EHEIM professionel 4+ 350 Omistajan opas

Brändi
EHEIM
Kategoria
water pumps
Malli
professionel 4+ 350
Tyyppi
Omistajan opas
D
Bedienungsanleitung
GB USA
Operating Instructions
F
Mode d’emploi
NL
Gebruiksaanwijzing
S
Bruksanvisning
N
Bruksanvisning
FIN
Käyttöohje
DK
Betjeningsvejledning
I
Istruzioni per l’uso
E
Instrucciones de uso
professionel4+
250 350 600
(Typ 2271) (Typ 2273) (Typ 2275)
P
Manual de instruções
GR
δηγίες ρήσης
CZ
Návod k obsluze
H
Kezelési utasítás
PL
Instrukcja obsługi
SK
Navodila za uporabo
SLO
Návod na obsluhu
RO
Manual de folosin
,
a
RUS
Руководство по эксплуатации
CHIN
350
(Typ 2274)
250 T
(Typ 2371)
350 T
(Typ 2373)
Original Bedienungsanleitung
professionel4
e
+
Årsak Avhjelp
Filtermassene sterkt forurenset. Rens filtermassene.
Filtermasser avfylt i nettposer. Langtidsfiltermedier må aldri avfylles i nettposer eller nylonstrømper.
Dette fører til at pumpens effekt reduseres drastisk i løpet av kort tid.
37
. . . pumpen lager mye støy
Årsak Avhjelp
Keramikkhylse ikke montert Monter keramikkhylsen korrekt, skift den om nødvendig
eller montert feil. (kun ved professionel 4
e+
- 350 type 2274).
Keramisk aksling er brukket. Skift den keramiske akslingen.
Suomi
EHEIM professionel 4+ ja professionel
4e
+ ulkosuodattimet ovat uuden kehitetyn, integroidun imuavun ja toiminnan-
mukaisen vermuussovittimensa ansiosta optimaalisen toimivia ja erittäin turvallista. Suuri säiliötilavuus ja suuri, vali-
koiduista suodatusmassoista koostuva esisuodatin huolehtivat optimaalisesta vedenkirkastamisesta ja tehokkaasta
kuonaaineidenpoistosta. Uudesti kehitellyn Xtender-toiminnon avulla suodatinmassan puhdistusväliä voidaan tarpeen vaatiessa
lykätä joksikin aikaa.
Akvaarion ulkosuodattimet professionel 4+ 250 T ja 350 T on varustettu suodatinastiassa olevalla lämmittimellä.
Elektroniikka mittaa veden lämpötilan ja näyttää sen lämpötilanäytössä.
1. Turvaohjeet
Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen tämän laitteen käyttöönottoa ja noudata niitä. Säilytä nämä käyttöohjeet hyvin.
Laite on tarkoitettu ainoastaan sisätilakäyttöön ja akvaarioissa käytettäväksi. Akvaariosuodatin kotitalouskäyttöön.
Huolto- ja hoitotoimien aikana on kaikki vedessä olevat sähkö-laitteet irroitettava sähköverkosta. Suuren kosketusjännitteen suojak-
si täytyy asennuksessa olla enintään 30 mA:n vikavirtasuojakytkin. Kysy neuvoja sähköalan ammattilaiselta.
Sähköjohtoa ei voi vaihtaa uuteen. Romuta laite, jos verkkoliitäntäjohto on vaurioitunut. Älä koskaan kanna pumppua johdosta. Älä
taita johtoa.
Tätä laitetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset sekä henkilöt, joilla on pienentyneet ruumiilliset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai
kokemuksen ja tiedon puute, sikäli kuin he ovat valvonnassa tai ovat saaneet opastuksen laitteen turvallisesta käytöstä ja ymmärtävät
siitä aiheutuvat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta eivätkä käyttäjähuoltoa ilman val-
vontaa.
Viite: Magneettikentät voivat aiheuttaa näissä laitteissa elektronisia tai mekaanisia häiriöitä tai
vauriotia. Tämä koskee myös sydämen tahdistinta. Tarpeelliset turvallisuuse täisyydet voidaan
löytää näiden lääke tieteel listen laitteiden käsikirjoista.
Huomio: huoltotöissä ruhjontavaara suurten magneettivoimien johdosta.
