Exido 235-014 Ohjekirja

Brändi
Exido
Kategoria
hair dryers
Malli
235-014
Tyyppi
Ohjekirja
1
DK HÅRTØRRER..................................................... 2
SE HÅRFÖN......................................................... 5
NO HÅRFØNER...................................................... 8
FI HIUSTENKUIVAIN............................................... 11
UK HAIRDRYER...................................................... 14
DE HAARTROCKNER............................................... 17
PL SUSZARKA DO WŁOSÓW..................................... 20
235-014
www.adexi.eu
235014_IM.indd 1 2008-7-8 15:50:28
2 3
2 3
INTRODUKTION
For at du kan få mest mulig glæde af dit nye
apparat, beder vi dig gennemlæse denne
brugsanvisning, før du tager apparatet
i brug. Vær særligt opmærksom på
sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig
desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du
senere skulle få brug for at genopfriske din viden om
apparatets funktioner.
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Generelt
Forkert brug af apparatet kan medføre
personskade og beskadige apparatet.
Anvend kun apparatet til det, det er beregnet
til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der
opstår som følge af forkert brug eller håndtering
(se også under Reklamationsbestemmelser).
Apparatet er udelukkende beregnet til
husholdningsbrug. Apparatet må ikke anvendes
udendørs eller til erhvervsbrug.
Apparatet må kun sluttes til 230 V, 50 Hz.
Apparatet, ledningen og stikket må ikke
nedsænkes i vand eller lignende.
Rør aldrig ved apparatet, ledningen eller
stikkontakten med våde eller fugtige hænder.
Symbolet [ ] betyder, at apparatet ikke må
anvendes i badet eller i nærheden af vand,
håndvaske, vandfade eller lign. Hvis apparatet
falder ned i vand, skal du først tage stikket ud af
stikkontakten, før du samler apparatet op.
Af sikkerhedsmæssige hensyn anbefales det
kun at anvende apparatet, hvis installationen er
beskyttet med HFI-/HPFI-relæ. Spørg evt. din
elinstallatør.
Når apparatet er i brug, skal det holdes under
konstant opsyn. Børn skal altid holdes under
opsyn, når apparatet anvendes.
Brug kun tilbehør, der er fremstillet eller
anbefalet af producenten.
Brug af apparatet
Under brug må luftindtaget bag på apparatet
ikke blokeres. Hvis luftindtaget blokeres,
overophedes apparatet. Hvis det sker, afbryder
varmesikringen automatisk strømmen til
apparatet. Sluk apparatet, og tag stikket ud af
stikkontakten. Vent 10-15 minutter, før du bruger
apparatet igen.
• Apparatetmåikkebrugesudenbaglteret
monteret.
Apparatet må ikke tildækkes, når det er i brug.
Vær opmærksom på, at apparatet stadig er
varmt et stykke tid efter, at du har slukket for
det. Lad altid apparatet køle helt af, før du
lægger det væk.
Hvis du lægger apparatet fra dig, skal det
placeres i sikker afstand fra brændbare
genstande såsom gardiner, duge eller lignende.
Apparatet må ikke lægges eller opbevares i
fugtige omgivelser.
Stik ikke genstande ind i apparatets åbninger.
Ledning og stik
Hold ledningen og apparatet væk fra varme
genstande og åben ild.
Kontrollér, at det ikke er muligt at trække i eller
snuble over apparatets ledning eller en eventuel
forlængerledning.
Sluk apparatet, og tag stikket ud af
stikkontakten, når det ikke er i brug og før
rengøring. Undlad at trække i ledningen, når du
tager stikket ud af stikkontakten, men tag fat om
selve stikket.
Sørg for, at ledningen er rullet helt ud.
Ledningen må ikke bøjes eller vikles omkring
apparatet.
Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er
beskadiget, og brug ikke apparatet, hvis dette er
tilfældet, eller hvis det har været tabt på gulvet,
tabt i vand eller er blevet beskadiget på anden
måde.
Hvis apparatet, ledningen eller stikket er
beskadiget, skal apparatet efterses og om
nødvendigt repareres af en autoriseret reparatør.
Forsøg aldrig at reparere apparatet selv. Kontakt
købsstedet, hvis der er tale om en reparation,
der falder ind under reklamationsretten. Hvis
der foretages uautoriserede indgreb i apparatet,
bortfalder reklamationsretten.
OVERSIGT OVER APPARATETS DELE
1. Fønnæb
2. Udblæsning
3. Display
4. Funktionsindikatorer
5. Baglter
6. Tænd/sluk-knap
7. Funktionsknapper
8. Ophængsøje
9. Ledning med stik
10. Fingerdiffuser
DK
235014_IM.indd 2 2008-7-8 15:50:30
2 3
2 3
Funktionsknapper
a. Køleknap
b. Ioniseringsknap
c. Hastighedsknap
d. Varmeknap
Funktionsindikatorer
e. Køleindikator
f. Ioniseringsindikator
g. Hastighedsindikator
h. Varmeindikator
Display
i. Varmesymbol
j. Ioniseringssymbol
k. Kølesymbol
l. Hastighedssymbol
m. Hastighedstrin
n. Temperaturangivelse
o. Varmetrin
BRUG
• Trykfønnæbbet(1)ellerngerdiffuseren(10)fast
på udblæsningen (2).
o Fønnæbbet giver koncentreret lufttilførsel.
o Fingerdiffuseren fordeler luften i mange
punkter over et bredere område.
Sæt stikket (9) i stikkontakten, og tænd for
strømmen.
Tænd apparatet ved at skubbe tænd/sluk-
knappen (6) til position "I" (tændt).
Tryk på køleknappen (a) for at slå kølefunktionen
til eller fra.
o Kølesymbolet (k) vises på displayet (3), og
køleindikatoren (e) lyser.
o Når kølefunktionen er slået til, udsender
apparatet kølig luft. Dette er nyttigt, når håret
er tørt og skal sættes.
Tryk på ioniseringsknappen (b) for at slå
ioniseringsfunktionen til eller fra.
o Ioniseringssymbolet (j) vises på displayet, og
ioniseringsindikatoren (f) lyser.
o Ioniseringsfunktionen forhindrer statisk
elektricitet i håret og gør det blødt og
skinnende.
o Ioniseringsfunktionen kan bruges sammen
med varme- eller kølefunktionen.
Tryk på hastighedsknappen (c) for at indstille
apparatets blæserhastighed.
o Hastighedssymbolet (l) vises på displayet, og
hastighedsindikatoren (g) lyser.
o Der er 4 indstillingstrin; det aktuelle trin vises
på hastighedsindikatoren (m).
Tryk på varmeknappen (d) for at indstille
temperaturen på den luft, apparatet udsender.
o Varmesymbolet (i) vises på displayet, og
varmeindikatoren (h) lyser.
o Der er 4 indstillingstrin; det aktuelle trin vises
på varmeindikatoren (o).
o Den aktuelle temperatur vises på
temperaturindikatoren (n) midt på displayet.
Apparatet slukkes ved at skubbe tænd/sluk-
knappen til position "0".
o Når apparatet slukkes, gemmes den seneste
indstilling, så du kan bruge den igen næste
gang.
Apparatet kan ophænges i ophængsøjet (8)
nederst på håndtaget.
RENGØRING
Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet
køle helt af, før du rengør det.
Apparatet må ikke nedsænkes i vand, og der må
ikke trænge vand ind i det.
Rengør apparatet ved at tørre det af med en
fugtig klud. Tilsæt eventuelt lidt opvaskemiddel
til vandet, hvis apparatet er meget snavset.
Brug ikke stålsvampe, skuresvampe eller nogen
former for stærke, opløsende eller slibende
rengøringsmidler til at rengøre apparatet med,
da det kan ødelægge apparatets udvendige
overader.
VIGTIGT! Lad apparatet tørre helt efter
rengøring, inden det bruges igen. Apparatet må
ikke bruges, hvis det er fugtigt.
