Dometic CoolFun CK40D Käyttö ohjeet

Brändi
Dometic
Kategoria
cool boxes
Malli
CoolFun CK40D
Tyyppi
Käyttö ohjeet
CoolFun CK40D
DE 4 Kompressor-Kühlbox
Bedienungsanleitung
EN 16 Compressor Cooler
Instruction Manual
FR 25 Glacière à compression
Notice d’emploi
ES 36 Nevera por compresor
Instrucciones de uso
IT 47 Frigorifero a compressore
Istruzioni per l’uso
NL 58 Compressorkoelbox
Gebruiksaanwijzingen
DA 68 Kompressor-køleboks
Betjeningsanvisning
SV 77 Kylbox med kompressor
Bruksanvisning
NO 86 Kjøleboks med kompressor
Bruksanvisning
FI 95 Kompressori-kylmälaatikko
Käyttöohjeet
PT 104 Geleira com compressor
Manual de instruções
RU 116 Компрессорный
холодильник
Инструкция по эксплуатации
PL 127 Lodówka kompresorowa
Instrukcja obsługi
CS 138 Kompresorový chladicí box
Návod k obsluze
SK 147 Chladiaci box s kompresorom
Návod na obsluhu
HU 156 Kompresszor hűtőláda
Használati utasítás
Fordern Sie weitere Informationen zur umfangreichen Produktpalette aus dem Hause
Dometic WAECO an. Bestellen Sie einfach unsere Kataloge kostenlos und unverbindlich
unter der Internetadresse: www.dometic-waeco.de
We will be happy to provide you with further information about Dometic WAECO products.
Please order our free catalogue with no obligation to buy on our homepage:
www.dometic-waeco.com
Demandez d’autres informations relatives à la large gamme de produits de la maison
Dometic WAECO. Commandez tout simplement notre catalogue gratuitement et sans
engagement à l’adresse internet suivante : www.dometic-waeco.com
Solicite más información sobre la amplia gama de productos de la empresa Dometic
WAECO. Solicite simplemente nuestros catálogos de forma gratuita y sin compromiso en
la dirección de Internet: www.dometic-waeco.com
Per ottenere maggiori informazioni sull’ampia gamma di prodotti Dometic WAECO è
possibile ordinare una copia gratuita e non vincolante del nostro Catalogo all’indirizzo
Internet: www.dometic-waeco.com
Maak kennis met het omvangrijke productscala van de firma Dometic WAECO. Bestel onze
catalogus gratis en vrijblijvend onder het internetadres: www.dometic-waeco.com
Bestil yderligere information om det omfattende produktudvalg fra Dometic WAECO.
Bestil vores katalog gratis og uforpligtende på internetadressen: www.dometic-waeco.com
Inhämta mer information om den omfattande produktpaletten från Dometic WAECO:
Beställ våra kataloger gratis och utan förpliktelser under vår Internetadress:
www.dometic-waeco.com
Be om mer informasjon om det rikholdige produktutvalget fra Dometic WAECO. Bestill vår
katalog gratis uforbindtlig på Internettadressen: www.dometic-waeco.com
Pyytäkää lisää tietoja Dometic WAECOn kattavista tuotevalikoimista. Tilatkaa
tuotekuvastomme maksutta ja sitoumuksetta internet-osoitteesta:
www.dometic-waeco.com
Peça mais informação sobre a ampla gama de produtos da empresa Dometic WAECO.
Peça simplesmente os nossos catálogos de forma gratuita e sem qualquer compromisso,
disponível no site: www.dometic-waeco.com
Запросите дальнейшую информацию об обширном ассортименте продукции
компании Dometic WAECO. Просто закажите наши каталоги на сайте
www.dometic-waeco.com; эта услуга предоставляется бесплатно и ни к чему не
обязывает.
Proszę si
ę zapoznać z informacjami na temat szerokiej gamy produktów Dometic WAECO.
