Indesit F 86.1 IX Käyttöohjeet

Brändi
Indesit
Kategoria
ovens
Malli
F 86.1 IX
Tyyppi
Käyttöohjeet
F 86.1
F 86.1 IX
FQ 860.1 NE
FZ 860.1 NE
FZ 860.1 IX NE
Yhteenveto
Asennus, 35-36
Sijoittaminen
Sähköliitäntä
Laitteen kuvaus, 37
Kokonaiskuva
Ohjauspaneeli
ynnistys ja käyttö, 38
Uunin käynnistäminen
Tietolaatta
Elektroninen kypsennyksen ohjelmoija, 39
Ohjelmat, 40-42
Kypsennysohjelmat
Käytännön neuvoja kypsennykseen
Kypsennystaulukko
Varotoimet ja suosituksia, 43
Yleinen turvallisuus
Hävittäminen
Säästä rahaa ja luontoa
Huolto ja hoito, 44
Sähkövirran poistaminen
Laitteen puhdistus
Luukun puhdistus
Lampun vaihto
Huoltoapu
Käyttöohjeet
UUNI
Norsk,23
Suomi, 34 Svenska, 45
NO
GB
SE
English,1 Dansk, 12
DK
FI
FI
FI
35
On tärkeää säilyttää tämä ohjekirja, jotta sitä voidaan
tutkia tarvittaessa. Mikäli laite myydään tai luovutetaan
sekä muuton yhteydessä tulee varmistaa, että
ohjekirja pysyy laitteen mukana, jotta uusi omistaja voi
tutustua laitteen toimintaan ja varoituksiin.
Lue ohjeet huolellisesti: niissä on tärkeitä tietoja
asennuksesta, käytöstä ja turvallisuudesta.
Sijoittaminen
Pakkaustarvikkeet eivät ole lasten leluja ja ne tulee
hävittää paikallisten jätteidenkäsittelyohjeiden
mukaisesti (katso Varotoimet ja suosituksia ).
Asennus tulee suorittaa näiden ohjeiden mukaisesti
pätevän henkilöstön avulla. Virheellinen asennus voi
aiheuttaa vahinkoja henkilöille, eläimille tai esineille.
Upotus
Laitteen kunnollisen toiminnan takaamiseksi on
välttämätöntä, että kalusteen tekniset tiedot ovat sopivat:
uunin viereisten paneelien tulee olla
kuumankestävästä materiaalista;
mikäli käytetään vanerilevyhuonekaluja, liimojen
tulee olla kuumankestäviä jopa 100°C:een;
uunin upottamiseksi sekä tason alle (katso kuvaa )
että pylvääseen , kalusteen mittojen tulee täyttää
seuraavat vaatimukset:
Kun laite on kerran upotettu, ei saa olla olemassa
kosketusmahdollisuutta sähköisiin osiin.
Tietolaatassa ilmoitetut kulutustiedot on mitattu tämän
tyyppisen asennuksen kanssa.
Ilmastointi
Hyvän ilmastoinnin takaamiseksi tulee poistaa osaston
takaseinä. Suositellaan asentamaan uuni siten, että se
nojaa kahteen välipuuhun tai jatkuvalle tasolle, jonka
aukko on vähintään 45 x 560 mm (katso kuvaa ).
Keskittäminen ja kiinnitys
Säädä uunin laidoilla sijaitsevat 4 välikettä
ympäryskehyksellä sijaitsevien 4 aukon mukaisesti
kalusteen laidan leveydestä riippuen:
paksuus 20 mm: poista
välikkeen liikkuva osa (katso
kuvaa );
paksuus 18 mm: käytä
ensimmäistä uraa kuten
valmistaja on jo esiasettanut
(katso kuvaa );
paksuus 16 mm: käytä toista
uraa (katso kuvaa
).
Laitteen kiinnittämiseksi kalusteeseen: avaa uunin
luukku ja ruuvaa kiinni 4 puulle sopivaa ruuvia 4
aukkoon, jotka sijaitsevat ympäryskehyksellä.
Kaikki suojausta varmistavat osat tulee kiinnittää
siten, että niitä ei voida poistaa ilman työkaluja.
595 mm.
595 mm.
24 mm.
545 mm.
5 mm.
567 mm.
