ELEKTRO HELIOS BS1325 Ohjekirja

Kategoria
Freezers
Tyyppi
Ohjekirja

Tämä käsikirja sopii myös

7
FI
RO
Hävittäminen
Varmistaen tuotteen oikeanlaisen hävittämisen voit auttaa mahdollisten ympäristölle ja ihmisterveydelle turmeltavien seu-
rausten välttämisessä.
Tuotteessa oleva symboli osoittaa, ettei tuotetta saa käsitellä talousjätteenä, vaan on vietävä sopivaan sähköisten tai
sähkökäyttöisten laitteiden keräyspisteeseen kierrätettäväksi. Saat yksityiskohtaisempaa tietoa tämän tuotteen kierrä-
tyksestä ottamalla yhteyttä paikallisen kaupungin toimistoon, talousjätteen hävittämispalveluun tai kauppaan, jossa ostit
koneen.
Turvallisuustietoa
Ennen asentamista ja koneen käyttöä lue tämä käyttöohje tarkasti. Se sisältää turvallisuusvarotoimia, vihjeitä, tietoja ja
ideoita. Jos pakastinta käytetään kirjoitettujen ohjeiden mukaisesti, se toimii asianmukaisesti ja tarjoaa sinulle suuren tyy-
tyväisyyden.
Näitä varoituksia tarjotaan turvallisuuden vuoksi. Sinun on luettava ne huolella ennen koneen asentamista ja käyttöä.
Käytä pakastinta ainoastaan pakasteruoan säilömistä varten, tuoreen ruoan pakastamista varten ja jääkuutioiden
tekemistä varten.
Älä syö jääkuutioita tai jäätikkuja heti pakastimesta ottamisen jälkeen, koska ne voivat aiheuttaa jääpalovammoja.
Älä anna lasten leikkiä tai piiloutua pakastimeen, koska he voivat juuttua sisälle ja tukehtua.
Älä varastoi nestettä sisältäviä lasiastioita pakastimessa, koska ne voivat särkyä.
Varmista, että pakastin ei seiso virtajohdon päällä.
Ennen huoltoa tai puhdistamista irrota kone aina pistorasiasta tai kytke sähköjohto pois.
Älä käytä muita sähköllä toimivia koneita (kuten jäätelövalmistajia) koneen sisäosassa.
Koneesi sisältää ympäristöystävällistä luonnonkaasua, isobutaania (R600a). Ole kuitenkin varovainen, koska isobu-
taani on paloarkaa. Näin ollen on tärkeää varmistaa, ettei jäähdyttimen putkisto ole vahingoittunut.
On kaikkein tärkeintä säilyttää tämä käyttöohje myöhempää käyttöä varten.
Tuotteen kuvaus
Ohjauspaneeli
A. Vihreä valo: Syttyy, kun kone on päällä.
B. Punainen valo: Syttyy, kun pakastimen lämpötila ei ole riittävän matala.
C. Keltainen valo: Syttyy, kun Super-pakastin on aktivoituna.
D. Super-pakastin-näppäin: Kytke toimintaan/toiminnasta pois Super-pakastintoimin-
non suurelle tuoreen ruoan määrälle.
E. Termostaattinuppi
Asennus
Odota ainakin 2 tuntia ennen pakastimen kytkemistä virtalähteeseen varmistuaksesi siitä, että pakastimen virtapiiri on
täysin suorituskelpoinen.
Asenna pakastin kuivaan, hyvin tuuletettuun huoneeseen. Vältä sellaisia paikkoja, jotka ovat lähellä lämpölähdettä tai
suorassa auringonvalossa.
Huoneenlämpötilan tulisi olla sopusoinnussa sen ilmastoluokituksen kanssa, johon pakastin oli suunniteltu, katso kap-
paletta "Tekniset tiedot".
Sijoita pakastin vaakasuoralle tasaiselle pinnalle siten, että se lepää kaikilla neljällä jalallaan.
Parhaan toiminnan saavuttamiseksi ja vahingon välttämiseksi kannen ollessa auki, jätä ainakin 5 cm:n väli takaseinästä
ja 5 cm:n väli sivuilta.
Ennen pakastimen kytkemistä virtalähteeseen varmista, että jännite on sopusoinnussa kappaleessa "Tekniset tiedot"
kappaleessa "Jännite" osassa mainittujen kanssa.
