Festool TS 75 EBQ-FS Käyttö ohjeet

Tyyppi
Käyttö ohjeet

Tämä käsikirja sopii myös

de Originalbetriebsanleitung - Tauchsäge 7
en Original Instructions - Plunge-cut saw 15
fr Notice d’utilisation d’origine- Scie plongeante 23
es Manual de instrucciones original - Sierra de incisión 31
it Istruzioni per l'uso originali - Sega ad affondamento 40
nl Originele gebruiksaanwijzing - Inval-cirkelzaagmachine 48
sv Originele gebruiksaanwijzing - Inval-cirkelzaagmachine 56
fi Alkuperäiset käyttöohjeet - Upotussaha 63
da Original brugsanvisning - Dyksav 71
nb Originalbruksanvisning - Dykksag 79
pt Manual de instruções original - Serra de incisão 86
ru Оригинальное руководство по эксплуатации - Погружная пила 94
cs Originál návodu k obsluze - Ponorná pila 103
pl Oryginalna instrukcja eksploatacji - Zagłębiarka 110
TS 75 EBQ
TS 75 EQ
Festool GmbH
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen
+49 (0)7024/804-0
+49 (0)7024/804-20608
www.festool.com
719101_B / 2019-03-06
Sisällys
1 Tunnukset..................................................63
2 Turvallisuusohjeet.....................................63
3 Määräystenmukainen käyttö.....................66
4 Tekniset tiedot...........................................66
5 Käyttöönotto.............................................. 66
6 Asetukset...................................................66
7 Koneen kanssa työskentely...................... 68
8 Tarvikkeet..................................................69
9 Huolto ja kunnossapito............................. 69
10 Ympäristö.................................................. 70
1 Tunnukset
Varoitus yleisestä vaarasta
Sähköiskuvaara
Lue käyttöopas, turvallisuusohjeet!
Käytä hengityssuojainta!
Käytä työkäsineitä!
Käytä kuulosuojaimia!
Käytä suojalaseja!
Älä hävitä kotitalousjätteiden mukana.
Verkkovirtajohdon irrotus
Verkkovirtajohdon kytkentä
Sahanterän mitat
a ... halkaisija
STOP
Sähködynaaminen pysäytysjarru
Elektroniikka säädettävän, tasaisen
kierrosluvun ja lämpötilavalvonnan
kanssa
Suojausluokka II
Ohje, vihje
Käsittelyohje
Mainitut kuvat ovat käyttöoppaan alussa.
2 Turvallisuusohjeet
2.1 Sähkötyökaluja koskevat yleiset
turvallisuusohjeet
VAROITUS!Lue kaikki turvallisuus- ja
käyttöohjeet. Turvallisuusohjeiden ja
käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönti voi
aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavia
vammoja.
Säilytä kaikki turvallisuusohjeet ja käyttöoh
jeet myöhempää tarvetta varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty termi "sähkötyö
kalu" tarkoittaa verkkokäyttöisiä sähkötyökalu
ja (verkkojohdon kanssa) tai akkukäyttöisiä säh
kötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
2.2 Konekohtaiset turvallisuusohjeet
Pidä sähkötyökalusta kiinni vain sen eris
tetyistä kahvapinnoista, kun teet töitä,
joissa käyttötarvike saattaa koskettaa pii
lossa olevia sähköjohtoja. Kosketus jänni
tettä johtavaan johtoon voi tehdä myös me
talliset koneenosat jännitteen alaisiksi ja
aiheuttaa sähköiskun.
Kiinnitä työkappale puristimilla tai muilla
apuvälineillä tukevalle alustalle. Jos pidät
työkappaleesta kiinni vain kädellä tai tuet
sitä omaa kehoasi vasten, se ei pysy va
kaasti paikallaan, jolloin on vaara menettää
koneen hallinta.
Odota, kunnes sähkötyökalu on pysähtynyt
kokonaan, ennen kuin laitat koneen syr
jään. Muuten käyttötarvike voi pureutua
alustan pintaan ja aiheuttaa sähkötyökalun
hallinnan menettämisen.
Älä käytä vääntyneitä tai murtuneita leik
kuuvarusteita ja sahanteriä. Älä käytä tylsiä
tai viallisia sahanteriä.
