Palram 701338 Ohjekirja

Tyyppi
Ohjekirja
SV
VIKTIGT
Läs samtliga instruktioner, noteringar och
anmärkningar noga innan du börjar montera
autoventilen.
Utför monteringsmomenten i den ordning som
instruktionerna föreskriver.
TÄRKEÄÄ
LUKEKAA HUOLLELLISESTI KAIKKI lisätiedot,
ohjeet ja huomautukset, ENNEN Autoventin
kokoonpanoa.
TOTEUTTAKAA KOKOONPANOVAIHEET
ESITETYSSÄ JÄRJESTYKSESSÄ ohjeiden mukaan.
» Förberedelser för montering av enheten
Steg 1 - Innan du monterar automatventilen så skall
effektröret kylas. Lägg kolven för kylning i kylskåp ca. 30
minuter.
Steg 2 - Placera den kalla stålkolven mot en hård yta
och tryck den ordentligt ner i effektröret.
Steg 3 -
Lyft automatventilens arm med ena handen
och placerea stålkolven in i den plast justeraren som är
fixerad i svängtappen.
Steg 4 - Den plast-räfflade justeraren kommer senare
att användas för att justera ventilens stängingsposition.
» Montering av enheten
En manuell öppnare (i fall en sådan finns monterad)
ska tas bort.
Följ sedan nästa steg i monteringen i enlighet med
växthusmodellen som du köpt.
I det sista steget så använd den plast
justeringsskruven för att justera stängingsluckan.
» Viktig information
Smörj alla rörliga delar efter montering och före
varje vår och höst med ljus olja. Använd fett eller
petroleumgelé för kolvstången.
Vid snöackumulation under vintersäsongen och om
du distribuerar ett värmesystem i ditt växthus, ta bort
den automatiska ventilationsöppnaren och byta till en
manuell öppnare.
» Valmistautuminen laitteen
asennukseen
Vaihe 1 - Ennen Automatic Vent Opener asennusta,
teho-putki on jäähdytettävä asettamalla se jääkaappiin
noin 30 minuutin ajaksi.
Vaihe 2 - Asettakaa kylmennetty teräsmäntävarsi kovaa
pintaa vastaan ja työntäkää se kunnolla takaisin teho-
putkeen.
Vaihe 3 - Nostakaa Automatic Vent Opener käsivarsi
yhdellä kädellä ja liuttakaa kierteinen teräsmäntätanko
muovi-uritettuun säätimeen, joka on kiinnitetty
kääntyvään lohkareeseen.
Vaihe 4 - Muovi-uritettua säädintä käytetään
myöhemmin aukon sulkemisasennon säätämiseen.
» Laitteen asentaminen
Manuaalinen tuuletusaukon avaaja on poistettava jos
se on jo asennettu.
Noudattakaa seuraavia vaiheita laitteen asennuksessa
sen mukaan mitä kasvihuonemallia olette ostaneet.
Käyttäkää
muovi
-uritettua säädintä raon sulkemisen
säätöön viimeisessä vaiheessa.
» Tärkeä huomio
Öljyä kaikki liikkuvat osat ennen asennusta ja aina
ennen jokaista kevättä ja syksyä kevytöljyllä. Käytä
rasvaa tai vaseliinia kiertokankeen.
Sinun tulee vaihtaa automaattinen tuuletusaukon
avaaja manuaaliseen avaajaan, jos lumi pääsee
kasaantumaan talvella ja olet ottanut käyttöön
kasvihuoneessa lämmitysjärjestelmän.
ES
FI
» Preparando la unidad para la instalación
Paso 1 - Antes de instalar el Automatic Vent Opener, el
tubo de poder debe ser enfriado, para esto ubíquelo en
el refrigerador por 30 minutos aproximadamente.
Paso 2 - Ubique la biela de acero enfriada frente a una
superficie dura y presiónela firmemente de vuelta al
interior del tubo de poder.
Paso 3 -
Levante el brazo del Automatic Vent Opener
con una mano, y deslice la biela roscada de acero hacia
el interior del regulador moleteado en plástico, el que
se instala en el bloque rotatorio.
Paso 4 - El regulador moleteado en plástico se usará
más adelante para ajustar la posición de cerrado de la
ventilación.
» Instalando la unidad
Si ya existe un abridor de ventilación manual
instalado, debe ser removido.
Siga los pasos para la instalación de la unidad según el
modelo de invernadero adquirido.
En el último paso use el regulador moleteado en
plástico para ajustar el espacio de cerrado.
» Información importante
Lubrique todas las piezas móviles después del montaje
y antes de cada primavera y otoño con un aceite fluido.
Use grasa o vaselina para el vástago del pistón.
En caso de acumulación de nieve durante la estación
de invierno y si despliega un sistema de calefacción
dentro del invernadero, por favor, extraiga el abridor de
ventilación automática y reemplácelo por un abridor
manual
IMPORTANTE
Por favor lea todas las notas, instrucciones y
comentarios ANTES DE COMENZAR A ARMAR el
Automatic Vent Opener.
LLEVE A CABO el armado EN EL ORDEN
ESTABLECIDO en las instrucciones.
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6
  • Page 7 7
  • Page 8 8
  • Page 9 9

Palram 701338 Ohjekirja

Tyyppi
Ohjekirja

Liittyvät paperit