1. Kannen kahva
2. Tiiviste
3. Sulatusveden laskuputki
4. Ohjauspaneeli, Termostaattinuppi
5. Ylempi reuna
6. Lampuu
7. Venttiili: kannen helppo uudelleen avaaminen
8
FI
RO
Vaara!
Varmista, että pakastin ei lepää virtalähteen kaapelin päällä.
Älä poista virtalähteen kaapelia vetämällä sen sähköjohdosta, varsinkaan, kun pakastinta vedettäessä seinästä.
Virtalähteen kaapelin voi vaihtaa ainoastaan pätevä palveluhenkilöstö.
Varmista, että pakastimen takaosa ei ole litistänyt tai vahingoittanut pistorasiaa.
On varmistettava sopiva tuuletus koneen ympäristössä.
Kaikki tämän koneen asentamiseen tarvittavat sähkötyöt on teetettävä pätevällä sähköasentajalla.
Varoitus! Tämä kone on maadoitettava.
Ensimmäinen käyttö
Ennen ensimmäistä käyttöä pakastin täytyy puhdistaa sisältä, katso kappaletta "Huolto ja Puhdistaminen".
Kytke kone virtalähteeseen.
Vihreä valo syttyy.
Punainen valo syttyy koska pakastimen sisälämpötila ei ole vielä riittävä matala ruoan varastointiin.
Punainen valo sammuu normaalisti muutaman tunnin kuluttua.
Sijoita ruokaa pakastimen sisälle vasta, kun punainen valo on sammunut.
Kytke päälle-pois
Kytke pakastin päälle
Kierrä termostaattinuppi ja väliseen asentoon.
Kytke pakastin pois päältä
Kierrä termostaattinuppia Off-asentoon.
Päivittäinen käyttö
Lämpötilan säätäminen
Säädät pakastimen lämpötilan seuraavalla tavalla:
Kierrä termostaattinuppi myötäpäivään kohti kylmemmän varastointilämpötilan saavuttamiseksi.
Kierrä termostaattinuppi vastapäivään kohti vähemmän kylmän varastointilämpötilan saavuttamiseksi.
Super-pakastustoiminto
Jos haluat pakastaa yli 3-4 kg tuoretta elintarviketta, pakastin täytyy ensin esijäähdyttää.
Ainakin 24 tunnin ajan ennen tuoreen ruoan sijoittamista pakastimeen, paina (D) näppäintä.
Keltainen valo syttyy.
Sijoita ruoka pakastimeen. Tämä toiminto voidaan uudelleen aktivoida koska tahansa painamalla (D) näppäintä
uudelleen.
Hälytys
Punainen valo syttyy Jos pakastimen lämpötila ei ole riittävän matala.
Punainen valo pysyy päällä niin kauan, kuin pakastimessa oleva lämpötila on korkeampi, kuin termostaatissa asetettu.
Hälytys voi käynnistyä seuraavista syistä:
Jos sijoitat suuren määrän tuoretta ruokaa.
Kannen ollessa liian pitkään auki.
Virheen vuoksi järjestelmässä, katso kappaletta "Mitä teen, jos...".
Säilöntäkorit
Ripusta korit ylempään reunaan (X) tai sijoita niputettavat korit pakastimen sisälle (Y).
Käännä ja kiinnitä kahvat tähän kahteen asentoon piirustusten osoittamalla tavalla.
Varakorit voit hankkia paikallisesta Huoltopalvelukeskuskesta tai
Electrolux:in verkostosivulta (riippuen maastasi). Tällä sivulla olevat
esimerkit näyttävät kuinka monta koria voit sijoittaa eri pakastinmalleihin.
Kannen avaaminen ja sulkeminen
Koska kansi on istutettu tiukasti sulkeutuvalla nestelukolla, se ei aukea helposti uudelleen heti sulkemisen jälkeen.
Odota muutama minuutti ennen kannen uudelleen avaamista. Voit uudelleen avata kannen venttiilin avulla helposti. Älä
koskaan vedä kahvasta rajusti.
9
FI
RO
Huolto ja puhdistaminen
Pakastimen sulatus
Kun jääkerros on 10-15 mm paksu, pakastin täytyy sulattaa. Suosittelemme, että sulatat pakastimesi, kun se on melkein
tai täysin tyhjä.
Kytke kone virtalähteestä pois.
