AEG DBS2800 Ohjekirja

Kategoria
Irons
Tyyppi
Ohjekirja
2
D Anleitung .........................3–20
Vor der ersten Inbetriebnahme
des Geräts lesen Sie bitte die
Sicherheitshinweise auf Seite 4.
GB Instruction book ............3–20
Before using the appliance for the
first time, please read the safety
advice on page 4.
F Mode d’emploi ...............3–20
Avant d'utiliser cet appareil pour
la première fois, veuillez lire les
consignes de sécurité en page5.
NL Gebruiksaanwijzing ......3–20
Lees het veiligheidsadvies op
pagina 5 voordat u het apparaat
voor het eerst gebruikt.
I Libretto di istruzioni....57-74
Prima di utilizzare l'apparecchio
per la prima volta, leggere atten-
tamente le norme di sicurezza
riportate a pagina 59
S Bruksanvisning .............21-38
Läs säkerhetsanvisningen på sidan
22 innan du använder apparaten
första gången.
DK Brugervejledning ........21-38
Før apparatet bruges for første
gang, bør sikkerhedsrådene på
side 22 læses.
FI Käyttöohjeet .................21-38
Lue sivun 23 turvallisuusohjeet
huolellisesti ennen kuin käytät
laitetta ensimmäistä kertaa.
N Bruksanvisning .............21-38
Les rådene vedrørende sikkerhet
på side 23 før du bruker apparatet
for første gang.
CZ Návod k použití ............39-56
Před prvním použitím přístroje si
pročtěte bezpečnostní pokyny na
straně 40.
SK Návod na používanie .39-56
Pred prvým použitím prístroja si
dôkladne prečítajte bezpečnostné
informácie na strane 40.
RU Инструкция ..................39-56
Перед первым применением
устройства прочтите раздел о
мерах предосторожности на
стр. 41.
UA Інструкція з експлуатаці .....39-56
Перед першим використанням
приладу уважно прочитайте
поради щодо техніки безпеки на
сторінці 41.
PL Instrukcja obsługi ........57-74
Przed pierwszym użyciem urzą-
dzenia przeczytaj uważnie zalece-
nia bezpieczeństwa na stronie 58.
H Használati útmutató ..57-74
A készülék első használata előtt
olvassa el figyelmesen a biztonsá-
gi előírásokat. Lásd: 58. oldal.
HR Knjižica s uputama .....57-74
Prije prvog korištenja uređaja
pročitajte sigurnosne savjete na
str. 59.
RO Manual de instrucţiuni.....75-91
Înainte de a utiliza aparatul pentru
prima dată, citiţi sfaturile de sigu-
ranţă de la pagina 76.
BG Книжка с инструкции ....75-91
Преди да използвате уреда
за първи път, моля, прочетете
съветите за безопасност на
стр. 76.
SL Navodila ..........................75-91
Pred prvo uporabo naprave
preberite varnostne nasvete na
strani 77.
AEG IFU-DBS 2800 D.indd 2AEG IFU-DBS 2800 D.indd 2 28.11.13 23:3228.11.13 23:32
S
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
DK
21
GB
D
F
NL
S
DK
FI
N
CZ
SK
RU
UA
PL
H
HR
I
RO
BG
SL
Delar
A. Ångknapp
B. Mjukt handtag
C. Temperaturvred
D. Temperaturinställnings-
märke
E. Temperaturindikerings-
lampa
F. Varmvattenrör
G. Strömlampa
H. Strömbrytare
I. Ånglampa
J. Elkabel
K. Strykjärnsstöd
L. Basenhet
M. Avkalkningsenhet
N. Vattenbehållare
O. Indikator för maximal
vattennivå
P. Sula (av rostfritt stål)
A. Dampknap
B. Blødt håndtag
C. Temperaturskive
D. Temperaturjusterings-
mærke
E. Temperaturindikator-
lampe
F. Varmtvandsrør
G. Tænd/sluk-knap
H. Strømafbryder
I. Damplampe
J. Strømledning
K. Strygejernsstøtte
L. Bund
M. Afkalkningsenhed
N. Vandbeholder
O. Linje for maks. vandniveau
P. Sål af rustfrit stål
Komponenter
FI
A. Höyrypainike
B. Pehmeä kahva
C. Lämpötilan säädin
D. Lämpötilan
kohdistusmerkki
E. Lämpötilan merkkivalo
F. Höyryletku
G. Virran merkkivalo
H. Virtakytkin
I. Höyryn merkkivalo
J. Virtajohto
K. Silitysraudan teline
L. Jalusta
M. Kalkinpoistoyksikkö
N. Vesisäiliö
O. Veden enimmäismäärän
ilmaisin
P. Pohjalevy, ruostumatonta
terästä
Osat
N
A. Dampknapp
B. Mykt håndtak
C. Temperaturbryter
D. Temperaturmerker
E. Indikatorlys for temperatur
F. Varm vannslange
G. På/av-lampe
H. På/av-bryter
I Damplampe
J. Ledning
K. Strykejernholder
L. Sokkel
M. Antikalk-enhet
N. Vannbeholder
O. Maksimum vanninvåindikator
P. Plate i rustfritt stål
Komponenter
AEG IFU-DBS 2800 D.indd 21AEG IFU-DBS 2800 D.indd 21 28.11.13 23:3228.11.13 23:32
FI
N
23
GB
D
F
NL
S
DK
FI
N
CZ
SK
RU
UA
PL
H
HR
I
RO
BG
SL
• Symboli varoittaa: “Pohja on
kuuma”.
