Exibel 38-4250 Omistajan opas

Tyyppi
Omistajan opas

Tämä käsikirja sopii myös

English 2
Svenska 4
Norsk 6
Suomi 8
Deutsch 10
Ver. 20130426
Universalhållare · Universalholder · Yleispidike · Universalhalterung
Universal Phone Holder
Art.no.
38-4250
38-4251
2
English
1
2
3
9
5
7
8
10
6
4
Universal Phone Holder
Art. no 38-4250, 38-4251
Please read the entire instruction manual before using the product and save it for
future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any
necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding
technical problems please contact Customer Services.
Exibel Universal Phone Holder
Extra-wide holder, adjustable approx. 40–110 mm. Swivel mount, perfect for using
a “smartphone” as a sat nav. Equipped with a flexible arm and a suction cup for
attaching to a windscreen. Compatible with most phones, MP3 players and sat navs.
Contents
• Flexible arm with suction cup
• Universal holder for mobile phones, sat navs, etc.
• Instruction manual
Description
1. Side clamps
2. Foldable feet
3. Clamp release button
4. Attachment for arm
5. Swivel attachment
6. Flexible arm
7. Locking lever
8. Cup release button
9. Pull tab
10. Suction cup
3
English
Assembly
1. Line the lug on the cradle’s arm attachment (4) up with the slot in the arm’s swivel
attachment (5) and push the two pieces together.
2. Clean the surface of the glass where the suction cup (10) is to be mounted and
remove the plastic film from the base of the suction cup.
3. Lift the locking lever (7) and press the suction cup against the clean glass surface.
Press down the locking lever completely until the suction cup is attached to
the glass surface.
4. Bend the flexible arm to the desired position. Adjust the holder’s horizontal angle
by twisting the holder.
5. Push the clamp release button (3) to open the side clamps.
6. Place the mobile phone (max. width 110 mm) in the middle of the holder and
carefully close the side clamps until the mobile phone is securely fastened.
The feet can be opened out to support the bottom of the phone if desired.
7. To remove the phone: Hold the phone with one hand whilst pushing the clamp
release button (3).
8. Remove the arm from the surface of the glass by pushing in the cup release
button (8) and then pulling the tab (9) up until the suction cup comes free.
Disposal
Follow local ordinances when disposing of this product.
If you are unsure how to proceed, contact your local authority.
Specifications
Length of arm 16 cm (38-4250)
27 cm (38-4251)
Max phone width 110 mm
Operating temp. -20–70 ºC
4
Svenska
1
2
3
9
5
7
8
10
6
4
Universalhållare
Art. nr 38-4250, 38-4251
Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida
bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.
Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter
på baksidan).
Universalhållare Exibel
Extra bred hållare, justerbar ca 40-110 mm. Vridbar, perfekt om du använder din
smartphone som navigator. Försedd med böj- och ställbar arm med kraftig sugpropp
för montering mot vindrutan. Passar de flesta telefoner, mp3-spelare och navigatorer.
Förpackningen innehåller
• Flexibel arm med sugpropp
• Universalhållare för mobiltelefon, navigator etc.
• Bruksanvisning
Beskrivning
1. Sidoklämmor
2. Vikbara bottenstöd
3. Frigöringsknapp
4. Fäste för arm
5. Vridbart fäste
6. Flexibel arm
7. Låsreglage
8. Öppningsknapp
9. Dragflik
10. Sugkopp
5
Svenska
Montering
1. Passa in fästet (4) på hållarens baksida mot det vridbara fästet (5) på den böjliga
armen och tryck sedan hållaren nedåt.
2. Rengör glasytan där sugkoppen (10) ska monteras och dra bort skyddsplasten
från sugkoppens fästyta.
3. Fäll upp låsreglaget (7) mot dig och pressa sugkoppen mot den rengjorda glasytan.
Tryck sedan ned låsreglaget helt tills sugkoppen fäster mot glasytan.
4. Rikta och böj armen till önskat läge. Justera hållarens horisontella vinkel genom att
vrida på hållaren.
5. Tryck på frigöringsknappen (3) för att öppna sidoklämmorna.
6. Placera mobiltelefonen (maxbredd 110 mm) i mitten av hållaren och tryck ihop
sidoklämmorna försiktigt tills mobiltelefonen sitter stadigt. Bottenstöden kan fällas
