
tään kuljetusvauriot. Tämä pakkaus on raaka-ai-
netta ja sitä voi siksi käyttää uudelleen tai sen voi
toimittaa kierrätyksen kautta takaisin raaka-aine-
kiertoon. Laite ja sen varusteet on valmistettu eri
materiaaleista, kuten esim. metallista ja muoveis-
ta. Vialliset laitteet eivät kuulu kotitalousjätteisiin.
Laite tulee toimittaa asianmukaiseen keräyspis-
teeseen ammattitaitoista hävittämistä varten. Jos
et tiedä, missä on tällainen keräyspiste, tiedustele
asiaa kuntasi hallinnosta.
10. Säilytys
Säilytä laite ja sen varusteet valolta, kosteudelta
ja pakkaselta suojatussa tilassa poissa lasten
ulottuvilta. Paras säilytyslämpötila on 5°C ja 30°C
välillä. Säilytä sähkötyökalut alkuperäispakkauk-
sissaan.
Anl_GE_HH_18_45_Li_T_SPK9.indb 114Anl_GE_HH_18_45_Li_T_SPK9.indb 114 09.04.2019 14:36:3509.04.2019 14:36:35
FIN
- 115 -
11. Vianhakukaavio
Vaara!
Ennen vianhakua sammuta laite ja ota akku pois.
Seuraavasta taulukosta löydät vikojen ominaisuuksia ja miten ne voi poistaa, jos koneesi ei työskentele
kunnolla. Jos et voi löytää ja poistaa ongelmaasi näillä ohjeilla, käänny teknisen asiakaspalvelun puole-
en.
Häiriö Mahdollinen syy Poisto
Laite ei toimi - Akku tyhjä
- Akku ei ole oikein paikallaan
- Lataa akku
- Ota akku pois ja pane takaisin
paikalleen
Ketjusaha toimii
pätkittäin
- Ulkoinen löysä kontakti
- Sisäinen löysä kontakti
- Päälle-/pois-katkaisin viallinen
- Ota yhteyttä ammattikorjaamoon
- Ota yhteyttä ammattikorjaamoon
- Ota yhteyttä ammattikorjaamoon
Anl_GE_HH_18_45_Li_T_SPK9.indb 115Anl_GE_HH_18_45_Li_T_SPK9.indb 115 09.04.2019 14:36:3509.04.2019 14:36:35
FIN
- 116 -
12. Latauslaitteen näyttö
Näytön tila
Merkitys ja toimenpiteet
Punainen
LED
Vihreä
LED
Pois Vilkkuu Käyttövalmiustila
Latauslaite on liitetty sähköverkkoon ja valmis käyttöön, latauslaitteessa ei
ole akkua
Palaa Pois Lataaminen
Latauslaite lataa akun pikalatauksella. Vastaavat latausajat löytyvät
suoraan latauslaitteesta.
Viite! Todelliset latausajat voivat poiketa hieman annetuista latausajoista.
Ne ovat riipüuvaiset akun jäljelläolevasta lataustehosta.
Pois Palaa Akku on ladattu ja valmis käyttöön.
Sen jälkeen latauslaite kytkeytyy hellävaraiselle lataukselle, kunnes akku
on ladattu aivan täyteen.
Jätä tätä varten akku vielä noin 15 minuutin ajaksi latauslaitteeseen.
Toimenpide:
Ota akku pois latauslaitteesta. Irrota latauslaite sähköverkosta.
Vilkkuu Pois Sovitettu lataaminen
Latauslaite on siirtynyt hellävaraiseen lataustilaan.
Tällöin akkua ladataan turvallisuussyistä hitaammin ja sen lataaminen
kestää pitempään. Mahdollisia syitä ovat:
-Akkua ei ole ladattu hyvin pitkään aikaan.
-Akun lämpötila ei ole ihannealueella.
Toimenpide:
Odota, kunnes lataaminen on päättynyt, akkua voidaan tästä huolimatta
ladata edelleen.
Vilkkuu Vilkkuu Häiriö
Lataaminen ei ole mahdollista. Akussa on vika.
Toimenpide:
Viallista akkua ei saa enää ladata.
Ota akku pois latauslaitteesta.
