Bosch POF 1300 ACE Omistajan opas

Brändi
Bosch
Kategoria
toys & accessories
Malli
POF 1300 ACE
Tyyppi
Omistajan opas
Suomi - 1
Laitteen osien numerointi viittaa grafiikkasivussa
olevaan laitteen kuvaan.
1 Jyrsintäsyvyyden hienosäädön kiertonuppi
(POF 1300 ACE)
2 Jyrsintäsyvyyden hienosäädön asteikko
(POF 1300 ACE)
3 Kiristysvipu
4 Kahva, vasen
5 Jyrsintäsyvyyden karkeasäädön asteikko
6 Syvyydenrajoitin
7 Liuku indeksimerkillä
8 Syvyydenrajoittimen siipiruuvi
9 Suojavaippa
10 Kopiohylsyn vapautusvipu
11 Porrasvaste
12 Pohjalevy
13 Liukutalla
14 Jyrsinterä*
15 Lastunsuojus
16 Ohjaintankojen kiinnitysruuvi
17 Kiristysleukaistukalla varustettu
kytkinmutteri
18 Karan lukituspainike
19 Kahva, oikea (käynnistyskytkimellä 23)
20 Käynnistysvarmistin
21 Porrasvasteen ruuvit (POF 1100 AE)
22 Kierrosluvun säätöpyörä
23 Käynnistyskytkin
24 Nollapistetasauksen merkki
25 Kiintoavain
26 Pyälletyt ruuvit (2 x)
27 Imuadapteri*
28 Imuletku Ø 35 mm*
29 Kopiohylsy*
30 Suuntaisohjain
31 Ohjaintanko (2 x)
32 Keskitystappi
33 Keskitystapin siipiruuvi
34 Kaariohjain*
35 Ympyräjyrsin/ohjainkiskoadapteri**
36 Ympyräjyrsimen kahva**
37 Kiinnitysruuvi ”Ympyräjyrsimen
karkeasäätö” (2 x)*
38 Kiinnitysruuvi
”Ympyräjyrsimen hienosäätö” (1 x)*
39 Ympyräjyrsimen hienosäätö*
40 Keskitysruuvi**
41 Välilevy (kuuluu sarjaan ”Ympyräjyrsin
2 609 200 143”)**
42 Ohjainkisko**
** Lisälaite, voidaan käyttää vain erillisen suuntaisohjaimen
3 607 000 606 kanssa.
* Käyttöohjeissa kuvatut lisätarvikkeet eivät
välttämättä sisälly toimitukseen!
Tekniset tiedot
Yläjyrsin POF 1100 AE POF 1300 ACE
Tilausnumero 0 603 26A 0.. 0 603 26C 7..
Ottoteho* [W] 1 100 1 300
Antoteho [W] 550 650
Tyhjäkäyntikierrosluku [min
-1
] 11 000 28 000 11 000 28 000
Vakioelektroniikka
Kierrosluvun esivalinta
Pölynimu
Työkalunpidin [mm] 6/8
1/4"
6/8
1/4"
Jyrsinkorin liike [mm] 55 55
Paino ilman verkkojohtoa, n. [kg] 3,0 3,0
Suojausluokka / II / II
Ota huomioon koneesi tilausnumero. Yksittäisten koneiden kauppanimitys saattaa vaihdella.
* Tiedot koskevat 230/240 V nimellisjännitettä [U]. Alemmalla jännitteellä ja maakohtaisissa versioissa saattavat tiedot
vaihdella.
Koneen osat
1 609 929 F23 - Buch Seite 1 Montag, 19. April 2004 8:27 08
76 • 1 609 929 F23 • 04.04
Suomi - 2
Laite on tarkoitettu urien, reunojen, profiilien ja
pitkittäisreikien jyrsintään sekä kopiojyrsintään
puuhun, muoviin ja kevytrakennusaineisiin tuke-
valla alustalla.
Alennetulla kierrosluvulla ja vastaavilla jyrsinte-
rillä voidaan työstää myös ei-rautametallia.