Poista pakastimen sisältö, pakkaa sisältö lehteen ja säilytä kylmässä.
Jätä koneen kansi auki.
Poista tulppa veden laskuputkesta.
Sulatusvesi voidaan kerätä astiaan kuvan osoittamalla tavalla. Jos mahdollista, käytä jakoharppia.
Kuivaa koneen sisäosa perusteellisesti.
Nopeuta sulatus käyttämällä mukana annettua kaavinta poistaaksesi jää koneen seiniltä.
Kuivaa koneen sisäosa perusteellisesti.
Muista laittaa veden laskuputkeen tulppa takaisin.
Tärkeää! Älä koskaan käytä veistä tai mitään muuta terävää välinettä huurteen tai jään poistamiseen.
Puhdistaminen
Pakastin on parasta puhdistaa sulatuksen jälkeen.
Kytke kone virtalähteestä ja poista kaikki irtonaiset varaosat.
Käytä kosteaa kangasta pakastimen puhdistamiseksi. Käytä kuumaa vettä, ja mietoa, ei-tuoksuvaa puhdistusainetta.
Puhdista irtonaiset varaosat ennen kuin panet ne takaisin paikoilleen.
Tärkeää! Älä koskaan käytä voimakkaita puhdistusaineita, hankausjauhetta tai tuoksuvia puhdistusaineita pakastimesi
puhdistamiseen.
Kun ei ole käytössä
Kytke kone pois virtalähteestä.
Poista kaikki ruoka pakastimesta.
Puhdista pakastin ylhäällä kuvatulla tavalla.
Jätä kansi hieman auki.
Hehkulampun vaihtaminen
Kytke kone pois virtalähteestä.
Poista hehkulamppu ja vaihda se uuteen hehkulamppuun (max. 15W).
Kytke kone takaisin virtalähteeseen.
Hyödyllisiä vihjeitä ja tippejä
Ruoan pakastaminen
Ennen pakastusta ruoka on pakattava ilmanpitävään ja kosteustiiviiseen pakkaukseen sen kuvumisen estämiseksi.
Käytä ainoastaan kaikkein paraslaatuista tuoretta ruokaa.
Anna kuuman ruoan aina jäähtyä huoneenlämpötilan lämpöiseksi ennen sen sijoittamista pakastimeen.
Jaa ruoka pieniin annoksiin ennen pakastamista; näin ruoan jäätyminen on nopeampaa, ja sinun tarvitsee sulattaa ain-
oastaan se määrä, jonka haluat syödä.
Merkitse pakastettuun pakkaukseen pakastamispäivämäärä.
Sijoita tuoreet pakastettavat ruoat lähelle pakastimen kylmiä sivuja, varmistaen, etteivät ne kosketa jo aikaisemmin
pakastettua ruokaa.
Pakastettu ruoka voidaan varastoida missä tahansa pakastimen sisällä, mutta on pidettävä kuitenkin ainakin 5 mm
etäisyyttä yläreunasta.
Jos pakastaminen on liian hidasta, pakastetun ruoan laatu huononee. Tuore ruokamäärä (kg.:ssa ilmaistuna) joka voidaan
pakastaa 24 tunnissa, on ilmastuna kappaleessa "Tekniset tiedot" jakson "Pakastamiskapasiteetti" kohdalla.
Ruoan varastointi
Tuoreen pakastetun ruoan tapauksessa, katso varastointiaika alhaalla olevasta taulukosta.
Valmiiksi pakastetun ruoan tapauksessa älä koskaan ylitä erääntymis-
päivää.
Kun ostat pakasteruokaa varmista, että sitä on säilytetty oikeassa lämpöti-
lassa. Älä ostaa sellaisia tuotteita, jotka ovat märkiä tai joiden pakkaus on
vahingoittunut. Sijoita valmiiksi pakastettu ruoka pakastimeesi niin pian,
kuin mahdollista. Suosittelemme jääkassin käyttöä tämänlaisia tuotteita
kotiin vietäessä.
Tärkeää! Muista, että täysin tai osaksi sulatettua ruokaa ei saa uudelleen pakastaa. Sellaiset ruokalajit voidaan kuitenkin
pakastaa, joissa käytettiin sulatettua ruokaa.
Sähkökatkon tai konerikon tapauksessa
Älä avaa kantta.