Ohjaa sähkötyökalu aina sahanterä käyn
nissä työkappaletta vasten.
Käytä soveltuvia henkilönsuojaimia: Kuu
losuojaimia, suojalaseja, hengityssuojainta
pölyä aiheuttavissa töissä, suojakäsineitä
karkeita materiaaleja käsiteltäessä ja terän
vaihdossa.
Työskentelyn yhteydessä voi syntyä haital
lista/myrkyllistä pölyä (esim. puupölyä tai
mineraalivillapölyä). Näiden pölylaatujen
koskettaminen tai hengittäminen voi ai
heuttaa vaaraa laitteen käyttäjälle tai lähel
lä oleville ihmisille. Noudata oman maasi
voimassaolevia turvallisuusmääräyksiä.
Suomi
63
Käytä terveytesi suojelemiseksi
P2-hengityssuojainta.
Kytke kone pölyä aiheuttavissa töissä aina
imuriliitäntään.
Sahaus
VAARA! Älä työnnä käsiäsi sahausa
lueen tai sahanterän lähelle. Pidä toisella
kädellä kiinni lisäkahvasta tai moottorin
rungosta. Kädet ovat suojassa sahanteräl
tä, kun pidät molemmilla käsillä kiinni pyö
rösahan kädensijoista.
Älä kosketa työkappaleen alapuolta. Suo
jus ei suojaa sinua sahanterältä työkappa
leen alapuolella.
Säädä sahaussyvyys työkappaleen pak
suuden mukaan. Terästä pitäisi näkyä työ
kappaleen alapuolella alle yksi kokonainen
hammaskorkeus.
Älä missään tapauksessa pidä sahauksen
aikana työkappaletta kädessä tai jalan
päällä. Kiinnitä työkappale tukevasti. Työ
kappale on ehdottomasti kiinnitettävä huo
lellisesti, jotta saat estettyä vartaloon kos
ketuksen, sahaterän jumiutumisen tai hal
linnan menettämisen mahdollisimman luo
tettavasti.
Pidä kiinni sähkötyökalun eristetyistä
kahvapinnoista, kun teet sellaisia töitä,
joissa käyttötarvike saattaa koskettaa pii
lossa olevia sähköjohtoja tai koneen
omaan verkkovirtajohtoa. Kosketus jännit
teiseen johtoon tekee myös sähkötyökalun
metalliosat jännitteen alaisiksi ja aiheuttaa
sähköiskun.
Käytä pitkittäissahauksessa aina ohjainta
tai suoraa ohjausta reunaa pitkin. Se pa
rantaa sahaustarkkuutta ja pienentää sa
hanterän jumittumisvaaraa.
Käytä aina oikean kokoisia ja sopivalla
kiinnitysreiällä varustettuja sahanteriä
(esim. vinoneliön muotoinen tai pyöreä).
Sahanterät, jotka eivät sovi sahan asennu
sosiin, pyörivät epäkeskisesti ja johtavat
hallinnan menetykseen.
Älä missään tapauksessa käytä vaurioitu
neita tai virheellisiä sahanterän kiristys
laippoja tai -ruuveja. Sahanterän kiristys
laipat ja -ruuvit on suunniteltu varta vasten
kyseiselle sahalle ja ne takaavat optimaali
sen tehokkuuden ja käyttöturvallisuuden.
Takaisku – aiheuttajat ja vastaavat turvalli
suusohjeet
Takaisku on äkillinen reaktio, jonka aiheut
taa jumittunut tai vinossa oleva sahanterä.
Tällöin saha tempautuu hallitsemattomasti
irti työkappaleesta ja sinkoutuu käyttäjän
suuntaan;
kapenevaan sahausuraan jumittuva sahan
terä pysähtyy ja moottorin vääntövoima
tempaisee laitteen käyttäjän suuntaan;
vinossa tai väärin sahausurassa olevan sa
hanterän takaosan hampaat saattavat ta
kertua työkappaleen pintaan, jolloin sahan
terä tempautuu irti sahausurasta ja saha
sinkoutuu taaksepäin käyttäjän suuntaan.
Takaisku johtuu sahan virheellisestä tai epäa
sianmukaisesta käytöstä. Sen voi estää sopivilla
varotoimenpiteillä, kuten seuraavana on kuvat
tu.