Vaaraton työskentely laitteella
on mahdollinen ainoastaan
luettuasi huolellisesti käyttö- ja
turvaohjeet, sekä seuraamalla
ohjeita tarkasti. Lisäksi tulee
noudattaa oheen liitetyn vihko-
sen yleisiä turvaohjeita. Ennen ensimmäistä
käyttöä sinun tulisi saada käytännön opas-
tusta.
Käytä suojalaseja ja kuulosuojaimia.
Käytä tukevia jalkineita.
Suojaa pitkät hiukset hiusverkolla. Työsken-
tele vain hyvin istuvissa vaatteissa.
Jos verkkojohto vahingoittuu tai katkeaa työn
aikana ei johtoa saa koskettaa, vaan pisto-
tulppa on välittömästi irrotettava pistorasiasta.
Älä koskaan käytä laitetta, jos verkkojohto on
viallinen.
Liitä laitteet, joita käytetään ulkona, vikavirta-
suojakytkimen (FI) kautta, jonka laukaisuvirta
on korkeintaan 30 mA. Älä käytä laitetta sa-
teessa tai kosteudessa.
Tarkista aina, että verkkojohto kulkee ko-
neesta poispäin.
Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa ole-
vien syöttöjohtojen paikallistamiseksi, tai
käänny paikallisen jakeluyhtiön puoleen.
Kosketus sähköjohtoon saattaa johtaa tulipa-
loon ja sähköiskuun. Kaasuputken vahingoit-
taminen saattaa johtaa räjähdykseen. Vesijoh-
toon tunkeutuminen aiheuttaa aineellista va-
hinkoa tai saattaa johtaa sähköiskuun.
Tartu sähkötyökaluun ainoastaan eriste-
tyistä kahvoista, jos työkalu saattaa osua
piilossa olevaan johtoon tai omaan verkko-
johtoon.
Kosketus jännitteisen johdon kanssa saattaa
tehdä koneen metalliosat jännitteisiksi ja ai-
kaansaada sähköiskun.
Pidä työskentelyn aikana aina konetta kaksin
käsin ja seiso tukevasti.
Varmista työkappale. Kiinnityslaitteilla tai
ruuvipenkissä kiinnitetty työkappale pysyy tu-
kevammin paikoillaan, kuin kädessä pidettynä.
Vie vain käynnissä oleva kone työkappaletta
vasten.
Tarkista ennen käyttöönottoa, että jyrsintyö-
kalu on tukevasti paikallaan.
Älä koskaan jyrsi metalliesineitä, nauloja tai
ruuveja.
Pidä kädet loitolla pyörivästä jyrsinterästä.
Vie kone työn päätyttyä ylempään lähtöasen-
toon painamalla kiristysvipua ja pysäytä se.
Pysäytä aina kone, ennen kuin asetat sen pois
käsistäsi ja odota, että koneen pyörintä lakkaa.
Suojaa työkalu iskuilta ja kolhuilta.
Älä koskaan anna lapsille lupaa käyttää ko-
netta.
Bosch takaa laitteen moitteettoman toiminnan
ainoastaan, jos käytetään tälle laitteelle tarkoi-
tettuja alkuperäisiä varaosia.
Jyrsinterän valinta
Eri työstöjä ja käyttötarkoituksia varten löytyy jyr-
sinteriä mitä erilaisimmissa muodoissa ja laa-
duissa:
Suurtehopikateräksestä (HSS) tehdyt jyrsintä-
työkalut soveltuvat pehmeiden eineiden, kuten
havupuun ja muovin työstön.
Jyrsintätyökalut, joissa on kovametallileik-
kuuterät (HM) soveltuvat erityisesti koville ja hio-
ville aineille, kuten lehtipuu ja alumiini.
Käytä vain jyrsinteriä, joiden sallittu
kierrosluku on vähintään yhtä suuri
kuin laitteen suurin tyhjäkäyntikierros-
luku.
