Skil 6950 AD Ohjekirja

Brändi
Skil
Kategoria
power drills
Malli
6950 AD
Tyyppi
Ohjekirja
29
TURVALLISUUS
YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
HUOMIO! Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.
Turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa
johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan
loukkaantumiseen. Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut
ohjeet tulevaisuutta varten. Turvallisuusohjeissa käytetty
käsite “sähkötyökalu” käsittää verkkokäyttöisiä
sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä
sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
1) TYÖPAIKAN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet
voivat johtaa tapaturmiin.
b) Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa
ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai
pölyä. Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat
sytyttää pölyn tai höyryt.
c) Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua
käyttäessäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan, huomiosi
suuntautuessa muualle.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä
käytä mitään pistorasia-adaptereita maadoitettujen
sähkötyökalujen kanssa. Alkuperäisessä kunnossa
olevat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät
sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten
putkia. pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun
vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai
kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun
sisään kasvattaa sähköiskun riskiä.
d) Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä
sähkötyökalun kantamiseen, vetämiseen tai
pistotulpan irrottamiseen pistorasiasta. Pidä johto
loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja
liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet
johdot kasvattavat sähköiskun vaaraa.
e) Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käytä
ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää
sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä
ei ole vältettävissä, tulee käyttää
maavuotokatkaisijaa. Maavuotokatkaisijan käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖTURVALLISUUS
a) Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja
noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi.
Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai
huumeiden, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen
alaisena. Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua
käytettäessä, saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
b) Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja.
Henkilökohtaisen suojavarustuksen käyttö, kuten
pölynaamarin, luistamattomien turvakenkien,
suojakypärän tai kuulonsuojaimien, riippuen
sähkötyökalun lajista ja käyttötavasta, vähentää
loukaantumisriskiä.
c) Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että
sähkötyökalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität
sen sähköverkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen
tai kannat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi
käynnistyskytkimellä tai kytket sähkötyökalun pistotulpan
pistorasiaan, käynnistyskytkimen ollessa
käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
d) Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka
sijaitsee laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa
loukkaantumiseen.
e) Älä yliarvioi itseäsi. Huolehdi aina tukevasta
seisoma-asennosta ja tasapainosta. Täten voit
paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa
tilanteissa.
f) Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet
ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet,
korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
g) Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan asentaa,
tulee sinun tarkistaa, että ne on liitetty ja että ne
käytetään oikealla tavalla. Pölynimulaitteiston käyttö
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUJEN KÄYTTÖ JA HOITO
a) Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen työhön
tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua
käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin
tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
b) Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja
pysäyttää käynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei
enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä,
on vaarallinen ja se täytyy korjata.
c) Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun
varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet pienentävät
sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin.
d) Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun
niitä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden
käyttää sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai
jotka eivät ole lukeneet tätä käyttöohjetta.
Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät
kokemattomat henkilöt.
e) Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että
liikkuvat osat toimivat moitteettomasti, eivätkä ole
puristuksessa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai
vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa
haitallisesti sähkötyökalun toimintaan. Anna
korjauttaa mahdolliset viat ennen käyttöönottoa.
Monen tapaturman syyt löytyvät huonosti huolletuista
laitteista.
f) Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat
teräviä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi
hallita.
g) Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihtotyökaluja
jne. näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin
huomioon työolosuhteet ja suoritettava toimenpide.
Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille määrättyyn
käyttöön, saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
30
5) HUOLTO
a) Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata
sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain
alkuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että
sähkötyökalu säilyy turvallisena.
