Dometic Can Cooler My Drink Käyttö ohjeet

Kategoria
Cool boxes
Tyyppi
Käyttö ohjeet

Tämä käsikirja sopii myös

MyDrink
Drinkmaster
Getränkekühler
Bedienungsanleitung . . .3
Can Cooler
Instruction Manual . . . . .6
Refroidisseur de boissons
Notice d’emploi . . . . . . .9
Enfriador de bebidas
Instrucciones de uso . .12
Raffredda bevande
Istruzioni per l’uso . . . .15
Drankkoeler
Gebruiksaanwijzingen .18
Drikkevarekøler
Betjeningsanvisning. . .21
Drikkekjøler
Bruksanvisning . . . . . .24
Dryckeskylare
Bruksanvisning . . . . . .27
Juomajäähdytin
Käyttöohjeet. . . . . . . . .30
D
GB
F
E
I
NL
DK
N
S
FIN
My Drink.book Seite 1 Donnerstag, 2. Oktober 2003 3:06 15
Ohjeita ohjevihkosen käyttämiseen MyDrink/Drinkmaster
30
1 Ohjeita ohjevihkosen käyttämiseen
Olkaa hyvä ja lukekaa tämä ohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöön ottamista ja
säilyttäkää ohje hyvin.
Siinä tapauksessa, että myytte laitteen eteenpäin, antakaa ohje tällöin edelleen ostajalle.
Olkaa hyvä ja noudattakaa myös seuraavia turvallisuusohjeita.
2 Turvallisuusohjeet
2.1 Yleinen turvallisuus
z Liittäkää laite vain seuraavalla tavalla:
toimituskokonaisuuteen kuuluvalla verkkolaitteella vaihtovirtasähköverkkoon
sopivalla liitäntäjohdolla ajoneuvon savukkeensytyttimeen.
z Älkää ottako pistoketta koskaan pois savukkeensytyttimestä johdosta vetämällä.
z Jos liitäntäjohto on vioittunut, Teidän täytyy vaihtaa se vaaran välttämiseksi.
z Laitetta ei saa ottaa käyttöön, jos siinä on näkyviä vaurioita.
z Ainoastaan ammattilaiset saavat korjata tätä laitetta. Epäasianmukaisista korjauk-
sista saattaa aiheutua huomattavia vaaroja.
Kääntykää WAECO-asiakaspalvelun puoleen, jos laite tarvitsee korjausta.
z Irrottakaa liitäntäjohto
ennen jokaista puhdistusta tai hoitoa
jokaisen käytön jälkeen
z Huolehtikaa siitä, että tuuletusrakoja ei peitetä.
2.2 Laitteen käyttöturvallisuus
z Huolehtikaa ennen laitteen käyttöönottoa siitä, että johto ja pistoke ovat kuivia.
z Älkää ottako laitetta koskaan käyttöön märin käsin.
z Käyttäkää laitetta vain, kun se on valvonnan alaisena.
z Älkää käyttäkö laitetta kuumilla pinnoilla.
z Älkää asettako laitetta avointen liekkien lähelle.
z Nesteitä, joita haluatte jäähdyttää tai lämmittää, ei saa kaataa suoraan laitteeseen.
Asettakaa juoma sen sijaan laitteeseen pakkauksineen täi käyttäkää
toimituskokonaisuuteen kuuluvaa mukia (vain MyDrink).
z Älkää upottako laitetta koskaan veteen.
z Suojatkaa laite ja sen johto kuumuudelta ja kosteudelta.
z WAECO ei ota vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat epäasianmukaisesta
käytöstä tai väärästä käytöstä.
3 Toimituskokonaisuus
Nr.
Kuva 1, sivu 2
Määrä Nimitys
1 1 MyDrink/Drinkmaster
2 1 Verkkolaite vaihtovirtasähköverkkoa varten
3 1 Liitäntäjohto savukkeensytytintä varten
(vain MyDrink)
4 1 Muki (vain MyDrink)
My Drink.book Seite 30 Donnerstag, 2. Oktober 2003 3:06 15
MyDrink/Drinkmaster Tarkoituksenmukainen käyt
31
4 Tarkoituksenmukainen käyttö
Laitetta käytetään sopivissa astioissa olevien juomien jäähdyttämiseen tai
lämmittämiseen tai niiden pitämiseen viileänä tai lämpimänä.
Se on suunniteltu vakiojuoma-astioille, joiden koko on maks. 0,5 l: purkeille,
PET (polyetyleeni-teraftalaatti) ja lasi. Toimituskokonaisuuteen kuuluu juomamuki
(vain MyDrink).
5 Tekninen kuvaus
Laite on kompakti pöytälaite, joka sopii myös liikkuvaan käyttöön. Se voi jäähdyttää
juomia jopa n. 22 °C huonelämpötilaa kylmemmiksi tai lämmittää ne n. 60 °C:een.