Jyrsinterän varren halkaisijan tulee vas-
tata työkalunpitimen (kiristysleukaistu-
kan) ilmoitettua halkaisijaa.
Saat kattavan Bosch-lisätarvikeohjelman alkupe-
räisiä jyrsintätyökaluja alan liikkeistä.
Jyrsinterän asennus (katso kuvaa )
Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia
laitteeseen kohdistuvia töitä.
Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa jyr-
sinteriä asennettaessa ja vaihdettaessa.
Käännä lastunsuojus 15 alas.
Asianmukainen käyttö
Työturvallisuus
Jyrsintätyökalun asennus
A
1 609 929 F23 - Buch Seite 2 Montag, 19. April 2004 8:27 08
77 • 1 609 929 F23 • 04.04
Suomi - 3
Paina karan lukituspainiketta 18 ja pidä se pai-
nettuna. Kierrä tarvittaessa karaa käsin, kunnes
se lukkiutuu.
Käytä lukituspainiketta ainoastaan koneen
seistessä.
Aseta jyrsinterä paikoilleen. Jyrsimen varsi täytyy
työntää vähintään 20 mm (varren pituus) piti-
meen.
Kiristä kytkinmutteri 17 kiintoavaimella 25 (avain-
väli 19). Päästä irti karan lukituspainike 18.
Käännä lastunsuojus 15 ylös.
Älä koskaan kiristä kiristysleukaistuk-
kaa muttereineen, kun siinä ei ole jyrsin-
terää.
Työssä syntyvä pöly saattaa olla terveydelle
haitallinen, palava tai räjähdysaltis. Sopivat
suojatoimenpiteet ovat välttämättömät.
Esimerkiksi: Monia pölyjä pidetään karsino-
geenisina. Käytä soveltuvaa pölyn-/lastun-
imua ja pölynsuojanaamaria.
Kevytmetallipöly voi syttyä palamaan tai räjäh-
tää. Pidä aina työpaikka puhtaana, sillä aine-
sekoitukset ovat erityisen vaarallisia.
Imuadapterin asennus
(katso kuvaa )
Paina yhteen lastunsuojus 15 pohjalevyn pidik-
keen kohdalla ja poista se.
Kiinnitä imuadapteri 27 molempia pyällettyjä ruu-
veja 26 käyttäen pohjalevyyn 12 ja liitä pölyn-
imuri imuletkun 28 (lisätarvike) kautta.
Kiinnitä imuadapterin asennuksessa
huomiota sen oikeaan asentoon!
35-mm-Ø-imuletku 28 voidaan liittää suoraan
imuadapteriin poistoimua varten.
Jotta aina voitaisiin taata paras mahdollinen las-
tujen poistoimu, tulee imuadapteri 27 puhdistaa
säännöllisesti.
Laite voidaan liittää suoraan kaukokäynnistimellä
varustetun Bosch-yleisimurin pistorasiaan. Pö-
lynimuri käynnistyy automaattisesti konetta käyn-
nistettäessä.
Pölynimurin tulee soveltua työstettävälle mate-
riaalille.
Käytä erikoisimuria imemään terveydelle poikke-
uksellisen vaarallista, syöpää aiheuttavaa, kui-
vaa pölyä.
Tarkista verkkojännite: Virtalähteen jännitteen
täytyy olla sama, kuin mallikilpeen merkitty.
230 V-merkittyjä laitteita voidaan käyttää myös
220 V verkoissa.
Käynnistys ja pysäytys
Käynnistä laite painamalla ensin käynnistysvar-
mistinta 20 ja sen jälkeen käynnistyskytkintä 23
ja pitämällä se painettuna.
POF 1300 ACE: Lamppu valaisee jyrsintäalu-
etta.
Pysäytä laite irrottamalla ote käynnistyskytki-
mestä 23.
POF 1300 ACE: Lamppu sammuu hitaasti.
Kierrosluvun esivalinta
Voit asettaa tarvittavan kierrosluvun säätöpyö-
rällä 22 (myös käytön aikana).
