Philips SC364 Ohjekirja

Kategoria
Babyphones
Tyyppi
Ohjekirja
GB
F
E
D
NL
I
P
GR
S
DK
N
FIN
English................................page 2
Français .............................. page 8
Español ..........................página 14
Deutsch........................... Seite 20
Nederlands ...................pagina 26
Italiano ...........................pagina 32
Português......................página 38
Ελληνικά ............... σελίδα 44
Svenska .............................. sida 50
Dansk.................................side 56
Norsk ................................side 62
Suomi................................. sivu 68
68
FIN
LAPSEN YKSIKKÖ
A-1 Virran merkkivalo (POWER) ----------- palaa kun yksikköön on kytketty virta; vilkkuu kun paristot
ovat tyhjenemässä
A-2 Lähetyksen merkkivalo (TRANSMIT) - palaa äänen lähetyksen aikana
A-3 Puhepainike (TALK) ----------------------- painetaan puhuttaessa
A-4 Mikrofoni ------------------------------------ erittäin herkkä mikrofoni
A-5 Tasavirtaliitäntä ----------------------------- liitäntä verkkolaitteelle
A-6 Toimintatilan valintakytkin ---------------
VOICE (valvonta) : itkuhälytintoiminto; mikrofoni on aktivoitu
OFF (toiminnan katkaisu) : lapsen yksikön toiminta on katkaistu kokonaan
A-7 Kanavanvalintakytkin ---------------------- kanavan A tai B valinta (valitse häiriöttömämpi)
A-8 Paristopesän kansi ------------------------- paristojen asetusta varten ruuvi avataan ja kansi irrotetaan
A-9 Verkkolaite ---------------------------------- yhdistetään pistorasiaan ja yksikön tasavirtaliitäntään
AIKUISEN YKSIKKÖ
B-1 Virran merkkivalo (POWER) ----------- palaa kun yksikköön on kytketty virta; vilkkuu kun akut ovat
tyhjenemässä
B-2 Äänenvoimakkuuden merkkivalot ----- mitä enemmän lapsi ääntelee, sitä useampi valo palaa
B-3 Kaiutin---------------------------------------- kirkasääninen kaiutin
B-4 Kaiuttimen äänen säädin /
virrankatkaisin ---------------------------- kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätö
• yksikön virran katkaisu
B-5 Laturi ----------------------------------------- yksikkö asetetaan laturiin, kun sitä halutaan käyttää
verkkovirralla tai kun akut alkavat olla tyhjiä
B-6 Akkupesän kansi --------------------------- akkujen vaihtoa varten ruuvi avataan ja kansi irrotetaan
B-7 Kanavanvalintakytkin ---------------------- kanavan A tai B valinta (valitse sama kuin lapsen yksikössä)
B-8 Vyöpidike ------------------------------------ kätevä pidike yksikön mukana pitämistä varten
B-9 Tasavirtaliitäntä ----------------------------- liitäntä verkkolaitteelle
B-10 Verkkolaite ---------------------------------- yhdistetään pistorasiaan ja yksikön tasavirtaliitäntään
B-11 Laturin merkkivalo ------------------------ syttyy kun yksikkö on laturissa latautumassa
69
ONNITTELUT!
Olet juuri hankkinut korkealaatuisen, johdottoman itkuhälyttimen, jonka avulla voit kuunnella lapsesi
ääntelyä missä tahansa kotona tai lähiympäristössä. Lue käyttöohjeet huolellisesti, ennen kuin ryhdyt
käyttämään itkuhälytintä, ja pane ohjekirja talteen.
YKSIKÖIDEN KÄYTTÖÖNOTTO
Lapsen yksikkö
Yhdistä verkkolaite (A–9) pistorasiaan ja yhdistä johto lapsen yksikön tasavirtaliitäntään (A–5).
Jos haluat käyttää paristoja, irrota paristopesän kansi (A–8) ruuvitaltalla. Aseta paristopesään neljä 1,5
voltin AA-paristoa (ei mukana; suosittelemme Philipsin alkaliparistoja). Aseta paristot paristopesässä
olevien merkkien + ja - osoittamaan asentoon. Pane kansi takaisin paikoilleen ja kiinnitä ruuvi.
Uusilla paristoilla lapsen yksikkö toimii ilman johtoa 30 tunnin ajan. Punainen POWER-merkkivalo (A–1)
vilkkuu, kun paristot alkavat olla tyhjiä. Tällöin paristot on vaihdettava.