23 mm.
593 mm.
45 mm.
558 mm.
560 mm.
45 mm.
Asennus
36
FI
hköliitäntä
Uunit, jotka on varustettu kolminapaisella
syöttöjohdolla, on valmistettu toimimaan vaihtovirralla
laitteen tietolaatassa osoitetuilla jännitteen ja
taajuuden arvoilla ( katso alle ).
Syöttöjohdon liitäntä
1. Avaa pääterasia
käyttäen ruuvitalttaa
vipuna kannen
sivukielekkeillä: vedä ja
avaa kansi (katso
kuvaa).
2. Syöttöjohdon
paikalleen asennus:
ruuvaa auki johdon
kiristimen ruuvi sekä
kolme kosketinruuvia L-
N-
ja sen jälkeen
kiinnitä johtimien päät
ruuvien päiden alle
noudattaen värejä:
sininen (N), ruskea (L)
kelta-vihreä
(katso
kuvaa).
3. Kiinnitä johto asianmukaiseen kiristimeen.
4. Sulje pääterasian kansi.
Syöttöjohdon liittäminen verkkovirtaan
Asenna johtoon pistoke, joka on normalisoitu
tietolaatassa ilmoitetulle kuormitukselle (katso viereen
).
Suoran verkkoliitännän tapauksessa tulee
ehdottomasti asettaa laitteen ja sähköverkon välille
moninapainen katkaisija, jonka kontaktien välinen
aukeama on vähintään 3 mm ja joka on mitoitettu
kuormituksen mukaan sekä joka on voimassa olevien
määräysten mukainen (maadoitusjohtoa ei tule
katkaista katkaisijalla). Syöttöjohto tulee sijoittaa siten,
että sen lämpötila ei nouse missään kohdassa 50°C
ympäristön lämpötilaa korkeammaksi.
Asentaja on vastuussa kunnollisen sähköliitännän
suorittamisesta ja turvallisuusmääräysten
noudattamisesta.
Ennen liitännän suorittamista varmista, että:
pistorasia on maadoitettu ja se on lain mukainen;
pistorasia kestää koneen tehon
enimmäiskuormituksen, joka osoitetaan teknisten
tietojen tietolaatassa ( katso alle );
syöttöjännite on tietolaatassa osoitettujen arvojen
rajoissa ( katso alle );
pistorasia on yhteensopiva laitteen pistokkeen
kanssa. Päinvastaisessa tapauksessa vaihda
pistorasia tai pistoke; älä käytä jatkojohtoja ja
moninkertaisia sovitinkappaleita.
Laitteen asennuksen jälkeenkin sähköjohdon ja
verkkopistorasian tulee olla helposti saavutettavissa.
Johtoa ei saa taittaa tai se ei saa joutua puristuksiin.
Sähköjohto tulee tarkistaa ajoittain ja vaihdattaa
ainoastaan valtuutetuilla teknikoilla (katso Huoltoapu).
Valmistaja kielytyy kaikesta vastuusta
, mikäli
näi määräyksiä ei noudateta.
NL
FI
37
Ohjauspaneeli
Taso RITILÄLLE
Taso UUNIPANNULLE
Tasojen
LIUKUOHJAIMET
asento 5
asento 4
asento 3
asento 2
asento 1
Laitteen kuvaus
Kokonaiskuva
Ohjauspaneeli
Nappula
OHJELMILLE
Nappula
TERMOSTAATILLE
Merkkivalo
TERMOSTAATILLE
ELEKTRONINEN
ohjelmoija
38
FI
Ensimmäisellä käyttökerralla suosittelemme
lämmittämään uunia noin puolen tunnin ajan tyhjillään
termostaatti enimmäisarvossa ja luukku suljettuna.
Sitten sammuta uuni, avaa uunin luukku ja tuuleta
huoneisto. Havaittava haju johtuu uunin suojaukseen
käytettyjen aineiden haihtumisesta ilmaan.
Uunin käynnistäminen
1. Valitse haluttu kypsennysohjelma kiertäen
OHJELMIEN nappulaa.
2. Valitse lämpötila kiertäen TERMOSTAATIN
nappulaa. Voit löytää luettelon kypsennysohjelmista ja
vastaavista suositelluista lämpötiloista
Kypsennystaulukosta ( katso Ohjelmat).