• Baglteret(5)kanåbnesvedattrykke
ngergrebetpålteretsoverkantnedogvippe
lteretudogned.Fjernfratidtilandenstøvog
hårfrabaglteretogluftindtagetmedenbørste.
o Bemærk! Apparatet må ikke bruges uden
baglteretmonteret.
OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG
GENBRUG AF DETTE PRODUKT
Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med
dette symbol:
Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen
med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og
elektronisk affald skal bortskaffes særskilt.
I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat
sikre korrekt indsamling, genvinding, håndtering og
genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Private
husholdningeriEUkangratisaeverebrugtudstyr
på særlige genbrugsstationer. I visse medlemsstater
kan du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr
til den forhandler, du købte det af på betingelse
af, at du køber nyt udstyr. Kontakt forhandleren,
distributøren eller de kommunale myndigheder for
at få yderligere oplysninger om, hvordan du skal
håndtere elektrisk og elektronisk affald.
235014_IM.indd 3 2008-7-8 15:50:33
4 5
4 5
REKLAMATIONSBESTEMMELSER
Reklamationsretten gælder ikke:
hvis ovennævnte ikke iagttages
hvis der har været foretaget uautoriserede
indgreb i apparatet
hvis apparatet har været misligholdt, udsat for
en voldsom behandling eller lidt anden form for
overlast
hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl på
ledningsnettet.
Da vi hele tiden udvikler vores produkter på
funktions- og designsiden, forbeholder vi os ret til at
foretage ændringer i produktet uden forudgående
varsel.
SPØRGSMÅL & SVAR
Har du spørgsmål omkring brugen af apparatet, som
duikkekanndesvarpåidennebrugsanvisning,
ndessvaretmuligvispåvoreshjemmesidewww.
adexi.dk.
Dundersvaretvedatklikkepå"Spørgsmål&svar"
i menuen "Forbrugerservice", hvor de oftest stillede
spørgsmål er vist.
Påvoreshjemmesidenderduogså
kontaktinformation, hvis du har brug for at kontakte
os vedrørende teknik, reparation, tilbehør og
reservedele.
IMPORTØR
Adexi Group
www.adexi.dk
Vi tager forbehold for trykfejl.
235014_IM.indd 4 2008-7-8 15:50:33
4 5
4 5
INTRODUKTION
För att du skall få ut så mycket som möjligt
av din nya apparat bör du läsa igenom denna
bruksanvisning innan du använder apparaten
första gången. Var speciellt uppmärksam på
säkerhetsföreskrifterna. Vi rekommenderar också att
du sparar bruksanvisningen så att du kan använda
den som referens senare.
SÄKERHETSÅTGÄRDER
Allmänt
Felaktig användning av apparaten kan leda till
personskador och skador på apparaten.
Använd endast apparaten för dess avsedda
ändamål. Tillverkaren ansvarar inte för skador
som uppstår till följd av felaktig användning eller
hantering (se även Garantivillkor).
Endast för hemmabruk. Får ej användas för
kommersiellt bruk eller utomhusbruk.
Får endast anslutas till 230 V, 50 Hz. Apparaten
måste vara jordad.
Varken apparaten, sladden eller stickkontakten
får placeras i vatten eller annan vätska.
Rör aldrig vid apparaten, sladden eller
stickkontakten med våta eller fuktiga händer.
Den här symbolen [] innebär att apparaten
inte får användas i badkaret eller i närheten av
vatten, handfat, tvättställ eller liknande. Om
apparaten skulle falla ner i vatten, måste du
alltid dra ut kontakten ur eluttaget innan du lyfter
upp apparaten.
Vi rekommenderar att du bara använder
apparaten om installationen skyddas av ett HFI-
/HPFI-relä.Kontaktaenkvaliceradelektriker
om du är osäker.
Lämna aldrig apparaten obevakad när den är
igång och håll barn under uppsikt.
Använd bara tillbehör som tillverkats eller
rekommenderats av tillverkaren.
Användning
Blockera inte luftintaget på apparatens baksida
när den används. Om luftintaget blockeras
överhettas apparaten. Om detta inträffar
kommer överhettningsskyddet automatiskt att
stänga av strömtillförseln till apparaten. Stäng av
och dra ut kontakten ur vägguttaget. Vänta 10-
15 minuter innan du börjar använda apparaten
igen.
• Användinteapparatenutanltretmonterat
baktill.
Täck inte över apparaten medan du använder
den.
Observera att apparaten fortfarande är varm
en stund efter att du har stängt av den. Låt
apparaten svalna helt innan du lägger undan
den.
Placera alltid apparaten på säkert avstånd från
brännbara material, t.ex. gardiner, dukar och
liknande.
Använd inte och lägg inte ifrån dig apparaten i
fuktiga miljöer.
För inte in föremål i apparatens öppningar.
Sladd och stickkontakt
Undvik att ha sladden och apparaten i närheten
av heta föremål och öppna lågor.
Kontrollera att ingen riskerar att snubbla över
sladden eller en eventuell förlängningssladd.
Stäng av apparaten och dra ut kontakten
från uttaget vid rengöring eller när apparaten
inte används. Undvik att dra i sladden när
stickkontakten skall dras ur vägguttaget. Håll i
stickkontakten i stället.
Se till att sladden har vecklats ut helt.
Sladden får inte snurras eller viras runt
apparaten.
Kontrollera regelbundet att inte sladden eller
kontakten är skadad, och använd inte apparaten
om någon del är skadad, om den har tappats i
golvet, i vatten eller skadats på något annat sätt.
Om apparaten, sladden eller kontakten
har skadats ber du en auktoriserad
reparationstekniker inspektera dem och vid
behov reparera dem. Försök aldrig reparera
apparaten själv. Kontakta inköpsstället
för reparationer som täcks av garantin. Ej
auktoriserade reparationer eller ändringar på
apparaten gör garantin ogiltig.
BESKRIVNING AV APPARATENS DELAR
1. Fönmunstycke
2. Utblås
3. Display
4. Funktionsindikator
5. Bakrelter
6. På/av-knapp
7. Kontrollknappar
8. Upphängningsögla
9. Sladd med kontakt
10. Diffuser-munstycke
SE
235014_IM.indd 5 2008-7-8 15:50:34
6 7
6 7
Kontrollknappar
a. Knapp för kalluft
b. Knapp för jonisering
c. Hastighetsknapp
d. Temperaturknapp
Funktionsindikator
e. Kylindikator
f. Joniseringsindikator
g. Hastighetsindikator
h. Värmeindikator
Display
i. Värmesymbol
j. Joniseringssymbol
k. Kylsymbol
l. Hastighetssymbol
m. Hastighet
n. Temperaturindikation
o. Värmenivå
ANVÄNDNING
Tryck fast fönmunstycket (1) eller diffuser-
munstycket (10) på utblåset (2).
oMunstycketriktarluftödet.
o Diffuser-munstycket fördelar luften genom
många hål till ett större område.
Sätt in kontakten (9) i eluttaget och slå på
strömmen.
Sätt på apparaten genom att trycka på/av-
knappen (6) till "I" (påslaget läge).
Tryck på kylknappen (a) för att aktivera eller
inaktivera kylfunktionen.
o Kylsymbolen visas på displayen (3) och
kylindikatorn (e) tänds.
o När kylfunktionen är påslagen blåser
apparaten ut kall luft. Detta är en praktisk
funktion om håret redan är torrt och bara
behövs läggas.
Tryck på joniseringsknappen (b) för att aktivera
eller inaktivera joniseringsfunktionen.
o Joniseringssymbolen (j) visas på displayen
och joniseringsindikatorn (f) tänds.
o Denna funktion förhindrar statisk elektricitet i
håret samt gör det mjukt och glansigt.
o Joniseringsfunktionen kan användas
tillsammans med värme- och kylfunktionerna.