Huom: Jos haluat katkaista lapsen yksiköstä virran kokonaan, aseta toimintatilan valintakytkin
(A-6) asentoon OFF.
Aikuisen yksikkö
Aikuisen yksikössä on ladattavat akut. Ne on asennettu valmiiksi, mutta ennen kuin yksikköä käytetään
irrallaan laturista, akkuja on ladattava ensin vähintään 14 tuntia seuraavasti:
Yhdistä verkkolaite (B–10) pistorasiaan ja yhdistä verkkolaitteen johto laturin (B–5) virtaliitäntään
(B–9).
Aseta aikuisen yksikkö laturiin. Punainen latauksen merkkivalo (B–11) syttyy.
Aikuisen yksikköä voi nyt käyttää, mutta se on jätettävä laturiin, kunnes akut ovat täynnä (vähintään 14
tunniksi). Kun akut ovat latautuneet täyteen, aikuisen yksikkö voidaan ottaa pois laturista ja sitä voidaan
käyttää 12 tuntia ilman johtoa.
Kun aikuisen yksikön punainen POWER-merkkivalo (B–1) alkaa vilkkua, akut alkavat olla tyhjiä. Lataa
akut uudelleen asettamalla aikuisen yksikkö laturiin.
Jos ladattavat akut menettävät tehoaan, vaihda tilalle neljä uutta akkua (1,2 V, AA NiMH) seuraavasti:
Avaa akkupesän kansi (B–6) ruuvitaltan avulla ja aseta uudet akut paikalleen akkupesässä olevien
merkkien + ja - osoittamaan asentoon. Pane kansi takaisin paikoilleen ja kiinnitä ruuvi. Käytä vain
ladattavia 1,2 voltin AA-tyyppisiä NiMH-akkuja!
TÄRKEÄÄ:
Itkuhälytin on tarkoitettu apuneuvoksi. Se ei vastaa vastuuntuntoisen aikuisen valvontaa eikä sitä saa
käyttää tämän korvikkeena.
Varmista, että lapsen yksikkö ja verkkolaitteen johto ovat lapsen ulottumattomissa ainakin 1 metrin
päässä. Älä pane lapsen yksikköä lapsen sänkyyn tai leikkikehään!
Aikuisen ja lapsen yksikön antennit ovat kiinteitä. Älä yritä vetää niitä pitemmiksi.
Lapsen yksikköä ei saa peittää (pyyhkeellä, peitolla tms.).
70
ITKUHÄLYTTIMEN KÄYTTÖ
Lapsen äänien valvonta
Yksiköiden käyttö lapsen äänien kuunteluun:
Sijoita lapsen yksikkö vähintään 1 metrin päähän lapsesta niin että lapsen äänet välittyvät
mikrofoniin (A–4).
Aseta kummankin yksikön kanavanvalintakytkin samaan asentoon.
Aseta lapsen yksikön toimintatilan valintakytkin (A–6) asentoon VOICE; punainen POWER-
merkkivalo (A–1) palaa.
Siirry pois lapsen yksikön luota ja ota aikuisen yksikkö mukaasi.
Kytke aikuisen yksikkö toimintaan voimakkuudensäädin-virrankatkaisimella (B–4) ja säädä
äänenvoimakkuus sopivalle tasolle.
Vihreä TRANSMIT-merkkivalo (A–2) syttyy, kun mikrofoni havaitsee ääniä.
Puhepainike (TALK)
Puhuminen lapsen yksiköstä aikuisen yksikköön:
Aseta lapsen yksikön toimintatilan valintakytkin (A–6) asentoon OFF.
Kytke aikuisen yksikkö toimintaan voimakkuudensäädin-virrankatkaisimella (B–4) ja aseta
säädin keskivälille.
• Paina lapsen yksikön TALK-painiketta (A–3) ja puhu selvästi mikrofoniin (A–4). Vapauta
TALK-painike, kun olet puhunut.
71
MUUT OMINAISUUDET
Häiriönesto
Molemmissa yksiköissä on käytetty häiriönestotekniikkaa, jolla vähennetään mahdollisia
muiden signaalien aiheuttamia häiriöitä. Jos häiriöitä esiintyy tai äänen vastaanotto on heikkoa,
kokeile paraneeko äänen laatu, jos kytket molemmat yksiköt toiselle kanavalle.
