Dometic CoolMatic CS-SC Käyttö ohjeet

Brändi
Dometic
Kategoria
cool boxes
Malli
CoolMatic CS-SC
Tyyppi
Käyttö ohjeet
CoolMatic CS-SC
DE 6 Kompressor-Kühlbox
Einbau- und Bedienungsanleitung
EN 15 Compressor Cooler
Installation and operating manual
FR 24 Glacière à compression
Instructions de montage et de service
ES 33 Nevera por compresor
Instrucciones de montaje y uso
IT 42 Frigorifero a compressore
Istruzioni di montaggio e d'uso
NL 51 Compressorkoelbox
Montagehandleiding en gebruiks-
aanwijzing
DA 60 Kompressor-køleboks
Monterings- og betjeningsvejledning
SV 69 Kylbox med kompressor
Monterings- och bruksanvisning
NO 78 Kjøleboks med kompressor
Monterings- og bruksanvisning
FI 87 Kompressori-kylmälaatikko
Asennus- ja käyttöohje
CS-SC.book Seite 1 Freitag, 15. Oktober 2010 5:06 17
D
Fordern Sie weitere Informationen zur umfangreichen Produktpalette aus dem Hause
Dometic WAECO an. Bestellen Sie einfach unsere Kataloge kostenlos und unver-
bindlich unter der Internetadresse: www.dometic-waeco.de
GB
We will be happy to provide you with further information about Dometic WAECO
products. Please order our free catalogue with no obligation to buy on our homepage:
www.dometic-waeco.com
F
Demandez d’autres informations relatives à la large gamme de produits de la maison
Dometic WAECO. Commandez tout simplement notre catalogue gratuitement et sans
engagement à l’adresse internet suivante : www.dometic-waeco.com
E
Solicite más información sobre la amplia gama de productos de la empresa Dometic
WAECO. Solicite simplemente nuestros catálogos de forma gratuita y sin compromi-
so en la dirección de Internet: www.dometic-waeco.com
I
Per ottenere maggiori informazioni sull’ampia gamma di prodotti Dometic WAECO è
possibile ordinare una copia gratuita e non vincolante del nostro Catalogo all’indirizzo
Internet: www.dometic-waeco.com
NL
Maak kennis met het omvangrijke productscala van de firma Dometic WAECO. Bestel
onze catalogus gratis en vrijblijvend onder het internetadres:
www.dometic-waeco.com
DK
Bestil yderligere information om det omfattende produktudvalg fra Dometic WAECO.
Bestil vores katalog gratis og uforpligtende på internetadressen:
www.dometic-waeco.com
S
Inhämta mer information om den omfattande produktpaletten från Dometic WAECO:
Beställ våra kataloger gratis och utan förpliktelser under vår Internetadress:
www.dometic-waeco.com
N
Be om mer informasjon om det rikholdige produktutvalget fra Dometic WAECO. Be-
still vår katalog gratis uforbindtlig på Internettadressen: www.dometic-waeco.com
FIN
Pyytäkää lisää tietoja Dometic WAECOn kattavista tuotevalikoimista. Tilatkaa tuoteku-
vastomme maksutta ja sitoumuksetta internet-osoitteesta: www.dometic-waeco.com
CS-SC.book Seite 2 Freitag, 15. Oktober 2010 5:06 17
CoolMatic CS-SC
87
Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa ja säilytä se.
Jos myyt laitteen eteenpäin, anna ohje tällöin edelleen uudelle käyttä-
jälle.
Sisällysluettelo
1 Neuvoja käyttöohjeen käyttämiseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
2 Turvallisuusohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
3 Toimituskokonaisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
4 Määräystenmukainen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
5 Tekninen kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
6 Asennus ja liitäntä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
7 Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
8 Puhdistus ja huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
9 Tuotevastuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
10 Hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
11 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
CS-SC.book Seite 87 Freitag, 15. Oktober 2010 5:06 17
Neuvoja käyttöohjeen käyttämiseen CoolMatic CS-SC
88
1 Neuvoja käyttöohjeen käyttämiseen
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleita:
Huomio!
Turvallisuusohje: Noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö-
tai laitevahinkoihin.
Huomio!
Turvallisuusohje, joka viittaa sähkövirrasta ja -jännitteestä johtu-
viin vaaroihin: Noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- tai lai-
tevahinkoihin ja haitata laitteen toimintaa.
