Philips AJ3160/00C Ohjekirja

Kategoria
Alarm clocks
Tyyppi
Ohjekirja
NOTES
i Italia
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
Si dichiara che l’apparecchio AJ 3160 Philips risponde
alle prescrizioni dell’art. 2 comma 1 del D. M. 28 Agosto
1995 n. 548.
Fatto a Eindhoven
Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2, SFF 10
5616 JB Eindhoven, The Netherlands
KLOCK INSTÄLLNING
1.
Dra ut PULL-TIME SET och vrid den för att ställa klockan. Tryck alltid tillbaka
PULL-TIME SET efter inställning av klockan.
2.
För att se tiden i mörker, tryck REPEAT ALARM - LIGHT. Klockan lyser upp så
länge REPEAT ALARM -
LIGHT är intryckt.
RADIO OPERATION
1
Tryck på RADIO ON/OFF för att koppla på radion.
2
Byt vid behov våglängdsbandet med BAND.
3
Använd TUNING för att hitta önskad station
.
För att förbättra radiomottagningen:
För
FM
, dra ut och vrid antennes ände för att få optimal mottagning.
För
AM (MW eller LW)
, finns en inbyggd antenn. Rikta antennen genom att flytta
klockradion.
4
Justera ljudet med VOLUME
.
5
Tryck på RADIO ON/OFF för att koppla av radion.
ANVÄNDANDE AV LARM
1
Ställ
RADIO•ALARM•BUZZ
brytaren (längst ned) till RADIO eller BUZZ.
VIKTIGT! Om du har ställt in väckning med radio måste du FÖRST KON-
TROLLERA att radion är inställd på en station och att volymen är tillräckligt hög.
2
Vrid
ALARM 2
ringen motors för att ställa in larm tiden (ett klick på skivan är 10
minuter.)
3
Skjut ALARM OFF/ON för att slå på larmet.
Larmikonen visas överst
Radion eller signal larmet ljuder på inställd tid. Larmet slutar automatiskt efter 50
minuter.
Summertonsval - ökar pipfrekvensen
.
4
Om du vill dra dig ytterligare några minuter, tryck
REPEAT ALARM - LIGHT
.
Larmet slutar och ljuder igen efter cirka fem minuter.
5
För att stänga av larmet, tryck ALARM OFF/ON till OFF läge.
UNDERHÅLL
Utsätt inte enheten för fukt, regn, sand eller höga temperaturer orsakade av
element eller direkt solljus.
För att rengöra enheten, använd en mjuk, fuktig trasa eller sämskskinn.
Använd inte rengöringsprodukter som innehåller bensin, thinner etc. då dessa
kan skada höljet.
MILJÖINFORMATION
Vi har reducerat förpackningen till ett minimum och endast använt papper och
kartong.
Din enhet består av material som kan återanvändas om de tas isär av ett
specialiserat företag. Kasta förpackningsmaterial, använda batterier och
gammal förpackning i enlighet med lokala bestämmelser.
FELSÖKNING
Om ett fel uppstår, kontrollera först punkterna nedan innan du tar enheten till en
reparatör.
Om du inte kan åtgärda problemet genom att följa råden, konsultera din radiohandlare
eller serviceverkstad.
VARNING: Försök under inga omständigheter reparera enheten själv då detta
ogiltigförklarar garantin. Öppna inte enheten då det finns risk för att
utsättas för en elektrisk stöt!
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Svenska
FUNKTIONSÖVERSIKT
1
ALARM 2 - justerar larm tiden
2
RADIO ON/OFF -för att koppla på/av radion
3
ALARM INDICTOR
4
REPEAT ALARM - LIGHT
- för att koppla av väckningen i 5 minuter
- för att koppla på/av teckenrutans bakbelysning
5
ALARM OFF/ON - slår på/av larmet.
6 VOLUME - för att ställa in ljudnivån
7 BAND - för att välja väglängdsband FM-MW (eller LW)
8 TUNING - för att ställa in radiostationer
9
PULL-TIME SET - justerar tidsinställningen
0
RADIO•ALARM•BUZZ - väljer larmläge
!
Batterifack
@
Sladd antenn - antenn för FM mottagning
BATTERI INSTALLATION (ej inkluderade)
1
Öppna batteriluckan och sätt i tre batterier (helst alkaliska) av sorten R6, UM3
eller AA enligt anvisning i utrymmet.
A : Ett batteri för klockan
B : Två batterier för radio
2
Dra ut sladdantennen för FM genom hålet i luckan.
3
Stäng luckan.
Ta ut batterierna ur radion när de är uttjänta eller inte ska användas på en tid.
Batterier innehåller kemikalier och måste därför kasseras på rätt sätt.
Inget ljud/ingen ström
Volymen är inte inställd
Ställ in volymen
Batterierna uttjänta/ligger åt fel håll
Sätt i nya batterier/sätt i dem rätt.
Radion slår av sig själv efter 80 minuter
Detta är inte ett problem, utan ett strömbesparingsläge. Tryck på RADIO ON/OFF
knappen igen om du vill fortsätta lyssna på radion.
Periodvis knastrande ljud under FM-sändning
Svag signal
Dra ut trådantennen helt
Kontinuerligt knastrande/brus under MW (eller LW)-sändning
Elektrisk störning från TV, dator, lysrör, mobiltelefoner etc.
Flytta bort radion från annan utrustning .
Väckningen fungerar inte
ALARM OFF/ON inte inställt
Ställ ALARM OFF/ON på ON
RADIO inte rätt inställd
Sök en radiostation.
Volymen för låg för radio
Öka volymen.
Inga batterier för radio / larm
ä
r installerade.
•S
ä
tt I alla batterier.
INDSTILLING AF URET
1.
Træk ud i PULL-TIME SET og drej den for at indstille uret. Skub altid
PULL-TIME SET tilbage efter at have indstillet uret.
2.
For at aflæse tiden i mørket trykkes på REPEAT ALARM - LIGHT. Uret lyser,
så længe der trykkes på REPEAT ALARM -
LIGHT.
RADIO OPERATION
1
Tryk på RADIO ON/OFF for at tænde for radioen.
2
Vælg bølgeområdet med BAND knappen.
3
Brug TUNING til at finde den ønskede station
.
Forbedring af radio-modtagelsen:
Ved
FM
trækkes antennen helt ud for at få den bedste modtagelse.
Ved
AM (MW eller LW)
, er apparatet udstyret med en indbygget antenne. Der flyttes på
apparatet for at forbedre modtagelsen.
4
Reguler lydstyrken med VOLUME
.
5
Tryk på RADIO ON/OFF for at slukke for radioen.
BETJENING AF ALARMEN
1
Stil
RADIO•ALARM•BUZZ
knappen (under bunden) på RADIO eller BUZZ.
VIGTIGT ! Hvis man ønsker at blive vækket af radioen, skal man FØRST
CHECKE om.radioen er indstillet på en station og om lydstyrken er indstillet højt nok.
2
Drej
ALARM 2
ringen mod uret for at indstille alarm-tidspunktet (et klik på skiven
svarer til 10 minutter.)
3
ALARM OFF/ON skydes til siden for at tænde for alarmen.
Alarm-indikatoren vises øverst
Radio- eller brummealarmen lyder på det indstillede tidspunkt. Alarmen stopper
automatisk efter 50 minutter.
Ved Brummer - bip-tonen øges i frekvens
.
4
For at blunde i et par minutter mere trykkes på
REPEAT ALARM - LIGHT
.
Alarmen stopper og starter igen efter ca. 5 minutter.
5
For at stoppe alarmen trykkes ALARM OFF/ON hen til OFF positionen.
VEDLIGEHOLDELSE
Udsæt ikke apparatet for fugt, regn, sand eller overophedning forårsaget af et
varmeapparat eller direkte sollys.
Brug en blød, fugtig klud eller et vaskeskind til at rengøre apparatet. Brug ikke
rengøringsmidler, som indeholder benzol, fortyndingsvæske osv., da disse kan
ødelægge ydersiden.
MILJØMÆSSIGE OPLYSNINGER
Vi bruger mindst muligt pakke-materiale, og kun papir og pap.
Dit apparat består af materialer, som kan genbruges, hvis det skilles ad af en
fagmand. Venligst overhold de lokale regler ved bortskaffelse af
pakkematerialer, brugte batterier og gammelt udstyr.
PROBLEMLØSNING
Hvis der opstår et problem, checkes nedenstående liste, før apparatet indleveres til
reparation.
Hvis du ikke kan løse problemet ved at følge nedenstående, bør du kontakte din
forhandler eller dit service-center.
ADVARSEL: Prøv under ingen omstændigheder at reparere dit apparat selv, da dette
vil gøre garantien ugyldig. Åbn ikke apparatet, da der er risiko for elektrisk
stød!
Problem
Mulig årsag
Afhjælpning
Dansk
FUNTIONAL OVERVIEW
1
ALARM 2 - indstiller alarm-tidspunkt
2
RADIO ON/OFF -til at tænde/slukke for radioen
3
ALARM INDICTOR
4
REPEAT ALARM - LIGHT
- il at afbryde vækkeren i 5 minutter
- til at tænde/slukke for baggrundsbelysningen på displayet
5
ALARM OFF/ON - tænder/slukker for alarmen.
6 VOLUME - til at regulere lydstyrken
7 BAND - til at vælge FM-MW (eller LW) bølgeområde
8 TUNING - til at vælge radiostationer
9
PULL-TIME SET - indstiller uret
0
RADIO•ALARM•BUZZ - vælger alarm-funktion
!
Batterirum
@
Rammeantenne - antenne til FM modtagelse
ISÆTNING AF BATTERIER (ikke inkluderet)
1
Åbn døren til batteri-rummet og isæt 3 batterier (helst alkaline) type R6, UM3
eller AA som vist indeni rummet.
A : Et batteri til uret
B : To batterier til radioen
2
Træk FM rammeantennen ud gennem åbningen i døren.
3
Luk døren.
Fjern batterierne fra apparatet, når de er opbrugte, eller hvis apparatet ikke
skal anvendes i længere tid.
Alle batterier indeholder kemikalier og skal derfor bortkastes på
forsvarlig vis..
Ingen lyd/strøm
Lydstyrken er ikke indstillet
Indstil lydstyrken
Batterierne er opbrugte/Batterierne vender forkert
Sæt nye batterier i/Sæt batterierne rigtigt i.
Radioen slukker selv efter 80 minutte.
Dette er ikke en fejl men for at spare på strømmen. Tryk på RADIO ON/OFF knap-
pen igen, hvis du vil fortsætte med at høre radio.
Der kommer undertiden knasende lyde under FM udsendelser
Svagt signal
Træk ledningsantennen helt ud
Konstant knasende/pibende støj under MW (eller LW) udsendelser
Støj fra andet elektrisk udstyr, f.eks. TV-apparater, computere, lysstofrør, mobiltele-
foner mv.
Flyt radioen væk fra andet elektrisk udstyr.
Vækkeren fungerer ikke
ALARM OFF/ON er ikke indstillet
Indstil ALARM OFF/ON på ON
RADIOen er ikke indstillet på en radio-station
Indstilling på en radio-station
Lydstyrken er for lav til at høre radio
Øg lydstyrken.
Der er ikke sat batterier i radioen / alarmen.
Isæt alle batterier.
KELLON ASETUS
1.
Vedä PULL-TIME SET ulos ja käännä sitä kellon asettamiseksi. Työnnä
PULL-TIME SET aina takaisin kellon asettamisen jälkeen.
2.
Katso kelloa pimeässä painamalla REPEAT ALARM - LIGHT. Kellossa palaa
valo niin kauan kuin painetaan REPEAT ALARM -
LIGHT.
RADIO OPERATION
1
Paina RADIO ON/OFF radion kytkemiseksi.
2
Suorita aaltokaistan valinta BAND-säätimen avulla.
3
Käytä säädintä TUNING kanavan löytämiseksi
.
Parantaaksesi radion kuuluvuutta:
FM
varten oikaise ja pane sian saparo paikoilleen parhaan kuuluvuuden
aikaansaamiseksi.
AM (MW tai LW)
varten laiteessa on sisäänrakennettu antenni. Suuntaa antenni
säätämällä kelloradiosi asentoa
4
Säädä ääni VOLUME-säätimen avulla
.
5
Paina RADIO ON/OFF virran katkaisemiseksi radiosta.
HÄLYTYKSEN ASETUS
1
Aseta
RADIO•ALARM•BUZZ
kytkin (pohjassa) asentoon RADIO tai BUZZ.
TÄRKEÄÄ!Jos haluat radioherätyksen, TARKISTA ENSIN, oletko virittänyt
kanavalle ja säätänyt äänenvoimakkuuden tarvittavan kuuluvaksi..
2
Aseta herätysaika kiertämällä
ALARM 2
rengasta vastapäivään (asteikon yksi
kilahdus vastaa 10 minuuttia.)
3
Kytke herätys pois päältä ALARM OFF/ON -liukukytkimellä.
Hälytyksen osoitin näkyy yläosassa
Radion tai summerin ääni kuuluu ajastettuna ajankohtana. Hälytys lakkaa automaat-
tisesti 50 minuutin kuluttua.
Summerina - suurentaa piippausäänen taajuutta
.
4
Jos haluat torkkua muutaman minuutin pitempään, paina
REPEAT ALARM -
LIGHT
. Hälytys lakkaa ja kuuluu uudelleen noin 5 minuutin kuluttua.
5
Sammuta hälytys työntämällä ALARM OFF/ON asentoon OFF.
HUOLTO
Älä altista laitetta kosteudelle, sateelle, hiekalle tai lämmityslaitteen tai
suoran auringonvalon aiheuttamalle liialliselle kuumuudelle.
Puhdistaaksesi laitteen käytä pehmeää, kosteaa liinaa tai säämiskänpalaa. Älä
käytä puhdistusaineita, joissa on bentseeniä, tinneriä jne., sillä ne voivat
vahingoittaa kuorta.
YMPÄRISTÖTIETOJA
Olemme vähentäneet pakkausjätteen pienimpään mahdolliseen määrään
käyttämällä vain paperia ja pahvia.
Laitteen materiaalit voidaan kierrättää, mikäli purkamisen suorittaa siihen erikois-
tunut yritys. Noudata paikallisia, pakkausmateriaalien, käytettyjen
paristojen ja vanhojen laitteiden hävittämistä koskevia sääntöjä.
VIAN-ETSINTÄ
Vian ilmetessä tarkista ensin allaolevat kohdat ennen kuin viet laitteen korjattavaksi.
Mikäli et löydä ratkaisua ongelmaan näitä vihjeitä seuraamalla, ota yhteys myyjään tai
asiakaspalveluun.
VAROITUS: Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta itse, sillä se mitätöi laitteen
takuun. Älä avaa laitetta - se voi aiheuttaa sähköiskun!
Onhelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Suomi
TOIMINTOJA KOSKEVA KATSAUS
1
ALARM 2 - säätää hälytysajan
2
RADIO ON/OFF -radion virran kytkeminen ja katkaiseminen
3
ALARM INDICTOR
4
REPEAT ALARM - LIGHT
- herätyksen katkaisu 5 minuutin ajaksi
- näytön taustavalon kykentä/katkaisu
5
ALARM OFF/ON - kytkee hälytyksen päälle/pois päältä.
6 VOLUME - äänitason säätäminen
7 BAND -FM-MW (tai LW)-aaltokaistan valinta
8 TUNING - radiokanaville viritys
9
PULL-TIME SET - säätää kellonajan
0
RADIO•ALARM•BUZZ - valitsee hälytystilan
!
Paristolokero
@
Kehäantenni - antenni FM-vastaanottoa varten
PARISTOJEN ASENNUS (ei mukana)
1
Avaa paristolokeron kansi ja laita 3 paristoa sisään (mieluiten alkali) tyyppiä
R6, UM3 tai AA kuten merkitty lokeroon.
A : Yksi paristo kelloa varten
B : Kaksi paristoa radiota varten
2
Vedä FM-kehäantenni ulos kannessa olevan aukon läpi.
3
Sulje kansi.
Poista paristot laitteesta, jos ne ovat tyhjentyneet tai jos niitä ei tulla käyt-
tämään pitkähköön aikaan.
Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne on hävitettävä
asianmukaisella tavalla.
Ei ääntä/tehoa
Ei ole säädetty äänenvoimakkuutta
Säädä äänenvoimakkuus
Paristot tyhjentyneet/pariston napoja ei ole kohdistettu oikein
Asenna uudet paristot/aseta paristot oikein.
Radio kytkeytyy pois päältä itsestään 80 minuutin kuluttua.
Tämä ei ole ongelma, vaan virransäästötila. Paina RADIO ON/OFF painiketta
uudelleen, jos haluat jatkaa radion kuuntelua.
FM-lähetyksen aikana ajoittain äänen särinöintiä
Heikko signaali
Vedä siansaparoantenni täyteen pituuteensa
Jatkuvaa särinää/suhinaa MW (tai LW)-lähetyksen aikana
TV:n, tietokoneen, loistevalaisimien, matkapuhelimien jne. aiheuttama sähköhäirin-
tä.
Aseta laite pois muiden sähkölaitteiden läheisyydestä.
Herätys ei toimi
ALARM OFF/ON ei asetettu
Laita ALARM OFF/ON asentoon ON
RADIO ei viritetty radioasemalle
Valitse radioasema.
Äänenvoimakkuus liian pienellä radiota varten
Lisää äänenvoimakkuutta.
Radio / herätys -toiminnolle ei ole asennettu paristoja.
Asenna kaikki paristot.
AJUSTAR O RELÓGIO
1.
Puxe o PULL-TIME SET para fora e rode-o para ajustar o relógio. Empurre o
PULL-TIME SET sempre de volta depois de ter ajustado o relógio.
2.
Para ver as horas na escuridão, pressione REPEAT ALARM - LIGHT. A luz do
relógio iluminar-se-á enquanto REPEAT ALARM -
LIGHT for pressionado.
RADIO OPERATION
1
Pressione RADIO ON/OFF para ligar o rádio.
2
Ajuste o interruptor BAND para seleccionar a faixa de radiofrequência.
3
Use TUNING para sintonizar a estação
.
Para melhorar a recepção de rádio:
Para
FM
, posicione e estenda completamente a antena rabo de porco para obter uma
melhor recepção.
Para
AM (MW ou LW)
, a unidade está fornecida com uma antena incorporada.
Direccione a antena, ajustando a posição do seu rádio relógio.
4
Regule o som utilizando VOLUME
.
5
Pressione RADIO ON/OFF para desligar o rádio.
UTILIZAR O ALARME
1
Coloque o interruptor
RADIO•ALARM•BUZZ
(no fundo) para RADIO ou BUZZ.
IMPORTANTE! Se deseja ser acordado pelo despertador com rádio, VERIFIQUE.
PRIMEIRO se sintonizou uma estação e regulou o volume para um nível suficiente-
mente alto.
2
Rode o aro
ALARM 2
no sentido anti-horário para ajustar a hora para alarme (um
clique no marcador equivale a 10 minutos.)
3
Desloque ALARM OFF/ON para ligar o alarme.
O indicador de alarme é mostrado na parte superior
O alarme por rádio ou buzina soará na hora pré definida. O alarme parará automati-
camente após 50 minutos.
Opção Buzina - aumenta a frequência do som do seu bipe
.
4
Para dormitar mais uns minutos, pressione
REPEAT ALARM - LIGHT
. O alarme
parará e soará novamente após 5 minutos.
5
Para parar o alarme, desloque o ALARM OFF/ON para a posição OFF.
MANUTENÇÃO
Não exponha a unidade à humidade, chuva, areia ou calor excessivo produzido
por equipamentos aquecedores ou luz solar directa.
Para limpar a sua unidade, utilize um pano macio humedecido ou uma
camurça. Não utilize produtos de limpeza, os quais contenham benzina,
diluente, etc. uma vez que estes podem danificar a cobertura
INFORMAÇÃO MEIO AMBIENTAL
Reduzimos a embalagem ao seu mínimo, utilizando somente papel e cartão.
A sua unidade consiste de materiais, que podem ser reciclados se desmanchados
por uma companhia especializada. Por favor respeite os regulamentos locais
sobre como desfazer-se de materiais de embalagem, baterias gastas e
equipamentos velhos.
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Se ocorrer uma falha, verifique primeiro os pontos indicados abaixo, antes de levar a
sua unidade para ser reparada.
Se você não poder solucionar o problema seguindo estas sugestões, consulte o seu
distribuidor ou centro de assistência.
AVISO: Você não deverá, sob quaisquer circunstâncias, tentar reparar você mesmo a
unidade, isto invalidará a garantia. Não abra a unidade porque há risco de
choque eléctrico!
Problema
Causa possível
Solução
Português
PANORÂMICA DE FUNÇÕES
1
ALARM 2 - ajusta a hora para alarme
2
RADIO ON/OFF -para ligar/desligar o rádio
3
ALARM INDICTOR
4
REPEAT ALARM - LIGHT
- para desligar o despertador por um período de 5 minutos
- para ligar/desligar a iluminação traseira do mostrador
5
ALARM OFF/ON - liga/desliga o alarme.
6 VOLUME - para regular o nível do som
7 BAND - para seleccionar a faixa de radiofrequência de FM-MW (ou LW)
8 TUNING - para sintonizar estações de rádio
9
PULL-TIME SET - ajusta a hora do relógio
0
RADIO•ALARM•BUZZ - selecciona o modo de alarme
!
Compartimento das pilhas
@
Antena de espiral - antena para recepção FM
INSTALAR BATERIAS (não incluídas)
1
Abra a porta das baterias e insira 3 baterias (preferencialmente alcalinas) tipo
R6, UM3 ou AA conforme indicado no compartimento.
A : Uma bateria para o relógio
B : Duas baterias para o rádio
2
Puxe a antena de espiral FM para fora através da abertura na porta.
3
Feche a porta.
Tire as pilhas do compartimento se elas estiverem gastas ou se não vai usar o
aparelho por um período de tempo prolongado.
As pilhas contêm substâncias químicas, pelo que deverão ser deitadas
fora com as devidas precauções..
Não há som/corrente
O volume não foi regulado
Regule o volume
Pilhas gastas /polaridade das pilhas incorrecta
Coloque pilhas novas/Coloque correctamente as pilhas
O radio desliga-se por si próprio após 80 minutos.
Isto não é um problema, mas sim o modo de poupança de energia. Pressione o
botão RADIO ON/OFF novamente se você desejar continuar a escutar o rádio.
