Festool TS 75 EQ Omistajan opas

Kategoria
Power tools
Tyyppi
Omistajan opas

Tämä käsikirja sopii myös

Originalbetriebsanleitung/Ersatzteilliste 7
Original operating manual/Spare parts list 14
Notice d’utilisation d’origine/Liste de pièces de rechange 20
Manual de instrucciones original/Lista de piezas de repuesto 26
Istruzioni per l’uso originali/Elenco parti di ricambio 33
Originele gebruiksaanwijzing/Lijst met reserveonderdelen 39
Originalbruksanvisning/Reservdelslista 45
Alkuperäiset käyttöohjeet/Varaosaluettelo 50
Original brugsanvisning/Reservedelsliste 56
Originalbruksanvisning/Reservedelsliste 62
Manual de instruções original/Lista de peças sobresselentes 67
Оригинал Руководства по эксплуатации/Перечень запасных частей 73
Originální návod k použití/Seznam náhradních dílů 80
Oryginalna instrukcja eksploatacji/Lista części zamiennych 86
TS 75 EBQ
TS 75 EQ
468002_007
1-2
3-2
3-5
1-1
3-4
3-3
3-1
1-3
3-6
3-7
1-5
1-4
1-8
1-7
1-6
1
2
3
4-7
4-8
4-6
4-5
4-4
2 - 5 mm
2 - 5 mm
4-9
4-10
4-4
4-3
4-2
4-1
4
5-1
6-2 6-3 6-4
6-1
7-17-2
5-2
6
5
7
6
EG-Konformitätserklärung. Wir erklären in
alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit
den folgenden Normen oder normativen Dokumenten
übereinstimmt: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-
1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 gemäß
den Bestimmungen der Richtlinien 98/37/EG (bis 28.
Dez. 2009), 2006/42/EG (ab 29. Dez. 2009), 2004/108/EG.
EC-Declaration of Conformity: We declare at
our sole responsibility that this product is in
conformity with the following standards or standardised
documents: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-
1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 in
accordance with the regulations 98/37/EC (until 28 Dec.
2009), 2006/42/EC (from 29 Dec. 2009), 2004/108/EC.
CE-Déclaration de conformité
communautaire. Nous déclarons sous notre
propre responsabilité que ce produit est conforme
aux normes ou documents de normalisation suivants:
EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-
2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 conformément aux
prescriptions des directives 98/37/CE (jusqu’au 28
décembre 2009), 2006/42/CE (à partir du 29 décembre
2009), 2004/108/CE.
CE-Declaración de conformidad. Declaramos
bajo nuestra exclusiva responsabilidad que
este producto corresponde a las siguientes normas
o documentos normalizados: EN 60745-1, EN 60745-
2-5, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN
61000-3-3 conforme a las prescripciones estipuladas
en las directrices 98/37/CE (desde el 28 de diciembre
de 2009), 2006/42/CE (a partir del 29 de diciembre de
2009), 2004/108/CE.
CE-Dichiarazione di conformità. Dichiariamo sotto
la nostra esclusiva responsabilità che il presente
prodotto è conforme alle norme e ai documenti normativi
seguenti: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN
55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 conformemente
alle normative delle direttive 98/37/CE (fi no al 28 dic.
2009), 2006/42/CE (dal 29 dic. 2009), 2004/108/CE.
EG-conformiteitsverklaring. Wij verklaren
op eigen verantwoordelijkheid dat dit produkt
voldoet aan de volgende normen of normatieve
documenten: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-
1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 conform
de richtlijnen 98/37/EG (tot 28 dec. 2009), 2006/42/EG
(vanaf 29 dec. 2009), 2004/108/EG.
EG-konformitetsförklaring. Vi förklarar i eget
ansvar, att denna produkt stämmer överens med
följande normer och normativa dokument: EN 60745-
1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-
3-2, EN 61000-3-3 enligt bestämmelserna i direktiven
98/37/EG (t o m 2009-12-28), 2006/42/EG (fr o m 2009-
12-29), 2004/108/EG.
EY-standardinmukaisuusvakuutus. Vakuu-
tamme yksinvastuullisina, että tuote on seu-
raavien standardien ja normatiivisten ohjeiden mu-
kainen: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN
55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 direktiivien
98/37/EY (28. jouluk. 2009 asti), 2006/42/EY (29. jou-
luk. 2009 alkaen), 2004/108/EY määräysten mukaan.
