Dometic HiPro3000, HiPro4000, HiPro4000Vision, HiPro6000 Käyttö ohjeet

Kategoria
Cool boxes
Tyyppi
Käyttö ohjeet
FI
Symbolien selitykset HiPro
170
Lue tämä ohje huolellisesti läpi ennen asennusta ja käyttöönottoa ja säilytä
ohje hyvin. Jos myyt tuotteen eteenpäin, anna ohje tällöin edelleen
uudelle käyttäjälle.
Sisällysluettelo
1 Symbolien selitykset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170
2 Turvallisuusohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
3 Toimituskokonaisuus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
4 Lisävarusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
5 Käyttötarkoitus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174
6 Tekninen kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174
7 Kylmälaitteen sijoittaminen paikalleen ja liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . .175
8 Kylmälaitteen käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178
9 Puhdistus ja hoito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
10 Häiriöiden poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
11 Tuotevastuu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
12 Hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184
13 Tekniset tiedot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184
1 Symbolien selitykset
!
!
VAROITUS!
Turvallisuusohje koskien vaaratilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai
vakavaan vammaan, jos tilannetta ei vältetä.
HUOMIO!
Turvallisuusohje koskien vaaratilannetta, joka voi johtaa lievään tai
kohtalaiseen vammaan, jos tilannetta ei vältetä.
HiPro3000_4000_6000_Vision-IO-16s.book Seite 170 Freitag, 7. Juni 2019 10:44 10
FI
HiPro Turvallisuusohjeet
171
A
I
2 Turvallisuusohjeet
Valmistaja ei ota mitään vastuuta vahingoista seuraavissa tapauksissa:
asennus- tai liitäntävirheet
laite on vaurioitunut mekaanisten tekijöiden vaikutuksesta ja väärän
liitäntäjännitteen vuoksi
tuotteeseen ilman valmistajan nimenomaista lupaa tehdyt muutokset
käyttö muuhun kuin käyttöohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen
2.1 Yleinen turvallisuus
!
VAROITUS!
Tätä laitetta voivat käyttää valvonnan alaisuudessa myös
vähintään 8-vuotiaat lapset samoin kuin henkilöt, joiden
fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset valmiudet ovat
rajoittuneet tai joilta puuttuu käytön vaatima kokemus tai
tietämys. Tämä koskee myös tilannetta, jossa edellä
mainitut henkilöt ovat saaneet laitteen turvallista käyttöä
koskevan perehdytyksen ja jotka tämän perusteella
ymmärtävät laitteen käytöstä aiheutuvat vaarat.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä käyttäjähuoltoa
ilman valvontaa.
Lapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki
laitteella.
Älä milloinkaan avaa absorptioaggregaattia. Se on korkean paineen
alainen ja voi aiheuttaa loukkaantumisia, jos se avataan.
Älä säilytä laitteessa mitään räjähdysalttiita tavaroita kuten esim.
suihkepurkkeja, joissa on palavaa ponneainetta.
HUOMAUTUS!
Ohje koskien tilannetta, joka voi johtaa esinevahinkoihin, jos sitä ei
vältetä.
OHJE
Tuotteen käyttöä koskevia lisätietoja.
HiPro3000_4000_6000_Vision-IO-16s.book Seite 171 Freitag, 7. Juni 2019 10:44 10
FI
Turvallisuusohjeet HiPro
172
Jäähdytyskierron sisältämä kylmäaine on helposti syttyvää.
Kylmäainekierron vahingoituttua (ammoniakin hajua):
Kytke laite pois päältä.
Ehkäise avotulen ja sytytyskipinöiden esiintyminen.
Tuuleta tila huolellisesti.
Laitetta ei saa ottaa käyttöön, jos siinä on näkyviä vaurioita.
Jos tämän laitteen liitäntäjohto vaurioituu, tulee valmistajan tai
valtuutetun asiakaspalvelun tai vastaavasti pätevän henkilön vaihtaa se
vaaran välttämiseksi.
Ainoastaan ammattilaiset saavat korjata tätä laitetta.
Epäasianmukaisista korjauksista saattaa aiheutua huomattavia vaaroja.
!
HUOMIO!
Puristumisvaara! Älä koske saranaan.
