Skil 6280 CK Ohjekirja

Brändi
Skil
Kategoria
power drills
Malli
6280 CK
Tyyppi
Ohjekirja
27
STØY/VIBRASJON
Målt ifølge EN 60745 er lydtrykknivået av dette verktøyet
92 dB(A) og lydstyrkenivået 103 dB(A) (standard
deviasjon: 3 dB), og vibrasjonsnivået m/s² (hånd-arm
metode; usikkerhet K = 1,5 m/s²)
ved boring i metall 2,9 m/s²
ved slagboring i betong 15,9 m/s²
Det avgitte vibrasjonsnivået er blitt målt i samsvar med en
standardisert test som er angitt i EN 60745; den kan
brukes til å sammenligne et verktøy med et annet, og
som et foreløpig overslag over eksponering for
vibrasjoner ved bruk av verktøyet til de oppgavene som
er nevnt
- bruk av verktøyet til andre oppgaver, eller med annet
eller mangelfullt vedlikeholdt utstyr, kan gi en vesentlig
økning av eksponeringsnivået
- tidsrommene når verktøyet er avslått eller når det går
men ikke arbeider, kan gi en vesentlig reduksjon av
eksponeringsnivået
! beskytt deg selv mot virkningene av vibrasjoner
ved å vedlikeholde verktøyet og utstyret, holde
hendene varme og organisere arbeidsmåten din

Iskuporakone 6002/6280
ESITTELY
Koneet on tarkoitettu iskuporaukseen tilleen, betoniin ja
kiveen sekä poraamiseen puuhun, metalliin,
keramiikkaan ja muoviin
Tämä työkalua ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön
Lue ja säilytä tämä ohjekirja 3
TEKNISET TIEDOT 1
LAITTEEN OSAT 2
A On/o- ja nopeudensäätökytkin
B Kytkimen lukituksen painike
C Pyörä maksiminopeuden säätämistä varten
D Kytkin pyörintäsuunnan vaihtamiseksi
E Kytkin poraustoimintoa varten
F Apukahva (6280)
G Poraussyvyyden rajoitin (6280)
H Ilmanvaihto-aukot
TURVALLISUUS
YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
HUOMIO! Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.
Turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa
johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan
loukkaantumiseen. Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut
ohjeet tulevaisuutta varten. Turvallisuusohjeissa käytetty
käsite “sähkötyökalu” käsittää verkkokäyttöisiä
sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä
sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
1) TYÖPAIKAN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet
voivat johtaa tapaturmiin.
b) Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa
ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai
pölyä. Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat
sytyttää pölyn tai höyryt.
c) Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua
käyttäessäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan, huomiosi
suuntautuessa muualle.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä
käytä mitään pistorasia-adaptereita maadoitettujen
sähkötyökalujen kanssa. Alkuperäisessä kunnossa
olevat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät
sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten
putkia. pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun
vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai
kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun
sisään kasvattaa sähköiskun riskiä.
d) Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä
sähkötyökalun kantamiseen, vetämiseen tai
pistotulpan irrottamiseen pistorasiasta. Pidä johto
loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja
liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet
johdot kasvattavat sähköiskun vaaraa.
e) Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käytä
ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää
sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä
ei ole vältettävissä, tulee käyttää
maavuotokatkaisijaa. Maavuotokatkaisijan käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖTURVALLISUUS
a) Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja
noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi.
Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai
huumeiden, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen
alaisena. Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua
käytettäessä, saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
b) Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja.
Henkilökohtaisen suojavarustuksen käyttö, kuten
pölynaamarin, luistamattomien turvakenkien,
suojakypärän tai kuulonsuojaimien, riippuen
sähkötyökalun lajista ja käyttötavasta, vähentää
loukaantumisriskiä.
c) Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että
sähkötyökalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität
sen sähköverkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen
tai kannat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi
käynnistyskytkimellä tai kytket sähkötyökalun pistotulpan
pistorasiaan, käynnistyskytkimen ollessa
käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
d) Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka
sijaitsee laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa
loukkaantumiseen.
28
e) Älä yliarvioi itseäsi. Huolehdi aina tukevasta
seisoma-asennosta ja tasapainosta. Täten voit
paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa
tilanteissa.
f) Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet
ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet,
korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
g) Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan asentaa,
tulee sinun tarkistaa, että ne on liitetty ja että ne
käytetään oikealla tavalla. Pölynimulaitteiston käyttö
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUJEN KÄYTTÖ JA HOITO
a) Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen työhön
tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua
käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin
tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
b) Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja
pysäyttää käynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei
enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä,
on vaarallinen ja se täytyy korjata.
c) Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun
varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet pienentävät
sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin.
d) Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun
niitä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden
käyttää sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai
jotka eivät ole lukeneet tätä käyttöohjetta.
Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät
kokemattomat henkilöt.
e) Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että
liikkuvat osat toimivat moitteettomasti, eivätkä ole
puristuksessa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai
vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa
haitallisesti sähkötyökalun toimintaan. Anna
korjauttaa mahdolliset viat ennen käyttöönottoa.