Tryck på hastighetsknappen (c) för att ställa in
blåshastigheten.
o Hastighetssymbolen (l) visas på displayen
och hastighetsindikatorn (g) tänds.
oDetnns4inställningar.Deninställningsom
används visas på hastighetsindikatorn (m).
Tryck på temperaturknappen (d) för att ställa in
temperaturen på utblåsluften.
o Värmesymbolen (i) visas på displayen och
värmeindikatorn (h) tänds.
oDetnns4inställningar.Deninställningsom
används visas på värmeindikatorn (o).
o Den temperatur som används visas på
temperaturindikatorn (n) mitt på displayen.
Stäng av apparaten genom att trycka på/av-
knappen till "0".
o När apparaten stängs av sparas den senaste
inställningen så att du kan använda den igen
nästa gång du sätter på apparaten.
Du kan hänga upp apparaten i öglan (8) som
sitter nederst på handtaget.
RENGÖRING
Dra ut stickproppen ur eluttaget och låt
apparaten svalna innan du rengör den.
Sänk aldrig ned apparaten i vatten och vatten får
heller inte tränga in i den.
Rengör apparaten genom att torka av den
med en fuktig trasa. Lite rengöringsmedel kan
användas om apparaten är mycket smutsig.
Använd aldrig en skursvamp, stålull eller någon
form av starka lösningsmedel eller slipande
rengöringsmedel för att rengöra apparaten
eftersom de kan skada apparatens utsida.
VIKTIGT! Låt apparaten torka helt efter rengöring
innan du använder den igen. Använd inte
apparaten om den är fuktig.
• Öppnadetbakreltret(5)genomatttryckaner
ngergreppetpåltretsovansidaochtippaltret
utåt och neråt. Ta emellanåt bort damm och hår
frånltretochluftintagetmedhjälpavenborste.
oFörsiktigt!Användinteapparatenutanltret
monterat baktill.
INFORMATION OM KASSERING OCH
ÅTERVINNING AV DENNA PRODUKT
Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt
med följande symbol:
Det innebär att denna produkt inte får kasseras
ihop med vanligt hushållsavfall eftersom avfall som
utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska
delar måste kasseras separat.
235014_IM.indd 6 2008-7-8 15:50:36
6 7
6 7
Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller
elektriska eller elektroniska delar kräver att varje
medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt insamling,
återvinning, hantering och materialåtervinning av
sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan utan
kostnad återlämna sin använda utrustning till
angivna insamlingsplatser. I en del medlemsländer
kan man i vissa fall returnera den använda
utrustningen till återförsäljaren när man köper ny
utrustning. Kontakta din återförsäljare, distributör
eller lokala myndighet för ytterligare information om
hantering av avfall som utgörs av eller innehåller
elektriska eller elektroniska delar.
GARANTIVILLKOR
Garantin gäller inte om:
ovanstående instruktioner inte följs
• apparatenharmodierats
apparaten har blivit felhanterad, utsatts för
vårdslös behandling eller fått någon form av
skada eller
fel har uppstått till följd av fel på nätspänningen.
På grund av konstant utveckling av våra produkter,
både på funktions- och designsidan, förbehåller
vi oss rätten till ändringar av våra produkter utan
föregående meddelande.
VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR
Om du har några frågor angående användningen
av apparaten och du inte kan hitta svaret i denna
bruksanvisning kan du gå in på vår webbplats på
www.adexi.se.
Gå till menyn "Konsumentservice" och klicka
på "Frågor och svar" om du vill se de vanligaste
frågorna och svaren.
Du hittar även kontaktinformation om du behöver
kontakta oss angående tekniska frågor, reparationer
och reservdelar.
IMPORTÖR
Adexi Group
www.adexi.se
Adexi ansvarar inte för eventuella tryckfel.
235014_IM.indd 7 2008-7-8 15:50:37
8 9
8 9
INLEDNING
For at du skal få mest mulig glede av det nye
apparatet, ber vi deg lese nøye gjennom denne
bruksanvisningen før første gangs bruk. Legg
spesielt merke til sikkerhetsreglene. Vi anbefaler
også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du
kan slå opp i den ved senere anledninger.
SIKKERHETSREGLER
Generell informasjon
Feil bruk av apparatet kan føre til personskader
og skader på apparatet.
Apparatet må ikke brukes til andre formål
enn det er beregnet for. Produsenten er ikke
ansvarlig for skade som skyldes feilaktig bruk
eller håndtering (se også garantibetingelsene).
Apparatet er bare beregnet på bruk i private
husholdninger. Apparatet er ikke beregnet på
utendørs eller kommersiell bruk.
Apparatet skal bare tilkobles 230 V, 50 Hz.
Apparatet må være jordet.
Apparatet, ledningen eller støpselet må aldri
legges i vann eller annen form for væske.
Ikke ta på apparatet, ledningen eller støpselet
med våte eller fuktige hender.
Dette symbolet [] betyr at apparatet ikke kan
brukes i badekaret eller i dusjen eller i nærheten
av vann, servanter, toalettskåler eller lignende.
Skulle apparatet falle i vannet, må du sørge for
å trekke støpselet ut av stikkontakten før du tar
det opp.
Vi anbefaler kun bruk av dette apparatet hvis
installasjonen er beskyttet med et HFI-/HPFI-
relé.Takontaktmedenkvalisertelektrikerhvis
du er i tvil.
Ikke forlat apparatet mens det er på, og hold øye
med barn i nærheten.
Bruk bare tilbehør som er produsert eller
anbefalt av produsenten.
Bruk
Luftinntaket på baksiden av apparatet skal
ikke tildekkes under bruk. Hvis luftinnsuget er
blokkert, overopphetes apparatet. Hvis dette
skjer, vil overopphetingssikringen automatisk
slå av strømmen til apparatet. Slå av apparatet
og ta støpselet ut av stikkontakten. Vent i 10-15
minutter før du slår på apparatet igjen.
• Måikkebrukesnårdetbakrelteretikkeer
festet.
Ikke dekk til apparatet mens det er i bruk.
Vær oppmerksom på at apparatet fortsatt er
varmt en stund etter at du har slått det av. Vent
til apparatet er helt avkjølt før du pakker det bort.
Plasser alltid apparatet på trygg avstand fra
brennbare materialer som gardiner, duker og
lignende.
Ikke bruk apparatet i fuktige omgivelser.
Ikke stikk gjenstander av noe slag inn i
åpningene i apparatet.
Ledning og støpsel
Hold ledningen og apparatet vekk fra varme
gjenstander og åpen ild.
Kontroller at det ikke er mulig å dra eller snuble i
ledningen eller en ev. skjøteledning.
Slå av apparatet og trekk støpselet ut av
stikkontakten når apparatet rengjøres eller når
det ikke er i bruk. Ikke dra i ledningen når du
trekker støpselet ut av kontakten. Ta i stedet
godt tak i støpselet.
Kontroller at ledningen er trukket helt ut.
Ledningen må ikke tvinnes eller vikles rundt
apparatet.
Kontroller regelmessig at ledningen og støpselet
ikke er skadet. Ikke bruk apparatet dersom dette
skulle være tilfelle, eller dersom det har falt i
bakken eller er skadet på annen måte.
Dersom apparatet, ledningen eller støpselet er
skadet, skal disse undersøkes og repareres av
en autorisert reparatør. Ikke forsøk å reparere
apparatet selv. Kontakt forretningen hvor du
kjøpte apparatet ved garantireparasjoner.
Uautoriserte reparasjoner eller endringer vil føre
til at garantien ikke gjelder.