Tärkeää! Jos virta on ollut pois päältä pidemmäksi aikaa, kuin mitä kappaleen "Tekniset tiedot" jakso"Jäänneaika" osoit-
taa, sulatettu ruoka on syötävä nopeasti tai valmistettava heti ja sitten pakastettava uudelleen (jäähdyttämisen jälkeen).
10
FI
RO
Mitä teen, jos...
Koeta ensin täällä suositeltua ratkaisua välttääksesi tarpeettomat huoltosoiton kulut.
Pakastimesi ei toimi
Onko virtalähteen johto irrotettu seinästä?
Onko taloudessa sulake palanut?
Tapahtuiko sähkökatko?
Onko lämpötilan ohjaus asetettu Pois-asentoon?
Punainen valo on päällä
Eikö kantta ole suljettu täysin? Katso alhaalla.
Onko lämpötilan hallinta asetettu sopivaksi ympäristön olosuhteiden mukaan?
Onko pakastin liian lähellä lämpölähdettä?
Sisävalo ei toimi
Onko virtalähteen kaapeli vedetty seinästä?
Onko hehkulamppu löysästi istukassa tai palanut?
Moottori saattaa olla liikaa käynnissä
Onko kansi suljettu täysin? Katso alhaalla.
Onko huoneen lämpötila kuumempi, kuin normaalisti?
Onko pakastimeen sijoitettu juuri suuri määrä tuoretta ruokaa?
Avataanko kansi usein?
Onko lämpötilan hallinta asetettu oikein ympäristön lämpötilaolosuhteisiin verrattuna?
Onko kannen lukko vahingoittunut tai epämuodostunut?
Onko tarpeeksi tilaa ilmavirralle pakastimen ympäristössä?
Onko Super-jäähdytystoiminto vahingossa aktivoitu?
Lämpötila on liian lämmin
Onko pakastimeen sijoitettu juuri suuri määrä tuoretta ruokaa?
Avataanko kansi usein?
Onko lämpötilan ohjaus asetettu oikein ympäristön lämpöolosuhteisiin verrattuna?
Muodostui liikaa jäätä
Eikö kantta ole täysin suljettu. Katso alhaalta.
Onko veden poistoaukon tulppa oikein sijoitettu?
Kansi ei sulkeudu täysin
Estääkö liiallinen jäätyminen kannen sulkeutumista?
Estävätkö ruokapakkaukset kannen sulkeutumista?
Onko kannen lukko likainen tai tahmea?
Heiluuko pakastin tai näyttääkö se horjuvalta?
Kansi on vaikea avata
Onko kannen lukko likainen tai tahmea?
Onko venttiili estetty?
Jos tarvitset vieläkin apua, ota yhteys paikalliseen Huoltopalvelukeskukseen.
Huolto tai korjaus
Konerikon tai virheiden ilmetessä pakastin on huollettava valtuutetussa Electrolux:in Huoltokeskuksessa.
Tärkeää! Älä missään tapauksessa yritä korjata konetta itse.
Tekniset tiedot
Malli BNI325 BMI310
BS 1325 BS 3310
Määrä (brutto) Litraa 304 299
Määrä (netto) Litraa 300 292
Korkeus Cm 87,6 87,6
Leveys Cm 105 132,5
Syvyys Cm 66,5 66,5
Paino Kg 49 63
Energiankulutus/24t kWh/24t 0,957 0,696
Jäätymiskapasiteetti kg/24t 17 28
Jäänneaika Tuntia 32 52
Tehosuhde Wattia 100 90
Jännite Volttia 230 230
Ilmastoluokka SN-T SN/N/ST
Ilmastollinen luokittelu Ympäristön lämpötilarajat
SN +10°C asteesta +32°C asteeseen
N +16°C asteesta +32°C asteeseen
ST +18°C asteesta +38°C asteeseen
T +18°C asteesta +43°C asteeseen
Tämä kone noudattaa EY:n seuraavia direktiivejä:
19.02.1973 perustettu 73/23/EEC Matalajännitteen Direktiivi
03.05.0989 perustettu 89/336/EEC (mukaanlukien Direktiivin lisäys 92/31/EEC - EMC Direktiivi)
1 / 1

ELEKTRO HELIOS BS1325 Ohjekirja

Kategoria
Freezers
Tyyppi
Ohjekirja
Tämä käsikirja sopii myös