Proszę zamówić nasz bezpłatny katalog i zapoznać się zniewiążącą ofertą pod adresem:
www.dometic-waeco.com
Žádejte další informace o rozsáhlé nabídce výrobků firmy Dometic WAECO. Stačí zdarma
a nezávazně objednat naše katalogy na internetové adrese: www.dometic-waeco.com
Vyžiadajte si ďalšie informácie o rozsiahlej palete výrobkov Dometic WAECO. Objednajte
si bezplatne a nezáväzne náš katalóg na internetovej adrese: www.dometic-waeco.com
Kérjen további információkat a Dometic WAECO cég széles körű termékpalettájáról.
Rendelje meg ingyenes katalógusainkat kötelezettség nélkül a következő internetcímen:
www.dometic-waeco.de
DE
EN
FR
ES
IT
NL
DA
SV
NO
FI
PT
RU
PL
CS
SK
HU
FI
CK40D Symbolien selitys
95
Lue tämä ohje huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa ja säilytä ohje
hyvin. Jos myyt tuotteen eteenpäin, anna ohje tällöin edelleen uudelle
käyttäjälle.
Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat epäasianmukaises-
ta käytöstä tai väärästä käytöstä.
Sisällysluettelo
1 Symbolien selitys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
2 Turvallisuusohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
3 Toimituskokonaisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
4 Tarkoituksenmukainen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
5 Tekninen kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
6 Käyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
7 Puhdistaminen ja hoito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
8 Häiriöiden poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
9 Takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
10 Hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
11 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
1 Symbolien selitys
D
!
!
VAARA!
Turvallisuusohje: Huomiotta jättäminen aiheuttaa hengen-
vaaran tai vakavan loukkaantumisen.
VAROITUS!
Turvallisuusohje: Huomiotta jättäminen voi aiheuttaa hengen-
vaaran tai vakavan loukkaantumisen.
HUOMIO!
Turvallisuusohje: Huomiotta jättäminen voi johtaa loukkaantu-
miseen.
FI
Turvallisuusohjeet CK40D
96
A
I
Menettely: Tämä symboli ilmaisee, että sinun tulee tehdä jotakin. Tarvit-
tava menettely kuvataan askel askeleelta.
Tämä symboli kuvailee menettelyn tuloksen.
Kuva 1 5, sivulla 3: Tämä tieto viittaa kuvassa olevaan elementtiin, tässä
esimerkissä ”kohteeseen 5 kuvassa 1, sivulla 3”.
2 Turvallisuusohjeet
2.1 Yleinen turvallisuus
D
VAARA!
Veneissä: Huolehdi verkkokäytössä ehdottomasti siitä, että
virransyöttö on suojattu FI-kytkimellä.
!
VAROITUS!
Laitetta ei saa ottaa käyttöön, jos siinä on näkyviä vaurioita.
Jos tämän laitteen liitäntäjohto vaurioituu, tulee valmistajan tai
valtuutetun asiakaspalvelun tai vastaavasti pätevän henkilön
vaihtaa se vaaran välttämiseksi.
Ainoastaan ammattilaiset saavat korjata tätä laitetta. Epäasian-
mukaisista korjauksista saattaa aiheutua huomattavia vaaroja.
8-vuotiaat tai sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joiden
fyysiset, sensoriset tai psyykkiset kyvyt ovat rajoittuneita tai
jotka ovat kokemattomia ja/tai tietämättömiä, voivat käyttää tätä
laitetta valvonnan alaisina tai kun heille on opetettu laitteen tur-
vallinen käyttö ja he ovat ymmärtäneet siitä aiheutuvat vaarat.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä käyttäjähuoltoa
ilman valvontaa.
Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
HUOMAUTUS!
Huomiotta jättäminen voi johtaa materiaalivaurioihin ja haitata
tuotteen toimintaa.
OHJE
Tuotteen käyttöä koskevia lisätietoja.
FI
CK40D Turvallisuusohjeet
97
Lapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki
laitteella.