• Symbolet
betyr “Forsiktig: varm
over ate”.
Turvallisuusohjeita /
Lue seuraavat ohjeet huolella, ennen
kuin käytät laitetta ensimmäisen
kerran.
Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat
ja sitä vanhemmat lapset ja henkilöt,
joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä
puutteita tai puutteellinen tuntemus,
jos heitä valvotaan tai ohjataan
laitteen turvallisessa käytössä ja he
ymmärtävät sen käyttöön liittyvät
vaarat. Lapset eivät saa leikkiä
laitteella. Lapset eivät saa suorittaa
puhdistusta tai huoltoa ilman
valvontaa.
Huolehdi, että lapset eivät käytä
laitetta leikkikaluna.
Laite voidaan kytkeä vain
virtalähteeseen, jonka jännite ja
taajuus vastaavat arvokilven tietoja!
Silitysrautaa ei saa käyttää, jos se on
pudonnut, jos silitysraudassa tai sen
virtajohdossa on näkyviä vaurioita tai
jos silitysrauta vuotaa.
Laite voidaan kytkeä vain
maadoitettuun pistorasiaan.
Tarvittaessa voidaan käyttää 10 A:n
jatkojohtoa.
Jos laite tai virtajohto vaurioituu,
valmistajan, huoltoedustajan tai muun
pätevän henkilön on vaihdettava se
vaarojen välttämiseksi.
Silitysrautaa tulee käyttää vakaalla
pinnalla ja se tulee jättää vakaalle
pinnalle. Kun silitysrauta pannaan
tukeensa, varmista, että tuki on
vakaalla pinnalla.
Älä koskaan jätä laitetta vartioimatta,
kun se on kytketty syöttöverkkoon.
Laite tulee sammuttaa ja virtajohto
irrottaa pistorasiasta aina käytön
jälkeen sekä ennen puhdistusta ja
huoltoa.
Pistoke tulee irrottaa pistorasiasta,
ennen kuin vesisäiliö täytetään
vedellä.
Virtajohto ei saa koskettaa laitteen
kuumia osia.
Älä upota laitetta veteen tai mihinkään
muuhun nesteeseen.
Älä täytä laitetta siihen merkityn
maksimirajan yli.
Tarkista laitteessa käytettävän veden
laatu/tyyppi, jos rajoitukset koskevat
sitä.
Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
Valmistaja ei ota vastuuta
mahdollisista vaurioista, jotka johtuvat
väärästä tai asiattomasta käytöstä.
Pidä silitysrauta ja sen johto alle
8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa,
kun se on toiminnassa tai jäähtyy.
Sikkerhetsråd
Les følgende anvisninger nøye før du
bruker maskinen for første gang.
Dette produktet kan brukes av barn
som er over 8 år og personer med
redusert fysisk eller psykisk helse eller
personer som mangler kunnskap
og erfaring, hvis de får tilsyn eller
instruksjoner om bruk av produktet
på en sikker måte og at de forstår
farene som er involvert ved bruk av
produktet. Barn skal ikke leke med
produktet. Rengjøring og vedlikehold
skal ikke gjøres av barn med mindre
de har tilsyn av en voksen.
Pass på at barn ikke leker med
apparatet.
Apparatet kan bare kobles til en
strømkilde med samme spenning og
frekvens som er angitt på typeskiltet!
Strykejernet må ikke brukes hvis det er
mistet i gulvet, hvis strykejernet eller
ledningen har synlige tegn på skade
eller hvis det lekker.
Apparatet må bare kobles til en jordet
stikkontakt. Om nødvendig kan du
bruke en skjøteledning som egner seg
for 10 A.
Hvis apparatet eller strømledningen
er skadet, må disse skiftes av
produsenten, produsentens
servicerepresentant eller tilsvarende
kvali sert person for å unngå fare.
Strykejernet må brukes og plasseres
på et stabilt underlag. Når du plasserer
strykejernet på stativet, må du
sørge for at stativet står på et stabilt
underlag.
Gå aldri fra apparatet uten tilsyn når
det er koblet til strømforsyningen.
Apparatet må slås av og kontakten
trekkes ut hver gang etter bruk
samt før apparatet rengjøres og
vedlikeholdes.
Støpselet må trekkes ut av
stikkontakten før vannbeholderen
fylles med vann.
Strømledningen må ikke komme borti
noen av apparatets varme deler.
