EINHELL GC-CG 7,2 Li Ohjekirja

Brändi
EINHELL
Kategoria
power hedge trimmers
Malli
GC-CG 7,2 Li
Tyyppi
Ohjekirja
GC-CG 7,2 Li
Art.-Nr.: 34.104.73 I.-Nr.: 11016
7
D Originalbetriebsanleitung
Akku-Gras- und Strauchschere
GB Original operating instructions
Cordless grass and shrub shears
F Instructions d’origine
Taille-herbes et taille-haies sans l
I Istruzioni per l’uso originali
Forbici a batteria per erba ed
arbusti
DK/ Original betjeningsvejledning
N Akku-græs- og buskklipper
S Original-bruksanvisning
Batteridriven gräs-/häcksax
NL Originele handleiding
Accugras- en struikschaar
E Manual de instrucciones original
Tijera cortacésped y recortasetos
de batería
P Manual de instruções original
Aparador de relva e corta-sebes
sem o
FIN Alkuperäiskäyttöohje
Akku-ruoho-ja pensassakset
RUS Оригинальное руководство по
эксплуатации
Аккумуляторные ножницы для
газона и кустарника
GR Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης
Κοπτικο χλοης και θαμνων
μαπταριας
Anl_GC_CG_7_2_Li_SPK7.indb 1Anl_GC_CG_7_2_Li_SPK7.indb 1 05.09.2016 07:20:2505.09.2016 07:20:25
FIN
- 79 -
Vaara! - Tapaturmavaaran vähentämiseksi lue käyttöohje
Pidä muut henkilöt poissa vaara-alueelta.
Huomio! Terät pyörivät vielä sammuttamisen jälkeen. Odota, kunnes terät pysähtyvät. Loukkaantumis-
vaara!
Suojaa laitetta sateelta ja kosteudelta!
Säilytä akut vain kuivassa tilassa, jossa lämpötila on +10°C ja +40°C välillä. Säilytä akkuja vain ladattu-
na (väh. 40-60% lataus).
Saa käyttää vain kuivissa tiloissa.
Suojaluokka II
Taattu äänen tehotaso
85
Anl_GC_CG_7_2_Li_SPK7.indb 79Anl_GC_CG_7_2_Li_SPK7.indb 79 05.09.2016 07:21:0805.09.2016 07:21:08
FIN
- 80 -
Vaara!
Laitteita käytettäessä tulee noudattaa tiettyjä
turvallisuusvarotoimia tapaturmien ja vaurioiden
välttämiseksi. Lue sen vuoksi tämä käyttöohje /
nämä turvallisuusmääräykset huolellisesti läpi.
Säilytä ne hyvin, jotta niissä olevat tiedot ovat
myöhemminkin milloin vain käytettävissäsi. Jos
luovutat laitteen muille henkilöille, ole hyvä ja
anna heille myös tämä käyttöohje / nämä turval-
lisuusmääräykset laitteen mukana. Emme ota
mitään vastuuta tapaturmista tai vaurioista, jotka
ovat aiheutuneet tämän käyttöohjeen tai turvalli-
suusohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.
1. Turvallisuusmääräykset
Laitetta koskevat turvallisuusmääräykset löydät
oheistetusta vihkosesta.
Vaara!
Lue kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet.
Jos turvallisuusmääräyksiä tai muita ohjeita ei
noudateta, saattaa tästä aiheutua sähköiskuja,
tulipaloja ja/tai vaikeita vammoja. Säilytä kaikki
turvallisuusmääräykset ja ohjeet myöhempää
tarvetta varten.
Tätä laitetta eivät saa käyttää lapset tai henkilöt,
joiden ruumiilliset, aistiperäiset tai henkiset kyvyt
ovat rajoitetut tai joilla ei ole riittävää kokemusta
eikä tietoja, eivätkä myöskään henkilöt, jotka eivät
ole perehtyneet annettuihin ohjeisiin.
Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät voi leikkiä lait-
teella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- tai
käyttäjähuoltotoimia.