Huolehdi ennen laitteen käyttöönottoa siitä, että johto ja
verkkopistoke ovat kuivia.
Elintarvikkeita saa säilyttää vain alkuperäispakkauksissa tai
tarkoitukseen sopivissa astioissa.
A
HUOMAUTUS!
Älä missään tapauksessa avaa jäähdytyskiertoa.
Älä asenna laitetta avotulen tai muiden lämpölähteiden lähelle
(lämmitin, kaasu-uunit jne.).
Vertaa tyyppikilven jännitetietoja käytettävissä olevaan
energiansyöttöön.
Liitä laite vaihtovirtaverkkoon vain siihen kuuluvalla liitäntäjohdolla.
Älä ota verkkopistoketta koskaan pois pistorasiasta johdosta
vetämällä.
Älä säilytä kylmälaitteessa syövyttäviä tai liuottimia sisältäviä aineita.
Käytä vain johtoja, joiden poikkipinta-ala on sopiva.
Pidä kondenssiveden aina puhtaana.
2.2 Kylmälaitteen käyttöturvallisuus
A
HUOMAUTUS!
Älä käytä laitteen sisällä sähkölaitteita, ellei valmistaja suosittele näitä
sähkölaitteita tähän tarkoitukseen.
HiPro3000_4000_6000_Vision-IO-16s.book Seite 172 Freitag, 7. Juni 2019 10:44 10
FI
HiPro Toimituskokonaisuus
173
Ylikuumenemisvaara!
Huolehdi aina siitä, käytössä syntyvä lämpö saadaan johdettua
riittävän hyvin pois. Huolehdi siitä, että laite on riittävän etäällä seinistä
tai esineistä, jotta ilma pääsee kiertämään.
Absorptiokoneisto kuumenee käytön aikana. Älä koske
absorptiokoneistoon!
Huolehdi siitä, ettei tuuletusaukkoja peitetä.
Älä laita sisäastiaan minkäänlaisia nesteitä tai jäätä.
Älä koskaan upota laitetta veteen.
Suojaa laite ja sen johto kuumuudelta ja kosteudelta.
Huolehdi siitä, etteivät elintarvikkeet koske kylmätilan seinää.
3 Toimituskokonaisuus
4 Lisävarusteet
Saatavissa lisävarusteena (ei sisälly toimituskokonaisuuteen):
Määrä Nimitys
1 Minibaari
2 Irrotettava hylly
2 Ovilokero (ei mallissa HiPro4000Vision)
1 Asennus- ja käyttöohje
Nimitys Selitys
Kaukosäädin Oven avautumisen valvontaan ja lämpötilan säätöön
Heijastin Oven avautumisen valvontaan
Avain Lukollisiin malleihin
Liukusarana Kalusteen oven ja kylmälaitteen oven avaamiseen samanaikaisesti
Koneiston suojus ja
korkeat laitejalat
Malleihin HiPro4000 ja HiPro4000Vision, vapaasti seisovina versi-
oina
HiPro3000_4000_6000_Vision-IO-16s.book Seite 173 Freitag, 7. Juni 2019 10:44 10
FI
Käyttötarkoitus HiPro
174
5 Käyttötarkoitus
Minibaari on tarkoitettu suljettuihin rakennuksiin, kuten:
kauppojen, toimistojen ja muiden työpaikkojen henkilöstökeittiöihin
maatalouskäyttöön
hotelleihin, motelleihin ja muihin majoitusliikkeisiin
aamiaismajoituksiin
pitopalvelu- ja tukkukauppakäyttöön
Minibaari ei sovellu asennettavaksi asuntovaunuihin, asuntoautoihin eikä veneisiin.
Minibaari on tarkoitettu upotettavaksi kalusteeseen tai asennussyvennykseen.
Asennuksen jälkeen saa pääsy olla vapaa ainoastaan laitteen etupuolelle.
Minibaarien HiPro4000 ja HiPro4000Vision erillisasennus lattialle on myös
mahdollista. Taustapuolelle on tällöin asennettava valinnaisena varusteena saatava
koneiston suojus ja alapuolelle puolestaan korkeat laitejalat.
Minibaari soveltuu ainoastaan juomien ja elintarvikkeiden jäähdyttämiseen ja
säilyttämiseen suljetuissa astioissa.