OVERSIKT OVER APPARATETS DELER
1. Munnstykke
2. Utblåsing
3. Display
4. Funksjonsindikator
5. Bakrelter
6. På/av-bryter
7. Betjeningsknapper
8. Opphengsring
9. Ledning med støpsel
10. Spredermunnstykke
NO
235014_IM.indd 8 2008-7-8 15:50:38
8 9
8 9
Betjeningsknapper
a. Kaldluftsknapp
b. Ioniseringsknapp
c. Hastighetsknapp
d. Temperaturknapp
Funksjonsindikator
e. Kjøleindikator
f. Ioniseringsindikator
g. Hastighetsindikator
h. Varmeindikator
Display
i. Varmesymbol
j. Ioniseringssymbol
k. Kjølesymbol
l. Hastighetssymbol
m. Hastighet
n. Temperaturangivelse
o. Varmenivå
BRUK
Trykk munnstykket (1) eller spredermunnstykket
(10) på plass på utblåsingen (2).
o Munnstykket konsentrerer luftstrømmen.
o Spredermunnstykket fordeler luften gjennom
mange åpninger i et bredere område.
Sett støpselet (9) inn i stikkontakten og slå på
strømmen.
Slå på apparatet ved å vri på/av-bryteren (6) til
"I" (på).
Trykk på kjøleknappen (a) for å aktivere eller
deaktivere kjølefunksjonen.
o Kjølesymbolet (k) vises i displayet (3), og
kjøleindikatoren (e) tennes.
o Når kjølefunksjonen er aktivert, sender
apparatet ut kjølig luft. Dette er praktisk hvis
du vil forme håret når det er tørt.
Trykk på ioniseringsknappen (b) for å aktivere
eller deaktivere ioniseringsfunksjonen.
o Ioniseringssymbolet (j) vises i displayet, og
ioniseringsindikatoren (f) tennes.
o Denne funksjonen motvirker statisk
elektrisitet i håret og gjør det mykt og
skinnende.
o Ioniseringsfunksjonen kan brukes sammen
med varme- eller kjølefunksjonene.
Trykk på hastighetsknappen (c) for å stille inn
hastigheten på apparatet.
o Hastighetssymbolet (l) vises i displayet, og
hastighetsindikatoren (g) tennes.
o Hårføneren har 4 hastighetsinnstillinger
– valgt innstilling vises på
hastighetsindikatoren (m)
Trykk på temperaturknappen (d) for å stille
inn temperaturen på luften som kommer ut av
hårføneren.
o Varmesymbolet (i) vises i displayet, og
varmeindikatoren (h) tennes.
o Hårføneren har 4 varmeinnstillinger – valgt
innstilling vises på varmeindikatoren (o)
o Valgt temperatur vises på
temperaturindikatoren (n) midt i displayet.
Slå av ved å skyve av/på-knappen til "0"-
posisjon.
o Når apparatet er slått av, lagres den sist
brukte innstillingen og brukes neste gang
apparatet blir slått på.
Du kan henge apparatet i ringen (8) nederst på
håndtaket.
RENGJØRING
Trekk støpselet ut av stikkontakten og la
apparatet avkjøle før rengjøring.
Apparatet må ikke legges i vann. Pass på så det
ikke trenger vann inn i apparatet.
Rengjør apparatet ved å tørke av det med en
fuktig klut. Bruk litt rengjøringsmiddel hvis
apparatet er svært skittent.
Bruk aldri skuresvamp, stålull eller andre former
for sterke eller slipende rengjøringsmidler til å
rengjøre apparatet. Slike midler kan ripe opp og
ødeleggeapparatetsoverate.
VIKTIG! La apparatet tørke helt før du bruker det
igjen. Ikke bruk apparatet hvis det er fuktig.
• Åpnedetbakrelteret(5)vedåtrykke
ngergrepetpåoversidenavlteretnedog
vippelteretutogned.Engangimellombørdu
fjernestøvoghårfralteretogluftinnsugetmed
en børste.
o Forsiktig! Må ikke brukes når det bakre
lteretikkeerfestet.
MILJØINFORMASJON
Vær oppmerksom på at dette Adexi-produktet er
merket med følgende symbol:
Det betyr at dette produktet ikke må avhendes
sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk
og elektronisk avfall skal avhendes separat.
I henhold til WEEE-direktivet skal det enkelte
medlemslandet sørge for riktig innsamling,
gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk
og elektronisk avfall. Private husholdninger
i EU kan levere brukt utstyr til bestemte
resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I noen
medlemsland kan det ved kjøp av nytt utstyr være
mulig å levere brukt utstyr til forhandleren som
solgte det. Kontakt forhandleren, distributøren eller
offentlige myndigheter hvis du ønsker ytterligere
informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og
elektronisk avfall.
235014_IM.indd 9 2008-7-8 15:50:40
10 11
10 11
GARANTIVILKÅR
Garantien gjelder ikke
hvis instruksjonene over ikke følges
hvis det er foretatt uautoriserte inngrep på
apparatet
hvis apparatet er brukt feil, har vært utsatt for
hard håndtering eller på en eller annen måte er
blitt skadet
hvis det har oppstått feil som en følge av feil i
strømforsyningen
Vi prøver hele tiden å utvikle våre produkters
funksjon og utforming, derfor forbeholder vi oss
retten til å endre produktet uten forvarsel.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Hvis du har spørsmål vedrørende bruk av
apparatetsomduikkennersvarpåidenne
bruksanvisningen, kan du ta en titt på nettsidene
våre på www.adexi.eu.
Gå til menyen "Consumer Service", og klikk på
"Question&Answer" for å se ofte stilte spørsmål.
Se også kontaktinformasjonen hvis du ønsker
å kontakte oss vedrørende tekniske problemer,
reparasjoner, tilbehør og reservedeler.
IMPORTØR
Adexi Group
www.adexi.eu
Vi står ikke ansvarlig for eventuelle trykkfeil.
235014_IM.indd 10 2008-7-8 15:50:40
10 11
10 11
JOHDANTO
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen
ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn
uudesta laitteestasi. Kiinnitä erityistä huomiota
turvallisuusohjeisiin. Suosittelemme myös, että
säilytät nämä ohjeet. Näin voit perehtyä laitteesi eri
toimintoihin myöhemminkin.
TURVALLISUUSTOIMENPITEET
Yleistä
Tämän laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa
henkilövahinkoja ja laitteen vaurioitumisen.
Käytä laitetta vain sen oikeaan
käyttötarkoitukseen. Valmistaja ei ole vastuussa
virheellisestä käytöstä tai käsittelystä johtuvista
henkilövahingoista tai vaaratilanteista (katso
myös kohta Takuuehdot).
Vain kotitalouskäyttöön. Laitteet eivät sovellu
ulkokäyttöön eivätkä kaupalliseen käyttöön.
Laite voidaan kytkeä vain verkkoon, jonka
jännite on 230 V ja taajuus 50 Hz. Laite tulee
maadoittaa.
Älä aseta laitetta, virtajohtoa tai pistoketta
veteen tai muuhun nesteeseen.
Älä koske laitteeseen, virtajohtoon tai
pistokkeeseen märillä tai kosteilla käsillä.
Symboli [] tarkoittaa sitä, että laitetta ei saa
käyttää kylpyammeessa tai veden, pesualtaiden,
vesiastioiden tai vastaavien läheisyydessä. Jos
laite putoaa veteen, irrota aina pistoke, ennen
kuin kosket laitteeseen.
Suosittelemme laitteen käyttämistä vain,
jos asennus on suojattu HFI-/HPFI-releellä.
Jos et ole varma, ota yhteyttä pätevään
sähköasentajaan.
Älä jätä laitetta valvomatta ja huolehdi, etteivät
lapset pääse käytössä olevan laitteen lähelle.
Käytä vain valmistajan valmistamia tai
suosittelemia lisävarusteita.
Tarkista
Laitteen takaosassa olevaa ilmanottoaukkoa ei
saa tukkia käytön aikana. Jos ilmanottoaukko
tukitaan, laite ylikuumenee. Tällöin
ylikuumenemissuoja sammuttaa laitteen
automaattisesti. Katkaise laitteesta virta ja irrota
pistoke pistorasiasta. Odota 10–15 minuuttia,
ennen kuin käytät laitetta uudelleen.
Laitetta ei saa käyttää ilman takasuodattimen
asentamista.
Älä peitä laitetta sen ollessa käytössä.