Ohje
Laitteen käyttöä koskevia lisätietoja.
Menettely: Tämä symboli ilmaisee, että sinun tulee tehdä jotakin. Tarvit-
tava menettely kuvataan askel askeleelta.
Tämä symboli kuvailee menettelyn tuloksen.
Kuva 2 1, sivulla 3: Tämä tieto viittaa kuvassa olevaan elementtiin, tässä
esimerkissä ”kohteeseen 1 kuvassa 2 sivulla 3”.
Noudata myös seuraavia turvallisuusohjeita.
2 Turvallisuusohjeet
Huomio!
WAECO International ei ota mitään vastuuta seuraavista syistä
johtuvista vaurioista:
laitteeseen mekaanisen vaikutuksen tai ylijännitteen takia syn-
tyneet vauriot,
laitteeseen ilman WAECO Internationalin nimenomaista lupaa
tehdyt muutokset,
käyttö muuhun kuin käyttöohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen.
CS-SC.book Seite 88 Freitag, 15. Oktober 2010 5:06 17
CoolMatic CS-SC Turvallisuusohjeet
89
2.1 Perusturvallisuus
z Huomio – hengenvaara sähköiskusta!
Vertaa tyyppikilven jännitetietoja käytettävissä olevaan ener-
giansyöttöön.
z Liitä laite ainoastaan 24 V
DC
-syöttöön.
Kun haluat käyttää laitetta 12 V
DC
-syötöllä, vaihda 24 V:n polt-
timo 12 V:n polttimoon.
z Jos liitäntäjohto on vioittunut, tulee se vaihtaa vaaran
välttämiseksi.
z Irrota laite ja muut sähköä kuluttavat laitteet akusta ennen kuin
lataat akkua pikalaturilla. Ylijännitteet voivat vahingoittaa laittei-
den elektroniikkaa.
z Laitetta ei saa ottaa käyttöön, jos siinä on näkyviä vaurioita.
z Ainoastaan ammattilaiset saavat korjata tätä laitetta. Asiattomat
korjaukset voivat aiheuttaa vakavia vaaratilanteita.
Käänny korjausasioissa WAECO-asiakaspalvelun puoleen.
z Älä missään tapauksessa avaa jäähdytyskiertoa!
z Kylmälaukku ei sovi syövyttävien tai liuotinainepitoisten ainei-
den kuljettamiseen!
z Elintarvikkeita saa säilyttää vain alkuperäispakkauksissa tai tar-
koitukseen sopivissa astioissa.
2.2 Laitteen käyttöturvallisuus
z Moitteettoman toiminnan varmistamiseksi, kylmälaitteen tulee
seistä vaakasuorassa asennossa noin 1 tunti, ennen kuin sen
voi kytkeä päälle.
z Kytke kylmälaite pois päältä, ennen kuin ohjaamoa kallistetaan.
Ennen kuin kytket kylmälaitteen uudelleen päälle, tulee sen
seistä väh. 15 minuuttia sen jälkeen, kun ohjaamon asento pa-
lautettiin.
z Kylmälaukun sisään ei saa laittaa sähköisiä laitteita.
z Kiinnitä laite kuivaan ja roiskevedeltä suojattuun paikkaan.
z Älä kiinnitä laitetta avotulen tai muiden lämpölähteiden lähelle
(lämmitys, voimakas auringonpaiste, kaasu-uunit jne.).
CS-SC.book Seite 89 Freitag, 15. Oktober 2010 5:06 17
Toimituskokonaisuus CoolMatic CS-SC
90
z Huomio – ylikuumenemisvaara!
Huolehdi aina siitä, että käytössä syntyvä lämpö saadaan joh-
dettua riittävän hyvin pois. Huolehdi siitä, ettei tuuletusrakoja
peitetä. Huolehdi siitä, että laite on riittävän etäällä seinistä tai
esineistä, jotta ilma pääsee kiertämään.
z Älä koskaan upota laitetta veteen.
z Älä laita sisäastiaan minkäänlaisia nesteitä tai jäätä.
3 Toimituskokonaisuus
4 Määräystenmukainen käyttö
WAECO CoolMatic CS-SC (tuotenro. CS-SCA-R) on Scanian sarjaan R
(vuoteella) kiinnitettävä kylmälaukku. Se sopii elintarvikkeiden jäähdyttämi-
seen ja pakastamiseen.
