One For All SIMPLE 2 Omistajan opas

Brändi
One For All
Kategoria
remote controls
Malli
SIMPLE 2
Tyyppi
Omistajan opas
WWW.ONEFORALL.COM 3
AAA
A
A
A
Is your device brand listed? (see page 4).
Ist Ihre Gerätemarke aufgelistet? (siehe Seite 9).
La marque de votre appareil figure-t-elle dans la liste? (voir page 14).
¿Aparece la marca de su dispositivo en la lista? (consulte la página 19).
La marca del dispositivo è presente nell'elenco? (vedere pagina 24).
A marca do seu dispositivo é apresentada na lista? (consulte a página 29).
Wordt uw merk apparaat vermeld? (Zie pagina 34).
Készülékének márkaneve szerepel a listán? (lásd: 39. oldal).
czy Twoje urządzenie znajduje się na liście marek? (patrz str. 44).
Nachází se značka vašeho zařízení v seznamu?(viz strana 49).
er din enheds mærke angivet? (se side 54).
Er enheten din på listen? (se side 59).
Finns din enhet med i listan? (se sidan 64).
Onko laitteesi luettelossa? (katso sivu 69).
Είναι η μάρκα της συσκευής σας καταχωρημένη; (βλ. σελίδα 74).
марка вашего устройства есть в списке? (см. стр. 79).
Cihazınızın markası listede yer alıyor mu? (bkz. sayfa 84).
Включено ли е вашето устройство в списъка на марките? (виж стр. 89).
Marca dispozitivului dvs. se regăseşte în listă? (consultaţi pagina 94).
nachádza sa značka vášho zariadenia v zozname? (pozrite si stranu 99).
Je li marka vašeg uređaja navedena? (pogledajte stranicu 104).
2
3
Norsk
Svensk
Suomi
ÏËÓÈο
Русский
Türkçe
Български
Română
Slovenský
Hrvatski
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
Português
Nederlands
Magyar
Polski
Česky
Dansk
URC-6420_21t_RDN-4300611:Simple_base_10x22 30-06-11 17:15 Pagina 3
WWW.ONEFORALL.COM 69
Suomi
1) Valitse oma alueesi (katso kuva sivulla 2).
Jos asut muualla kuin Iso-Britanniassa, Irlannissa, Saksassa, Ranskassa,
Espanjassatai Italiassa, säätimen tulee olla asennossa "INT".
2) Aseta paristot kauko-ohjaimeen. Valitsemasi alue tulee
käyttöön.
3) Onko laitteesi luettelossa?
KYLLÄ Muista laitteeseesi liittyvä NUMERO (kuten Canal
Digital
= 1) ja toimi ONE FOR ALL SimpleSet -
ohjeiden mukaan (sivu 70).
EI tee automaattinen haku (sivu 71).
Suomi
Canal Digital
Foxtel
Humax
Meo/ZON
Multichoice
SKY
Topfield
UPC/Cablecom
Viasat
Ziggo
Digital TV Receiver
Grundig
JVC
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Thomson
Toshiba
TV perustoiminnot
Satellite, Cable, Set-Top-Box, Freeview and all Sky
INT
URC-6420_21t_RDN-4300611:Simple_base_10x22 30-06-11 17:21 Pagina 69
Canal Digital
A
c
e
r
A
c
er
A
c
e
r
A
c
er
Canal Digital
70 WWW.ONEFORALL.COM
ONE FOR ALL SimpleSet
V
oit ottaa käyttöön yleisimmissä laitteissa muuta-
m
assa minuutissa. Etsi laitteeseesi liittyvä NUMEROP-
AINIKE (sivu 69) ja toimi vaiheiden A–B mukaan.
EI KÄYTÖSSÄ
Pidä alhaalla laitteeseesi liittyvää NUMER
OPAINIKETTA esim. Canal Digital =
(katso sivu 69), kunnes laitteen virta kat-
keaa. (Tämä voi kestää noin 40 sekuntia)
VALMIS
!