Säilytä ja käytä laitetta alle 8-vuotiaiden lasten ulottumatto-
missa.
Älä säilytä laitteessa mitään räjähdysalttiita tavaroita kuten
esim. suihkepurkkeja, joissa on palavaa ponneainetta.
!
HUOMIO!
Irrota laite verkosta
ennen jokaista puhdistusta tai hoitoa
jokaisen käytön jälkeen
Elintarvikkeita saa säilyttää vain alkuperäispakkauksissa tai
tarkoitukseen sopivissa astioissa.
A
HUOMAUTUS!
Verratkaa tyyppikilven jännitetietoja käytettävissä olevaan
energiansyöttöön.
Liitä laite 230 V:n liitäntäjohdolla 230 V:n vaihtovirtaverkkoon.
Älä ota pistoketta koskaan pois pistorasiasta johdosta
vetämällä.
Kylmälaite ei sovi syövyttävien tai liuotinainepitoisten aineiden
kuljettamiseen.
2.2 Laitteen käyttöturvallisuus
D
VAARA!
Älkää koskettako avojohtimia koskaan paljain käsin.
!
HUOMIO!
Huolehtikaa ennen laitteen käyttöönottoa siitä, että johto ja
pistoke ovat kuivia.
A
HUOMAUTUS!
Älä käytä kylmälaukun sisällä mitään sähkölaitteita, vaikka
valmistaja näitä suosittelisikin.
Älkää asettako laitetta avoliekkien tai muiden lämpölähteiden
(lämmitys, voimakas auringonpaiste, kaasu-uunit jne.) lähelle.
FI
Toimituskokonaisuus CK40D
98
Ylikuumenemisvaara!
Huolehtikaa aina siitä, käytössä syntyvä lämpö saadaan
johdettua riittävän hyvin pois. Huolehtikaa siitä, että laite on
riittävän etäällä seinistä tai esineistä, jotta ilma pääsee
kiertämään.
Huolehtikaa siitä, että tuuletusrakoja ei peitetä.
Älkää laittako sisäastiaan minkäänlaisia nesteitä tai jäätä.
Älkää upottako laitetta koskaan veteen.
Suojatkaa laite ja sen johto kuumuudelta ja kosteudelta.
3 Toimituskokonaisuus
4 Tarkoituksenmukainen käyttö
Kylmälaatikko sopii elintarvikkeiden jäähdyttämiseen ja pakastamiseen.
Laite sopii myös camping-käyttöön. Laitetta ei saa asettaa alttiiksi sateelle.
!
5 Tekninen kuvaus
Kylmälaatikko sopii käytettäväksi esim. camping-alueilla, terassilla, puutar-
hassa ja muissa paikoissa, joissa on 220240 V -verkkoliitäntä. Laite voi
jäähdyttää tuotteita ja pitää ne kylminä tai pakastaa ne.
Jäähdytys tapahtuu huoltovapaan jäähdytyskierron ja sen kompressorin
avulla. Kierrossa ei ole fluorattuja kloorihiilivetyjä. Erikoispaksu, fluorattuja
kloorihiiIivetyjä sisältämätön eritys ja tehokas kompressori takaavat erittäin
nopean jäähdytyksen.
Haluttu lämpötila voidaan säätää digitaalinäytön avulla.
Määrä Nimitys
1 Kylmälaatikko
1 Käyttöohje
HUOMIO! Terveysriski!
Ole hyvä ja tarkista, vastaako laitteen jäähdytysteho niiden elin-
tarvikkeiden tai lääkkeiden vaatimuksia, joita haluat jäähdyttää
FI
CK40D Käyttö
99
Kannessa on reunatiiviste ja magneettisulku.
Kylmälaukussa on seuraavat käyttölaitteet:
6 Käyttö
!
I
6.1 Vinkkejä energian säästämiseen
Valitkaa asennuspaikka, joka on hyvin tuuletettu ja suojassa
auringonpaisteelta.
