Microlife MT 700 Ohjekirja

Kategoria
Digital body thermometers
Tyyppi
Ohjekirja
MT 700
IB MT 700 N-V9 1617
4213
Description of this Thermometer
Important Safety Instructions
The instrument may be used only for measuring body temperature!
The minimum measurement time until the beep is heard must be
maintained without exception!
Ensure that children do not use this device unsupervised; some
parts are small enough to be swallowed. Be aware of the risk of
strangulation in case this device is supplied with cables or tubes.
Do not use this device close to strong electromagnetic fields such as
mobile telephones or radio installations. Keep a minimum distance
of 3.3 m from such devices when using this device.
Protect the instrument from impact and dropping!
Avoid bending the tip more than 45°!
Avoid ambient temperatures above 60 °C. NEVER boil the instrument!
Use only the commercial disinfectants listed in the section «Cleaning
and Disinfecting» to clean the instrument.
We recommend this instrument is tested for accuracy every two
years or after mechanical impact (e.g. being dropped). Please
contact Microlife-Service to arrange the test.
WARNING: The measurement result given by this device is
not a diagnosis! Do not rely on the measurement result only.
Batteries and electronic devices must be disposed of in
accordance with the locally applicable regulations, not with
domestic waste.
Read the instructions carefully before using this device.
Type BF applied part
Turning on the Thermometer
To turn on the thermometer, press the ON/OFF button 1; a short
beep signals «thermometer ON». A display test is performed. All
segments should be displayed.
Then «-- -» and a flashing «°C» appear at the display field 2. The
thermometer is ready for use now.
Function Test
Correct functioning of the thermometer is tested automatically each
time it is turned on. If a malfunction is detected (measurement inaccu-
racy), this is indicated by «ERR» on the display, and a measurement
becomes impossible. In this case, the thermometer must be replaced.
Using the Thermometer
Choose the preferred measuring method. When taking a measure-
ment, the current temperature is continuously displayed and the «°C»
symbol flashes. If the beep is heard 10 times and the «°C» is no longer
flashing, this means that the measured increase in temperature is less
than 0.1 °C in 6 seconds and that the thermometer can now be read.
To prolong the battery life, turn off the thermometer by briefly pressing
the ON/OFF button 1. Otherwise the thermometer will automatically
turn off after about 10 minutes.
Reviewing the last Measurement
Press ON/OFF button
1
for
2
seconds, when turning on the thermom-
eter. The last measurement will be displayed together with a
«M»
for
memory. After
2
seconds the thermometer will automatically switch off.
Measuring methods / Normal body temperature
In the mouth (oral) / 35.5 - 37.5 °C
Position the thermometer in one of the two pockets under the
tongue, to the left or right of the root of the tongue. The measuring
sensor 4 must be in good contact with the tissue. Close your mouth
and breathe evenly through the nose to prevent the measurement
from being influenced by inhaled/ exhaled air.
Approx. measuring time: 30 seconds!
In the anus (rectal) / 36.6 - 38.0 °C
This is the most reliable measuring method, and is especially suit-
able for infants and small children. Carefully insert the measuring
sensor 4 of the thermometer 2 to 3 cm into the anal aperture.
Approx. measuring time: 30 seconds!
In the armpit (axillary) / 34.7 - 37.3 °C
To receive more reliable results we recommend measuring temper-
ature orally or rectally. A minimum measurement time of 3-5 minutes
is recommended regardless of the beep sound.
Cleaning and Disinfecting
Use an alcohol swab or cotton tissue moistened with alcohol (70%
Isopropyl) to clean the thermometer. Avoid wiping the display with
Isopropyl alcohol to protect it from fading.
Please never immerse into liquids!
Battery Replacement
When the
«
» symbol (upside-down triangle) appears at the display
field, the battery is flat and needs replacing. To replace the battery
remove the battery compartment cover
3
from the thermometer. Insert
the new battery with the + at the top. Make sure you have a battery of the
same type to hand. Batteries can be purchased at any electrical store.