Estalidos ocasionais durante a recepção em FM
Sinal fraco
Estenda completamente a antena flexível
Ruído de estalidos/sibilação contínuo durante a recepção em MW (ou LW)
Interferência eléctrica de um televisor, computador, lâmpadas
fluorescentes,telemóveis, etc.
Afaste o aparelho de outro equipamento eléctrico.
O despertador não funciona
ALARM OFF/ON não ajustado
ALARM OFF/ON ajustado para ON.
RADIO não sintonizado numa estação de rádio
Sintonize uma estação de rádio.
Volume muito baixo para o rádio
Aumente o volume.
Rádio sem baterias/ o alarme está colocado.
Insira todas as baterias.
ƒÀ£ªπ™∏ ∆OÀ PO§O°IOÀ
1.
∆Ú·‚‹ÍÙ ¤Íˆ ÙÔ PULL-TIME SET Î·È Á˘Ú›ÛÙ ÙÔ ÁÈ· Ó· ηÓÔÓ›ÛÂÙ ÙÔ ÚÔÏfiÈ.
™ÚÒ¯ÓÂÙÂ ¿ÓÙ· ›Ûˆ ÙÔ PULL-TIME SET ÌÂÙ¿ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡.
2.
°È· Ó· ‰Â›Ù ÙËÓ ÒÚ· ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È, ·Ù‹ÛÙ REPEAT ALARM - LIGHT. ÙÔ
ÚÔÏfiÈ ·Ó¿‚ÂÈ fiÛÔ Â›Ó·È ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ REPEAT ALARM -
LIGHT
ƒ∞¢πOºø¡O
1
¶·Ù‹ÛÙ RADIO ON/OFF ÁÈ· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
2
ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË BAND ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÂÚÈÔ¯‹
Û˘¯ÓÔًوÓ.
3
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi TUNING ÁÈ· Ó· ‚Ú›Ù ÙÔÓ ÂÈı˘ÌËÙfi ÛÙ·ıÌfi
.
°È· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÙ ÙË Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋ Ï‹„Ë:
°È·
FM
,
ÙÚ·‚‹ÍÙÂ Î·È ·Ó·Ù‡ÍÙ Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ ÛÂÈÚÔÂȉ‹ ÎÂÚ·›· ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÙÂ
¿ÚÈÛÙË Ï‹„Ë
.
°È·
AM (MW
LW)
,
Ë Û˘Û΢‹ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÓۈ̷و̤ÓË ÎÂÚ·›·. ∫·Ù¢ı‡ÓÂÙ ÙËÓ
ÎÂÚ·›· Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ ͢ÓËÙËÚÈÔ‡ Û·˜
.
4
ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi VOLUME
.
5
¶·Ù‹ÛÙ RADIO ON/OFF ÁÈ· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
Ã∏™∏ ∆
O
À •À¶¡∏∆∏ƒπ
O
À
1
µ¿ÏÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË
RADIO•ALARM•BUZZ
(ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜) ÛÙÔ RADIO ‹ ÙÔ BUZZ.
™∏ª∞¡∆π∫O!
!∞Ó ı¤ÏÂÙ ӷ Û·˜ ͢Ó‹ÛÂÈ ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ,∂§∂°•∆∂ ¶ƒø∆∞ ·Ó
Ë Û˘Û΢‹ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ› Û οÔÈÔ ÛÙ·ıÌfi Î·È ·Ó ¤¯ÂÙ ڢıÌ›ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË
Û ·ÚÎÂÙ¿ ˘„ËÏfi Â›‰Ô.
2
™ÙÚ¤„Ù ÛÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ
ALARM 2
ÁÈ· Ó· ηıÔÚ›ÛÂÙ ÙËÓ ÒÚ·
·Ê‡ÓÈÛ˘ (οı ÂÈÏÔÁ‹ ‰È·‚¿ıÌÈÛ˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û 10 ÏÂÙ¿)
3
ªÂÙ·ÙÔ›ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ALARM OFF/ON ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ Í˘ÓËÙ‹ÚÈ.
∏ ʈÙÂÈÓ‹ ¤Ó‰ÂÈÍË Í˘ÓËÙËÚÈÔ‡ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹
∆Ô Í˘ÓËÙ‹ÚÈ Ì ڷ‰ÈfiʈÓÔ ‹ ‚ÔÌ‚ËÙ‹ ¯Ù˘¿ ÙËÓ ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓË ÒÚ·. ∆Ô
͢ÓËÙ‹ÚÈ ÛÙ·Ì·Ù¿ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÌÂÙ¿ ·fi 50 ÏÂÙ¿.
∂ÈÏÔÁ‹ ‚ÔÌ‚ËÙ‹ - ·˘Í¿ÓÂÈ ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ô˘ ÙÔ Í˘ÓËÙ‹ÚÈ ¯Ù˘¿ÂÈ
.
4
°È· Ó· ηÓÔÓ›ÛÂÙ ÁÈ· Ï›Á· ÏÂÙ¿ ·ÎfiÌ·, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ
REPEAT ALARM - LIGHT
.
∆Ô Í˘ÓËÙ‹ÚÈ ÛÙ·Ì·Ù¿ Î·È ¯Ù˘¿ Í·Ó¿ ÌÂÙ¿ ·fi 5 ÏÂÙ¿.
5
°È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ Í˘ÓËÙ‹ÚÈ, ÛÚÒÍÙ ALARM OFF/ON ÛÙË ı¤ÛË OFF.
™À¡∆∏ƒ∏™∏
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÛÙËÓ ˘ÁÚ·Û›·, ÙË ‚ÚÔ¯‹, ÙËÓ ¿ÌÌÔ ‹ ÙËÓ
˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ıÂÚÌfiÙËÙ· ¿ÏÏˆÓ Û˘Û΢ÒÓ ‹ ÙÔ˘ ·¢ı›·˜ ËÏÈ·ÎÔ‡ ʈÙfi˜.
°È· Ó· ηı·Ú›ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹, ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¤Ó· ˘ÁÚfi Ì·Ï·Îfi ·Ó› ‹
‰¤ÚÌ· Û·ÌÔ˘¿. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔ˚fiÓÙ· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó
ÔÈÓfiÓÂ˘Ì·, ‰È·Ï˘ÙÈο Î.Ï.. ‰ÈfiÙÈ ÌÔÚ› Ó· οÓÔ˘Ó ˙ËÌÈ¿ ÛÙË Û˘Û΢‹.
∂¶§∏POºOPI∂™ °I∞ ∆O ¶∂PIµ∞§§O¡
∏∏ Û˘Û΢·Û›· Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜
ÌfiÓÔ ¯·ÚÙ› Î·È ¯·ÚÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ.
∏ Û˘Û΢‹ Û·˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ˘ÏÈο Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Î˘ÎψıÔ‡Ó ·Ó
·ÔÛ˘Ó·ÚÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó ·fi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË Âȯ›ÚËÛË. ∆ËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜
Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Û˘Û΢·Û›·˜, ÙˆÓ
·ÏÈÒÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ·¯ÚËÛÙÂ˘Ì¤ÓˆÓ Û˘Û΢ÒÓ.
∂¡∆O¶π™ªO™ ∫∞π ¢πOƒ£ø™∏ µ§∞µø¡
∞Ó ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ‚Ï¿‚Ë, ÂϤÁÍÙ ÚÒÙ· Ù· ÛËÌ›· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ
ÚÈÓ ÙËÓ ¿Ù ÁÈ· ÂÈÛ΢‹.
∞Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÙ οÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ·ÁÔÚ¿˜ ‹ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ
ۤڂȘ
.
¶ƒO∂π¢O¶Oπ∏™∏
:
™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ӷ
ÂȉÈÔÚıÒÛÂÙÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙË Û˘Û΢‹, ‰ÈfiÙÈ ÙfiÙ ·Î˘ÚÒÓÂÙ·È
Ë ÂÁÁ‡ËÛË. ªËÓ ·ÓÔ›ÍÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ‰ÈfiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ
ΛӉ˘ÓÔ˜ Ó· ¿ıÂÙ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
!
¶Úfi‚ÏËÌ·
¶Èı·Ó‹ ·ÈÙ›·
§‡ÛË
Έλληνικά
¶∂ƒI°ƒ∞º∏ §∂I∆√Àƒ°Iø¡
1
ALARM 2 - Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ͢ÓËÙËÚÈÔ‡
2
RADIO ON/OFF -ı¤ÛË Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· /ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘
3
ALARM INDICTOR
4
REPEAT ALARM - LIGHT
- ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ͢ÓËÙËÚÈÔ‡ Â› 5 ÏÂÙ¿
- ¿Ó·ÌÌ· / Û‚‹ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ʈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÔıfiÓ˘
5
ALARM OFF/ON - ·ÓÔ›ÁÂÈ/ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔ Í˘ÓËÙ‹ÚÈ.
6 VOLUME - Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘
7 BAND - ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ FM-MW (‹ LW)
8 TUNING - Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜˜
9
PULL-TIME SET - Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡
0
RADIO•ALARM•BUZZ - ÂÈϤÁÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ͢ÓËÙ‹ÚÈ
!
£‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
@
™ÂÈÚÔÂȉ‹˜ ÎÂÚ·›· - ÎÂÚ·›· ÁÈ· Ï‹„Ë FM
O
O
£∂∆∏™∏ ∆ø¡ ª¶∞∆∞ƒπø¡ (‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È)
1
∞ÓÔ›ÍÙ ÙËÓ fiÚÙ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ Î·È ÂÈÛ¿ÁÂÙ 3 Ì·Ù·Ú›Â˜ (ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË
·ÏηÏÈΤ˜) Ù‡Ô˘ R6, UM3 ‹ AA fiˆ˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹.
A : ª›· Ì·Ù·Ú›· ÁÈ· ÙÔ ÚÔÏfiÈ
B : ¢‡Ô Ì·Ù·Ú›Â˜ ÁÈ· ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ
2
∆Ú·‚‹ÍÙ ¤Íˆ ÙËÓ ÛÂÈÚÔÂȉ‹ ÎÂÚ·›· FM ̤۷ ·fi ÙË Û¯ÈÛÌ‹ Ù˘ fiÚÙ·˜.
3
∫Ï›ÛÙ ÙËÓ fiÚÙ·.
µÁ¿ÏÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ ·fi ÙË Û˘Û΢‹ fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó ·‰ÂÈ¿ÛÂÈ ‹ fiÙ·Ó ‰ÂÓ
ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·.
OÈ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ¯ËÌÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜,ÁÈ' ·˘Ùfi Ë ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙÔ˘˜ ı·
Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì ˘‡ı˘ÓÔ ÙÚfiÔ.
¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‹¯Ô˜ / ÈÛ¯‡˜
¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Ú˘ıÌÈÛÙ› Ë ¤ÓÙ·ÛË
ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË
∂¯Ô˘Ó ·‰ÂÈ¿ÛÂÈ ÔÈ Ì·Ù·Ú›Â˜ / Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ÔÏÈÎfiÙËÙ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ / ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ۈÛÙ¿ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜.
∆Ô Ú·‰ÈfiʈÓÔ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi 80 ÏÂÙ¿.
∞˘Ùfi Â›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ‰ÈfiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.
¶·Ù‹ÛÙ ¿ÏÈ ÙÔ ÎÔ˘Ì› RADIO ON/OFF ··Ó ı¤ÏÂÙ ӷ Û˘Ó¯›ÛÂÙ ӷ ·ÎÔ‡Ù ÙÔ
Ú·‰ÈfiʈÓÔ.
∫·Ù¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÙÚÈÁÌÔ› ÛÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ FM
∞‰‡Ó·ÌÔ Û‹Ì·
•ÂÙ˘Ï›ÍÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ù˘ ÎÂÚ·›·˜
™˘Ó¯›˜ ÙÚÈÁÌÔ› / ÛÊ˘Ú›ÁÌ·Ù· ÛÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ MW (‹ LW)
¶·ÚÂÌ‚ÔϤ˜ ·fi ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ,∏/À,Ï·ÌÙ‹Ú˜ ÊıÔÚ›Ô˘,ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ.
∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·fi ¿ÏϘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜.
∆Ô Í˘ÓËÙ‹ÚÈ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›
ALARM OFF/ON ÌË Ú˘ıÌÈṲ̂ÓÔ
µ¿ÏÙ ÙÔ ALARM OFF/ON ÛÙÔ ON
∆Ô ƒ∞¢πOºø¡O ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ú˘ıÌÈÛÙ› Û ڷ‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi
∂ÈϤÍÙ ڷ‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi
.
¶Ôχ ¯·ÌËÏ‹ ¤ÓÙ·ÛË Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘
∞˘Í‹ÛÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË
.
¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÁηٷÛÙ·ı› Ì·Ù·Ú›Â˜ ÁÈ· ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ / ͢ÓËÙ‹ÚÈ.
∆ÔÔıÂÙÂ
ÛÙÂ
Ϙ
ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜
.
REGULACJA ZEGARA
1.
Wyciàgnij
pokr
ê
t
¬o PULL-TIME SET przekrêæ aby nastawiæ zegar na aktualnå
godzinê. Po naregulowaniu zegara nale¿y wcisnåæ
pokr
ê
t
¬
a
o PULL-TIME SET
2.
Aby sprawdziæ godzinê w ciemnoœci, wciœnij przycisk REPEAT ALARM - LIGHT.
Zegar jest podœwietlany tak d¬ugo, jak d¬ugo jest wciœniêty przycisk REPEAT
ALARM -
LIGHT.
OBS
£
UGA RADIOODBIORNIKA
1
Wciœnij przycisk RADIO ON/OFF aby w¬åczyæ odbiornik.
2
Wybierz zakres fal przy pomocy przeŒcznika BAND .
3
Nastrój radioodbiornik na
¿å
dan
å
stacj
ê
przy u
¿
yciu pokr
ê
t
¬
a
TUNING
W celu poprawy odbioru radiowego:
W paœmie
FM
,
w¬aœciwie wykierowaæ antenê wysuwanå tak ,aby otrzymaæ
optymalnå jakoœæ odbioru
.
W paœmie
AM (MW or LW)
,
zestaw wyposa¿ony jest we wbudowanå antenê.
W¬aœciwie wykierowaæ antenê zmieniajåc pozycjê radio-zegara
.
4
Nareguluj g¬oœnoœæ przy pomocy pokrê
t
¬a VOLUME
.
5
Wciœnij przycisk RADIO ON/OFF aby wy¬åczyæ odbiornik.
OBS
£
UGA BUDZIKA
1
Ustaw prze
Œ
cznik
RADIO•ALARM•BUZZ
(na dole) w pozycji RADIO lub BUZZ.
Uwaga! Je
œ
li chcesz, aby zbudzi
¬
o ci
ê
radio, SPRAWD
¯
NAJPIERW czy
nastroi
¬
e
œ
radio na w
¬
a
œ
ciw
å
stacj
ê
i czy nastawi
¬
e
œ
odpowiednio wysoki poziom
g
¬
o
œ
no
œ
ci.
2
Nastaw czas budzenia przekr
ê
caj
å
c pokr
ê
t
¬
o
ALARM 2
w kierunku przeciwnym do
kierunku ruchu wskazówek zegara (jeden skok pokr
ê
t
¬
a odpowiada 10 minutom)
3
Przesu
ñ
prze
Œ
cznik ALARM OFF/ON aby w
Œ
czy
æ
budzik.
Na górze budzika w
Œ
czy si
ê
sygnalizator budzena
O oznaczonej godzinie w
Œ
czy si
ê
radio lub brz
ê
czyk. Po 50 minutach sygna
¬
budzenia wy
Œ
czy si
ê
automatycznie.
Regulacja brzeczyka - zwiêkszanie czêstotliwoœci tonu brzêczyka
.
4
Aby pospa
æ
jeszcze kilka minut, wci
œ
nij przycisk
REPEAT ALARM - LIGHT
. Sygna
¬
budzenia wy
Œ
czy si
ê
, po czym w
Œ
czy si
ê
ponownie po 5 minutach.
5
Aby ca
¬
kiem wy
Œ
czy
æ
budzik, ustaw prze
Œ
cznik ALARM OFF/ON w pozycji OFF.
KORZYSTANIE Z ZESTAWU
Nie nale¿y wystawiaæ zestawu na dzia¬anie wilgoci , deszczu, piasku, urzådzeñ
grzewczych lub promieni s¬onecznych.
Do czyszczenia zestawu nale¿y u¿ywaæ miêkkiej wilgotnej szmatki lub irchy.
Nie nale¿y stosowaæ produktów czyszczåcych, które zawierajå benzen,
rozcieñczalniki, itp. poniewa¿ mogå one zniszczyæ obudowê.
INFORMACJE DOTYCZÑCE ÂRODOWISKA
Opakowanie zestawu zosta¬o ograniczone do niezbêdnego minimum przy
wykorzystaniu tylko papieru i kartonu.
Zestaw zbudowany jest z materia¬ów, które mogå zostaæ ponownie wykorzystane,
jeœli zestaw zosta¬ rozmontowany przez wyspecjalizowane przedsiêbiorstwo.
Proszê stosowaæ siê do miejscowych zaleceñ dotyczåcych sk¬adowania
opakowañ, wyczerpanych baterii oraz niesprawnego sprzêtu.
ROZWIÑZYWANIE PROBLEMÓW
Po wyståpieniu uszkodzenia, nale¿y sprawdziæ nastêpujåce punkty przed oddaniem
zestawu do naprawy.
Jeœli niemo¿liwe jest usuniêcie usterki postêpujåc zgodnie z poni¿szymi
wskazówkami, nale¿y skonsultowaæ siê z dealerem lub centrum obs¬ugi
.
OSTRZE¯ENIE
:
W ¿adnym wypadku nie wolno próbowaæ naprawiaæ zestaw we
w¬asnym zakresie, poniewa¿ uniewa¿nia to warunki umowy
gwarancyjnej. Nie otwieraæ zestawu, poniewa¿ grozi to
pora¿eniem prådem elektrycznym
!
Problem
Mo
¿
liwe
Rozwi
å
zanie
Polski
PRZEGL
Å
D FUNKCJI
1
ALARM 2 - nastawianie czasu budzenia
2
RADIO ON/OFF -wŒczanie/wyŒczanie radia
3
ALARM INDICTOR
4
REPEAT ALARM - LIGHT
- wy¬åczenie sygna¬u budzenia na 5 minut
- w¬åczanie/wy¬åczanie podœwietlenia wyœwietlacza
5
ALARM OFF/ON - wyŒczanie/wŒczanie budzika.
6 VOLUME - regulacja g
¬
o
œ
no
œ
ci
7 BAND - wybieranie zakresu fal FM-MW (lub LW)
8 TUNING - strojenie radioodbiornika
9
PULL-TIME SET - regulacja zegara
0
RADIO•ALARM•BUZZ - wybór sposobu budzenia
!
Komora na baterie
@
Antena - do odbioru na falach FM
INSTALACJA BATERII (do nabycia osobno)
1
Otwórz pokrywê komory na baterie i w¬ó¿ 3 baterie (najlepiej alkaliczne) typu
R6, UM3 lub AA w kierunku zgodnym z oznaczeniem w komorze.
A : Jedna bateria do zasilania zegara
B : Dwie baterie do zasilania radia
2
Wyciagnij antenê FM przez szczelinê w pokrywie.
3
Zamknij pokrywê.
Nale¿y wyjåæ baterie, je¿eli ulegnå wyczerpaniu, lub zestaw nie bêdzie
u¿ytkowany przez d¬u¿szy okres.
Baterie powinny byæ w¬aœciwie przechowywane, poniewa¿ zawierajå
substancje chemiczne
.
Brak d
¿
wi
ê
ku/zasilania
Niew
¬
a
œ
ciwy poziom g
¬
o
œ
no
œ
ci
Zwi
ê
ksz g
¬
o
œ
no
Ͼ
Baterie s
å
wyczerpane/w
¬
o
¿
one w przeciwnym kierunku
Zainstaluj prawid
¬
owo/nowe baterie.
Radio wy
Œ
cza si
ê
samoczynnie po 80 minutach.
Nie jest to usterka, lecz tryb oszcz
ê
dzania energii. Wci
œ
nij przycisk RADIO ON/OFF
jeszcze raz je
œ
li chcesz dalej s
¬
ucha
æ
radia
Trzeszczenie w trakcie odbioru na falach FM
S¬aby sygna¬
Wyciågnij antenê na ca¬å d¬ugo
Ͼ
Trzaski/szum w trakcie odbioru na falach MW (lub LW)
Zak¬ócenia elektryczne powodowane przez odbiornik TV, komputer, lampê
jarzeniowå, telefon komórkowy itp.
Odsu
ñ
radioodbiornik od innego sprzêtu elektrycznego.
Budzik nie w
Œ
cza si
ê
ALARM OFF/ON nie jest w
Œ
czony
Ustaw prze
Œ
cznik ALARM OFF/ON w po
¬
o
Ÿ
eniu ON (w
Œ
czone).
Radio nie jest nastrojone na stacjê radiowå
Nastrój radioodbiornik na odpowiedniå stacjê.
Za niski poziom g¬oœnoœci
Zwiêksz poziom g¬oœnoœci
Nie zosta
¬
y zainstalowane baterie zasilajåce radio / budzik.
W¬ó
Ÿ
wszystkie baterie.
Producent zastrzega mo¿liwoœæ wprowadzania zmian technicznych.
Este produto obedece aos requisitos referentes a interferência de
rádio estabelecidos pela União Europeia.
A placa de tipo e o número de produção encontram-se dentro do
compartimento das pilhas.
Denna apparat uppfyller EU:s krav beträffande radiostörningar.
Typplåten och tillverkningsnumret finns inuti batterifacket.
Dette apparat overholder EU’s krav vedrørende radiostøj.
Typeskiltet og produktionsnummeret findes inde i batterirummet.
Sekä mallinumero että valmistusnumero sijaitsevat laitteen pohjassa.
Tyyppikilpi ja tuotantonumero löytyvät paristolokeron sisäpuolelta.
Αυτή η συσκευή συµæωνεί µε τις απαιτήσεις για τις
ραδιïæωνικές παρεµâïλές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η πινακίδα τύπïυ και ï αριθµÞς παραγωγής âρίσκïνται
µέσα στï øώρï των µπαταριών.
Zarówno numer modelu, jak i numer produkcyjny umieszczone så na
spodzie zestawu
.
Tabliczka znamionowa i numer seryjny znajdj
å siê w kieszeni
bateryjnej.
1
2
34
5
!
@
0
7
8
9
6
Batterijen niet weggooien,
maar inleveren als KCA.