Ota molemmin käsin kiinni sahan kädensi
joista ja pidä käsivarsia sellaisessa asen
nossa, jossa pystyt hallitsemaan takaisku
voimia. Seiso aina sahanterän kyljen puo
lella, älä missään tapauksessa oleskele
samalla linjalla sahanterän sahausuraan
nähden. Takaiskun yhteydessä pyörösaha
saattaa tempautua taaksepäin. Oikein toi
mimalla käyttäjä pystyy kuitenkin hallitse
maan takaiskuvoimia.
Jos sahanterä jumittuu tai keskeytät työs
kentelyn, vapauta käyttökytkin ja pidä sa
haa liikuttamatta työkappaleessa, kunnes
sahanterä on pysähtynyt paikalleen. Älä
missään tapauksessa yritä irrottaa sahaa
työkappaleesta tai vetää sahaa taakse
päin, kun sahanterä ei ole vielä pysähty
nyt, koska muuten voi tapahtua takaisku.
Selvitä ja poista sahanterän jumittumisen
syy.
Kun haluat käynnistää työkappaleessa
olevan sahan uudelleen, keskitä sahante
rä sahausuraan ja tarkista, etteivät sen
hampaat ole jumissa työkappaleessa. Jos
sahanterä jumittuu, se saattaa tempautua
irti työkappaleesta, tai terä voi aiheuttaa ta
kaiskun, kun käynnistät sahan uudelleen.
Tue suuret levyt, jotta saat vähennettyä
sahanterän jumittumisesta johtuvaa ta
kaiskuvaaraa. Suuret levyt voivat taipua
omasta painostaan. Levyt täytyy tukea mo
lemmilla puolilla, sekä sahausuran läheltä
että myös reunoistaan.
Älä käytä tylsiä tai vaurioituneita sahante
riä. Jos sahanterien hampaat ovat tylsiä tai
vääntyneitä, sahausurasta tulee liian ka
Suomi
64
pea. Tämä lisää kitkaa ja johtaa sahanterän
jumittumiseen ja takaiskuun.
Kiristä ennen sahausta sahaussyvyyden ja
sahauskulman säätimet. Jos säädöt muut
tuvat sahauksen aikana, sahanterä saattaa
jumittua ja johtaa takaiskuun.
Noudata erityistä varovaisuutta, kun teet
upotussahauksia seiniin tai piilossa ole
vien kohteisiin. Materiaaliin sahaava sa
hanterä voi jumittua piilossa oleviin osiin ja
johtaa takaiskuun.
Suojuksen toiminnot
Tarkasta ennen jokaista käyttökertaa, että
suojus sulkeutuu kunnolla. Älä käytä sa
haa, jos suojus ei liiku esteettömästi eikä
sulkeudu välittömästi. Älä missään ta
pauksessa lukitse tai sido suojusta paikal
leen, koska tällöin sahanterä olisi suojaa
maton. Jos saha putoaa vahingossa lattial
le, suojus saattaa vääntyä. Varmista, että
suojus liikkuu esteettä ja ettei se kosketa
muihin osiin missään sahauskulmassa ja -
syvyydessä.
Tarkasta suojuksen jousen kunto ja toimi
vuus. Huollata työkalu ennen käyttöä, jos
suojus ja jousi eivät toimi moitteettomasti.
Vaurioituneet osat, tahmeat likakerrokset
tai purukertymät hidastavat suojuksen lii
kettä.
Varmista ei-suorakulmaisesti tehtävässä
upotussahauksessa, ettei sahan pohjalevy
pääse siirtymään. Sivusuuntainen siirtymi
nen saattaa jumittaa sahanterän ja johtaa
siten takaiskuun.
Aseta saha työpöydälle tai lattialle vain
kun sen suojus peittää sahanterän. Suoja
maton ja edelleen pyörivä sahanterä liikut
taa sahaa sahaussuuntaa vastaan ja sahaa
kaikkea tielleen osuvaa. Huomioi siksi sa
han jälkikäyntiaika.
Halkaisupuukon toiminta
Käytä halkaisupuukolle sopivaa sahante
rää. Halkaisupuukon oikean toiminnan ta
kaamiseksi sahanterän rungon täytyy olla
halkaisupuukkoa ohuempi ja hammasle
veyden halkaisupuukon vahvuutta suurem
pi.