Muista, että laite on kuuma jonkin aikaa sen
jälkeen, kun olet sammuttanut sen. Anna laitteen
jäähtyä täysin, ennen kuin laitat sen säilytykseen.
Aseta laite aina turvallisen etäisyyden
päähän syttyvistä esineistä, kuten verhoista,
pöytäliinoista tms.
Älä käytä laitetta kosteassa tilassa tai aseta sitä
kostealle pinnalle.
Älä aseta mitään laitteessa oleviin aukkoihin.
Johto ja pistoke
Suojaa virtajohto ja laite kuumilta esineiltä ja
avotulelta.
Varmista, ettei virtajohtoon tai jatkojohtoon voi
kompastua.
Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta, kun
laite täytyy puhdistaa tai kun se ei ole käytössä.
Vältä johdosta vetämistä, kun pistoke irrotetaan
pistorasiasta. Ota sen sijaan kiinni pistokkeesta.
Varmista, että johto on täysin ojennettuna.
Virtajohtoa ei saa vääntää tai kiertää laitteen
ympärille.
Tarkista säännöllisin väliajoin, ettei virtajohto tai
pistoke ole vahingoittunut, äläkä käytä laitetta,
jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai jos
laite on pudonnut lattialle tai veteen tai muuten
vaurioitunut.
Jos laite, johto tai pistoke on vaurioitunut,
tarkastuta ja korjauta ne tarvittaessa valtuutetulla
korjaajalla. Älä yritä itse korjata laitetta. Jos
tarvitset takuuhuoltoa, ota yhteyttä liikkeeseen,
josta ostit laitteen. Takuu ei ole voimassa,
jos laitetta korjataan tai muunnellaan ilman
valtuuksia.
LAITTEEN PÄÄOSAT
1. Keskityssuutin
2. Ilmanpoistoaukko
3. Näyttö
4. Toiminnon merkkivalo
5. Takasuodatin
6. Virtakytkin
7. Käyttöpainikkeet
8. Ripustuslenkki
9. Virtajohto
10. Ilmanhajotin
FI
235014_IM.indd 11 2008-7-8 15:50:42
12 13
12 13
Käyttöpainikkeet
a. Viileäpuhalluspainike
b. Ionisointipainike
c. Nopeudensäätöpainike
d. Lämmönsäätöpainike
Toiminnon merkkivalo
e. Viileäpuhalluksen merkkivalo
f. Ionisoinnin merkkivalo
g. Nopeuden merkkivalo
h. Lämmön merkkivalo
Näyttö
i. Lämpötilan symboli
j. Ionisoinnin symboli
k. Viileäpuhalluksen
symboli
l. Nopeuden symboli
m. Nopeusasteikko
n. Lämpötila
o. Lämpöasteikko
KÄYTTÖ
Paina keskityssuutin (1) tai ilmanhajotin (10)
ilmanpoistoaukon (2) päälle.
o Suutin keskittää ilmavirran.
o Ilmanhajotin puhaltaa ilman laajalle alueelle,
sillä siinä on monta ilmanpoistoaukkoa.
Kiinnitä virtajohto (9) pistorasiaan.
Kytke laitteen virta päälle kääntämällä virtakytkin
(6) ”I”-asentoon.
Paina viileäpuhalluspainiketta käynnistääksesi
tai sammuttaaksesi viileäpuhalluksen.
o Viileäpuhalluksen symboli (k) näkyy näytöllä
(3) ja viileäpuhalluksen merkkivalo (e) syttyy.
o Kun viileäpuhallus on kytkettynä päälle, laite
puhaltaa viileää ilmaa. Käytä viileäpuhallusta
kampauksen kiinnittämiseen, kun hiukset
ovat kuivat.
Paina ionisointipainiketta käynnistääksesi tai
sammuttaaksesi ionisoinnin.
o Ionisoinnin symboli (j) näkyy näytöllä ja
ionisoinnin merkkivalo (f) syttyy.
o Toiminto estää staattisen sähkön
muodostumisen hiuksiin ja tekee hiuksista
pehmeät ja kiiltävät.
o Ionisointitoimintoa voi käyttää sekä lämpö-
että viileäpuhalluksen kanssa.
Paina nopeudensäätöpainiketta (c) säätääksesi
laitteen haluamallesi nopeudelle.
o Nopeuden symboli (l) näkyy näytöllä ja
nopeuden merkkivalo (g) syttyy.
o Nopeudensäädössä on 4 valintaa; käyttämäsi
valinta näkyy nopeusasteikossa (m).
Paina lämmönsäätöpainiketta (d) säätääksesi
hiustenkuivaajan puhaltaman ilman lämpötilan.
o Lämpötilan symboli (i) näkyy näytöllä ja
lämmön merkkivalo (h) syttyy.
o Lämmönsäädössä on 4 valintaa; käyttämäsi
valinta näkyy lämpöasteikossa (o).
o Käyttämäsi lämpötila (n) näkyy näytön
keskellä.
Kytke pois päältä painamalla virtakytkin "0"-
asentoon.
o Kun katkaiset laitteesta virran, viimeksi
käytettyjen toimintojen asetukset tallentuvat.
Näin voit käyttää laitetta samoilla asetuksilla,
käynnistäessäsi sen seuraavan kerran.
Voit ripustaa laitteen kahvan alaosassa olevasta
ripustuslenkistä (8).
PUHDISTUS
Irrota pistoke pistorasiasta ja varmista, että laite
on täysin jäähtynyt ennen puhdistusta.
Älä koskaan upota laitetta veteen äläkä päästä
laitteeseen vettä.
Puhdista laite pyyhkimällä se kostealla liinalla.
Jos laite on hyvin likainen, veteen voi lisätä
hieman pesuainetta.
Älä koskaan käytä laitteen puhdistamiseen
hankaussientä, teräsvillaa, vahvoja liuottimia
tai hankaavia puhdistusaineita, sillä ne voivat
vahingoittaa laitteen ulkopintaa.
TÄRKEÄÄ! Anna laitteen kuivua täysin
puhdistuksen jälkeen, ennen kuin käytät sitä
uudestaan. Älä käytä kosteaa laitetta.
Takasuodattimen (5) avaaminen: paina
suodatinta yläreunasta alaspäin kädensijaa
kohti, kallista suodatinta takaviistoon ja
irrota se. Poista silloin tällöin pöly ja hiukset
takasuodattimesta ja ilmanottoaukosta harjan
avulla.
o Varoitus! Laitetta ei saa käyttää ilman
takasuodattimen asentamista.
TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA
KIERRÄTTÄMISESTÄ
Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla
symbolilla:
Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö- ja
elektroniikkajäte on hävitettävä erikseen.
235014_IM.indd 12 2008-7-8 15:50:44
12 13
12 13
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan
direktiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion
on järjestettävä asianmukainen sähkö- ja
elektroniikkajätteen keräys, talteenotto, käsittely
ja kierrätys. EU-alueen yksityiset kotitaloudet
voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta
erityisiin kierrätyspisteisiin. Käytetty laite voidaan
joissakin jäsenvaltioissa ja tietyissä tapauksissa
palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on
ostettu, jos tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja
sähkö- ja elektroniikkajätteen käsittelystä saat
jälleenmyyjältäsi, tukkukauppiaaltasi tai paikallisilta
viranomaisilta.
TAKUUEHDOT
Takuu ei ole voimassa, jos
edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu
laitteeseen on tehty muutoksia
laitetta on käsitelty väärin tai rajusti tai laite on
kärsinyt muita vaurioita
syntyneet viat johtuvat sähköverkon häiriöistä.
Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta
ja muotoilua, minkä vuoksi pidätämme oikeuden
muuttaa tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.
USEIN ESITETTYJÄ KYSYMYKSIÄ
Jos sinulla on kysyttävää laitteen käytöstä etkä
löydä vastausta tästä käyttöoppaasta, vieraile
kotisivuillamme osoitteessa www.adexi.eu.