3. Palava TERMOSTAATIN merkkivalo osoittaa
lämmitysvaiheen asetettuun lämpötilaan saakka.
4. Kypsennyksen aikana on aina mahdollista:
- muuttaa kypsennysohjelmaa käsitellen OHJELMIEN
nappulaa;
- muuttaa lämpötilaa käsitellen TERMOSTAATIN
nappulaa;
- keskeyttää kypsennys vieden OHJELMIEN nappula
asentoon 0.
Älä koskaan aseta esineitä uunin pohjalle, koska ne
voivat vahingoittaa sen pinnoitusta.
Aseta aina kypsennysastiat toimitetulle ritilälle.
Laitteissa, jotka on varustettu elektronisella
ohjelmoijalla sähköuunin käyttämiseksi, tulee painaa
näppäintä
(näytölle ilmestyy tunnus ) ennen
halutun kypsennystoiminnon valintaa.
Jäähdytystuuletus
Ulkoisten lämpötilojen alentamiseksi jotkut mallit on
varustettu jäähdytystuulettimella. Tämä aikaansaa
ilmavirran, joka tulee ulos ohjauspaneelin ja uunin
luukun välistä.
Kypsennyksen lopuksi tuuletin pysyy päällä, kunnes
uuni jäähtyy riittävästi.
Uunin valo
Se voidaan sytyttää valiten
OHJELMIEN
nappulalla. Valo pysyy päällä, kun valitaan
kypsennysohjelma.
Käynnistys ja käyttö
TIETOLAATTA
Mitat
leveys 43,5 cm
korkeus 32 cm
syvyys 41,5 cm
Tilavuus
litraa: 58
Sähköliitännät
nnite -240V ~ 50Hz
enimmäisottoteho 2800W
ENERGIAMERKKI
(ENERGY LABEL)
Direktiivi 2002/40/CE
hköuunien merkinnäs
Standardi EN 50304
Energiankulutus ylä-
alalämmöllä
lämmitystoiminto:
Perinteinen;
Ilmoitettu energiankulutus
Lämmitystapa Kiertoilma -
lämmitystoiminto:
Leivonnaiset
Tämä laitteisto on
yhdenmukainen seuraavien
Euroopan Unionin
direktiivien vaatimusten
kanssa: -73/23/CEE päivätty
19/02/73 (Pienjännite) ja sitä
seuraavat muutokset -
89/336/CEE päivätty
03/05/89
(Sähkömagneettinen
yhteensopivuus) ja si
seuraavat muutokset;
93/68/CEE päivätty 22/07/93
ja sitä seuraavat muutokset.
FI
39
Mahdollistaa uunin tai grillin toimintojen
ohjelmoimisen:
viivästetyn kypsennyksen aloitus halutun kestoajan
kanssa;
välitön aloitus halutun kestoajan kanssa;
ajastin.
Näppäimien tehtävät:
H
: ajastin tunneille, minuuteille
$
: kypsennyksen kesto
%
: kypsennyksen loppu
(
: manuaalinen vaihtaminen
)
: aikojen asettaminen taaksepäin
*
: aikojen asettaminen eteenpäin
Miten asettaa digitaalinen kello uudelleen aikaan
Sähköverkkoon liittämisen tai sähkökatkoksen jälkeen
näytössä vilkkuu: 0.00
Paina samanaikaisesti näppäimiä
$
ja
%
ja sen
jälkeen (4 sekunnin kuluessa) näppäimillä ) ja
*
aseta oikea aika.
Näppäimellä
*
aika lisääntyy.
Näppäimellä
)
aika vähenee.
Mahdolliset ajan päivitykset voidaan suorittaa kahdella
tavalla:
1. Toista kokonaan yllä kuvatut vaiheet
2. Paina näppäintä
(
ja sen jälkeen painikkeilla
)
ja
*
päivitä aika.
Uunin manuaalin
en toiminta
Ajan asettamisen jälkeen ohjelmoija siirtyy
automaattisesti manuaaliseen asentoon.
Huomaa: Paina näppäintä ( manuaalisen toiminnan
palauttamiseksi jokaisen automaattisen
kypsennyksen jälkeen.