Ikke senk apparatet i vann eller andre
væsker.
Ikke overskrid den maksimale
påfyllingsmengden som er angitt på
apparatet.
Hvis det  nnes begrensninger,
vennligst de ner vannkvalitet/type
vann som kan brukes på apparatet.
Dette apparatet er kun beregnet
på husholdningsbruk. Produsenten
påtar seg ikke ansvar for eventuell
skade som skyldes feilaktig bruk av
apparatet.
Hold strykejernet og ledningene bort
fra barn som er under 8 år når det er i
bruk eller avkjøles.
AEG IFU-DBS 2800 D.indd 23AEG IFU-DBS 2800 D.indd 23 28.11.13 23:3228.11.13 23:32
25
GB
D
F
NL
S
DK
FI
N
CZ
SK
RU
UA
PL
H
HR
I
RO
BG
SL
FI
Kangas Lämpötila Silityssuositus
Akryyli
Silitä nurjalta puolelta ilman höyryä.
Asetaattikuitu
Silitä nurjalta puolelta kosteana ilman höyryä tai sumuta kosteaksi
sumutepullolla.
Nylon ja polyesteri
Silitä nurjalta puolelta kosteana tai sumuta kosteaksi.
Raion
Silitä nurjalta puolelta.
Viskoosi
Silitetään pääasiassa ilman höyryä. Höyryä voidaan käyttää valmistajan
ohjeiden mukaisesti.
Silkki
Silitä nurjalta puolelta. Silitä toisen kankaan läpi, jotta kangas ei ala
kiiltämään.
Puuvillasekoitteet
Tarkista pesulapun ohjeet ja noudata valmistajan ohjeita. Käytä alhaisinta
vaadittua lämpötilaa.
Villa ja villasekoitteet
Silitä höyryllä nurjalta puolelta tai silitä kankaan läpi.
Puuvilla
Silitä ilman höyryä nurjalta puolelta kosteana tai sumuta kosteaksi
sumutepullolla. Käytä keskilämpötilaa tai korkeaa lämpötilaa.
Vakosametti
Silitä höyryllä nurjalta puolelta tai silitä kankaan läpi.
Pellava
- maksimi
Silitä nurjalta puolelta tai kankaan läpi, etenkin tummien värien kohdalla,
jotta kangas ei ala kiiltää. Silitä ilman höyryä nurjalta puolelta kosteana
tai sumuta kosteaksi sumutepullolla. Käytä keskilämpötilaa tai korkeaa
lämpötilaa.
Denim
- maksimi
Käytä suurinta höyryasetusta.
Vaihteleva silitysnopeus ja kankaan kosteus voivat aiheuttaa sen, että optimaalinen asetus ei vastaa taulukon suositusta.
Silitystaulukko /
N
Sto Temperaturinnstilling Anbefalt bruk
Akryl
Tørrstrykes på vrangen
Acetat
Tørrstrykes på vrangen mens sto et fremdeles er fuktig, eller bruk spray for
å fukte.
Nylon og polyester
Strykes på vrangen mens sto et fremdeles er fuktig, eller bruk spray for å
fukte.
Rayon
Strykes på vrangen.
Viskose
Tørrstrykes hovedsakelig. Damp kan brukes i henhold til produsentens
anvisninger.
Silke
Strykes på vrangen. Bruk strykeklede for å unngå blanke merker.
Bomullsblandinger
Kontroller merkelappen og følg produsentens anvisninger. Bruk
innstillingen for de  brene som krever lavest innstilling.
Ull og ullblandinger
Dampstrykes på vrangen, eller bruk strykeklede
Bomull
Tørrstrykes mens sto et fremdeles er fuktig, eller bruk spray for å fukte. Bruk
damp, middels til høy.
Kord øyel
Dampstrykes på vrangen, eller bruk strykeklede.
Lin
til “max”
Strykes på vrangen, eller bruk strykeklede for å unngå blanke merker, særlig
med mørke farger. Tørrstrykes mens sto et fremdeles er fuktig, eller bruk
spray for å fukte. Bruk damp, middels til høy.
Denim
til “max”
Bruk maksimal damp.
Ulik strykehastighet og sto ets fuktighet kan gjøre at den optimale innstillingen kan være forskjellig fra den som er anbefalt i
tabellen!
Stryketabell
AEG IFU-DBS 2800 D.indd 25AEG IFU-DBS 2800 D.indd 25 28.11.13 23:3228.11.13 23:32
26
1
2
3
1. Ta försiktigt bort allt
förpackningsmaterial. Placera
ånggeneratorn och strykjärnet vågrätt
på strykbrädan eller en värmetålig,
stabil yta på samma höjd som en
strykbräda.
Ta upp och räta ut elkabeln och
ångledningen.
3. Fyll alltid vattentanken upp till
MAX-nivån med kallt vatten.
Komma igång /
2. Ta bort vattentanken genom att ta
tag i urtaget på undersidan och dra
det bort från basenheten.