2. Laitteen kuvaus ja toimituksen
sisältö
2.1 Laitteen kuvaus (kuva 1/2)
1 Ruohon leikkausterä
2 Käynnistyksenestot
3 Päälle-/pois-katkaisin
4 Akku
5 Terän vapautin
6 Pensasleikkuri
7 Ruohon leikkausterän suojus
8 Pensasleikkurin teränsuojus
9 Latauslaite
2.2 Toimituksen sisältö
Tarkasta tässä kuvatun toimitusselostuksen avul-
la, että tuote on täysimääräinen. Jos osia puuttuu,
ota viimeistään 5. arkipäivänä oston jälkeen
yhteyttä asiakaspalveluumme tai siihen myyn-
tipisteeseen, josta olet ostanut laitteen, ja esitä
vastaava ostotosite. Huomioi tässä myös tämän
ohjekirjan lopussa olevat asiakaspalveluohjeet ja
takuusuoritustaulukko.
Avaa pakkaus ja ota laite varovasti pakkauk-
sesta.
Poista pakkausmateiriaalit sekä pakkaus- ja
kuljetusvarmistukset (mikäli käytetty).
Tarkasta, onko toimitus täysilukuinen.
Tarksta, onko laitteessa ja varusteissa kulje-
tusvaurioita.
Säilytä pakkaus, mikäli mahdollista, takuua-
jan loppuun saakka.
Vaara!
Laite ja pakkausmateriaalit eivät ole lasten
leikkikaluja! Lapset eivät saa leikkiä muovi-
pusseilla, kelmuilla tai pienillä osilla! Niistä
uhkaa nielaisu- ja tukehtumisvaara!
Alkuperäiskäyttöohje
Turvallisuusmääräykset
3. Määräysten mukainen käyttö
Laite on tarkoitettu yksityisten koti- ja harrastepu-
utarhojen ruohikkoreunojen ja pienten nurmikko-
pintojen leikkaamiseen. Laitetta voidaan käyttää
pienten pensasaitojen ja pensaiden leikkaami-
seen.
Yksityisten koti- ja harrastepuutarhojen laitteiksi
katsotaan sellaiset laitteet, joita ei käytetä julkisilla
alueilla, puistoissa, urheilukentillä, katujen varsilla
tai maa- ja metsätaloudessa. Valmistajan oheis-
taman käyttöohjeen noudattaminen on laitteen
määräysten mukaisen käytön edellytys.
Varoitus! Henkilö- ja esinevahinkojen vaaran
välttämiseksi laitetta ei saa käyttää silppua-
miseen kompostoinnin tarkoittamassa miel-
essä.
Konetta saa käyttää ainoastaan sille määrättyyn
tarkoitukseen. Kaikkinainen tämän ylittävä käyttö
ei ole määräysten mukaista. Kaikista tästä aiheu-
tuvista vahingoista tai loukkaantumisista on vas-
tuussa laitteen omistaja/käyttäjä eikä suinkaan
sen valmistaja.
Anl_GC_CG_7_2_Li_SPK7.indb 80Anl_GC_CG_7_2_Li_SPK7.indb 80 05.09.2016 07:21:0805.09.2016 07:21:08
FIN
- 81 -
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole
suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteol-
lisuus- tai teollisuustarkoituksiin. Emme siksi ota
mitään vastuuta vaurioista, jos laitetta käytetään
pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaiko-
illa tai näihin verrattavissa olevissa toimissa.
4. Tekniset tiedot
Kierrosluku n0 .....................................1200 min
-1
Ruohosaksien leikkausleveys .................. 90 mm
Pensassaksien leikkauspituus ............... 130 mm
Pensassaksien leikkauspaksuus ................ 8 mm
Käyntiaika enint. ........................................80 min
Akku ..................... Li-Ion / 7,2 V tasavirta / 1,5 Ah
Latausaika ..................................................... 2 h
Äänen painetaso LpA ............................ 63 dB(A)
Äänen tehotaso LpA ............................. 83 dB(A)
Mittausepätarkkuus K ................................. 3 dB
Tärinä ahv .............................................. 5,5 m/s2
Mittausepätarkkuus K .............................1,5 m/s
2
Äänen painetaso käyttäjän korvassa .... 77 dB (A)
Mittausepätarkkuus K ................................. 3 dB
Latauslaite
Verkkojännite ....................100-240 V ~ 50-60 Hz
Ulostulo
Nimellisjännite ..................................9 V tasavirta
Nimellisvirta ............................................100 mA
Annettu tärinän päästöarvo on mitattu nor-
mitetulla koestusmenetelmällä ja sitä voidaan
käyttää sähkötyökalun vertaamiseksi toiseen
sähkötyökaluun.