Technical Specifications
This device complies with the requirements of the Medical Device
Directive 93/42/EEC.
Technical alterations reserved.
Guarantee
We grant you a
2
year guarantee after the date of purchase. Any
damage caused by improper handling shall not be covered by the guar-
antee. The battery and packaging are excluded from the guarantee. All
other damage claims excluded. A guarantee claim must be submitted
with the purchase receipt. Please pack your defective instrument well
and send with sufficient postage to the
Microlife
distributor.
1 ON/OFF button
2 Display
3 Battery compartment cover
4 Measuring sensor
Type: Maximum thermometer
Measurement range: 32.0 °C to 42.9 °C
Temp. < 32.0 °C: display «-- -» for low (too low)
Temp. > 42.9 °C: display «H» for high (too high)
Measurement accuracy: ± 0.1 °C between 34 °C and 42 °C
Operating conditions: 10 - 40 °C; 15-95 % relative maximum humidity
Storage conditions: -25 - +60 °C; 15-95 % relative maximum humidity
Battery: 1.5/1.55 V; LR41
Battery lifetime: approx. 4500 measurements (using a new battery)
IP Class: IP22
Reference to standards: EN 12470-3, clinical thermometers;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);
IEC 60601-1-11
Expected service life: 5 years or 10000 measurements
EN
Beskrivning av termometer
Viktiga säkerhetsinstruktioner
Detta instrument får endast användas för att mäta kroppstemperatur.
Den föreskrivna mättiden måste följas ända till pipljud!
Se till att instrumentet inte hanteras av små barn. Vissa delar är till-
räckligt små för att kunna sväljas. Var medveten om risken för stryp-
ning I det fall detta instrument är utrustad med kablar och slangar.
Använd inte instrumentet i närheten av elektromagnetiska starka
fält, t.ex. installationer av mobiltelefoner eller radioapparater. Håll ett
avstånd på minst 3.3 m från sådan utrustning när detta instrumentet
används.
Skydda instrumentet mot stötar och tappa det inte i golvet.
Undvik att böja spetsen mer än 45°!
Undvik omgivningstemperatur över 60 °C. Doppa ALDRIG instru-
mentet i kokande vatten!
Använd endast desinfektionsmedlet som nämns i listan i avsnitt
«Rengöring och desinficering» för att rengöra instrumentet.
Vi rekommenderar att instrumentet kontrolleras noggrant vartannat
år eller efter mekanisk skada (t.ex. om instrumentet har tappats i
golvet). Vänligen kontakta din Microlife återförsäljare för eventuell
kontroll.
VARNING:
Det erhållna mätresultatet som erhållits med detta
instrument är ej en diagnos! Lita ej enbart på mät resultatet.
Batterier och elektroniska instrument skall avfallshanteras
enligt gällande miljölagstiftning. Släng inte i hushållssoporna.
Läs instruktionerna noggrant innan du använder instru-
mentet.
Tillämplighetsklass BF
Starta termometern
Tryck på PÅ/AV-knappen 1 för att starta termometern, ett kort pipljud
ljuder «termometer PÅ». Ett test utförs på bildskärmen. Alla segment
ska visas.
Sedan visas «-- -» och blinkande «°C» i displayen 2. Termometern
är nu klar att användas.
Funktionstest
Termometern funktionskontrolleras automatiskt varje gång den
startas. Om ett fel uppkommer (mätfel) visas detta med «ERR» på
bildskärmen och mätning kan inte utföras. Termometern kan i detta fall
inte användas och måste ersättas.
Användning av termometern
Välj den mätningsmetod du vill ha. Under en mätning visas den aktu-
ella temperaturen i displayen hela tiden och symbolen «°C» blinkar.
När ett pipljud hörs 10 gånger och om «°C» inte längre blinkar betyder
detta att den uppmätta temperaturökningen är lägre än 0.1 °C under
6 sekunder och termometern kan nu avläsas.
Stäng av termometern genom att trycka PÅ/AV-knappen 1 en kort
stund för att spara på batteriet. I annat fall stänger termometern av sig
automatiskt efter 10 minuter.