1. Fjern omhyggeligt al
emballagen. Placer strygejernet
med dampgenerator vandret på
strygebrættet eller varmeafvisende og
sikkert underlagt i samme højde som
et strygebræt.
Vikl strømledning ud og ret den ud
sammen med dampledningen.
3. Fyld altid vandtanken op til
niveauet MAX med koldt vand fra
hanen.
Sådan kommer du i gang
2. Fjern vandtanken ved at tage fat i
hullet nedenunder og trække den
forsigtigt ud af bunden.
S
DK
FI
N
1. Poista huolellisesti kaikki
pakkausmateriaalit. Aseta
höyrysilitysasema vaakasuuntaisesti
silityslaudalle tai muulle
lämmönkestävälle, vakaalle tasolle,
joka on samalla korkeudella kuin
silityslauta.
Suorista virtajohto ja höyryletku.
3. Täytä vesisäiliö aina merkintään
MAX saakka kylmää hanavettä
käyttäen.
Aluksi /
2. Irrota vesisäiliö tarttumalla sen
alaosassa olevaan ulokkeeseen ja vedä
säiliö varovasti irti jalustasta.
1. Fjern all emballasje forsiktig.
Plasser dampstrykejernet horisontalt
på strykebrettet eller på en
varmebestandig, sikker over ate i
samme høyde som et strykebrett.
Krøll ut og rett ut strømledningen og
dampledningen.
3. Fyll alltid på vannbeholderen til
MAX-merket med kaldt springvann.
Slik kommer du i gang
2. Fjern vannbeholderen ved å ta tak
i sporet på undersiden og trekke det
forsiktig bort fra sokkelen.
AEG IFU-DBS 2800 D.indd 26AEG IFU-DBS 2800 D.indd 26 28.11.13 23:3228.11.13 23:32
27
GB
D
F
NL
S
DK
FI
N
CZ
SK
RU
UA
PL
H
HR
I
RO
BG
SL
1
2
4. Töm vattentanken så att eventuella
partiklar från tillverkningen sköljs ut.
5. Fyll vattentanken igen med kallt
kranvatten.
6. Sätt vattentanken i basenheten. Se
till att vattentanken låses fast säkert.
4. Tøm vandtanken f
or at skylle eventuelt
fremmedmateriale ud, som kan være
blevet tilbage efter produktionen.
5. Genfyld vandtanken med koldt vand. 6. Indsæt vandtanken i grundenheden.
Sørg for vandtanken sidder på plads.
4. Tyhjennä vesisäiliö huuhdellaksesi pois
siihen valmistuksen aikana mahdollisesti
jääneet vieraat hiukkaset.
5. Täytä vesisäiliö uudelleen kylmällä
vesijohtovedellä.
6. Aseta vesisäiliö jalustaan. Varmista,
että vesisäiliö asettuu tukevasti
paikalleen.
4. Tøm vannbeholderen for å skylle ut
eventuelle fremmede partikler som
kan være fra produksjonsprosessen.
5. Fyll vannbeholderen igjen med kaldt
springvann.
6. Sett vannbeholderen inn i sokkelen.
Sørg for at vannbeholderen festes
godt på plass.
AEG IFU-DBS 2800 D.indd 27AEG IFU-DBS 2800 D.indd 27 28.11.13 23:3228.11.13 23:32
28
1
2
Komma igång /
7. Anslut ångstrykjärnet till elnätet.
Tryck på strömbrytaren.
8. Vrid temperaturvredet medurs
till den högsta inställningen.
Temperaturindikeringslampan
på strykjärnet tänds. Den
slocknar när den inställda
temperaturen har uppnåtts.
Temperaturindikeringslampan
tänds och släcks när den inställda
temperaturen bibehålls.
9. När ånglampan tänds, tryck
inångknappen i ungefär en minut för
att skapa ånga, och håll sedan inne
i ytterligare en minut för att rengöra
ånggenereringssystemet.
Stryk en gammal handduk för
att se till att eventuella rester från
strykjärnets insida inte hamnar på ren
tvätt. Torka av sulans yta med en lätt
fuktad trasa vid behov.
7. Tilslut dampstrygejernet til
strømforsyningen. Tryk på afbryderen.
8. Drej temperaturskiven med uret
til maks. Temperaturindikatoren
lyser på strygejernet. Den slukkes,
når den valgte temperatur er nået.
Temperaturindikatoren tændes og
slukkes, når den rette temperatur
opretholdes.
9. Når damplampen lyser, skal du trykke
på dampknappen og holde den nede
i ca. et minut for at få damp, og du skal
derefter holde den nede i et minut mere
for at rengøre fordamperenheden.
Stryg et gammelt håndklæde , så der
ikke overføres rester inde i strygejernet
til vasketøjet. Efter behov kan du tørre
bunden af med en let fugtet klud.
Sådan kommer du i gang
D
S
DK
FI
N
7. Kytke höyrysilitysasema
verkkovirtaan. Paina virtakytkintä.