Viivästetyn kypsennyksen aloitus määrätyn
kestoajan kanssa
Asetetaan kypsennysajan kesto ja kypsennyksen
loppumisaika. Oletetaan, että näyttö osoittaa kellon
olevan 10.00
1. Kierrä uunin ohjausnappula halutun toiminnon ja
lämpötilan kohdalle (esimerkiksi: staattinen uuni, 200°C)
2. Paina näppäintä
$
ja sen jälkeen (4 sekunnin
kuluessa) näppäimillä
)
ja
*
aseta haluttu kestoaika.
Asetettaessa esimerkiksi 30 minuutin kypsennysaika
tulee näkyviin:
+
Vapautettaessa näppäin, 4 sekunnin kuluttua,
ilmestyy tämänhetkinen kellonaika tunnuksen m ja
kirjoituksen automaattinen kanssa
3. Paina näppäintä
%
, vapauta ja sen jälkeen näppäimiä
)
ja
*
, kunnes haluttu kypsennysajan päättyminen
on asetettu, oletetaan kello 13.00
=
4. Asetuksen päätyttyä, 4 sekunnin kuluttua, näytölle
tulee näkyviin sen hetkinen kellonaika:
?
Kirjoituksen automaattinen palaminen muistuttaa
siitä, että kesto ja päättymisaika on ohjelmoitu
automaattisessa toiminnossa. Tässä vaiheessa uuni
alkaa lämmetä automaattisesti kello 12,30
sammuakseen 30 minuutin kuluttua. Kun uuni on
päällä, tulee näkyviin valaistun kattilan tunnus
m
koko
kypsennyksen ajaksi. Millä hetkellä tahansa painaen
näppäintä
$
voidaan tarkistaa asetettu kestoaika, sen
sijaan painaen näppäintä
%
voidaan tarkistaa
kypsennyksen päättymisaika.
Kypsennyksen lopuksi voidaan kuulla äänimerkki, sen
keskeyttämiseksi voidaan painaa mitä tahansa
näppäintä lukuun ottamatta näppäimiä
)
ja
*
.
lin aloitus halutun kestoajan kanssa
Ohjelmoitaessa vain kestoaika (kappaleen
Kypsennyksen viivästetty aloitus halutun kestoajan
kanssa kohdat 1 ja 2) saadaan kypsennyksen välitön
aloitus.
Jo ohjelmoidun kypsennyksen peruuttaminen
Paina näppäintä
$
, vapauta ja näppäimellä
)
palauta
aika
,
ja sitten paina manuaalisen toiminnan näppäintä
(
.
Ajastintoiminto
Ajastintoiminnossa asetetaan aika, josta aloitetaan
laskemaan takaperin. Tämä toiminto ei ohjaa uunin
sytyttämistä ja sammuttamista vaan lähettää ainoastaan
akustisen hälytyksen määräajan päätyttyä.
Painaen ja vapauttaen näppäin
]
ilmestyy:
,
Siis näppäimillä
*
ja
)
aseta haluttu aika
Asetuksen päätyttyä, aika lähtee käyntiin minuutilleen
ja näytölle tulee näkyviin sen hetkinen aika.
.
Ajan kuluttua loppuun kuuluu äänimerkki, joka voidaan
keskeyttää painaen mitä tahansa näppäintä (lukuun
ottamatta näppäimiä
*
ja
)
) ja tunnus
H
sammuu.
Tietojen peruutuksen korjaus
Asetettuja tietoja voidaan muuttaa millä hetkellä
tahansa painaen vastaavaa näppäintä sekä painaen
näppäintä
*
tai
)
.
Peruutettaessa kypsennyksen kestoaika tulee
peruutettua automaattisesti myös toiminnan
päättyminen ja päinvastoin.
Ohjelmoidun toiminnan tapauksessa laite ei hyväksy
kypsennyksen päättymisaikoja, jotka ovat laitteen
itsensä ehdottamia aloitusaikoja aiempia.
Elektroninen kypsennyksen
ohjelmoija
40
FI
Kypsennysohjelmat
Lähes kaikille ohjelmille on valittavissa lämpötila
väliltä 60°C  MAX, ainoastaan:
GRILLI (suositellaan asettamaan ainoastaan
enimmäisasentoon MAX);
GRATINOINTI (suositellaan, että ei ylitetä 200°C
lämpötilaa).
