Indesit KN6C11(W)/SK Käyttöohjeet

Brändi
Indesit
Kategoria
ovens
Malli
KN6C11(W)/SK
Tyyppi
Käyttöohjeet
English
GB
Operating Instructions
COOKER AND OVEN
Contents
Operating Instructions,1
Description of the appliance-Overall view,2
Description of the appliance-Control Panel,3
Installation,4
Start-up and use,6
Cooking modes,6
Using the hob,9
Precautions and tips,10
Care and maintenance,11
Assistance,11
KN6C11/SK
NO
Norsk
Bruksanvisning
KOMFYR OG STEKEOVN
Innholdsfortegnelse
Bruksanvisning,1
Beskrivelse av apparatet -Oversikt, 2
Beskrivelse av apparatet-Kontrollpanel, 3
Installasjon,28
Oppstart og bruk,30
Stille inn klokken,31
Bruke stekeovnen,32
Forholdsregler og tips,34
Rengjøring og vedlikehold,35
Service,35
DA
Dansk
Brugsanvisning
KOMFUR OG OVN
Indhold
Brugsanvisning,1
Beskrivelse af apparatet- Generel oversigt,2
Beskrivelse af apparatet,-Betjeningspanel,3
Installation, 12
Ibrugtagning,14
Indstilling af ur,14
Brug af den kogepladen,17
Forholdsregler og tips,18
Vedligeholdelse,19
Assistance,19
F I
Suomi
Käyttöohjeet
LIESI JA UUNI
Sisällysluettelo
Käyttöohjeet,1
Laitteen kuvaus- Yleiskuva,2
Laitteen kuvaus- Ohjauspaneeli,3
Asennus,36
Valmistelu ja käyttö,38
Ajastimen asettaminen,39
Keittotason käyttö,41
Varotoimet ja neuvoja,42
Hoito ja huolto,43
Huoltoapu,43
Svenska
SV
Bruksanvisning
SPIS OCH UGN
Innehållsförteckning
Bruksanvisning,1
Beskrivning av utrustningen -Översiktsvy,2
Beskrivning av utrustningen-Manöverpanel,3
Installation,20
Start och användning, 22
Användning av spishällen,23
Användning av ugnen,24
Säkerhetsföreskrifter och råd, 26
Underhåll och skötsel,27
Service,27
2
1.Glass ceramic hob
2.Control panel
3..Sliding grill rack
4.DRIPPING pan
5.Adjustable foot
6.GUIDE RAILS for the sliding racks
7.position 5
8.position 4
9.position 3
10.position 2
11.position 1
Description of the appliance
Overall view
GB
1 Glaskeramisk koge ade
2 Betjeningspanel
3 RIST/PLADE hylde
4 BRADEPANDE hylde
5 Justerbar fod
6 SKINNER til glidehylder
7 position 5
8 position 4
9 position 3
10 position 2
11 position 1
Beskrivelse af apparatet
Generel oversigt
DA
1 Lasikeraaminen keittotaso
2 Kojetaulu
3 Uunin grillitaso
4 Uunipannu tai keittoastia
5 Säädettävät jalat
6 LIUKUOHJAIMET liukuville ritilöille
7 asento 5
8 asento 4
9 asento 3
10 asento 2
11 asento 1
Laitteen kuvaus
Yleiskuva
FI
1Glasskeramikktopp
2 Kontrollpanel
3 RILLER
4 Rille til LANGPANNE
5 Justerbar fot
6 Skinner for rister
7 posisjon 5
8 posisjon 4
9 posisjon 3
10 posisjon 2
11 posisjon 1
Beskrivelse av apparatet
Oversikt
NO
2
3
1
4
6
9
10
11
5
7
8
5
1 Elektriska kokplatta / Glaskeramikhäll
2 Manöverpanel
3 GALLERFALS
4 PLÅTFALS
5 Justerfot
6 GLIDSKENOR för falsar
7 läge 5
8 läge 4
9 läge 3
10 läge 2
11 läge 1
Beskrivning av maskinen
Översiktsvy
SV
SV
GB
3
Description of the appliance
Control panel
GB
1.SELECTOR knob
2.THERMOSTAT indicator light
3.THERMOSTAT knob
4.TIMER knob
5.Electric HOTPLATE control knob
6.ELECTRIC HOTPLATE indicator light
Beskrivelse af apparatet
Betjeningspanel
DA
1.PROGRAMMERER- bryter
2.TERMOSTAT GRILL- indikator- indikator
3.TERMOSTATBRYTER
4.TIDSUR
5.KOKESONE - brytere
6.KOKESONE PÅ indikator
1.Omskifterknap for den elektriske ovn
2.TERMOSTAT indikatorlys
3.Termostatknap
4.TIMER-knap
5.VARM PLADE knapper
6.VARM PLADE indikatorlys
Beskrivelse av apparatet
Kontrollpanel
NO
Laitteen kuvaus
Ohjauspaneeli
FI
1.Nappula OHJELMANSÄÄDIN
2. Merkkivalo TERMOSTAATTI
3.Nappula TERMOSTAATTI
4.AJASTIN
5.Nappulat KEITTOLEVY
6.Merkkivalo KEITTOLEVY PÄÄLLÄ
3
6
1
2
4
5
Beskrivning av maskinen
Manöverpanel
SV
1.PROGRAMVRED
2.Kontrollampa TERMOSTAT
3.TERMOSTATVRED
4.Knapp för ELEKTRISK PLATTOR
5.Kontrollampa ELEKTRISK PLATTOR
6.Knapp för ELEKTRISK PLATTOR
36
FIN
Asennus
Seuraavat ohjeet on tarkoitettu pätevälle asentajalle
varmistamaan, että tämä suorittaa teknisen asennuksen,
säädön ja huollon parhaalla mahdollisella tavalla sekä
voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Tärkeää: irrottakaa aina liesi sähkövirrasta ennen minkä
tahansa huolto-, säätö- tms toimenpiteen suorittamista.