A
B
P
i
d
ä
a
lha
a
lla
v
i
hr
e
ä
ä
j
a
ke
l
-
t
a
i
st
a
p
a
i
ni
ke
t
t
a
3
se
ku
nt
i
a
.
suuntaa
laitteeseen
KÄYTÖSSÄ
L
ED-merkkivalo
vilkkuu kahdesti.
Vapauta NUMEROPAINI-
KE heti, kun laitteen
virta katkeaa.
D
i
g
i
t
a
a
l
i
n
e
n
v
a
s
t
a
a
n
o
t
i
n
Satelliitti- tai
k
aapelivastaan-
o
tin, digisovitin,
F
reeview ja Sky
Jos laitteen virta ei katkea
Tee automaattinen haku sivun 71 ohjeiden mukaan.
Jos laite ei käynnisty uudelleen
Kytke laitteen virta manuaalisesti (tai laitteen omalla kauko-ohjaimella) ja toista
SimpleSet-käyttöönotto. Muista vapauttaa laitteeseesi liittyvä NUMEROPAINIKE heti,
kun laitteen virta katkeaa.
Jos ONE FOR ALL ei toimi oikein
Toinen määritys saattaa sopia laitteelle paremmin. Toista SimpleSet-käyttöönotto.
Jos et vieläkään onnistu, tee automaattinen haku.
Varmista, että laite on käynnissä (ei valmiustilassa).
URC-6420_21t_RDN-4300611:Simple_base_10x22 30-06-11 17:21 Pagina 70
WWW.ONEFORALL.COM 71
A
c
e
r
A
c
er
A
c
e
r
A
c
e
r
P
i
d
ä
a
l
h
a
a
l
l
a
v
i
h
r
e
ä
ä
j
a
ke
l
t
a
i
s
t
a
p
a
i
n
i
ke
t
t
a
3
s
e
ku
n
t
i
a
.
P
a
i
na
j
a
v
a
p
a
u
t
a
O
K.
Kauko-ohjain lähettää erilaisen
VIRTASIGNAALIN (automaattisesti
3 sekunnin välein) kaikille laitteeseen
tallennetuille laitemalleille.
Paina OK-painiketta ja
vapauta se heti, kun l
aitteen virta katkeaa
(3 sekunnin kuluessa).
VALMIS !
EI KÄYS
KÄYTÖSSÄ
L
ED-merkkivalo
vilkkuu kahdesti.
LED-merkkivalo
v
ilkkuu kahdesti.
V
armista, että laite on käynnissä
(ei valmiustilassa).
Jos laitteen virta katkeaa, mutta laite ei käynnisty uudelleen
Olet ehkä painanut OK-painiketta (asetuksien tallentamiseksi) liian myöhään.
1) Kytke laitteen virta manuaalisesti (tai laitteen omalla kauko-ohjaimella).
2) Pidä alhaalla vihreää ja keltaista painiketta noin 3 sekun-
tia. LED-merkkivalo vilkkuu kahdesti (TV perustoiminnot = pidä
punaista ja sinistä painiketta alhaalla 3 sekuntia).
3) Osoita ONE FOR ALL -kauko-ohjaimella laitetta ja paina kana-
vapainiketta (useita kertoja), kunnes laitteen virta katkeaa.
4) Paina OK-painiketta, kun laitteen virta katkeaa.
Jos tämä ei onnistu, toista automaattinen haku. Muista painaa
OK-painiketta heti, kun laitteen virta katkeaa, jotta asetukset
tallentuvat.
Jos ONE FOR ALL ei toimi oikein
Toinen määritys saattaa sopia laitteelle paremmin. Toista automaattinen haku.
Jos automaattinen haku ei onnistu
Käytä kopiointitoimintoa.
A
u
to
m
aattin
en
h
ak
u
O
ta
yttö
ö
n
l
a
i
tte
i
s
s
a
,
jo
i
ta
S
i
m
p
l
e
S
e
t-
yttö
ö
n
o
tto
e
i
tu
e
D
i
g
i
t
a
a
l
i
n
e
n
v
a
s
t
a
a
n
o
t
i
n
S
atelliitti- tai
kaapelivastaan-
otin, digisovitin,
Freeview ja Sky
A
B
C
suuntaa
laitteeseen
EI KÄYTÖSSÄ
URC-6420_21t_RDN-4300611:Simple_base_10x22 30-06-11 17:21 Pagina 71
72 WWW.ONEFORALL.COM
Aseta kauko-ohjaimet samalle korkeudelle
Aseta molemmat kauko-ohjaimet tasaiselle pinnalle. Käännä kauko-ohjain-
ten päät, joilla normaalisti osoitat ohjattavaa laitetta, vastakkain.