Ohjelma NOSTATUS
Uuni saavuttaa ja säilyttää 40°C:n lämpötilan
riippumatta TERMOSTAATIN nappulan asennosta.
Tämä ohjelma soveltuu erittäin hyvin luonnonhiivaa
sisältävien taikinoiden nostatukseen.
Ohjelma: PERINTEINEN UUNI
Ohjelmassa aktivoidaan kaksi lämmityselementtiä,
alempi ja ylempi. Käytettäessä tätä perinteistä
kypsennysmenetelmää on paras sijoittaa ruuat
ainoastaan yhdelle tasolle: useamman tason kanssa
lämpötila ei jakaannu tasaisesti.
Ohjelma: LEIVONNAISUUNI
Taaempi lämmittävä elementti kytkeytyy päälle ja
tuuletin käynnistyy taaten herkän ja tasaisen lämmön
uunin sisällä. Tämä ohjelma soveltuu herkkien ruokien
kypsennykseen (esim. leivonnaiset, jotka vaativat
nostatusta) sekä pienikokoisille valmisteille, joita
voidaan kypsentää kolmella tasolla samanaikaisesti.
Ohjelma: FAST COOKING
Lämmittävät elementit kytkeytyvät päälle ja tuuletin
käynnistyy aikaansaaden vakaan ja tasaisen lämmön.
Ohjelma ei vaadi esilämmitystä. Tämä ohjelma on
erityisen sopiva esivalmistettujen ruokien nopeaan
kypsennykseen (pakasteet tai esikypsennetyt). Parhaat
tulokset saadaan käyttäen ainoastaan yhtä tasoa.
Ohjelma: MONITOIMIUUNI
Kaikki lämmittävät elementit (ylempi, alempi ja
kiertävä) kytketään päälle ja tuuletin käynnistyy. Koska
lämpötila on tasainen koko uunissa, ilma kypsentää ja
ruskistaa ruuan tasaisesti kaikkialta. On mahdollista
käyttää enintään kahta tasoa samanaikaisesti.
Ohjelma: PIZZAUUNI
Lämmittävät elementit, alempi ja kiertävä, kytketään
päälle ja tuuletin käynnistyy. Tämä yhdistelmä
mahdollistaa uunin nopean lämmittämisen kuumentaen
erityisen voimakkaasti alhaalta päin. Mikäli käytetään
useampia tasoja samalla kerralla on tarpeen vaihtaa
kypsennettävien ruokien paikkaa kypsennyksen
puolivälissä.
Ohjelma: GRILLI
Ylempi lämmittävä elementti kytkeytyy päälle ja
grillivarras käynnistyy (mikäli olemassa). Grillin korkea
ja suora kypsennys on suositeltavaa ruuille, jotka
vaativat korkeita pintalämpötiloja. Suorita
kypsennykset uunin luukku kiinni.
Ohjelma: GRATINOINTI
Ylempi lämmittävä elementti kytkeytyy päälle ja
tuuletin sekä grillivarras käynnistyvät (mikäli
olemassa). Toiminto yhdistää yksisuuntaiseen
lämpösäteilyyn koneellisen ilmankierrätyksen uunin
sisällä.
Tämä estää ruokien pintaosien palamisen lisäten
lämmön työntymistä sisään. Suorita kypsennykset
uunin luukku kiinni.
Paistivarras (vain tietyissä malleissa)
Paistivartaan
käsittelemiseksi (katso
kuvaa) etene seuraavasti:
1. aseta uunipannu asentoon 1;
2. aseta paistivartaan tuki asentoon 3 ja työnnä varras
asianmukaiseen aukkoon, joka sijaitsee uunin
takaseinässä;
3. käsittele paistivarrasta valiten nappulalla
OHJELMAT
tai ;
! Ohjelma
päällä, kun avataan uunin luukku,
paistivarras pysähtyy.
Ohjelmat
FI
41
Käytännön neuvoja kypsennykseen
! Kypsennyksissä kiertoilman kanssa älä käytä
asentoja 1 ja 5: kuuma ilma saavuttaa ne suoraan ja
herkät ruuat voivat palaa.