Lieden asennus
Liesi on mahdollista asentaa keittiökalusteiden viereen,
jotka eivät ole lieden työskentelytasoa korkeampia. Seinä,
joka koskettaa lieden takaseinää, tulee olla valmistettu
palamattomasta materiaalista. Toiminnan aikana lieden
takaseinän lämpötila voi noustä yli 50°C korkeammaksi
verrattuna ympäristön lämpötilaan. Lieden oikean
asennuksen varmistamiseksi tulee noudattaa seuraavia
varotoimia:
a) Laite voidaan asentaa keittiöön, olohuoneeseen tai
yksiöön, mutta ei kylpyhuoneeseen.
b) Laitteen ympärillä olevat kalusteet täytyy sijoittaa
vähintään 200 mm päähän lieden pinnasta, mikäli
liesi on korkeampi kuin kalusteiden työskentelytaso.
Verhoja ei tule laittaa lieden taakse tai ainakaan ei
lähemmäksi kuin 200 mm laitteen laidoista.
c) Mahdolliset liesituulettimet tulee asentaa niiden
käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.
d) Mikäli liesi asennetaan hyllyn alle, tämä tulee sijoittaa
vähintään 420 mm (millimetrin) päähän tasosta.
Vähimmäisetäisyys, joka vaaditaan sijoitettaessa
tulenarka keittiökaluste työskentelytason päälle on 700
mm.
e) Seinä, joka koskettaa lieden takaseinää, tulee olla
valmistettu palamattomasta materiaalista.
HOOD
420
Min.
min. 650 mm. with hood
min.
700 mm. without hood
mm.
600
Min. mm.
420
Min. mm.
Vaaitus (olemassa ainoastaan tietyissä malleissa)
Laitteen alaosassa voidaan löytää 4 ruuveilla säädettävää
tukijalkaa, jotka mahdollistavat laitteen vaaituksen, mikäli
tarpeen. On välttämätöntä, että laite asetetaan vaakasuo-
raan asentoon.
Jalkojen asennus (olemassa ainoastaan tietyissä
malleissa)
Lieden korkeuden säätö
Liesi valmistetaan tehtaalla 900 mm korkeaksi. Se voidaan
alentaa 850 mm korkeuteen irrottaen jalustan liikkuva osa.
Poista ruokien lämmityslaatikko. Ruuvimeisseliä käyttäen
irroita kulmissa olevat 6 ruuvia “B”. Poista myös säätöjalat
“A” (katso kuva A). Lieden vaaittamiseksi ruuvaa jalat “A”
jalustaan (katso kuva B).
B
A
A
Kuva A Kuva B
Syöttöjohdon liitäntä
Pääterasian avaaminen:
Ruuvitalttaa käyttäen nosta pääterasian kannen
sivukielekkeet;
Vedä ja avaa pääterasian kansi.
Johdon käyttöönottamiseksi suorita seuraavat toimenpiteet:
ruuvaa irti kaapelinpuristimen ruuvi ja liitinruuvit
Huomaa: liitinsillat esiasetetaan tehtaalla 230V:n
yksivaiheista liitäntää varten (kuva A).
kuvan C ja kuva D sähköliitäntöjen suorittamiseksi,
käytä kahta liitinsiltaa, jotka sijaitsevat laatikon sisällä
(kuva B - viite „P”)
kiinnitä syöttöjohto asianmukaiseen kiristimeen ja sulje
kansi.
Toimitettavat jalat ovat asennettavissa upottamalla lieden
jalustan alle.
FIN
37
Syöttöjohdon liittäminen verkkovirtaan
Asenna johtoon pistoke, joka on normalisoitu
tietolaatan osoittamalle kuormitukselle. Mikäli
joudutaan käyttämään suoraa liitäntää verkkoon,
on tarpeen asettaa laitteen ja sähköverkon välille
moninapainen katkaisija, jonka kontaktien välinen
aukeama on vähintään 3 mm ja joka on mitoitettu
kuormituksen mukaan sekä joka on voimassa olevien
määräysten mukainen (maadoitusjohtoa ei tule
katkaista katkaisijalla).