Säädä halkaisupuukko tämä käyttöohje
kirjan mukaan. Väärä vahvuus, asento ja
suunta saattavat johtaa siihen, ettei halkai
supuukko pysty estämään kunnolla takais
kua.
Jotta halkaisupuukko toimisi kunnolla,
sen täytyy olla sahausurassa. Lyhyissä sa
hausmatkoissa halkaisupuukko ei pysty es
tämään tehokkaasti takaiskua.
Älä käytä sahaa, jos halkaisupuukko on
vääntynyt. Pienikin häiriö voi hidastaa suo
juksen sulkeutumista.
2.3 Alumiinin työstö
Alumiinia työstettäessä on noudatettava
seuraavia toimenpiteitä turvallisuussyistä:
Kytke kone sopivaan imuriin.
Puhdista säännöllisesti koneen moottorin
kotelo sinne kertyneestä pölystä.
Käytä alumiinisahanterää.
Sulje ikkuna / lastusuojus.
Käytä suojalaseja!
Levyjä sahattaessa on käytettävä petrolivoi
telua, ohutseinäisiä profiileja (maks. 3 mm)
voidaan työstää ilman voitelua.
2.4 Päästöarvot
EN 62841 mukaan määritetyt arvot ovat tyypilli
sesti:
Äänenpainetaso L
PA
= 88 dB(A)
Äänentehotaso L
WA
= 99 dB(A)
Epävarmuus K = 3 dB
HUOMIO
Työskenneltäessä syntyy melua
Kuulovaurioiden vaara
Käytä kuulosuojaimia.
Tärinäarvo a
h
(kolmen suunnan vektorisumma)
ja epävarmuus K standardin mukaan määritet
tynäEN 62841:
Puun sahaus
a
h
= 3,4 m/s
2
K = 1,5 m/s
2
Metallin sahaus
a
h
=3,5 m/s
2
K = 1,5 m/s
2
Ilmoitetut päästöarvot (tärinä, melu)
ovat koneiden keskinäiseen vertailuun,
soveltuvat myös käytön yhteydessä synty
vän tärinä- ja melukuormituksen alusta
vaan arviointiin,
edustavat sähkötyökalun pääasiallisia käyt
tösovelluksia.
Suomi
65
HUOMIO
Päästöarvot saattavat poiketa ilmoitetuista
arvoista. Ne riippuvat työkalun käyttötavasta
ja työkappaleen laadusta.
Todellinen kuormitus täytyy arvioida koko
käyttöjakson puitteissa.
Todellisesta kuormituksesta riippuen täy
tyy määrittää asiaankuuluvat varotoimenpi
teet käyttöturvallisuuden takaamiseksi.
3 Määräystenmukainen käyttö
Upotussahat on tarkoitettu puun, puunkaltais
ten materiaalien, kipsi- ja sementtisidonnaisten
kuitumateriaalien sekä muovien sahaustöihin.
Festoolin tarjoamien alumiinille tarkoitettujen
erikoissahanterien avulla koneita voi käyttää
myös alumiinin sahaustöihin.
Työkalussa saa käyttää vain seuraavien tietojen
mukaisia sahanteriä:
Sahanterät standardin EN 847-1 mukaan
Sahanterän halkaisija 210 mm
Sahausuran leveys 2,4-2,6 mm
Kiinnitysreikä 30 mm
Terärungon paksuus maks. 1,8 mm
Soveltuu maks. 5000 min
-1
kierrosluvulle
Älä käytä hiomalaikkoja.
Tämä sähkötyökalu on tarkoitettu vain ammat
tityöntekijöiden tai koneen käyttöopastuksen
saaneiden henkilöiden käyttöön.
Festool-sähkötyökaluja saa asentaa vain
ohjeen mukaisiin Festoolin suosittelemiin
työpöytiin. Jos kone asennetaan toisenlai
seen tai itsevalmistettuun työpöytään, tämä
voi huonontaa sähkötyökalun turvallisuutta
ja aiheuttaa vakavia onnettomuuksia.
Laitteen käyttäjä vastaa määräystenvas
taisesta käytöstä aiheutuneista vahin
goista.