ñ
AJ3160/00-a 8/21/02 9:49 AM Page 2
NOTES
i Italia
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
Si dichiara che l’apparecchio AJ 3160 Philips risponde
alle prescrizioni dell’art. 2 comma 1 del D. M. 28 Agosto
1995 n. 548.
Fatto a Eindhoven
Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2, SFF 10
5616 JB Eindhoven, The Netherlands
KLOCK INSTÄLLNING
1.
Dra ut PULL-TIME SET och vrid den för att ställa klockan. Tryck alltid tillbaka
PULL-TIME SET efter inställning av klockan.
2.
För att se tiden i mörker, tryck REPEAT ALARM - LIGHT. Klockan lyser upp så
länge REPEAT ALARM -
LIGHT är intryckt.
RADIO OPERATION
1
Tryck på RADIO ON/OFF för att koppla på radion.
2
Byt vid behov våglängdsbandet med BAND.
3
Använd TUNING för att hitta önskad station
.
För att förbättra radiomottagningen:
För
FM
, dra ut och vrid antennes ände för att få optimal mottagning.
För
AM (MW eller LW)
, finns en inbyggd antenn. Rikta antennen genom att flytta
klockradion.
4
Justera ljudet med VOLUME
.
5
Tryck på RADIO ON/OFF för att koppla av radion.
ANVÄNDANDE AV LARM
1
Ställ
RADIO•ALARM•BUZZ
brytaren (längst ned) till RADIO eller BUZZ.
VIKTIGT! Om du har ställt in väckning med radio måste du FÖRST KON-
TROLLERA att radion är inställd på en station och att volymen är tillräckligt hög.
2
Vrid
ALARM 2
ringen motors för att ställa in larm tiden (ett klick på skivan är 10
minuter.)
3
Skjut ALARM OFF/ON för att slå på larmet.
Larmikonen visas överst
Radion eller signal larmet ljuder på inställd tid. Larmet slutar automatiskt efter 50
minuter.
Summertonsval - ökar pipfrekvensen
.
4
Om du vill dra dig ytterligare några minuter, tryck
REPEAT ALARM - LIGHT
.
Larmet slutar och ljuder igen efter cirka fem minuter.
5
För att stänga av larmet, tryck ALARM OFF/ON till OFF läge.
UNDERHÅLL
Utsätt inte enheten för fukt, regn, sand eller höga temperaturer orsakade av
element eller direkt solljus.
För att rengöra enheten, använd en mjuk, fuktig trasa eller sämskskinn.
Använd inte rengöringsprodukter som innehåller bensin, thinner etc. då dessa
kan skada höljet.
MILJÖINFORMATION
Vi har reducerat förpackningen till ett minimum och endast använt papper och
kartong.
Din enhet består av material som kan återanvändas om de tas isär av ett
specialiserat företag. Kasta förpackningsmaterial, använda batterier och
gammal förpackning i enlighet med lokala bestämmelser.
FELSÖKNING
Om ett fel uppstår, kontrollera först punkterna nedan innan du tar enheten till en
reparatör.
Om du inte kan åtgärda problemet genom att följa råden, konsultera din radiohandlare
eller serviceverkstad.
VARNING: Försök under inga omständigheter reparera enheten själv då detta
ogiltigförklarar garantin. Öppna inte enheten då det finns risk för att
utsättas för en elektrisk stöt!
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Svenska
FUNKTIONSÖVERSIKT
1
ALARM 2 - justerar larm tiden
2
RADIO ON/OFF -för att koppla på/av radion
3
ALARM INDICTOR
4
REPEAT ALARM - LIGHT
- för att koppla av väckningen i 5 minuter
- för att koppla på/av teckenrutans bakbelysning
5
ALARM OFF/ON - slår på/av larmet.
6 VOLUME - för att ställa in ljudnivån
7 BAND - för att välja väglängdsband FM-MW (eller LW)
8 TUNING - för att ställa in radiostationer
9
PULL-TIME SET - justerar tidsinställningen
0
RADIO•ALARM•BUZZ - väljer larmläge
!
Batterifack
@
Sladd antenn - antenn för FM mottagning
BATTERI INSTALLATION (ej inkluderade)
1
Öppna batteriluckan och sätt i tre batterier (helst alkaliska) av sorten R6, UM3
eller AA enligt anvisning i utrymmet.
A : Ett batteri för klockan
B : Två batterier för radio
2
Dra ut sladdantennen för FM genom hålet i luckan.
3
Stäng luckan.
Ta ut batterierna ur radion när de är uttjänta eller inte ska användas på en tid.
Batterier innehåller kemikalier och måste därför kasseras på rätt sätt.
Inget ljud/ingen ström
Volymen är inte inställd
Ställ in volymen
Batterierna uttjänta/ligger åt fel håll
Sätt i nya batterier/sätt i dem rätt.
Radion slår av sig själv efter 80 minuter
Detta är inte ett problem, utan ett strömbesparingsläge. Tryck på RADIO ON/OFF
knappen igen om du vill fortsätta lyssna på radion.
Periodvis knastrande ljud under FM-sändning
Svag signal
Dra ut trådantennen helt
Kontinuerligt knastrande/brus under MW (eller LW)-sändning
Elektrisk störning från TV, dator, lysrör, mobiltelefoner etc.
Flytta bort radion från annan utrustning .
Väckningen fungerar inte
ALARM OFF/ON inte inställt
Ställ ALARM OFF/ON på ON
RADIO inte rätt inställd
Sök en radiostation.
Volymen för låg för radio
Öka volymen.
Inga batterier för radio / larm
ä
r installerade.
•S
ä
tt I alla batterier.
INDSTILLING AF URET
1.
Træk ud i PULL-TIME SET og drej den for at indstille uret. Skub altid
PULL-TIME SET tilbage efter at have indstillet uret.
2.
For at aflæse tiden i mørket trykkes på REPEAT ALARM - LIGHT. Uret lyser,
så længe der trykkes på REPEAT ALARM -
LIGHT.
RADIO OPERATION
1
Tryk på RADIO ON/OFF for at tænde for radioen.
2
Vælg bølgeområdet med BAND knappen.
3
Brug TUNING til at finde den ønskede station
.
Forbedring af radio-modtagelsen:
Ved
FM
trækkes antennen helt ud for at få den bedste modtagelse.
Ved
AM (MW eller LW)
, er apparatet udstyret med en indbygget antenne. Der flyttes på
apparatet for at forbedre modtagelsen.
4
Reguler lydstyrken med VOLUME
.
5
Tryk på RADIO ON/OFF for at slukke for radioen.
BETJENING AF ALARMEN
1
Stil
RADIO•ALARM•BUZZ
knappen (under bunden) på RADIO eller BUZZ.
VIGTIGT ! Hvis man ønsker at blive vækket af radioen, skal man FØRST
CHECKE om.radioen er indstillet på en station og om lydstyrken er indstillet højt nok.
2
Drej
ALARM 2
ringen mod uret for at indstille alarm-tidspunktet (et klik på skiven
svarer til 10 minutter.)
3
ALARM OFF/ON skydes til siden for at tænde for alarmen.
Alarm-indikatoren vises øverst
Radio- eller brummealarmen lyder på det indstillede tidspunkt. Alarmen stopper
automatisk efter 50 minutter.
Ved Brummer - bip-tonen øges i frekvens
.
4
For at blunde i et par minutter mere trykkes på
REPEAT ALARM - LIGHT
.
Alarmen stopper og starter igen efter ca. 5 minutter.
5
For at stoppe alarmen trykkes ALARM OFF/ON hen til OFF positionen.
VEDLIGEHOLDELSE
Udsæt ikke apparatet for fugt, regn, sand eller overophedning forårsaget af et
varmeapparat eller direkte sollys.
Brug en blød, fugtig klud eller et vaskeskind til at rengøre apparatet. Brug ikke
rengøringsmidler, som indeholder benzol, fortyndingsvæske osv., da disse kan
ødelægge ydersiden.
MILJØMÆSSIGE OPLYSNINGER
Vi bruger mindst muligt pakke-materiale, og kun papir og pap.
Dit apparat består af materialer, som kan genbruges, hvis det skilles ad af en
fagmand. Venligst overhold de lokale regler ved bortskaffelse af
pakkematerialer, brugte batterier og gammelt udstyr.
PROBLEMLØSNING
Hvis der opstår et problem, checkes nedenstående liste, før apparatet indleveres til
reparation.
Hvis du ikke kan løse problemet ved at følge nedenstående, bør du kontakte din
forhandler eller dit service-center.
ADVARSEL: Prøv under ingen omstændigheder at reparere dit apparat selv, da dette
vil gøre garantien ugyldig. Åbn ikke apparatet, da der er risiko for elektrisk
stød!
Problem
Mulig årsag
Afhjælpning
Dansk
FUNTIONAL OVERVIEW
1
ALARM 2 - indstiller alarm-tidspunkt
2
RADIO ON/OFF -til at tænde/slukke for radioen
3
ALARM INDICTOR
4
REPEAT ALARM - LIGHT
- il at afbryde vækkeren i 5 minutter
- til at tænde/slukke for baggrundsbelysningen på displayet
5
ALARM OFF/ON - tænder/slukker for alarmen.
6 VOLUME - til at regulere lydstyrken
7 BAND - til at vælge FM-MW (eller LW) bølgeområde
8 TUNING - til at vælge radiostationer
9
PULL-TIME SET - indstiller uret
0
RADIO•ALARM•BUZZ - vælger alarm-funktion
!
Batterirum
@
Rammeantenne - antenne til FM modtagelse
ISÆTNING AF BATTERIER (ikke inkluderet)
1
Åbn døren til batteri-rummet og isæt 3 batterier (helst alkaline) type R6, UM3
eller AA som vist indeni rummet.
A : Et batteri til uret
B : To batterier til radioen
2
Træk FM rammeantennen ud gennem åbningen i døren.
3
Luk døren.
Fjern batterierne fra apparatet, når de er opbrugte, eller hvis apparatet ikke
skal anvendes i længere tid.
Alle batterier indeholder kemikalier og skal derfor bortkastes på
forsvarlig vis..
Ingen lyd/strøm
Lydstyrken er ikke indstillet
Indstil lydstyrken
Batterierne er opbrugte/Batterierne vender forkert
Sæt nye batterier i/Sæt batterierne rigtigt i.
Radioen slukker selv efter 80 minutte.
Dette er ikke en fejl men for at spare på strømmen. Tryk på RADIO ON/OFF knap-
pen igen, hvis du vil fortsætte med at høre radio.
Der kommer undertiden knasende lyde under FM udsendelser
Svagt signal
Træk ledningsantennen helt ud
Konstant knasende/pibende støj under MW (eller LW) udsendelser
Støj fra andet elektrisk udstyr, f.eks. TV-apparater, computere, lysstofrør, mobiltele-
foner mv.
Flyt radioen væk fra andet elektrisk udstyr.
Vækkeren fungerer ikke
ALARM OFF/ON er ikke indstillet
Indstil ALARM OFF/ON på ON
RADIOen er ikke indstillet på en radio-station
Indstilling på en radio-station
Lydstyrken er for lav til at høre radio
Øg lydstyrken.
Der er ikke sat batterier i radioen / alarmen.
Isæt alle batterier.
KELLON ASETUS
1.
Vedä PULL-TIME SET ulos ja käännä sitä kellon asettamiseksi. Työnnä
PULL-TIME SET aina takaisin kellon asettamisen jälkeen.
2.
Katso kelloa pimeässä painamalla REPEAT ALARM - LIGHT. Kellossa palaa
valo niin kauan kuin painetaan REPEAT ALARM -
LIGHT.
RADIO OPERATION
1
Paina RADIO ON/OFF radion kytkemiseksi.
2
Suorita aaltokaistan valinta BAND-säätimen avulla.
3
Käytä säädintä TUNING kanavan löytämiseksi
.
Parantaaksesi radion kuuluvuutta:
FM
varten oikaise ja pane sian saparo paikoilleen parhaan kuuluvuuden
aikaansaamiseksi.
AM (MW tai LW)
varten laiteessa on sisäänrakennettu antenni. Suuntaa antenni
säätämällä kelloradiosi asentoa
4
Säädä ääni VOLUME-säätimen avulla
.
5
Paina RADIO ON/OFF virran katkaisemiseksi radiosta.
HÄLYTYKSEN ASETUS
1
Aseta
RADIO•ALARM•BUZZ
kytkin (pohjassa) asentoon RADIO tai BUZZ.
TÄRKEÄÄ!Jos haluat radioherätyksen, TARKISTA ENSIN, oletko virittänyt
kanavalle ja säätänyt äänenvoimakkuuden tarvittavan kuuluvaksi..
2
Aseta herätysaika kiertämällä
ALARM 2
rengasta vastapäivään (asteikon yksi
kilahdus vastaa 10 minuuttia.)
3
Kytke herätys pois päältä ALARM OFF/ON -liukukytkimellä.
Hälytyksen osoitin näkyy yläosassa
Radion tai summerin ääni kuuluu ajastettuna ajankohtana. Hälytys lakkaa automaat-
tisesti 50 minuutin kuluttua.
Summerina - suurentaa piippausäänen taajuutta
.
4
Jos haluat torkkua muutaman minuutin pitempään, paina
REPEAT ALARM -
LIGHT
. Hälytys lakkaa ja kuuluu uudelleen noin 5 minuutin kuluttua.
5
Sammuta hälytys työntämällä ALARM OFF/ON asentoon OFF.
HUOLTO
Älä altista laitetta kosteudelle, sateelle, hiekalle tai lämmityslaitteen tai
suoran auringonvalon aiheuttamalle liialliselle kuumuudelle.
Puhdistaaksesi laitteen käytä pehmeää, kosteaa liinaa tai säämiskänpalaa. Älä
käytä puhdistusaineita, joissa on bentseeniä, tinneriä jne., sillä ne voivat
vahingoittaa kuorta.
YMPÄRISTÖTIETOJA
Olemme vähentäneet pakkausjätteen pienimpään mahdolliseen määrään
käyttämällä vain paperia ja pahvia.
Laitteen materiaalit voidaan kierrättää, mikäli purkamisen suorittaa siihen erikois-
tunut yritys. Noudata paikallisia, pakkausmateriaalien, käytettyjen
paristojen ja vanhojen laitteiden hävittämistä koskevia sääntöjä.
VIAN-ETSINTÄ
Vian ilmetessä tarkista ensin allaolevat kohdat ennen kuin viet laitteen korjattavaksi.
Mikäli et löydä ratkaisua ongelmaan näitä vihjeitä seuraamalla, ota yhteys myyjään tai
asiakaspalveluun.
VAROITUS: Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta itse, sillä se mitätöi laitteen
takuun. Älä avaa laitetta - se voi aiheuttaa sähköiskun!
Onhelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Suomi
TOIMINTOJA KOSKEVA KATSAUS
1
ALARM 2 - säätää hälytysajan
2
RADIO ON/OFF -radion virran kytkeminen ja katkaiseminen
3
ALARM INDICTOR
4
REPEAT ALARM - LIGHT
- herätyksen katkaisu 5 minuutin ajaksi
- näytön taustavalon kykentä/katkaisu
5
ALARM OFF/ON - kytkee hälytyksen päälle/pois päältä.
6 VOLUME - äänitason säätäminen
7 BAND -FM-MW (tai LW)-aaltokaistan valinta
8 TUNING - radiokanaville viritys
9
PULL-TIME SET - säätää kellonajan
0
RADIO•ALARM•BUZZ - valitsee hälytystilan
!
Paristolokero
@
Kehäantenni - antenni FM-vastaanottoa varten
PARISTOJEN ASENNUS (ei mukana)
1
Avaa paristolokeron kansi ja laita 3 paristoa sisään (mieluiten alkali) tyyppiä
R6, UM3 tai AA kuten merkitty lokeroon.
A : Yksi paristo kelloa varten
B : Kaksi paristoa radiota varten
2
Vedä FM-kehäantenni ulos kannessa olevan aukon läpi.
3
Sulje kansi.
Poista paristot laitteesta, jos ne ovat tyhjentyneet tai jos niitä ei tulla käyt-
tämään pitkähköön aikaan.
Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne on hävitettävä
asianmukaisella tavalla.
Ei ääntä/tehoa
Ei ole säädetty äänenvoimakkuutta
Säädä äänenvoimakkuus
Paristot tyhjentyneet/pariston napoja ei ole kohdistettu oikein
Asenna uudet paristot/aseta paristot oikein.
Radio kytkeytyy pois päältä itsestään 80 minuutin kuluttua.
Tämä ei ole ongelma, vaan virransäästötila. Paina RADIO ON/OFF painiketta
uudelleen, jos haluat jatkaa radion kuuntelua.
FM-lähetyksen aikana ajoittain äänen särinöintiä
Heikko signaali
Vedä siansaparoantenni täyteen pituuteensa
Jatkuvaa särinää/suhinaa MW (tai LW)-lähetyksen aikana
TV:n, tietokoneen, loistevalaisimien, matkapuhelimien jne. aiheuttama sähköhäirin-
tä.
Aseta laite pois muiden sähkölaitteiden läheisyydestä.
Herätys ei toimi
ALARM OFF/ON ei asetettu
Laita ALARM OFF/ON asentoon ON
RADIO ei viritetty radioasemalle
Valitse radioasema.
Äänenvoimakkuus liian pienellä radiota varten
Lisää äänenvoimakkuutta.
Radio / herätys -toiminnolle ei ole asennettu paristoja.
Asenna kaikki paristot.
AJUSTAR O RELÓGIO
1.
Puxe o PULL-TIME SET para fora e rode-o para ajustar o relógio. Empurre o
PULL-TIME SET sempre de volta depois de ter ajustado o relógio.
2.
Para ver as horas na escuridão, pressione REPEAT ALARM - LIGHT. A luz do
relógio iluminar-se-á enquanto REPEAT ALARM -
LIGHT for pressionado.
RADIO OPERATION
1
Pressione RADIO ON/OFF para ligar o rádio.
2
Ajuste o interruptor BAND para seleccionar a faixa de radiofrequência.
3
Use TUNING para sintonizar a estação
.
Para melhorar a recepção de rádio:
Para
FM
, posicione e estenda completamente a antena rabo de porco para obter uma
melhor recepção.
Para
AM (MW ou LW)
, a unidade está fornecida com uma antena incorporada.
Direccione a antena, ajustando a posição do seu rádio relógio.
4
Regule o som utilizando VOLUME
.
5
Pressione RADIO ON/OFF para desligar o rádio.
UTILIZAR O ALARME
1
Coloque o interruptor
RADIO•ALARM•BUZZ
(no fundo) para RADIO ou BUZZ.
IMPORTANTE! Se deseja ser acordado pelo despertador com rádio, VERIFIQUE.
PRIMEIRO se sintonizou uma estação e regulou o volume para um nível suficiente-
mente alto.
2
Rode o aro
ALARM 2
no sentido anti-horário para ajustar a hora para alarme (um
clique no marcador equivale a 10 minutos.)
3
Desloque ALARM OFF/ON para ligar o alarme.
O indicador de alarme é mostrado na parte superior
O alarme por rádio ou buzina soará na hora pré definida. O alarme parará automati-
camente após 50 minutos.
Opção Buzina - aumenta a frequência do som do seu bipe
.
4
Para dormitar mais uns minutos, pressione
REPEAT ALARM - LIGHT
. O alarme
parará e soará novamente após 5 minutos.
5
Para parar o alarme, desloque o ALARM OFF/ON para a posição OFF.
MANUTENÇÃO
Não exponha a unidade à humidade, chuva, areia ou calor excessivo produzido
por equipamentos aquecedores ou luz solar directa.
Para limpar a sua unidade, utilize um pano macio humedecido ou uma
camurça. Não utilize produtos de limpeza, os quais contenham benzina,
diluente, etc. uma vez que estes podem danificar a cobertura
INFORMAÇÃO MEIO AMBIENTAL
Reduzimos a embalagem ao seu mínimo, utilizando somente papel e cartão.
A sua unidade consiste de materiais, que podem ser reciclados se desmanchados
por uma companhia especializada. Por favor respeite os regulamentos locais
sobre como desfazer-se de materiais de embalagem, baterias gastas e
equipamentos velhos.
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Se ocorrer uma falha, verifique primeiro os pontos indicados abaixo, antes de levar a
sua unidade para ser reparada.
Se você não poder solucionar o problema seguindo estas sugestões, consulte o seu
distribuidor ou centro de assistência.
AVISO: Você não deverá, sob quaisquer circunstâncias, tentar reparar você mesmo a
unidade, isto invalidará a garantia. Não abra a unidade porque há risco de
choque eléctrico!
Problema
Causa possível
Solução
Português
PANORÂMICA DE FUNÇÕES
1
ALARM 2 - ajusta a hora para alarme
2
RADIO ON/OFF -para ligar/desligar o rádio
3
ALARM INDICTOR
4
REPEAT ALARM - LIGHT
- para desligar o despertador por um período de 5 minutos
- para ligar/desligar a iluminação traseira do mostrador
5
ALARM OFF/ON - liga/desliga o alarme.
6 VOLUME - para regular o nível do som
7 BAND - para seleccionar a faixa de radiofrequência de FM-MW (ou LW)
8 TUNING - para sintonizar estações de rádio
9
PULL-TIME SET - ajusta a hora do relógio
0
RADIO•ALARM•BUZZ - selecciona o modo de alarme
!
Compartimento das pilhas
@
Antena de espiral - antena para recepção FM
INSTALAR BATERIAS (não incluídas)
1
Abra a porta das baterias e insira 3 baterias (preferencialmente alcalinas) tipo
R6, UM3 ou AA conforme indicado no compartimento.
A : Uma bateria para o relógio
B : Duas baterias para o rádio
2
Puxe a antena de espiral FM para fora através da abertura na porta.
3
Feche a porta.
Tire as pilhas do compartimento se elas estiverem gastas ou se não vai usar o
aparelho por um período de tempo prolongado.
As pilhas contêm substâncias químicas, pelo que deverão ser deitadas
fora com as devidas precauções..
Não há som/corrente
O volume não foi regulado
Regule o volume
Pilhas gastas /polaridade das pilhas incorrecta
Coloque pilhas novas/Coloque correctamente as pilhas
O radio desliga-se por si próprio após 80 minutos.
Isto não é um problema, mas sim o modo de poupança de energia. Pressione o
botão RADIO ON/OFF novamente se você desejar continuar a escutar o rádio.