Oman turvallisuutesi vuoksi varmista että suodattimen sähköjohtoa ei vedetä suoraan pistorasiaan vaan ase-
tetaan piirroskuvan mukaisesti mutkalle. Tämä estää vesipisaroiden pääsyn pistorasiaan. Mikäli käytät jako-
rasiaa niin aseta se suodattimen yläpuolelle; ei lattialle.
Koska puun käsittelyssä käytetään hyvin erilaisia maaleja ja kiillotusaineita, laitteen jalat voivat kemiallisen
reaktion aiheuttamista syistä jättää näkyviä jälkiä huonekaluihin tai parkettilattiaan Älä tästä syystä aseta lai-
tetta puupinnoille ilman suojusta.
Optimaalisen toimintovarmuuden saavuttamiseksi vedenpinnan ja suodatinpohjan välilisen etäisyyden on olta-
va max. 180 cm.
Huomio: Suodatinta on käytettävä aina pystyssä!
Vain lämpösuodatin: Laite on tarkoitettu vain makean veden akvaarioihin. Suojaa elektroniikka vedeltä.
20 cm
max.
180 cm
2. Osat (katso II)
1. Suodatinlevy (sininen) 2. Esisuodattimen tiiviste 3. Esisuodattimen luukku 4. Esisuodatin 5. Peiteristikko
6. Suodatinhuopa (valkoinen) 7. Suodatinkorit 8. Väliseinä 9. Suodatinsäiliö 10. Kumupuskuri 11. Letkunvarmistin
12. Lukitusvipu 13. Suojalukitin 14. Pidike 15. Uimuri 16. Imun käynnistin 17. Moottoriosa
18. Range Xtender-
kääntöpäävalikoima
19. Sulkulukko 20. Ohjausnäyt (prof.
4e
+) 21. Tiivisterengas 22. Pumpun siipip 23. Pumpun
kansi 24. Letkut 25. Kaariputki 26. Suihkuputki 27. Imuputki 28. Imulaite ja pidikkeet 29. Imusiivi 30. Virtalähde
(vain mallissa prof.
4e
+ - 350 tyyppi 2274) 31. Virtajohto 32. EHEIM rajapinnan liitosrasia (valinnainen).
Vain mpösuodatin: 33.
Kontrollilamppu („ÄL/ „POIS“)
34.
Celsius-asteet C) yttävä LED-yttö
35.
Asetetun
lämtilan näyttö Celsius-asteina (°C)
36.
Painoppäin
37.
Näyttö Fahrenheit-asteina (°F)
38.
Lämmityskierukka.
1. Aseta lukitusvipu (12) OFF-asentoon ja paina sulkulukkoa (19), kunnes suojalukitin (13) irtoaa. 2. Avaa
kiinnittimet (8) vetämällä kiinnittimen alareunasta. 3. Irrota moottoriosa (17). 4. Irrota kaikki suodatinkorit (7).
Huomautus: Älä täytä suodatinkoreja liian täyteen, koska ne eivät tällöin sovi tiiviisti yhteen. 5. Suodatin-
panosten täyttäminen EHEIM suodatinmateriaaleilla. 6. Huuhtele täytetyt suodatinkorit vedellä.
Ohje: Helpompi puhdistus EASY CLEAN -toiminnolla.
7. Sulje täytetty suodatinpanos suojaristikolla (5). 8. Ravista suodatinpanosta. Toista vaihe kaikilla suodatin-
panoksilla. Huom! Aseta valkoinen suodatinkangas ylimpään suodatinpanokseen ja sulje se suojaristikolla.
9. Aseta suodatinpanokset jälleen suodatinastiaan (10) seuraavassa järjestyksessä: Malissa professionel 4+ - 250
(tyyppi 2271) ja 250 T (tyyppi 2371): 1. Suodatinpanos, jossa on EHEIM MECHpro. 2. Suodatinpanos, jossa on
EHEIM SUBSTRAT pro, valkoinen kangas ja suojaristikko. Malissa professionel 4+ - 350 (tyyppi 2273), 350 T (tyy-
ppi 2373) ja professionel
4e
+ - 350 (tyyppi 2274): 1. Suodatinpanos, jossa on EHEIM MECHpro. 2. Suodatin-
panos, jossa on EHEIM bioMECH. 3. Suodatinpanos, jossa on EHEIM SUBSTRAT pro, valkoinen kangas ja suo-
jaristikko. Malissa professionel 4+ - 600 (tyyppi 2275): 1. Suodatinpanos, jossa on EHEIM MECH pro. 2.