! Kypsennyksissä GRILLI JA GRATINOINTI, erityisesti
paistivartaan kanssa, aseta uunipannu asentoon 1,
jotta kypsennyksen ylijäämät eivät valu uunin pohjalle
(kastikkeet ja/tai rasvat).
MONITOIMIUUNI
Käytä asentoja 2 ja 4 asettaen asentoon 2 ruuat,
jotka vaativat enemmän lämpöä.
Aseta uunipannu alhaalle ja ritilä ylhäälle.
GRILLI
Työnnä ritilä asentoon 3 tai 4 ja aseta ruuat ritilän
keskelle.
Suositellaan asettamaan energiataso
enimmäisasentoon. Älä huolehdi, jos ylempi vastus
ei ole jatkuvasti päällä: sen toimintaa säätelee
termostaatti.
PIZZAUUNI
Käytä alumiinista kevyttä uunivuokaa asettaen se
lisävarusteena toimitetulle ritilälle.
Uunipannua käytettäessä paistoaika pitenee ja on
vaikea saada pizzasta rapeaa.
Runsaasti täytettyjen pizzojen kanssa suositellaan
lisäämään mozzarella-juusto kypsennyksen
puolivälissä.
42
FI
Kypsennystaulukko
Ohjelmat Ruuat Paino (kg)
Tasojen
asento
Esilämmitys
(minuuttia)
Suositeltu
lämpötila
Kypsennyksen
kesto
(minuuttia)
Nostatus
Luonnonhiivaa sisältävien
taikinoiden nostatus (pullat, leivät,
sokerikakut, sarvet, jne.)
Perinteinen
uuni
Ankka
Vasikanliha- tai häränlihapaisti
Sianlihapaisti
Keksit (murotaikinaiset)
Makeat piiraat
1
1
1
-
1
2
2
2
2
2
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
Leivonnaisuuni
Makeat piiraat
Hedelmäkakut
Luumukakku
Sokerikakut
Täytetyt letut (2 tasolla)
Pienet kakut (2 tasolla)
Lehtitaikinaiset juustosuolapalat (2
tasolla)
Tuulihatut (3 tasolla)
Keksit (3 tasolla)
Marengit (3 tasolla)
0.5
1
0.7
0.5
1.2
0.6
0.4
0.7
0.7
0.5
2
1 tai 2
2
2
1 ja 3
1 ja 3
1 ja 3
1 ja 2 ja 4
1 ja 2 ja 4
1 ja 2 ja 4
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
180
180
180
160
200
190
210
180
180
90
20-30
40-45
40-50
25-30
30-35
20-25
15-20
20-25
20-25
180
Pakasteet
Pizza
Leivitetyt kesäkurpitsat
katkarapujen kanssa
Pinaattipiiras
Täytetyt pastanyytit
Lasagne
Kuivatut leivät
Kanapalat
0.3
0.4
0.5
0.3
0.5
0.4
0.4
1
1
1
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
250
200
220
200
200
180
220
12
20
30-35
25
35
25-30
15-20
Esikypsennetyt
Ruskistetut kanansiivet
0.4
1
-
200
20-25
Fast cooking
Tuoreet ruuat
Keksit (murotaikinaiset)
Luumukakku
Lehtitaikinaiset juustosuolapalat
0.3
0.6
0.2
1
1
1
-
-
-
200
180
210
15-18
45
10-12
Monitoimiuuni
Pizza (2 tasolla)
Lasagne
Lammas
Kanapaisti + perunat
Makrilli
Luumukakku
Tuulihatut (2 tasolla)
Keksit (2 tasolla)
Sokerikakut (1 tasolla)
Sokerikakut (2 tasolla)
Suolaiset piiraat
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
1 ja 3
2
2
1 ja 3
1 ja 2
1 ja 2
1 ja 3
1 ja 3
1 ja 2
1 ja 3
2
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
Pizzauuni
Pizza
Vasikanliha- tai häränlihapaisti
Kana
0.5
1
1
2
1
1 o 2
15
10
10
220
220
180
15-20
25-30
60-70
Kampelat ja mustekalat
Katkarapu- ja mustekalavartaat
Mustekalat
Turskafileet
Grillatut vihannekset
Vasikanlihapihvi
Makkarat
Hampurilainen
Makrillit
Paahtoleivät
0.7
0.6
0.6
0.8
0.4
0.8
0.6
0.6
1
4 ja 6
3
3
3
3
1 tai 3
3
3
3
3
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maksimi
Maksimi