Avläsning av sista mätvärdet
Tryck ned PÅ/AV-knappen 1 i 2 sekunder vid start av termometern.
Det sista mätvärdet visas i displayen tillsammans med «M» för minne.
Efter 2 sekunder stängs termometern av automatiskt.
Mätmetoder / Normal kroppstemperatur
I munnen (oralt) / 35.5 - 37.5 °C
Placera termometern i en av fickorna under tungan, till vänster eller
höger om tungroten. Mätsensorn 4 skall ligga mot vävnaden. Stäng
munnen och andas lugnt genom näsan så att inte mätningen
påverkas av in-/utandningsluften.
Mättid cirka 30 sekunder!
I anus (rektalt) / 36.6 - 38.0 °C
Detta är den mest tillförlitliga metoden och passar bäst för spädbarn och
yngre barn. Placera mätsensorn
4
försiktigt ca. 2 till 3 cm in i anus.
Mättid cirka 30 sekunder!
I armhålan (axellt) / 34.7 - 37.3 °C
Vi rekommenderar att temperaturen mäts oralt eller rektalt för att
erhålla säkra resultat. Den kortaste rekommenderade mätningstiden
är 3-5 minuter även om instrumentet ger pip-ljudet.
Rengöring och desinficering
Använd en alkoholtuss eller en bomullstuss fuktad med alkohol (70 %
isopropylalkohol) för rengöring av termometer. Undvika att torka av
skärmen med isopropylalkohol för att skydda den från blekning.
Doppa ej ned under vätska!
Byte av batteri
När «» (uppochnedvänd triangel) visas på bildskärmen är batteriet
tomt och måste bytas. Öppna batterifackets lock 3 på termometern.
Lägg i ett nytt batteri med +-polen uppåt. Kontrollera att batteriet är av
samma typ som det gamla batteriet. Batterierna finns att köpa i alla
butiker som säljer batterier.
Tekniska data
Instrumentet uppfyller de krav som ställs i EU:s direktiv 93/42/EEC.
Med förbehåll för eventuella tekniska förändringar.
Garanti
Vi ger 2 års garanti på detta instrument från och med datumet för
köpet. Garantin ersätter inte skador som uppkommit på grund av
ovarsam eller felaktig hantering av instrumentet. Garantin gäller inte
för batteri och förpackning. Övriga anspråk på skadeståd tas inte i
beaktande. Anspråk på ersättning måste åtföljas av inköpskvitto.
Förpacka instrumentet väl, betala ett tillräckligt porto och skicka det till
din återförsäljare av Microlife.
1 PÅ/AV-knapp
2 Bildskärm (display)
3 Batterifackets lock
4 Mätsensor
Typ: Maximaltermometer
Mätområde: 32.0 °C till 42.9 °C
Temp. < 32.0 °C: Visar «-- -» vid låg (för låg)
Temp. > 42.9 °C: Visar «H» vid hög (för hög)
Mätnoggrannhet: ± 0.1 °C mellan 34 °C och 42 °C
Driftsförhållanden: 10 - 40 °C; 15-95 % maximal relativ luftfuktighet
Förvaringsförhållanden: -25 - +60 °C; 15-95 % maximal relativ luftfuktighet
Batteri: 1.5/1.55 V; LR41
Batteriets livslängd: ca. 4500 mätningar (använd ett nytt batteri)
IP Klass: IP22
Uppfyllda normer: EN 12470-3, kliniska termometrar;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);
IEC 60601-1-11
Förväntad användningstid: 5 år eller 10000 mätningar
SV
Kuumemittarin kuvaus
Tärkeät turvallisuusohjeet
Tätä laitetta voidaan käyttää ainoastaan kehonlämmön mittaamiseen.
Mittausta on aina jatkettava siihen asti, kunnes kuumemittari antaa
äänimerkin mittauksen loppumisesta!