1 2 = alhainen kierrosluku
3 4 = keskisuuri kierrosluku
5 6 = suuri kierrosluku
Tarvittava kierrosluku on riippuvainen materiaa-
lista ja se voidaan parhaiten määritellä kokeile-
malla.
Jos käytät konetta pitkään pienellä kierrosluvulla,
tulee sinun välillä jäähdyttää se käyttämällä sitä
n. 3 minuuttia täydellä kierrosluvulla kuormitta-
mattomana.
Kierroslukutaulukko
Taulukossa olevat arvot ovat ohjearvoja. Tarvit-
tava kierrosluku on riippuvainen työstettävästä
materiaalista ja työn asettamista ehdoista, se tu-
lee määrittää käytännön kokein.
Pölynimu ja lastunpoisto
B
Käyttöönotto
Materiaali Jyrsinterän Ø Kierrosluku-
portaat
Kova puu 4 10 mm 5–6
(Pyökki) 12 20 mm 3–4
22 40 mm 1–2
Pehmeä puu 4 10 mm 5–6
(Mänty) 12 20 mm 3–6
22 40 mm 1–3
Lastulevyt 4 10 mm 3–6
12 20 mm 2–4
22 40 mm 1–3
Muovit 4 15 mm 2–3
16 40 mm 1–2
Alumiini 4 15 mm 1–2
16 40 mm 1
1 609 929 F23 - Buch Seite 3 Montag, 19. April 2004 8:27 08
78 • 1 609 929 F23 • 04.04
Suomi - 4
Vakioelektroniikka (POF 1300 ACE)
Vakioelektroniikka pitää kierrosluvun lähes va-
kiona tyhjäkäynnissä ja kuormalla ja takaa täten
tasaisen työtehon.
Jyrsintäsyvyyttä voidaan työstä riippuen asettaa
suoritettavaksi useissa portaissa.
Jyrsintäsyvyyden asetus saadaan suo-
rittaa ainoastaan laitteen ollessa pois-
kytkettynä.
Jyrsintäsyvyyden karkeasäätö
Aseta kone työstettävälle työkappaleelle.
POF 1300 ACE: Aseta hienosäätövara keskelle
hienosäädöllä 1, kiertämällä hienosäädön säätö-
nuppia, kunnes koneen takana olevat merkit 24
asettuvat vastakkain osoitetulla tavalla.
Kierrä seuraavaksi asteikko 2 arvoon ”0”
(katso kuvaa ).
Aseta porrasvaste 11 pienimpään portaaseen;
vaste lukkiutuu tuntuvasti.
POF 1100 AE: Kierrä porrasvasteen 21 ruuvit
puoliksi sisään tai ulos.
Aseta porrasvaste 11 pienimpään portaaseen;
vaste lukkiutuu tuntuvasti. Jos haluat hienosää-
tää jyrsintäsyvyyttä, tulee sinun valita yksi kol-
mesta portaasta, joka on varustettu ruuvilla 21.
POF 1100 AE/POF 1300 ACE:
Avaa siipiruuvi 8 niin, että syvyydenrajoitin 6
liikkuu vapaasti.
Höllää kiristysvipua 3, kiertämällä sitä myötä-
päivään, paina konetta hitaasti alaspäin, kun-
nes jyrsinterä koskettaa työkappaleen pintaa.
Lukitse laite kiertämällä kiristysvipua 3 vasta-
päivään.
– Paina syvyydenrajoitinta 6 alaspäin, kunnes
se koskettaa porrasvastetta 11. Paina liukua 7
alaspäin ja aseta se nollaan ”0”.
Aseta syvyydenrajoitin 6 halutulle jyrsintäsy-
vyydelle ja kiristä siipiruuvi 8. Tällöin on tär-
keää, että liukua 7 ei enää säädetä.
Höllää kiristysvipua 3 ja vi kone takaisin ylä-
asentoon.
Jyrsintäsyvyyden suoritettu karkeasäätö tulisi
tarkistaa käytännön kokeella ja tarvittaessa kor-
jata.