Estalidos ocasionais durante a recepção em FM
Sinal fraco
Estenda completamente a antena flexível
Ruído de estalidos/sibilação contínuo durante a recepção em MW (ou LW)
Interferência eléctrica de um televisor, computador, lâmpadas
fluorescentes,telemóveis, etc.
Afaste o aparelho de outro equipamento eléctrico.
O despertador não funciona
ALARM OFF/ON não ajustado
ALARM OFF/ON ajustado para ON.
RADIO não sintonizado numa estação de rádio
Sintonize uma estação de rádio.
Volume muito baixo para o rádio
Aumente o volume.
Rádio sem baterias/ o alarme está colocado.
Insira todas as baterias.
ƒÀ£ªπ™∏ ∆OÀ PO§O°IOÀ
1.
∆Ú·‚‹ÍÙ ¤Íˆ ÙÔ PULL-TIME SET Î·È Á˘Ú›ÛÙ ÙÔ ÁÈ· Ó· ηÓÔÓ›ÛÂÙ ÙÔ ÚÔÏfiÈ.
™ÚÒ¯ÓÂÙÂ ¿ÓÙ· ›Ûˆ ÙÔ PULL-TIME SET ÌÂÙ¿ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡.
2.
°È· Ó· ‰Â›Ù ÙËÓ ÒÚ· ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È, ·Ù‹ÛÙ REPEAT ALARM - LIGHT. ÙÔ
ÚÔÏfiÈ ·Ó¿‚ÂÈ fiÛÔ Â›Ó·È ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ REPEAT ALARM -
LIGHT
ƒ∞¢πOºø¡O
1
¶·Ù‹ÛÙ RADIO ON/OFF ÁÈ· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
2
ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË BAND ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÂÚÈÔ¯‹
Û˘¯ÓÔًوÓ.
3
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi TUNING ÁÈ· Ó· ‚Ú›Ù ÙÔÓ ÂÈı˘ÌËÙfi ÛÙ·ıÌfi
.
°È· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÙ ÙË Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋ Ï‹„Ë:
°È·
FM
,
ÙÚ·‚‹ÍÙÂ Î·È ·Ó·Ù‡ÍÙ Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ ÛÂÈÚÔÂȉ‹ ÎÂÚ·›· ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÙÂ
¿ÚÈÛÙË Ï‹„Ë
.
°È·
AM (MW
LW)
,
Ë Û˘Û΢‹ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÓۈ̷و̤ÓË ÎÂÚ·›·. ∫·Ù¢ı‡ÓÂÙ ÙËÓ
ÎÂÚ·›· Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ ͢ÓËÙËÚÈÔ‡ Û·˜
.
4
ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi VOLUME
.
5
¶·Ù‹ÛÙ RADIO ON/OFF ÁÈ· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
Ã∏™∏ ∆
O
À •À¶¡∏∆∏ƒπ
O
À
1
µ¿ÏÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË
RADIO•ALARM•BUZZ
(ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜) ÛÙÔ RADIO ‹ ÙÔ BUZZ.
™∏ª∞¡∆π∫O!
!∞Ó ı¤ÏÂÙ ӷ Û·˜ ͢Ó‹ÛÂÈ ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ,∂§∂°•∆∂ ¶ƒø∆∞ ·Ó
Ë Û˘Û΢‹ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ› Û οÔÈÔ ÛÙ·ıÌfi Î·È ·Ó ¤¯ÂÙ ڢıÌ›ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË
Û ·ÚÎÂÙ¿ ˘„ËÏfi Â›‰Ô.
2
™ÙÚ¤„Ù ÛÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ
ALARM 2
ÁÈ· Ó· ηıÔÚ›ÛÂÙ ÙËÓ ÒÚ·
·Ê‡ÓÈÛ˘ (οı ÂÈÏÔÁ‹ ‰È·‚¿ıÌÈÛ˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û 10 ÏÂÙ¿)
3
ªÂÙ·ÙÔ›ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ALARM OFF/ON ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ Í˘ÓËÙ‹ÚÈ.
∏ ʈÙÂÈÓ‹ ¤Ó‰ÂÈÍË Í˘ÓËÙËÚÈÔ‡ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹
∆Ô Í˘ÓËÙ‹ÚÈ Ì ڷ‰ÈfiʈÓÔ ‹ ‚ÔÌ‚ËÙ‹ ¯Ù˘¿ ÙËÓ ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓË ÒÚ·. ∆Ô
͢ÓËÙ‹ÚÈ ÛÙ·Ì·Ù¿ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÌÂÙ¿ ·fi 50 ÏÂÙ¿.
∂ÈÏÔÁ‹ ‚ÔÌ‚ËÙ‹ - ·˘Í¿ÓÂÈ ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ô˘ ÙÔ Í˘ÓËÙ‹ÚÈ ¯Ù˘¿ÂÈ
.
4
°È· Ó· ηÓÔÓ›ÛÂÙ ÁÈ· Ï›Á· ÏÂÙ¿ ·ÎfiÌ·, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ
REPEAT ALARM - LIGHT
.
∆Ô Í˘ÓËÙ‹ÚÈ ÛÙ·Ì·Ù¿ Î·È ¯Ù˘¿ Í·Ó¿ ÌÂÙ¿ ·fi 5 ÏÂÙ¿.
5
°È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ Í˘ÓËÙ‹ÚÈ, ÛÚÒÍÙ ALARM OFF/ON ÛÙË ı¤ÛË OFF.
™À¡∆∏ƒ∏™∏
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÛÙËÓ ˘ÁÚ·Û›·, ÙË ‚ÚÔ¯‹, ÙËÓ ¿ÌÌÔ ‹ ÙËÓ
˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ıÂÚÌfiÙËÙ· ¿ÏÏˆÓ Û˘Û΢ÒÓ ‹ ÙÔ˘ ·¢ı›·˜ ËÏÈ·ÎÔ‡ ʈÙfi˜.
°È· Ó· ηı·Ú›ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹, ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¤Ó· ˘ÁÚfi Ì·Ï·Îfi ·Ó› ‹
‰¤ÚÌ· Û·ÌÔ˘¿. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔ˚fiÓÙ· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó
ÔÈÓfiÓÂ˘Ì·, ‰È·Ï˘ÙÈο Î.Ï.. ‰ÈfiÙÈ ÌÔÚ› Ó· οÓÔ˘Ó ˙ËÌÈ¿ ÛÙË Û˘Û΢‹.
∂¶§∏POºOPI∂™ °I∞ ∆O ¶∂PIµ∞§§O¡
∏∏ Û˘Û΢·Û›· Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜
ÌfiÓÔ ¯·ÚÙ› Î·È ¯·ÚÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ.
∏ Û˘Û΢‹ Û·˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ˘ÏÈο Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Î˘ÎψıÔ‡Ó ·Ó
·ÔÛ˘Ó·ÚÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó ·fi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË Âȯ›ÚËÛË. ∆ËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜
Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Û˘Û΢·Û›·˜, ÙˆÓ
·ÏÈÒÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ·¯ÚËÛÙÂ˘Ì¤ÓˆÓ Û˘Û΢ÒÓ.
∂¡∆O¶π™ªO™ ∫∞π ¢πOƒ£ø™∏ µ§∞µø¡
∞Ó ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ‚Ï¿‚Ë, ÂϤÁÍÙ ÚÒÙ· Ù· ÛËÌ›· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ
ÚÈÓ ÙËÓ ¿Ù ÁÈ· ÂÈÛ΢‹.
∞Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÙ οÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ·ÁÔÚ¿˜ ‹ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ
ۤڂȘ
.
¶ƒO∂π¢O¶Oπ∏™∏
:
™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ӷ
ÂȉÈÔÚıÒÛÂÙÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙË Û˘Û΢‹, ‰ÈfiÙÈ ÙfiÙ ·Î˘ÚÒÓÂÙ·È
Ë ÂÁÁ‡ËÛË. ªËÓ ·ÓÔ›ÍÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ‰ÈfiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ
ΛӉ˘ÓÔ˜ Ó· ¿ıÂÙ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
!
¶Úfi‚ÏËÌ·
¶Èı·Ó‹ ·ÈÙ›·
§‡ÛË
Έλληνικά
¶∂ƒI°ƒ∞º∏ §∂I∆√Àƒ°Iø¡
1
ALARM 2 - Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ͢ÓËÙËÚÈÔ‡
2
RADIO ON/OFF -ı¤ÛË Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· /ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘
3
ALARM INDICTOR
4
REPEAT ALARM - LIGHT
- ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ͢ÓËÙËÚÈÔ‡ Â› 5 ÏÂÙ¿
- ¿Ó·ÌÌ· / Û‚‹ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ʈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÔıfiÓ˘
5
ALARM OFF/ON - ·ÓÔ›ÁÂÈ/ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔ Í˘ÓËÙ‹ÚÈ.
6 VOLUME - Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘
7 BAND - ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ FM-MW (‹ LW)
8 TUNING - Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜˜
9
PULL-TIME SET - Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡
0
RADIO•ALARM•BUZZ - ÂÈϤÁÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ͢ÓËÙ‹ÚÈ
!
£‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
@
™ÂÈÚÔÂȉ‹˜ ÎÂÚ·›· - ÎÂÚ·›· ÁÈ· Ï‹„Ë FM
O
O
£∂∆∏™∏ ∆ø¡ ª¶∞∆∞ƒπø¡ (‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È)
1
∞ÓÔ›ÍÙ ÙËÓ fiÚÙ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ Î·È ÂÈÛ¿ÁÂÙ 3 Ì·Ù·Ú›Â˜ (ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË
·ÏηÏÈΤ˜) Ù‡Ô˘ R6, UM3 ‹ AA fiˆ˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹.
A : ª›· Ì·Ù·Ú›· ÁÈ· ÙÔ ÚÔÏfiÈ
B : ¢‡Ô Ì·Ù·Ú›Â˜ ÁÈ· ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ
2
∆Ú·‚‹ÍÙ ¤Íˆ ÙËÓ ÛÂÈÚÔÂȉ‹ ÎÂÚ·›· FM ̤۷ ·fi ÙË Û¯ÈÛÌ‹ Ù˘ fiÚÙ·˜.
3
∫Ï›ÛÙ ÙËÓ fiÚÙ·.
µÁ¿ÏÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ ·fi ÙË Û˘Û΢‹ fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó ·‰ÂÈ¿ÛÂÈ ‹ fiÙ·Ó ‰ÂÓ
ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·.
OÈ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ¯ËÌÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜,ÁÈ' ·˘Ùfi Ë ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙÔ˘˜ ı·
Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì ˘‡ı˘ÓÔ ÙÚfiÔ.
¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‹¯Ô˜ / ÈÛ¯‡˜
¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Ú˘ıÌÈÛÙ› Ë ¤ÓÙ·ÛË
ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË
∂¯Ô˘Ó ·‰ÂÈ¿ÛÂÈ ÔÈ Ì·Ù·Ú›Â˜ / Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ÔÏÈÎfiÙËÙ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ / ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ۈÛÙ¿ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜.
∆Ô Ú·‰ÈfiʈÓÔ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi 80 ÏÂÙ¿.
∞˘Ùfi Â›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ‰ÈfiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.
¶·Ù‹ÛÙ ¿ÏÈ ÙÔ ÎÔ˘Ì› RADIO ON/OFF ··Ó ı¤ÏÂÙ ӷ Û˘Ó¯›ÛÂÙ ӷ ·ÎÔ‡Ù ÙÔ
Ú·‰ÈfiʈÓÔ.
∫·Ù¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÙÚÈÁÌÔ› ÛÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ FM
∞‰‡Ó·ÌÔ Û‹Ì·
•ÂÙ˘Ï›ÍÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ù˘ ÎÂÚ·›·˜
™˘Ó¯›˜ ÙÚÈÁÌÔ› / ÛÊ˘Ú›ÁÌ·Ù· ÛÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ MW (‹ LW)
¶·ÚÂÌ‚ÔϤ˜ ·fi ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ,∏/À,Ï·ÌÙ‹Ú˜ ÊıÔÚ›Ô˘,ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ.
∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·fi ¿ÏϘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜.
∆Ô Í˘ÓËÙ‹ÚÈ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›
ALARM OFF/ON ÌË Ú˘ıÌÈṲ̂ÓÔ
µ¿ÏÙ ÙÔ ALARM OFF/ON ÛÙÔ ON
∆Ô ƒ∞¢πOºø¡O ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ú˘ıÌÈÛÙ› Û ڷ‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi
∂ÈϤÍÙ ڷ‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi
.
¶Ôχ ¯·ÌËÏ‹ ¤ÓÙ·ÛË Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘
∞˘Í‹ÛÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË
.
¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÁηٷÛÙ·ı› Ì·Ù·Ú›Â˜ ÁÈ· ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ / ͢ÓËÙ‹ÚÈ.
∆ÔÔıÂÙÂ
ÛÙÂ
Ϙ
ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜
.
REGULACJA ZEGARA
1.
Wyciàgnij
pokr
ê
t
¬o PULL-TIME SET przekrêæ aby nastawiæ zegar na aktualnå
godzinê. Po naregulowaniu zegara nale¿y wcisnåæ
pokr
ê
t
¬
a
o PULL-TIME SET
2.
Aby sprawdziæ godzinê w ciemnoœci, wciœnij przycisk REPEAT ALARM - LIGHT.
Zegar jest podœwietlany tak d¬ugo, jak d¬ugo jest wciœniêty przycisk REPEAT
ALARM -
LIGHT.
OBS
£
UGA RADIOODBIORNIKA
1
Wciœnij przycisk RADIO ON/OFF aby w¬åczyæ odbiornik.
2
Wybierz zakres fal przy pomocy przeŒcznika BAND .
3
Nastrój radioodbiornik na
¿å
dan
å
stacj
ê
przy u
¿
yciu pokr
ê
t
¬
a
TUNING
W celu poprawy odbioru radiowego:
W paœmie
FM
,
w¬aœciwie wykierowaæ antenê wysuwanå tak ,aby otrzymaæ
optymalnå jakoœæ odbioru
.
W paœmie
AM (MW or LW)
,
zestaw wyposa¿ony jest we wbudowanå antenê.
W¬aœciwie wykierowaæ antenê zmieniajåc pozycjê radio-zegara
.
4
Nareguluj g¬oœnoœæ przy pomocy pokrê
t
¬a VOLUME
.
5
Wciœnij przycisk RADIO ON/OFF aby wy¬åczyæ odbiornik.
OBS
£
UGA BUDZIKA
1
Ustaw prze
Œ
cznik
RADIO•ALARM•BUZZ
(na dole) w pozycji RADIO lub BUZZ.
Uwaga! Je
œ
li chcesz, aby zbudzi
¬
o ci
ê
radio, SPRAWD
¯
NAJPIERW czy
nastroi
¬
e
œ
radio na w
¬
a
œ
ciw
å
stacj
ê
i czy nastawi
¬
e
œ
odpowiednio wysoki poziom
g
¬
o
œ
no
œ
ci.
2
Nastaw czas budzenia przekr
ê
caj
å
c pokr
ê
t
¬
o
ALARM 2
w kierunku przeciwnym do
kierunku ruchu wskazówek zegara (jeden skok pokr
ê
t
¬
a odpowiada 10 minutom)
3
Przesu
ñ
prze
Œ
cznik ALARM OFF/ON aby w
Œ
czy
æ
budzik.
Na górze budzika w
Œ
czy si
ê
sygnalizator budzena
O oznaczonej godzinie w
Œ
czy si
ê
radio lub brz
ê
czyk. Po 50 minutach sygna
¬
budzenia wy
Œ
czy si
ê
automatycznie.
Regulacja brzeczyka - zwiêkszanie czêstotliwoœci tonu brzêczyka
.
4
Aby pospa
æ
jeszcze kilka minut, wci
œ
nij przycisk
REPEAT ALARM - LIGHT
. Sygna
¬
budzenia wy
Œ
czy si
ê
, po czym w
Œ
czy si
ê
ponownie po 5 minutach.
5
Aby ca
¬
kiem wy
Œ
czy
æ
budzik, ustaw prze
Œ
cznik ALARM OFF/ON w pozycji OFF.
KORZYSTANIE Z ZESTAWU
Nie nale¿y wystawiaæ zestawu na dzia¬anie wilgoci , deszczu, piasku, urzådzeñ
grzewczych lub promieni s¬onecznych.
Do czyszczenia zestawu nale¿y u¿ywaæ miêkkiej wilgotnej szmatki lub irchy.
Nie nale¿y stosowaæ produktów czyszczåcych, które zawierajå benzen,
rozcieñczalniki, itp. poniewa¿ mogå one zniszczyæ obudowê.
INFORMACJE DOTYCZÑCE ÂRODOWISKA
Opakowanie zestawu zosta¬o ograniczone do niezbêdnego minimum przy
wykorzystaniu tylko papieru i kartonu.
Zestaw zbudowany jest z materia¬ów, które mogå zostaæ ponownie wykorzystane,
jeœli zestaw zosta¬ rozmontowany przez wyspecjalizowane przedsiêbiorstwo.
Proszê stosowaæ siê do miejscowych zaleceñ dotyczåcych sk¬adowania
opakowañ, wyczerpanych baterii oraz niesprawnego sprzêtu.
ROZWIÑZYWANIE PROBLEMÓW
Po wyståpieniu uszkodzenia, nale¿y sprawdziæ nastêpujåce punkty przed oddaniem
zestawu do naprawy.
Jeœli niemo¿liwe jest usuniêcie usterki postêpujåc zgodnie z poni¿szymi
wskazówkami, nale¿y skonsultowaæ siê z dealerem lub centrum obs¬ugi
.
OSTRZE¯ENIE
:
W ¿adnym wypadku nie wolno próbowaæ naprawiaæ zestaw we
w¬asnym zakresie, poniewa¿ uniewa¿nia to warunki umowy
gwarancyjnej. Nie otwieraæ zestawu, poniewa¿ grozi to
pora¿eniem prådem elektrycznym
!
Problem
Mo
¿
liwe
Rozwi
å
zanie
Polski
PRZEGL
Å
D FUNKCJI
1
ALARM 2 - nastawianie czasu budzenia
2
RADIO ON/OFF -wŒczanie/wyŒczanie radia
3
ALARM INDICTOR
4
REPEAT ALARM - LIGHT
- wy¬åczenie sygna¬u budzenia na 5 minut
- w¬åczanie/wy¬åczanie podœwietlenia wyœwietlacza
5
ALARM OFF/ON - wyŒczanie/wŒczanie budzika.
6 VOLUME - regulacja g
¬
o
œ
no
œ
ci
7 BAND - wybieranie zakresu fal FM-MW (lub LW)
8 TUNING - strojenie radioodbiornika
9
PULL-TIME SET - regulacja zegara
0
RADIO•ALARM•BUZZ - wybór sposobu budzenia
!
Komora na baterie
@
Antena - do odbioru na falach FM
INSTALACJA BATERII (do nabycia osobno)
1
Otwórz pokrywê komory na baterie i w¬ó¿ 3 baterie (najlepiej alkaliczne) typu
R6, UM3 lub AA w kierunku zgodnym z oznaczeniem w komorze.
A : Jedna bateria do zasilania zegara
B : Dwie baterie do zasilania radia
2
Wyciagnij antenê FM przez szczelinê w pokrywie.
3
Zamknij pokrywê.
Nale¿y wyjåæ baterie, je¿eli ulegnå wyczerpaniu, lub zestaw nie bêdzie
u¿ytkowany przez d¬u¿szy okres.
Baterie powinny byæ w¬aœciwie przechowywane, poniewa¿ zawierajå
substancje chemiczne
.
Brak d
¿
wi
ê
ku/zasilania
Niew
¬
a
œ
ciwy poziom g
¬
o
œ
no
œ
ci
Zwi
ê
ksz g
¬
o
œ
no
Ͼ
Baterie s
å
wyczerpane/w
¬
o
¿
one w przeciwnym kierunku
Zainstaluj prawid
¬
owo/nowe baterie.
Radio wy
Œ
cza si
ê
samoczynnie po 80 minutach.
Nie jest to usterka, lecz tryb oszcz
ê
dzania energii. Wci
œ
nij przycisk RADIO ON/OFF
jeszcze raz je
œ
li chcesz dalej s
¬
ucha
æ
radia
Trzeszczenie w trakcie odbioru na falach FM
S¬aby sygna¬
Wyciågnij antenê na ca¬å d¬ugo
Ͼ
Trzaski/szum w trakcie odbioru na falach MW (lub LW)
Zak¬ócenia elektryczne powodowane przez odbiornik TV, komputer, lampê
jarzeniowå, telefon komórkowy itp.
Odsu
ñ
radioodbiornik od innego sprzêtu elektrycznego.
Budzik nie w
Œ
cza si
ê
ALARM OFF/ON nie jest w
Œ
czony
Ustaw prze
Œ
cznik ALARM OFF/ON w po
¬
o
Ÿ
eniu ON (w
Œ
czone).
Radio nie jest nastrojone na stacjê radiowå
Nastrój radioodbiornik na odpowiedniå stacjê.
Za niski poziom g¬oœnoœci
Zwiêksz poziom g¬oœnoœci
Nie zosta
¬
y zainstalowane baterie zasilajåce radio / budzik.
W¬ó
Ÿ
wszystkie baterie.
Producent zastrzega mo¿liwoœæ wprowadzania zmian technicznych.
Este produto obedece aos requisitos referentes a interferência de
rádio estabelecidos pela União Europeia.
A placa de tipo e o número de produção encontram-se dentro do
compartimento das pilhas.
Denna apparat uppfyller EU:s krav beträffande radiostörningar.
Typplåten och tillverkningsnumret finns inuti batterifacket.
Dette apparat overholder EU’s krav vedrørende radiostøj.
Typeskiltet og produktionsnummeret findes inde i batterirummet.
Sekä mallinumero että valmistusnumero sijaitsevat laitteen pohjassa.
Tyyppikilpi ja tuotantonumero löytyvät paristolokeron sisäpuolelta.
Αυτή η συσκευή συµæωνεί µε τις απαιτήσεις για τις
ραδιïæωνικές παρεµâïλές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η πινακίδα τύπïυ και ï αριθµÞς παραγωγής âρίσκïνται
µέσα στï øώρï των µπαταριών.
Zarówno numer modelu, jak i numer produkcyjny umieszczone så na
spodzie zestawu
.
Tabliczka znamionowa i numer seryjny znajdj
å siê w kieszeni
bateryjnej.
1
2
34
5
!
@
0
7
8
9
6
Batterijen niet weggooien,
maar inleveren als KCA.