Suodatinpanos, jossa on EHEIM MECH pro. 3. Suodatinpanos, jossa on EHEIM bioMECH. 4. Suodatinpanos,
jossa on EHEIM SUBSTRATpro, valkoinen kangas ja suojaristikko.
10. Aseta esisuodatin (4), jossa on sininen suodatinlevy, paikoilleen (asetettava istukan päälle nuolet).
11. Kiinnitä moottoriosa (17) (huomioi asennuskohta) ja sulje kiinnittimet (8).
Ohje: Käytä vain EHEIM-alkuperäisletkuja.
12. Kiinnitä esiasennetut (katso II) putket akvaarioon. 13. Leikkaa letkut (23) halutun pituisiksi ja liitä ne lisälait-
teeseen. 14. Työnnä letkut (24) suojalukittimen (13) rajoittimeen asti (Kuvassa paluuletku oikealla). 15. Kiinnitä
letkunvarmistin (11). 16. Työnnä suojalukitin (13) moottoriosaan (17) niin, että kuulet sen lukittuvan paikoilleen.
17. Aseta lukitusvipu ON-asentoon. 18. Tarkista, että suihkuputki (26) roikkuu vedenpinnan yläpuolella.
19. Painele imun käynnistintä (16) nopeasti monta kertaa peräkkäin, kunnes suodatin säiliö (10) täyttyy itsestään
vedellä (Esisuodattimessa ei saa olla vettä!). 20. Työnnä virtalähde (30) moottoriosaan (17) (vain mallissa pro-
fessionel
4e
+ - 350 tyyppi 2274). 21. Liitä suodattimen verkkojohto (31) Huomio: Ota käyttöön mmitin liittämäl
lämmittimen verkkopistoke verkkovirtaan vasta sen jälkeen, kun vedenkierto on muodostettu ja suodatin kuljett-
aa vettä. 22. Tuuletusta varten paina imuapulaitetta (16) 1 tai 2 kertaa ja työnnä suuttimen putki (26) haluttuun
asentoon.
3. Liitäntä ja käyttöönotto
38
Vain EHEIM-asiantuntijat saavat vaihtaa kuumennuskierukoita ja elektroniikkaa.
Palovammavaara: Lämmityksellä varustetuissa laitteissa varo kuumennuskierukan koskettamista.
Huomioi varotoimenpiteet sähköstaattisesti purkausvaarallisten rakenneosien käsittelyssä.
Älä puhdista laitetta – tai sen osia – astianpesukoneessa. Ei kestä pesua astianpesukoneessa!
T
ätä tuotetta ei saa hävittää talousjätteiden joukossa. Toimita tuote paikalliseen jätehuoltopisteeseen.
Tuote on hyväksytty kunkin maan kansallisten määräysten ja ohjesääntöjen mukaan ja se vastaa EU-standardien määräyksiä.
39
Ohje: Elektronista käyttöä (professionel
4e
+) varten lue „Elektroniikkakäyttöohje“.
4. Käyttö
5. Lämpösuodatin professionel 4+ - 250 T (tyyppi 2371) / 350 T (tyyppi 2373)
Tavoitelämpötilan säätöalue 18° – 34°C 64° – 93°F
Tavoitelämpötilan tehdasasetus 24°C / 75°F
Lämpötilayksikön tehdasasetus Celsius (C) / Fahrenheit (F)
Kytkentäalue
± 1°C
Tehonkulutus 210 W
Jännite katso säiliön pohjassa oleva tyyppikilpi
A Kontrollilamppu (33) ei pala = lämmitin pois päältä.
B Kontrollilamppu (33) palaa = lämmitin päällä.
Toiminta
C Näytetään todellinen lämpötila. Näytössä on valo, asetuslämpötilan näyttö (35) on pois päältä.
Kun painonappia (36) painetaan 1 kerran, näytetään tallennettu asetuslämpötila, asetuslämpötilan näytössä (35) palaa
valo. Näyttöön vaihtuu 5 sekunnin jälkeen taas todellinen lämpötila.
Näyttötila
Asetuslämpötilan tehdasasetus = 24°C (75°F).
Lämpötilan asetus:
D Painonäppäintä (36) painetaan noin 3 sekunnin ajan. Asetuslämpötila vilkkuu (lämpötilan näyttö (34) ja asetuslämpötilan
tilan näyttö (35) vilkkuvat).