8. Käännä lämpötilan säädintä
myötäpäivään, kunnes se on
maksimiasennossa. Silitysraudassa
oleva lämpötilan merkkivalo syttyy.
Merkkivalo sammuu, kun haluttu
lämpötila on saavutettu. Lämpötilan
merkkivalo syttyy ja sammuu ilmaisten
oikean lämpötilan ylläpitämistä.
9. Kun höyryn merkkivalo syttyy,
paina ja pidä alhaalla höyrypainiketta
noin yhden minuutin ajan
höyry aktivoimiseksi, pidä sen
jälkeen alhaalla toisen minuutin
ajan höyrytysjärjestelmä n
puhdistamiseksi.
Silitä vanha pyyheliina
varmistaaksesi, etteivät raudan
sisällä olevat jäämät siirry pyykkiin.
Pyyhi pohjalevy tarvittaessa nihkeällä
liinalla.
Aluksi /
7. Koble dampstrykejernet til
stikkontakten. Trykk på på/av-
knappen.
8. Drei termostatbryteren med
urviserne til maksimum innstilling.
Deretter vil temperaturindikatoren
lyse på strykejernet. Når temperaturen
som er angitt, er nådd, slukkes lyset.
Indikatorlampen for temperaturen
går av og på mens riktig temperatur
opprettholdes.
9. Når damplampen lyser, trykk og hold
dampknappen nede i ca. ett minutt
for å slippe ut damp, og deretter hold
den nede i ett minutt til, for å rengjøre
dampkokesystemet.
Stryk et gammelt håndkle for å sikre
at eventuelle rester inni strykejernet
ikke blir overført til tøyet. Platen kan
tørkes av med en fuktig klut ved
behov.
Slik kommer du i gang
AEG IFU-DBS 2800 D.indd 28AEG IFU-DBS 2800 D.indd 28 28.11.13 23:3228.11.13 23:32
29
GB
D
F
NL
S
DK
FI
N
CZ
SK
RU
UA
PL
H
HR
I
RO
BG
SL
1
2
S
1. Anslut ångstrykjärnet till elnätet.
Tryck på strömbrytaren.
2. När strömbrytaren trycks ner tänds
kontrollampan. Vänta i en eller två
minuter tills ånglampan tänds.
3. Aktivera ångan genom att trycka
på ångknappen. När du släpper
knappen, se till att nyttja all ånga
innan du ställer tillbaka strykjärnet på
avställningsplatsen på ångstationen.
Bruksanvisning /
DK
1. Tilslut dampstrygejernet til
strømforsyningen. Tryk på afbryderen.
2. Når strømafbryderen aktiveres, lyser
strømlampen. Vent et eller to minutter
indtil damplampen lyser.
3. Aktiver dampen ved at trykke
på dampknappen. Når du trykker
på knappen, brug da al damp før
du sætter strygejernet tilbage i
strygejernsholderen.
Betjeningsvejledning
FI
1. Kytke höyrysilitysasema
verkkovirtaan. Paina virtakytkintä.
2. Kun painat virtakytkintä, virran
merkkivalo syttyy. Odota pari
minuuttia, kunnes höyryn merkkivalo
syttyy.
3. Aktivoi höyrytoiminto painamalla
höyrypainiketta. Kun pysäytät
höyryntuoton, anna kaiken höyryn
poistua silitysraudasta ennen kuin
asetat sen paikalleen telineeseen.
Käyttöohjeet /
N
1. Koble dampstrykejernet til
stikkontakten. Trykk på på/av-
knappen.
2. Når strømbryteren trykkes, vil
strømlampen lyse. Vent en til to
minutter til damplampen lyser.
3. For å aktivere dampen, trykk på
damplampen. Når du slipper knappen,
sørg for at all damp er sluppet ut
innen du setter strykejernet tilbake i
holderen.
Brukerveiledning
AEG IFU-DBS 2800 D.indd 29AEG IFU-DBS 2800 D.indd 29 28.11.13 23:3228.11.13 23:32
30
4. La alltid strykejernet avkjøle
strykebrettet før det settes vekk. Tøm
vannbeholderen når strykejernet er
avkjølt. Lagre dampstrykejernet.
5. ALDRI snurr ledningen rundt
strykejernet.
6. Alltid lagre ledningen på siden av
strykejernet.
Brukerveiledning
4. Låt alltid strykjärnet svalna helt på
stödet innan du lägger undan det.
Töm vattentanken när strykjärnet
har svalnat. Lägg undan och förvara
ångstrykjärnet.
5. Linda ALDRIG elkabeln runt
strykjärnet.
6. Förvara alltid kabeln säkert
upplindad på sidan av strykjärnet.
Bruksanvisning /
4. Lad altid strygejernet køle helt
af på støtten, inden det sættes
væk. Når strygejernet er koldt,
tømmes vandtanken. Opbevar
dampstrygejernet.