4 Tekniset tiedot
Käsipyörösaha TS 75 EBQ,TS 75 EQ
Teho 1600 W
(110 V:n versio: 13 A)
Kierrosluku (kuormitta
matta)
1350-4400 min
-1
Kallistuskulma 0-47°
Sahaussyvyys kun 0° 0-75 mm
Sahaussyvyys kun 45° 0-56 mm
Käsipyörösaha TS 75 EBQ,TS 75 EQ
Sahanterän mitat 210x2,4x30 mm
Paino (ilman verkkovir
tajohtoa)
6,2 kg
5 Käyttöönotto
VAROITUS
Kielletty jännite tai taajuus!
Onnettomuusvaara
Virtalähteen verkkojännitteen ja taajuuden
täytyy vastata konekilvessä annettuja tieto
ja.
Pohjois-Amerikassa saa käyttää vain sel
laisia Festool-koneita, joiden jännite on 120
V/60 Hz.
HUOMIO
Plug it -liitäntä voi kuumeta, jos bajonetti
kiinnitystä ei ole lukittu kunnolla kiinni
Palovammavaara
Varmista ennen sähkötyökalun käynnistä
mistä, että verkkovirtajohdon bajonettikiin
nitys on liitetty ja lukittu kunnolla kiinni.
Sammuta työkalu aina ennen verkkovir
tajohdon kiinnittämistä tai irrottamista!
Verkkovirtajohdon kiinnitys ja irrotus - katso
kuva [2].
Työnnä käynnistyssalpa [1-8] ylös ja pai
na käyttökytkintä [1-7] (paina = päälle /
vapauta = POIS PÄÄLTÄ).
Käynnistyssalpaa käyttämällä avaat upotusme
kanismin lukituksen. Sahauslaitetta voi liikuttaa
alaspäin. Tässä yhteydessä sahanterä tulee
esiin suojuksesta.
Työkalua nostettaessa sahauslaite
palaa jousen voimalla lähtöasentoon.
6 Asetukset
VAROITUS
Loukkaantumisvaara, sähköiskuvaara
Irrota aina sähköpistoke pistorasiasta, en
nen kuin alat tehdä koneeseen kohdistuvia
töitä!
6.1 Elektroniikka
Koneessa (TS 75 EBQ, TS 75 EQ) on täysaaltoe
lektroniikka ja se tarjoaa seuraavat ominaisuu
det:
Suomi
66
Pehmeä käynnistyminen
Elektronisesti säädetty pehmeä käynnistys var
mistaa sähkötyökalun nykäisemättömän käyn
nistyksen.
Tasainen kierrosluku
Elektroniikka pitää moottorin kierrosluvun sa
mana. Tällä tavoin sahausnopeus pysyy jatku
vasti tasaisena myös kuormituksessa.
Kierrosluvun säätö
Kierroslukua voi säätää portaattomasti säätö
pyörällä [1-5] kierroslukualueen puitteissa
(katso Tekniset tiedot). Tämän ansiosta voit
säätää optimaalisen sahausnopeuden työstettä
vän pinnan mukaan (katso luku
7.4 ).
Ylikuumenemissuojaus
Jos moottori kuumenee liikaa, virransyöttöä ja
kierroslukua alennetaan. Sähkötyökalu käy
edelleen matalammalla teholla, jotta moottorin
tuuletin jäähdyttää koneen nopeasti. Kun moot
tori on jäähtynyt, sähkötyökalun kierrosnopeus
nousee jälleen automaattisesti.
Virran rajoitus
Virran rajoitus estää äärimmäisessä ylikuormi
tuksessa liian suuren virranoton. Tämä voi pie
nentää moottorin kierroslukua. Moottori kiihtyy
heti uudelleen kuormituksen keventämisen jäl
keen.
Jarru
TS 75 EBQ -mallissa on elektroninen jarru.
Moottorin sammutuksen jälkeen elektroninen
jarru pysäyttää sahanterän n. 2 sekunnin sisäl
lä.
6.2 Sahaussyvyys
Sahaussyvyys voidaan säätää 0 – 75 mm:iin:
paina sahaussyvyyden rajoittimesta [3-3] ja
työnnä sitä haluttuun sahaussyvyyteen asti
(asteikossa [3-1] mainitut arvot koskevat
0°-sahausta ilman ohjainkiskoa),
irrota sahaussyvyyden rajoitin (sahaussyv-
yyden rajoitin lukkiutuu 1mm:n välein).