Huomio – lääkkeiden pilaantumista varottava!
Jos haluat jäähdyttää lääkkeitä, tarkista, vastaako laitteen jäähdy-
tysteho kulloisenkin lääkkeen vaatimuksia.
Määrä Nimitys
1 Kylmälaukku
1 Kiinnityssarja
1 Kiinnitysmateriaali
1 Asennus- ja käyttöohje
CS-SC.book Seite 90 Freitag, 15. Oktober 2010 5:06 17
CoolMatic CS-SC Tekninen kuvaus
91
5 Tekninen kuvaus
5.1 Toimintakuvaus
Kylmälaukku pystyy jäähdyttämään tuotteita ja pitämään ne kylminä. Jääh-
dyttämiseen käytetään jäähdytyskiertoa ja kompressoria, joita ei tarvitse
huoltaa ja joissa ei ole freonia.
Kylmälaukku soveltuu käytettäväksi jatkuvassa käytössä lämpötilassa -
10° ja 55 °C ja korkeintaan 90 % ilmankosteudessa.
Se soveltuu jatkuvaan 30° kallistukseen.
Käänny valmistajan puoleen ennen laitteen altistamista äärimmäisille rasi-
tuksille - esim. tutkimusretkillä. Kaikki jäähdytyslaitteessa käytetyt materiaalit
ovat elintarvikkeille harmittomia.
Akkutarkkailulaite
Laitteessa on akkutarkkailulaite, joka suojelee ajoneuvosi akkua syväpur-
kautumiselta, kun laitetta käytetään ajoneuvon 12/24 V -sähköjärjestelmän
avulla.
Jos kylmälaukkua käytetään ajoneuvon virran ollessa pois päältä, kylmälauk-
ku kytkeytyy itsestään pois päältä heti, kun syöttöjännite laskee tietyn arvon
alle. Kylmälaukku kytkeytyy päälle heti, kun akun lataustila on saavuttanut
uudelleenkytkentäjännitteen.
Huomio – vahingoittumisvaara!
Akkuun jää akkutarkkailulaitteen suorittaman pois kytkennän jäl-
keen vain osa sen täydestä latauskapasiteetista. Vältä useita käyn-
nistyksiä ja sähköä kuluttavien laitteiden käyttämistä ilman
pidempiä latausvaiheita. Huolehdi siitä, että akku ladataan
uudelleen.
Kompressorin liittimistä mitattavat päälle- ja poiskytkentäpisteet ilmoitetaan
seuraavassa taulukossa.
Liitäntäjännite
12 V 24 V
Poiskytkentäjännite 11,3 V 24,6 V
Uuden päällekytkennän rajajännite 12,5 V 26,0 V
CS-SC.book Seite 91 Freitag, 15. Oktober 2010 5:06 17
Asennus ja liitäntä CoolMatic CS-SC
92
5.2 Käyttö – ja näyttölaitteet
6 Asennus ja liitäntä
Kylmälaukku asennetaan vuoteen alle koloon.
Nosta patjaa.
Irrota juomapidike (kuva 3, sivulla 4).
Avaa neljä ruuvia (kuva 4, sivulla 4) ja poista laatikko.
Avaa neljä ruuvia (kuva 5, sivulla 4) ja poista vetolaatikko.
Anna Scanian merkkihuoltamon vetää kylmälaukun syöttöjohtimet.
Poista seisontalämmittimen kansi ja kiinnitä kiinnityssarja sille tarkoitetul-
le paikalle (kuva 6, sivulla 4).
Kierrä oheiset ruuvit niille tarkoitettuihin porauksiin (kuva 7, sivulla 4).
Kiinnitä kylmälaukku kiinnityssarjalla sille tarkoitetulle paikalle (kuva 8,
sivulla 4).
Ruuvaa kylmälaukku kiinnityssarjalla (kuva 9, sivulla 5). Käytä tähän
oheisia ruuveja.
Anna Scanian merkkihuoltamon vetää kylmälaukun johdon.
Asennus on nyt suoritettu (kuva 0, sivulla 5).
Kohta
kuva 1,
sivulla 3
Nimitys Selitys
A Lämpötilasäädin – Kytkee kylmälaukun päälle tai pois
– Säätää lämpötilan
CS-SC.book Seite 92 Freitag, 15. Oktober 2010 5:06 17
CoolMatic CS-SC Käyttö
93
7 Käyttö
Ohje
Tyhjennä kylmälaatikko ja kytke se pois päältä ennen ohjaamon
kallistamista.