Syöttöjohto tulee sijoittaa siten, että sen lämpötila ei
nouse missään kohdassa 50°C ympäristön lämpötilaa
korkeammaksi.
Ennen liitännän suorittamista varmista, että
Tämän laitteen sähköturvallisuus on varmistettu
ainoastaan silloin, kun laite on virheettö
mästi liitetty tehokkaaseen maadoituslaitteistoon,
joka vastaa voimassa olevia
sähköturvallisuusmääräyksiä. On välttämätöntä
varmistaa tämä perustavaa laatua oleva
turvallisuusvaatimus ja epävarmassa tapauksessa
tulee pyytää, että pätevä ammattihenkilö tarkistaa
laitteen huolellisesti. Valmistajaa ei voida pitää
vastuullisena vahingoissa, jotka aiheutuvat laitteen
maadoitusliitännän puutteesta.
Ennen laitteen yhdistämistä verkkovirtaan tarkista,
että laatan tiedot (sijoitettu laitteeseen ja/tai
pakkaukseen) vastaavat paikallisen sähköverkon
ja kaasuverkon tietoja.
Fig. A
N
L2
L3
L1
P
Fig. B
230V ~
H05 RR-F 3x4 CEI-UNEL 35363
400V 2N~
H05 RR-F4x2.5 CEI-UNEL 35363
400V 3N~
H05 RR-F5x1.5 CEI-UNEL 35363
L
N
NL1L2L3
L2L1N
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
1
2
3
4
5
Fig. D
Fig. C
Tarkista, että laitteen ja sähköpistorasioiden
kuormitettavuusarvot ovat sopivat laatassa oleviin
laitteen maksimiarvoihin verrattuna. Epävarmassa
tapauksessa ota yhteyttä pätevään ammattitaitoiseen
henkilöön.
Mikäli pistorasia ja laitteen pistoke eivät sovi
yhteen, vaihdata pistorasia sopivaksi pätevällä
ammattihenkilöllä. Tämän tulee myös varmistaa,
että pistorasian johtojen halkaisija on sopiva laitteen
käyttämän ottotehon kanssa. Yleensä ei suositella
käytettäväksi liitinkappaleita, moninkertaisia
pistorasioita ja/tai jatkojohtoja. Mikäli niiden käyttö
osoittautuu välttämättömäksi, on tarpeen käyttää
ainoastaan yksinkertaisia tai moninkertaisia
liitinkappaleita ja jatkojohtoja, jotka vastaavat
voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä. Lisäksi
tulee varoa ylittämästä virtakestoisuuden rajaa,
joka on merkitty yksinkertaiseen liitinkappaleeseen
ja jatkojohtoihin, tai maksimitehoa, joka on merkitty
moninkertaiseen liitinkappaleeseen.Pistokkeen ja
pistorasian tulee olla helposti saavutettavissa.
TABLE OF CHARACTERISTICS
Oven dimensions
(HxWxD)
32x43.5x39,5 cm
Volume
60 l
Useful
measurements
relating to the oven
compartment
width 46cm
depth 42 cm
height 8.5 cm
Voltage and
frequency
see data plate
Ceramic hob
Front Left
Back Left
Back Right
Front Right
Max. ceramic hob
consumption
1700 W
1200 W
2100 W
1200 W
6200 W
ENERGY LABEL
Directive 2002/40/EC on the
label of electric ovens.
Standard EN 50304
Natural convection energy
consumption
heating mode: Static
This appliance conforms to the
following European Economic
Community directives:
2006/95/EC dated 12/12/06
(Low Voltage) and subsequent
amendments - 2004/108/EC
dated 15/12/04
(Electromagnetic Compatibility)
and subsequent amendments -
93/68/EEC dated 22/07/93 and
subsequent amendments.
2002/96/EC
1275/2008 (Stand-by/Off mode)
38
FIN
Uunin eri toimintoja hallitaan käyttäen ohjauspaneelin
nappuloita ja painikkeita.
!Ennen tuotteen käyttämistä poista kaikki muovikalvot
laitteen sivulaidoilta.
! Kun laitetta käytetään ensimmäistä kertaa,
suosittelemme, että asetat termostaatin korkeimpaan
asetukseen ja jätät uunin päälle noin puoleksi tunniksi
tyhjänä uunin luukku kiinni. Avaa sitten uunin luukku ja
anna huoneen tuulettua. Ensimmäisellä käyttökerralla
usein havaittava haju johtuu aineista, joita käytetään
uunin suojaamiseksi varastoinnin aikana ennen kuin se
asennetaan.
! Käytä ainoastaan alinta uunin tasoa, kun käytetään
paistinvarrasta kypsennykseen (mikäli olemassa).