Huom:Varmista aina, että kummankin yksikön kanavanvalintakytkin (A–7, B–7) on
samassa asennossa.
Äänenvoimakkuutta osoittavat merkkivalot
Aikuisen yksikössä on äänen voimakkuutta osoittavat merkkivalot (B–2), joista voi tarkkailla
lapsen ääntelyä silloinkin, kun äänenvoimakkuus on säädetty hiljaiseksi. Mitä kovempi ääni
lapsen yksiköstä välittyy, sitä useampi merkkivalo palaa.
Vyöpidike
Kun aikuisen yksikön akut on ladattu, voit kuljettaa yksikköä mukanasi ja seurata samalla
lapsen ääntelyä. Yksikön voi kiinnittää vyöpidikkeellä (B–8) vaatetukseen, jolloin kädet
jäävät vapaiksi. Vyöpidike voidaan irrottaa napsauttamalla yläosa irti ja työntämällä se alas.
72
ONGELMATILANTEET
Ongelma
Virran merkkivalo ei pala
(Aikuisen yksikkö)
Virran merkkivalo ei pala
(Lapsen yksikkö)
Kimeä hälyääni
Aikuisen yksikön akut eivät
lataudu
Ei ääntä
Virran merkkivalo vilkkuu
Häiriöitä tai huono
vastaanotto
Mahdollinen syy
Virta ei ole kytketty.
Akut ovat tyhjät.
Virta ei ole kytketty.
Verkkolaite ei ole kytketty tai
paristot ovat tyhjentyneet.
Verkkolaite on yhdistetty
pistorasiaan, joka ei toimi.
Yksiköt ovat liian lähellä toisiaan.
Äänenvoimakkuus on liian kova.
Akkujen käyttöikä on lopussa.
Aikuisen yksikön
äänenvoimakkuus on säädetty
liian pieneksi.
Yksiköt ovat liian kaukana
toisistaan.
Paristot/akut ovat ehtymässä tai
jo tyhjentyneet.
Liian lähellä itkuhälytintä olevat
matkapuhelimet ja johdottomat
puhelimet voivat aiheuttaa
häiriöitä.
Ratkaisu
Käännä voimakkuudensäädin-
virrankatkaisinta (B–4)
myötäpäivään.
Lataa akut.
Aseta toimintatilan valintakytkin
(A–6) asentoon VOICE.
Yhdistä verkkolaite tai vaihda
paristot.
Jos pistorasiassa on kytkin, kytke
se toimintaan.
Siirrä aikuisen yksikkö kauemmas
lapsen yksiköstä.
Käännä aikuisen yksikössä olevaa
äänenvoimakkuuden säädintä
vastapäivään.
Vaihda uudet ladattavat akut.
Käytä vain 1,2 voltin AA-tyyppisiä
NiMH-akkuja.
Käännä voimakkuudensäädin-
virrankatkaisinta (B–4)
myötäpäivään.
Siirrä aikuisen yksikkö lähemmäs
lapsen yksikköä.
Aikuisen yksikkö: vaihda akut.
Lapsen yksikkö: vaihda paristot
tai kytke sähköverkkoon.
Siirrä puhelimet pois yksiköiden
luota.
73
TEKNISET TIEDOT
Käyttöjännite
– Akut 4 x 1,2 V AA, aikuisen yksikössä ladattavat NiMH-akut (mukana)
–Paristot 4 x 1,5 V, lapsen yksikössä AA-alkaliparistot (hankittava erikseen, ei mukana)
– Verkkolaite 230 V AC, 50 Hz (mukana kaksi): lähtöjännite 9 V DC, 200mA.
Käytä vain mukana olevaa verkkolaitetta tai turvallisuusstandardin EN60950 mukaista, seuraavantyyppistä
verkkolaitetta: 9 V DC / 200mA.
Käyttöalue
– parhaissa olosuhteissa 150 m. (Seinät ja lattiat rajoittavat käyttöetäisyyttä.)
– 10 °C...40 °C
Ohjausääni
– Jatkuva linkkiyhteys (kuulumaton signaali varmistaa jatkuvan yhteyden yksiköiden välillä, siten että
vain lapsen äänet kuuluvat).
Lähetystaajuudet:
Kanava A Kanava B
SBC SC364/00Y 40.695 MHz 40.675 MHz
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76

Philips SC364 Ohjekirja

Kategoria
Babyphones
Tyyppi
Ohjekirja