EF-konformitetserklæring: Vi erklærer at have
alene ansvaret for, at dette produkt er i overens-
stemmelse med de følgende normer eller normative do-
kumenter: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN
55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 i henhold til be-
stemmelserne af direktiverne 98/37/EG (indtil 28. dec.
2009), 2006/42/EG (fra 29. dec. 2009), 2004/108/EG.
CE-Konformitetserklæring. Vi erklærer på eget
ansvar at dette produktet er i overensstemmelse
med følgende normer eller normative dokumenter: EN
60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3 iht. Bestemmelsene i rådsdi-
rektivene 98/37/EF (til 28. des. 2009), 2006/42/EF (fra 29.
des. 2009), 2004/108/EF.
CE-Declaração de conformidade: Declaramos,
sob a nossa exclusiva responsabilidade, que este
produto corresponde às normas ou aos documentos nor-
mativos citados a seguir: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN
55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 se-
gundo as disposições das directivas 98/37/CE (até 28 de
Dezembro de 2009),2006/42/CE (a partir de 29 de Dezem-
bro de 2009), 2004/108/CE.
Декларация соответствия ЕС. Мы заявляем с
исключительной ответственностью, что дан-
ный продукт соответствует следующим нормам или
нормативным документам: EN 60745-1, EN 60745-2-5,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-
3 в соответствии с положениями директив 98/37/EG
(до 28 декабря 2009), 2006/42/ EG (с 29 декабря 2009),
2004/108/EG.
ES prohlášení o shodě. Prohlašujeme s veškerou
odpovědností, že tento výrobek je ve shodě s ná-
sledujícími normami nebo normativními dokumenty:
EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 podle ustanovení směrnic,
98/37/ES (do 28. prosince 2009), 2006/42/ES (od 29. pro-
since 2009), 2004/108/ES.
Oświadczenie o zgodności z normami UE. Niniej-
szym oświadczamy na własną odpowiedzialność,
że produkt ten spełnia następujące normy lub dokumenty
normatywne: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN
55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 zgodnie z posta-
nowieniami wytycznych 98/37/EG (do 28 grudnia 2009 r.),
2006/42/EG (od 29 grudnia 2009 r.) 2004/108/EG.
Dr. Johannes Steimel 11.01.2010
Leiter Forschung, Entwicklung, technische Dokumentation
Manager Research, Development, technical documentation
Directeur de recherce, développement, documentation technique
Festool GmbH
Wertstr. 20
D-73240 Wendlingen
Handkreissäge
Circular saw
Scie circulaire
Serien-Nr.
Serial no.
N° de série
TS 75 EQ 491878
TS 75 EBQ 491874
Jahr der CE-Kennzeichnung:
Year of CE mark
Année du marquage CE
2005
50
Tekniset tiedot TS 75 EBQ/ TS 75 EQ
Teho 1600 W
(110 V -malli 13 A)
Kierrosluku (tyhjäkäynti) 1350 - 3550 min
-1
Viisto asento 0° - 47°
Sahaussyvyys 0°:ssa 0 – 75 mm
Sahaussyvyys 45°:ssa 0 – 56 mm
Sahanterän mitta 210x2,4x30 mm
Koneen paino 6,2 kg
Suojausluokka
/II
Viitekuvat ovat käyttöohjeen alussa.
Symbolit
Varoitus yleisestä vaarasta
Ohje, lue ohjeet!
Käytä kuulosuojaimia!
Käytä suojalaseja.
1 Oikea käyttö
Koneet on tarkoitettu määräystenmukaisesti
puun, puuntapaisten materiaalien, kipsi- ja se-
menttisidonnaisten kuituaineiden sekä muovin
sahaamiseen.
Festoolin tarjoamien alumiinille tarkoitettujen
erikoissahanterien avulla koneita voidaan käyttää
myös alumiinin sahaamiseen.
Käytä vain seuraavat vaatimukset täyttäviä
sahanteriä: sahanterän halkaisija 210 mm; sa-
hausleveys 2,4 mm - 2,6 mm; kiinnitysreikä 30
mm; sahanlehden paksuus maks. 1,8 mm; sopii
kierrosluvuille 5000 min
-1
asti.
Älä käytä hiomalaikkoja.
Festool-sähkötyökalun saa asentaa vain sellai-
selle työpöydälle, jonka Festool on tarkoittanut
kyseiseen tarkoitukseen. Jos asennat sen toi-
senlaiselle tai itse tehdylle työpöydälle, sähkö-
työkalusta voi tulla epäturvallinen, jolloin se voi
aiheuttaa vakavia onnettomuuksia.