Huolehdi siitä, että lapset eivät käytä laitetta ilman valvontaa; jotkut
osat ovat tarpeeksi pieniä nieltäviksi. Ole tietoinen tukehtumisvaaran
riskistä siinä tapauksessa, että laitteen mukana toimitetaan kaapeleita
ja putkia.
Älä käytä laitetta vahvojen sähkömagneettisten kenttien, kuten
matkapuhelimien tai radiolaitteiden lähellä. Pidä mittari vähintään
3,3 m etäisyydellä edellä mainituista laitteista käyttäessäsi sitä.
Suojaa laite iskuilta ja putoamiselta.
Älä taivuta mittarin kärkeä yli 45°:n kulmaan!
Älä säilytä kuumemittaria yli 60°C:n lämpötilassa. ÄLÄ MILLOINKAAN
aseta laitetta kiehuvaan veteen!
Käytä ainoastaan osiossa «Puhdistus ja desinfiointi» mainittuja
puhdistusaineita tuotteen puhdistukseen.
Suosittelemme tuotteen tarkkuuden testaamista joka toinen vuosi tai
mekaanisen iskun jälkeen (esim. jos laite on päässyt putoamaan).
Ota yhteys Microlife-jälleenmyyjään testin järjestämiseksi.
VAROITUS! Tämän laitteen antama mittaustulos ei ole diag-
noosi. Älä luota vain mittaustulokseen.
Paristot ja elektroniset laitteet täytyy hävittää paikallisten,
voimassa olevien määräysten mukaisesti eikä kotitalousjät-
teiden mukana.
Lue ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät laitetta.
Soveltuvuusluokka BF
Kuumemittarin käynnistäminen
Käynnistä kuumemittari painamalla ON/OFF-painiketta 1; lyhyt ääni-
merkki merkitsee sitä, että «kuumemittari on käynnistynyt». Mittari
suorittaa näyttötestin ja näyttää kaikki parametrit.
Sitten näytöllä 2 näkyvät «-- -» ja vilkkuva «°C». Nyt kuumemittari on
valmis käyttöön.
Toimintatesti
Kuumemittari tarkistaa oman toimintansa automaattisesti jokaisen
käynnistyksen yhteydessä. Jos tässä yhteydessä esiintyy virhe (mit-
tauksen epätarkkuutta), niin näyttöön tulee siitä ilmoittava «ERR» eikä
mittausta voida tällöin suorittaa. Tässä tapauksessa kuumemittari
tulee vaihtaa uuteen.
Kuumemittarin käyt
Valitse mieleisesi mittaustapa. Mittaamisen aikana kuumemittari
näyttää mitattua lämpötilaa ja «°C»-merkki vilkkuu. Kun äänimerkki
kuuluu 10 kertaa ja «°C»-merkki lakkaa vilkkumasta, on lämpötilan
nousu alle 0,1 °C 6 sekunnissa ja kuumemittaria voidaan nyt lukea.
Pariston käyttöikää voi pidentää sammuttamalla mittari painamalla
lyhyesti ON/OFF-painiketta 1. Muussa tapauksessa kuumemittari
sammuu automaattisesti noin 10 minuutin kuluttua.
Viimeisimmän mittaustuloksen katsominen
Paina ON/OFF-painiketta
1
2
sekuntia käynnistäessäsi kuumemittarin.
Viimeisin mittaustulos näkyy näytöllä muistikuvakkeen
«M»
kanssa.
Kuumemittari sammuu automaattisesti
2
sekunnin jälkeen.
Mittaustavat / Normaali ruumiinlämpö
Mittaus suusta (oraalinen) / 35,5 - 37,5 °C
Aseta kuumemittari toiseen kielen alapuolella olevista taskuista,
joko kielen juuren vasemman tai oikean puoleiseen taskuun. Mit-
tausanturin 4 täytyy olla asetettu tiiviisti kudosta vasten. Tämän
jälkeen suu tulee sulkea ja hengittää tasaisesti nenän kautta, jotta
mittaustulos ei vääristy sisään- tai uloshengitetyn ilman takia.
Arvioitu mittausaika: 30 sekuntia!