Antakaa lämminten ruokien jäähtyä ennen niiden säilyttämistä laitteessa
kylminä.
Älkää avatko kylmälaitetta tarpeettoman usein.
Älä jätä jäähdytyslaitetta auki pidemmäksi ajaksi kuin tarpeen.
Nro –
kuva 2,
sivulla 3
Nimitys Selitys
1 Näyttö Näyttää nykyisen tai halutun lämpötilan.
2 ON/OFF Kytkee kylmälaukun päälle tai pois.
3 TEMP – Pienentää haluttua jäähdytyslämpötilaa
1 °C:een verran.
4 TEMP + Suurentaa haluttua jäähdytyslämpötilaa
1 °C:een verran.
HUOMIO! Terveysvaara!
Elintarvikkeita saa säilyttää vain alkuperäispakkauksissa tai tar-
koitukseen sopivissa astioissa.
OHJE
Puhdistakaa uusi kylmälaite hygieenisistä syistä kostealla
liinalla sisältä ja ulkoa ennen laitteen käyttöön ottamista
(kts. myös kappale ”Puhdistaminen ja hoito” sivulla 102).
Kylmälaitteen sisään voi muodostua muutama vesipisara, jos
se jäähtyy pidemmän aikaa. Tämä on tavallista, koska ilman
kosteus kondensoituu vesipisaroiksi, kun lämpötila
kylmälaitteessa alenee. Kylmälaite ei ole rikki. Pyyhi se
tarvittaessa kuivalla liinalla.
FI
Käyttö CK40D
100
6.2 Kylmälaukun käyttäminen
A
Asettakaa kylmälaukku tukevalle alustalle.
Liittäkää kylmälaukku liitäntäjohdolla 220240 Vw -pistorasiaan.
Kytkekää kylmälaukku päälle painamalla painiketta ”ON/OFF”
(kuva 2 2, sivulla 3).
Näyttö kytkeytyy päälle ja näyttää nykyisen jäähdytyslämpötilan °C:na.
Kylmälaukku alkaa jäähdyttää sisätilaansa.
Painakaa painiketta ”ON/OFF” (kuva 2 2, sivulla 3), kun haluatte kytkeä
kylmälaukun pois päältä.
Näyttö kytkeytyy pois päältä.
HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaara!
Älä kytke laitetta päälle heti kuljetuksen jälkeen. Jäähdytysjär-
jestelmä voi muuten vaurioitua. Anna laitteen seistä kuljetuk-
sen jälkeen vähintään 30 minuutin ajan ennen kuin kytket sen
päälle. Näin kylmäaine pääsee keräytymään takaisin kom-
pressoriin eikä kompressori käy kuivana.
Huolehdi siitä, että kylmälaitteessa on vain esineitä tai tuottei-
ta, jotka saa jäähdyttää tai pakastaa valittuun lämpötilaan.
Huolehdi siitä, ettet jäähdytä lasiastioissa olevia juomia tai ruo-
kia liian voimakkaasti. Juomat ja nestemäiset ruoat laajenevat
jäätyessään. Tämä voi rikkoa lasiastian.
Huomioi, että kylmälaukku tarvitsee kunnon tuuletuksen, jotta
sen synnyttämä lämpö pääsee poistumaan. Muutoin laitteen
asianmukaista toimintaa ei voida taata. Erityisesti tuuletusauk-
koja ei saa peittää.
FI
CK40D Käyttö
101
6.3 Lämpötilan säätäminen
Jäähdytystehoon voi vaikuttaa
ympäristön lämpötila
jäähdytettävien tuotteiden määrä
oven avaamistiheys
Painakaa painiketta ”TEMP –” (kuva 2 3, sivulla 3) muuttaaksenne
haluttua jäähdytyslämpötilaa 1 °C:een verran pienemmäksi.
Painakaa painiketta ”TEMP +” (kuva 2 4, sivulla 3) muuttaaksenne
haluttua jäähdytyslämpötilaa 1 °C:een verran suuremmaksi.