7.1 Ennen ensikäyttöä
Ohje
Puhdista uusi kylmälaukku hygieenisistä syistä kostealla liinalla si-
sältä ja ulkoa ennen laitteen käyttöön ottamista (ks. myös kappale
”Puhdistus ja huolto” sivulla 94).
7.2 Vinkkejä energian säästämiseen
z Anna lämminten ruokien jäähtyä ennen niiden laittamista säilytykseen.
z Älä avaa kylmälaukkua tarpeettoman usein.
z Älä pidä kylmälaukkua auki tarpeettoman kauan.
z Vältä tarpeettoman matalaa sisälämpötilaa.
7.3 Kylmälaukun käyttö
Huomio – ylikuumenemisvaara!
Huolehdi aina siitä, käytössä syntyvä lämpö saadaan johdettua riit-
tävän hyvin pois. Huolehdi siitä, ettei tuuletusrakoja peitetä. Huo-
lehdi, että laite on riittävän etäällä seinistä tai esineistä, jotta ilma
pääsee kiertämään.
Huomio – liian alhaisesta lämpötilasta aiheutuu vaara!
Huolehdi siitä, että kylmälaukussa on vain esineitä tai tuotteita, jot-
ka saa jäähdyttää valittuun lämpötilaan.
Kytke laite päälle kiertämällä lämpötilasäädintä (kuva 1 A, sivu 3) oike-
alle.
Kylmälaukku alkaa jäähdyttää sisätilaansa.
Säädä jäähdytyslämpötila lämpötilasäätimellä:
Oikealle = kylmempi, vasemmalle = lämpimämpi.
CS-SC.book Seite 93 Freitag, 15. Oktober 2010 5:06 17
Puhdistus ja huolto CoolMatic CS-SC
94
Ohje
Jos et käytä kylmälaukkua pitkään aikaan:
Anna kylmälaukun olla raollaan. Näin estät hajujen muodostumi-
sen.
8 Puhdistus ja huolto
Huomio – laitevauriovaara!
Laitetta ei saa puhdistaa juoksevan veden alla tai tiskausvedessä.
Älä käytä puhdistamiseen kovia puhdistusaineita tai kovia esineitä,
koska se voi vahingoittaa laitetta.
Puhdista laite toisinaan sisältä kostealla rievulla.
9 Tuotevastuu
Laitetta koskevat omat yleiset takuu- ja vastuuehtomme. Jos tuote sattuu
olemaan viallinen, lähetä se maasi WAECO-toimipisteeseen (osoitteet käyt-
töohjeen takasivulla) tai omalle ammattikauppiaallesi. Korjaus- ja takuukäsit-
telyä varten lähetä mukana seuraavat asiakirjat:
z Kopio ostolaskusta, jossa näkyy ostopäivä
z Valitusperuste tai vikakuvaus
10 Hävittäminen
Vie pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan vastaavan kierrätysjät-
teen joukkoon.
Jos poistat laitteen lopullisesti käytöstä, ota selvää laitteen hävittä-
mistä koskevista määräyksistä lähimmässä kierrätyskeskuksessa,
tai kauppiaaltasi.
CS-SC.book Seite 94 Freitag, 15. Oktober 2010 5:06 17
CoolMatic CS-SC Tekniset tiedot
95
11 Tekniset tiedot
Jäähdytyskierto sisältää R134a:ta.
Hyväksynnät
Laitteella on e1-hyväksyntä.
Tämä laite vastaa seuraavaa EY-direktiiviä:
z ”Sähkömagneettinen yhteensopivuus” -direktiivi 72/245/ETY muodossa
95/54/EY
Tuotenro: CS-SCA-R
Tilavuus: 26 litraa normaalijäähdytys
11 litraa pakastus
Liitäntäjännite: 24 V
DC
(
12 V
DC
katso kappale ”Perustur-
vallisuus” sivulla 89)
Keskimääräinen virrankulutus: 1,3 A
Jäähdytysteho: +10 °C – -12 °C
Paino: n. 15 kg
Jäähdytysaine: R134a
Jäähdytysaineen kokonaismäärä: 33 g
Ilmastoluokka: N
CS-SC.book Seite 95 Freitag, 15. Oktober 2010 5:06 17
/

Tämä käsikirja soveltuu myös