Käyttäjä vastaa itse vaurioista ja tapa-
turmista, jotka johtuvat väärästä käytös-
tä!
2 Turvallisuusohjeita
2.1 Yleiset turvallisuusohjeet
HUOMIO!: Kaikki turvaohjeet ja ohjeet
täytyy lukea.
Alla olevien turvaohjeiden ja ohjeiden noudatta-
misen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun,
tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvaohjeet ja käyttöohjeet huo-
lellisesti.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyö-
kalu” käsittää verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja
(verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja
(ilman verkkojohtoa).
2.2 Konekohtaiset turvaohjeet
1) Sahaus
a)
VAARA: Älä työnnä käsiäsi sahausalu-
eelle ja sahanterälle. Pidä toisella kä-
delläsi lisäkahvasta tai moottorin rungosta
kiinni. Jos pidät molemmilla käsillä pyörö-
sahasta kiinni, sahanterä ei pääse vauroitta-
maan käsiäsi.
b) Älä tartu työstettävään kappaleeseen ala-
puolelta. Suojus ei suojaa sinua sahanterältä
työstettävän kappaleen alapuolella.
c) Sovita leikkuussyvyys työstettävän kappaleen
paksuuteen. Sen pitäisi olla näkyvissä vähem-
män kuin yhden täyden hammaskorkeuden
työstettävän kappaleen alapuolella.
d) Älä koskaan pidä sahattavaa työstettävää
kappaletta kädellä kiinni tai jalan yläpuolella.
Varmista työstettävä kappale vakaalla alus-
talla. Työstettävän kappaleen kiinnittäminen
hyvin on tärkeää vartalokosketuksen vaaran,
sahaterän puristumisen tai kontrollin mene-
tyksen pienentämiseksi.
e) Pidä laitteesta kiinni vain eristetyistä kah-
vapinnoista suorittaessasi töitä, joissa sa-
haustyökalu saattaa koskettaa piilossa olevia
sähköjohtoja tai omia laitejohtoja. Kosketus
jännitystäjohtavaan johtoon tekee myös me-
talliset laitteen osat jännitteisiksi ja johtaa
sähköiskuun.
f) Käytä pituusleikkauksessa aina rajoitinta tai
suoraa ohjainreunaa. Se parantaa leikkaus-
tarkkuutta ja pienentää sahanterän puristu-
misen mahdollisuutta.
g) Käytä aina oikean kokoista sahanterää ja joka
sopii laipan muotoon (neljäkäs tai pyöreä). Sa-
hanterät, jotka eivät sovi sahan asennusosiin,
pyörivät epäkeskeisesti ja johtavat hallinnan
menetykseen.
h) Älä koskaan käytä vaurioituneita tai vääriä
sahanterän kiristyslaippoja tai -ruuveja.
Sahanterän kiristyslaipat ja -ruuvit on tehty
erityisesti sahaasi varten, parasta mahdollista
tehoa ja käyttöturvallisuutta varten.
Upotussaha TS 75 EBQ/ TS 75 EQ
51
i) Käytä sopivia henkilökohtaisia
suojavarusteita: kuulosuojaimia,
suojalaseja, pölynaamaria teh-
dessäsi pölyävää työtä, suojakä-
sineitä työstäessäsi karheita
materiaaleja ja vaihtaessasi työ-
kalua.
2) Takaiskujen aiheuttajat ja vastaavat
turvallisuusohjeet
- takaisku on kiinnitarttuvan, puristuvan tai väärin
kohdistetun sahanterän odottomaton reaktio,
joka johtaa siihen, että saha saattaa irrota työs-
tettävästä kappaleesta kontrolloimattomasti ja
liikkua käyttöhenkilöä kohti;
- kun sahanterä tarttuu kiinni tai puristuu tukkiu-
tuvaan sahausrakoon, se jää kiinni ja moottorin
voima iskee laitteen käyttöhenkilön suuntaan;
- jos sahaterää väännetään tai se kohdistetaan
väärin sahausraossa, takimmaisen sahanterä-
alueen hampaat voivat tarttua kiinni työstettä-
vän kappaleen pintaan, mistä syystä sahanterä
hyppää sahausraosta pois ja taaksepäin käyttö-
henkilön suuntaan.