Minibaari ei sovellu helposti pilaantuvien elintarvikkeiden säilyttämiseen.
!
!
6 Tekninen kuvaus
Minibaari on absorptiojäähdytykseen perustuva kylmälaite. Kylmäaineena käytetään
ammoniakkia. Kaikki käytetyt materiaalit ovat elintarvikkeille harmittomia.
Jäähdytyskiertoa ei tarvitse huoltaa.
Minibaarissa (mallia HiPro4000Vision lukuun ottamatta) on kaksi irrotettavaa hyllyä ja
kaksi ovilokeroa. Ovilokero on tarkoitettu pulloille. Pulloille tarkoitettuun
ovilokeroon mahtuu yksi 1,5 litran pullo. Toinen ovilokero on tarkoitettu pienemmille
pulloille ja pikkupurtavalle.
Minibaarissa HiPro4000Vision on kaksi irrotettavaa hyllyä ja läpinäkyvä akryylilasiovi
ilman ovilokeroita.
VAROITUS!
Laitetta ei ole tarkoitettu lääkkeiden säilyttämiseen.
HUOMIO! Terveysriski!
Tarkista, vastaako laitteen jäähdytysteho niiden elintarvikkeiden
vaatimuksia, joita haluat jäähdyttää.
HiPro3000_4000_6000_Vision-IO-16s.book Seite 174 Freitag, 7. Juni 2019 10:44 10
FI
HiPro Kylmälaitteen sijoittaminen paikalleen ja liittäminen
175
Minibaareja HiPro4000 ja HiPro4000Vision voi käyttää valinnaisesti myös vapaasti
seisovina laitteina varustamalla laitteet koneiston suojuksella ja korkeilla laitejaloilla.
6.1 Kylmälaitteen käyttölaitteet
6.2 Käyttölaitteet kylmälaitteen ulkopuolella
7 Kylmälaitteen sijoittaminen paikalleen
ja liittäminen
7.1 Ohjeita kylmälaitteen sijoittamiseen
Huomaa seuraavat sijoittamista koskevat ohjeet:
Sijoita kylmälaite siten, että lämmennyt ilma pääsee poistumaan esteettömästi
(joko yläpuolelta tai sivuilta, kuva 3, sivulla 4).
Nro,
kuva 1, sivulla 2
Selitys
1 Sisävalaistus
2 Oven avautumisen valvontatoiminnon LED (valinnaisesti)
3 Irrotettava hylly
4 Ovilokero alhaalla
5 Ovilokero ylhäällä
Nro,
kuva 2, sivulla 3
Selitys
1 Kaukosäädin oven avautumisen valvontaan ja lämpötilansäätöön
(valinnaisesti)
HiPro3000_4000_6000_Vision-IO-16s.book Seite 175 Freitag, 7. Juni 2019 10:44 10
FI
Kylmälaitteen sijoittaminen paikalleen ja liittäminen HiPro
176
Huolehdi siitä, että jäähdytyskoneiston ja taustaseinän väliin jää vähintään
20 mm:n rako.
Kotelon tai rakenteen aukkojen (tuuletusrakojen ym.) eteen ei saa sijoittaa
esineitä.
7.2 Kylmälaitteen vapaasti seisova asennus
Noudata seuraavia ohjeita, jos tarkoituksenasi on asentaa kylmälaite vapaasti
seisovaksi yksiköksi:
Aseta kylmälaite vaakasuoraan. Käytä tarkastukseen vesivaakaa.
7.3 Kylmälaitteen upottaminen kalusteisiin
Noudata seuraavia ohjeita, jos tarkoituksenasi on upottaa kylmälaite kalusteisiin:
Sijoita kylmälaite siten, että molemmat laitejalat ovat asennuspintaa vasten.
Ilman tulee päästä kiertämään esteettömästi (kuva 3, sivulla 4).
Vain jäähdytyskoneisto saa yltää tuuletuskanavan sisään.
Muut lämpölähteet eivät saa lämmittää tuuletuskanavassa virtaavaa ilmaa.
Menettele seuraavasti (kuva 4, sivulla 5):
Kiinnitä oven avautumisen valvontaan tarkoitettu heijastin (valinnainen varuste).
