Aeg-Electrolux 4123Trio Ohjekirja

Kategoria
Vacuum cleaners
Tyyppi
Ohjekirja
Español
Sólo algunos modelos.
Gracias por elegir una aspiradora AEG Vampyr CE. En este
manual de instrucciones se incluyen todos los modelos
Vampyr CE. Es posible que su modelo no incluya algunos
accesorios o funciones. Para lograr el mejor resultado,
utilice únicamente los accesorios originales de AEG, que
han sido diseñados especícamente para su aspiradora.
Requisitos y advertencias de seguridad
Este electrodoméstico no está indicado para que lo
utilicen personas (incluidos niños) con discapacidades
físicas, sensoriales o mentales o falta de experiencia
y conocimientos, a menos que, para su seguridad, lo
hagan bajo la supervisión o siguiendo las instrucciones
de una persona responsable.
Se deberá controlar que los niños no jueguen con este
electrodoméstico. Desconecte siempre el enchufe de
la red eléctrica, antes de limpiar o hacer cualquier labor
de mantenimiento en el aparato. No utilice nunca el
aspirador sin sus ltros.
Precaución
Este aparato contiene conexiones eléctricas:
• Nunca aspire líquidos.
• Para limpiarlo, no sumerja el aparato en líquido
alguno.
• Debe comprobarse periódicamente el tubo exible y
no utilizarlo si está deteriorado.
Lo arriba mencionado podrían ocasionar graves daños en el
motor, que no está cubierto por la garantía.
No utilice nunca el aspirador
• Cerca de gases inamables, etc.
• Con objetos punzantes.
• Con cenizas candentes o frías, colillas de cigarro
encendidas, etc.
• Con polvo no, por ejemplo yeso, cemento o harina.
Precauciones con el cable de alimentación
• Compruebe periódicamente que el enchufe y los
cables no están dañados. No utilice nunca el aspirador
si el cable no está en perfectas condiciones.
• Si el cable está dañado, solamente debe de ser
sustituido por un centro técnico de AEG, para evitar
riesgos. La garantía no cubre los daños ocasionados al
cable del aparato.
• No utilice el cable para tirar del aspirador o levantarlo.
Todos los servicios y reparaciones deberán ser efectuados
por un centro técnico autorizado de AEG. Guarde el
aspirador en un lugar seco.
Información al consumidor y política de
sostenibilidad
AEG no se hace responsable de ningún daño que
pudiera derivarse del uso incorrecto del aparato o de
haber realizado manipulaciones en él.
Para obtener más detalles de la garantía y los contactos
de los consumidores, consulte el folleto de garantía
de la caja. Si desea realizar algún comentario sobre la
aspiradora o sobre el manual de instrucciones, envíenos
un mensaje electrónico a [email protected]
El símbolo en el producto o en su embalaje indica que
este producto no se puede tratar como desperdicios
normales del hogar. Este producto se debe entregar al
punto de recolección de equipos eléctricos y electrónicos
para reciclaje. Al asegurarse de que este producto se
deseche correctamente, usted ayudará a evitar posibles
consecuencias negativas para el ambiente y la salud
pública, lo cual podría ocurrir si este producto no se
manipula de forma adecuada. Para obtener información
más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase
en contacto con la administración de su ciudad, con su
servicio de desechos del hogar o con la tienda donde
compró el producto.
Suomi
Vain tietyt mallit.
Kiitos sii, että olet valinnut AEG Vampyr CE
-pölynimurin. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia
Vampyr CE-malleja. Käyttämäsi malli ei tämän vuoksi
ehkä sisällä kaikkia ohjeessa mainittuja lisävarusteita
tai ominaisuuksia. Voit varmistaa parhaan
mahdollisen imurointituloksen käyttämällä aina
AEG alkuperäisiä lisävarusteita. Ne on suunniteltu
nimenomaan imuriasi varten.
Turvaohjeet ja varoitukset
Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten ihmisten (lapset
mukaan lukien) käytettäväksi, joiden fyysiset,
sensoriset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet
tai jotka eivät osaa käyttää laitetta, ellei heidän
turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö ole
antanut heille ohjeita laitteen käytöstä tai valvo
heidän laitteen käyttöään. Huolehdi, että lapset
eivät käytä laitetta leikkikaluna. Irrota virtajohto
aina pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista
ja huoltamista. Älä koskaan käytä imuria, jos
suodattimia ei ole asennettu.
Varoitus
Tässä laitteessa on sähköliitäntöjä:
• Älä koskaan imuroi nestettä.