Katso usein esitettyjen kysymysten vastaukset
Consumer Service -valikon (asiakaspalvelu)
kohdasta”Question&Answer”.
Sivuilla on myös yhteystietomme siltä varalta, että
sinun täytyy ottaa meihin yhteyttä teknisiä tietoja,
korjauksia, lisävarusteita tai varaosia koskevissa
asioissa.
Maahantuoja:
Adexi Group
www.adexi.eu
Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä.
235014_IM.indd 13 2008-7-8 15:50:44
14 15
14 15
INTRODUCTION
To get the best out of your new appliance, please
read this user guide carefully before using it for
thersttime.Takeparticularnoteofthesafety
precautions. We also recommend that you keep the
instructions for future reference, so that you can
remind yourself of the functions of your appliance.
SAFETY MEASURES
General
Incorrect use of this appliance may cause
personal injury and damage to the appliance.
Use for its intended purpose only. The
manufacturer is not responsible for any injury or
damage resulting from incorrect use or handling
(see also Guarantee Terms).
For domestic use only. Not for outdoor or
commercial use.
For connection to 230 V, 50 Hz only. The
appliance must be earthed.
The appliance, cord or plug must not be placed
in water or any other liquid.
Never touch the appliance, cord or plug with wet
or damp hands.
This symbol [] means that the apparatus cannot
be used in the bath tub or near water, wash
basins, bowls or the like. Should the appliance
fall into water, always unplug the appliance
before picking up the appliance.
We recommend use of this apparatus only if the
installation is protected by an HFI-/HPFI relay.
Pleasecontactaqualiedelectricianifindoubt.
Never leave unattended when in use, and keep
an eye on children.
Only use accessories manufactured or
recommended by the manufacturer.
Use
Do not block the air intake at the rear of the
appliance when in use. If the air intake is
blocked, the apparatus will overheat. If this
happens, the overheat cut-out will automatically
shut off power to the apparatus. Switch off and
remove the plug from the wall socket. Wait for
10-15 minutes before using the appliance again.
• Donotusewithouttherearltertted.
Do not cover the appliance, while it is in use.
Please note that the appliance will remain hot for
a while after you switch it off. Always allow it to
cool completely before you put it away.
Always keep the appliance at a safe distance
fromammableobjectssuchascurtains,
tablecloths or the like.
Do not use or put down in humid surroundings.
Never insert anything into the openings of the
appliance.
Cord and plug
Keep the cord and appliance away from hot
objectsandnakedames.
Check that it is not possible to pull or trip over
the cord or any extension cord.
Switch off the appliance and remove the plug
from the socket when cleaning, or when not in
use. Avoid pulling the cord when removing the
plug from the socket. Instead, hold the plug.
Ensure that the cord is fully extended.
The cord must not be twisted or wound around
the appliance.
Check regularly that neither the cord nor plug is
damaged and do not use if there is any damage,
orifithasbeendroppedontheoor,droppedin
water or damaged in any other way.
If the appliance, cord or plug have been
damaged, have them inspected and if necessary
repaired by an authorised repair engineer.
Never try to repair the appliance yourself.
Please contact the store where you bought
the appliance for repairs under guarantee.
Unauthorisedrepairsormodicationstothe
appliance will invalidate the guarantee.
KEY TO MAIN COMPONENTS OF THE
APPLIANCE
1. Air concentrator
2. Exhaust
3. Display
4. Function indicator
5. Rearlter
6. On/off button
7. Control buttons
8. Hanging loop
9. Cord with plug
10. Finger diffuser
UK
235014_IM.indd 14 2008-7-8 15:50:46
14 15
14 15
Control buttons
a. Cool shot button
b. Ionisation button
c. Speed button
d. Temperature button
Function indicator
e. Cooler indicator
f. Ionising indicator
g. Speed indicator
h. Heat indicator
Display
i. Heat symbol
j. Ionising symbol
k. Cooler symbol
l. Speed symbol
m. Speed
n. Temperature
indication
o. Heat level
USE
• Presstheairconcentrator(1)orthenger
diffuser (10) into position on the exhaust (2).
oThenozzlewillconcentratetheairow.
oThengerdiffuserdistributestheairthrough
many vents in a wider area.
Insert the plug (9) in the mains socket and
switch on the power.
Switch on the appliance by turning the on/off
button (6) to "I" (switched on).
Press the cooler button (a) to activate or
deactivate the cooler function.
o The cooler symbol (k) is shown on the display
(4), and the cooler indicator (e) lights up.
o When the cooler function is switched on, the
appliance emits cool air. This is useful when
your hair is dry and needs to be set.
Press the ionising button (b) to activate or
deactivate the ionising function.
o The ionising symbol (j) is shown on the
display, and the ionising indicator (f) lights up.
o This function prevents static electricity in the
hair and makes it soft and shiny.
o The ionising function may be used together
with the heat or cooler functions.
Press the speed button (c) to set the speed of
the appliance.
o The speed symbol (l) is shown on the display,
and the speed indicator (g) lights up.
o There are 4 settings; the setting used is
shown on the speed indicator (m).
Press the temperature button (d) to set the
temperature of the air emitted,
o The heat symbol (i) is shown on the display,
and the heat indicator (h) lights up.
o There are 4 settings; the setting used is
shown on the heat indicator (o).
o The temperature used is shown on the
temperature indicator (n) in the middle of the
display.
Switch off by pushing the on/off button to the
"0" position.
o When the appliance is switched off, the latest
setting is saved so it can be used again when
the appliance is next switched on.
The apparatus can be hung up using the loop (8)
at the bottom of the handle.
CLEANING
Remove plug from the mains socket, and allow
the appliance to cool down before cleaning it.
Never submerge the appliance in water, and no
water must be allowed to get into it.
Clean the appliance by wiping it with a damp
cloth. A little detergent can be added if the
appliance is heavily soiled.
Never use a scouring pad, steel wool or any
form of strong solvents or abrasive cleaning
agents to clean the appliance, as those may
damage the outside surfaces of the appliance.
IMPORTANT! Allow to dry fully after cleaning
before using again. Do not use appliance if
damp.
• Opentherearlter(5)bypushingdownward
thengergripontheuppersideofthelter
andtiltingthelteroutanddown.Occasionally
removeanydustorhairfromtherearlterand
the air intake using a brush.
oCaution!Donotusewithouttherearlter
tted.
INFORMATION ON DISPOSAL AND RECYCLING
OF THIS PRODUCT
Please note that this Adexi product is marked with
this symbol:
This means that this product must not be disposed
of together with ordinary household waste, as
electrical and electronic waste must be disposed of
separately.
235014_IM.indd 15 2008-7-8 15:50:47
16 17
16 17
In accordance with the WEEE directive, every
member state must ensure correct collection,
recovery, handling and recycling of electrical and
electronic waste. Private households in the EU can
take used equipment to special recycling stations
free of charge. In some member states you can,
in certain cases, return the used equipment to the
retailer from whom you purchased it, if you are
purchasing new equipment. Contact your retailer,
distributor or the municipal authorities for further
information on what you should do with electrical
and electronic waste.
GUARANTEE TERMS
The guarantee does not apply:
if the above instructions are not followed
if the apparatus has been interfered with
if the appliance has been mishandled, subjected
to rough treatment, or has suffered any other
form of damage
If faults have arisen because of faults in your
electricity supply.
Due to the constant development of our products in
terms of function and design, we reserve the right to
make changes to the product without warning.
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
If you have any questions regarding use of the
applianceandcannotndtheanswerinthisuser
guide, please try our website at www.adexi.eu.
Go to the "Consumer Service" menu, click on
"Question&Answer"toseethemostfrequently
asked questions.
You can also see contact details if you need to
contact us for technical issues, repairs, accessories
and spare parts.
IMPORTER
Adexi Group
www.adexi.eu
We cannot be held responsible for any printing
errors.