Jäähdytys on kulumaton ja fluorihiilivedytön peltier-jäähdytys, jonka lämmönpoisto
hoidetaan tuulettimella.
6Käyttö
Puhdistakaa uusi laite hygieenisistä syistä kostealla liinalla sisältä ja ulkoa
ennen laitteen käyttöön ottamista (kts. myös Kappale ”Puhdistaminen ja hoito”
sivulla 32).
Käyttäkää ainoastaan puisia tai muovisia lusikoita tai sekoittimia, kun sekoitatte
juomaa mukana toimitetussa juomamukissa (vain MyDrink). Muuten juomamu-
kin pinnoite voi vahingoittua.
Jos laitteessa ilmenee häiriö (esim. staattinen varaus), Teidän tarvitsee aino-
astaan painaa jotakin toimintonäppäintä, minkä jälkeen laite toimii jälleen nor-
maalisti.
6.1 Juomien jäähdyttäminen
Jos haluatte jäähdyttää juomia, liittäkää laite virtalähteeseen ja painankaa
näppäintä ”Cold” (vain MyDrink) (kts. Kuva 2 A, Sivu 2).
Toimintailmaisin (kts. Kuva 2 A3, Sivu 2) loistaa ja laite alkaa jäähtyä.
Laite ei kytkeydy jäähdytettäessä automaattisesti pois päältä. Koska laite
jäähdyttää juomia jopa 22 °C ympäristön lämpötilaa kylmemmiksi, juomat
voivat jäätyä. Huolehtikaa lasiastioita käyttäessänne siitä, että astiat eivät
jäähdy liian voimakkaasti ja rikkoudu.
Kun haluatte lopettaa jäähdytyksen, painakaa näppäintä ”Off” (vain MyDrink)
(kts.Kuva2A, Sivu2).
Vetäkää liitäntäjohto irti, kun lopetatte laitteen käyttämisen.
6.2 Juomien lämmittäminen (vain MyDrink)
Avatkaa juomapurkki tai -pullo ehdottomasti ennen lämmittämistä. Juoma laa-
jenee lämmityksen aikana ja saattaa tuhota purkin tai pullon, jos tätä ei ole
avattu.
Jos haluatte lämmittää juomia, liittäkää laite virtalähteeseen ja painakaa näppäintä
”Hot” (vain MyDrink) (kts. Kuva 2 A, Sivu 2).
Toimintailmaisin (kts. Kuva 2 A1, Sivu 2) loistaa ja laite alkaa lämmittää.
My Drink.book Seite 31 Donnerstag, 2. Oktober 2003 3:06 15
Puhdistaminen ja hoito MyDrink/Drinkmaster
32
MyDrink lopettaa lämmittämisen automaattisesti, kun juoma on lämmitetty
n. 60 °C:een. Tällä vältetään laitteen ylikuumeneminen.
Se lämmittää juoman uudelleen, kun lämpötila on laskenut.
Jos haluatte lopettaa lämmittämisen, painakaa näppäintä ”Off”.
Vetäkää liitäntäjohto irti, kun lopetatte MyDrink-laitteen käyttämisen.
6.3 Liittäminen savukkeensytyttimeen
Älkää käyttäkö laitetta ajon aikana vaan ainoastaan ajoneuvon seistessä.
Huomatkaa, että sytytyksen täytyy mahd. olla virransyöttöä varten päällä,
kun laite liitetään ajoneuvonne savukkeensytyttimeen.
7 Puhdistaminen ja hoito
Huomio!
Vetäkää liitäntäjohto irti pistorasiasta tai savukkeensytyttimestä ennen laitteen
jokaista puhdistusta.
Huomio!
Älkää puhdistako laitetta koskaa juoksevan veden alla tai tiskivedessä.
Huomio!
Älkää käyttäkö puhdistamiseen mitään kovia, hankaavia puhdistusaineita tai
kovia esineitä, koska tämä voi vahingoittaa laitetta sekä mukin ja mukin pidik-
keen pinnoitteita.
Puhdistakaa laite toisinaan sisältä kostealla rievulla.
Puhdistakaa laite ulkopuolelta kostealla liinalla.
8 Tekniset tiedot
Bruttotilavuus: vakiojuoma-astioille, joiden koko on maks. 0,5 l
Mukin tilavuus
(vain MyDrink):
n. 0,3 l
Liitäntäjännite: 12 V DC tai 100–240 V AC
Tehonkulutus: 20 W
Lämpötila-alue: Jäähdytys: jopa 22 °C ympäristölämpötilaa kylmemmäksi
Lämmitys: jopa n. 60 °C juomalämpötila (vain MyDrink)
Paino: 0,6 kg
Tarkastus/sertifikaatti
My Drink.book Seite 32 Donnerstag, 2. Oktober 2003 3:06 15
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36

Dometic Can Cooler My Drink Käyttö ohjeet

Kategoria
Cool boxes
Tyyppi
Käyttö ohjeet
Tämä käsikirja sopii myös