Kierrä laitejalat paikalleen.
Nimitys kuva 3,
sivulla 4
Selitys
AKylmä imuilma
B Lämmin poistoilma
CLauhdutin
D Etäisyys yläpuolella, jos poistoilma ei pääse kiertämään ylhäälle tai
sivulle
HiPro3000_4000_6000_Vision-IO-16s.book Seite 176 Freitag, 7. Juni 2019 10:44 10
FI
HiPro Kylmälaitteen sijoittaminen paikalleen ja liittäminen
177
7.4 Oven kätisyyden vaihto
Voit vaihtaa oven kätisyyttä siten, että ovi ei avaudu oikealle vaan vasemmalle.
I
Menettele seuraavasti, jos oven avautumisen valvonnan LED kuuluu varustukseen:
Vedä LED pois paikaltaan.
Sijoita johto ohjaimeen.
Asenna LED paikalleen vastakkaiselle puolelle.
Menettele tämän jälkeen seuraavasti (kuva 5, sivulla 5 – kuva 9, sivulla 7):
HiPro4000, HiPro4000Vision (korkeilla jaloilla varustettu malli)
Kierrä korkeat jalat irti.
HiPro3000, HiPro4000, HiPro6000, HiPro4000Vision
Vedä alemmat saranat esiin.
Vedä ovi saranoineen paikaltaan.
Poista saranatapit.
Asenna saranatapit paikalleen vastakkaiselle puolelle.
Työnnä ovi alemmalla saranalla varustettuna takaisin paikalleen.
I
HiPro4000, HiPro4000Vision (korkeilla jaloilla varustettu malli)
Kierrä korkeat jalat takaisin paikalleen.
7.5 Liukusaranan asennus
Noudata kuva 0, sivulla 8, ilmoitettuja etäisyyksiä.
Menettele siten kuin kuvissa on esitetty, ks. kuva a, sivulla 8 kuva b, sivulla 9.
OHJE
Oven avautumisen valvonnan LEDin (valinnainen varuste) tulee olla aina
oven saranapuolta vastapäätä.
OHJE
HiPro4000Vision: Aseta ovi 180° käännettynä paikalleen.
HiPro3000_4000_6000_Vision-IO-16s.book Seite 177 Freitag, 7. Juni 2019 10:44 10
FI
Kylmälaitteen käyttäminen HiPro
178
7.6 Koristepaneelin asennus
Noudata kuva c, sivulla 9, ilmoitettuja asennusmittoja.
Poista lukon pidätinrengas (valinnainen varuste, kuva d, sivulla 10).
Menettele siten kuin kuvissa on esitetty, ks. kuva d, sivulla 10 – kuva e,
sivulla 10.
8 Kylmälaitteen käyttäminen
A
I
8.1 Vinkkejä energian säästämiseen
Valitse asennuspaikka, joka on hyvin tuuletettu ja suojassa auringonpaisteelta.
Käynnistä kylmälaite 12 tuntia ennen käyttöä.
Sijoita irrotettavat hyllyt tasaisin välein kylmätilaan.
Anna lämpimien ruokien jäähtyä ennen niiden laittamista säilytykseen.
Älä avaa kylmälaitetta tarpeettoman usein.
Älä pidä ovea auki tarpeettoman kauan. Sisävalo palaa jatkuvasti oven ollessa
auki.
Älä säädä lämpötilaa tarpeettoman matalaksi.
Säädä huoneenlämpötilaksi suunnilleen 20 °C.
HUOMAUTUS!
Kylmälaitteen sisään ei saa laittaa mitään sähkölaitteita. Poikkeuksena
tästä ovat laitteet, jotka valmistaja on hyväksynyt tällaiseen käyttöön.
Huolehdi siitä, ettet jäähdytä lasiastioissa olevia juomia tai ruokia liian
voimakkaasti. Juomat ja nestemäiset ruoat laajenevat jäätyessään.
Tämä voi rikkoa lasiastian.
Elintarvikkeita saa säilyttää vain alkuperäispakkauksissa tai
tarkoitukseen sopivissa astioissa.
Huolehdi siitä, että kylmälaitteessa on vain esineitä tai tuotteita, jotka
saa jäähdyttää valittuun lämpötilaan.