ñ
AJ3160/00-a 8/21/02 9:49 AM Page 2
NOTES
i Italia
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
Si dichiara che l’apparecchio AJ 3160 Philips risponde
alle prescrizioni dell’art. 2 comma 1 del D. M. 28 Agosto
1995 n. 548.
Fatto a Eindhoven
Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2, SFF 10
5616 JB Eindhoven, The Netherlands
KLOCK INSTÄLLNING
1.
Dra ut PULL-TIME SET och vrid den för att ställa klockan. Tryck alltid tillbaka
PULL-TIME SET efter inställning av klockan.
2.
För att se tiden i mörker, tryck REPEAT ALARM - LIGHT. Klockan lyser upp så
länge REPEAT ALARM -
LIGHT är intryckt.
RADIO OPERATION
1
Tryck på RADIO ON/OFF för att koppla på radion.
2
Byt vid behov våglängdsbandet med BAND.
3
Använd TUNING för att hitta önskad station
.
För att förbättra radiomottagningen:
För
FM
, dra ut och vrid antennes ände för att få optimal mottagning.
För
AM (MW eller LW)
, finns en inbyggd antenn. Rikta antennen genom att flytta
klockradion.
4
Justera ljudet med VOLUME
.
5
Tryck på RADIO ON/OFF för att koppla av radion.
ANVÄNDANDE AV LARM
1
Ställ
RADIO•ALARM•BUZZ
brytaren (längst ned) till RADIO eller BUZZ.
VIKTIGT! Om du har ställt in väckning med radio måste du FÖRST KON-
TROLLERA att radion är inställd på en station och att volymen är tillräckligt hög.
2
Vrid
ALARM 2
ringen motors för att ställa in larm tiden (ett klick på skivan är 10
minuter.)
3
Skjut ALARM OFF/ON för att slå på larmet.
Larmikonen visas överst
Radion eller signal larmet ljuder på inställd tid. Larmet slutar automatiskt efter 50
minuter.
Summertonsval - ökar pipfrekvensen
.
4
Om du vill dra dig ytterligare några minuter, tryck
REPEAT ALARM - LIGHT
.
Larmet slutar och ljuder igen efter cirka fem minuter.
5
För att stänga av larmet, tryck ALARM OFF/ON till OFF läge.
UNDERHÅLL
Utsätt inte enheten för fukt, regn, sand eller höga temperaturer orsakade av
element eller direkt solljus.
För att rengöra enheten, använd en mjuk, fuktig trasa eller sämskskinn.
Använd inte rengöringsprodukter som innehåller bensin, thinner etc. då dessa
kan skada höljet.
MILJÖINFORMATION
Vi har reducerat förpackningen till ett minimum och endast använt papper och
kartong.
Din enhet består av material som kan återanvändas om de tas isär av ett
specialiserat företag. Kasta förpackningsmaterial, använda batterier och
gammal förpackning i enlighet med lokala bestämmelser.
FELSÖKNING
Om ett fel uppstår, kontrollera först punkterna nedan innan du tar enheten till en
reparatör.
Om du inte kan åtgärda problemet genom att följa råden, konsultera din radiohandlare
eller serviceverkstad.
VARNING: Försök under inga omständigheter reparera enheten själv då detta
ogiltigförklarar garantin. Öppna inte enheten då det finns risk för att
utsättas för en elektrisk stöt!
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Svenska
FUNKTIONSÖVERSIKT
1
ALARM 2 - justerar larm tiden
2
RADIO ON/OFF -för att koppla på/av radion
3
ALARM INDICTOR
4
REPEAT ALARM - LIGHT
- för att koppla av väckningen i 5 minuter
- för att koppla på/av teckenrutans bakbelysning
5
ALARM OFF/ON - slår på/av larmet.
6 VOLUME - för att ställa in ljudnivån
7 BAND - för att välja väglängdsband FM-MW (eller LW)
8 TUNING - för att ställa in radiostationer
9
PULL-TIME SET - justerar tidsinställningen
0
RADIO•ALARM•BUZZ - väljer larmläge
!
Batterifack
@
Sladd antenn - antenn för FM mottagning
BATTERI INSTALLATION (ej inkluderade)
1
Öppna batteriluckan och sätt i tre batterier (helst alkaliska) av sorten R6, UM3
eller AA enligt anvisning i utrymmet.
A : Ett batteri för klockan
B : Två batterier för radio
2
Dra ut sladdantennen för FM genom hålet i luckan.
3
Stäng luckan.
Ta ut batterierna ur radion när de är uttjänta eller inte ska användas på en tid.
Batterier innehåller kemikalier och måste därför kasseras på rätt sätt.
Inget ljud/ingen ström
Volymen är inte inställd
Ställ in volymen
Batterierna uttjänta/ligger åt fel håll
Sätt i nya batterier/sätt i dem rätt.
Radion slår av sig själv efter 80 minuter
Detta är inte ett problem, utan ett strömbesparingsläge. Tryck på RADIO ON/OFF
knappen igen om du vill fortsätta lyssna på radion.
Periodvis knastrande ljud under FM-sändning
Svag signal
Dra ut trådantennen helt
Kontinuerligt knastrande/brus under MW (eller LW)-sändning
Elektrisk störning från TV, dator, lysrör, mobiltelefoner etc.
Flytta bort radion från annan utrustning .
Väckningen fungerar inte
ALARM OFF/ON inte inställt
Ställ ALARM OFF/ON på ON
RADIO inte rätt inställd
Sök en radiostation.
Volymen för låg för radio
Öka volymen.
Inga batterier för radio / larm
ä
r installerade.
•S
ä
tt I alla batterier.
INDSTILLING AF URET
1.
Træk ud i PULL-TIME SET og drej den for at indstille uret. Skub altid
PULL-TIME SET tilbage efter at have indstillet uret.
2.
For at aflæse tiden i mørket trykkes på REPEAT ALARM - LIGHT. Uret lyser,
så længe der trykkes på REPEAT ALARM -
LIGHT.
RADIO OPERATION
1
Tryk på RADIO ON/OFF for at tænde for radioen.
2
Vælg bølgeområdet med BAND knappen.
3
Brug TUNING til at finde den ønskede station
.
Forbedring af radio-modtagelsen:
Ved
FM
trækkes antennen helt ud for at få den bedste modtagelse.
Ved
AM (MW eller LW)
, er apparatet udstyret med en indbygget antenne. Der flyttes på
apparatet for at forbedre modtagelsen.
4
Reguler lydstyrken med VOLUME
.
5
Tryk på RADIO ON/OFF for at slukke for radioen.
BETJENING AF ALARMEN
1
Stil
RADIO•ALARM•BUZZ
knappen (under bunden) på RADIO eller BUZZ.
VIGTIGT ! Hvis man ønsker at blive vækket af radioen, skal man FØRST
CHECKE om.radioen er indstillet på en station og om lydstyrken er indstillet højt nok.
2
Drej
ALARM 2
ringen mod uret for at indstille alarm-tidspunktet (et klik på skiven
svarer til 10 minutter.)
3
ALARM OFF/ON skydes til siden for at tænde for alarmen.
Alarm-indikatoren vises øverst
Radio- eller brummealarmen lyder på det indstillede tidspunkt. Alarmen stopper
automatisk efter 50 minutter.
Ved Brummer - bip-tonen øges i frekvens
.
4
For at blunde i et par minutter mere trykkes på
REPEAT ALARM - LIGHT
.
Alarmen stopper og starter igen efter ca. 5 minutter.
5
For at stoppe alarmen trykkes ALARM OFF/ON hen til OFF positionen.
VEDLIGEHOLDELSE
Udsæt ikke apparatet for fugt, regn, sand eller overophedning forårsaget af et
varmeapparat eller direkte sollys.
Brug en blød, fugtig klud eller et vaskeskind til at rengøre apparatet. Brug ikke
rengøringsmidler, som indeholder benzol, fortyndingsvæske osv., da disse kan
ødelægge ydersiden.
MILJØMÆSSIGE OPLYSNINGER
Vi bruger mindst muligt pakke-materiale, og kun papir og pap.
Dit apparat består af materialer, som kan genbruges, hvis det skilles ad af en
fagmand. Venligst overhold de lokale regler ved bortskaffelse af
pakkematerialer, brugte batterier og gammelt udstyr.
PROBLEMLØSNING
Hvis der opstår et problem, checkes nedenstående liste, før apparatet indleveres til
reparation.
Hvis du ikke kan løse problemet ved at følge nedenstående, bør du kontakte din
forhandler eller dit service-center.
ADVARSEL: Prøv under ingen omstændigheder at reparere dit apparat selv, da dette
vil gøre garantien ugyldig. Åbn ikke apparatet, da der er risiko for elektrisk
stød!
Problem
Mulig årsag
Afhjælpning
Dansk
FUNTIONAL OVERVIEW
1
ALARM 2 - indstiller alarm-tidspunkt
2
RADIO ON/OFF -til at tænde/slukke for radioen
3
ALARM INDICTOR
4
REPEAT ALARM - LIGHT
- il at afbryde vækkeren i 5 minutter
- til at tænde/slukke for baggrundsbelysningen på displayet
5
ALARM OFF/ON - tænder/slukker for alarmen.
6 VOLUME - til at regulere lydstyrken
7 BAND - til at vælge FM-MW (eller LW) bølgeområde
8 TUNING - til at vælge radiostationer
9
PULL-TIME SET - indstiller uret
0
RADIO•ALARM•BUZZ - vælger alarm-funktion
!
Batterirum
@
Rammeantenne - antenne til FM modtagelse
ISÆTNING AF BATTERIER (ikke inkluderet)
1
Åbn døren til batteri-rummet og isæt 3 batterier (helst alkaline) type R6, UM3
eller AA som vist indeni rummet.
A : Et batteri til uret
B : To batterier til radioen
2
Træk FM rammeantennen ud gennem åbningen i døren.
3
Luk døren.
Fjern batterierne fra apparatet, når de er opbrugte, eller hvis apparatet ikke
skal anvendes i længere tid.
Alle batterier indeholder kemikalier og skal derfor bortkastes på
forsvarlig vis..
Ingen lyd/strøm
Lydstyrken er ikke indstillet
Indstil lydstyrken
Batterierne er opbrugte/Batterierne vender forkert
Sæt nye batterier i/Sæt batterierne rigtigt i.
Radioen slukker selv efter 80 minutte.
Dette er ikke en fejl men for at spare på strømmen. Tryk på RADIO ON/OFF knap-
pen igen, hvis du vil fortsætte med at høre radio.
Der kommer undertiden knasende lyde under FM udsendelser
Svagt signal
Træk ledningsantennen helt ud
Konstant knasende/pibende støj under MW (eller LW) udsendelser
Støj fra andet elektrisk udstyr, f.eks. TV-apparater, computere, lysstofrør, mobiltele-
foner mv.
Flyt radioen væk fra andet elektrisk udstyr.
Vækkeren fungerer ikke
ALARM OFF/ON er ikke indstillet
Indstil ALARM OFF/ON på ON
RADIOen er ikke indstillet på en radio-station
Indstilling på en radio-station
Lydstyrken er for lav til at høre radio
Øg lydstyrken.
Der er ikke sat batterier i radioen / alarmen.
Isæt alle batterier.
KELLON ASETUS
1.
Vedä PULL-TIME SET ulos ja käännä sitä kellon asettamiseksi. Työnnä
PULL-TIME SET aina takaisin kellon asettamisen jälkeen.
2.
Katso kelloa pimeässä painamalla REPEAT ALARM - LIGHT. Kellossa palaa
valo niin kauan kuin painetaan REPEAT ALARM -
LIGHT.
RADIO OPERATION
1
Paina RADIO ON/OFF radion kytkemiseksi.
2
Suorita aaltokaistan valinta BAND-säätimen avulla.
3
Käytä säädintä TUNING kanavan löytämiseksi
.
Parantaaksesi radion kuuluvuutta:
FM
varten oikaise ja pane sian saparo paikoilleen parhaan kuuluvuuden
aikaansaamiseksi.
AM (MW tai LW)
varten laiteessa on sisäänrakennettu antenni. Suuntaa antenni
säätämällä kelloradiosi asentoa
4
Säädä ääni VOLUME-säätimen avulla
.
5
Paina RADIO ON/OFF virran katkaisemiseksi radiosta.
HÄLYTYKSEN ASETUS
1
Aseta
RADIO•ALARM•BUZZ
kytkin (pohjassa) asentoon RADIO tai BUZZ.
TÄRKEÄÄ!Jos haluat radioherätyksen, TARKISTA ENSIN, oletko virittänyt
kanavalle ja säätänyt äänenvoimakkuuden tarvittavan kuuluvaksi..
2
Aseta herätysaika kiertämällä
ALARM 2
rengasta vastapäivään (asteikon yksi
kilahdus vastaa 10 minuuttia.)
3
Kytke herätys pois päältä ALARM OFF/ON -liukukytkimellä.
Hälytyksen osoitin näkyy yläosassa
Radion tai summerin ääni kuuluu ajastettuna ajankohtana. Hälytys lakkaa automaat-
tisesti 50 minuutin kuluttua.
Summerina - suurentaa piippausäänen taajuutta
.
4
Jos haluat torkkua muutaman minuutin pitempään, paina
REPEAT ALARM -
LIGHT
. Hälytys lakkaa ja kuuluu uudelleen noin 5 minuutin kuluttua.
5
Sammuta hälytys työntämällä ALARM OFF/ON asentoon OFF.
HUOLTO
Älä altista laitetta kosteudelle, sateelle, hiekalle tai lämmityslaitteen tai
suoran auringonvalon aiheuttamalle liialliselle kuumuudelle.
Puhdistaaksesi laitteen käytä pehmeää, kosteaa liinaa tai säämiskänpalaa. Älä
käytä puhdistusaineita, joissa on bentseeniä, tinneriä jne., sillä ne voivat
vahingoittaa kuorta.
YMPÄRISTÖTIETOJA
Olemme vähentäneet pakkausjätteen pienimpään mahdolliseen määrään
käyttämällä vain paperia ja pahvia.
Laitteen materiaalit voidaan kierrättää, mikäli purkamisen suorittaa siihen erikois-
tunut yritys. Noudata paikallisia, pakkausmateriaalien, käytettyjen
paristojen ja vanhojen laitteiden hävittämistä koskevia sääntöjä.
VIAN-ETSINTÄ
Vian ilmetessä tarkista ensin allaolevat kohdat ennen kuin viet laitteen korjattavaksi.
Mikäli et löydä ratkaisua ongelmaan näitä vihjeitä seuraamalla, ota yhteys myyjään tai
asiakaspalveluun.
VAROITUS: Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta itse, sillä se mitätöi laitteen
takuun. Älä avaa laitetta - se voi aiheuttaa sähköiskun!
Onhelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Suomi
TOIMINTOJA KOSKEVA KATSAUS
1
ALARM 2 - säätää hälytysajan
2
RADIO ON/OFF -radion virran kytkeminen ja katkaiseminen
3
ALARM INDICTOR
4
REPEAT ALARM - LIGHT
- herätyksen katkaisu 5 minuutin ajaksi
- näytön taustavalon kykentä/katkaisu
5
ALARM OFF/ON - kytkee hälytyksen päälle/pois päältä.
6 VOLUME - äänitason säätäminen
7 BAND -FM-MW (tai LW)-aaltokaistan valinta
8 TUNING - radiokanaville viritys
9
PULL-TIME SET - säätää kellonajan
0
RADIO•ALARM•BUZZ - valitsee hälytystilan
!
Paristolokero
@
Kehäantenni - antenni FM-vastaanottoa varten
PARISTOJEN ASENNUS (ei mukana)
1
Avaa paristolokeron kansi ja laita 3 paristoa sisään (mieluiten alkali) tyyppiä
R6, UM3 tai AA kuten merkitty lokeroon.
A : Yksi paristo kelloa varten
B : Kaksi paristoa radiota varten
2
Vedä FM-kehäantenni ulos kannessa olevan aukon läpi.
3
Sulje kansi.
Poista paristot laitteesta, jos ne ovat tyhjentyneet tai jos niitä ei tulla käyt-
tämään pitkähköön aikaan.
Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne on hävitettävä
asianmukaisella tavalla.
Ei ääntä/tehoa
Ei ole säädetty äänenvoimakkuutta
Säädä äänenvoimakkuus
Paristot tyhjentyneet/pariston napoja ei ole kohdistettu oikein
Asenna uudet paristot/aseta paristot oikein.
Radio kytkeytyy pois päältä itsestään 80 minuutin kuluttua.
Tämä ei ole ongelma, vaan virransäästötila. Paina RADIO ON/OFF painiketta
uudelleen, jos haluat jatkaa radion kuuntelua.
FM-lähetyksen aikana ajoittain äänen särinöintiä
Heikko signaali
Vedä siansaparoantenni täyteen pituuteensa
Jatkuvaa särinää/suhinaa MW (tai LW)-lähetyksen aikana
TV:n, tietokoneen, loistevalaisimien, matkapuhelimien jne. aiheuttama sähköhäirin-
tä.
Aseta laite pois muiden sähkölaitteiden läheisyydestä.
Herätys ei toimi
ALARM OFF/ON ei asetettu
Laita ALARM OFF/ON asentoon ON
RADIO ei viritetty radioasemalle
Valitse radioasema.
Äänenvoimakkuus liian pienellä radiota varten
Lisää äänenvoimakkuutta.
Radio / herätys -toiminnolle ei ole asennettu paristoja.
Asenna kaikki paristot.
AJUSTAR O RELÓGIO
1.
Puxe o PULL-TIME SET para fora e rode-o para ajustar o relógio. Empurre o
PULL-TIME SET sempre de volta depois de ter ajustado o relógio.
2.
Para ver as horas na escuridão, pressione REPEAT ALARM - LIGHT. A luz do
relógio iluminar-se-á enquanto REPEAT ALARM -
LIGHT for pressionado.
RADIO OPERATION
1
Pressione RADIO ON/OFF para ligar o rádio.
2
Ajuste o interruptor BAND para seleccionar a faixa de radiofrequência.
3
Use TUNING para sintonizar a estação
.
Para melhorar a recepção de rádio:
Para
FM
, posicione e estenda completamente a antena rabo de porco para obter uma
melhor recepção.
Para
AM (MW ou LW)
, a unidade está fornecida com uma antena incorporada.
Direccione a antena, ajustando a posição do seu rádio relógio.
4
Regule o som utilizando VOLUME
.
5
Pressione RADIO ON/OFF para desligar o rádio.
UTILIZAR O ALARME
1
Coloque o interruptor
RADIO•ALARM•BUZZ
(no fundo) para RADIO ou BUZZ.
IMPORTANTE! Se deseja ser acordado pelo despertador com rádio, VERIFIQUE.
PRIMEIRO se sintonizou uma estação e regulou o volume para um nível suficiente-
mente alto.
2
Rode o aro
ALARM 2
no sentido anti-horário para ajustar a hora para alarme (um
clique no marcador equivale a 10 minutos.)
3
Desloque ALARM OFF/ON para ligar o alarme.
O indicador de alarme é mostrado na parte superior
O alarme por rádio ou buzina soará na hora pré definida. O alarme parará automati-
camente após 50 minutos.
Opção Buzina - aumenta a frequência do som do seu bipe
.
4
Para dormitar mais uns minutos, pressione
REPEAT ALARM - LIGHT
. O alarme
parará e soará novamente após 5 minutos.
5
Para parar o alarme, desloque o ALARM OFF/ON para a posição OFF.
MANUTENÇÃO
Não exponha a unidade à humidade, chuva, areia ou calor excessivo produzido
por equipamentos aquecedores ou luz solar directa.
Para limpar a sua unidade, utilize um pano macio humedecido ou uma
camurça. Não utilize produtos de limpeza, os quais contenham benzina,
diluente, etc. uma vez que estes podem danificar a cobertura
INFORMAÇÃO MEIO AMBIENTAL
Reduzimos a embalagem ao seu mínimo, utilizando somente papel e cartão.
A sua unidade consiste de materiais, que podem ser reciclados se desmanchados
por uma companhia especializada. Por favor respeite os regulamentos locais
sobre como desfazer-se de materiais de embalagem, baterias gastas e
equipamentos velhos.
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Se ocorrer uma falha, verifique primeiro os pontos indicados abaixo, antes de levar a
sua unidade para ser reparada.
Se você não poder solucionar o problema seguindo estas sugestões, consulte o seu
distribuidor ou centro de assistência.
AVISO: Você não deverá, sob quaisquer circunstâncias, tentar reparar você mesmo a
unidade, isto invalidará a garantia. Não abra a unidade porque há risco de
choque eléctrico!
Problema
Causa possível
Solução
Português
PANORÂMICA DE FUNÇÕES
1
ALARM 2 - ajusta a hora para alarme
2
RADIO ON/OFF -para ligar/desligar o rádio
3
ALARM INDICTOR
4
REPEAT ALARM - LIGHT
- para desligar o despertador por um período de 5 minutos
- para ligar/desligar a iluminação traseira do mostrador
5
ALARM OFF/ON - liga/desliga o alarme.
6 VOLUME - para regular o nível do som
7 BAND - para seleccionar a faixa de radiofrequência de FM-MW (ou LW)
8 TUNING - para sintonizar estações de rádio
9
PULL-TIME SET - ajusta a hora do relógio
0
RADIO•ALARM•BUZZ - selecciona o modo de alarme
!
Compartimento das pilhas
@
Antena de espiral - antena para recepção FM
INSTALAR BATERIAS (não incluídas)
1
Abra a porta das baterias e insira 3 baterias (preferencialmente alcalinas) tipo
R6, UM3 ou AA conforme indicado no compartimento.
A : Uma bateria para o relógio
B : Duas baterias para o rádio
2
Puxe a antena de espiral FM para fora através da abertura na porta.
3
Feche a porta.
Tire as pilhas do compartimento se elas estiverem gastas ou se não vai usar o
aparelho por um período de tempo prolongado.
As pilhas contêm substâncias químicas, pelo que deverão ser deitadas
fora com as devidas precauções..
Não há som/corrente
O volume não foi regulado
Regule o volume
Pilhas gastas /polaridade das pilhas incorrecta
Coloque pilhas novas/Coloque correctamente as pilhas
O radio desliga-se por si próprio após 80 minutos.
Isto não é um problema, mas sim o modo de poupança de energia. Pressione o
botão RADIO ON/OFF novamente se você desejar continuar a escutar o rádio.
Estalidos ocasionais durante a recepção em FM
Sinal fraco
Estenda completamente a antena flexível
Ruído de estalidos/sibilação contínuo durante a recepção em MW (ou LW)
Interferência eléctrica de um televisor, computador, lâmpadas
fluorescentes,telemóveis, etc.