Kaikkien muiden kypsennystapojen kanssa älä
koskaan käytä alinta tasoa äläkä koskaan laita mitään
uunin pohjalle sitä käytettäessä, koska tämä voisi
vahingoittaa emalia. Laita aina keittoastiat (kulhot,
alumiinifolio, jne.) laitteen mukana toimitetulle ritilälle,
joka on työnnetty uunin ohjaimiin.
Kypsennystavat
Kiertoilmauuni
Laita termostaatin nappula välille 60°C - Max.
Tässä asetuksessa ylempi ja alempi lämmityselementti
kytkeytyvät päälle. Tämä on klassinen, perinteinen
uunityyppi, jota on parannettu erinomaisella lämmön
jakelulla ja pienemmällä energiankulutuksella.
Kiertoilmauuni on edelleen vertaansa vailla, kun tulee
kypsentää monista eri aineksista valmistettuja ruokia
kuten kylkipaistia kaalin kanssa, espanjalaista turskaa,
kapakalaa lisäkkeiden kanssa, vasikanviillokkia ja riisiä,
jne.
Erinomaisia tuloksia saadaan myös valmistettaessa
härän- ja vasikanlihapohjaisia ruokalajeja
(haudutettu liha, gulassi, riista, kinkku, jne.), joita
tulee kypsentää hitaasti ja jotka vaativat valelua tai
nesteen lisäämistä. Se on edelleen paras menetelmä
kakkujen ja hedelmäjälkiruokien paistamiseen sekä
kypsennettäessä ruokalajeja peitetyssä kulhossa. Kun
kypsennetään kiertoilmatoiminnolla, käytä ainoastaan
yhtä uunipannua tai ritilää kerrallaan, muussa
tapauksessa lämmön jakautuminen on epätasaista.
Käytettäessä erilaisia käytettävissä olevia ritilöiden
korkeuksia voit tasapainottaa lämmön määrää uunin
ylä- ja alaosassa. Valitse eri ritiläkorkeuksien välillä sen
mukaan tarvitseeko ruokalaji paljon vai vähän lämpöä
ylhäältä.
Leivonnaiset
Aseta termostaatin nappula välille 60°C - Max.
Alempi lämmityselementti kytkeytyy päälle.
Tämä tapa sopii erityisen hyvin leivontaan ja herkkien
ruokien kypsennykseen - erityisesti kohotettaville
kakuille, koska alhaalta tuleva lämpö helpottaa
kohottamisprosessia.
Muista, että korkeampien lämpötilojen saavuttaminen
kestää pitkään ja sen vuoksi suosittelemme käyttämään
„Kiertoilmauunia” kyseisissä tapauksissa.
„Yläuuni”
Aseta termostaatin nappula välille 60°C - Max.
Ylempi lämmityselementti kytkeytyy päälle.
Tätä tapaa voidaan käyttää ruokien ruskistamiseen
kypsennyksen lopussa.
Grilli
Aseta termostaatin nappula asentoon Max
Ylempi keskuslämmityselementti kytkeytyy päälle.
Erittäin korkea ja suora grillin lämpötila mahdollistaa
lihan ja paistien pinnan ruskistamisen, jonka avulla
liha voidaan säilyttää mureana ja mehukkaana. Grilliä
suositellaan myös ruokalajeille, jotka vaativat korkeita
pintalämpötiloja: vasikanliha- ja naudanlihapihvit,
kylkipaisti, filee, hampurilaiset, jne.
Kappaleessa „Käytännöllisiä kypsennysohjeita”
annetaan joitain grillausesimerkkejä.
Uunin valo
Aseta nappula tunnuksen
kohdalle sen päälle
kytkemiseksi. Se valaisee uunin ja pysyy päällä, kun
mikä tahansa sähköinen lämmityselementti uunissa
kytkeytyy päälle.
Termostaatin valo
Tämä merkkivalo osoittaa, että uuni lämpiää. Kun se kytkeytyy
pois päältä, lämpötila uunin sisällä on saavuttanut asetuksen,
joka on suoritettu termostaattinappulalla. Tässä vaiheessa
valo kytkeytyy päälle ja pois päältä kuten uuni, joka säilyttää
lämpötilan vakaalla tasolla.
Ajastimen nappula
Jotta voidaan käyttää ajastinta, se tulee vetää
kääntämällä nappulaa melkein kokonainen kierros
myötäpäivään
. Sitten kääntämällä sitä takaisin
, aseta haluttu aika linjaamalla minuuttien numero
ohjauspaneelissa olevan merkin kanssa.
Valmistelu ja käyttö
FIN
39
Käytännöllisiä kypsennysohjeita
Kun kypsennetään uunissa käytä ainoastaan yhtä
uunipannua tai ritilää kerrallaan. Valitse ylempi tai
alempi ritilän korkeus sen mukaan tarvitseeko ruokalaji
enemmän vai vähemmän lämpöä ylhäältä.