5. Vikl ALDRIG strømledningen rundt
om strygejernet.
6. Opbevar altid ledningen oprullet
sikkert på siden af strygejernet.
Betjeningsvejledning
D
S
DK
FI
N
4. Anna silitysraudan jäähtyä
telineessä kunnolla, ennen kuin
siirrät sen säilytyspaikkaansa.
Tyhjennä vesisäiliö silitysraudan
jäähdyttyä. Siirrä höyrysilitysasema
säilytyspaikkaansa.
5. Älä KOSKAAN kierrä virtajohtoa
silitysraudan ympärille.
6. Säilytä johto löysänä vyyhtinä
silitysraudan vieressä.
Käyttöohjeet /
AEG IFU-DBS 2800 D.indd 30AEG IFU-DBS 2800 D.indd 30 28.11.13 23:3228.11.13 23:32
31
GB
D
F
NL
S
DK
FI
N
CZ
SK
RU
UA
PL
H
HR
I
RO
BG
SL
N
Rengjøring
1. Selvrensende prosedyre.
Dampstrykejernet har et innebygd
rengjøringssystem designet
for å holde dampen ventiler
og dampkammer klar av lo og
løst mineralmateriale. Sett opp
dampstrykejernet nær en vask.
Fyll vannbeholderen med kaldt
springvann.
2. Still temperaturbryteren til
minimum innstilling. Plugg inn og slå
på dampstrykejernet.
3. Når damplampen lyser er
strykejernet klar til selvrengjøring.
Hold strykejernet over vasken
i strykeposisjon. Trykk på
dampknappen i ca. tre minutter. Lo
og løst materiale vil da bli kastet ut fra
damphullene under sokkelen.
Rengöra /
2. Ställ in temperaturvredet på den
lägsta inställningen. Koppla in och slå
på ångstrykjärnet.
S
DK
Rengøring
1. Selvrengøringsprocedure.
Dampstrygejernet har et indbygget
rengøringssystem, der er designet til at
holde vandventilen, dampkammeret
og dampventilerne fri for fnug
og løse minerala ejringer. Placer
dampstrygejernet tæt på vasken. Fyld
vandtanken med koldt vand.
2. Indstil temperaturskiven til
minimum. Tilslut og tænd for
dampstrygejernet.
3. Når damplampen lyser, er
strygejernet klar til selvrengøring.
Hold strygejernet over vasken i
strygeposition. Tryk på dampknappen
i ca. tre minutter. Fnug og løst
materiale skubbes så ud af
damphullerne under pladen.
1. Procedur för självrengöring.
Ångstrykjärnet har ett inbyggt
rengöringssystem, som är avsett att
hålla ångventilerna och ångkammaren
fria från ludd och löst mineraliskt
material. Placera ångstrykjärnet nära
ett handfat. Fyll vattentanken med
kallt kranvatten.
3. När ånglampan tänds är str
ykjärnet
klart för självrengöringen. Håll
strykjärnet över handfatet med
sulan nedåt. Tryck ner och håll kvar
ångknappen i cirka tre minuter. Ludd
och löst material passerar ut genom
ånghålen under sulan.
Puhdistus /
1. Itsepuhdistustoiminto.
Höyrysilitysasemassa on sisäänrakennettu
puhdistusjärjestelmä, joka pitää
höyrykanavat ja -säiliön puhtaina
nukasta ja muista epäpuhtauksista.
Sijoita höyrysilitysasema pesualtaan
läheisyyteen. Täytä vesisäiliö kylmällä
vesijohtovedellä.
2. Aseta lämpötilan säädin
minimiasentoon. Kytke
höyrysilitysasema verkkovirtaan ja
toimintaan.
3. Kun höyryn merkkivalo
syttyy, silitysrauta on valmis
itsepuhdistustoimintoon. Pidä
silitysrautaa pesualtaan yläpuolella
silitysasennossa. Paina höyrypainiketta
noin kolme minuuttia. Nukka ja muut
epäpuhtaudet poistuvat pohjalevyn
höyryaukoista.
FI
AEG IFU-DBS 2800 D.indd 31AEG IFU-DBS 2800 D.indd 31 28.11.13 23:3328.11.13 23:33
32
Rengöra /
4. Vrid temperaturvredet medurs till
den högsta inställningen.
5. Stryk en fuktig duk eller handduk, så
att alla rester försvinner från sulan.
6. Vrid temperaturvredet tillbaka till
den lägsta inställningen. Stäng sedan
av ångstrykjärnet och koppla bort det
från elnätet. Töm vattentanken och
låt strykjärnet svalna helt innan du
lägger undan det.
Rengøring
4. Drej temperaturskiven med uret til
maks.
5. Stryg et fugtigt stykke stof eller et
håndklæde for at  erne a ejringer fra
sålen.
6. Indstil temperaturskiven tilbage til
minimum. Sluk for dampstrygejernet
og afbryd fra strømforsyningen. Tøm
vandtanken og lad strygejernet køle
helt af inden opbevaring.