Takaisku seuraa sahan väärästä tai puutteelli-
sesta käytöstä. Se voidaan estää seuraavassa
kuvattujen sopivien varotoimenpiteiden avulla.
a) Pidä sahasta molemmin käsin kiinni ja laita
käsivartesi asentoon, jossa voit vastustaa
takaiskun voimaa. Pysyttele aina sahaterän
sivussa, älä koskaan vie sahanterää var-
talosi kanssa samalle linjalle. Takaiskussa
pyörösaha voi hypätä taaksepäin, käyttäjä voi
kuitenkin hallita takaiskun voimaa, jos sopivat
toimenpiteet on suoritettu.
b) Jos sahanterä jää kiinni tai sahaus keskeytyy
muusta syystä, päästä katkaisijasta irti ja
pidä sahaa työstettävässä kappalessa kunnes
sahanterä on täysin pysähtynyt. Älä koskaan
yritä ottaa sahaa irit työstettävästä kappa-
leesta tai vetää sitä taaksepäin niin kauan kuin
sahanterä liikkuu tai takaisku voi esiintyä.
Etsi sahanterän kiinnijäämisen syy ja poista se
parhaalla mahdollisella tavalla.
c) Kun haluat käynnistää uudestaan sahan, joka
on kiinni työstettävässä kappaleessa, keskitä
sahanterä sahausraossa ja tarkasta, etteivät
sahanhampaat ole tarttuneet työstettävään
kappaleeseen kiinni. Jos sahanterä puristaa,
se voi irrota työstettävästä kappaleesta tai
aiheuttaa takaiskun, kun saha käynnistetään
uudelleen.
d) Tue suuria levyjä takaiskun riskin pienentä-
miseksi sahanterän puristaessa. Suuret levyt
voivat taipua oman painonsa alla. Levyjä täytyy
tukea molemmilta puolilta sekä sahausraon
läheltä että reunalta.
e) Älä käytä tylsiä tai viallisia sahanteriä. Sa-
hanterät, joissa on tylsät tai väärin kohdistetut
hampaat, aiheuttavat liian kapean sahausraon
takia kitkaa, sahanterän puristumista ja takais-
kun.
f) Kiristä leikkuusyvyyden- ja leikkuu-kulma-
nasetukset ennen sahausta. Jos asetuksen
muuttuvat sahauksen aikana, sahanterä voi
puristua ja takaiskuja voi esiintyä.
g) Ole erityisen varovainen, kun suoritat „upo-
tussahausta“ piilotetulla alueella, esim.
seinässä. Upotettu sahanterä voi tarttua sa-
hattaessa piilotettuihin esineisiin ja aiheuttaa
sitä kautta takaiskun.
3) Suojuksen toiminta
a) Tarkasta ennen jokaista käyttökertaa, että
suojus sulkeutuu moitteettomasti. Älä käytä
sahaa, jos suojus ei liiku vapaasti ja sulkeudu
välittömästi. Älä missään tapauksessa lukitse
suojusta mihinkään asentoon, koska tällöin
sahanterä on suojaamaton. Jos saha pääsee
vahingossa putoamaan lattialle, suojus voi
vääntyä. Varmista, että suojus liikkuu vapaasti,
niin ettei se kosketa missään sahauskulmas-
sa ja -syvyydessä sahanterään eikä muihin
osiin.
b) Tarkasta suojuksen jousen tila ja toiminta.
Anna laitteen odottaa ennen käyttöä, jos alin
suojus ja jousi eivät toimi virheettömästi.
Vialliset osat, tarttuvat kertymät tai lastujen
keräytymät aiheuttavat sen, että suojus toimii
hidastetusti.
c) Varmista ei-suorakulmaisesti tehtävän
”upposahauksen” yhteydessä, ettei sahan
pohjalevy pääse siirtymään sivusuunnassa.
Sivuttainen siirtyminen voi johtaa sahanterän
jumiutumiseen ja siten takaiskuun.
d) Älä laita sahaa työpenkille tai lattialle ilman
että alin suojus peittää sahanterän. Suoja-
maton, jälkikäyvä sahanterä liikkuu sahaus-
suuntaa vastaan ja sahaa, mitä sen tielle tulee.
Huomioi sahan jälkikäyntiaika.
4) Halkaisukiilan toiminta
a) Käytä halkaisukiilalle sopivaa sahanterää.