ut för att ge telefonen bättre stöd nedåt.
7. Ta bort mobiltelefonen så här: tryck på frigöringsknappen (3) och håll samtidigt
telefonen med den andra handen.
8. Ta bort armen från glasytan genom att trycka in öppningsknappen (8) och sedan
dra dragfliken (9) rakt upp tills sugkoppen lossnat.
Avfallshantering
När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter.
Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.
Specifikationer
Armens längd 16 cm (38-4250)
27 cm (38-4251)
Maxbredd mobiltelefon 110 mm
Användningstemperatur -20–70 °C
6
Norsk
1
2
3
9
5
7
8
10
6
4
Universalholder
Art.nr. 38-4250, 38-4251
Les brukerveiledningen nøye før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig
bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data.
Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.
(Se opplysninger om kundesenteret i denne bruksanvisningen).
Universalholder Exibel
Ekstra bred holder, justerbar ca. 40 – 110 mm. Dreibar, passer ypperlig hvis du vil
bruke din smartphone som navigator. Utstyrt med bevegelig og justerbar arm med
kraftig sugekopp, for montering i vindusruten. Passer til de fleste mobiltelefoner, mp3-
spillere og navigatorer.
Forpakningen inneholder
• Fleksibel arm med sugekopp
• Universalholder for mobiltelefon, navigator etc.
• Brukerveiledning
Beskrivelse
1. Sideklemmer
2. Justerbar bunnstøtte
3. Frigjøringsknapp
4. Feste for arm
5. Dreibart feste
6. Fleksibel arm
7. Låsespake
8. Knapp for å åpne
9. Flik
10. Sugekopp
7
Norsk
Montering
1. Tilpass festet (4), som er på holderens bakside, mot det dreibare festet (5) på
den bevegelige armen og trykk deretter holderen nedover.
2. Rengjør glassflaten der sugekoppen (10) skal festes. Fjern beskyttelsen fra
sugekoppens festeflate.
3. Fell låsespaken (7) mot deg og press sugekoppen mot den rengjorte glassflaten.
Trykk deretter låsespaken ned helt til sugekoppen fester seg på glassflaten.
4. Juster armen til ønsket posisjon. Juster holderens horisontale vinkel ved å vri
på holderen.
5. Trykk på åpningsknappen (3) for å åpne sideklemmene.
6. Plasser mobiltelefonen (med maks. bredde på 110 mm) midt i holderen og
trykk forsiktig sammen sideklemmene til mobiltelefonen sitter godt festet.
Bunnstøtten kan felles ut for å gi telefonen bedre støtte i underkant.
7. Mobiltelefonen tas ut slik: Trykk på frigjøringsknapp (3) og hold samtidig telefonen
med den andre hånden.
8. Fjern armen fra glasset ved å trykke inn åpningsknappen (8) og deretter trekke
fliken (9) rett ut til sugekoppen løsner.
Avfallshåndtering
Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter.
Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.
Spesifikasjoner
Armens lengde 16 cm (38-4250)
27 cm (38-4251)
Maks. bredde på mobiltelefonen 110 mm
Brukstemperatur -20–70 °C
8
Suomi
1
2
3
9
5
7
8
10
6
4
Yleisteline
Tuotenro 38-4250, 38-4251
Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti-
tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai
asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).
Yleisteline Exibel
Erityisen leveä teline, leveys säädettävissä noin 40–110 mm. Käännettävyyden
ansiosta kätevä, jos käytät puhelintasi navigaattorina. Mukana taipuisa ja säädettävä
varsi, jossa on voimakas imukuppi tuulilasiin asennusta varten. Sopii useimmille
puhelimille, mp3-soittimille ja navigaattoreille.
Pakkauksen sisältö
• Taipuisa varsi, jossa imukuppi
• Yleisteline matkapuhelimille, navigaattoreille ym.
• Käyttöohje
Kuvaus
1. Sivupuristimet
2. Käännettävät alatuet
3. Vapautuspainike
4. Varren kiinnike
5. Käännettävä kiinnike
6. Taipuisa varsi
7. Lukitsin
8. Avauspainike
9. Vetokieleke
10. Imukuppi
9
Suomi
Asennus
1. Sovita telineen takapuolen kiinnike (4) taipuisan varren käännettävään
kiinnikkeeseen (5) ja työnnä telinettä alaspäin.
2. Puhdista lasipinta, jolle imukuppi (10) asennetaan, ja irrota suojamuovi imukupin
kiinnityspinnasta.
3. Nosta lukitsinta (7) itseäsi kohti ja paina imukuppi puhdistetulle lasipinnalle.
Paina lukitsin kokonaan alas, jotta imukuppi kiinnittyy lasipintaan.
4. Suuntaa ja taivuta varsi sopivaan asentoon. Säädä telineen vaakatason kulma
telinettä kääntämällä.