VASARAPORAKONEEN TURVALLISUUSOHJEET
YLEISTÄ
Tarkista aina, että syöttöjännite on sama kuin työkalun
nimilaatan osoittama jännite (työkalut, joiden jännitetaso
on 230V tai 240V, voidaan kytkeä myös 220V tason
jännitteeseen)
Tätä työkalua saavat käyttää vain 16 vuotta täyttäneet
henkilöt
Älä koskaan työstä asbestipitoista ainetta (asbestia
pidetään karsinogeenisena)
Äla käytä työkalua, kun johto on vioittunut; vaan toimita
se valtuutettuun huoltoliikkeeseen
Irrota aina pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin
suoritat laitteelle mitään säätöjä tai vaihdat tarviketta
VARUSTEET
SKIL pystyy takaamaan työkalun moitteettoman
toiminnan vain, kun käytetään alkuperäisiä tarvikkeit
Käytä vain tarvikkeita, joiden sallittu kierrosluku on
vähintään yhtä suuri kuin laitteen suurin
tyhjäkäyntikierrosluku
ENNEN KÄYTTÖÄ
Käytä täysin rullaamattomia ja turvallisia jatkejohtoja,
joiden kapasiteetti on 16 ampeeria
Vältä vaaralliset vahingot, jotka voivat aiheutua nauloista,
ruuveista tai muista aineista työstettävässä materiaalissa;
poista ne ennen työskentelyn aloittamista
Kiinnitä työstettävä kappale (kiinnittimeen tai
puristimeen kiinnitetty työstettävä kappale pysyy
tukevammin paikoillaan kuin käsin pidettäessä)
Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevien
syöttöjohtojen paikallistamiseksi, tai käänny
paikallisen jakeluyhtiön puoleen (kosketus
sähköjohtoon saattaa johtaa tulipaloon ja sähköiskuun;
kaasuputken vahingoittaminen saattaa johtaa
räjähdykseen; vesijohtoon tunkeutuminen aiheuttaa
aineellista vahinkoa tai saattaa johtaa sähköiskuun)
Materiaaleista, kuten lyijypitoinen maali, jotkut puulajit,
mineraalit ja metalli, tuleva pöly voi olla vahingollista
(kosketuksiin joutuminen pölyn kanssa tai sen sisään
hengittäminen voi aiheuttaa käyttäjälle tai sivustakatsojille
allergiareaktioita ja/tai hengitysvaivoja); käytä
pölynaamaria ja työskentele pölynpoistolaitteen
kanssa, kun sellainen on liitettävissä
Tietyntyyppiset pölyt on luokiteltu karsinogeenisiksi
(kuten tammi- ja pyökkipöly) erityisesti puun käsittelyyn
käytettävien lisäaineiden yhteydessä; käytä
pölynaamaria ja työskentele pölynpoistolaitteen
kanssa, kun sellainen on liitettävissä
Noudata maakohtaisia pölyyn liittyviä sääntöjä
KÄYTÖN AIKANA
Käytä kuulonsuojainta kun iskuporaat (melu saattaa
aiheuttaa kuulon menetystä)
Käytä työkalun mukana toimitettuja lisäkahvoja
(hallinnan menettäminen saattaa johtaa loukkaantumisiin)
Tartu sähkötyökaluun ainoastaan eristetyistä
pinnoista, tehdessäsi työtä, jossa vaihtotyökalu
saattaisi osua piilossa olevaan sähköjohtoon tai
sähkötyökalun omaan sähköjohtoon (kosketus
jännitteiseen johtoon voi saattaa sähkötyökalun
metalliosat jännitteisiksi ja johtaa sähköiskuun)
Pidä johto aina poissa työkalun liikkuvien osien
läheisyydestä
Jos huomaat sähköisen tai mekaanisen vian, sammuta
kone heti ja irroita liitosjohto pistorasiasta
Jos sähköjohto vahingoittuu tai katkeaa työn aikana ei
johtoa saa koskettaa, vaan pistotulppa on välittömästi
irrotettava pistorasiasta
Jos poran terä juuttuu odottamatta (aiheuttaen äkillisen,
vaarallisen reaktion), katkaise virta työkalusta välittömästi
Tarkkaile valppaasti juuttumisen aiheuttamia seurauksia
(varsinkin metalleja porattaessa); käytä aina apukahvaa
G 2 ja asettaudu tukevaan asentoon
KÄYTÖN JÄLKEEN
Kun panet koneen pois, sammuta moottori ja varmista,
että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet
KÄYTTÖ
Käynnistys/pysäytys 4
Kytkimen lukitseminen jatkuvaa käyttöä varten 5
Nopeudensäätö tasaista käynnistystä varten 6
Pyörintäsuunnan vaihto 7
- jos säätöä ei ole oikein asetettu vasen/oikea
-asentoon, kytkintä A ei voi käynnistää
! muuta pyörintäsuuntaa vain kun työkalu on
täysin pysäytettynä
Kärkien vaihto 8
- käännä katkaisin D “teränvaihto”-asentoon, kunnes se
lukittuu paikalleen (saadaan käyttää vain virran
ollessa katkaistuna työkalusta ja kun pistoke on
irrotettuna pistorasiasta)
- aseta kärki mahdollisimman syvälle istukkaan
- kun istukasta kuuluu napsahdus, terä on asennettu
oikein
! älä käytä vahingoittunutisiä kärkiä
! älä koskaan aloita porausta, kun katkaisin D on
“teränvaihto”-asennossa, koska tämä voisi
vahingoittaa työkalua
Käyttötilan valinta 9
- kierrä kytkin D haluamaasi käyttötilaan niin, että se
napsahtaa paikalleen
1 = normaali poraus
2 = vasaraporaus
! valitse käyttötila vain kun kone ei pyöri ja kun
kosketin on irrotettuna pistorasiasta
Poraussyvyyden säätö 0
Koneen pitäminen ja ohjaaminen !