Mittaus peräaukosta (rektaalinen) / 36,6 - 38,0 °C
Tämä on kaikkein luotettavin mittaustapa, joka soveltuu erityisesti
vauvoille ja pikkulapsille. Työnnä kuumemittarin mittausanturi 4
varovasti peräaukkoon 2 - 3 cm:n syvyyteen.
Arvioitu mittausaika: 30 sekuntia!
Mittaus kainalosta / 34,7 - 37,3 °C
Luotettavien tulosten saamiseksi suosittelemme lämpötilan mittaa-
mista suusta tai peräaukosta. Vähintään 3-5 minuutin mittausaikaa
suositellaan äänimerkistä huolimatta.
Puhdistus ja desinfiointi
Puhdista kuumemittarin kotelo ja mittausanturi alkoholiin kostutetulla
vanupuikolla tai puuvillakankaalla (70 % isopropyyliä). Vältä näytön
pyyhkimistä isopropyylialkoholilla suojataksesi sitä haalistumasta.
Älä koskaan kasta nesteeseen!
Pariston vaihto
Kun näyttöön ilmestyy «» (kärjellään oleva kolmio), on paristo tyhjä
ja vaatii vaihtamista. Vaihda paristo irrottamalla ensin paristolokeron
kansi 3 kuumemittarista. Aseta uusi paristo sisään niin, että + on
ylöspäin. Varmista, että sinulla on käytettävissäsi samantyyppisiä
paristoja. Paristoja voi ostaa kaikista paristoja myyvistä liikkeistä.
Tekniset tiedot
Tämä laite vastaa EU-direktiivin 93/42/EEC lääkinnällisistä laitteista
asetettuja vaatimuksia.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
Takuu
Myönnämme 2 vuoden takuun ostopäivästä. Takuu ei koske virheelli-
sestä käsittelystä aiheutuvia vaurioita. Paristo ja pakkaus eivät
myöskään sisälly takuuseen. Muita vahingonkorvausvaatimuksia ei
oteta huomioon. Viallisen laitteen ostotosite on liitettävä mukaan.
Pakkaa viallinen laite huolellisesti ja postita se riittävin postimaksuin
varustettuna Microlife-jälleenmyyjälle.
1 ON/OFF-painike
2 Näyttö
3 Paristolokeron kansi
4 Mittausanturi
Tyyppi: Maksimaalinen kuumemittari
Mittausalue: 32,0 °C – 42,9 °C
Lämpötila < 32,0 °C: osoitetaan näytössä merkillä «-- -»
(liian alhainen)
Lämpötila > 42,9 °C: osoitetaan näytössä merkillä «H»
(liian korkea)
Mittaustarkkuus: ± 0,1 °C alueella 34 °C ... 42 °C
Käyttöolosuhteet: 10 - 40 °C; 15-95% suhteellinen maksimaalinen kosteus
Säilytysolosuhteet: -25 - +60 °C; 15-95% suhteellinen maksimaalinen kosteus
Paristo: 1,5/1,55 V; LR41
Paristojen käyt-
töikä: noin 4500 mittausta (uusi paristo)
IP luokka: IP22
Viittaukset
normeihin:
EN 12470-3, kliiniset kuumemittarit;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);
IEC 60601-1-11
Odotettavissa oleva
käyttöikä: 5 vuotta tai 10000 mittausta
FI
Beskrivelse af dette termometer
Vigtige sikkerhedsanvisninger
Termometeret må kun anvendes til at måle kropstemperatur!
Minimumsmåletiden - indtil signalet (bippet) lyder - skal overholdes
uden undtagelse!
Sørg for at børn ikke anvender apparatet uden opsyn, da nogle dele
er små nok til at kunne sluges. Vær opmærksom på faren for kvæl-
ning, hvis apparatet er forsynet med kabler eller slanger.
Anvend ikke apparatet tæt på elektromagnetiske felter som f.eks.
mobiltelefoner eller radioinstallationer. Hold en minimumsafstand på
3,3 m. til disse apparater, under brugen af apparatet.