5. Avaa sivupuristimet painamalla vapautuspainiketta (3).
6. Aseta matkapuhelin (maksimileveys 110 mm) telineen keskelle ja paina
sivupuristimia varovasti yhteen, kunnes matkapuhelin pysyy kunnolla paikoillaan.
Alatuet voi kääntää esiin tukemaan puhelinta alapuolelta.
7. Matkapuhelimen poistaminen: paina vapautuspainiketta (3) ja pidä samanaikaisesti
toisella kädellä kiinni puhelimesta.
8. Poista varsi lasipinnasta painamalla avauspainiketta (8) ja vetämällä vetokielekettä (9)
suoraan ylös, kunnes imukuppi irtoaa.
Kierrätys
Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä.
Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.
Tekniset tiedot
Varren pituus 16 cm (38-4250)
27 cm (38-4251)
Matkapuhelimen maks.leveys 110 mm
Käyttölämpötila -20…+70 °C
10
Deutsch
1
2
3
9
5
7
8
10
6
4
Universalhalterung
Art.Nr. 38-4250, 38-4251
Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen
Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns
vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice
über eine Kontaktaufnahme (Kontakt siehe Rückseite).
Universalhalterung Exibel
Extra breite Halterung, verstellbar von ca. 40-110 mm. Drehbar, perfekt, wenn
das Smartphone zur Navigation eingesetzt wird. Mit bieg- und verstellbarem Arm mit
starkem Saugnapf zum Montage an der Windschutzscheibe. Geeignet für die meisten
Telefone, MP3-Player und Navigationsgeräte.
Verpackungsinhalt
• Flexibler Arm mit Saugnapf
• Universalhalterung für Mobiltelefon, Navigationsgerät etc.
• Bedienungsanleitung
Beschreibung
1. Seitenklemmen
2. Ausklappbare untere
Stützflächen
3. Entriegelungstaste
4. Befestigung für Arm
5. Drehbare Befestigung
6. Flexibler Arm
7. Sperrhebel
8. Lösetaste
9. Zuglasche
10. Saugnapf
11
Deutsch
Montage
1. Die Befestigung (4) an der Rückseite der Halterung über die drehbare
Befestigung (5) am flexiblen Arm schieben und die Halterung nach unten drücken.
2. Die Glasfläche, an der der Saugnapf (10) angebracht werden soll, reinigen und den
Kunststoffschutz von der Saugfläche des Saugnapfs abziehen.
3. Den Sperrhebel (7) nach oben klappen und den Saugnapf gegen die saubere
Glasfläche pressen. Dann den Sperrhebel vollständig nach unten drücken, so dass
sich der Saugnapf an der Glasoberfläche festsaugt.
4. Den Arm in die gewünschte Position biegen. Den horizontalen Winkel
der Halterung durch Drehen der Halterung korrigieren.
5. Mit der Entriegelungstaste (3) die Seitenklemmen öffnen.
6. Das Mobiltelefon (maximale Breite 110 mm) mittig auf die Halterung stellen und
die Seitenklemmen vorsichtig zudrücken, bis das Telefon stabil festgehalten wird.
Durch Ausklappen der Stützflächen kann das Telefon nach unten
abgestützt werden.
7. Entfernen des Mobiltelefons: Entriegelungstaste (3) drücken, gleichzeitig das
Telefon mit der anderen Hand festhalten.
8. Abnehmen des Arms von der Scheibe: Lösetaste (8) drücken, dann Zuglasche (9)
gerade nach oben ziehen, bis sich der Saugnapf löst.
Hinweise zur Entsorgung
Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen.
Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen
Entsorgungsbetrieben erhältlich.
Technische Daten
Länge Arm 16 cm (38-4250)
27 cm (38-4251)
Max. Breite Mobiltelefon 110 mm
Betriebstemperatur -20–70 °C
SVERIGE
KUNDTJÄNST tel: 0247/445 00
fax: 0247/445 09
INTERNET www.clasohlson.se
BREV Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN
NORGE
KUNDESENTER tlf.: 23 21 40 00
faks: 23 21 40 80
e-post: kundesenter@clasohlson.no
INTERNETT www.clasohlson.no
POST Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO
SUOMI
ASIAKASPALVELU puh.: 020 111 2222
sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
INTERNET www.clasohlson.fi
OSOITE Clas Ohlson Oy, Maistraatinportti 4 A, 00240 HELSINKI
GREAT BRITAIN
CUSTOMER SERVICE contact number: 08545 300 9799
e-mail: customerservice@clasohlson.co.uk
INTERNET www.clasohlson.com/uk
POSTAL 10 – 13 Market Place
Kingston Upon Thames
Surrey
KT1 1JZ
DEUTSCH
KUNDENSERVICE Unsere Homepage www.clasohlson.com besuchen
und auf Kundenservice klicken.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12

Exibel 38-4250 Omistajan opas

Tyyppi
Omistajan opas
Tämä käsikirja sopii myös