DD
S
DK
FI
N
Puhdistus /
4. Käännä lämpötilan säädintä
myötäpäivään, kunnes se on
maksimiasennossa.
5. Silitä kostea liina tai pyyhe
puhdistaaksesi pohjalevyn
mahdollisista epäpuhtauksista.
6. Käännä lämpötilan säädin takaisin
minimiasentoon. Katkaise sitten
virta höyrysilitysasemasta ja irrota se
verkkovirrasta. Tyhjennä vesisäiliö ja
anna raudan jäähtyä kokonaan, ennen
kuin siirrät sen säilytyspaikkaansa.
Rengjøring
4. Drei termostatbryteren med
urviserne til maksimum innstilling.
5. Stryk en fuktig klut eller håndkle
for å  erne resterende materialer fra
sokkelen.
6. Still temperaturbryteren tilbake
til minimum innstilling. Deretter slå
av og koble dampstrykejernet fra
stikkontakten. Tøm vannbeholderen
og la strykejernet avkjøles helt før det
settes vekk.
AEG IFU-DBS 2800 D.indd 32AEG IFU-DBS 2800 D.indd 32 28.11.13 23:3328.11.13 23:33
33
GB
D
F
NL
S
DK
FI
N
CZ
SK
RU
UA
PL
H
HR
I
RO
BG
SL
1
2
S
Byta ut avkalkningskassetten /
1. Ta bort vattentanken genom att
ta tag i urtaget på undersidan och
dra det bort från basenheten. Lägg
vattentanken på en säker plats medan
du byter ut avkalkningskassetten.
2. F
ör bästa resultat rekommenderar
vi någon av våra egna kassetter med
referensnummer AEL05.
DK
Udskift afkalkningspatronen
1. Fjern vandtanken ved at tage fat i hullet
nedenunder og trække den forsigtigt
ud af bunden. Opbevar vandtanken
et sikkert sted, mens du udskifter
afkalkningspatronen.
2. Den bedste ydeevne opnås med
en patron fra vores sortiment,
referencenummer AEL05.
DK
FI
Vaihda kalkinpoistopatruuna /
1. Irrota vesisäiliö tarttumalla sen alaosassa
olevaan ulokkeeseen ja vedä säiliö
varovasti irti jalustasta. Aseta vesisäiliö
turvalliseen paikkaan siksi ajaksi, kun
vaihdat kalkinpoistopatruunan.
2. Suosittelemme käytettäväksi oman
valikoimamme patruunaa, jonka
tuotetunnus on AEL05.
N
Bytt ut antikalk-patronen
1. Fjern vannbeholderen ved å ta tak
i sporet på undersiden og trekke
det forsiktig bort fra sokkelen. Hold
vannbeholderen på et sikkert sted
mens du erstatter antikalk-patronen.
2. For best ytelse anbefaler vi patron
fra vårt sortiment, referansenummer
AEL05.
AEG IFU-DBS 2800 D.indd 33AEG IFU-DBS 2800 D.indd 33 28.11.13 23:3328.11.13 23:33
36
Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
Pohjalevyn rei'istä valuu vettä. Letkuihin on tiivistynyt vettä,
koska käytät höyryä ensimmäistä kertaa tai
et ole käyttänyt sitä vähään aikaan.
Suuntaa rauta poispäin silityslaudasta
ja paina höyrypainiketta, kunnes
silitysraudasta alkaa tulla höyryä.
Pohjalevy ei ole tarpeeksi kuuma. Säädä korkeampi lämpötila.
Lämpötilan säädin on viallinen: silitysrauta
ei ole tarpeeksi kuuma.
Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Pohjalevyn rei'istä valuu vaaleaa
nestettä.
Silitysrautaan on kertynyt kalkkia, koska
sitä ei ole huuhdottu säännöllisesti.
Puhdista silitysrauta. (katso kohta
“Puhdistus”.
Pohjalevyn rei'istä valuu ruskeaa
nestettä, joka tahraa silitettävän
kankaan.
Olet käyttänyt kemiallisia
kalkinpoistoaineita tai lisäaineita säiliön
vedessä.
Älä koskaan lisää tällaisia aineita
vesisäiliöön.
Pohjalevyn reikiin on keräytynyt kankaan
kuituja, jotka palavat.
Puhdista pohjalevy pehmeällä sienellä.
Pohjalevy on likainen tai ruskea ja voi
tahria kankaan.
Käytät liian korkeaa
lämpötilaa.
Tutustu lämpötilan säätämisestä
antamiimme suosituksiin.
Vaatteita ei ole huuhdeltu kunnolla tai
olet silittänyt uuden vaatteen pesemättä
sitä ensin.
Varmista, että pyykit on huuhdeltu
puhtaiksi pesuaineesta ja uudet vaatteet
kemikaaleista, jotka voivat imeytyä
silitysraudan sisälle.
Käytät tärkkiä. Älä koskaan suihkuta tärkkiä kankaan
silitettävälle puolelle.