Apparatet skal beskyttes mod stød og slag!
Undgå at bøje spidsen mere end 45°!
Den omgivende temperatur bør ikke overskride 60 °C. Termometeret
må IKKE koges!
Brug kun desinfektionsmidler, der er nævnt under punktet
«Rengøring og desinfektion», når apparatet renses.
Vi anbefaler, at dette apparat testes for nøjagtighed hvert andet år
eller efter mekaniske påvirkninger (f.eks. efter at være tabt). Kontakt
Microlife-Service for at få udført testen.
ADVARSEL: Måleresultatet som man får på dette apparat er
ikke en diagnose! Stol derfor ikke kun på måleresultatet.
Batterier og elektroniske apparater skal bortskaffes i over-
ensstemmelse med de lokalt gældende regler. Altså ikke
sammen med husholdningsaffald.
Læs instruktionerne omhyggeligt før brug af enheden.
Type BF godkendt
Termometeret tændes
For at tænde termometeret, trykkes på tænd/sluk-knappen 1; et kort
bip angiver «termometer tændt». Der gennemføres en displaytest.
Alle symboler bliver vist i displayet.
Derefter vises «-- -» og et blinkende «°C» ises i display 2. Termome-
teret er nu klar til brug.
Funktionstest
Hver gang der tændes for termometeret, kontrolleres det, om det
fungerer korrekt. Hvis der konstateres en fejlfunktion (unøjagtig
måling), vises dette med «ERR» i displayet og målingen kan ikke
gennemføres. I dette tilfælde skal termometeret skiftes ud.
Brug af termometeret
Vælg den foretrukne målemetode. Under målingen vises den aktuelle
temperatur konstant og «°C» symbolet blinker. Hvis bippet høres 10
gange og «°C» ikke længere blinker, betyder det, at den målte tempe-
raturstigning er mindre end 0,1 °C på 6 sekunder, og at termometeret
nu kan aflæses.
Batteriets levetid forlænges, hvis man trykker på tænd/sluk-knappen
1
efter brug. Ellers vil termometeret automatisk slukke efter cirka 10 minutter.
Se den sidste måling
Tryk på tænd/sluk-knappen
1
i
2
sekunder for at tænde termometeret.
Den sidste måling vil blive fremvist i display sammen med et
«M»
. Efter
2
sekunder vil termometeret automatisk slukke.
Målemetoder / Normal kropstemperatur
I munden (oralt) / 35,5 - 37,5 °C
Placér termometeret i en af de to lommer under tungen, til venstre
eller højre for tungeroden. Målesensoren 4 skal være i god kontakt
med vævet. Luk din mund og træk vejret jævnt gennem næsen for
at undgå, at målingen bliver påvirket af indåndings- eller udåndings-
luften.
Cirka måletid: 30 sekunder!
I endetarmen (rektalt) / 36,6 - 38,0 °C
Dette er den mest pålidelige målemetode og er særligt velegnet til
børn. Før varsomt målesensoren 4 på termometeret 2 til 3 cm ind
i endetarmsåbningen.
Cirka måletid: 30 sekunder!
I armhulen / 34,7 - 37,3 °C
For at opnå mere pålidelige resultater anbefaler vi at måle tempera-
turen oralt eller rektalt. En minimums målings tid på 3-5 minutter
anbefales uanset bip-lyden.
Rengøring og desinfektion
Brug en vatpind fugtet med alkohol (70 % isopropyl) for at rengøre
termometeret. Undgå at aftørre skærmen med isopropylalkohol for at
beskytte den mod misfarvning.
Nedsænk aldrig hele termometeret i væsker!
Udskiftning af batteri
Når «» symbolet (nedadvendt trekant) vises i displayet, er batteriet
fladt og skal udskiftes. For at skifte batteriet fjernes låget til batteri-
rummet 3 fra termometeret. Isæt det nye batteri med + øverst. Sørg
for at have et batteri af samme type ved hånden. Batterier kan købes
i enhver forretning med elektriske artikler.