Esilämmitys
Jos uunia tulee esilämmittää (yleensä tämä tulee tehdä
kohotettavia ruokia kypsennettäessä), suosittelemme,
että käytät „kiertoilmauunia” saavuttaaksesi halutun
lämpötilan mahdollisimman nopeasti. Kun esilämmitys
on suoritettu, punainen merkkivalo „E” sammuu ja voit
valita haluamasi kypsennystavan.
Kalan ja lihan kypsennys
Kun kypsennetään vaaleaa lihaa, riistalintuja ja kalaa,
käytä lämpötilaa välillä 180 °C - 200 °C.
Punaiselle pinnalta hyvin kypsennetylle mutta sisältä
murealle ja mehuisalle lihalle suositellaan, että aloitat
korkealla lämpötila-asetuksella (200°C-220°C) lyhyen
aikaa ja alennat myöhemmin uunin lämpötilaa.
Yleensä mitä isompi paisti, sitä alhaisempi lämpötila.
Laita liha ritilän keskelle ja aseta uunipannu sen alle
tippuvaa rasvaa varten.
Varmista, että ritilä on asetettu siten, että se on
uunin keskellä. Jos haluat lisätä lämpöä alhaalta,
käytä alempia ritilän korkeuksia. Maukkaita paisteja
varten (erityisesti ankka ja riista) peitä liha silavalla tai
pekonilla.
Kakkujen leipominen
Kakkuja leivottaessa muista aina esilämmittää uuni
äläkä avaa luukkua paistamisen aikana, jotta kakku ei
laskeudu.
Grillin käyttö
Käytä
“grilliä”asettaen ruoka grillin keskelle (3.
tai 4. tasolla pohjalta), koska ainoastaan ylemmän
lämmityselementin keskiosa kytketään päälle.
Käytä alempaa ritilää (1. taso pohjalta) laittaaksesi sille
uunipannun, joka kerää kaikki kastikkeet ja/tai rasvan ja
estää niiden valumisen uunin pohjalle.
Kun käytetään tätä tapaa, suosittelemme, että asetat
termostaatin korkeimpaan asetukseen. Tämä ei
kuitenkaan tarkoita sitä, ettet voisi käyttää alhaisempia
lämpötiloja, voit yksikertaisesti valita termostaatin
nappulalla haluamasi lämpötilan.
Paistinvartaalla
, varustetuissa malleissa voit
käyttää toimitettua varrassarjaa käytettäessä “grilliä”
Kyseisessä tapauksessa kypsennä uunin luukku kiinni
sijoittaen varrassarja kolmannelle uunin tasolle pohjalta
ja uunipannu alimmalle tasolle, jotta kerätään kastike
ja/tai rasva.
! Käytä aina grilliä uunin luukku suljettuna. Tällä tavalla
saat parhaan tuloksen ja säästät energiaa (noin 10%).
Grillin käytössä saadaan parhaat tulokset sijoittamalla
ritilä alemmille tasoille (katso kypsennystaulukkoa)
ja laittamalla uunipannu uunin ensimmäiselle tasolle
pohjalta, jotta voidaan estää rasvan tippuminen uunin
pohjalle sekä savun muodostuminen,
Luukun lukistuslaite
! Älä laita syttyviä materiaaleja uunin alapuolella olevaan
osastoon.
! Osaston (mikäli olemassa) sisäiset pinnat saattavat
tulla kuumiksi.
A
40
FIN
Kypsennysohjetaulukko uunille
Valitsin
nappulan
asetus
Kypsennettä
ruoka
Paino
(kg)
Kypsennysri
tilän asento
alhaalta
Esilämmitys-
aika
(minuuttia)
Termostaatti
-nappulan
asetus
Kypsennys-
aika
(minuuttia)
Kiertoilma
Ankka
Vasikan-, härän- tai
sianpaisti
Keksit (murotaikina)
Leivokset
Lasagne
Lammas
Makrilli
Rusinakakku
Kermahatut
Sokerikakku
Suolaiset piirakat
1
1
1
-
1
1
1
1
1
0.3
0.5
1.5
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
15
15
15
15
15
10
10
10
10
10
10
15
200
200
200
180
180
190
180
180
170
180
170
200
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
35-40
50-60
30-35
40-50
30-35
20-25
30-35
2
Leivonnai
set
Kohotettavat kakut
Leivokset
Hedelmäkakut
Voisarvet
0,5
1
1
0,5
3
3
3
3
15
15
15
15
160
180
180
160
30-40
35-40
50-60
25-30
3 Yläuuni
Ruuan täydellistä
ruskista varten
- 3/4 15 220 -
4 Grilli
Kampela ja mustekala
Kalmari ja katkarapu
kebabit
Turskafilee
Grillatut vihannekset
Vasikanlihapihvi
Kyljykset
Hampurilaiset
Makrillit
Paistetut leivät
1
1
1
1
1
1
1
1
4 kpl
4
4
4
3/4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
HUOM.: kypsennysajat ovat suuntaa antavia ja ne saattavat vaihdella henkilökohtaisten mieltymysten mukaan.