Afaste o aparelho de outro equipamento eléctrico.
O despertador não funciona
ALARM OFF/ON não ajustado
ALARM OFF/ON ajustado para ON.
RADIO não sintonizado numa estação de rádio
Sintonize uma estação de rádio.
Volume muito baixo para o rádio
Aumente o volume.
Rádio sem baterias/ o alarme está colocado.
Insira todas as baterias.
ƒÀ£ªπ™∏ ∆OÀ PO§O°IOÀ
1.
∆Ú·‚‹ÍÙ ¤Íˆ ÙÔ PULL-TIME SET Î·È Á˘Ú›ÛÙ ÙÔ ÁÈ· Ó· ηÓÔÓ›ÛÂÙ ÙÔ ÚÔÏfiÈ.
™ÚÒ¯ÓÂÙÂ ¿ÓÙ· ›Ûˆ ÙÔ PULL-TIME SET ÌÂÙ¿ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡.
2.
°È· Ó· ‰Â›Ù ÙËÓ ÒÚ· ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È, ·Ù‹ÛÙ REPEAT ALARM - LIGHT. ÙÔ
ÚÔÏfiÈ ·Ó¿‚ÂÈ fiÛÔ Â›Ó·È ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ REPEAT ALARM -
LIGHT
ƒ∞¢πOºø¡O
1
¶·Ù‹ÛÙ RADIO ON/OFF ÁÈ· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
2
ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË BAND ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÂÚÈÔ¯‹
Û˘¯ÓÔًوÓ.
3
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi TUNING ÁÈ· Ó· ‚Ú›Ù ÙÔÓ ÂÈı˘ÌËÙfi ÛÙ·ıÌfi
.
°È· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÙ ÙË Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋ Ï‹„Ë:
°È·
FM
,
ÙÚ·‚‹ÍÙÂ Î·È ·Ó·Ù‡ÍÙ Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ ÛÂÈÚÔÂȉ‹ ÎÂÚ·›· ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÙÂ
¿ÚÈÛÙË Ï‹„Ë
.
°È·
AM (MW
LW)
,
Ë Û˘Û΢‹ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÓۈ̷و̤ÓË ÎÂÚ·›·. ∫·Ù¢ı‡ÓÂÙ ÙËÓ
ÎÂÚ·›· Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ ͢ÓËÙËÚÈÔ‡ Û·˜
.
4
ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi VOLUME
.
5
¶·Ù‹ÛÙ RADIO ON/OFF ÁÈ· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
Ã∏™∏ ∆
O
À •À¶¡∏∆∏ƒπ
O
À
1
µ¿ÏÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË
RADIO•ALARM•BUZZ
(ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜) ÛÙÔ RADIO ‹ ÙÔ BUZZ.
™∏ª∞¡∆π∫O!
!∞Ó ı¤ÏÂÙ ӷ Û·˜ ͢Ó‹ÛÂÈ ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ,∂§∂°•∆∂ ¶ƒø∆∞ ·Ó
Ë Û˘Û΢‹ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ› Û οÔÈÔ ÛÙ·ıÌfi Î·È ·Ó ¤¯ÂÙ ڢıÌ›ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË
Û ·ÚÎÂÙ¿ ˘„ËÏfi Â›‰Ô.
2
™ÙÚ¤„Ù ÛÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ
ALARM 2
ÁÈ· Ó· ηıÔÚ›ÛÂÙ ÙËÓ ÒÚ·
·Ê‡ÓÈÛ˘ (οı ÂÈÏÔÁ‹ ‰È·‚¿ıÌÈÛ˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û 10 ÏÂÙ¿)
3
ªÂÙ·ÙÔ›ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ALARM OFF/ON ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ Í˘ÓËÙ‹ÚÈ.
∏ ʈÙÂÈÓ‹ ¤Ó‰ÂÈÍË Í˘ÓËÙËÚÈÔ‡ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹
∆Ô Í˘ÓËÙ‹ÚÈ Ì ڷ‰ÈfiʈÓÔ ‹ ‚ÔÌ‚ËÙ‹ ¯Ù˘¿ ÙËÓ ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓË ÒÚ·. ∆Ô
͢ÓËÙ‹ÚÈ ÛÙ·Ì·Ù¿ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÌÂÙ¿ ·fi 50 ÏÂÙ¿.
∂ÈÏÔÁ‹ ‚ÔÌ‚ËÙ‹ - ·˘Í¿ÓÂÈ ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ô˘ ÙÔ Í˘ÓËÙ‹ÚÈ ¯Ù˘¿ÂÈ
.
4
°È· Ó· ηÓÔÓ›ÛÂÙ ÁÈ· Ï›Á· ÏÂÙ¿ ·ÎfiÌ·, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ
REPEAT ALARM - LIGHT
.
∆Ô Í˘ÓËÙ‹ÚÈ ÛÙ·Ì·Ù¿ Î·È ¯Ù˘¿ Í·Ó¿ ÌÂÙ¿ ·fi 5 ÏÂÙ¿.
5
°È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ Í˘ÓËÙ‹ÚÈ, ÛÚÒÍÙ ALARM OFF/ON ÛÙË ı¤ÛË OFF.
™À¡∆∏ƒ∏™∏
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÛÙËÓ ˘ÁÚ·Û›·, ÙË ‚ÚÔ¯‹, ÙËÓ ¿ÌÌÔ ‹ ÙËÓ
˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ıÂÚÌfiÙËÙ· ¿ÏÏˆÓ Û˘Û΢ÒÓ ‹ ÙÔ˘ ·¢ı›·˜ ËÏÈ·ÎÔ‡ ʈÙfi˜.
°È· Ó· ηı·Ú›ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹, ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¤Ó· ˘ÁÚfi Ì·Ï·Îfi ·Ó› ‹
‰¤ÚÌ· Û·ÌÔ˘¿. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔ˚fiÓÙ· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó
ÔÈÓfiÓÂ˘Ì·, ‰È·Ï˘ÙÈο Î.Ï.. ‰ÈfiÙÈ ÌÔÚ› Ó· οÓÔ˘Ó ˙ËÌÈ¿ ÛÙË Û˘Û΢‹.
∂¶§∏POºOPI∂™ °I∞ ∆O ¶∂PIµ∞§§O¡
∏∏ Û˘Û΢·Û›· Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜
ÌfiÓÔ ¯·ÚÙ› Î·È ¯·ÚÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ.
∏ Û˘Û΢‹ Û·˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ˘ÏÈο Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Î˘ÎψıÔ‡Ó ·Ó
·ÔÛ˘Ó·ÚÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó ·fi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË Âȯ›ÚËÛË. ∆ËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜
Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Û˘Û΢·Û›·˜, ÙˆÓ
·ÏÈÒÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ·¯ÚËÛÙÂ˘Ì¤ÓˆÓ Û˘Û΢ÒÓ.
∂¡∆O¶π™ªO™ ∫∞π ¢πOƒ£ø™∏ µ§∞µø¡
∞Ó ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ‚Ï¿‚Ë, ÂϤÁÍÙ ÚÒÙ· Ù· ÛËÌ›· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ
ÚÈÓ ÙËÓ ¿Ù ÁÈ· ÂÈÛ΢‹.
∞Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÙ οÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ·ÁÔÚ¿˜ ‹ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ
ۤڂȘ
.
¶ƒO∂π¢O¶Oπ∏™∏
:
™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ӷ
ÂȉÈÔÚıÒÛÂÙÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙË Û˘Û΢‹, ‰ÈfiÙÈ ÙfiÙ ·Î˘ÚÒÓÂÙ·È
Ë ÂÁÁ‡ËÛË. ªËÓ ·ÓÔ›ÍÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ‰ÈfiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ
ΛӉ˘ÓÔ˜ Ó· ¿ıÂÙ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
!
¶Úfi‚ÏËÌ·
¶Èı·Ó‹ ·ÈÙ›·
§‡ÛË
Έλληνικά
¶∂ƒI°ƒ∞º∏ §∂I∆√Àƒ°Iø¡
1
ALARM 2 - Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ͢ÓËÙËÚÈÔ‡
2
RADIO ON/OFF -ı¤ÛË Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· /ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘
3
ALARM INDICTOR
4
REPEAT ALARM - LIGHT
- ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ͢ÓËÙËÚÈÔ‡ Â› 5 ÏÂÙ¿
- ¿Ó·ÌÌ· / Û‚‹ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ʈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÔıfiÓ˘
5
ALARM OFF/ON - ·ÓÔ›ÁÂÈ/ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔ Í˘ÓËÙ‹ÚÈ.
6 VOLUME - Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘
7 BAND - ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ FM-MW (‹ LW)
8 TUNING - Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜˜
9
PULL-TIME SET - Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡
0
RADIO•ALARM•BUZZ - ÂÈϤÁÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ͢ÓËÙ‹ÚÈ
!
£‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
@
™ÂÈÚÔÂȉ‹˜ ÎÂÚ·›· - ÎÂÚ·›· ÁÈ· Ï‹„Ë FM
O
O
£∂∆∏™∏ ∆ø¡ ª¶∞∆∞ƒπø¡ (‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È)
1
∞ÓÔ›ÍÙ ÙËÓ fiÚÙ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ Î·È ÂÈÛ¿ÁÂÙ 3 Ì·Ù·Ú›Â˜ (ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË
·ÏηÏÈΤ˜) Ù‡Ô˘ R6, UM3 ‹ AA fiˆ˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹.
A : ª›· Ì·Ù·Ú›· ÁÈ· ÙÔ ÚÔÏfiÈ
B : ¢‡Ô Ì·Ù·Ú›Â˜ ÁÈ· ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ
2
∆Ú·‚‹ÍÙ ¤Íˆ ÙËÓ ÛÂÈÚÔÂȉ‹ ÎÂÚ·›· FM ̤۷ ·fi ÙË Û¯ÈÛÌ‹ Ù˘ fiÚÙ·˜.
3
∫Ï›ÛÙ ÙËÓ fiÚÙ·.
µÁ¿ÏÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ ·fi ÙË Û˘Û΢‹ fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó ·‰ÂÈ¿ÛÂÈ ‹ fiÙ·Ó ‰ÂÓ
ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·.
OÈ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ¯ËÌÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜,ÁÈ' ·˘Ùfi Ë ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙÔ˘˜ ı·
Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì ˘‡ı˘ÓÔ ÙÚfiÔ.
¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‹¯Ô˜ / ÈÛ¯‡˜
¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Ú˘ıÌÈÛÙ› Ë ¤ÓÙ·ÛË
ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË
∂¯Ô˘Ó ·‰ÂÈ¿ÛÂÈ ÔÈ Ì·Ù·Ú›Â˜ / Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ÔÏÈÎfiÙËÙ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ / ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ۈÛÙ¿ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜.
∆Ô Ú·‰ÈfiʈÓÔ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi 80 ÏÂÙ¿.
∞˘Ùfi Â›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ‰ÈfiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.
¶·Ù‹ÛÙ ¿ÏÈ ÙÔ ÎÔ˘Ì› RADIO ON/OFF ··Ó ı¤ÏÂÙ ӷ Û˘Ó¯›ÛÂÙ ӷ ·ÎÔ‡Ù ÙÔ
Ú·‰ÈfiʈÓÔ.
∫·Ù¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÙÚÈÁÌÔ› ÛÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ FM
∞‰‡Ó·ÌÔ Û‹Ì·
•ÂÙ˘Ï›ÍÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ù˘ ÎÂÚ·›·˜
™˘Ó¯›˜ ÙÚÈÁÌÔ› / ÛÊ˘Ú›ÁÌ·Ù· ÛÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ MW (‹ LW)
¶·ÚÂÌ‚ÔϤ˜ ·fi ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ,∏/À,Ï·ÌÙ‹Ú˜ ÊıÔÚ›Ô˘,ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ.
∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·fi ¿ÏϘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜.
∆Ô Í˘ÓËÙ‹ÚÈ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›
ALARM OFF/ON ÌË Ú˘ıÌÈṲ̂ÓÔ
µ¿ÏÙ ÙÔ ALARM OFF/ON ÛÙÔ ON
∆Ô ƒ∞¢πOºø¡O ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ú˘ıÌÈÛÙ› Û ڷ‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi
∂ÈϤÍÙ ڷ‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi
.
¶Ôχ ¯·ÌËÏ‹ ¤ÓÙ·ÛË Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘
∞˘Í‹ÛÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË
.
¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÁηٷÛÙ·ı› Ì·Ù·Ú›Â˜ ÁÈ· ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ / ͢ÓËÙ‹ÚÈ.
∆ÔÔıÂÙÂ
ÛÙÂ
Ϙ
ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜
.
REGULACJA ZEGARA
1.
Wyciàgnij
pokr
ê
t
¬o PULL-TIME SET przekrêæ aby nastawiæ zegar na aktualnå
godzinê. Po naregulowaniu zegara nale¿y wcisnåæ
pokr
ê
t
¬
a
o PULL-TIME SET
2.
Aby sprawdziæ godzinê w ciemnoœci, wciœnij przycisk REPEAT ALARM - LIGHT.
Zegar jest podœwietlany tak d¬ugo, jak d¬ugo jest wciœniêty przycisk REPEAT
ALARM -
LIGHT.
OBS
£
UGA RADIOODBIORNIKA
1
Wciœnij przycisk RADIO ON/OFF aby w¬åczyæ odbiornik.
2
Wybierz zakres fal przy pomocy przeŒcznika BAND .
3
Nastrój radioodbiornik na
¿å
dan
å
stacj
ê
przy u
¿
yciu pokr
ê
t
¬
a
TUNING
W celu poprawy odbioru radiowego:
W paœmie
FM
,
w¬aœciwie wykierowaæ antenê wysuwanå tak ,aby otrzymaæ
optymalnå jakoœæ odbioru
.
W paœmie
AM (MW or LW)
,
zestaw wyposa¿ony jest we wbudowanå antenê.
W¬aœciwie wykierowaæ antenê zmieniajåc pozycjê radio-zegara
.
4
Nareguluj g¬oœnoœæ przy pomocy pokrê
t
¬a VOLUME
.
5
Wciœnij przycisk RADIO ON/OFF aby wy¬åczyæ odbiornik.
OBS
£
UGA BUDZIKA
1
Ustaw prze
Œ
cznik
RADIO•ALARM•BUZZ
(na dole) w pozycji RADIO lub BUZZ.
Uwaga! Je
œ
li chcesz, aby zbudzi
¬
o ci
ê
radio, SPRAWD
¯
NAJPIERW czy
nastroi
¬
e
œ
radio na w
¬
a
œ
ciw
å
stacj
ê
i czy nastawi
¬
e
œ
odpowiednio wysoki poziom
g
¬
o
œ
no
œ
ci.
2
Nastaw czas budzenia przekr
ê
caj
å
c pokr
ê
t
¬
o
ALARM 2
w kierunku przeciwnym do
kierunku ruchu wskazówek zegara (jeden skok pokr
ê
t
¬
a odpowiada 10 minutom)
3
Przesu
ñ
prze
Œ
cznik ALARM OFF/ON aby w
Œ
czy
æ
budzik.
Na górze budzika w
Œ
czy si
ê
sygnalizator budzena
O oznaczonej godzinie w
Œ
czy si
ê
radio lub brz
ê
czyk. Po 50 minutach sygna
¬
budzenia wy
Œ
czy si
ê
automatycznie.
Regulacja brzeczyka - zwiêkszanie czêstotliwoœci tonu brzêczyka
.
4
Aby pospa
æ
jeszcze kilka minut, wci
œ
nij przycisk
REPEAT ALARM - LIGHT
. Sygna
¬
budzenia wy
Œ
czy si
ê
, po czym w
Œ
czy si
ê
ponownie po 5 minutach.
5
Aby ca
¬
kiem wy
Œ
czy
æ
budzik, ustaw prze
Œ
cznik ALARM OFF/ON w pozycji OFF.
KORZYSTANIE Z ZESTAWU
Nie nale¿y wystawiaæ zestawu na dzia¬anie wilgoci , deszczu, piasku, urzådzeñ
grzewczych lub promieni s¬onecznych.
Do czyszczenia zestawu nale¿y u¿ywaæ miêkkiej wilgotnej szmatki lub irchy.
Nie nale¿y stosowaæ produktów czyszczåcych, które zawierajå benzen,
rozcieñczalniki, itp. poniewa¿ mogå one zniszczyæ obudowê.
INFORMACJE DOTYCZÑCE ÂRODOWISKA
Opakowanie zestawu zosta¬o ograniczone do niezbêdnego minimum przy
wykorzystaniu tylko papieru i kartonu.
Zestaw zbudowany jest z materia¬ów, które mogå zostaæ ponownie wykorzystane,
jeœli zestaw zosta¬ rozmontowany przez wyspecjalizowane przedsiêbiorstwo.
Proszê stosowaæ siê do miejscowych zaleceñ dotyczåcych sk¬adowania
opakowañ, wyczerpanych baterii oraz niesprawnego sprzêtu.
ROZWIÑZYWANIE PROBLEMÓW
Po wyståpieniu uszkodzenia, nale¿y sprawdziæ nastêpujåce punkty przed oddaniem
zestawu do naprawy.
Jeœli niemo¿liwe jest usuniêcie usterki postêpujåc zgodnie z poni¿szymi
wskazówkami, nale¿y skonsultowaæ siê z dealerem lub centrum obs¬ugi
.
OSTRZE¯ENIE
:
W ¿adnym wypadku nie wolno próbowaæ naprawiaæ zestaw we
w¬asnym zakresie, poniewa¿ uniewa¿nia to warunki umowy
gwarancyjnej. Nie otwieraæ zestawu, poniewa¿ grozi to
pora¿eniem prådem elektrycznym
!
Problem
Mo
¿
liwe
Rozwi
å
zanie
Polski
PRZEGL
Å
D FUNKCJI
1
ALARM 2 - nastawianie czasu budzenia
2
RADIO ON/OFF -wŒczanie/wyŒczanie radia
3
ALARM INDICTOR
4
REPEAT ALARM - LIGHT
- wy¬åczenie sygna¬u budzenia na 5 minut
- w¬åczanie/wy¬åczanie podœwietlenia wyœwietlacza
5
ALARM OFF/ON - wyŒczanie/wŒczanie budzika.
6 VOLUME - regulacja g
¬
o
œ
no
œ
ci
7 BAND - wybieranie zakresu fal FM-MW (lub LW)
8 TUNING - strojenie radioodbiornika
9
PULL-TIME SET - regulacja zegara
0
RADIO•ALARM•BUZZ - wybór sposobu budzenia
!
Komora na baterie
@
Antena - do odbioru na falach FM
INSTALACJA BATERII (do nabycia osobno)
1
Otwórz pokrywê komory na baterie i w¬ó¿ 3 baterie (najlepiej alkaliczne) typu
R6, UM3 lub AA w kierunku zgodnym z oznaczeniem w komorze.
A : Jedna bateria do zasilania zegara
B : Dwie baterie do zasilania radia
2
Wyciagnij antenê FM przez szczelinê w pokrywie.
3
Zamknij pokrywê.
Nale¿y wyjåæ baterie, je¿eli ulegnå wyczerpaniu, lub zestaw nie bêdzie
u¿ytkowany przez d¬u¿szy okres.
Baterie powinny byæ w¬aœciwie przechowywane, poniewa¿ zawierajå
substancje chemiczne
.
Brak d
¿
wi
ê
ku/zasilania
Niew
¬
a
œ
ciwy poziom g
¬
o
œ
no
œ
ci
Zwi
ê
ksz g
¬
o
œ
no
Ͼ
Baterie s
å
wyczerpane/w
¬
o
¿
one w przeciwnym kierunku
Zainstaluj prawid
¬
owo/nowe baterie.
Radio wy
Œ
cza si
ê
samoczynnie po 80 minutach.
Nie jest to usterka, lecz tryb oszcz
ê
dzania energii. Wci
œ
nij przycisk RADIO ON/OFF
jeszcze raz je
œ
li chcesz dalej s
¬
ucha
æ
radia
Trzeszczenie w trakcie odbioru na falach FM
S¬aby sygna¬
Wyciågnij antenê na ca¬å d¬ugo
Ͼ
Trzaski/szum w trakcie odbioru na falach MW (lub LW)
Zak¬ócenia elektryczne powodowane przez odbiornik TV, komputer, lampê
jarzeniowå, telefon komórkowy itp.
Odsu
ñ
radioodbiornik od innego sprzêtu elektrycznego.
Budzik nie w
Œ
cza si
ê
ALARM OFF/ON nie jest w
Œ
czony
Ustaw prze
Œ
cznik ALARM OFF/ON w po
¬
o
Ÿ
eniu ON (w
Œ
czone).
Radio nie jest nastrojone na stacjê radiowå
Nastrój radioodbiornik na odpowiedniå stacjê.
Za niski poziom g¬oœnoœci
Zwiêksz poziom g¬oœnoœci
Nie zosta
¬
y zainstalowane baterie zasilajåce radio / budzik.
W¬ó
Ÿ
wszystkie baterie.
Producent zastrzega mo¿liwoœæ wprowadzania zmian technicznych.
Este produto obedece aos requisitos referentes a interferência de
rádio estabelecidos pela União Europeia.
A placa de tipo e o número de produção encontram-se dentro do
compartimento das pilhas.
Denna apparat uppfyller EU:s krav beträffande radiostörningar.
Typplåten och tillverkningsnumret finns inuti batterifacket.
Dette apparat overholder EU’s krav vedrørende radiostøj.
Typeskiltet og produktionsnummeret findes inde i batterirummet.
Sekä mallinumero että valmistusnumero sijaitsevat laitteen pohjassa.
Tyyppikilpi ja tuotantonumero löytyvät paristolokeron sisäpuolelta.
Αυτή η συσκευή συµæωνεί µε τις απαιτήσεις για τις
ραδιïæωνικές παρεµâïλές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η πινακίδα τύπïυ και ï αριθµÞς παραγωγής âρίσκïνται
µέσα στï øώρï των µπαταριών.
Zarówno numer modelu, jak i numer produkcyjny umieszczone så na
spodzie zestawu
.
Tabliczka znamionowa i numer seryjny znajdj
å siê w kieszeni
bateryjnej.
1
2
34
5
!
@
0
7
8
9
6
Batterijen niet weggooien,
maar inleveren als KCA.
ñ
AJ3160/00-a 8/21/02 9:49 AM Page 2
NOTES
i Italia
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
Si dichiara che l’apparecchio AJ 3160 Philips risponde
alle prescrizioni dell’art. 2 comma 1 del D. M. 28 Agosto
1995 n. 548.