235014_IM.indd 16 2008-7-8 15:50:48
16 17
16 17
EINLEITUNG
Bevor Sie Ihr neues Gerät erstmals in Gebrauch
nehmen, sollten Sie diese Anleitung sorgfältig
durchlesen. Beachten Sie insbesondere die
Sicherheitshinweise. Heben Sie die Anleitung auf,
damit Sie bei Bedarf darin nachschlagen können.
SICHERHEITSHINWEISE
Allgemein
Der unsachgemäße Gebrauch des Geräts
kann zu Verletzungen von Personen und zu
Beschädigungen am Gerät führen.
Benutzen Sie das Gerät nur zu dem in der
Bedienungsanleitung genannten Zweck.
Der Hersteller haftet nicht für Schäden,
die durch den unsachgemäßen Gebrauch
oder die unsachgemäße Handhabung des
Geräts verursacht werden (siehe auch die
Garantiebedingungen).
Nur für den Gebrauch im Haushalt. Dieses Gerät
eignet sich nicht für den gewerblichen Gebrauch
oder den Gebrauch im Freien.
Nur für den Anschluss an 230 V/50 Hz. Das
Gerät MUSS geerdet werden.
Gerät, Kabel oder Stecker dürfen nicht in Wasser
oder sonstige Flüssigkeiten eingetaucht werden.
Berühren Sie Gerät, Stecker oder Kabel nicht mit
nassen oder feuchten Händen.
Das Symbol [] bedeutet, dass das Gerät nicht in
der Badewanne oder in der Nähe von Wasser,
Waschbecken, Schalen oder dergleichen
verwendet werden darf. Sollte es doch einmal
ins Wasser fallen, muss der Stecker gezogen
werden, bevor es aus dem Wasser gezogen
werden darf.
Wir empfehlen den Gebrauch dieses
Geräts nur, wenn die Installation durch eine
Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) geschützt
ist. Bitte wenden Sie sich im Zweifelsfall an
einen Elektriker.
Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals
unbeaufsichtigt und achten Sie auf Kinder, die
sich in der Nähe des Geräts aufhalten.
Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes
Zubehör.
Verwendung
Die Luftansaugöffnung an der Rückseite des
Geräts muss während des Gebrauchs frei
sein. Wenn die Luftansaugöffnung blockiert ist,
führt dies zu einer Überhitzung des Geräts. In
diesem Fall unterbricht der Überhitzungsschutz
automatisch die Stromzufuhr des Geräts.
Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den
Stecker aus der Steckdose. Etwa 10-15 Minuten
warten, dann erneut in Betrieb nehmen.
Das Gerät darf nicht ohne den hinteren Filter
verwendet werden.
Decken Sie das Gerät während des Gebrauchs
nicht zu.
Bitte beachten Sie, dass das Gerät noch eine
Weile heiß bleibt, nachdem es abgeschaltet
wurde. Lassen Sie es stets vollständig abkühlen,
bevor Sie es weglegen.
Sorgen Sie stets für einen Sicherheitsabstand
zu brennbaren Gegenständen wie Gardinen,
Tischdecken usw.
Das Gerät nicht in feuchter Umgebung benutzen
oder ablegen.
Keine Gegenstände in die Öffnungen des
Gerätes einführen.
Kabel und Stecker
Gerät und Kabel von heißen Gegenständen oder
offenem Feuer fernhalten.
Achten Sie darauf, dass Personen nicht über das
Kabel bzw. Verlängerungskabel stolpern können.
Vor dem Reinigen bzw. wenn es nicht benutzt
werden soll, das Gerät abschalten und den
Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen
Sie nicht am Kabel, um den Stecker aus der
Steckdose zu ziehen. Ziehen Sie stattdessen am
Stecker.
Vergewissern Sie sich, dass das Kabel ganz
ausgerollt ist.
Das Kabel darf nicht geknickt oder um das Gerät
gewickelt werden.
Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Kabel oder
der Stecker beschädigt ist, und verwenden Sie
das Gerät nicht, wenn dies der Fall ist, oder
wenn es auf den Boden oder ins Wasser gefallen
ist oder auf andere Weise beschädigt wurde.
Wenn Gerät, Kabel oder Stecker beschädigt
sind, müssen sie überprüft und ggf. von einem
Fachmann repariert werden. Versuchen Sie
nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Bei
Reparaturen, die unter die Garantiebedingungen
fallen, wenden Sie sich an Ihren Händler. Bei
nicht autorisierten Reparaturen oder Änderungen
am Heizkissen erlischt die Garantie.
DE
235014_IM.indd 17 2008-7-8 15:50:48
18 19
18 19
DIE WICHTIGSTEN TEILE DES GERÄTES
1. Styling-Düse
2. Abluft
3. Display
4. Funktionsanzeige
5. Hinterer Filter
6. Ein-/Aus-Schalter
7. Bedientasten
8. Aufhängeschlaufe
9. Kabel mit Stecker
10. Finger-Diffuser
Bedientasten
a. Cool Shot Taste
b. Ionisierungstaste
c. Drehzahlschalter
d. Temperaturtaste
Funktionsanzeige
e. Kühlanzeige
f. Ionisationsanzeige
g. Drehzahlanzeige
h. Heizanzeige
Display
i. Heizsymbol
j. Ionisationssymbol
k. Kühlsymbol
l. Drehzahlsymbol
m. Geschwindigkeit
n. Temperaturanzeige
o. Heizstufe
ANWENDUNG
Styling-Düse (1) bzw. Diffuser (10) auf die
Luftaustrittsöffnung (2) setzen.
o Die Düse konzentriert den Luftstrom.
o Über den Diffuser wird die Luft durch viele
Öffnung breit verteilt.
Stecken Sie den Stecker (9) in die Steckdose
und schalten Sie den Strom ein.
Das erfolgt, indem der Betriebsschalter (6) auf
„I“ gestellt wird.
Durch Betätigen der Cool Shot-Taste (a) lässt
sich die Kühlfunktion ein- und ausschalten.
o Das Kühlsymbol (k) erscheint im Display (3)
und die Kühlanzeige (e) leuchtet.
o Bei dieser Betriebsart wird kühle Luft
abgegeben. Diese Funktion eignet sich zum
Stylen von trockenem Haar.
Durch Betätigen der Ionisationstaste (b)
lässt sich die Ionisationsfunktion ein- und
ausschalten.
o Das Ionisationssymbol (j) erscheint im Display
und die Ionisationsanzeige (f) leuchtet.
o Durch diese Funktion wird die Bildung von
statischer Elektrizität im Haar verhindert,
sodass das Haar weich und glänzend wird.
o Diese Funktion lässt sich mit der Heiz- und
Kühlfunktion kombinieren.
Mit dem Drehzahlschalter (c) wird die
Ventilatorgeschwindigkeit eingestellt.
o Das Drehzahlsymbol (l) erscheint im Display
und die Drehzahlanzeige (f) leuchtet.
o Es gibt vier Stufen, die aktuelle Stufe
erscheint im Display (Balken).
Temperaturtaste (d) zum Einstellen der
gewünschten Lufttemperatur betätigen.
o Das Heizsymbol (i) erscheint im Display und
die Heizanzeige (h) leuchtet.
o Es gibt vier Stufen, die aktuelle Stufe
erscheint im Display (Balken).
o Die gewählte Temperatur (n) wird im Zentrum
des Displays angezeigt.
Schalten Sie das Gerät ab, indem Sie den An-
/Aus-Schalter in die „0“-Stellung schieben.
o Beim Ausschalten des Geräts werden die
Einstellungen gespeichert, sodass sie beim
nächsten Einschalten zur Verfügung stehen.
Das Gerät kann mit der Schlaufe (8) an der
Unterseite des Griffs aufgehängt werden.
REINIGUNG
Bevor Sie das Gerät reinigen, vergewissern Sie
sich, dass es ganz abgekühlt ist und der Stecker
aus der Steckdose gezogen wurde.
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein
und verhindern Sie das Eindringen von Wasser.
Wischen Sie es mit einem feuchten Tuch ab.