E Haluttu asetuslämpötila asetetaan painamalla lyhyesti painonäppäintä. Painetaan 1 kerran = lämpötila nousee 1°C
(2°F) kerrallaan. Sen jälkeen kun maksimaalinen asetusarvo 34°C (93°F) on saavutettu, näyttö alkaa taas arvosta
18°C (64°F).
F Kun haluttu asetuslämpötila on asetettu, odotetaan, kunnes näytvilkkuu taas. Sen jälkeen painonäppäintä (36) paine-
taan noin 3 sekunnin ajan halutun asetuslämpötilan asettamiseksi. 15 sekunnin joutoajan jälkeen näyt palautuu ta-
kaisin näyttötilaan, ja edellinen asetus jää voimaan (lapsilukko).
Asetuslämpötilan asetustila
Järjestelmäilmoitukset
Kontrollilamppu palaa. Asetuslämpötila on
Veden asetuslämpötilaa ei ole vielä
Todellinen lämpötila enemmän kuin 2°C saavutettu.
ja asetuslämpötila veden lämpötilasta.
Vettä on liikaa.
näytetään vuorotellen. Nostetaan ympäristön lämpötilaa
ja/tai pienennetään veden määrää.
Kontrollilamppu ei ole Asetuslämpötila o
Akvaarion veden lämpötilaa pienennetään
päällä. Todellinen lämpö- vähemmän kuin 2°C lisäämällä kylmempää uutta vettä, käyttäen
tila ja asetuslämpötila veden lämpötilasta. käyttäen kylmäakkuja tms.
näytetään vuorotellen.
Pienennetään ympäristön lämpötilaa.
Lämmitin ei voi jäähdyttää.
Ohje: Vaihda sininen suodatinlevy uuteen joka kolmannen puhdistuksen jälkeen.
1. Irrota virtajohto (31). 2. Irrota suojalukitin (13) ja moottoriosa (17) (kapp. 3, kohdat 1 - 3). 3. Irrota esisuo-
datin (4). 4. Irrota sininen suodatinlevy (1). 5. Huuhtele sininen suodatinlevy (1) haalealla juoksevalla vedellä
(vaihda tarpeen vaatiessa uuteen). 6. Tyhjennä ja huuhtele esisuodatin (4). 7. Aseta sininen suodatinlevy (1)
esisuodattimeen (3). 8. Laita esisuodatin (4) ja sininen suodatinlevy (1) paikoilleen (asetettava istukan päälle
nuolet). 9. Tarkista tiivisteet. Tarvittaessa puhdista ne ja käsittele ne EHEIM-hoitosuihkeellaa (nro 4001000).
10. Esisuodattimen luukun (3) on päästävä liikkumaan esteettä. 11. Kiinnitä moottoriosa (17) (huomioi asen-
nuskohta) ja sulje kiinnittimet (8). 12. Käynnistä suodatinjärjestelmä (kapp. 3, kohdat 17 - 23).
7.1 Esisuodattimen puhdistus
1. Irrota virtajohto (31). 2. Irrota suojalukitin (13) ja moottoriosa (17) (kapp. 3, kohdat 1 - 3). 3. Poista esi-
suodatin (4), sudodatinpanos yhdessä suojaristikon (5) ja valkoinen kankaan kanssa (6). Vaihda valkoinen suo-
datinhuopa (6) jokaisen puhdistuksen yhteydessä uuteen. 4. Irrota kaikki suodatinkorit. 5. Huuhdo suodatin-
koreja (7) ja suodatusmassoja vedellä (katso EASY CLEAN -toiminto), kunnes vesi ei enää samene. 6. Tyhjennä
suodatinsäiliö (9).
Ohje: Suorita kohdat 7 ja 8 vain joka kolmas tai neljäs yleispuhdistuskerta. Sekoittamalla käytettyä ja uutta sub-
straattimassaa keskenään saadaan tarpeelliset bakteerikannat säilymään.
Huomautus: Älä täytä suodatinkoreja liian täyteen, koska ne eivät tällöin sovi tiiviisti yhteen.
7. Jätä yksi kolmannes käytettyä EHEIM SUBSTRATpro ja EHEIM bioMECH-tuotteita suodatinpanokseen. 8. Lisää
kaksi kolmannesta käytettyä EHEIM SUBSTRATpro ja EHEIM bioMECH -tuotteita. 9. Tarvittaessa vaihda EHEIM
MECHpro kokonaan. 10. Laita kaikki suodattimet ja suodatinkorit takaisin paikoilleen (kapp. 3, 8 - 10). 11. Puh-
dista letkut EHEIM Universal-letkuharjalla (nro 4005570). 12. / 13. / 14. (kapp. 3, 8 - 10). 15. Kiinitä mootto-
riosa (17) (huomioi asennuskohta) ja sulje kiinnittimet (8). 16. Käynnistä suodatinjärjestelmä (kapp. 3, 17 - 23).