! pidä työkalusta kiinni aina työskentelyn aikana
harmaan värisestä kädensija(oi)sta
- käytä aina apukahvaa G (voidaan säätää kuvan
osoittamalla tavalla)
- älä peitä ilmanvaihto-aukkoja
- älä paina työkalua liian voimakkaasti; vaan anna
työkalun tehdä työ puolestasi
31
VINKKEJÄ
Käytä oikeantyyppisiä kärkiä @
! käytä ainoastaan teräviä ja laadukkaita teriä
betonin poraamiseen (käytä apuna työkalun
mukana toimitettua terää)
Porattaessa rautametalleja
- poraa ensin pienempi esireikä ja jatka sitten isommalla
terällä
- voitele poranterä ajoittain öljyllä
Repimätön poraus puuhun #
Pölytön poraus seiniin $
Pölytön poraus kattoihin %
Poraus laattoihin luiskahtamatta ^
Lisävinkkejä on tarjolla web-osoitteessa
www.skileurope.com
HOITO / HUOLTO
Pidä työkalu ja johto puhtaina (varmista erityisesti
ilma-aukkojen puhtaus H 2)
! irrota liitosjohto aina puhdistuksen ajaksi
pistorasiasta
Jos sähkötyökalussa, huolellisesta valmistuksesta ja
koestusmenettelystä huolimatta esiintyy vikaa, tulee
korjaus antaa SKIL sopimushuollon tehtäväksi
- toimita työkalu sitä osiin purkamatta lähimpään
SKIL-huoltoon (osoitteet ja työkalun huoltokaava ovat
tarjolla web-osoitteessa www.skileurope.com)
ostotodiste mukaan liitettynä
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Älä hävitä sähkötyökalua, tarvikkeita tai pakkausta
tavallisen kotitalousjätteen mukana (koskee vain
EU-maita)
- vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan
EU-direktiivin 2002/96/ETY ja sen maakohtaisten
sovellusten mukaisesti käytetyt sähkötyökalut on
toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen ja
ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen
- symboli & muistuttaa tästä, kun käytöstä poisto tulee
ajankohtaiseksi
VAATIMUSTEN-
MUKAISUUSVAKUUTUS
Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä
tuote en allalueteltujen standardien ja
standardoimisasiakirjojen vaatimusten mukainen
EN 60745, EN 61000, EN 55014, seuraavien sääntöjen
mukaisesti 2004/108/EY, 2006/42/EY, 2011/65/EU
Tekninen tiedosto kohdasta: SKIL Europe BV
(PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL
ÊÆÇιÆ¼½ÊÄÇÇÌ
Á»½ʽËÁ¼½ÆÌ
ȽʹÌÁÇÆËŵÆ¿Áƽ½ÊÁÆ¿
ÍÊÇȽƓˁ˅ʿ˂ʽ¼¹Ɠ
¹ÆÊÇÅŽĽÆ
ÈÈÊÇιÄ¹Æ¹¿½Ê
19.12.2011
MELU/TÄRINÄ
Mitattuna EN 60745 mukaan työkalun melutaso on
95 dB(A) ja yleensä työkalun äänen voimakkuus on
106 dB(A) (keskihajonta: 3 dB), ja tärinän voimakkuus
m/s² (käsi-käsivarsi metodi; epävarmuus K = 1,5 m/s²)
betoniin iskuporattaessa 19,2 m/s²
metalliin porattaessa 3,6 m/s²
Tärinäsäteilytaso on mitattu standardin EN 60745
mukaisen standarditestin mukaisesti; sitä voidaan käyttää
verrattaessa yhtä laitetta toiseen sekä alustavana
tärinälle altistumisen arviona käytettäessä laitetta
manituissa käyttötarkoituksissa
- laitteen käyttö eri käyttötarkoituksiin tai erilaisten tai
huonosti ylläpidettyjen lisälaitteiden kanssa voi lisätä
merkittävästi altistumistasoa
- laitteen ollessa sammuksissa tai kun se on käynnissä,
mutta sillä ei tehdä työtä, altistumistaso voi olla
huomattavasti pienempi
! suojaudu tärinän vaikutuksilta ylläpitämällä laite
ja sen lisävarusteet, pitämällä kädet lämpiminä ja
järjestämällä työmenetelmät
Taladro percutor 6950
INTRODUCCIÓN
Esta herramienta ha sido diseñada para taladrar con
percusión en ladrillo, hormigón y piedra, y para taladrar
sin percusión en madera, metal, cerámica y plástico
Esta herramienta no está concebida para uso profesional
Lea y conserve este manual de instrucciones 3
CARACTERISTICAS TECNICAS 1
ELEMENTOS DE LA HERRAMIENTA 2
A Interruptor para encendido/apagado y control de
velocidad
B Botón para bloquear el interruptor
C Palanca para invertir la dirección de giro
D Interruptor para seleccionar el modo de operación
E Indicador de función
F Casquillo de bloqueo
G Empuñadura auxiliar
H Ranuras de ventilación
SEGURIDAD
INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD
¡ATENCIÓN! Lea íntegramente estas advertencias
de peligro e instrucciones. En caso de no atenerse a las
advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello
puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o
lesión grave. Guardar todas las advertencias de peligro
e instrucciones para futuras consultas. El término
“herramienta eléctrica” empleado en las siguientes
advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctricas
/