• Älä puhdista upottamalla veteen.
• Letku on tarkistettava säännöllisesti. Imuria ei saa
käyttää, jos letku on vaurioitunut.
Edellä olevien ohjeiden vastainen käyttö voi aiheuttaa
vakavia moottorivaurioita, joita takuu ei korvaa.
Älä koskaan käytä imuria
• syttyvien kaasujen yms. lähellä
• terävien esineiden imuroimiseen
• kuuman tai kylmän tuhkan tai esimerkiksi palavien
savukkeiden imuroimiseen
• hienon pölyn, kuten kipsin, betonin ja jauhojen,
imuroimiseen.
Virtajohtoon liittyvät turvaohjeet
• Tarkista säännöllisesti, etteivät pistoke ja johto ole
vioittuneet. Älä käytä pölynimuria, jos johto on
vioittunut.
• Jos virtajohto on vaurioitunut, se täytyy vaihtaa
valtuutetussa AEG-huoltoliikkeessä vaaran
välttämiseksi. Virtajohdon vauriot eivät kuulu
takuun piiriin.
• Älä vedä tai nosta pölynimuria johdosta.
Kaikki huolto- ja korjaustoimenpiteet on annettava
valtuutetun AEG-huoltoliikkeen tehtäväksi. Säilytä
imuria kuivassa paikassa.
Kuluttajaneuvonta ja kestävä suunnittelu
AEG kiistää kaikki vastuut vahingoista, jotka ovat
aiheutuneet laitteen epäasianmukaisesta käytöstä tai
laitteeseen tehdyistä muutoksista.
Lisätietoja takuusta ja yhteystiedot löytyvät
pakkauksen mukana toimitetusta takuuvihkosesta.
Jos sinulla on huomautettavaa pölynimurista tai
näistä käyttöohjeista, voit lähetä sähköpostia
osoitteeseen: [email protected].
Symboli , joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen,
osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä.
Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan
keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen
hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen
mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat
haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa
tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saa
paikallisesta kunnantoimistosta, talousjätehuoltopalvelusta
tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Norsk
Bare enkelte modeller.
Takk for at du valgte støvsugeren AEG Vampyr CE. Denne
bruksanvisningen dekker alle Vampyr CE-modeller. Det
betyr at enkelte funksjoner eller tilber kanskje ikke
nnes på din modell. Bruk alltid originalt AEG-utstyr
for å oppnå best resultater. Det er spesiallaget for
støvsugeren din.
Sikkerhetskrav og forholdsregler
Apparatet skal ikke brukes av personer (inkludert barn)
med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller manglende erfaring eller kunnskap, med mindre
de får opplæring i bruk av apparatet under tilsyn av en
person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Pass på at
barn ikke leker med apparatet.
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før du rengjør
eller vedlikeholder apparatet. Bruk aldri støvsugeren
uten lter.
Forsiktig
Dette apparatet inneholder elektriske forbindelser:
• Væske må ikke støvsuges
• Må ikke senkes i væske for rengjøring
• Kontroller slangen regelmessig. Den må ikke brukes
hvis den er skadet.
Det ovennevnte kan føre til alvorlig skade på motoren som
ikke dekkes av garantien.
Bruk aldri støvsugeren
• Nær brennbare gasser osv.
• på skarpe gjenstander
• på varm eller kald aske eller andre rester etter
forbrenning, tente sigarettstumper osv.
• på nt støv, for eksempel murpuss, betong eller mel
Forholdsregler for strømledningen
• Kontroller regelmessig at støpselet og ledningen
ikke er skadet. Hvis strømledningen er skadet, må
støvsugeren ikke brukes.
• Hvis ledningen er skadet, kan den bare skiftes ut av
et autorisert AEG-servicesenter for å unngå farlige
situasjoner. Skader på strømledningen dekkes ikke av
garantien.
• Støvsugeren må ikke trekkes eller løftes etter
strømledningen.
All service og alle reparasjoner må utføres av et autorisert
AEG-servicesenter. Oppbevar støvsugeren på et tørt sted.
Forbrukerinformasjon og miljøretningslinjer
AEG fraskriver seg alt ansvar for skader som oppstår som
følge av feil bruk av apparatet eller eksperimentering
med apparatet. Hvis du vil ha mer informasjon
om garanti og kontakter for forbrukere, kan du se i
garantiheftet som fulgte med i pakken. Hvis du har
kommentarer om støvsugeren eller bruksanvisningen,
kan du sende e-post til oss på oorcare@electrolux.com.
Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette
produktet ikke må behandles som husholdningsavfall.
Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering
av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt
avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge
de negative konsekvenser for miljø og helse som gal
håndtering kan medføre. For nærmere informasjon
om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt
kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du
anskaet det.
Dansk
Kun visse modeller.
Tak, fordi du valgte en AEG Vampyr CE-støvsuger.
Denne brugervejledning dækker alle Vampyr CE-
modeller. Det betyder, at der kan være tilbehør/
funktioner, som ikke kan anvendes på din model.
Brug altid originalt AEG-tilbehør, så opnår du det
bedste resultat. Det er designet specielt til din
støvsuger.
Sikkerhedskrav og -advarsel
Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af
personer (herunder børn), hvis fysiske, sansemæssige
eller mentale evner er nedsat, eller personer uden
den fornødne erfaring og viden, medmindre de er
instrueret i sikker brug af apparatet eller er under
opsyn af en person, der har ansvaret for dem.
Børn skal holdes under opsyn og må ikke lege med
apparatet. Træk altid stikket ud af stikkontakten før
rengøring eller vedligeholdelse af apparatet. Brug
aldrig støvsugeren uden ltre.
Bemærk
Dette apparat indeholder elektriske komponenter:
• Støvsug aldrig væsker af nogen art
• Undlad at nedsænke støvsugeren i vand ved
rengøring af denne
• Slangen skal kontrolleres regelmæssigt og må ikke
benyttes, hvis den er beskadiget.
Ovenstående kan forårsage alvorlig skade på motoren.
Garantien dækker ikke denne form for skade.
Brug aldrig støvsugeren i følgende tilfælde:
• I nærheden af brandbare luftarter, gas etc.
• Til skarpe genstande
• Til varme eller kolde kul, tændte cigaretskod etc.
• Til yvestøv som for eksempel puds, beton eller
mel o.lign.
Sikkerhedsforanstaltninger for el-ledning
• Kontroller jævnligt, at stik og ledning ikke
er beskadiget. Brug aldrig støvsugeren, hvis
ledningen er beskadiget.
• Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes
af et autoriseret AEG-serviceværksted af hensyn til
sikkerheden. Beskadigelse af støvsugerens ledning
er ikke dækket af garantien.
• Undlad at trække eller løfte støvsugeren i
ledningen.
Service og reparation skal udføres af et autoriseret AEG-
serviceværksted. Opbevar støvsugeren et tørt sted.
Forbrugerinformation og produktpolitik
AEG fralægger sig ethvert ansvar for alle skader
opstået pga. forkert brug eller manipulation
af apparatet. Se garantihæftet i emballagen
for at få yderligere oplysninger om garanti og
forbrugerkontakter. Hvis du har kommentarer
til støvsugeren eller brugervejledningen, er du
velkommen til at sende en e-mail til os på
Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette
produkt ikke må behandles som husholdningsaald. Det
skal i stedet overgives til en aaldsstation for behandling
af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette
produkt bliver bortskaet på den rette måde, hjælper du
med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af
miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages
af forkert bortskaelse af dette produkt. Kontakt det lokale
kommunekontor, aaldsselskab eller den forretning,
hvor produkt er købt, for yderligere oplysninger om
genanvendelse af dette produkt.
Svenska
Endast vissa modeller.
Tack för att du har valt en AEG Vampyr CE
dammsugare. Denna bruksanvisning gäller alla
Vampyr CE-modeller. Detta innebär att vissa tillbehör
eller funktioner kanske inte nns för just din modell.
Se till att alltid använda originaltillbehör från AEG för
att få bästa resultat. De är speciellt utformade för din
dammsugare.
Säkerhetskrav och varning
Den här apparaten är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, eller bristande
erfarenhet och kunskap, såvida de inte får
handledning eller anvisningar om hur apparaten
används av en person som ansvarar för deras
säkerhet. Barn måste passas så att de inte leker med
apparaten. Koppla alltid från dammsugaren från
eluttaget innan renring och skötsel. Använd aldrig
dammsugaren utan lter.
Varning!
Den här dammsugaren innehåller elektriska
anslutningar:
• Sug aldrig upp vätska.
• Sänk inte ned enheten i vätska för rengöring
• Slangen bör kontrolleras regelbundet och ska inte
användas om den är skadad.
Ovanstående kan orsaka allvarliga skador på motorn
och dessa skador omfattas inte av dammsugarens
garanti.
Använd aldrig dammsugaren
• I närhet av brandfarliga gaser eller liknande
• För att dammsuga upp vassa föremål
• För att dammsuga upp varm eller kall aska,
glödande cigarettmpar eller liknande.