7.
2
Yleispuhdistus
Huomautus: Keraaminen akseli voi katketa. Puhdista se varoen!
1. Irrota suojalukitin (13) ja mootoriosa (17) (kapp. 3, kohdat 1 - 3). 2. Käännä pumpunkansi (23) auki ja irrota
se. 3. Irrota pumpun siipipyörä (22). 4. Puhdista pumpunpesä, pumpun kansi, pumpun siipiratas ja voitelu-
kanavat EHEIM-puhdistussarjalla nro 4009560. 5. Pumpun siipipyörän (22) on oltava puhdas ja liikuttava
esteettä (nuolet). Huomioi keraamisen holkin (a) asennuskohta (vain mallissa prof.
4e
+ - 350 tyyppi 2274).
6. Aseta pumpun siipipyörä (22) pumpunpesään. 7. Sulje pumpunpesä pumpun kannella (23). Tarkista, että
kannen kolot osuvat kohdakkain väkästen kanssa (nuolet). 8. Irrota pidike (14) ja uimuri (15) moottoriosan
(17) yläpuolelta japuhdista ne. 9. Asenna takaiskuventtiili (14/15). (Huomioi oikea asennuskohta. Uimurin
(15) on liikuttava esteettä.) 10. Kiinnitä moottoriosa (17) (huomioi asennuskohta) ja sulje kiinnittimet (8).
11. Käynnistä suodatinjärjestelmä (kapp. 3, kohdat 17 - 23).
7.
3
Pumpunpesän puhdistus
Ohje: Elektroninen malli (professionel
4e
+):
Ohjausnäyttö kertoo, milloin suodattimen osat on puhdistettava. Kun suodatusteho heikkenee (n. 3 - 6 kuukau-
den välein), huolla laite.
Puhdista ensin esisuodatin (7.1).
Mikäli esisuodattimen puhdistus ei riitä, puh-
dista kaikki suodatinkorit (yleispuhdistus 7.2).
Mikäli yleispuhdistus ei riitä, puhdista pumpunpesä (7.3).
6. Huolto
40
. . . Pumppu ei käy
Syy Toimenpide
Jännitesyöttö puuttuu. Kiinnitä verkkopistoke.
Akseli murtunut. Uusi akseli (katso varaosaluettelo).
Pumpun siipipyörä puuttuu tai se on pik- Asenna pumpun siipipyörä.
kukivien, kierukkakotelon tms. lukitsema. Puhdista pumppukammio.
. . . Suodattimen yläosaa ei voida sulkea
Syy Toimenpide
Suodatinpatruunat on asennettu Työnnä suodatinpatruunat ja esisuodatin sisään niin, että ne ovat
väärään paikkaan. tarkasti päällekkäin.
Suodatinpatruunat liian täynnä. Älä täytä suodatinpatruunoita liian täyteen.
Puhdista tarvittaessa toisiinsa koskettavat pinnat.
Profiilitiiviste ei ole asennettu oikein. Aseta tiiviste oikein sille tarkoitettuun uraan suodattimen yläosassa.
Tarkista vauriot ja vaihda tiiviste tarvittaessa.
8. Mitä tehdä, jos . . .
41
. . . Suodatin yläosassa epätiivis
Syy Toimenpide
Sulkuklipsit eivät ole kunnolla kiinni. Sulje kaikki sulkuklipsit kunnolla.
Tiivistepinnat tai profiilitiiviste likaisia. Puhdista tiivistepinnat ja ruiskuta niihin kevyesti
EHEIM silikoonirasvaspraytä nro 4001000.
Tiivisteitä ei ole asennettu, ne ovat Asenna tiivisteet kunnolla paikoillaan, uusi ne tarvittaessa.
väärin paikoillaan tai vaurioituneet.
. . . Imuapulaite ei toimi
Syy Toimenpide
Esisuodattimen luukku ei sulkeudu. Tarkista, onko esisuodattimen luukun alue likainen, ja puhdiste se.
Esisuodattimen luukun tätyy liikkua esteettä (katso kapp. 7.2, kohta 13).