Ilmoitettua tärinän päästöarvoa voidaan myös
käyttää hyväksi laadittaessa päästöjen vaiku-
tuksen alustavaa arviointia.
Huomio!
Tärinäarvo vaihtelee sähkötyökalun käyttökoh-
teen mukaisesti ja se saattaa poikkeustapauksis-
sa ylittää tässä annetun arvon.
Rajoita melunpäästöt ja tärinä mahdollisim-
man vähäisiksi!
Käytä ainoastaan moitteettomia laitteita.
Huolla ja puhdista laite säännöllisesti.
Sovita työskentelytapasi laitteen mukaiseksi.
Älä ylikuormita laitetta.
Tarkastuta laite aina tarvittaessa.
Sammuta laite, kun sitä ei käytetä.
Käytä suojakäsineitä.
Huomio!
Jäämäriskit
Silloinkin, kun käytät tätä sähkötyökalua
määräysten mukaisesti, jää jäljelle aina tietty
jäämäriski. Tämän sähkötyökalun raken-
teesta ja mallista riippuen saattaa esiintyä
seuraavia vaaroja:
1. keuhkovaurioita, ellei käytetä sopivaa pöly-
suojanaamaria.
2. kuulovaurioita, ellei käytetä soveliaita kuulo-
suojaimia.
3. terveydellisiä haittoja, jotka aiheutuvat käden-
käsivarren tärinästä, jos laitetta käytetään
pitemmän aikaa tai sitä ei käsitellä ja huolleta
määräysten mukaisesti.
5. Ennen käyttöönottoa
5.1. Akun lataaminen (kuvat 3a-4a)
Yhdistä latauslaite akkuun. Huomioi siinä,
että pistokkeen pullistuma (A) tulee asettaa
akun alempaan vakoon (B). Voit ladata akun
laitteen ulkopuolella (kuva 3b) tai myös lait-
teessa (kuva 3c). Turvallisuussyistä et voi
työskennellä akkua käyttäen sen lataamisen
aikana.
Tarkasta, että tyyppikilvessä annettu verkko-
jännite vastaa käytettävissä olevaa verkkojän-
nitettä. Työnnä latauslaite verkkopistorasiaan,
LED (kuva 4a/kohta C) syttyy ja osoittaa, että
latausjännite on saatu.
Akku ladataan. Lataaminen kestää kork. 2
tuntia akun ollessa tyhjä. Lataamisen aikana
laitteessa oleva akku saattaa lämmetä hie-
man, mutta tämä on aivan tavallista.
Kun akku on ladattu täyteen, niin LED (kuva
4a/kohta C) sammuu.
Jos akkusarjan lataaminen ei onnistu, ole hyvä ja
tarkasta,
onko pistorasiassa verkkojännite
Jos akkusarjan lataaminen ei vieläkään onnistu,
pyydämme toimittamaan
latauslaitteen
sekä akkusarjan
tekniseen asiakaspalveluumme.
Anl_GC_CG_7_2_Li_SPK7.indb 81Anl_GC_CG_7_2_Li_SPK7.indb 81 05.09.2016 07:21:0805.09.2016 07:21:08
FIN
- 82 -
Jotta akkusarjan elinikä olisi mahdollisimman
pitkä, tulee se aina ladata riittävän ajoissa. Lataa-
minen on joka tapauksessa tarpeen, kun huo-
maat akku-pensassakset tehon heikkenevän. Älä
koskaan anna akkusarjan tyhjentyä täysin. Tästä
seuraa akkusarjan vahingoittuminen!