Wenn es stark verschmutzt ist, kann ein wenig
Reinigungsmittel zugegeben werden.
Verwenden Sie niemals einen Scheuerschwamm,
Stahlwolle oder starke Lösungsmittel oder
scheuernde Reinigungsmittel, um das Gerät
zureinigen,dadieseOberächendesGeräts
beschädigen können.
235014_IM.indd 18 2008-7-8 15:50:51
18 19
18 19
WICHTIG! Lassen Sie das Gerät nach dem
Reinigen vollständig trocknen, bevor Sie es
erneut verwenden. Es darf nicht benutzt werden,
wenn es feucht ist.
Das hintere Filtergitter (5) durch Eindrücken des
oberen Auslösers lösen und durch Ankippen
herausnehmen. Gelegentlich sollten Sie Staub
und Haare mit einer Bürste aus dem hinteren
Filter und der Luftansaugöffnung entfernen.
o Vorsicht! Das Gerät darf nicht ohne den
hinteren Filter verwendet werden.
INFORMATION ÜBER DIE ENTSORGUNG UND
DAS RECYCLING DIESES PRODUKTS
Dieses Adexi-Produkt trägt dieses Zeichen:
Das heißt, dass es nicht zusammen mit normalem
Haushaltsmüll sondern als Sondermüll zu entsorgen
ist.
Gemäß der WEEE-Richtlinie muss jeder
Mitgliedstaat für das ordnungsgemäße Sammeln,
die Verwertung, die Handhabung und das
Recycling von Elektro- und Elektronikmüll
sorgen. Private Haushalte im Bereich der EU
können ihre gebrauchten Geräte kostenfrei an
speziellen Recyclingstationen abgeben. In einigen
Mitgliedstaaten können gebrauchte Geräte bei
dem Einzelhändler, bei dem sie gekauft wurden,
kostenfrei wieder abgegeben werden, sofern ein
neues Gerät gekauft wird. Bitte nehmen Sie mit der
Verkaufsstelle oder den örtlichen Behörden Kontakt
auf, wenn Sie Näheres über den Umgang mit
Elektro- und Elektronikmüll erfahren möchten.
GARANTIEBEDINGUNGEN
Diese Garantie gilt nicht,
wenn die vorstehenden Hinweise nicht beachtet
werden;
falls unbefugte Eingriffe ins Gerät vorgenommen
werden,
falls das Gerät unsachgemäß behandelt, Gewalt
ausgesetzt oder anderweitig beschädigt worden
ist.
bei Schäden, die aufgrund von Fehlern im
Leitungsnetz entstanden sind.
Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung von
Funktion und Design unserer Produkte behalten wir
uns das Recht auf Änderung des Produkts ohne
Ankündigung vor.
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Falls Sie Fragen zum Gebrauch dieses Geräts
haben und die Antworten nicht in dieser
Gebrauchsanweisungndenkönnen,besuchenSie
bitte unsere Website (www.adexi.eu).
Gehen Sie zum Menü „Consumer Service“, und
klickenSieauf„Question&Answer“,umdieam
häugstengestelltenFragenzusehen.
SiendendortauchKontaktdaten,fürdenFall,
dass Sie mit uns bezüglich technischer Fragen,
Reparaturen, Zubehör oder Ersatzteile Kontakt
aufnehmen möchten.
IMPORTEUR
Adexi Group
www.adexi.eu
Druckfehler vorbehalten.
235014_IM.indd 19 2008-7-8 15:50:51
20 21
20 21
WSTĘP
Aby móc skorzystać z wszystkich funkcji nowego
urządzenia, należy najpierw dokładnie zapoznać
się z poniższymi wskazówkami. Szczególną uwagę
należy zwrócić na zasady bezpieczeństwa. Radzimy
zachować tę instrukcję, aby w razie konieczności
można było wrócić do zawartych w niej informacji na
temat funkcji urządzenia.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Informacje ogólne
Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może
spowodować obrażenia ciała oraz uszkodzenie
urządzenia.
Z urządzenia należy korzystać zgodnie z
jego przeznaczeniem. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia
lub szkody wynikające z niewłaściwego
użytkowania bądź przechowywania urządzenia
(zobacz także część „Warunki gwarancji”).
Wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie
nie jest przeznaczone do użytku na
wolnym powietrzu ani do użytku w celach
komercyjnych.
Urządzenie należy podłączać jedynie do sieci
zasilania o napięciu 230 V i częstotliwości 50
Hz. Urządzenie musi zostać uziemione.
Urządzenia oraz jego przewodu i wtyczki nie
wolno zanurzać w wodzie ani jakimkolwiek
innym płynie.
Nie wolno dotykać urządzenia, kabla lub
wtyczki mokrymi ani wilgotnymi rękami.
Symbol [] oznacza, że urządzenie nie może
być stosowane w wannie ani w pobliżu źródeł
wody, umywalek, miednic itp. Jeśli urządzenie
wpadnie do wody, zawsze przed jego
wyciągnięciem odłączyć je od zasilania.
Zalecamy stosowanie niniejszego urządzenia
wyłącznie w przypadku, gdy instalacja
chroniona jest przez przekaźnik HFI-/HPFI. W
razie wątpliwości proszę skontaktować się z
wykwalikowanym technikiem.
Nie wolno zostawiać urządzenia bez nadzoru,
jeżeli jest włączone lub jeśli w pobliżu znajdują
się dzieci.
Można używać tylko akcesoriów
wyprodukowanych lub zalecanych przez
producenta.
Za pomocą
Podczas użytkowania nie wolno blokować wlotu
powietrza znajdującego się z tyłu urządzenia.
Zablokowanie wlotu powietrza doprowadzi do
przegrzania się urządzenia. Jeżeli to nastąpi,
moduł zabezpieczający przed przegrzaniem
spowoduje odcięcie zasilania urządzenia.
Należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z
kontaktu. Przed ponownym użyciem urządzenia
odczekać 10-15 minut.
Nie używać bez zamontowanego tylnego ltra.
Nie przykrywać włączonego urządzenia.
Należy zwrócić uwagę na to, że urządzenie
będzie gorące jeszcze przez jakiś czas po jego
wyłączeniu. Przed schowaniem należy pozwolić
urządzeniu wystygnąć.
Urządzenie powinno się zawsze znajdować z
dala od przedmiotów łatwopalnych, takich jak
zasłony, obrusy itp.
Nie używać ani nie przechowywać w
środowiskach wilgotnych.
Nigdy nie wkładać do otworów urządzenia
żadnych przedmiotów.
Przewód sieciowy i wtyczka
Urządzenia i przewodu należy trzymać z dala
od gorących przedmiotów i otwartego ognia.
Należy się upewnić, że nie ma możliwości
potknięcia się o przewód zasilający albo
przedłużacz.
Przed czyszczeniem oraz kiedy urządzenie
nie jest używane wyłączyć je i wyjąć wtyczkę z
gniazdka. Przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka
nie należy ciągnąć za przewód, lecz trzymać za
wtyczkę.
Sprawdzić, czy przewód nie jest pozwijany.
Nie wolno skręcać przewodu ani owijać nim
urządzenia.
Należy regularnie sprawdzać, czy przewód i
wtyczka są w dobrym stanie. Jeżeli zostały
uszkodzone lub urządzenie spadło na podłogę,
wpadło do wody bądź zostało w jakikolwiek
inny sposób uszkodzone, nie wolno go używać.
Jeżeli urządzenie, przewód lub wtyczka
zostały uszkodzone, należy oddać je do
kontroli i, w razie konieczności, naprawy
przez autoryzowanego technika. Nie wolno
wykonywać napraw samodzielnie. Informacje
na temat napraw gwarancyjnych można
uzyskać w sklepie, w którym urządzenie
zostało zakupione. Nieautoryzowane naprawy
lub modykacje urządzenia spowodują
unieważnienie gwarancji.
PL
235014_IM.indd 20 2008-7-8 15:50:52
/