OHJE
Puhdista kylmälaite hygieniasyistä kostealla liinalla sekä sisältä että
ulkoa, ennen kuin otat laitteen käyttöön (ks. myös kap. ”Puhdistus ja
hoito” sivulla 181).
HiPro3000_4000_6000_Vision-IO-16s.book Seite 178 Freitag, 7. Juni 2019 10:44 10
FI
HiPro Kylmälaitteen käyttäminen
179
8.2 Irrotettavien hyllyjen sijoittaminen paikalleen
Menettele siten kuin kuvissa on esitetty, ks. kuva f, sivulla 11 – kuva g,
sivulla 11.
8.3 Ovilokeron sijoittaminen paikalleen
Menettele siten kuin kuva h, sivulla 11, on esitetty.
8.4 Kylmälaitteen kytkeminen päälle
D
!
A
I
Yhdistä verkkopistoke pistorasiaan.
Kylmälaite aloittaa itsetestauksen. LED-sisävalaistus syttyy noin 10 sekunnin
kuluttua 2 sekunniksi.
Kylmälaite on kytketty päälle.
I
8
VAARA! Hengenvaara!
Älä käsittele pistokkeita ja kytkimiä märin käsin tai kun seisot märässä
paikassa.
VAROITUS!
Yhdistä kylmälaite ainoastaan pistorasiaan, joka maadoitettu määräysten
mukaisesti.
HUOMAUTUS!
Verkkopistokkeen tulee olla kylmälaitteen asennuksen jälkeen
esteettömästi saavutettavissa.
OHJE
Kylmälaite kytkeytyy päälle automaattisesti, kun laite yhdistetään
sähköverkkoon.
OHJE
Kylmälaite tarvitsee virran kytkemisen jälkeen muutaman tunnin
saavuttaakseen kylmätilaan säädetyn jäähdytyslämpötilan.
HiPro3000_4000_6000_Vision-IO-16s.book Seite 179 Freitag, 7. Juni 2019 10:44 10
FI
Kylmälaitteen käyttäminen HiPro
180
8.5 Lämpötilan säätö
Kylmälaitteessa on automaattinen lämpötilansäätötoiminto. Jäähdytyslämpötilan
esiasetus on 5 °C.
Valinnaisen kaukosäätimen avulla lämpötilan esiasetuksen voi muuttaa asetuksiin
C,C,C tai 1C (kuvai, sivulla 12). Jokaisella kaukosäätimen painikkeen
painalluksella jäähdytyslämpötila muuttuu mahdollisten arvojen välillä:
Poista muovieriste pariston pidikkeestä ennen ensimmäistä käyttökertaa.
Kaukosäätimen punainen LED palaa painiketta painettaessa. Jos punainen LED ei
pala, vaihda kaukosäätimen paristo.
Suuntaa kaukosäätimen yläosa sisävalaistuksen LEDejä (5) kohti. Huolehdi siitä,
että etäisyys on tällöin alle 20 cm.
Painamalla keltaista painiketta (3) voit asettaa jäähdytyslämpötilaksi 3 °C tai 7 °C.
Sisävalaistuksen LEDit (5) vilkkuvat kolme tai seitsemän kertaa ja ilmaisevat siten
esiasetetun lämpötilan (kuva i, sivulla 12).
Painamalla sinistä painiketta (4) voit asettaa jäähdytyslämpötilaksi 5 °C tai 12 °C.
Sisävalaistuksen LEDit (5) vilkkuvat viisi tai kaksitoista kertaa ja ilmaisevat siten
esiasetetun lämpötilan (kuva i, sivulla 12).
I
8
8.6 Oven avautumisen valvonnan käyttö
Oven avautumisen valvontatoiminto (valinnainen varuste) ilmaisee LEDin
(kuva 1 4,sivulla 2) avulla, onko kylmälaitteen ovi avattu.
Jos oven avautumisen valvonnan LED palaa:
Avaa kylmälaite.
Täytä kylmälaite tarvittaessa.
Nollaa (valinnainen) oven avautumisen valvontatoiminto kaukosäätimellä. Paina
tällöin kerran punaista painiketta (kuva i 1, sivulla 12).