Jyrsintäsyvyyden hienosäätö
(POF 1300 ACE)
Koejyrsinnän jälkeen voidaan hienosäätö 1 (1 ja-
koviiva = 0,1 mm/1 kierros = 2,0 mm) säätää li-
sää. Suurin mahdollinen säätö on yhtensä n. +/–
8 mm.
Esimerkki: Palauta kone yläasentoon ja mittaa
jyrsityn uran syvyys (nimellinen = 10 mm; todelli-
nen 9,8 mm).
Nosta konetta ja asenna liukutalla 13 alle niin,
että konetta voidaan laskea vapaasti alas jyr-
sinterän koskettamatta työkappaletta.
Paina taas konetta alas, kunnes syvyydenra-
joitin 6 koskettaa porrasvastetta 11.
Säädä seuraavaksi asteikko 2 arvoon ”0”, ellei
se jo ole siinä.
Avaa siipiruuvi 8.
Säädä jyrsintäsyvyys hienosäädöllä 1 0,2 mm/
2 jakoviivaa (= ohje- ja todellisen arvon ero)
myötäpäivään.
Kiristä siipiruuvi 8 uudelleen.
Siirrä kone takaisin ylä-asentoon ja tarkista
taas jyrsintäsyvyys kokeilemalla uudelleen.
Jyrsintäsyvyyden asetuksen jälkeen ei syvyyden-
rajoittimessa sijaitsevaa indeksimerkkiä 7 enää
tulisi muuttaa, jotta aina voitaisiin lukea kulloinkin
asetettu jyrsintäsyvyys asteikolta 5.
Jyrsintäsyvyyden hienosäätö
(POF 1100 AE)
Porrasvasteella 11 voidaan asettaa jopa kolme
eri jyrsintäsyvyyttä. Asetus tehdään edellä selos-
tetulla tavalla, sillä poikkeuksella, että porrasvas-
teen 21 ruuveja kiertämällä voidaan muuttaa
vasteiden välinen korkeusero.
Porrasvasteen käyttö
a) Jakaminen useampaan työvaiheisiin
Jyrsintäsyvyyden ollessa suuri, on suositeltavaa
suorittaa jyrsintä useassa työvaiheessa käyttäen
pienempää lastunirrotusta. Porrasvasteen 11
avulla voidaan jyrsintä jakaa useampaan vaihee-
seen.
Aseta haluttu jyrsintäsyvyys porrasvasteen sy-
vimpään portaaseen. Tämän jälkeen valitaan en-
simmäisille jyrsinnöille korkeammat portaat.
b) Erilaisten jyrsintäsyvyyksien asetus
Jos työkappaleen työstössä tarvitaan useita eri-
laisia jyrsintäsyvyyksiä, voidaan myös nämä
asettaa porrasvasteen 11 avulla.
Jyrsintäsyvyyden asetus
C
1 609 929 F23 - Buch Seite 4 Montag, 19. April 2004 8:27 08
79 • 1 609 929 F23 • 04.04
Suomi - 5
Jyrsintäsuunta
Jyrsinnän tulee aina
tapahtua jyrsinterän
kiertosuuntaa vas-
ten (vastajyrsintä).
Jyrsittäessä jyrsinte-
rän kiertosuuntaan
(myötäjyrsintä),
saattaa yläjyrsin riis-
täytyä käyttäjän kä-
sistä.
Jyrsintä
Aseta jyrsintäsyvyys edellä selostetulla tavalla.
Aseta kone työkappaleen päälle ja käynnistä se.
Höllää kiristysvipua 3 kiertämällä sitä myötäpäi-
vään ja paina konetta hitaasti alaspäin, kunnes
se tukee syvyydenrajoittimeen 6. Lukitse laite
kiertämällä kiristysvipua 3 vastapäivään. Suorita
jyrsintä tasaista syöttöä käyttäen.
Siirrä jyrsinnän jälkeen kone yläasentoon ja py-
säytä se.