Kun kypsennät grillin kanssa, muista laittaa aina uunipannu 1. tasolle pohjalta.
FIN
41
Lasikeraamisen
keittotason käyttö
! Tiivisteissä käytettävä liima jättää rasvajäämiä lasiin.
Ennen laitteen käyttöä suosittelemme poistamaan
nämä erityisellä hankaamattomalla puhdistusaineella.
Muutaman ensimmäisen käyttötunnin aikana voidaan
havaita kumin hajua, joka häviää nopeasti.
Keittoalueiden päälle ja pois päältä
kytkeminen
Keittoalueen päälle kytkemiseksi käännä vastaavaa
nappulaa myötäpäivään.
Sen sammuttamiseksi käännä nappulaa
vastapäiväiseen suuntaan, kunnes se saavuttaa
asennon “0”.
Jos SÄHKÖLEVYN merkkivalo palaa, tämä osoittaa
sitä, että ainakin yksi keittotason levy on kytketty päälle.
Keittoalueet
Keittotaso on varustettu sähköisillä säteilylämmitykseen
perustuvilla elementeillä. Kun ne ovat käytössä,
keittotason seuraavat kohdat tulevat punaisiksi.
A. Keittoalue.
B. Jäämälämmön
merkkivalo: tämä osoittaa,
että vastaavan keittoalueen
lämpötila on korkeampi kuin
60°C, vaikka lämmityselementti
on kytketty pois päältä, mutta
se on edelleen kuuma.
Keittoalueet säteilylämmityselementtien kanssa
Ne vastaavat ominaisuuksiltaan kaasupolttimia: niitä
on helppo säätää ja ne saavuttavat asetetut lämpötilat
nopeasti mahdollistaen niiden toimittaman tehon
välittömän havaitsemisen.
Käännä vastaavaa nappulaa myötäpäivään johonkin
asentoon välillä 1 - 6.
Käytännöllisiä neuvoja lieden käyttöön
Käytä paksuja tasapohjaisia kattiloita, jotta ne
kiinnittyvät täydellisesti keittoalueeseen.
Käytä aina kattiloita, joiden halkaisija on riittävän
suuri peittääkseen keittolevyn kokonaan, jotta
voidaan käyttää kaikki tuotettu lämpö.
Varmista aina, että kattilan pohja on täysin puhdas
ja kuiva: tämä takaa sen, että kattilat kiinnittyvät
täydellisesti keittoalueeseen ja sekä kattilat että
keittolevy kestävät pidempään.
Vältä käyttämästä samoja keittoastioita, joita
käytetään kaasuliedellä: lämmön keskittyminen
kaasuliedellä saattaa aiheuttaa vääntymiä kattilan
pohjaan aiheuttaen sen, ettei se asetu tiiviisti
keittotason pinnalle.
Älä koskaan jätä keittoaluetta päälle ilman kattilaa
sen päällä, koska tämä saattaa vahingoittaa aluetta.
A
A
A
A
B
Asetus Normaali tai nopea levy
0 Pois päältä
1 Kasvisten, kalan kypsennys
2 Perunoiden kypsennys (höyryä
käyttäen), keitot, kikherneet, pavut.
3 Suurten ruokamäärien kypsennyksen
jatkaminen, minestronekeitto
4 Paistoon (keskikypsä)
5 Paistoon (keskimääräistä kypsempi)
6 Ruskistukseen ja nopeaan
kiehumispisteen saavuttamiseen
42
FIN
Varotoimet ja neuvoja
! Tämä laite on suunniteltu ja valmistettu
kansainvälisten turvamääräysten vaatimusten
mukaisesti.
Seuraavat varoitukset annetaan turvallisuuden
takaamiseksi ja ne tulee lukea huolellisesti.
Yleinen turvallisuus
Lasikeraaminen keittolevy kestää lämpötilan
vaihteluja ja iskuja. On kuitenkin hyvä muistaa,
että terät tai keittovälineet voivat pilata keittotason
pinnan. Jos näin tapahtuu, poista lieden pistoke
sähköpistorasiasta ja ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen, josta voit pyytää alkuperäisiä
varaosia. Yllä olevien ohjeiden noudattamatta
jättäminen voi vaarantaa laitteen turvallisuuden.
Jos keittotason pinta on säröytynyt, kytke laite pois
päältä estääksesi sähköiskujen tapahtuminen.
Laite on suunniteltu kotitalouskäyttöön kodissa ja sitä
ei ole tarkoitettu kaupalliseen tai teolliseen käyttöön.
Laitetta ei saa asentaa ulos edes katoksen alle. On
erittäin vaarallista jättää laite sateelle tai myrskyille
alttiiksi.
Älä kosketa laitetta paljain jaloin tai märillä tai
kosteilla käsillä ja jaloilla.