Monen tapaturman syyt löytyvät huonosti huolletuista
laitteista.
f) Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat
teräviä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi
hallita.
g) Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihtotyökaluja
jne. näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin
huomioon työolosuhteet ja suoritettava toimenpide.
Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille määrättyyn
käyttöön, saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
5) HUOLTO
a) Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata
sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain
alkuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että
sähkötyökalu säilyy turvallisena.
ISKUPORAKONEEN TURVALLISUUSOHJEET
YLEISTÄ
Tätä työkalua saavat käyttää vain 16 vuotta täyttäneet
henkilöt
Irrota aina pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin
suoritat laitteelle mitään säätöjä tai vaihdat tarviketta
Käytä kuulonsuojainta (melu saattaa aiheuttaa kuulon
menetystä)
Käytä työkalun mukana toimitettuja lisäkahvoja
(hallinnan menettäminen saattaa johtaa
loukkaantumisiin) (6280)
Käytä täysin rullaamattomia ja turvallisia jatkejohtoja,
joiden kapasiteetti on 16 ampeeria
Älä koskaan työstä asbestipitoista ainetta (asbestia
pidetään karsinogeenisena)
Materiaaleista, kuten lyijypitoinen maali, jotkut puulajit,
mineraalit ja metalli, tuleva pöly voi olla vahingollista
(kosketuksiin joutuminen pölyn kanssa tai sen sisään
hengittäminen voi aiheuttaa käyttäjälle tai sivustakatsojille
allergiareaktioita ja/tai hengitysvaivoja); käytä
pölynaamaria ja työskentele pölynpoistolaitteen
kanssa, kun sellainen on liitettävissä
Tietyntyyppiset pölyt on luokiteltu karsinogeenisiksi
(kuten tammi- ja pyökkipöly) erityisesti puun käsittelyyn
käytettävien lisäaineiden yhteydessä; käytä
pölynaamaria ja työskentele pölynpoistolaitteen
kanssa, kun sellainen on liitettävissä
Noudata maakohtaisia pölyyn liittyviä sääntöjä
ENNEN KÄYTTÖÄ
Tarkista aina, että syöttöjännite on sama kuin työkalun
nimilaatan osoittama jännite (työkalut, joiden jännitetaso
on 230V tai 240V, voidaan kytkeä myös 220V tason
jännitteeseen)
Vältä vaaralliset vahingot, jotka voivat aiheutua nauloista,
ruuveista tai muista aineista työstettävässä materiaalissa;
poista ne ennen työskentelyn aloittamista
Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevien
syöttöjohtojen paikallistamiseksi, tai käänny
paikallisen jakeluyhtiön puoleen (kosketus
sähköjohtoon saattaa johtaa tulipaloon ja sähköiskuun;
kaasuputken vahingoittaminen saattaa johtaa
räjähdykseen; vesijohtoon tunkeutuminen aiheuttaa
aineellista vahinkoa tai saattaa johtaa sähköiskuun)
Kiinnitä työstettävä kappale (kiinnittimeen tai
puristimeen kiinnitetty työstettävä kappale pysyy
tukevammin paikoillaan kuin käsin pidettäessä)
Äla käytä työkalua, kun johto on vioittunut; vaan toimita
se valtuutettuun huoltoliikkeeseen
VARUSTEET
SKIL pystyy takaamaan työkalun moitteettoman
toiminnan vain, kun käytetään alkuperäisiä tarvikkeit
Käytä vain tarvikkeita, joiden sallittu kierrosluku on
vähintään yhtä suuri kuin laitteen suurin
tyhjäkäyntikierrosluku
KÄYTÖN AIKANA
Pidä johto aina poissa työkalun liikkuvien osien
läheisyydestä
Jos poran terä juuttuu odottamatta (aiheuttaen äkillisen,
vaarallisen reaktion), katkaise virta työkalusta välittömästi
Tartu sähkötyökaluun ainoastaan eristetyistä
pinnoista, tehdessäsi työtä, jossa saattaisit osua
piilossa olevaan sähköjohtoon tai sahan omaan
sähköjohtoon (kosketus jännitteiseen johtoon saattaa
myös sähkötyökalun metalliosat jännitteisiksi ja johtaa
sähköiskuun)
Jos huomaat sähköisen tai mekaanisen vian, sammuta
kone heti ja irroita liitosjohto pistorasiasta
Jos sähköjohto vahingoittuu tai katkeaa työn aikana ei
johtoa saa koskettaa, vaan pistotulppa on välittömästi
irrotettava pistorasiasta
29
KÄYTÖN JÄLKEEN
Kun panet koneen pois, sammuta moottori ja varmista,
että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet
KÄYTTÖ
Käynnistys/pysäytys 4
Kytkimen lukitseminen jatkuvaa käyttöä varten 5
Nopeudensäätö tasaista käynnistystä varten 6
Maksiminopeuden säätö 7
Maksiminopeus voidaan säätää portaattomasti
alimmasta korkeimpaan säätöpyörästä C
- käynnistä kone
- lukitse kytkin
- valitse maksiminopeus säätöpyörällä C
Pyörintäsuunnan vaihto 8
- jos säätöä ei ole oikein asetettu vasen/oikea
-asentoon, kytkintä A 2 ei voi käynnistää
! muuta pyörintäsuuntaa vain kun työkalu on
täysin pysäytettynä
Normaali poraus verrattuna iskuporaukseen 9
! valitse poraustoiminto vain virran ollessa
katkaistuna työkalusta ja kun kosketin on
irrotettuna pistorasiasta
Kärkien vaihto 0
- aseta kärki mahdollisimman syvälle istukkaan
! älä käytä kärkiä, joiden varsi on vahingoittunut
Poraussyvyyden säätö ! (6280)
Koneen pitäminen ja ohjaaminen @
! pidä työkalusta kiinni aina työskentelyn aikana
harmaan värisestä kädensija(oi)sta
- käytä aina apukahvaa F 2 (voidaan säätää kuvan
osoittamalla tavalla) (6280)
- pidä ilmanvaihto-aukkoja H 2 peittämättöminä
- älä paina työkalua liian voimakkaasti; vaan anna
työkalun tehdä työ puolestasi
VINKKEJÄ
Käytä oikeantyyppisiä kärkiä #
! käytä vain teräviä kärkiä
Porattaessa betoniin tai kiveen painetaan konetta
tasaisesti
Porattaessa rautametalleja
- poraa ensin pienempi esireikä ja jatka sitten isommalla
terällä
- voitele poranterä ajoittain öljyllä
Repimätön poraus puuhun $
Pölytön poraus seiniin %
Pölytön poraus kattoihin ^
Poraus laattoihin luiskahtamatta &
Lisävinkkejä on tarjolla web-osoitteessa
www.skileurope.com
HOITO / HUOLTO
Pidä työkalu ja johto puhtaina (varmista erityisesti
ilma-aukkojen puhtaus H 2)
! irrota liitosjohto aina puhdistuksen ajaksi
pistorasiasta
Jos sähkötyökalussa, huolellisesta valmistuksesta ja
koestusmenettelystä huolimatta esiintyy vikaa, tulee
korjaus antaa SKIL sopimushuollon tehtäväksi
- toimita työkalu sitä osiin purkamatta lähimpään
SKIL-huoltoon (osoitteet ja työkalun huoltokaava ovat
tarjolla web-osoitteessa www.skileurope.com)
ostotodiste mukaan liitettynä
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Älä hävitä sähkötyökalua, tarvikkeita tai pakkausta
tavallisen kotitalousjätteen mukana (koskee vain
EU-maita)
- vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan
EU-direktiivin 2002/96/ETY ja sen maakohtaisten
sovellusten mukaisesti käytetyt sähkötyökalut on
toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen ja
ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen
- symboli * muistuttaa tästä, kun käytöstä poisto tulee
ajankohtaiseksi
VAATIMUSTEN-
MUKAISUUSVAKUUTUS
Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä
tuote en allalueteltujen standardien ja
standardoimisasiakirjojen vaatimusten mukainen
EN 60745, EN 61000, EN 55014, seuraavien sääntöjen
mukaisesti 2004/108/EY, 2006/42/EY, 2011/65/EU
Tekninen tiedosto kohdasta: SKIL Europe BV
(PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL
ÊÆÇιÆ¼½ÊÄÇÇÌ
Á»½ʽËÁ¼½ÆÌ
ȽʹÌÁÇÆËŵÆ¿Áƽ½ÊÁÆ¿
ÍÊÇȽƓˁ˅ʿ˂ʽ¼¹Ɠ
¹ÆÊÇÅŽĽÆ
ÈÈÊÇιÄ¹Æ¹¿½Ê
23.11.2011
MELU/TÄRINÄ
Mitattuna EN 60745 mukaan työkalun melutaso on
92 dB(A) ja yleensä työkalun äänen voimakkuus on
103 dB(A) (keskihajonta: 3 dB), ja tärinän voimakkuus
m/s² (käsi-käsivarsi metodi; epävarmuus K = 1,5 m/s²)
metalliin porattaessa 2,9 m/s²
betoniin iskuporattaessa 15,9 m/s²
Tärinäsäteilytaso on mitattu standardin EN 60745
mukaisen standarditestin mukaisesti; sitä voidaan käyttää
verrattaessa yhtä laitetta toiseen sekä alustavana
tärinälle altistumisen arviona käytettäessä laitetta
manituissa käyttötarkoituksissa
- laitteen käyttö eri käyttötarkoituksiin tai erilaisten tai
huonosti ylläpidettyjen lisälaitteiden kanssa voi lisätä
merkittävästi altistumistasoa
- laitteen ollessa sammuksissa tai kun se on käynnissä,
mutta sillä ei tehdä työtä, altistumistaso voi olla
huomattavasti pienempi
! suojaudu tärinän vaikutuksilta ylläpitämällä laite
ja sen lisävarusteet, pitämällä kädet lämpiminä ja
järjestämällä työmenetelmät
/