Näyttö näyttää halutun jäähdytyslämpötilan joitakin sekunteja °C:na.
Laite vahvistaa valitun lämpötilan käyttöönoton näytön vilkkumisella.
6.4 Kylmälaukun sulattaminen
Ilmankosteus voi muodostaa haihduttimeen tai kylmälaukun sisälle huurret-
ta, joka heikentää jäähdytystehoa. Sulattakaa laite ajoissa.
A
Menetelkää seuraavalla tavalla sulattaaksenne kylmälaukun:
Ottakaa kylmätavarat pois.
Laittakaa ne mahd. toiseen kylmälaitteeseen, jotta ne pysyvät kylminä.
Kytkekää laite pois päältä.
Jättäkää kansi auki.
Pyyhkikää sulamisvesi pois.
HUOMAUTUS! Laitevauriovaara!
Älkää koskaan käyttäkö kovia tai teräviä esineitä jääkerrostumi-
sen poistamiseen tai kiinni jäätyneiden esineiden irrottamiseen.
FI
Puhdistaminen ja hoito CK40D
102
7 Puhdistaminen ja hoito
!
A
Puhdistakaa laite toisinaan sisältä ja ulkoa kostealla liinalla.
Varmista, että laitteen ilmanotto- ja poistoaukot ovat puhtaita pölystä ja
liasta, jotta toiminnassa syntyvä lämpö voidaan johtaa pois ja laite ei
pääse vaurioitumaan.
8 Häiriöiden poistaminen
9 Takuu
Laitetta koskee lakisääteinen takuuaika. Jos tuote sattuu olemaan viallinen,
käänny maasi valmistajan toimipisteen puoleen (osoitteet käyttöohjeen taka-
sivulla) tai ota yhteyttä omaan ammattikauppiaaseesi.
Korjaus- ja takuukäsittelyä varten lähetä mukana seuraavat asiakirjat:
kopio ostolaskusta, jossa näkyy ostopäivä,
valitusperuste tai vikakuvaus.
VAROITUS!
Irrota laite verkosta aina ennen puhdistusta ja huoltoa.
HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaara!
Älä puhdista kylmälaitetta koskaan juoksevan veden alla tai
tiskivedessä.
Älä käytä puhdistamiseen kovia puhdistusaineita tai kovia
esineitä, koska ne voivat vahingoittaa kylmälaitetta.
Häiriö Mahdollinen syy Ratkaisuehdotus
Kylmälaatikko ei toimi. Kylmälaatikkoa ei ole
liitetty oikein.
Tarkastakaa, että liitäntäjohto ja jatkojohto
on pistetty kunnolla paikoilleen.
Tarkastakaa jatkojohto – jos sellaista käy-
tetään – ja vaihtakaa se, jos se on vioittu-
nut.
Jäähdytyskierto on
rikki.
Vain valtuutettu asiakaspalveluliike voi
korjata vian.
FI
CK40D Hävittäminen
103
10 Hävittäminen
Vie pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan vastaavan kierrätysjät-
teen joukkoon.
M
Jos poistat tuotteen lopullisesti käytöstä, pyydä tietoa sen hävittä-
mistä koskevista määräyksistä lähimmästä kierrätyskeskuksesta
tai ammattiliikkeestäsi.
11 Tekniset tiedot
CoolFun CK40D
Liitäntäjännite: 220240 Vw, 50 Hz
Tehonkulutus: 65 W
Jäähdytysteho: portaattomasti +10 °C – –15 °C
Luokka: 1
Energiatehokkuusluokka: A++
Energiankulutus: 82 kWh/vuosi
Bruttotilavuus: 40 l
Hyötytilavuus: 38 l
Ilmastoluokka: N, T
Ympäristön lämpötila: +16 °C – +43 °C
Melupäästöt: 46 dB
Paino: n. 22 kg
Tarkastus/sertifikaatti:
/

Tämä käsikirja sopii myös