5.2 Akun asennus (kuvat 4a/4b)
Työnnä akku (4) laitteeseen sille tarkoitettuun
akkukantaan. Huolehdi siitä, että akku napsahtaa
kuuluvasti laitteeseen. Irrota akku painamalla
lukitusnäppäimiä (D) molemmin puolin ja ota akku
pois.
Varoitus!
Valmistajan laitteeseen asentamia kytken-
tälaitteita ei saa poistaa tai ohittaa, esim.
kiinnittämällä jokin kahvan katkaisin alas-
painettuun asentoon, koska tästä aiheutuu
tapaturman vaara eikä laite sammu auto-
maattisesti.
6. Käyttö
Poista ensin kivet ja muut kovat esineet leikatta-
valta alueelta. Käynnistyksenesto (kuva 1/kohta
2) estää laitteen tahattoman päällekytkennän.
Käynnistys
Käynnistä laite painamalla käynnistykseneston
pohjaan ja toimentamalla samalla päälle-/pois-
katkaisimen.
Sammutus
Laitteen voi sammuttaa jälleen päästämällä pääl-
le-/pois-katkaisimen irti.
6.1 Ruohon leikkaaminen
Anna ruohonleikkurin liukua maapinnan yli. Par-
haan leikkaustehon saat ruohon ollessa kuivaa.
Kun leikkausteho heikkenee, lataa leikkuri heti
uudelleen, niin että akut eivät pääse tyhjenemään
täysin.
Kun ruohonleikkuria ei käytetä, täytyy musta
teränsuojus asettaa terien päälle.
Tapaturmien välttämiseksi työnnä teränsuo-
jus terän päälle.
6.2 Pensasaitojen leikkaaminen
Laitetta voidaan käyttää pienten pensasaitojen ja
pensaiden leikkaamiseen.
Kallista pensasleikkuria hieman leikattavan pen-
sasaidan suuntaan.
Leikkaa ensin sivut, alhaalta ylös, ja vasta sitten
yläpuoli.
Varo pensasaidassa tai sen vierellä olevia esinei-
tä, jotka saattavat vahingoittaa terää.
Tapaturmien välttämiseksi työnnä teränsuo-
jus terän päälle.
Milloin pensasaidat tulisi leikata:
Yleisesti pätee sääntö: jos pensasaidan leh-
det putoavat syksyllä, niin ne leikataan kesä-
kuussa ja lokakuussa.
Ikivihreät pensasaidat voidaan leikata huhti-
kuussa ja elokuussa.
6.3 Terien vaihto
Varoitus! Loukkaantumisvaara!
Ota akku pois laitteesta kaikkien toimien (esim.
työkalunvaihdon, huollon jne.) ajaksi. Loukkaan-
tumisvaara!
Varo! Kun terän vapautusta (kuva 1/nro 5) pai-
netaan, niin terä putoaa alas!
Ota terät pois siten, että painat terän vapautusta
alaspäin (kuva 5a) ja sitten taaksepäin ja otat
terän pois (kuva 5b).
Kun terä on otettu pois, niin vaihdepyörästö tulee
näkyviin (kuva 6). Huolehdi siitä, ettei vaihdepy-
örästöön pääse likaa teränvaihdon yhteydessä.
Asettaessasi pensasleikkurin terää
paikalleen
katso tarkoin, missä asennossa epäkeskotappi
(kuva 6 / kohta E) on. Ota pensasleikkurin terä ja
työnnä epäkeskoistukka (kuva 7 / kohta H) tähän
asentoon, niin että kokoamisessa epäkeskotappi
sopii tarkalleen epäkeskoistukkaan. Paina terän
vapautusta (kuva 1/nro 5) alaspäin ja sitten taak-
sepäin. Paina terä laitteen runkoa päin. Pensas-
leikkurin terä työnnetään ohjaustappeihin (kuva
6 / kohta F). Päästä terän vapautus irti. Terä on
lukittunut paikalleen.
Anl_GC_CG_7_2_Li_SPK7.indb 82Anl_GC_CG_7_2_Li_SPK7.indb 82 05.09.2016 07:21:0805.09.2016 07:21:08
FIN
- 83 -
Asettaessasi ruohonleikkurin terää
paikalleen
katso taas, missä asennossa epäkeskotappi
(kuva 6 / kohta E) on.