Palaa Palaa Lämpötilahäiriö
Akku on liian kuuma (esim. suorassa auringonpaisteessa) tai liian kylmä
(alle 0°C)
Toimenpide:
Ota akku pois ja säilytä sitä 1 päivän ajan huoneenlämmössä (n. 20°C).
Anl_GE_HH_18_45_Li_T_SPK9.indb 116Anl_GE_HH_18_45_Li_T_SPK9.indb 116 09.04.2019 14:36:3609.04.2019 14:36:36
FIN
- 117 -
Koskee ainoastaan EU-maita
Älä heitä sähkötyökaluja kotitalousjätteisiin!
Euroopan direktiivin 2012/19/EY loppuunkäytetyistä sähkö- ja elektronisista laitteista ja sen kansallisek-
si laiksi muuntamisen mukaan tulee käytetyt sähkötyökalut koota erikseen ja toimittaa ne ympäristöystä-
välliseen kierrätykseen.
Kierrätysvaihtoehto takaisinlähetykselle:
Sähkölaitteen omistaja on velvoitettu laitteen palauttamisen vaihtoehtona vaikuttamaan siihen, että
hänen luovuttamansa omaisuus hävitetään asianmukaisesti. Loppuun käytetty laite voidaan tätä varten
luovuttaa myös keräyspisteeseen, joka suorittaa sen käytöstäpoiston kansallisten kierrätystalous- ja
jätehuoltolakien tarkoittamalla tavalla. Tämä ei koske käytettyihin laitteisiin liitettyjä lisävarusteita ja apu-
välineitä, joissa ei ole sähköosia.
Tuotedokumentaation ja tuotteen mukana toimitettujen papereiden osittainenkin kopiointi tai muu monis-
taminen on sallittu ainoastaan iSC GmbH:n nimenomaisella luvalla.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
Anl_GE_HH_18_45_Li_T_SPK9.indb 117Anl_GE_HH_18_45_Li_T_SPK9.indb 117 09.04.2019 14:36:3609.04.2019 14:36:36
FIN
- 118 -
Asiakaspalvelutiedot
Meillä on kaikissa takuutodistuksessa mainituissa maissa päteviä asiakaspalvelusta huolehtivia kump-
paneita, joiden yhteystiedot löydät takuutodistuksesta. Heidän kauttaan voit saada kaikki asiakaspalve-
lut, kuten korjaukset, varaosien ja kulumaosien sekä tarvittavien käyttömateriaalien toimitukset.
Huomaa, että seuraaviin tämän tuotteen osiin kohdistuu käytöstä johtuvaa, luonnollista kulumista, ja että
seuraavia osia tarvitaan käyttömateriaaleina.
Laji Esimerkki
Kuluvat osat* Teränohjain, Akku
Käyttömateriaali / käyttöosat* Terät
Puuttuvat osat
* ei välttämättä kuulu toimitukseen!
Puutteellisuuksien tai vikojen ilmetessä pyydämme ilmoittamaan virheestä verkossa sivustoon www.
isc-gmbh.info. Ole hyvä ja anna vian tarkka kuvaus ja vastaa sen lisäksi joka tapauksessa seuraaviin
kysymyksiin:
Onko laite toiminut jo ainakin kerran, vai oliko se jo alusta lähtien viallinen?
Havaitsitko jotain erikoista ennen vian ilmenemistä (oireita ennen vikaa)?
Mikä mielestäsi on laitteessa vikana (pääasiallinen vika)?
Kuvaa tätä toimintavirhettä.
Anl_GE_HH_18_45_Li_T_SPK9.indb 118Anl_GE_HH_18_45_Li_T_SPK9.indb 118 09.04.2019 14:36:3609.04.2019 14:36:36
FIN
- 119 -
Takuutodistus
Arvoisa asiakas,
tuotteemme läpikäyvät erittäin tiukan laadunvalvontatarkastuksen. Mikäli tämä laite ei kuitenkaan toimi
moitteettomasti, valitamme tapahtunutta suuresti ja pyydämme sinua kääntymään teknisen asiakas-
palvelumme puoleen käyttäen tässä takuukortissa annettua osoitetta. Selvitämme asian mielellämme
myös puhelimitse allaolevan palvelunumeron kautta. Takuuvaateiden esittämistä koskevat seuraavat
määräykset:
1. Nämä takuuehdot koskevat ainoastaan kuluttajia, ts. luonnollisia henkilöitä, jotka eivät käytä tätä
tuotetta sen enempää pienteollisessa kuin muussakaan itsenäisessä ammatinharjoituksessa. Nämä
takuuehdot säätelevät täydentäviä takuusuorituksia, jotka allamainittu valmistaja lupaa uusien
laitteidensa ostajille lakimääräisen takuun lisäksi. Ne eivät vaikuta lakimääräisiin takuusuoritus-
vaateisiisi millään tavalla. Takuumme on sinulle maksuton.