Jotta halkaisukiila toimisi, sahanterän rungon
täytyy olla halkaisukiilaa ohuempi ja hammas-
leveyden täytyy olla halkaisukiilavahvuutta
suurempi.
b) Säädä halkaisukiilaa käyttöohjeen mukaises-
52
ti. Väärä vahvuus, asema ja kohdistus voivat
olla syynä siihen, että halkaisukiila ei ehkäise
takaiskua tehokkaasti.
c) Käytä aina halkaisukiilaa myös „upotussaha-
uksessa“. Halkaisukiilaa painetaan upotuk-
sessa ylhäältä päin ja se ponnahtaa upotuksen
jälkeen pyörösahaa siirrettäessä itsestään
sahausrakoon.
d) Jotta halkaisukiila voi toimia, sen täytyy olla
sahausraossa. Lyhyissä sahauksissa halkai-
sukiila on tehoton takaiskun estämisessä.
e) Älä käytä sahaa jos halkaisukiila on taipunut.
Jo pienikin häiriö voi hidastuttaa suojuksen
sulkeutumista.
2.3 Äänten ja värinöiden vaimennus
Normin EN 60745 mukaisesti määritetyt tyypilliset
arvot ovat:
Äänitaso 95 dB(A)
Äänen tehotaso 106 dB(A)
Mittausepätarkkuuslisä K = 3 dB
Käytä kuulosuojaimia!
Värähtelyn kokonaisarvot (kolmen suunnan vek-
torisumma) määritetty EN 60745 mukaan:
Värähtelyarvo (3-akselinen)
Puun sahaaminen a
h
< 2,5 m/s²
Metallin sahaaminen a
h
< 2,5 m/s²
Epävarmuus K = 1,5 m/s²
Ilmoitetut päästöarvot (tärinä, melu) on mitattu
normin EN 60745 tarkastusedellytysten mukai-
sesti, ja nämä arvot on tarkoitettu koneiden ver-
tailuun. Ne soveltuvat myös tärinä- ja melukuor-
mituksen väliaikaiseen arviointiin työtehtävää
suoritettaessa.
Ilmoitetut päästöarvot koskevat sähkötyökalun
pääasiallisia käyttötarkoituksia. Jos sähkötyöka-
lua käytetään muihin käyttötarkoituksiin, muiden
koneeseen liitettävien työkalujen käytön yhtey-
dessä tai huonosti huollettuna, se saattaa johtaa
tärinä- ja melukuormituksen selvään nousuun
koko työskentelyajan aikana. Koko työskentely-
ajan aikaista kuormitusta arvioitaessa on otettava
huomioon myös koneen joutokäyntiajat ja pysäy-
tettynä olon ajat. Tämä voi vähentää huomattavasti
työskentelyajan kokonaiskuormitusta.
3 Sähköliitäntä ja käyttöönotto
Verkkojänniteen täytyy olla sama kuin
tehonilmoituskilvessä.
Kytke kone aina pois päältä, ennen kuin
liität tai irrotat sähköliitän-täjohdon!
Katso kuvaa 2 verkkoliitäntäjohdon liittämistä ja
irrotusta varten. Katkaisimesta [1-7] laite käyn-
nistetään/sammutetaan (paina = PÄÄLLÄ, irrota
= PÄÄLTÄ). Katkaisimesta voidaan painaa vasta
sitten, kun kytkimenesto [1-8] on työnnetty ylös.
Kytkimenestosta painettaessa vapautuu myös
upotuslaite ja sahauslaitetta voidaan liikuttaa
alaspäin jousivoimaa vastaan.
Silloin sahanterä nousee esiin suojuksesta.
Konetta nostettaessa sahauslaite ponnahtaa taas
takaisin lähtöasentoon.
Ohjaa konetta työkappaletta vasten aino-
astaan sen ollessa päällä.
Tarkasta ennen jokaista käyttökertaa
asennuslaitteen toiminta ja käytä konet-
ta vain sen toimiessa kunnolla.
4 Säädöt koneella
Ennen kaikkia koneella suoritettavia
toimenpiteitä verkkopistoke on irrotet-
tava pistorasiasta!
4.1 Elektroniikka
TS 75 EBQ/ TS 75 EQ:ssa on säätöelekto-
nikka, jolla on seuraavat ominaisuudet:
Sujuva käynnistys
Sujuva käynnistys huolehtii koneen tasaisesta
käynnistyksestä.
Kierrosluvun säätö
Kierroslukua voidaan säätää portaattomasti sää-
töpyörästä [1-5] 1350 ja 3550 min
-1
välillä. Siten
voit sovittaa sahausnopeuden aina työstettävän
kappaleen mukaan (katso taulukko 1).