Esisuodatin on veden täyttämä. Tyhjennä esisuodatin ja toista imu.
Imu toimii vain, kun esisuodatin on tyhjennetty!
Takaiskuventtiili likainen / viallinen. Puhdista takaiskuventtiili tai vaihda tarvittaessa uuteen (katso kapp. 7.3).
. . . Suodatinteho on alentunut huomattavasti
Syy Toimenpide
Turva-adapterin vipuasento ei ole oikea. Tarkista vivun asento ja korjaa se.
Turva-adapteri likainen. Ota turva-adapteri pois paikoiltaan; avaa sulkuvipu ja puhdista
aukot puhdistusharjalla (nro 4005570).
Letkun asennus. Tarkista, ettei letkua asennettaessa ole muodostunut mutkia
tai ettei letkussa ole ahtaita kohtia.
. . . Ilmaa suodattimessa
Syy Toimenpide
Suodattimen paikka. Pumpunpään yläreunan tulisi olla vähintään 10 cm vedenpinnan
alapuolella. Parempi sijoitus on akvaarion alapuolella.
Ilma imetään letkuliitännältä. Tarkista, että letkuliitäntä on kunnossa, letkut jne.
Lisäilmansyöttö (kalvopumppu). Älä asenna ulosvirtaajaa imuputken läheisyyteen.
Suodatinmassa hyvin likainen. Puhdista suodatinmassat.
Suodatinmassa kuten EHEIM MECH / Älä koskaan täyta pitkäaikaisia suodatinmateriaaleja verkkopussiin tai
SUBSTRATpro täytetty verkkopussiin. nylonsukkaan. Tästä on lyhyessä ajassa seurauksena pumpun tehon
voimakas aleneminen.
Syy Toimenpide
Letkunliitäntä on likainen. Puhdista letkunliitäntä säännöllisin väliajoin; s.o. vedä yleispuhdistus-
harja (nro 4005570) imu- ja painejohtojen tai imuja suutinputkien läpi.
Imokuri tukossa. Poista karkea lika, puhdista suodatinkori.
Suodatinmassa erittäin likainen. Puhdista suodatinmassa.
Suodatinmassa kuten EHEIM MECH / Älä koskaan täytä pitkäaikaisia suodatinmateriaaleja verkkopussiin
SUBSTRATpro täytetty verkkopussiin. tai nylonsukkaan. Tämä johtaa lyhyessä ajassa pumpun tehon
voimakkaaseen alentumiseen.
Suodatinmassa ei ole puhdistettu Ota suodatinmassa puhdistusta varten suodatinkorista ja huuhdo
kunnolla. se haalealla vedellä.
Väärä suodatinmassarakenne. Tarkista suodatinmassan rakenne suosittelemamme kerrossuodatuk-
sen pohjalta. Täytä alinsuodatinpatruunaan EHEIM MECH:ia hieman
reunan alapuolelle asti.
Suodatinvlies asetettu väärin paikoilleen. Kun ylin suodatinpatruuna on asetettu paikoilleen,
työnnä sanka sisään ja aseta valkoinen suodatinvlies ylös.
Suodatinvliesiä ei ole uusittu. Suodatinvlies on ehdottomasti uusittava jokaisen puhdistuksen
yhteydessä (nro 2616805).
Pumppu likainen. Puhdista pumppukammio, jäähdytys- ja voitelukanava puhdistus-
harjalla (nro 4009560) (katso kappale „Huolto ja hoito“).
Vedenkierrätys ei ole säädetty oikein. Ota suodatin käyttöön imulla (katso ohje).
Tarkista, että veden paluuvirtaus (painepuolella) täytön aikana
on vedenpinnan yläpuolella, näin laite ilmastuu optimaalisesti.
Letkujärjestelmään on asennettu Liitetyt lisävarusteet alentavat suodatustehoa, tarkista varusteet
liian paljon varusteita. ja poista liiat varusteet tarvittaessa tai käytä laitetta erillisellä
vedenkierrätyksellä.
42
. . . pumppu on erittäin äänekäs?
Syy Toimenpide
Keraamista holkkia ei ole asennettu Asenna keraaminen holkki oikein tai vaihda tarvittaessa uuteen
tai asennus on tehty väärin. (vain mallissa professionel
4e
+
- 350 tyyppi 2274).
Keraaminen akseli poikki. Vaihda keraaminen akseli uuteen.
/