Sulje kylmälaite.
OHJE
Punainen LED syttyy heti, kun laite lähettää signaalin. Jos LED ei pala,
tarkasta paristot.
HiPro3000_4000_6000_Vision-IO-16s.book Seite 180 Freitag, 7. Juni 2019 10:44 10
FI
HiPro Puhdistus ja hoito
181
8.7 Kylmälaitteen sulattaminen
Kylmälaitteessa on automaattinen sulatustoiminto.
Sulatusvaihe käynnistyy 22 tunnin välein 2 tunnin ajaksi.
I
8.8 Kylmälaitteen sammuttaminen ja käytöstä
poistaminen
Toimi seuraavasti, jos tarkoituksenasi on poistaa kylmälaite käytöstä pitkäksi aikaa:
Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
Puhdista kylmälaite (ks. kap. ”Puhdistus ja hoito” sivulla 181).
9Puhdistus ja hoito
A
Irrota laite sähköverkosta ennen kuin puhdistat tai hoidat sitä.
Puhdista kylmälaite pehmeällä liinalla ja haalealla vedellä. Käytä mietoa
puhdistusainetta.
Huuhtele puhdistusaine puhdistuksen jälkeen kylmälaitteesta puhtaalla vedellä.
OHJE
Ensimmäinen sulatusvaihe käynnistyy 39 tunnin kuluttua virran
kytkemisestä kylmälaitteeseen. Päiväsaikaan tapahtuvan käyttöönoton
tapauksessa voidaan näin varmistaa, että sulatusvaiheet sijoittuvat
yöaikaan.
HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaara!
Puhdista kylmälaite säännöllisin väliajoin tai heti, kun se on
likaantunut.
Älä käytä puhdistukseen saippuaa äläkä voimakkaita, rakeisia tai
soodapitoisia puhdistusaineita.
Älä käytä puhdistukseen kovia esineitä.
Älä yritä nopeuttaa sulamisprosessia käyttämällä jään poistamiseen
kovia tai teräviä työkaluja.
Huolehdi siitä, ettei vesipisaroita putoa tiivisteisiin. Se voi vaurioittaa
elektroniikkaa.
Älä saata oven tiivistettä kosketuksiin öljyn tai rasvan kanssa.
Älä voitele sylinterilukkoja (lisävarusteita). Sylinterilukot on
kestovoideltu tehtaalla.
HiPro3000_4000_6000_Vision-IO-16s.book Seite 181 Freitag, 7. Juni 2019 10:44 10
FI
Häiriöiden poistaminen HiPro
182
Pyyhi kylmälaite tämän jälkeen liinalla kuivaksi.
Poista pöly absorptiokoneistosta kerran vuodessa siveltimellä tai pehmeäl
liinalla.
10 Häiriöiden poistaminen
Häiriö Mahdollinen syy Ratkaisu
Jäähdytys ei toimi,
absorptiokoneisto
kylmä
Verkkopistoke yhdistämättä Yhdistä verkkopistoke
pistorasiaan
Verkkopistorasia jännitteetön Tarkasta rakennuksen
sulake
Elektroniikka tai anturi viallinen Valtuutettu huolto:
Asenna uusi elektroniikka
tai anturi
Lämmityspatruuna viallinen Valtuutettu huolto:
Asenna uusi lämmityspat-
ruuna
Sulatusvaihe käynnissä (ks. kap. ”Kyl-
mälaitteen sulattaminen” sivulla 181)
Toimenpiteet eivät ole
tarpeen
Jäähdytys ei toimi,
absorptiokoneisto läm-
min
Kylmälaite ei ole vaakasuorassa Suorista kylmälaite vesi-
vaa’an avulla
Kylmälaite on käynnistetty vasta äsket-
täin
Tarkasta jäähdytyksen toi-
minta 5 – 6 tunnin kulut-
tua uudelleen
Jäähdytyskoneisto viallinen Valtuutettu huolto: Vaihda
kylmälaite
Jäähdytys ei toimi, sisä-
valaistus ja oven avautu-
misen valvonnan
merkkivalo (lisävaruste)
vilkkuvat jatkuvasti
Kylmälaite ei ole vaakasuorassa Suorista kylmälaite vesi-
vaa’an avulla
Kylmäkoneisto tukkeutunut Ota yhteyttä valtuutettuun
asiakaspalveluun
Kylmäkoneisto vuotaa
Lämmityselementti viallinen
Virhe itsetestauksessa
HiPro3000_4000_6000_Vision-IO-16s.book Seite 182 Freitag, 7. Juni 2019 10:44 10
FI
HiPro Tuotevastuu
183
11 Tuotevastuu
Laitetta koskee lakisääteinen takuuaika. Jos tuote sattuu olemaan viallinen, käänny
maasi valmistajan toimipisteen puoleen (osoitteet käyttöohjeen takasivulla) tai ota
yhteyttä omaan ammattikauppiaaseesi.