Pysyvä kierrosluku
Esivalittu kierrosluku pysyy samana tyhjäkäynnin
aikana ja työstettäessä.
Lämpötilan varmistus
Ylikuumenemisen estämiseksi varmuus-elektro-
nikka sammuttaa koneen kun moottorin lämpö-
tila saavuttaa kriittisen pisteen. N. 3-5 minuutin
jäähtymisajan jälkeen kone on taas käyttövalmis.
Koneen pyöriessä (tyhjäkäynti) jäähtymisaika
lyhenee.
Virran rajoitus
Virran rajoitus estää äärimmäisessä ylikuor-
mituksessa sallitun korkean virranoton. Se voi
johtaa moottorin kierrosluvun pienentymiseen.
Moottori käynnistyy uudelleen heti vapautuksen
jälkeen.
Jarru (TS 75 EBQ)
Päältäkytkettäessä sahanterä pysähtyy 1,5 – 2
sekunnissa sähköisesti.
53
4.2 Sahaussyvyys
Sahaussyvyys voidaan säätää 0 – 75 mm:iin:
- paina sahaussyvyyden rajoittimesta [3-3] ja
työnnä sitä haluttuun sahaussyvyyteen asti
(asteikossa [3-1] mainitut arvot koskevat 0°-sa-
hausta ilman ohjainkiskoa),
- irrota sahaussyvyyden rajoitin (sahaussyv-yyden
rajoitin lukkiutuu 1mm:n välein).
Sahauslaitetta voidaan painaa alaspäin vain sää-
dettyyn sahaussyvyyteen asti.
Sahaussyvyyden rajoittimen reikään [3-2] voidaan
kiertää kierretappi (M4x8 - M4x12). Kiertämällä
kierretapista sahaussyvyyttä voidaan säätää vielä
tarkemmin (± 0,1 mm).
4.3 Sahauskulma
Sahauslaitetta voidaan kääntää 0° ja 45° välillä:
- avaa kierrettävät nupit [3-4, 3-6],
- käännä sahauslaitetta haluttuun sahauskul-
maan [3-5] asti,
- kiristä kierrettävät nupit uudelleen.
Huomautus: molemmat loppuasennot (0° ja 45°)
on säädetty tehtaalla. Kiertämällä molepia kier-
retappeja [3-7] vastapäivään loppuasentoa 45°
voidaan suurentaan korkeintaan 47°:seen.
4.4 Sahanterän vaihto
- käännä vipua [4-2] ohjaimeen asti,
- työnnä kytkimenesto [4-1] ylöspäin ja paina
sahauslaitetta alaspäin kunnes se lukkiutuu,
- avaa ruuvi [4-4] kuusiokoloavaimella [4-3],
- ota sahanterä pois,
- puhdista laippa [4-8, 4-10],
- laita uusi sahanterä paikalleen.
Sahanterän [4-9] ja koneen [4-7] pyöri-
missuunnan täytyy olla sama!
- laita ulommainen laippa [4-10] siten paikalleen,
että vääntiötapit tarttuvat sisimmän laipan [4-8]
syvennyksiin.
- kiristä ruuvi [4-4],
- laita vipu [4-2] paikalleen.
4.5 Halkaisupuukon säätö
- käännä vipua [4-2] ohjaimeen asti,
- työnnä kytkimenesto [4-1] ylöspäin ja paina
sahauslaitetta alaspäin kunnes se lukkiutuu,
- avaa ruuvi [4-6] kuusiokoloavaimella [4-3],
- säädä halkaisupuukko kuvan 4 mukaan,
- kiristä ruuvi [4-6],
- laita vipu [4-2] paikalleen.
4.6 Pölynpoisto
Liitä koneeseen aina pölynpoisto.
Käännettävään poistoimuliitäntään [6-1] voidaan
liittää Festool-imuri, jonka poistoimuletkun hal-
kaisija on 36 mm tai 27 mm (36 mm:ä suositellaan
pienemmän tukkeutumisvaaran johdosta).
4.7 Murtosuojan asennus
Murtosuoja (tarvike) parantaa huomattavasti
0°-sahauksessa sahatun työstettavän kappaleen
sahausreunan laatua yläpuolelta.
- pistä murtosuoja [5-1] suojukseen,
- laita kone työkappaleelle tai ohjainkiskolle,
- paina murtosuojaa alaspäin kunnes se on työ-
kappaleen päällä ja ruuvaa se kiinni kierrettä-
vällä nupilla [5-2].