Laitteen alapuolelta tulee höyryä tai
vettä.
Höyrysilitysasemassa on vikaa. Lopeta silitysaseman käyttö ja ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Ei tuota höyryä. Kun vesisäiliössä on vähän vettä. Täytä vesisäiliö MAX-tasoon saakka.
Silitysraudan vesisäiliössä on ilmaa. Kun höyryn merkkivalo syttyy, paina
höyrypainiketta vielä minuutin ajan
ilman poistamiseksi ja aktivoi sen
jälkeen höyry.
Vianetsintä
FI
AEG IFU-DBS 2800 D.indd 36AEG IFU-DBS 2800 D.indd 36 28.11.13 23:3328.11.13 23:33
38
Kassering
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialen är
miljövänliga och går att återvinna.
Plastkomponenterna är markerade med
exempelvis >PE<, >PS< osv.
Kassera förpackningsmaterialet i
därför avsedd container i kommunens
återvinningsanläggningar.
Gammal apparat
Symbolen
på produkter eller
förpackningar visar att produkten inte
kan hanteras som hushållsavfall. Den ska
istället lämnas till rätt insamlingsställe
för återvinning av elektrisk och
elektronisk utrustning. Genom att se till
att produkten kasseras på rätt sätt bidrar
du till att förhindra potentiella negativa
konsekvenser för miljön och människors
hälsa, som annars skulle kunna uppstå
på grund av felaktig avfallshantering
av produkten. För mer detaljerad
information om återvinning av produkten
kontaktar du ditt kommunkontor, en
avfallsstation för hushållssopor eller
a ären där du köpte produkten.
Kassering /
Bortska else
Emballage
Emballagen er miljøvenlig og kan
genbruges. Plastickomponenter er
markeret med f.eks. >PE<, >PS< osv.
Bortskaf emballagen på en kommunal
genbrugsstation i de relevante
containere.
Gamle apparater
Symbolet
på produktet eller dets
emballage viser, at produktet ikke må
håndteres som husholdningsa ald.
Det skal i stedet a everes på
genbrugsstationen, der sørger for
genbrug og genindvinding af elektrisk
og elektronisk udstyr. Ved at sikre at dette
apparat bortska es korrekt, medvirker
du til at forhindre de potentielle negative
konsekvenser for miljøet og menneskers
sundhed, som ellers kan være resultatet
af forkert a aldshåndtering af dette
apparat. Du kan få  ere oplysninger
om genbrug af dette apparat hos
teknisk forvaltning i din kommune, på
genbrugsstationen eller det sted, hvor du
købte apparatet.
Bortskaffelse
S
DK
FI
N
Hävittäminen
Pakkausmateriaalit
Pakkausmateriaalit ovat
ympäristöystävällisiä ja ne voidaan
kierrättää. Muoviosat on merkitty, esim.
>PE<, >PS<.
Hävitä pakkausmateriaalit laittamalla ne
oikeisiin jäteastioihin.
Vanha laite
Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva
symboli
tarkoittaa, että tuotetta
ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen
sijaan laite on vietävä asianmukaiseen
kierrätyspisteeseen, joka ottaa
vastaan sähkö- ja elektroniikkaromua.
Varmistamalla tuotteen oikean
hävittämisen autat estämään ympäristölle
ja terveydelle aiheutuvia kielteisiä
vaikutuksia, jotka tuotteen virheellisestä
hävittämisestä koituisivat. Saat lisätietoja
tuotteen kierrättämisestä ottamalla
yhteyttä kunnalliseen jätelaitokseen,
kotitalousjätteen keräyspalveluun tai
tuotteen ostopaikkaan.
Hävittäminen /
Kassering
Emballasje
Emballasjen er miljøvennlig og kan
gjenvinnes. Plastkomponentene er
identi sert av markeringer, f.eks. >PE<,
>PS< osv.
Kast emballasjen i riktig beholder ved et
o entlig resirkuleringspunkt.
Gammelt apparat
Symbolet
på produktet eller
emballasjen angir at produktet ikke
skal behandles som husholdningsavfall.
Det må i stedet leveres inn til et egnet
returpunkt for gjenvinning av elektrisk
og elektronisk utstyr. Ved å sørge for at
produktet kastes på en forsvarlig måte
bidrar du til å forhindre mulige negative
miljø- og helsemessige konsekvenser,
som ellers ville kunne oppstå ved
uforsvarlig avfallshåndtering. Hvis du
vil ha mer informasjon om gjenvinning
av produktet, kan du ta kontakt med
lokale myndigheter, den kommunale
renovasjonstjenesten eller forretningen
der du kjøpte produktet.
Kassering
AEG IFU-DBS 2800 D.indd 38AEG IFU-DBS 2800 D.indd 38 28.11.13 23:3328.11.13 23:33
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92

AEG DBS2800 Ohjekirja

Kategoria
Irons
Tyyppi
Ohjekirja