Ruohonleikkurin terän asennuksessa voidaan
työntämällä epäkeskoistukkaa (kuva 8 / kohta K)
vasemmalle tai oikealle löytää se asento, jossa
epäkeskotappi (kuva 6 / kohta E) ja epäkesko-
istukka (kuva 8 / kohta K) sopivat yhteen. Paina
terän vapautusta (kuva 1/nro 5) alaspäin ja sitten
taaksepäin. Paina terä laitteen runkoa päin. Ruo-
honleikkurin terä työnnetään ohjaustappeihin
(kuva 6/kohta F). Päästä terän vapautus irti. Terä
on lukittunut paikalleen.
7. Puhdistus, huolto ja varaosatilaus
Ota akku pois laitteesta kaikkien toimien (esim.
työkalunvaihdon, huollon jne.) ajaksi. Liikkuvista
vaarallisista osista aiheutuu tapaturman vaara!
7.1 Puhdistus
Pidä suojalaitteet, ilmaraot ja moottorin kotelo
niin puhtaina pölystä ja liasta kuin suinki mah-
dollista. Pyyhi laite puhtaalla rievulla tai puhal-
la se puhtaaksi vähäpaineisella paineilmalla.
Suosittelemme laitteen puhdistamista heti
joka käytön jälkeen.
Puhdista laite säännöllisin väliajoin käyttäen
kosteaa riepua ja vähän saippuaa. Älä käytä
sellaisia puhdistusaineita tai liuotteita, jotka
saattavat syövyttää laitteen muoviosia. Huo-
lehdi siitä, ettei laitteen sisäpuolelle pääse
vettä. Veden tunkeutuminen sähkötyökaluun
lisää sähköiskun vaaraa.
Ennen käyttöä ja sen jälkeen leikkuri tulee
puhdistaa perusteellisesti. Pari tippaa öljyä
(esim. ompelukoneöljyä) teriin parantaa leik-
kaustehoa. Älä kuitenkaan koskaan rasvaa
teriä.
Jatkuvsti hyvälaatuisen, siistin leikkausjäljen
saamiseksi täytyy ruohonjätteet ja lika poistaa
myös ylä- ja alaterän välistä.
Varo!
Henkilö- ja esinevahinkojen välttämiseksi älä
koskaan puhdista tuotetta juoksevalla ve-
dellä eikä varsinkaan painepesurilla. Säily
akkuleikkuri kuivassa, pakkaselta suojatussa
paikassa. Säilytyspaikan tulee olla poissa
lasten ulottuvilta.
7.2 Huolto
Hyvä leikkaustuloksen saamiseksi täytyy te-
rien olla aina terävät. Ne voidaan sen vuoksi
teroittaa kovasimella. Suosittelemme eri-
tyisesti kivien tms. teriin aiheuttamien lovien
ja urien poistamista.
Laitteen sisällä ei ole muita huoltoa tarvitsevia
osia.
7.3 Varaosatilaus:
Varaosia tilatessasi anna seuraavat tiedot:
Laitteen tyyppi
Laitteen tuotenumero
Laitteen tunnusnumero
Tarvittavan varaosan varaosanumero.
Ajankohtaiset hinnat ja muut tiedot löydät osoit-
teesta www.isc-gmbh.info
8. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö
Laite on pakattu kuljetuspakkaukseen, jotta välte-
tään kuljetusvauriot. Tämä pakkaus on raaka-ai-
netta ja sitä voi siksi käyttää uudelleen tai sen voi
toimittaa kierrätyksen kautta takaisin raaka-aine-
kiertoon. Laite ja sen varusteet on valmistettu eri
materiaaleista, kuten esim. metallista ja muoveis-
ta. Vialliset laitteet eivät kuulu kotitalousjätteisiin.
Laite tulee toimittaa asianmukaiseen keräyspis-
teeseen ammattitaitoista hävittämistä varten. Jos
et tiedä, missä on tällainen keräyspiste, tiedustele
asiaa kuntasi hallinnosta.