- sahaa murtosuoja (kone maksimi sahaussyvyy-
dellä ja kierroslukualue 6).
5 Työskentely koneella
Kiinnitä työstettävä kappale aina siten,
että se ei pääse liikkumaan työstön aika-
na.
Koneesta täytyy pitää tukevasti kiinni
molemmilla käsillä siihen tarkoitetuista
kahvoista [1-1, 1-6].
Konetta täytyy aina työntää eteenpäin [1-
2], älä koskaan vedä konetta takaisinpäin
itseesi päin.
Sahaa sopivalla vauhdilla, niin että sa-
hanteräsärmät eivät ylikuumene ja muo-
via sahatessa muovi ei sula.
5.1 Sahaaminen piirron mukaan
Leikkausviivan osoitin [6-3] näyttää 0°- ja 45°-sa-
hauksessa (ilman ohjainkiskoa) sahauksen ku-
lun.
5.2 Palojen sahaus
Laita kone sahauspöydän etummainen osa edellä
työkappaleelle, käynnistä kone, paina säädetylle
sahaussyvyydelle ja työnnä sitä sahaussuun-
taan.
5.3 Lohkojen sahaus (upotussahaus)
Takaiskujen välttämiseksi upotussahauksessa on
seuraavia ohjeita ehdottomasti noudatettava:
- Kone on aina laitettava sahauspöydän taka-
reuna kiinteää rajoitinta vasten. Ohjainkiskolla
työskenneltäessä kone on laitettava takaiskun
pysäyttimelle [7-1], joka kiristetään ohjain-
kiskoon.(katso kuva 7; käyttötaukojen aikana
54
takaiskun pysäytintä voidaan säilyttää koneen
ohjauslevyllä [7-2]).
- Koneesta on aina pidettävä kaksin käsin kiinni
ja upotuksen täytyy tapahtua hitaasti.
Toimintatapa: Laita kone työkappaleelle ja laita se
rajoittimen päälle (takaiskun pysäyttimelle), kytke
kone päälle, paina hitaasti säädetylle sahaussy-
vyydelle ja työnnä sahaussuuntaan. Merkit [6-2]
näyttävät maksimi sahaussyvyydessä ohjainkiskoa
käytettäessä sahanterän (Ø 210 mm) etummaisen
ja takimmaisen sahauskohdan.
5.4 Alumiinin sahaus
Alumiinia työstettäessä on noudatettava
seuraavia toimenpiteitä turvallisuussyis-
tä:
- Esikytke vVikavirta-(FI) suojakytkin.
- Liitä kone sopivaan imuriin.
- Puhdista kone säännöllisesti moottorin runkoon
ja suojukseen kerääntyneestä pölystä.
Käytä suojalaseja.
- Alumiinia saa sahata vain Festoolin siihen tar-
koitukseen tarkoittamilla erikoissahanterillä.
Levyjä sahattaessa ne on voideltava petroolilla,
ohutseinäisiä profiileja (3 mm:n asti) voidaan
työstää ilman voitelua.
6 Lisätarvikkeet
Seuraavassa kuvattujen lisätarvikkeiden tilaus-
numerot löydät Festool-luettelosta tai internetistä
osoitteesta „www.festool.com“.
6.1 Suuntausohjain, pöydän levennysosa
Alle 180 mm:n sahausleveyksissä voidaan käyt-
tää suuntausohjainta. Suuntausohjainta voidaan
käyttää myös pöydän levennysosana.
6.2 Ohjausjärjestelmä
Eri pituisina saatavat ohjainkiskot tekevät tarkat,
puhtaat leikkaukset mahdollisiksi ja suojaavat
samalla työkappaleen pintaa vauriolta. Yhdes
laajan tarvikevalikoiman kanssa ohjausjärjestel-
mällä voidaan suorittaa tarkkoja kulmasahauksia,
viistosahauksia ja sovitustöitä. Kiinnitysmah-
dollisuus ruuvipuristi-milla huolehtii tukevasta
pidosta ja turvallisesta työskentelystä [6-4].
Sahauspöydän ohjaimen välystä ohjainkiskoilla
voidaan säätää molem-milla asetusleuoilla [1-3].
Ohjainkiskoissa on murtosuoja [1-4], joka täytyy
ennen ensimmäistä käyttöä sahata kokoonsa:
- aseta koneen kierrosluku teholle 6,
- laita kone ohjainkiskon takapäähän,
- kytke kone päälle, paina säädettyyn sahaussy-
vyyteen asti alaspäin ja sahaa murtosuoja ilman
siirtämistä koko pituudelta. Murtosuojan reuna
vastaa nyt täsmälleen sahausreunaa.