• För att dammsuga upp nt damm, till exempel
puts, betong eller mjöl.
Säkerhetsåtgärder för strömsladden
• Kontrollera regelbundet att stickpropp och sladd
är i oskadat skick. Använd aldrig dammsugaren om
sladden är skadad.
• Om den är skadad måste den bytas ut av personal
på ett auktoriserat AEG-servicecenter för att
undvika fara. Skador på dammsugarens sladd
omfattas inte av garantin.
• Dra eller lyft aldrig dammsugaren i sladden.
All service och alla reparationer måste utföras av ett
auktoriserat AEG-servicecenter. Förvara dammsugaren
på en torr plats.
Konsumentinformation och policy om hållbar
utveckling
AEG ansvarar inte för skador som uppstått i samband
med olämplig användning eller vårdslös hantering
av enheten. Mer information om garanti och
kontaktuppgifter nns i den garantibroschyr som
medföljer i förpackningen. Om du har några synpunkter
på dammsugaren eller den här bruksanvisningen kan
du skicka ett e-postmeddelande till oss via adressen
Symbolen på produkten eller emballaget anger
att produkten inte får hanteras som hushållsavfall.
Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för
återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom
att säkerslla att produkten hanteras på rätt sätt bidrar
du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och
hälsoeekter som kan uppstå om produkten kasseras
som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller aären där du köpte varan.
Nederlands
Alleen bepaalde modellen.
Dank u dat u hebt gekozen voor een AEG Vampyr
CE-stofzuiger. Deze bedieningsinstructies gelden voor
alle Vampyr CE-modellen. Dit betekent dat mogelijk
niet alle accessoires/kenmerken van uw model worden
beschreven. Gebruik altijd originele AEG-accessoires
voor de beste resultaten. Deze accessoires zijn speciaal
ontworpen voor uw stofzuiger.
Veiligheidsvereiste en waarschuwing
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen
(met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens, of personen
zonder ervaring of kennis, tenzij zij worden begeleid bij
of zijn geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat
door iemand die de verantwoordelijkheid draagt voor
hun veiligheid. Let op dat kinderen niet met het apparaat
spelen. Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat
u het apparaat gaat reinigen of onderhouden. Gebruik
de stofzuiger nooit zonder lters.
Waarschuwing
Dit apparaat bevat elektrische verbindingen.
• Zuig nooit vloeistoen op.
• Dompel het apparaat nooit in water om het schoon te
maken.
• Controleer de slang regelmatig en gebruik deze niet
als u beschadigingen opmerkt.
Bovengenoemde zaken kunnen schade aan de motor
veroorzaken. Dergelijke schade valt niet onder de garantie.
Gebruik de stofzuiger nooit in deze situaties
• In de buurt van ontvlambare gassen, enz.
• Bij scherpe voorwerpen.
• Voor hete of koude as, brandende sigarettenpeuken,
enz.
• Voor jn stof van bijvoorbeeld gips, beton of bloem.
Voorzorgsmaatregelen betreende het elektrische
snoer
• Controleer regelmatig of de stekker en het snoer niet
beschadigd zijn. Gebruik de stofzuiger nooit als het
snoer beschadigd is.
• Als het snoer is beschadigd, mag dit alleen bij een
erkend AEG Service Centre worden vervangen om
risico te vermijden. Schade aan het snoer van de
stofzuiger valt niet onder de garantie.
• Nooit door middel van het snoer de stofzuiger naar u
toe trekken of optillen.
Alle servicebeurten en reparaties moeten uitgevoerd
worden door een erkend AEG Service Centre. Bewaar de
stofzuiger op een droge plaats.
Klantinformatie en milieubeleid
AEG wijst alle aansprakelijkheid van de hand voor
schade die ontstaat als gevolg van onjuist gebruik van
het apparaat of onbevoegde aanpassingen van het
apparaat. Zie het bijgesloten garantieboekje voor meer
informatie over de garantie en contactpersonen voor
klanten. Als u opmerkingen hebt over de stofzuiger of
over de gebruiksaanwijzing, kunt u een e-mail sturen
naar oorcare@electrolux.com
Het symbool op het product of op de verpakking wijst
erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden
behandeld. Het moet echter naar een plaats worden
gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte
manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en
milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen
in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in
verband met het recyclen van dit product, neemt u het best
contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de
dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4

Aeg-Electrolux 4123Trio Ohjekirja

Kategoria
Vacuum cleaners
Tyyppi
Ohjekirja