Laitetta saavat käyttää ainoastaan aikuiset
henkilöt ruuan valmistukseen tämän ohjekirjasen
kuvaamien ohjeiden mukaisesti. Mikä tahansa
muu laitteen käyttö (esim. huoneen lämmitys)
katsotaan sopimattomaksi käytöksi ja se on
vaarallista. Valmistaja ei vastaa mistään vahingosta
joka aiheutuu sopimattomasta, väärästä tai
kohtuuttomasta laitteen käytöstä.
Ohjekirjanen toimitetaan luokan 1 (eristetty) tai
luokan 2 – alaluokan 1 (upotettu 2 kaapin väliin)
laitteelle.
Kun laite on käytössä, lämmityselementit ja
jotkut osat uunin luukussa tulevat erittäin
kuumiksi. Varmista, ettet kosketa niitä ja pidä
lapset kaukana.
Varmista, etteivät muiden sähkölaitteiden sähkön
syöttöjohdot joudu kosketuksiin uunin kuumien osien
kanssa.
Tuuletukseen ja lämmön levittämiseen käytettäviä
aukkoja ei saa koskaan peittää.
Käytä aina uunikinnasta, kun asetat
kypsennysastioita uuniin tai kun poistat niitä.
Älä käytä syttyviä nesteitä (alkoholi, bensiini, jne.)
laitteen lähellä sen ollessa käytössä.
Älä laita syttyviä materiaaleja alempaan
varastointiosastoon tai itse uuniin. Jos laite kytketään
päälle vahingossa, ne voivat syttyä palamaan.
Varmista aina, että nappulat ovat asennossa
•, kun
laitetta ei käytetä
.
Kun irrotat laitteen pistokkeen sähköverkon
pistorasiasta, vedä aina itse pistokkeesta, älä
koskaan vedä johdosta.
Älä koskaan suorita mitään puhdistus- tai
huoltotoimenpiteitä ilman, että laite on irrotettu
sähköverkosta.
Jos laite rikkoutuu, älä missään tilanteessa yritä
korjata sitä itse. Kokemattomien henkilöiden
suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa vamman
tai laitteen muita toimintahäiriöitä. Ota yhteyttä
huoltoapuun.
Älä laita painavia esineitä avoimelle uunin luukulle.
Hävittäminen
Kun hävitetään pakkausmateriaaleja:
noudata paikallista lainsäädäntöä siten, että
pakkausmateriaalit voidaan käyttää uudelleen.
Sähkö- ja elektroniikkaromuun (WEEE) liittyvä
eurooppalainen direktiivi 2002/96/EY määrää,
että kodinkoneita ei saa hävittää normaalin
kaupunkijätteen mukana. Hävitettävät laitteet tulee
kerätä erikseen, jotta voidaan optimoida laitteen
sisältämien materiaalien uudelleenkäyttöön ja
kierrätykseen liittyvät kustannukset ja jotta estetään
mahdolliset vahingot ympäristölle ja terveydelle.
Rastitettu roskasäiliö merkitään kaikkiin tuotteisiin
muistuttamaan omistajaa hänen velvollisuudesta
huolehtia erillisestä jätteiden keräyksestä.
Hävitettävät laitteet voidaan kerätä julkisen
jätteenkeräyspalvelun toimesta, ne voidaan toimittaa
asianmukaiselle keräysalueelle tai, mikäli voimassa
oleva kansallinen lainsäädäntö sallii, ne voidaan
palauttaa jälleenmyyjille osana vaihtosopimusta uuden
vastaavan tuotteen kaupassa.
Kaikki tärkeimmät kodinkoneiden valmistajat
osallistuvat vanhojen ja käytöstä poistettujen
laitteiden keräys- ja hävitysjärjestelmien luomiseen ja
organisointiin.
Luonnon kunnioittaminen ja suojelu
Voit auttaa vähentämään sähköyritysten syöttöverkon
huippukuormitusta käyttämällä uunia myöhään
iltapäivällä tai varhain aamulla.
Pidä aina uunin luukku suljettuna, kun käytät
toimintoja GRILLI, KAKSOISGRILLLI ja
KAKSOISGRILLI PUHALTIMEN KANSSA: Tällä
tavalla saadaan parempi lopputulos ja säästetään
energiaa (noin 10%).
Tarkista luukun tiivisteet säännöllisin väliajoin ja
pyyhi ne puhtaiksi kaikista likajäämistä, jotta ne
asettuvat tiiviisti uunin luukulle, täten voidaan
ehkäistä lämmön leviämistä ympäristöön.
FIN
43
Laitteen sammuttaminen
Irrota laite sähkönsyötöstä ennen minkään toimenpiteen
suorittamista siihen.
! Älä koskaan käytä höyrypuhdistimia tai painepesureita
laitteen kanssa.