Maksimi
Maksimi
Maksimi
Maksimi
Maksimi
Maksimi
Maksimi
Maksimi
10-12
8-10
10-15
10-15
15-20
15-20
15-20
10-12
15-20
3-5
Grilli
Paistivartaan kanssa (mikäli
olemassa)
Vasikanlihavarras
Kanavarras
Lammasvarras
1.0
1.5
1.0
-
-
-
-
-
-
Maksimi
Maksimi
Maksimi
80-90
70-80
70-80
Grillikana
Mustekalat
1.5
1.5
2 ja 3
2 ja 3
10
10
200
200
55-60
30-35
Gratinointi
Paistivartaan kanssa (mikäli
olemassa)
Vasikanlihavarras
Lammasvarras
Kana (vartaassa) + perunat
(uunipannulla)
1.5
1.5
1.5
-
-
-
-
2
10
10
10
10
200
200
200
200
70-80
70-80
70-75
70-75
FI
43
Laite on suunniteltu ja valmistettu kansainvälisten
turvallisuusmääräysten mukaisesti. Nämä varoitukset
toimitetaan turvallisuussyistä ja ne tulee lukea
huolellisesti.
Yleinen turvallisuus
Laite on suunniteltu ei-ammattimaiseen käyttöön
asuinhuoneistossa.
Laitetta ei tule asentaa ulos edes suojattuun tilaan,
koska on erittäin vaarallista jättää se alttiiksi
sateelle ja ukkoselle.
Laitteen siirtämiseksi tulee aina käyttää
asianmukaisia kahvoja, jotka sijaitsevat uunin
laidoilla.
Älä koske koneeseen avojaloin tai silloin, kun kätesi
tai jalkasi ovat märät tai kosteat.
Laitetta tulee käyttää ruokien kypsennykseen ja sitä
tulee käyttää ainoastaan aikuisten henkilöiden tässä
oppaassa olevien ohjeiden mukaisesti.
Laitteen käyn aikana lämmittävät elementit ja
uunin luukun eräät osat tulevat erittäin kuumiksi.
Varo koskettamasta
niitä ja pi lapset kaukana.
Vältä, että muiden kodinkoneiden syöttöjohto joutuu
kosketuksiin uunin kuumien osien kanssa.
Älä tuki aukkoja, joita käytetään tuuletukseen ja
lämmön hävittämiseen.
Ota kiinni uunin luukun avauskahvasta sen
keskiosasta: laidoiltaan se voi olla kuuma.
Käytä aina uunikinnasta astioiden laittamiseen tai
poistamiseen.
Älä peitä uunin pohjaa alumiinifoliolla.
Älä laita palonarkoja materiaaleja uuniin: jos laite
käynnistetään huomaamatta, ne voivat aiheuttaa
tulipalon.
Tarkista aina, että nappulat ovat asennossa
l/
¡, kun laitetta ei käytetä;
Älä irrota pistoketta sähköpistorasiasta johdosta
vetämällä vaan ota kiinni pistokkeesta.
Älä suorita puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä ilman,
että olet irrottanut pistokkeen verkkovirrasta.
Vian tapauksessa älä missään tapauksessa yritä
avata pesukoneen sisäosia korjauksen
suorittamiseksi. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen
(katso Huoltoapu).
Älä aseta painavia esineitä avoimelle uunin luukulle.
Hävittäminen
Pakkaustarvikkeiden hävittäminen: noudata
paikallisia määräyksiä, siten pakkausmateriaalit
voidaan käyttää uudelleen.
Sähköisten ja elektronisten laitteiden muodostamia
jätteitä käsittelevä Euroopan direktiivi (RAEE) 2002/
96/CE määrää, että hävitettäviä kodinkoneita ei tule
laittaa tavallisten kaupunkijätteiden sekaan.
Hävitettävät laitteet tulee kerätä erikseen, jotta
optimoidaan materiaalien kierrätys ja estetään
mahdolliset vahingot terveydelle ja ympäristölle.
Ruudutettu roskakoritunnus on liitetty kaikkiin
tuotteisiin muistuttamaan velvollisuudesta lajitella
jätteet.