Jyrsintä kopiohylsyn kanssa
Kopiohylsyn 29 avulla voidaan siirtää muotoja
piirustuksista tai mallineista työkappaleeseen.
Kopiohylsyn 29 asennus (katso kuvaa )
Asenna kopiohylsy 29 liukutallan 13 alapuolelle
käyttämällä lukitusvipua 10. Ohjausnokkien tulee
tällöin lukkiutua tuntuvasti kopiohylsyn aukkoihin.
Jyrsintä (katso kuvaa )
Valitse jyrsinterä, jonka Ø on pienempi
kuin kopiohylsyn sisä-Ø.
Aseta laitteen kopiohylsy 29 mallinetta vasten.
Höllää kiristysvipua 3, kiertämällä sitä myötäpäi-
vään ja paina konetta hitaasti alaspäin, kunnes
asetettu jyrsintäsyvyys on saavutettu.
Kuljeta kone kopiohylsyineen sivuttain kevyesti
painaen mallinetta pitkin.
Ohje: Kopiohylsyn ulkonevan korkeuden takia,
tulee mallineen olla vähintään 8 mm paksu.
Jyrsintä ohjainlistaa käyttäen
(katso kuvaa )
Kiinnitä sopiva ohjainlista kiinnityslaitteella (ruu-
vipuristimella) työkappaleeseen.
Ohjaa liukutallan tasattu sivu ohjainlistaa pitkin.
Ota huomioon syöttösuunnan suhteen:
Jotta koneen ”karkaaminen” ohjainlistasta
estettäisiin on tärkeää, että kone ohjataan
osoitetulla tavalla.
Reuna- tai muotojyrsintä
Reuna- tai muotojyrsinnässä ilman suuntaisoh-
jainta tulee jyrsintätyökalu varustaa ohjaintapilla
tai kuulalaakerilla.
Kuljeta kone sivuttain työkappaleeseen ja jyrsi,
kunnes jyrsintätyökalun ohjaintappi tai kuulalaa-
keri nojaa työstettävän kappaleen reunaan. Kul-
jeta konetta kaksin käsin pitkin työkappaleen reu-
naa, huomioiden kohtisuoraa asentoa. Liian voi-
makas paine saattaa vaurioittaa työkappaleen
reunaa.
Jyrsintä suuntaisohjainta käyttäen
(Lisätarvikkeet katso kuvat + )
Työnnä suuntaisohjain 30 ohjaintankoineen 31
pohjalevyyn 12 ja kiristä se tarvittavaa mittaa
vastaavaan kohtaan siipiruuveilla 16.
Kuljeta kone tasaisella syötöllä ja suuntaisoh-
jainta 30 sivuttain painaen pitkin työkappaleen
reunaa.
Ympyräkaarien jyrsintä
(katso kuvat + )
Käännä suuntaisohjain 30 (vastepinnat osoitta-
vat ylöspäin) ja työnnä se ohjaintankoineen poh-
jalevyyn 12. Kierrä keskitystappi 32 siipiruu-
villa 33 suuntaisohjaimen reiän läpi.
Paina keskitystappi ympyräkaaren merkittyyn
keskipisteeseen ja kuljeta konetta tasaisesti syöt-
täen työkappaleen pinnassa.
Jyrsintä kaariohjaimella
(katso kuvat + )
Työnnä suuntaisohjain 30 ohjaintankoineen 31
pohjalevyyn 12. Kiinnitä kaariohjain asennettuine
ohjainrullineen 34 suuntaisohjaimeen 30.
Kuljeta kone kevyesti sivuttain painaen pitkin työ-
kappaleen reunaa.
Työskentelyohjeita
D
E
F
G
H
I K
L
M
1 609 929 F23 - Buch Seite 5 Montag, 19. April 2004 8:27 08
80 • 1 609 929 F23 • 04.04
Suomi - 6
Jyrsintä ympyräjyrsimen kanssa
(Lisätarvikkeet katso kuvaa )
Ympyränmuotoisiin jyrsintätöihin tulee käyttää
ympyräjyrsintä/ohjainkiskoadapteria 35 (lisätar-
vike).