2 - 5 cm
Oppiminen (kopiointi)
Tällä ominaisuudella voit opettaa (kopioida) ONE FOR ALL -kauko-ohjaimelle
toimintoja television ja/tai digivastaanottimen alkuperäisestä (toimivasta)
kauko-ohjaimesta.
Esimerkki: I/II (mono/stereo) -toiminnon opettaminen (kopiointi) laitteen alkuperäis-
estä kauko-ohjaimesta ONE FOR ALL -kauko-ohjaimen punaiseen painikkeeseen.
Jos TV-laitteesi on alueesi luettelossa (katso sivu 69), toimi vaiheiden A ja
B ( SimpleSet-käyttöönotto sivulla 70) mukaan, mutta:
pidä vaiheessa A alhaalla punaista ja sinistä
painiketta 3 sekuntia.
• Pidä vaiheessa B alhaalla TV-laitteeseesi liittyvää
NUMEROPAINIKETTA (esim. 1 = Grundig)
Jos TV-laitteesi EI OLE alueesi luettelossa (katso sivu 69), toimi vaihei-
den A - C ( automaattinen haku sivulla 71) mukaan, mutta:
• pidä vaiheessa A alhaalla punaista ja sinistä
painiketta 3 sekuntia.
TV perustoiminnot
O
NE FOR ALL -kauko-ohjaimella void-
aan myös säätää TV:n äänenvoimak-
kuutta sekä kytkeä ja katkaista TV:n
v
irta ja valita käytettävä tuloliitäntä.
A
V
IRTA
ÄÄNI + / - ja MYKISTYS
T
V TULO / AV
URC-6420_21t_RDN-4300611:Simple_base_10x22 30-06-11 17:21 Pagina 72
WWW.ONEFORALL.COM 73
A
c
er
A
c
e
r
2 - 5 cm
• Jos haluat kopioida muita toimintoja, toista vaihe C jokaisen kopioitavan
toiminnon osalta.
• Jos merkkivalo palaa pitkään, toista vaihe C.
• Voit kopioida toimintoja kaikkiin painikkeisiin COPY-painiketta lukuun
ottamatta.
B
egge lampene
b
linker raskt.
P
id
ä
I
/I
I
(
mono/stereo)
-painik
etta
hetk
i
painettuna.
Molemmat LED-
merkkivalot vilkkuvat
kahdesti, kun
toiminto on kopioitu.
Kopioidun toiminnon poistaminen:
1) Pidä COPY-painiketta alhaalla (noin 3 sekuntia), kunnes molemmat
LED-merkkivalot vilkkuvat kahdesti.
2) Paina painiketta, johon liitetyn toiminnon haluat poistaa, kunnes molemmat
LED-merkkivalot vilkkuvat kahdesti.
3) Pidä COPY-painiketta alhaalla noin 3 sekuntia. Molemmat LED-merkkivalot
vilkkuvat kahdesti.
Pidä COPY-
pa
iniket
ta
alhaalla
3 sek
u
nt
ia
, ku
n halu
a
t
su
lkea
ko
pioint
it
o
iminnon.
VALMIS !
C
Paina
pu
n
ai
s
t
a
pai
n
i
ke
t
t
a.
D
Molemmat LED-
merkkivalot vilkku-
vat kahdesti.
B
P
i
d
ä
a
l
h
a
a
l
l
a
CO
P
Y
-pa
i
n
i
k
e
t
t
a
3
s
e
k
u
n
t
i
a
.
M
olemmat LED-
merkkivalot vilkkuvat
kahdesti.
URC-6420_21t_RDN-4300611:Simple_base_10x22 30-06-11 17:22 Pagina 73
/