Lisätietoja varten kodinkoneiden hävittämiseen
liittyen niiden haltijat voivat kääntyä asianmukaisen
julkisen palvelun tai jälleenmyyjien puoleen.
Säästä ja kunnioita ympäristöä
Käytettäessä uunia tiettyinä kellonaikoina, jotka
alkavat myöhäisestä iltapäivästä aikaisiin
aamutunteihin saakka, voidaan osallistua sähkön
kulutushuippujen tasoittamiseen.
Suositellaan suorittamaan aina kypsennykset
GRILLIN ja GRATINOINNIN kanssa uunin luukku
kiinni: sekä parhaiden tulosten saavuttamiseksi että
energian säästämiseksi (noin 10 %).
Tiivisteet tulee pitää hyvässä kunnossa ja puhtaina
siten, että ne painautuvat hyvin luukkua vasten
eivätkä päästä lämpöä karkuun.
Varotoimet ja neuvot
44
FI
hkövirran poistaminen
Ennen mitä tahansa toimenpidettä eristä laite sähkön
syöttöverkosta.
Laitteen puhdistus
Emaloidut tai metalliset ulkopinnat ja kumiset
tiivisteet voidaan puhdistaa kostealla sienellä, joka
huuhdellaan lämpimän veden ja neutraalin
saippuan muodostamassa liuoksessa. Vaikeasti
poistettavien tahrojen kanssa tulee käyttää
erityistuotteita. Suositellaan huuhtelemaan
huolellisesti ja kuivaamaan puhdistuksen jälkeen.
Älä käytä hankaavia jauheita tai syövyttäviä aineita.
Uunin sisäosat tulee puhdistaa mieluiten jokaisen
käytön jälkeen silloin, kun ne ovat vielä haaleat.
Käytä lämmintä vettä ja pesuainetta, huuhtele ja
kuivaa pehmeällä rievulla. Vältä hankaavien
aineiden käyttöä.
Lisävarusteet voidaan pestä helposti kuten
tavalliset astiat, myös astianpesukoneessa.
Älä koskaan käytä höyryllä tai korkealla paineella
toimivia puhdistimia laitteen puhdistukseen.
Luukun puhdistus
Puhdista luukun lasi sienellä ja hankaamattomalla
puhdistusaineella sekä kuivaa pehmeällä rievulla; älä
käytä karkeita, hankaavia tuotteita tai teräviä metallisia
raapimia, jotka voivat naarmuttaa pinnan ja aiheuttaa
lasin rikkoutumisen.
Huolellisempaa puhdistusta varten on mahdollista
irrottaa uunin luukku.
1. avaa luukku kokonaan ( katso kuvaa);
2. nosta ja kierrä vipuja, jotka sijaitsevat kahdessa
saranassa (katso kuvaa);
3. ota kiinni luukusta sen
ulkolaidoista sulkien sitä
hitaasti, mutta ei kokonaan.
Paina kiinnikkeitä F, sen
jälkeen vedä luukkua itseäsi
kohden irrottaen se saranoista
( katso kuvaa ).
Asenna luukku takaisin
noudattaen ohjeita
käänteisessä järjestyksessä.
Tarkista tiivisteet
Tarkista ajoittain uunin luukun ympärillä olevan
tiivisteen kunto. Mikäli se on vahingoittunut käänny
lähimmän huoltoliikkeen puoleen (katso Huoltoapu).
Suositellaan, että uunia ei käytetä ennen kuin se on
korjattu.
Lampun vaihto
Uunin valaistuslampun vaihtamiseksi:
1. Ruuvaa irti lasinen lampunsuojus.
2. Ruuvaa irti lamppu ja vaihda se samanlaisilla
teknisillä ominaisuuksilla varustettuun: teho 25 W,
liitäntä E 14.
3. Kiinnitä kansi uudelleen (katso kuvaa).
Huoltoapu
Älä käytä koskaan valtuuttamattomia teknikoita.
Ilmoita:
koneen malli (Mod.)
sarjanumero (S/N)
Nämä viimeksi mainitut tiedot löytyvät laitteessa
olevasta tietolaatasta.
F
F
Huolto ja hoito
/

Tämä käsikirja soveltuu myös