Fatto a Eindhoven
Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2, SFF 10
5616 JB Eindhoven, The Netherlands
KLOCK INSTÄLLNING
1.
Dra ut PULL-TIME SET och vrid den för att ställa klockan. Tryck alltid tillbaka
PULL-TIME SET efter inställning av klockan.
2.
För att se tiden i mörker, tryck REPEAT ALARM - LIGHT. Klockan lyser upp så
länge REPEAT ALARM -
LIGHT är intryckt.
RADIO OPERATION
1
Tryck på RADIO ON/OFF för att koppla på radion.
2
Byt vid behov våglängdsbandet med BAND.
3
Använd TUNING för att hitta önskad station
.
För att förbättra radiomottagningen:
För
FM
, dra ut och vrid antennes ände för att få optimal mottagning.
För
AM (MW eller LW)
, finns en inbyggd antenn. Rikta antennen genom att flytta
klockradion.
4
Justera ljudet med VOLUME
.
5
Tryck på RADIO ON/OFF för att koppla av radion.
ANVÄNDANDE AV LARM
1
Ställ
RADIO•ALARM•BUZZ
brytaren (längst ned) till RADIO eller BUZZ.
VIKTIGT! Om du har ställt in väckning med radio måste du FÖRST KON-
TROLLERA att radion är inställd på en station och att volymen är tillräckligt hög.
2
Vrid
ALARM 2
ringen motors för att ställa in larm tiden (ett klick på skivan är 10
minuter.)
3
Skjut ALARM OFF/ON för att slå på larmet.
Larmikonen visas överst
Radion eller signal larmet ljuder på inställd tid. Larmet slutar automatiskt efter 50
minuter.
Summertonsval - ökar pipfrekvensen
.
4
Om du vill dra dig ytterligare några minuter, tryck
REPEAT ALARM - LIGHT
.
Larmet slutar och ljuder igen efter cirka fem minuter.
5
För att stänga av larmet, tryck ALARM OFF/ON till OFF läge.
UNDERHÅLL
Utsätt inte enheten för fukt, regn, sand eller höga temperaturer orsakade av
element eller direkt solljus.
För att rengöra enheten, använd en mjuk, fuktig trasa eller sämskskinn.
Använd inte rengöringsprodukter som innehåller bensin, thinner etc. då dessa
kan skada höljet.
MILJÖINFORMATION
Vi har reducerat förpackningen till ett minimum och endast använt papper och
kartong.
Din enhet består av material som kan återanvändas om de tas isär av ett
specialiserat företag. Kasta förpackningsmaterial, använda batterier och
gammal förpackning i enlighet med lokala bestämmelser.
FELSÖKNING
Om ett fel uppstår, kontrollera först punkterna nedan innan du tar enheten till en
reparatör.
Om du inte kan åtgärda problemet genom att följa råden, konsultera din radiohandlare
eller serviceverkstad.
VARNING: Försök under inga omständigheter reparera enheten själv då detta
ogiltigförklarar garantin. Öppna inte enheten då det finns risk för att
utsättas för en elektrisk stöt!
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Svenska
FUNKTIONSÖVERSIKT
1
ALARM 2 - justerar larm tiden
2
RADIO ON/OFF -för att koppla på/av radion
3
ALARM INDICTOR
4
REPEAT ALARM - LIGHT
- för att koppla av väckningen i 5 minuter
- för att koppla på/av teckenrutans bakbelysning
5
ALARM OFF/ON - slår på/av larmet.
6 VOLUME - för att ställa in ljudnivån
7 BAND - för att välja väglängdsband FM-MW (eller LW)
8 TUNING - för att ställa in radiostationer
9
PULL-TIME SET - justerar tidsinställningen
0
RADIO•ALARM•BUZZ - väljer larmläge
!
Batterifack
@
Sladd antenn - antenn för FM mottagning
BATTERI INSTALLATION (ej inkluderade)
1
Öppna batteriluckan och sätt i tre batterier (helst alkaliska) av sorten R6, UM3
eller AA enligt anvisning i utrymmet.
A : Ett batteri för klockan
B : Två batterier för radio
2
Dra ut sladdantennen för FM genom hålet i luckan.
3
Stäng luckan.
Ta ut batterierna ur radion när de är uttjänta eller inte ska användas på en tid.
Batterier innehåller kemikalier och måste därför kasseras på rätt sätt.
Inget ljud/ingen ström
Volymen är inte inställd
Ställ in volymen
Batterierna uttjänta/ligger åt fel håll
Sätt i nya batterier/sätt i dem rätt.
Radion slår av sig själv efter 80 minuter
Detta är inte ett problem, utan ett strömbesparingsläge. Tryck på RADIO ON/OFF
knappen igen om du vill fortsätta lyssna på radion.
Periodvis knastrande ljud under FM-sändning
Svag signal
Dra ut trådantennen helt
Kontinuerligt knastrande/brus under MW (eller LW)-sändning
Elektrisk störning från TV, dator, lysrör, mobiltelefoner etc.
Flytta bort radion från annan utrustning .
Väckningen fungerar inte
ALARM OFF/ON inte inställt
Ställ ALARM OFF/ON på ON
RADIO inte rätt inställd
Sök en radiostation.
Volymen för låg för radio
Öka volymen.
Inga batterier för radio / larm
ä
r installerade.
•S
ä
tt I alla batterier.
INDSTILLING AF URET
1.
Træk ud i PULL-TIME SET og drej den for at indstille uret. Skub altid
PULL-TIME SET tilbage efter at have indstillet uret.
2.
For at aflæse tiden i mørket trykkes på REPEAT ALARM - LIGHT. Uret lyser,
så længe der trykkes på REPEAT ALARM -
LIGHT.
RADIO OPERATION
1
Tryk på RADIO ON/OFF for at tænde for radioen.
2
Vælg bølgeområdet med BAND knappen.
3
Brug TUNING til at finde den ønskede station
.
Forbedring af radio-modtagelsen:
Ved
FM
trækkes antennen helt ud for at få den bedste modtagelse.
Ved
AM (MW eller LW)
, er apparatet udstyret med en indbygget antenne. Der flyttes på
apparatet for at forbedre modtagelsen.
4
Reguler lydstyrken med VOLUME
.
5
Tryk på RADIO ON/OFF for at slukke for radioen.
BETJENING AF ALARMEN
1
Stil
RADIO•ALARM•BUZZ
knappen (under bunden) på RADIO eller BUZZ.
VIGTIGT ! Hvis man ønsker at blive vækket af radioen, skal man FØRST
CHECKE om.radioen er indstillet på en station og om lydstyrken er indstillet højt nok.
2
Drej
ALARM 2
ringen mod uret for at indstille alarm-tidspunktet (et klik på skiven
svarer til 10 minutter.)
3
ALARM OFF/ON skydes til siden for at tænde for alarmen.
Alarm-indikatoren vises øverst
Radio- eller brummealarmen lyder på det indstillede tidspunkt. Alarmen stopper
automatisk efter 50 minutter.
Ved Brummer - bip-tonen øges i frekvens
.
4
For at blunde i et par minutter mere trykkes på
REPEAT ALARM - LIGHT
.
Alarmen stopper og starter igen efter ca. 5 minutter.
5
For at stoppe alarmen trykkes ALARM OFF/ON hen til OFF positionen.
VEDLIGEHOLDELSE
Udsæt ikke apparatet for fugt, regn, sand eller overophedning forårsaget af et
varmeapparat eller direkte sollys.
Brug en blød, fugtig klud eller et vaskeskind til at rengøre apparatet. Brug ikke
rengøringsmidler, som indeholder benzol, fortyndingsvæske osv., da disse kan
ødelægge ydersiden.
MILJØMÆSSIGE OPLYSNINGER
Vi bruger mindst muligt pakke-materiale, og kun papir og pap.
Dit apparat består af materialer, som kan genbruges, hvis det skilles ad af en
fagmand. Venligst overhold de lokale regler ved bortskaffelse af
pakkematerialer, brugte batterier og gammelt udstyr.
PROBLEMLØSNING
Hvis der opstår et problem, checkes nedenstående liste, før apparatet indleveres til
reparation.
Hvis du ikke kan løse problemet ved at følge nedenstående, bør du kontakte din
forhandler eller dit service-center.
ADVARSEL: Prøv under ingen omstændigheder at reparere dit apparat selv, da dette
vil gøre garantien ugyldig. Åbn ikke apparatet, da der er risiko for elektrisk
stød!
Problem
Mulig årsag
Afhjælpning
Dansk
FUNTIONAL OVERVIEW
1
ALARM 2 - indstiller alarm-tidspunkt
2
RADIO ON/OFF -til at tænde/slukke for radioen
3
ALARM INDICTOR
4
REPEAT ALARM - LIGHT
- il at afbryde vækkeren i 5 minutter
- til at tænde/slukke for baggrundsbelysningen på displayet
5
ALARM OFF/ON - tænder/slukker for alarmen.
6 VOLUME - til at regulere lydstyrken
7 BAND - til at vælge FM-MW (eller LW) bølgeområde
8 TUNING - til at vælge radiostationer
9
PULL-TIME SET - indstiller uret
0
RADIO•ALARM•BUZZ - vælger alarm-funktion
!
Batterirum
@
Rammeantenne - antenne til FM modtagelse
ISÆTNING AF BATTERIER (ikke inkluderet)
1
Åbn døren til batteri-rummet og isæt 3 batterier (helst alkaline) type R6, UM3
eller AA som vist indeni rummet.
A : Et batteri til uret
B : To batterier til radioen
2
Træk FM rammeantennen ud gennem åbningen i døren.
3
Luk døren.
Fjern batterierne fra apparatet, når de er opbrugte, eller hvis apparatet ikke
skal anvendes i længere tid.
Alle batterier indeholder kemikalier og skal derfor bortkastes på
forsvarlig vis..
Ingen lyd/strøm
Lydstyrken er ikke indstillet
Indstil lydstyrken
Batterierne er opbrugte/Batterierne vender forkert
Sæt nye batterier i/Sæt batterierne rigtigt i.
Radioen slukker selv efter 80 minutte.
Dette er ikke en fejl men for at spare på strømmen. Tryk på RADIO ON/OFF knap-
pen igen, hvis du vil fortsætte med at høre radio.
Der kommer undertiden knasende lyde under FM udsendelser
Svagt signal
Træk ledningsantennen helt ud
Konstant knasende/pibende støj under MW (eller LW) udsendelser
Støj fra andet elektrisk udstyr, f.eks. TV-apparater, computere, lysstofrør, mobiltele-
foner mv.
Flyt radioen væk fra andet elektrisk udstyr.
Vækkeren fungerer ikke
ALARM OFF/ON er ikke indstillet
Indstil ALARM OFF/ON på ON
RADIOen er ikke indstillet på en radio-station
Indstilling på en radio-station
Lydstyrken er for lav til at høre radio
Øg lydstyrken.
Der er ikke sat batterier i radioen / alarmen.
Isæt alle batterier.
KELLON ASETUS
1.
Vedä PULL-TIME SET ulos ja käännä sitä kellon asettamiseksi. Työnnä
PULL-TIME SET aina takaisin kellon asettamisen jälkeen.
2.
Katso kelloa pimeässä painamalla REPEAT ALARM - LIGHT. Kellossa palaa
valo niin kauan kuin painetaan REPEAT ALARM -
LIGHT.
RADIO OPERATION
1
Paina RADIO ON/OFF radion kytkemiseksi.
2
Suorita aaltokaistan valinta BAND-säätimen avulla.
3
Käytä säädintä TUNING kanavan löytämiseksi
.
Parantaaksesi radion kuuluvuutta:
FM
varten oikaise ja pane sian saparo paikoilleen parhaan kuuluvuuden
aikaansaamiseksi.
AM (MW tai LW)
varten laiteessa on sisäänrakennettu antenni. Suuntaa antenni
säätämällä kelloradiosi asentoa
4
Säädä ääni VOLUME-säätimen avulla
.
5
Paina RADIO ON/OFF virran katkaisemiseksi radiosta.
HÄLYTYKSEN ASETUS
1
Aseta
RADIO•ALARM•BUZZ
kytkin (pohjassa) asentoon RADIO tai BUZZ.
TÄRKEÄÄ!Jos haluat radioherätyksen, TARKISTA ENSIN, oletko virittänyt
kanavalle ja säätänyt äänenvoimakkuuden tarvittavan kuuluvaksi..
2
Aseta herätysaika kiertämällä
ALARM 2
rengasta vastapäivään (asteikon yksi
kilahdus vastaa 10 minuuttia.)
3
Kytke herätys pois päältä ALARM OFF/ON -liukukytkimellä.
Hälytyksen osoitin näkyy yläosassa
Radion tai summerin ääni kuuluu ajastettuna ajankohtana. Hälytys lakkaa automaat-
tisesti 50 minuutin kuluttua.
Summerina - suurentaa piippausäänen taajuutta
.
4
Jos haluat torkkua muutaman minuutin pitempään, paina
REPEAT ALARM -
LIGHT
. Hälytys lakkaa ja kuuluu uudelleen noin 5 minuutin kuluttua.
5
Sammuta hälytys työntämällä ALARM OFF/ON asentoon OFF.
HUOLTO
Älä altista laitetta kosteudelle, sateelle, hiekalle tai lämmityslaitteen tai
suoran auringonvalon aiheuttamalle liialliselle kuumuudelle.
Puhdistaaksesi laitteen käytä pehmeää, kosteaa liinaa tai säämiskänpalaa. Älä
käytä puhdistusaineita, joissa on bentseeniä, tinneriä jne., sillä ne voivat
vahingoittaa kuorta.
YMPÄRISTÖTIETOJA
Olemme vähentäneet pakkausjätteen pienimpään mahdolliseen määrään
käyttämällä vain paperia ja pahvia.
Laitteen materiaalit voidaan kierrättää, mikäli purkamisen suorittaa siihen erikois-
tunut yritys. Noudata paikallisia, pakkausmateriaalien, käytettyjen
paristojen ja vanhojen laitteiden hävittämistä koskevia sääntöjä.
VIAN-ETSINTÄ
Vian ilmetessä tarkista ensin allaolevat kohdat ennen kuin viet laitteen korjattavaksi.
Mikäli et löydä ratkaisua ongelmaan näitä vihjeitä seuraamalla, ota yhteys myyjään tai
asiakaspalveluun.
VAROITUS: Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta itse, sillä se mitätöi laitteen
takuun. Älä avaa laitetta - se voi aiheuttaa sähköiskun!
Onhelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Suomi
TOIMINTOJA KOSKEVA KATSAUS
1
ALARM 2 - säätää hälytysajan
2
RADIO ON/OFF -radion virran kytkeminen ja katkaiseminen
3
ALARM INDICTOR
4
REPEAT ALARM - LIGHT
- herätyksen katkaisu 5 minuutin ajaksi
- näytön taustavalon kykentä/katkaisu
5
ALARM OFF/ON - kytkee hälytyksen päälle/pois päältä.
6 VOLUME - äänitason säätäminen
7 BAND -FM-MW (tai LW)-aaltokaistan valinta
8 TUNING - radiokanaville viritys
9
PULL-TIME SET - säätää kellonajan
0
RADIO•ALARM•BUZZ - valitsee hälytystilan
!
Paristolokero
@
Kehäantenni - antenni FM-vastaanottoa varten
PARISTOJEN ASENNUS (ei mukana)
1
Avaa paristolokeron kansi ja laita 3 paristoa sisään (mieluiten alkali) tyyppiä
R6, UM3 tai AA kuten merkitty lokeroon.
A : Yksi paristo kelloa varten
B : Kaksi paristoa radiota varten
2
Vedä FM-kehäantenni ulos kannessa olevan aukon läpi.
3
Sulje kansi.
Poista paristot laitteesta, jos ne ovat tyhjentyneet tai jos niitä ei tulla käyt-
tämään pitkähköön aikaan.
Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne on hävitettävä
asianmukaisella tavalla.
Ei ääntä/tehoa
Ei ole säädetty äänenvoimakkuutta
Säädä äänenvoimakkuus
Paristot tyhjentyneet/pariston napoja ei ole kohdistettu oikein
Asenna uudet paristot/aseta paristot oikein.
Radio kytkeytyy pois päältä itsestään 80 minuutin kuluttua.
Tämä ei ole ongelma, vaan virransäästötila. Paina RADIO ON/OFF painiketta
uudelleen, jos haluat jatkaa radion kuuntelua.
FM-lähetyksen aikana ajoittain äänen särinöintiä
Heikko signaali
Vedä siansaparoantenni täyteen pituuteensa
Jatkuvaa särinää/suhinaa MW (tai LW)-lähetyksen aikana
TV:n, tietokoneen, loistevalaisimien, matkapuhelimien jne. aiheuttama sähköhäirin-
tä.
Aseta laite pois muiden sähkölaitteiden läheisyydestä.
Herätys ei toimi
ALARM OFF/ON ei asetettu
Laita ALARM OFF/ON asentoon ON
RADIO ei viritetty radioasemalle
Valitse radioasema.
Äänenvoimakkuus liian pienellä radiota varten
Lisää äänenvoimakkuutta.
Radio / herätys -toiminnolle ei ole asennettu paristoja.
Asenna kaikki paristot.
AJUSTAR O RELÓGIO
1.
Puxe o PULL-TIME SET para fora e rode-o para ajustar o relógio. Empurre o
PULL-TIME SET sempre de volta depois de ter ajustado o relógio.
2.
Para ver as horas na escuridão, pressione REPEAT ALARM - LIGHT. A luz do
relógio iluminar-se-á enquanto REPEAT ALARM -
LIGHT for pressionado.
RADIO OPERATION
1
Pressione RADIO ON/OFF para ligar o rádio.
2
Ajuste o interruptor BAND para seleccionar a faixa de radiofrequência.
3
Use TUNING para sintonizar a estação
.
Para melhorar a recepção de rádio:
Para
FM
, posicione e estenda completamente a antena rabo de porco para obter uma
melhor recepção.
Para
AM (MW ou LW)
, a unidade está fornecida com uma antena incorporada.
Direccione a antena, ajustando a posição do seu rádio relógio.
4
Regule o som utilizando VOLUME
.
5
Pressione RADIO ON/OFF para desligar o rádio.
UTILIZAR O ALARME
1
Coloque o interruptor
RADIO•ALARM•BUZZ
(no fundo) para RADIO ou BUZZ.
IMPORTANTE! Se deseja ser acordado pelo despertador com rádio, VERIFIQUE.
PRIMEIRO se sintonizou uma estação e regulou o volume para um nível suficiente-
mente alto.
2
Rode o aro
ALARM 2
no sentido anti-horário para ajustar a hora para alarme (um
clique no marcador equivale a 10 minutos.)
3
Desloque ALARM OFF/ON para ligar o alarme.
O indicador de alarme é mostrado na parte superior
O alarme por rádio ou buzina soará na hora pré definida. O alarme parará automati-
camente após 50 minutos.
Opção Buzina - aumenta a frequência do som do seu bipe
.
4
Para dormitar mais uns minutos, pressione
REPEAT ALARM - LIGHT
. O alarme
parará e soará novamente após 5 minutos.
5
Para parar o alarme, desloque o ALARM OFF/ON para a posição OFF.
MANUTENÇÃO
Não exponha a unidade à humidade, chuva, areia ou calor excessivo produzido
por equipamentos aquecedores ou luz solar directa.
Para limpar a sua unidade, utilize um pano macio humedecido ou uma
camurça. Não utilize produtos de limpeza, os quais contenham benzina,
diluente, etc. uma vez que estes podem danificar a cobertura
INFORMAÇÃO MEIO AMBIENTAL
Reduzimos a embalagem ao seu mínimo, utilizando somente papel e cartão.
A sua unidade consiste de materiais, que podem ser reciclados se desmanchados
por uma companhia especializada. Por favor respeite os regulamentos locais
sobre como desfazer-se de materiais de embalagem, baterias gastas e
equipamentos velhos.
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Se ocorrer uma falha, verifique primeiro os pontos indicados abaixo, antes de levar a
sua unidade para ser reparada.
Se você não poder solucionar o problema seguindo estas sugestões, consulte o seu
distribuidor ou centro de assistência.
AVISO: Você não deverá, sob quaisquer circunstâncias, tentar reparar você mesmo a
unidade, isto invalidará a garantia. Não abra a unidade porque há risco de
choque eléctrico!
Problema
Causa possível
Solução
Português
PANORÂMICA DE FUNÇÕES
1
ALARM 2 - ajusta a hora para alarme
2
RADIO ON/OFF -para ligar/desligar o rádio
3
ALARM INDICTOR
4
REPEAT ALARM - LIGHT
- para desligar o despertador por um período de 5 minutos
- para ligar/desligar a iluminação traseira do mostrador
5
ALARM OFF/ON - liga/desliga o alarme.
6 VOLUME - para regular o nível do som
7 BAND - para seleccionar a faixa de radiofrequência de FM-MW (ou LW)
8 TUNING - para sintonizar estações de rádio
9
PULL-TIME SET - ajusta a hora do relógio
0
RADIO•ALARM•BUZZ - selecciona o modo de alarme
!
Compartimento das pilhas
@
Antena de espiral - antena para recepção FM
INSTALAR BATERIAS (não incluídas)
1
Abra a porta das baterias e insira 3 baterias (preferencialmente alcalinas) tipo
R6, UM3 ou AA conforme indicado no compartimento.
A : Uma bateria para o relógio
B : Duas baterias para o rádio
2
Puxe a antena de espiral FM para fora através da abertura na porta.
3
Feche a porta.
Tire as pilhas do compartimento se elas estiverem gastas ou se não vai usar o
aparelho por um período de tempo prolongado.
As pilhas contêm substâncias químicas, pelo que deverão ser deitadas
fora com as devidas precauções..
Não há som/corrente
O volume não foi regulado
Regule o volume
Pilhas gastas /polaridade das pilhas incorrecta
Coloque pilhas novas/Coloque correctamente as pilhas
O radio desliga-se por si próprio após 80 minutos.
Isto não é um problema, mas sim o modo de poupança de energia. Pressione o
botão RADIO ON/OFF novamente se você desejar continuar a escutar o rádio.
Estalidos ocasionais durante a recepção em FM
Sinal fraco
Estenda completamente a antena flexível
Ruído de estalidos/sibilação contínuo durante a recepção em MW (ou LW)
Interferência eléctrica de um televisor, computador, lâmpadas
fluorescentes,telemóveis, etc.