Das Sägeaggregat kann nun bis zur eingestell
ten Schnitttiefe nach unten gedrückt werden.
Sahaussyvyyden rajoittimen rei
kään [3-2] voidaan kiertää kierretappi
(M4x8 - M4x12). Kiertämällä kierreta
pista sahaussyvyyttä voidaan säätää
vielä tarkemmin (± 0,1 mm).
6.3 Sahauskulman säätö
Sahauslaitetta voi kääntää 0° ja 47° välillä:
Avaa kiertonupit [3-4, 3-6].
Käännä sahauslaitetta, kunnes sahauskul
ma [3-5] on halutun suuruinen.
Kiristä kiertonupit.
Molemmat ääriasennot 0° ja 45° on
säädetty tehtaalla. Kiertämällä kum
paakin kierretappia [3-7] vastapäi
vään 45°:een ääriasennon voi suuren
taa 47°:een maksimiasentoon.
6.4 Sahanterän vaihto
HUOMIO
Kuumasta ja terävästä työkalusta aiheutuva
loukkaantumisvaara
Älä käytä tylsiä tai viallisia käyttötarvikkei
ta.
Käytä työkäsineitä.
Käännä vipu [4-2] rajoittimeen asti,
työnnä käynnistyssalpaa [4-1] ylöspäin ja
paina sahauslaitetta alaspäin, kunnes se lu
kittuu paikalleen,
avaa ruuvi [4-4] kuusiokoloavaimella [4-3],
ota sahanterä pois,
puhdista laipat [4-8, 4-10],
asenna uusi sahanterä.
Sahanterän [4-9] ja koneen [4-7] pyö
rintäsuuntien täytyy vastata toisiaan!
Asenna ulompi laippa [4-10] niin, että vään
tiötappi tarttuu sisemmän laipan [4-8] auk
koihin,
kiristä ruuvi [4-4],
käännä vipu [4-2]takaisin.
6.5 Halkaisupuukon saato
käännä vipua [4-2] ohjaimeen asti,
työnnä kytkimenesto [4-1] ylöspäin ja paina
sahauslaitetta alaspäin kunnes se lukkiu
tuu,
avaa ruuvi [4-6] kuusiokoloavaimella [4-3],
säädä halkaisupuukko kuvan [4] mukaan,
kiristä ruuvi [4-6],
laita vipu [4-2] paikalleen.
6.6 Imurointi
VAROITUS
Pöly aiheuttaa vaaraa terveydelle
Pöly voi olla terveydelle haitallista. Älä sen
vuoksi missään tapauksessa työskentele il
man imuria.
Noudata terveydelle vaarallisen pölyn imu
roinnissa aina maakohtaisia määräyksiä.
Suomi
67
Poistoimuliitäntään [6-1] voidaan kytkeä Fes
tool-märkäkuivaimuri halkaisijaltaan 27 mm tai
36 mm kokoisella imuletkulla (suosittelemme
kokoa 36 mm vähäisemmän tukkeutumisvaaran
takia).
6.7 Murtosuojan asennus
Murtosuoja (lisätarvike) parantaa huomattavasti
0°-asennolla tehtävissä sahauksissa työkappa
leen yläpinnan sahausreunan laatua.
Kytke murtosuoja [5-1] suojukseen,
aseta työkalu työkappaleen tai ohjainkiskon
päälle,
paina murtosuojaa alaspäin, kunnes se on
työkappaletta vasten, ja ruuvaa se kiinni
kiertonupilla [5-2],
sahaa murtosuoja sopivaksi (työkalu maks.
sahaussyvyydellä ja kierroslukuportaalla 6).
7 Koneen kanssa työskentely
Noudata töissä kaikkia tämän oppaan
alussa annettuja turvallisuusohjeita ja
sekä seuraavia määräyksiä:
Ohjaa sähkötyökalu työkappaletta vasten
vain, kun moottori on käynnissä.
Tarkasta ennen jokaista käyttökertaa asen
nusvarusteen toiminta ja käytä työkalua
vain, kun se toimii asianmukaisesti.