Asenna ympyräjyrsin kuvan osoittamalla tavalla.
Kierrä ruuvi 40 kierteeseen. Aseta ruuvin kärki
jyrsittävän ympyräkaaren keskipisteeseen ja tar-
kista, että se kiinnittyy työkappaleen pintaan.
Aseta halutun kaaren säde karkeasti siirtämällä
ympyräjyrsintä ja kiristämällä kiinnitysruuvit 37
ja 38.
Hienosäädöllä 39 voidaan ympyräjyrsin jälkisää-
tää siipiruuvin 37 avaamisen jälkeen (1 jako-
väli = 0,1 mm/1 kierros = 2,0 mm).
Ohjaa konetta työkappaleen yli oikeaa kahvaa 19
ja lisäkahvaa 36 käyttäen.
Jyrsintä ohjainkiskon kanssa
(Lisätarvikkeet katso kuvaa )
Työskenneltäessä ohjainkiskon 42 kanssa tarvi-
taan aina ohjainadapteria 35 (lisätarvike).
Ohjainkiskon 42 (lisätarvike) avulla voidaan suo-
rittaa suoraviivaisia jyrsintöjä.
Tällöin on aina käytettävä välilevyä 41 (lisätar-
vike) korkeuseron tasoittamiseksi.
Asenne ohjainkiskoadapteri 35 ohjaintankoi-
neen 31.
Aseta ohjainkisko työkappaleen päälle ja kiinnitä
se sopivin kiinnityslaittein (esim. ruuvipuristi-
milla).
Aseta kone ohjainkiskoadaptereineen 35 ohjain-
kiskolle.
Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaik-
kia laitteeseen kohdistuvia töitä.
Pidä aina laite ja tuuletusaukot puhtaina
voidaksesi työskennellä hyvin ja turvalli-
sesti.
Tämä laite on suunniteltu, valmistettu ja testattu
erittäin huolellisesti. Mikäli siinä siitä huolimatta il-
menee jokin vika, anna vain Bosch-huoltoliikkeen
suorittaa tarvittavat korjaukset.
Ilmoita ehdottomasti laitteen 10-numeroinen
tilausnumero kaikissa kyselyissä ja varaosatila-
uksissa!
Raaka-aineen uusiokäyttö jätehuollon ase-
masta
Laite, tarvikkeet ja pakkaus tulisi hävittää ympä-
ristöystävällisesti toimittamalla ne kierrätykseen.
Nämä käyttöohjeet on valmistettu kloorittomasti
valkaistusta uusiopaperista.
Lajipuhdasta kierrättämistä varten muoviosissa
on merkinnät.
Mitta-arvot määritetty EN 60 745 mukaan.
Laitteen tyypillinen A-painotettu äänen painetaso
on: Äänen painetaso 95 dB (A); äänen tehotaso
106 dB (A). Mittausepävarmuus K = 3 dB.
Käytä kuulosuojaimia!
Tyypillisesti käsivarren tärinä on alle 2,5 m/s
2
.
Räjähdyspiirustuksia ja tietoja varaosista löy-
dät osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21A
01510 Vantaa
................................................... +358 (0)9 / 43 59 - 91
Faksi
............................................. +358 (0)9 / 8 70 23 18
Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että
tämä tuote on alla lueteltujen standardien ja stan-
dardoimisasiakirjojen vaatimusten mukainen
EN 60 745 seuraavien direktiivien määräysten
mukaisesti: 89/336/ETY, 98/37/EY.
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge
Pidätämme oikeuden muutoksiin
Huolto ja puhdistus
N
O
Ympäristönsuojelu
Melu-/tärinätieto
Huolto ja asiakasneuvonta
Yhdenmukaisuusvakuutus
1 609 929 F23 - Buch Seite 6 Montag, 19. April 2004 8:27 08
81 • 1 609 929 F23 • 04.04
/

Tämä käsikirja soveltuu myös