Afaste o aparelho de outro equipamento eléctrico.
O despertador não funciona
ALARM OFF/ON não ajustado
ALARM OFF/ON ajustado para ON.
RADIO não sintonizado numa estação de rádio
Sintonize uma estação de rádio.
Volume muito baixo para o rádio
Aumente o volume.
Rádio sem baterias/ o alarme está colocado.
Insira todas as baterias.
ƒÀ£ªπ™∏ ∆OÀ PO§O°IOÀ
1.
∆Ú·‚‹ÍÙ ¤Íˆ ÙÔ PULL-TIME SET Î·È Á˘Ú›ÛÙ ÙÔ ÁÈ· Ó· ηÓÔÓ›ÛÂÙ ÙÔ ÚÔÏfiÈ.
™ÚÒ¯ÓÂÙÂ ¿ÓÙ· ›Ûˆ ÙÔ PULL-TIME SET ÌÂÙ¿ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡.
2.
°È· Ó· ‰Â›Ù ÙËÓ ÒÚ· ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È, ·Ù‹ÛÙ REPEAT ALARM - LIGHT. ÙÔ
ÚÔÏfiÈ ·Ó¿‚ÂÈ fiÛÔ Â›Ó·È ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ REPEAT ALARM -
LIGHT
ƒ∞¢πOºø¡O
1
¶·Ù‹ÛÙ RADIO ON/OFF ÁÈ· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
2
ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË BAND ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÂÚÈÔ¯‹
Û˘¯ÓÔًوÓ.
3
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi TUNING ÁÈ· Ó· ‚Ú›Ù ÙÔÓ ÂÈı˘ÌËÙfi ÛÙ·ıÌfi
.
°È· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÙ ÙË Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋ Ï‹„Ë:
°È·
FM
,
ÙÚ·‚‹ÍÙÂ Î·È ·Ó·Ù‡ÍÙ Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ ÛÂÈÚÔÂȉ‹ ÎÂÚ·›· ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÙÂ
¿ÚÈÛÙË Ï‹„Ë
.
°È·
AM (MW
LW)
,
Ë Û˘Û΢‹ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÓۈ̷و̤ÓË ÎÂÚ·›·. ∫·Ù¢ı‡ÓÂÙ ÙËÓ
ÎÂÚ·›· Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ ͢ÓËÙËÚÈÔ‡ Û·˜
.
4
ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi VOLUME
.
5
¶·Ù‹ÛÙ RADIO ON/OFF ÁÈ· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
Ã∏™∏ ∆
O
À •À¶¡∏∆∏ƒπ
O
À
1
µ¿ÏÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË
RADIO•ALARM•BUZZ
(ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜) ÛÙÔ RADIO ‹ ÙÔ BUZZ.
™∏ª∞¡∆π∫O!
!∞Ó ı¤ÏÂÙ ӷ Û·˜ ͢Ó‹ÛÂÈ ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ,∂§∂°•∆∂ ¶ƒø∆∞ ·Ó
Ë Û˘Û΢‹ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ› Û οÔÈÔ ÛÙ·ıÌfi Î·È ·Ó ¤¯ÂÙ ڢıÌ›ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË
Û ·ÚÎÂÙ¿ ˘„ËÏfi Â›‰Ô.
2
™ÙÚ¤„Ù ÛÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ
ALARM 2
ÁÈ· Ó· ηıÔÚ›ÛÂÙ ÙËÓ ÒÚ·
·Ê‡ÓÈÛ˘ (οı ÂÈÏÔÁ‹ ‰È·‚¿ıÌÈÛ˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û 10 ÏÂÙ¿)
3
ªÂÙ·ÙÔ›ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ALARM OFF/ON ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ Í˘ÓËÙ‹ÚÈ.
∏ ʈÙÂÈÓ‹ ¤Ó‰ÂÈÍË Í˘ÓËÙËÚÈÔ‡ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹
∆Ô Í˘ÓËÙ‹ÚÈ Ì ڷ‰ÈfiʈÓÔ ‹ ‚ÔÌ‚ËÙ‹ ¯Ù˘¿ ÙËÓ ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓË ÒÚ·. ∆Ô
͢ÓËÙ‹ÚÈ ÛÙ·Ì·Ù¿ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÌÂÙ¿ ·fi 50 ÏÂÙ¿.
∂ÈÏÔÁ‹ ‚ÔÌ‚ËÙ‹ - ·˘Í¿ÓÂÈ ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ô˘ ÙÔ Í˘ÓËÙ‹ÚÈ ¯Ù˘¿ÂÈ
.
4
°È· Ó· ηÓÔÓ›ÛÂÙ ÁÈ· Ï›Á· ÏÂÙ¿ ·ÎfiÌ·, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ
REPEAT ALARM - LIGHT
.
∆Ô Í˘ÓËÙ‹ÚÈ ÛÙ·Ì·Ù¿ Î·È ¯Ù˘¿ Í·Ó¿ ÌÂÙ¿ ·fi 5 ÏÂÙ¿.
5
°È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ Í˘ÓËÙ‹ÚÈ, ÛÚÒÍÙ ALARM OFF/ON ÛÙË ı¤ÛË OFF.
™À¡∆∏ƒ∏™∏
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÛÙËÓ ˘ÁÚ·Û›·, ÙË ‚ÚÔ¯‹, ÙËÓ ¿ÌÌÔ ‹ ÙËÓ
˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ıÂÚÌfiÙËÙ· ¿ÏÏˆÓ Û˘Û΢ÒÓ ‹ ÙÔ˘ ·¢ı›·˜ ËÏÈ·ÎÔ‡ ʈÙfi˜.
°È· Ó· ηı·Ú›ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹, ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¤Ó· ˘ÁÚfi Ì·Ï·Îfi ·Ó› ‹
‰¤ÚÌ· Û·ÌÔ˘¿. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔ˚fiÓÙ· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó
ÔÈÓfiÓÂ˘Ì·, ‰È·Ï˘ÙÈο Î.Ï.. ‰ÈfiÙÈ ÌÔÚ› Ó· οÓÔ˘Ó ˙ËÌÈ¿ ÛÙË Û˘Û΢‹.
∂¶§∏POºOPI∂™ °I∞ ∆O ¶∂PIµ∞§§O¡
∏∏ Û˘Û΢·Û›· Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜
ÌfiÓÔ ¯·ÚÙ› Î·È ¯·ÚÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ.
∏ Û˘Û΢‹ Û·˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ˘ÏÈο Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Î˘ÎψıÔ‡Ó ·Ó
·ÔÛ˘Ó·ÚÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó ·fi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË Âȯ›ÚËÛË. ∆ËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜
Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Û˘Û΢·Û›·˜, ÙˆÓ
·ÏÈÒÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ·¯ÚËÛÙÂ˘Ì¤ÓˆÓ Û˘Û΢ÒÓ.
∂¡∆O¶π™ªO™ ∫∞π ¢πOƒ£ø™∏ µ§∞µø¡
∞Ó ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ‚Ï¿‚Ë, ÂϤÁÍÙ ÚÒÙ· Ù· ÛËÌ›· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ
ÚÈÓ ÙËÓ ¿Ù ÁÈ· ÂÈÛ΢‹.
∞Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÙ οÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ·ÁÔÚ¿˜ ‹ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ
ۤڂȘ
.
¶ƒO∂π¢O¶Oπ∏™∏
:
™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ӷ
ÂȉÈÔÚıÒÛÂÙÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙË Û˘Û΢‹, ‰ÈfiÙÈ ÙfiÙ ·Î˘ÚÒÓÂÙ·È
Ë ÂÁÁ‡ËÛË. ªËÓ ·ÓÔ›ÍÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ‰ÈfiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ
ΛӉ˘ÓÔ˜ Ó· ¿ıÂÙ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
!
¶Úfi‚ÏËÌ·
¶Èı·Ó‹ ·ÈÙ›·
§‡ÛË
Έλληνικά
¶∂ƒI°ƒ∞º∏ §∂I∆√Àƒ°Iø¡
1
ALARM 2 - Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ͢ÓËÙËÚÈÔ‡
2
RADIO ON/OFF -ı¤ÛË Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· /ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘
3
ALARM INDICTOR
4
REPEAT ALARM - LIGHT
- ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ͢ÓËÙËÚÈÔ‡ Â› 5 ÏÂÙ¿
- ¿Ó·ÌÌ· / Û‚‹ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ʈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÔıfiÓ˘
5
ALARM OFF/ON - ·ÓÔ›ÁÂÈ/ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔ Í˘ÓËÙ‹ÚÈ.
6 VOLUME - Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘
7 BAND - ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ FM-MW (‹ LW)
8 TUNING - Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜˜
9
PULL-TIME SET - Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡
0
RADIO•ALARM•BUZZ - ÂÈϤÁÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ͢ÓËÙ‹ÚÈ
!
£‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
@
™ÂÈÚÔÂȉ‹˜ ÎÂÚ·›· - ÎÂÚ·›· ÁÈ· Ï‹„Ë FM
O
O
£∂∆∏™∏ ∆ø¡ ª¶∞∆∞ƒπø¡ (‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È)
1
∞ÓÔ›ÍÙ ÙËÓ fiÚÙ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ Î·È ÂÈÛ¿ÁÂÙ 3 Ì·Ù·Ú›Â˜ (ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË
·ÏηÏÈΤ˜) Ù‡Ô˘ R6, UM3 ‹ AA fiˆ˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹.
A : ª›· Ì·Ù·Ú›· ÁÈ· ÙÔ ÚÔÏfiÈ
B : ¢‡Ô Ì·Ù·Ú›Â˜ ÁÈ· ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ
2
∆Ú·‚‹ÍÙ ¤Íˆ ÙËÓ ÛÂÈÚÔÂȉ‹ ÎÂÚ·›· FM ̤۷ ·fi ÙË Û¯ÈÛÌ‹ Ù˘ fiÚÙ·˜.
3
∫Ï›ÛÙ ÙËÓ fiÚÙ·.
µÁ¿ÏÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ ·fi ÙË Û˘Û΢‹ fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó ·‰ÂÈ¿ÛÂÈ ‹ fiÙ·Ó ‰ÂÓ
ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·.
OÈ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ¯ËÌÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜,ÁÈ' ·˘Ùfi Ë ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙÔ˘˜ ı·
Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì ˘‡ı˘ÓÔ ÙÚfiÔ.
¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‹¯Ô˜ / ÈÛ¯‡˜
¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Ú˘ıÌÈÛÙ› Ë ¤ÓÙ·ÛË
ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË
∂¯Ô˘Ó ·‰ÂÈ¿ÛÂÈ ÔÈ Ì·Ù·Ú›Â˜ / Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ÔÏÈÎfiÙËÙ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ / ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ۈÛÙ¿ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜.
∆Ô Ú·‰ÈfiʈÓÔ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi 80 ÏÂÙ¿.
∞˘Ùfi Â›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ‰ÈfiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.
¶·Ù‹ÛÙ ¿ÏÈ ÙÔ ÎÔ˘Ì› RADIO ON/OFF ··Ó ı¤ÏÂÙ ӷ Û˘Ó¯›ÛÂÙ ӷ ·ÎÔ‡Ù ÙÔ
Ú·‰ÈfiʈÓÔ.
∫·Ù¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÙÚÈÁÌÔ› ÛÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ FM
∞‰‡Ó·ÌÔ Û‹Ì·
•ÂÙ˘Ï›ÍÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ù˘ ÎÂÚ·›·˜
™˘Ó¯›˜ ÙÚÈÁÌÔ› / ÛÊ˘Ú›ÁÌ·Ù· ÛÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ MW (‹ LW)
¶·ÚÂÌ‚ÔϤ˜ ·fi ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ,∏/À,Ï·ÌÙ‹Ú˜ ÊıÔÚ›Ô˘,ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ.
∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·fi ¿ÏϘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜.
∆Ô Í˘ÓËÙ‹ÚÈ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›
ALARM OFF/ON ÌË Ú˘ıÌÈṲ̂ÓÔ
µ¿ÏÙ ÙÔ ALARM OFF/ON ÛÙÔ ON
∆Ô ƒ∞¢πOºø¡O ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ú˘ıÌÈÛÙ› Û ڷ‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi
∂ÈϤÍÙ ڷ‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi
.
¶Ôχ ¯·ÌËÏ‹ ¤ÓÙ·ÛË Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘
∞˘Í‹ÛÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË
.
¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÁηٷÛÙ·ı› Ì·Ù·Ú›Â˜ ÁÈ· ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ / ͢ÓËÙ‹ÚÈ.
∆ÔÔıÂÙÂ
ÛÙÂ
Ϙ
ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜
.
REGULACJA ZEGARA
1.
Wyciàgnij
pokr
ê
t
¬o PULL-TIME SET przekrêæ aby nastawiæ zegar na aktualnå
godzinê. Po naregulowaniu zegara nale¿y wcisnåæ
pokr
ê
t
¬
a
o PULL-TIME SET
2.
Aby sprawdziæ godzinê w ciemnoœci, wciœnij przycisk REPEAT ALARM - LIGHT.
Zegar jest podœwietlany tak d¬ugo, jak d¬ugo jest wciœniêty przycisk REPEAT
ALARM -
LIGHT.
OBS
£
UGA RADIOODBIORNIKA
1
Wciœnij przycisk RADIO ON/OFF aby w¬åczyæ odbiornik.
2
Wybierz zakres fal przy pomocy przeŒcznika BAND .
3
Nastrój radioodbiornik na
¿å
dan
å
stacj
ê
przy u
¿
yciu pokr
ê
t
¬
a
TUNING
W celu poprawy odbioru radiowego:
W paœmie
FM
,
w¬aœciwie wykierowaæ antenê wysuwanå tak ,aby otrzymaæ
optymalnå jakoœæ odbioru
.
W paœmie
AM (MW or LW)
,
zestaw wyposa¿ony jest we wbudowanå antenê.
W¬aœciwie wykierowaæ antenê zmieniajåc pozycjê radio-zegara
.
4
Nareguluj g¬oœnoœæ przy pomocy pokrê
t
¬a VOLUME
.
5
Wciœnij przycisk RADIO ON/OFF aby wy¬åczyæ odbiornik.
OBS
£
UGA BUDZIKA
1
Ustaw prze
Œ
cznik
RADIO•ALARM•BUZZ
(na dole) w pozycji RADIO lub BUZZ.
Uwaga! Je
œ
li chcesz, aby zbudzi
¬
o ci
ê
radio, SPRAWD
¯
NAJPIERW czy
nastroi
¬
e
œ
radio na w
¬
a
œ
ciw
å
stacj
ê
i czy nastawi
¬
e
œ
odpowiednio wysoki poziom
g
¬
o
œ
no
œ
ci.
2
Nastaw czas budzenia przekr
ê
caj
å
c pokr
ê
t
¬
o
ALARM 2
w kierunku przeciwnym do
kierunku ruchu wskazówek zegara (jeden skok pokr
ê
t
¬
a odpowiada 10 minutom)
3
Przesu
ñ
prze
Œ
cznik ALARM OFF/ON aby w
Œ
czy
æ
budzik.
Na górze budzika w
Œ
czy si
ê
sygnalizator budzena
O oznaczonej godzinie w
Œ
czy si
ê
radio lub brz
ê
czyk. Po 50 minutach sygna
¬
budzenia wy
Œ
czy si
ê
automatycznie.
Regulacja brzeczyka - zwiêkszanie czêstotliwoœci tonu brzêczyka
.
4
Aby pospa
æ
jeszcze kilka minut, wci
œ
nij przycisk
REPEAT ALARM - LIGHT
. Sygna
¬
budzenia wy
Œ
czy si
ê
, po czym w
Œ
czy si
ê
ponownie po 5 minutach.
5
Aby ca
¬
kiem wy
Œ
czy
æ
budzik, ustaw prze
Œ
cznik ALARM OFF/ON w pozycji OFF.
KORZYSTANIE Z ZESTAWU
Nie nale¿y wystawiaæ zestawu na dzia¬anie wilgoci , deszczu, piasku, urzådzeñ
grzewczych lub promieni s¬onecznych.
Do czyszczenia zestawu nale¿y u¿ywaæ miêkkiej wilgotnej szmatki lub irchy.
Nie nale¿y stosowaæ produktów czyszczåcych, które zawierajå benzen,
rozcieñczalniki, itp. poniewa¿ mogå one zniszczyæ obudowê.
INFORMACJE DOTYCZÑCE ÂRODOWISKA
Opakowanie zestawu zosta¬o ograniczone do niezbêdnego minimum przy
wykorzystaniu tylko papieru i kartonu.
Zestaw zbudowany jest z materia¬ów, które mogå zostaæ ponownie wykorzystane,
jeœli zestaw zosta¬ rozmontowany przez wyspecjalizowane przedsiêbiorstwo.
Proszê stosowaæ siê do miejscowych zaleceñ dotyczåcych sk¬adowania
opakowañ, wyczerpanych baterii oraz niesprawnego sprzêtu.
ROZWIÑZYWANIE PROBLEMÓW
Po wyståpieniu uszkodzenia, nale¿y sprawdziæ nastêpujåce punkty przed oddaniem
zestawu do naprawy.
Jeœli niemo¿liwe jest usuniêcie usterki postêpujåc zgodnie z poni¿szymi
wskazówkami, nale¿y skonsultowaæ siê z dealerem lub centrum obs¬ugi
.
OSTRZE¯ENIE
:
W ¿adnym wypadku nie wolno próbowaæ naprawiaæ zestaw we
w¬asnym zakresie, poniewa¿ uniewa¿nia to warunki umowy
gwarancyjnej. Nie otwieraæ zestawu, poniewa¿ grozi to
pora¿eniem prådem elektrycznym
!
Problem
Mo
¿
liwe
Rozwi
å
zanie
Polski
PRZEGL
Å
D FUNKCJI
1
ALARM 2 - nastawianie czasu budzenia
2
RADIO ON/OFF -wŒczanie/wyŒczanie radia
3
ALARM INDICTOR
4
REPEAT ALARM - LIGHT
- wy¬åczenie sygna¬u budzenia na 5 minut
- w¬åczanie/wy¬åczanie podœwietlenia wyœwietlacza
5
ALARM OFF/ON - wyŒczanie/wŒczanie budzika.
6 VOLUME - regulacja g
¬
o
œ
no
œ
ci
7 BAND - wybieranie zakresu fal FM-MW (lub LW)
8 TUNING - strojenie radioodbiornika
9
PULL-TIME SET - regulacja zegara
0
RADIO•ALARM•BUZZ - wybór sposobu budzenia
!
Komora na baterie
@
Antena - do odbioru na falach FM
INSTALACJA BATERII (do nabycia osobno)
1
Otwórz pokrywê komory na baterie i w¬ó¿ 3 baterie (najlepiej alkaliczne) typu
R6, UM3 lub AA w kierunku zgodnym z oznaczeniem w komorze.
A : Jedna bateria do zasilania zegara
B : Dwie baterie do zasilania radia
2
Wyciagnij antenê FM przez szczelinê w pokrywie.
3
Zamknij pokrywê.
Nale¿y wyjåæ baterie, je¿eli ulegnå wyczerpaniu, lub zestaw nie bêdzie
u¿ytkowany przez d¬u¿szy okres.
Baterie powinny byæ w¬aœciwie przechowywane, poniewa¿ zawierajå
substancje chemiczne
.
Brak d
¿
wi
ê
ku/zasilania
Niew
¬
a
œ
ciwy poziom g
¬
o
œ
no
œ
ci
Zwi
ê
ksz g
¬
o
œ
no
Ͼ
Baterie s
å
wyczerpane/w
¬
o
¿
one w przeciwnym kierunku
Zainstaluj prawid
¬
owo/nowe baterie.
Radio wy
Œ
cza si
ê
samoczynnie po 80 minutach.
Nie jest to usterka, lecz tryb oszcz
ê
dzania energii. Wci
œ
nij przycisk RADIO ON/OFF
jeszcze raz je
œ
li chcesz dalej s
¬
ucha
æ
radia
Trzeszczenie w trakcie odbioru na falach FM
S¬aby sygna¬
Wyciågnij antenê na ca¬å d¬ugo
Ͼ
Trzaski/szum w trakcie odbioru na falach MW (lub LW)
Zak¬ócenia elektryczne powodowane przez odbiornik TV, komputer, lampê
jarzeniowå, telefon komórkowy itp.
Odsu
ñ
radioodbiornik od innego sprzêtu elektrycznego.
Budzik nie w
Œ
cza si
ê
ALARM OFF/ON nie jest w
Œ
czony
Ustaw prze
Œ
cznik ALARM OFF/ON w po
¬
o
Ÿ
eniu ON (w
Œ
czone).
Radio nie jest nastrojone na stacjê radiowå
Nastrój radioodbiornik na odpowiedniå stacjê.
Za niski poziom g¬oœnoœci
Zwiêksz poziom g¬oœnoœci
Nie zosta
¬
y zainstalowane baterie zasilajåce radio / budzik.
W¬ó
Ÿ
wszystkie baterie.
Producent zastrzega mo¿liwoœæ wprowadzania zmian technicznych.
Este produto obedece aos requisitos referentes a interferência de
rádio estabelecidos pela União Europeia.
A placa de tipo e o número de produção encontram-se dentro do
compartimento das pilhas.
Denna apparat uppfyller EU:s krav beträffande radiostörningar.
Typplåten och tillverkningsnumret finns inuti batterifacket.
Dette apparat overholder EU’s krav vedrørende radiostøj.
Typeskiltet og produktionsnummeret findes inde i batterirummet.
Sekä mallinumero että valmistusnumero sijaitsevat laitteen pohjassa.
Tyyppikilpi ja tuotantonumero löytyvät paristolokeron sisäpuolelta.
Αυτή η συσκευή συµæωνεί µε τις απαιτήσεις για τις
ραδιïæωνικές παρεµâïλές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η πινακίδα τύπïυ και ï αριθµÞς παραγωγής âρίσκïνται
µέσα στï øώρï των µπαταριών.
Zarówno numer modelu, jak i numer produkcyjny umieszczone så na
spodzie zestawu
.
Tabliczka znamionowa i numer seryjny znajdj
å siê w kieszeni
bateryjnej.
1
2
34
5
!
@
0
7
8
9
6
Batterijen niet weggooien,
maar inleveren als KCA.
ñ
AJ3160/00-a 8/21/02 9:49 AM Page 2
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6
  • Page 7 7
  • Page 8 8

Philips AJ3160/00C Ohjekirja

Kategoria
Alarm clocks
Tyyppi
Ohjekirja