2. Takuusuoritus kattaa ainoastaan sellaiset hankkimasi allamainitun valmistajan uuden laitteen
puutteellisuudet, jotka todistettavasti aiheutuvat materiaali- tai valmistusvirheistä, ja se on rajattu
valintamme mukaan ainoastaan näiden laitteen vikojen korjaamiseen tai laitteen korvaamiseen uu-
della.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu käytettäväksi pienteollisuus-, käsi-
työläis- tai ammattitarkoituksiin. Takuusopimusta ei siksi synny, jos laitetta on takuun kestoaikana
käytetty pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai siihen on kohdistunut näihin verrat-
tavissa oleva rasitus.
3. Antamamme takuu ei kata näitä vaurioita:
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat asennusohjeen noudattamatta jättämisestä tai asi-
antuntemattomasta asennuksesta, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä (kuten esim. liitäntä
väärään verkkojännitteeseen tai virtalajiin) tai huolto- ja turvallisuusmääräysten laiminlyönnistä tai
laitteen altistamista epänormaaleille ympäristöolosuhteille tai puutteellisesta hoidosta ja huollosta.
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat määräysten vastaisesta tai virheellisestä käytöstä
(esim. laitteen ylikuormitus tai hyväksymättömien liitostyökalujen tai varusteiden käyttö), vieraiden
esineiden tunkeutumisesta laitteeseen (esim. hiekka, kivet tai pöly, kuljetusvauriot), väkivoiman käy-
töstä tai ulkopuolisista tekijöistä (esim. putoamisesta aiheutuneet vahingot).
- laitteessa tai sen osissa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat käytöstä johtuvasta, tavanomaisesta
tai muuten tavallisesta kulumisesta.
4. Takuuajan kesto on 24 kuukautta ja se alkaa laitteen ostopäivästä. Takuuvaateet tulee esittää en-
nen takuuajan päättymistä kahden viikon kuluessa siitä, kun olet havainnut vian. Takuuvaateiden
esittäminen takuuajan päätyttyä ei ole mahdollista. Laitteen korjaus tai vaihto ei johda takuuajan
pitenemiseen tai laitteen tai siihen mahdollisesti asennettujen varaosien takuuajan alkamiseen uu-
delleen alusta. Tämä koskee myös paikan päällä suoritettuja palveluja.
5. Viallista laitetta koskevat takuuvaateet tulee esittää osoitteella: www.isc-gmbh.info. Pidä uuden
laitteesi ostotosite tai muu ostonäyttö valmiina. Ilman vastaavia tositteita tai tyyppikilpeä meille lähe-
tettyjen laitteiden osalta takuuvaateet on suljettu pois, koska mahdollisuudet laitteen tunnistamiseen
puuttuvat. Mikäli takuumme kattaa laitteen vian, asiakkaalle toimitetaan korjattu tai uusi laite viipy-
mättä.
Tietysti korjaamme mielellämme korvausta vastaan myös sellaiset laitteiden viat, jotka eivät kuulu tai
eivät enää kuulu takuumme piiriin. Lähetä tätä varten laite teknisen asiakaspalvelumme osoitteeseen.
Kuluvien osien, käyttöosien ja puuttuvien osien suhteen viittaamme tämän takuun rajoituksiin, jotka on
selostettu tämän käyttöohjeen asiakaspalvelutiedoissa.
Anl_GE_HH_18_45_Li_T_SPK9.indb 119Anl_GE_HH_18_45_Li_T_SPK9.indb 119 09.04.2019 14:36:3609.04.2019 14:36:36
/