Anl_GC_CG_7_2_Li_SPK7.indb 83Anl_GC_CG_7_2_Li_SPK7.indb 83 05.09.2016 07:21:0805.09.2016 07:21:08
FIN
- 84 -
Koskee ainoastaan EU-maita
Älä heitä sähkötyökaluja kotitalousjätteisiin!
Euroopan direktiivin 2012/19/EY loppuunkäytetyistä sähkö- ja elektronisista laitteista ja sen kansallisek-
si laiksi muuntamisen mukaan tulee käytetyt sähkötyökalut koota erikseen ja toimittaa ne ympäristöystä-
välliseen kierrätykseen.
Kierrätysvaihtoehto takaisinlähetykselle:
Sähkölaitteen omistaja on velvoitettu laitteen palauttamisen vaihtoehtona vaikuttamaan siihen, että
hänen luovuttamansa omaisuus hävitetään asianmukaisesti. Loppuun käytetty laite voidaan tätä varten
luovuttaa myös keräyspisteeseen, joka suorittaa sen käytöstäpoiston kansallisten kierrätystalous- ja
jätehuoltolakien tarkoittamalla tavalla. Tämä ei koske käytettyihin laitteisiin liitettyjä lisävarusteita ja apu-
välineitä, joissa ei ole sähköosia.
Tuotedokumentaation ja tuotteen mukana toimitettujen papereiden osittainenkin kopiointi tai muu monis-
taminen on sallittu ainoastaan iSC GmbH:n nimenomaisella luvalla.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
Anl_GC_CG_7_2_Li_SPK7.indb 84Anl_GC_CG_7_2_Li_SPK7.indb 84 05.09.2016 07:21:0805.09.2016 07:21:08
FIN
- 85 -
Asiakaspalvelutiedot
Meillä on kaikissa takuutodistuksessa mainituissa maissa päteviä asiakaspalvelusta huolehtivia kump-
paneita, joiden yhteystiedot löydät takuutodistuksesta. Heidän kauttaan voit saada kaikki asiakaspalve-
lut, kuten korjaukset, varaosien ja kulumaosien sekä tarvittavien käyttömateriaalien toimitukset.
Huomaa, että seuraaviin tämän tuotteen osiin kohdistuu käytöstä johtuvaa, luonnollista kulumista, ja että
seuraavia osia tarvitaan käyttömateriaaleina.
Laji Esimerkki
Kuluvat osat* Hiiliharjat, Akku
Käyttömateriaali / käyttöosat* Terät
Puuttuvat osat
* ei välttämättä kuulu toimitukseen!
Puutteellisuuksien tai vikojen ilmetessä pyydämme ilmoittamaan virheestä verkossa sivustoon www.
isc-gmbh.info. Ole hyvä ja anna vian tarkka kuvaus ja vastaa sen lisäksi joka tapauksessa seuraaviin
kysymyksiin:
Onko laite toiminut jo ainakin kerran, vai oliko se jo alusta lähtien viallinen?
Havaitsitko jotain erikoista ennen vian ilmenemistä (oireita ennen vikaa)?
Mikä mielestäsi on laitteessa vikana (pääasiallinen vika)?
Kuvaa tätä toimintavirhettä.
Anl_GC_CG_7_2_Li_SPK7.indb 85Anl_GC_CG_7_2_Li_SPK7.indb 85 05.09.2016 07:21:0805.09.2016 07:21:08
FIN
- 86 -
Takuutodistus
Arvoisa asiakas,
tuotteemme läpikäyvät erittäin tiukan laadunvalvontatarkastuksen. Mikäli tämä laite ei kuitenkaan toimi
moitteettomasti, valitamme tapahtunutta suuresti ja pyydämme sinua kääntymään teknisen asiakas-
palvelumme puoleen käyttäen tässä takuukortissa annettua osoitetta. Selvitämme asian mielellämme
myös puhelimitse allaolevan palvelunumeron kautta. Takuuvaateiden esittämistä koskevat seuraavat
määräykset:
1. Nämä takuuehdot koskevat ainoastaan kuluttajia, ts. luonnollisia henkilöitä, jotka eivät käytä tätä
tuotetta sen enempää pienteollisessa kuin muussakaan itsenäisessä ammatinharjoituksessa. Nämä
takuuehdot säätelevät täydentäviä takuusuorituksia, jotka allamainittu valmistaja lupaa uusien
laitteidensa ostajille lakimääräisen takuun lisäksi. Ne eivät vaikuta lakimääräisiin takuusuoritus-
vaateisiisi millään tavalla. Takuumme on sinulle maksuton.