Kiinnitä työkappale aina niin, ettei se pääse
liikkumaan työstön aikana.
Pidä työskentelyn aikana aina molemmin
käsin kiinni sähkötyökalun kädensijois
ta [1-1, 1-6]. Tämä vähentää loukkaantu
misvaaraa ja varmistaa tarkan työskente
lyn.
Työnnä sahaa aina eteenpäin [1-2], älä
missään tapauksessa vedä sitä taaksepäin
itseäsi kohti.
Sahaa sopivalla vauhdilla, niin että saat es
tettyä sahanteräsärmien ylikuumenemisen
ja muovia sahatessa muovin sulamisen.
Varmista ennen töiden aloittamista, että
kaikki kiertonupit [3-4, 3-6] on kiristetty pi
tävästi paikoilleen.
Älä käytä työkalua, jos sen elektroniikka on
vioittunut, koska muuten moottori voi käydä
ylikierroksilla. Elektroniikka on viallinen,
jos pehmeä käynnistysominaisuus puuttuu
tai jos kierroslukua ei voi säätää.
Käytä pölyä tuottavissa töissä hengitys
suojainta.
7.1 Sahaaminen viivaa pitkin
Sahausuran osoitin [6-3] näyttää 0°- ja 45°-sa
hauksissa (ilman ohjainkiskoa) sahauksen kul
kulinjan.
7.2 Palojen sahaaminen
Laita kone sahauspöydän etumainen osa edellä
työkappaleelle, käynnistä kone, paina säädetyl
le sahaussyvyydelle ja työnnä eteenpäin sa
haussuuntaan.
7.3 Lohkojen sahaus (upotussahaus)
Takaiskujen välttämiseksi upotussa
hauksessa on seuraavia ohjeita ehdotto
masti noudatettava:
Kone on aina laitettava sahauspöydän taka
reuna kiinteää rajoitinta vasten. Ohjainkis
kolla työskenneltäessä kone on laitettava
takaiskun pysäyttimelle [7-1], joka kiriste
tään ohjainkiskoon.( katso kuva [7]; käyttö
taukojen aikana takaiskun pysäytintä voi
daan säilyttää koneen ohjauslevyllä [7-2]).
Koneesta on aina pidettävä kaksin käsin
kiinni ja upotuksen täytyy tapahtua hitaasti.
Oikea menettely
Laita kone työkappaleelle ja laita se rajoittimen
päälle (takaiskun pysäyttimelle), kytke kone
päälle, paina hitaasti säädetylle sahaussyvyy
delle ja työnnä sahaussuuntaan.
Merkit [6-2] näyttävät maksimi sahaussyvyy
dessä ohjainkiskoa käytettäessä sahanterän (Ø
210 mm) etummaisen ja takimmaisen sahaus
kohdan.
7.4 Kierrosluvun säätö työstettävän materiaalin mukaan
Materiaali Kierroslukuporras
Täyspuu (kova, pehmeä)
Lastu- ja kovakuitulevyt
Kerrospuu, kimpilevyt, viilulevyt ja pinnoitetut levyt
6
3-6
6
Muovit, lasikuitu, paperi ja kangas
Akryylilasi
3-5
4-5
Suomi
68
Materiaali Kierroslukuporras
Kipsi- ja sementtisidonnaiset kuitulevyt 1-3
Alumiinilevyt ja -profiilit maks. 15 mm 4-6
8 Tarvikkeet
Tarvikkeiden ja työkalujen tilausnumerot voit
katsoa Festoolin käyttö-/tuoteoppaasta tai In
ternet-osoitteesta www.festool.com.
8.1 Suuntausohjain, pöydän levennysosa
Alle 180 mm:n sahausleveyksissä voidaan käyt
tää suuntausohjainta. Suuntausohjainta voidaan
käyttää myös pöydän levennysosana.
8.2 Ohjainjärjestelmä
Ohjainkisko mahdollistaa tarkat ja siistit sa
haukset ja estää samalla työkappaleen pinta
vauriot.
Laajan tarvikevalikoiman avulla ohjainjärjestel
mällä voi tehdä tarkkoja kulmasahauksia, jiiri
sahauksia ja sovitustehtäviä. Kiinnitysmahdolli
suus ruuvipuristimilla [6-4] takaa pitävän asen
nuksen ja turvallisen työskentelyn.