Tekniske specifikationer
Denne enhed overholder kravene i det Medicinske Udstyr Direktiv 93/
42/EEC.
Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Garanti
Microlife i giver 2 års garanti efter købsdatoen. Beskadigelse forår-
saget af forkert brug vil ikke være dækket af garantien. Batteri og
emballage er heller ikke dækket af garantien. Ved alle andre former for
skade på instrumentet dækker garantien ikke. Krav om garantiydelse
skal fremsendes med købskvittering. Det defekte instrument pakkes
forsvarligt og sendes med tilstrækkelig porto til Microlife forhandleren.
1 Tænd/sluk-knap
2 Display
3 Låg til batterirum
4 Målesensor
Type: Maksimum termometer
Måleområde: 32,0 °C til 42,9 °C
Temp. < 32,0 °C: display «-- -» lav (for lav)
Temp. > 42,9 °C: display «H» høj (for høj)
Målenøjagtighed: ± 0,1 °C mellem 34 °C og 42 °C
Driftsvilkår: 10 - 40 °C; 15-95 % max. relativ fugtighed
Opbevaringsforhold: -25 - +60 °C; 15-95 % max. relativ fugtighed
Batteri: 1,5/1,55 V; LR41
Batteriets levetid: Cirka 4500 målinger (ved brug af et nyt batteri)
IP klasse: IP22
Reference til standarder: EN 12470-3, kliniske termometre;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);
IEC 60601-1-11
Forventede levetid: 5 år eller 10000 målinger
DA
Beskrivelse av dette termometeret
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
Instrumentet skal kun brukes til måling av kroppstemperatur!
Den korteste tiden før det høres et lydsignal må overholdes uten
unntak!
Sørg for at barn ikke bruker apparatet uten tilsyn, fordi noen deler er
så små at de kan svelges. Vær oppmerksom på fare for kvelning hvis
apparatet leveres med kabler eller slanger.
Bruk ikke apparatet i nærheten av sterke elektromagnetiske felter
som f.eks. mobiltelefoner eller radioinstallasjoner. Hold en mini-
mumsavstand på 3,3 meter fra elektroniske apparater når du bruker
dette apparatet.
Beskytt instrumentet mot støt og fall!
Spissen må ikke bøyes mer enn 45°!
Unngå omgivelsestemperaturer over 60 °C. Instrumentet må ALDRI
kokes!
Bruk bare vanlige desinfeksjonsmidler som er oppgitt i avsnitt
«Rengjøring og desinfisering» til rengjøring av instrumentet.
Vi anbefaler å teste dette instrumentet nøyaktighet med 2 års
mellomrom eller etter mekaniske støt (f.eks. at det har falt på gulvet).
Ta kontakt med Microlife-service for å få utført testen.
ADVARSEL: Måling resultatet som du får på dette instru-
mentet er ikke en diagnosis! Stol hvorfor ikke bare på måling
resultatet.
Batterier og elektroniske apparater må kasseres i samsvar
med lokale forskrifter, men ikke sammen med husholdnings-
avfall.
Les instruksjonene nøye før dette apparat tas i bruk.
Type BF utstyr
Slå på termometeret
Termometeret slås på med et trykk på PÅ/AV-tasten 1; et kort
lydsignal signaliserer «termometer PÅ». Det utføres en test av
displayet. Alle symboler skal vises.
Så vises
«-- -»
og et blinkende
«°C»
i displayet
2
. Nå er termometeret
klart til bruk.
Funksjonstest
Termometeret testes automatisk for korrekt funksjon hver gang det
slås på. Dersom det oppdages en feil funksjon (unøyaktig måling),
vises dette med «ERR» på displayet, og da er det umulig å måle. I
dette tilfellet må termometeret utskiftes.
Bruk av termometeret
Velg anbefalte målemetode. Under en måling vises den aktuelle
temperaturen kontinuerlig og symbolet «°C» blinker. Dersom lydsig-
nalet høres 10 ganger og «°C» ikke lenger blinker, betyr dette at den
målte stigning i temperaturen er mindre enn 0,1 °C i 6 sekunder og at
temperaturen nå kan avleses.