Uunin puhdistus
Ruostumatonta terästä olevat tai emalipinnoitteiset
ulkoiset osat ja kumitiivisteet voidaan puhdistaa
sienellä, joka huuhdellaan lämpimässä
saippuavedessä. Käytä erityistuotteita pinttyneiden
tahrojen poistamiseen. Puhdistuksen jälkeen huuhtele
ja kuivaa huolellisesti. Älä käytä hankaavia jauheita tai
syövyttäviä aineita.
Uunin sisäpuoli tulisi puhdistaa mieluiten jokaisen käytön
jälkeen silloin, kun on se on vielä haalea. Käytä kuumaa
vettä ja pesuainetta, huuhtele sitten ja kuivaa pehmeällä
kankaalla. Älä käytä hankaavia tuotteita.
Puhdista uunin lasiosat käyttäen sientä ja ei-hankaavaa
puhdistusainetta, kuivaa sitten läpikohtaisesti
pehmeällä kankaalla. Älä käytä karkeita hankaavia
materiaaleja tai teräviä metallikaapimia, koska ne voivat
naarmuttaa pintaa ja aiheuttaa säröjä lasiin.
Lisävarusteet voidaan pestä kuten jokapäiväiset
talousastiat ja ne kestävät myös astianpesukonetta.
Lika ja rasva tulee poistaa ohjauspaneelista ei-
hankaavan sienen tai pehmeän kankaan avulla.
Uunin tiivisteiden tarkastus
Tarkista tiivisteet uunin luukun ympärillä säännöllisesti.
Jos tiivisteet vahingoittuvat, ota yhteyttä lähimpään
palvelukeskukseen. Suosittelemme, että uunia ei käytetä
kunnes tiivisteet on vaihdettu.
Uunin lampun vaihtaminen
1. Uunin sähköverkosta irrottamisen
jälkeen poista lasikansi, joka suojaa
lampun pidintä (katso kuvaa).
2. Poista lamppu ja vaihda tilalle uusi
vastaava: jännite 230 V, teho 25 W,
kanta E 14.
3. Vaihda lamppu ja liitä uuni
sähköverkkoon.
Lasikeraamisen keittotason puhdistus
! Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä pesuaineita
(esimerkiksi suihkepulloissa olevat grillin ja uunin
puhdistusaineet), tahranpoistoaineita, ruosteenestoaineita,
jauhemaisia pesuaineita tai hankaavapintaisia sieniä: ne
saattavat naarmuttaa pinnan korjauskelvottomaksi.
Yleensä riittää, että keittotaso pestään
yksinkertaisesti kostealla sienellä ja kuivataan
imevällä talouspaperilla.
Jos keittotaso on erityisen likainen, hankaa sitä erityisellä
lasikeraamisten pintojen puhdistusaineella, huuhtele
sitten hyvin ja kuivaa huolellisesti.
Pinttyneemmän lian poistamiseksi käytä sopivaa
kaavinta (tätä ei toimiteta laitteen mukana). Poista
roiskeet mahdollisimman nopeasti odottamatta, että
laite jäähtyy välttääksesi sen, että jäämät muodostavat
kovan kerrostuman. Saat parhaan tuloksen käyttämällä
ruostumattomasta teräksestä valmistettua, erityisesti
lasikeraamisille pinnoille suunniteltua teräsvillaa, jota on
liotettu saippuavedessä.
Jos keittotasolle sulaa muovia tai sokeria sisältäviä
aineita, poista ne välittömästi kaapimella silloin, kun
pinta on vielä kuuma.
Kun keittotaso on puhdas, se voidaan käsitellä erityisellä
suojaavalla tuotteella: tuotteen jättämä näkymätön kalvo
suojaa pintaa roiskeilta kypsennyksen aikana. Tämä
huolto tulisi suorittaa silloin, kun laite on lämmin (ei kuuma)
tai kylmä.
Muista aina huuhdella laite huolellisesti puhtaalla
vedellä ja kuivata se läpikohtaisesti: jäämät voivat
muodostaa karstaa seuraavien kypsennysten aikana.
Ruostumattoman teräksen puhdistus
Ruostumattomaan teräkseen voi jäädä jälkiä pitkään
pinnalle jääneestä kovasta vedestä tai voimakkaista
pesuaineista, jotka sisältävät fosforia. Suosittelemme,
että teräspinnat huuhdellaan hyvin ja kuivataan sitten
huolellisesti.
Huoltoapu
Pidä seuraavat tiedot saatavilla:
Laitteen malli (Mod.)
• Sarjanumero (S/N).
Nämä tiedot voidaan löytää arvokilvestä, joka sijaitsee
laitteessa ja/tai pakkauksessa.
Hoito ja huolto
keraamisen tason
puhdistusväline
saatavissa
kaavin ( lasikaavin ) maalikaupat,
taloustavarakaupat,
kodinkoneliikkeet
Mr Muscle
Collo
Cerafix
Stahl-Fix
keraamisen tason
hdi t i
taloustarvikekaupat,
tavaratalot,
kodinkoneliikkeet,
huoltoliikkeet
/