Korjaus- ja takuukäsittelyä varten lähetä mukana seuraavat asiakirjat:
kopio ostolaskusta, jossa näkyy ostopäivä,
valitusperuste tai vikakuvaus.
Heikko jäähdytysteho Jäähdytyskoneiston puutteellinen
ilmanvaihto
Huolehdi riittävästä ilman-
vaihdosta (kuva 3,
sivulla 4)
Kylmälaite altistuu suoralle auringon-
paisteelle
Siirrä kylmälaite pois suo-
rasta auringonpaisteesta
Kylmälaitteen ovi ei sulkeudu Tarkasta etäisyydet
(kuva 0, sivulla 8)
Valtuutettu huolto:
Vaihda ovitiiviste
Kylmälaite on täytetty vasta äskettäin Tarkasta jäähdytyksen
toi minta 5 – 6 tunnin
kuluttua uudelleen
Kylmätilaan muodostuu
jäätä
Kylmälaitteen ovi ei sulkeudu Tarkasta etäisyydet
(kuva 0, sivulla 8)
Valtuutettu huolto:
Vaihda ovitiiviste
Häiriö Mahdollinen syy Ratkaisu
HiPro3000_4000_6000_Vision-IO-16s.book Seite 183 Freitag, 7. Juni 2019 10:44 10
FI
Hävittäminen HiPro
184
12 Hävittäminen
!
Vie pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan vastaavan kierrätysjätteen
joukkoon.
M
Jos poistat tuotteen lopullisesti käytöstä, pyydä tietoa sen hävittämistä
koskevista määräyksistä lähimmästä kierrätyskeskuksesta tai
ammattiliikkeestäsi.
13 Tekniset tiedot
Laitteesi voimassa olevan EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen saat kyseisen
tuotteen sivulta osoitteesta dometic.com tai suoraan valmistajalta (ks. taustapuoli).
VAROITUS! Vaara lapsille!
Ennen kuin hävität vanhan kylmälaitteen:
Nosta ovet pois paikaltaan.
Jätä hyllylevyt kylmälaitteeseen, jotta lapset eivät voi kiivetä kaapin
sisälle.
HiPro3000 HiPro4000
HiPro4000
Vision
HiPro6000
Hyötytilavuus 26 l 34 l 48 l
Ilmastoluokka: SN
Ympäristön lämpötila: +10 °C ... +32 °C
Energiatehokkuusluokka: C D
Energiankulutus (kWh/vuosi): 207 237 270 254
Tulojännite: 230–240 V 230 V
Tulotaajuus: 60 Hz
Nimellinen ottoteho: 65 W 80 W
Melupäästöt: 0 dB
Ponneaine: syklopentaani
Jäähdytysaine: ammoniakki
Mitat: kuva j, sivulla 13
Paino: 12 kg 13,5 kg 17 kg
HiPro3000_4000_6000_Vision-IO-16s.book Seite 184 Freitag, 7. Juni 2019 10:44 10
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248
 • Page 249 249
 • Page 250 250
 • Page 251 251
 • Page 252 252
 • Page 253 253
 • Page 254 254
 • Page 255 255
 • Page 256 256
 • Page 257 257
 • Page 258 258
 • Page 259 259
 • Page 260 260
 • Page 261 261
 • Page 262 262
 • Page 263 263
 • Page 264 264

Dometic HiPro3000, HiPro4000, HiPro4000Vision, HiPro6000 Käyttö ohjeet

Kategoria
Cool boxes
Tyyppi
Käyttö ohjeet