Säädä sahauspöydän ohjausvälys ohjainkis
kolla kahdella säätöleualla [1-3].
Sahaa ennen ohjainkiskon ensimmäistä käyt
tökertaa murtosuoja [1-4] sopivaksi:
Säädä koneen kierroslukuportaaksi 6.
Aseta kone koko ohjauslaatan kanssa oh
jainkiskon takapäätyyn.
Käynnistä kone.
Paina konetta hitaasti alaspäin suurimpaan
säädettyyn sahaussyvyyteen asti ja sahaa
murtosuoja sopivaksi ilman paikaltaan siir
tämistä koko pituudelta.
Tämän jälkeen murtosuojan reuna vastaa täs
mälleen sahausreunaa.
8.3 Monitoimipöytä
Monitoimipöytä MFT/3 mahdollistaa työkappa
leiden helpon kiinnittämisen, ja yhdessä ohjain
järjestelmän kanssa suurien ja pienien työkap
paleiden turvallisen ja tarkan työstön. Monien
käyttömahdollisuuksiensa ansiosta taloudelli
nen ja ergonominen työskentely on mahdollista.
8.4 Sahanterät, muut tarvikkeet
Festoolin valikoimissa on kaikille käyttökohteil
le ja Festool-käsipyörösahoille räätälöityjä sa
hanteriä, joilla pystyt sahaamaan erilaisia ma
teriaaleja nopeasti ja siististi.
9 Huolto ja kunnossapito
VAROITUS
Loukkaantumisvaara, sähköiskuvaara
Irrota aina sähköpistoke pistorasiasta en
nen kaikkia huolto- ja puhdistustöitä!
Kaikki moottorin rungon avaamista edellyt
tävät huolto- ja korjaustyöt saa antaa vain
valtuutetun huoltokorjaamon tehtäväksi.
Anna vain valmistajan tai val
tuutetun huoltokorjaamon teh
huolto- ja korjaustyöt. Lä
himmän huoltopisteen voit kat
soa nettiosoitteesta: www.fes
tool.fi/huolto
Käytä vain alkuperäisiä Festool-
varaosia! Tuotenumerot voit
katsoa nettiosoitteesta:
www.festool.fi/huolto
EKAT
1
2
3
5
4
Noudata seuraavia ohjeita
Pidä ilmankierron varmistamiseksi kotelon
jäähdytysilmaraot aina esteettöminä ja puh
taina.
Imuroi sirut ja purut pois sähkötyökalun
kaikista aukoista.
Vaurioituneet varolaitteet ja osat täytyy kor
jauttaa tai vaihdattaa valtuutetussa ammat
tikorjaamossa, mikäli käyttöohjeissa ei ole
toisin neuvottu.
Kun työstät kipsi- ja sementtisidonnaisia
kuitulevyjä, puhdista työkalu erityisen huo
lellisesti. Puhdista sähkötyökalun ja käyttö
kytkimen tuuletusaukot kuivalla ja öljyttö
mällä paineilmalla. Muuten sähkötyökalun
rungon sisään ja käyttökytkimen ympärille
voi kertyä kipsipitoista pölyä, joka kovettuu
ilmankosteuden vaikutuksesta. Tämä saat
taa johtaa kytkentämekanismin häiriöihin
Suomi
69
10 Ympäristö
Älä heitä käytöstä poistettua konetta ta
lousjätteiden joukkoon! Toimita käytös
tä poistetut laitteet, tarvikkeet ja pak
kaukset ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Noudata voimassaolevia kansallisia määräyk
siä.
Vain EU: käytöstä poistettuja sähkö- ja elektro
niikkalaitteita koskevan eurooppalaisen direk
tiivin ja sitä vastaavan kansallisen lainsäädän
nön mukaan loppuun käytetyt sähkötyökalut
täytyy kerätä erikseen talteen ja toimittaa ym
päristöä säästävään kierrätykseen.
REACh:iin liittyvät tiedot: www.festool.com/
reach
Suomi
70
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118

Festool TS 75 EBQ-FS Käyttö ohjeet

Tyyppi
Käyttö ohjeet
Tämä käsikirja sopii myös