2. Takuusuoritus kattaa ainoastaan sellaiset hankkimasi allamainitun valmistajan uuden laitteen
puutteellisuudet, jotka todistettavasti aiheutuvat materiaali- tai valmistusvirheistä, ja se on rajattu
valintamme mukaan ainoastaan näiden laitteen vikojen korjaamiseen tai laitteen korvaamiseen uu-
della.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu käytettäväksi pienteollisuus-, käsi-
työläis- tai ammattitarkoituksiin. Takuusopimusta ei siksi synny, jos laitetta on takuun kestoaikana
käytetty pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai siihen on kohdistunut näihin verrat-
tavissa oleva rasitus.
3. Antamamme takuu ei kata näitä vaurioita:
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat asennusohjeen noudattamatta jättämisestä tai asi-
antuntemattomasta asennuksesta, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä (kuten esim. liitäntä
väärään verkkojännitteeseen tai virtalajiin) tai huolto- ja turvallisuusmääräysten laiminlyönnistä tai
laitteen altistamista epänormaaleille ympäristöolosuhteille tai puutteellisesta hoidosta ja huollosta.
- laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat määräysten vastaisesta tai virheellisestä käytöstä
(esim. laitteen ylikuormitus tai hyväksymättömien liitostyökalujen tai varusteiden käyttö), vieraiden
esineiden tunkeutumisesta laitteeseen (esim. hiekka, kivet tai pöly, kuljetusvauriot), väkivoiman käy-
töstä tai ulkopuolisista tekijöistä (esim. putoamisesta aiheutuneet vahingot).
- laitteessa tai sen osissa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat käytöstä johtuvasta, tavanomaisesta
tai muuten tavallisesta kulumisesta.
4. Takuuajan kesto on 24 kuukautta ja se alkaa laitteen ostopäivästä. Takuuvaateet tulee esittää en-
nen takuuajan päättymistä kahden viikon kuluessa siitä, kun olet havainnut vian. Takuuvaateiden
esittäminen takuuajan päätyttyä ei ole mahdollista. Laitteen korjaus tai vaihto ei johda takuuajan
pitenemiseen tai laitteen tai siihen mahdollisesti asennettujen varaosien takuuajan alkamiseen uu-
delleen alusta. Tämä koskee myös paikan päällä suoritettuja palveluja.
5. Viallista laitetta koskevat takuuvaateet tulee esittää osoitteella: www.isc-gmbh.info. Pidä uuden
laitteesi ostotosite tai muu ostonäyttö valmiina. Ilman vastaavia tositteita tai tyyppikilpeä meille lähe-
tettyjen laitteiden osalta takuuvaateet on suljettu pois, koska mahdollisuudet laitteen tunnistamiseen
puuttuvat. Mikäli takuumme kattaa laitteen vian, asiakkaalle toimitetaan korjattu tai uusi laite viipy-
mättä.
Tietysti korjaamme mielellämme korvausta vastaan myös sellaiset laitteiden viat, jotka eivät kuulu tai
eivät enää kuulu takuumme piiriin. Lähetä tätä varten laite teknisen asiakaspalvelumme osoitteeseen.
Kuluvien osien, käyttöosien ja puuttuvien osien suhteen viittaamme tämän takuun rajoituksiin, jotka on
selostettu tämän käyttöohjeen asiakaspalvelutiedoissa.
Anl_GC_CG_7_2_Li_SPK7.indb 86Anl_GC_CG_7_2_Li_SPK7.indb 86 05.09.2016 07:21:0805.09.2016 07:21:08
/