6.3 Monitoimipöytä
Monitoimipöytä MFT/3 mahdollistaa työkappa-
leiden helpon kiinnittämisen, ja yhdessä ohjain-
järjestelmän kanssa suurien ja pienien työkap-
paleiden turvallisen ja tarkan työstön. Monien
käyttömahdollisuuksiensa ansiosta taloudellinen
ja ergonominen työskentely on mahdollista.
6.4 Sahanterät, muut tarvikkeet
Eri materiaalien nopeaan ja puhtaaseen työstä-
miseen Festool tarjoaa juuri sinun koneeseesi
sopivia sahanteriä. Niiden tilausnumerot, kuten
myös muidenkin tarvikkeiden, jotka mahdollis-
tavat Festool-käsipyörösahasi monipuolisen ja
tehokkaan käytön, löydät Festool-luettelosta tai
internetistä osoitteesta „www.festool.com“.
7 Huolto ja ylläpito
Irrota aina pistoke pistorasiasta, ennen
kuin aloitat huoltotöiden suorittamisen
koneessa!
Pidä aina laite ja tuuletusaukot puhtaana. Kaikki
huolto- tai korjaustyöt, jotka vaativat moottori-
kotelon avaamista, on teetettävä valtuutetussa
huoltopisteessä. Laitteessa on itsekatkaisevat
erikoishiilet. Kun nämä ovat kuluneet, virransyöt-
tö keskeytyy automa-attisesti ja laite pysähtyy.
8 Hävittäminen
Sähkötyökaluja ei saa hävittää talousjätteen
mukana! Toimita käytöstä poistetut koneet, lisä-
tarvikkeet ja pakkaukset ympäristöä säästävään
kierrätykseen. Noudata maakohtaisia määräyk-
siä.
Koskee vain EU-maita: EU-direktiivin 2002/96/EY
mukaan käytöstä poistetut sähkötyökalut ovat laji-
teltavaa jätettä, joka on asianmukaisesti ohjattava
ympäristöä säästävään kierrätykseen.
9 Käyttöturva
Annamme koneellemme takuun materiaali- ja
valmistusvirheiden osalta maakohtaisten la-
kimääräysten mukaan, kuitenkin vähintään 12
kuukaudeksi. EU-maissa takuuaika on 24 kuu-
kautta (lasku tai vastaanottotodistus toimii tosit-
teena). Takuu ei koske vaurioita, jotka johtuvat
luonnollisesta kulumisesta, ylikuormituksesta,
55
epäasianmukaisesta käsittelystä, käyttäjän itse
aiheuttamista vahingoista tai käyttöoppaan ohjei-
den vastaisesta käytöstä, tai jotka olivat tiedossa
ostohetkellä. Takuu ei myöskään kata vaurioita,
jotka johtuvat muiden kuin Festoolin valmistamien
tarvikkeiden ja kulutusmateriaalien (esimerkiksi
hiomalautanen) käytöstä.
Voimme hyväksyä takuuvaateet ainoastaan silloin,
kun kone lähetetään purkamattomana koneen
toimittajalle tai valtuutetulle Festool-huolto-
korjaamolle. Säilytä käyttöohjeet, turvaohjeet,
varaosalista ja ostotosite hyvässä tallessa. Muilta
osin pätevät aina valmistajan viimeisimmät ta-
kuuehdot.
Huomautus
Jatkuvan tutkimus- ja tuotekehittelytyön seurauk-
sena tässä annettuihin teknisiin tietoihin saattaa
tulla muutoksia.
REACh Festool-tuotteille, niiden tarvikkeille ja
kulutusmateriaaleille:
REACh on vuodesta 2007 lähtien koko Euroopas-
sa voimassaoleva kemikaaleja koskeva asetus.
Käytämme kemikaaleja tuotteidemme valmis-
tuksessa ja olemme tietoisia tiedotusvelvollisuu-
destamme asiakkaillemme. Olemme avanneet
asiakkaitamme varten seuraavan Web-sivuston,
josta voit aina katsoa viimeisimmät tiedot tuot-
teissamme mahdollisesti käytettävistä aineista:
www.festool.com/reach
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94

Festool TS 75 EQ Omistajan opas

Kategoria
Power tools
Tyyppi
Omistajan opas
Tämä käsikirja sopii myös