For å spare på batteriet kan termometeret slås av med et kort trykk på
PÅ/AV-tasten 1. I motsatt fall vil termometeret automatisk bli slått av
etter ca 10 minutter.
Se den siste målingen
Trykk PÅ/AV-tasten 1 i 2 sekunder, for å skru på termometeret. Den
siste målingen blir vist i displayet sammen med «M» for minne. Etter
2 sekunder vil termometeret automatisk slå av.
Målemetoder / Normal kroppstemperatur
I munnen (oralt) / 35,5 - 37,5 °C
Plassér termometeret i en av de to hulrommene under tungen, i
venstre eller høyre side av tungens bakkant. Målesonden
4
må ha
god kontakt med vevet. Lukk munnen og pust jevnt gjennom nesen for
å unngå at målingen blir påvirket av luft som suges inn og blåses ut.
Omtrentlig måletid: 30 sekunder!
I anus (rektalt) / 36,6 - 38,0 °C
Dette er den mest pålitelige målemetoden, og den egner seg
spesielt for barn og småbarn. Termometerets målesonde 4 føres
forsiktig 2 til 3 cm inn i analåpningen.
Omtrentlig måletid: 30 sekunder!
I armhulen (aksillært) / 34,7 - 37,3 °C
For å oppnå mer pålitelige resultater anbefaler vi å måle temperaturen
oralt eller rektalt. Et minimum måletid på
3-5
minutter er anbefalt uten
hensyn til pipelyden.
Rengjøring og desinfisering
Bruk en vattpinne eller klut fuktet med alkohol (70% isopropyl) for å
rengjøre termometeret. Unngå å tørke skjermen med Isopropyl
alkohol for å beskytte den mot falming.
Termometeret må ikke senkes ned i væsker!
Bytte av batteri
Når symbolet
«
» (omvendt trekant) vises i displayet, er batteriet flatt
og må byttes. Når batteriet skal byttes fjernes batterirommets deksel
3
fra termometeret. Sett inn et nytt batteri med polen + øverst. Sørg for å
ha et batteri av samme type for hånden. Batterier fås kjøpt i alle butikker
som selger elektronisk utstyr.
Tekniske spesifikasjoner
Dette apparatet oppfyller kravene til Rådsdirektiv om medisinsk utstyr
93/42/EEC.
Det tas forbehold om tekniske endringer.
Garanti
Det er 2 års garanti fra kjøpsdato. All skade som skyldes uforsvarlig
behandling, vil ikke bli dekket av garantien. Batteri og emballasje er
heller ikke dekket av garantien. Alle andre former for skadeerstatning
er utelukket. Krav som fremsettes under garantien, må ledsages av
kvittering. Det defekte instrumentet pakkes forsvarlig og sendes med
tilstrekkelig frankering til forhandleren av Microlife.
1 PÅ/AV-tast
2 Display
3 Batterirommets deksel
4 Målesonde
Type: Maksimumtermometer
Måleområde: 32,0 °C til 42,9 °C
Temp. < 32,0 °C: viser «-- -» som betyr Lav (for lavt)
Temp. > 42,9 °C: viser «H» som betyr Høy (for høyt)
Målenøyaktighet: ± 0,1 °C mellom 34 °C og 42 °C
Arbeidsforhold: 10 - 40 °C; 15-95 % relativ maksimal fuktighet
Lagringsforhold: -25 - +60 °C; 15-95 % relativ maksimal fuktighet
Batteri: 1,5/1,55 V; LR41
Batterilevetid: ca. 4500 målinger (med et nytt batteri)
IP klasse: IP22
Referanse til
standarder:
EN 12470-3, kliniske termometre;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);
IEC 60601-1-11
Forventet levetid: 5 år eller 10000 målinger
NO
MicrolifeAG,Espenstrasse139
9443Widnau/Switzerland
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Microlife MT 700 Ohjekirja

Kategoria
Digital body thermometers
Tyyppi
Ohjekirja