Aeg-Electrolux AAM6102N Ohjekirja

Kategoria
Vacuum cleaners
Tyyppi
Ohjekirja
EN Operating Instructions
FR Mode d’emploi
DE Gebrauchsanweisung
NL Gebruiksaanwijzing
ES Instrucciones de uso
PT Instruções de utilização
IT Istruzioni per l’uso
GR Οδηγίές χρήσης
DK Brugsanvisning
SV Bruksanvisning
NO Bruksanvisning
Fi Käyttöohje
TR Kullanma Kılavuzu
2193025-12.indd 1 2/25/09 2:37 PM
Tack för att du har valt en AEG-Electrolux AirMax
dammsugare. Denna bruksanvisning gäller alla AirMax-
modeller. Detta innebär att vissa tillbehör eller funktioner
kanske inte finns för just din modell. Se till att alltid
använda originaltillbehör från AEG-Electrolux för att
få bästa resultat. De är speciellt utformade för din
dammsugare.
Svenska 32-44
Takk for at du valgte støvsugeren AEG-Electrolux AirMax.
Denne bruksanvisningen dekker alle AirMax-modeller.
Det betyr at enkelte funksjoner eller tilbehør kanskje ikke
finnes på din modell. Bruk alltid originalt Electrolux-
utstyr for å oppnå best resultater. Det er spesiallaget for
støvsugeren din.
Norsk 32-44
Kiitos siitä, että olet valinnut AEG-Electrolux AirMax -pö-
lynimurin. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia AirMax-
malleja. Käyttämäsi malli ei tämän vuoksi ehkä sisällä
kaikkia ohjeessa mainittuja lisävarusteita tai ominaisuuk-
sia. Voit varmistaa parhaan mahdollisen imurointituloksen
käyttämällä aina AEG-Electroluxalkuperäisiä lisävarustei-
ta. Ne on suunniteltu nimenomaan imuriasi varten.
Suomi 33-45
Tak, fordi du valgte en AEG-Electrolux AirMax-støvsuger.
Denne brugervejledning dækker alle AirMax-modeller.
Det betyder, at der kan være tilbehør/funktioner, som ikke
kan anvendes på din model. Brug altid originalt AEG-
Electrolux-tilbehør, så opnår du det bedste resultat. Det
er designet specielt til din støvsuger.
Dansk 32-44
AEG-Electrolux Airmax elektrikli süpürgeyi
tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kullanma
talimatları tüm
AirMax modelleri için geçerlidir. Yani
satın almış olduğunuz model, burada bahsi geçen
aksesuarlardan/özelliklerden bazılarına sahip
olmayabilir. En iyi sonucu elde etmek için her za-
man orijinal AEG-Electrolux aksesuarlarını kullanın.
Bu aksesuarlar sizin elektrikli süpürgeniz için özel
olarak tasarlanmıştır.
Türkçe 46-52
3
2193025-12.indd 3 2/25/09 2:37 PM
1 Teleskoprör
2* Frlängningsrör
3 Slanghandtag + Slang
4 Kombimunstycke för
golv
5 Fogmunstycke
6 Möbelmunstycke
7 Tillbehörsfäste
8 Dammsugar påse,
s-bag
®
9* Turbomunstycke
10* Parkettmunstycke
11* Dammvippa
För säkerhets skull
Om sladden skadats måste den bytas ut av tillverkaren,
auktoriserad servicepersonal eller liknande kvalificerad
person för att undvika fara. Använd aldrig dammsugaren
om sladden är skadad. Skador på maskinens sladd
omfattas inte av dammsugarens serviceåtagande.
Den här apparaten är inte avsedd att användas av
personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk
eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och
kunskap, såvida de inte har fått handledning eller
instruktioner för hur apparaten används av en person
som ansvarar för deras säkerhet.
Barn måste passas så att de inte leker med apparaten.
Dra ut sladden ur eluttaget innan du rengör eller
underhåller enheten.
Lyft eller dra aldrig damsugaren med sladden.
Varning!
Den här enheten innehåller elektriska anslutningar.
• Sug inte upp vatten.
• Sänk inte ned enheten i vatten vid städning.
Slangen ska kontrolleras regelbundet och ska inte
användas om den är skadad.
Använd aldrig dammsugaren:
• I våta utrymmen.
• I närhet av brandfarliga gaser eller liknande.
• När höljet visar tydliga tecken på skada.
• På vassa föremål.
• Varm eller kall aska, tända cigarettfimpar etc.
• På fint damm, till exempel från cement, betong, mjöl,
varm eller kall aska.
Om du använder dammsugaren för något av det
ovanstående kan motorn skadas allvarligt. Sådana
skador omfattas inte av garantin. Använd aldrig
dammsugaren utan filter.
Försiktighetsåtgärder för elsladdar:
Kontrollera regelbundet att sladden är oskadad. Använd
aldrig dammsugaren om sladden är skadad. Skador
på maskinens sladdomfattas inte av dammsugarens
serviceåtagande.
Om sladden skadats måste den bytas ut av tillverkaren,
auktoriserad servicepersonal eller liknande kvalificerad
person för att undvika fara. Dra ut sladden ur eluttaget
innan du rengöreller underhåller enheten.
Tillbehör
Svenska
* Endast vissa modeller.
1* Teleskoprør
2* Forlengelsesrør
3 Slangehåndtak +
slange
4 Kombimunnstykke
5 Sprekkmunnstykke
6 Møbel/tekstil
munnstykke
7 Feste for tilbehør
8 Støvpose, s-bag®
9* Turbomunnstykke
10* Parkettmunnstykke
11* Fjærkost
Sikkerhetsforskrifter
Hvis nettledningen er skadet, må den skiftes hos
produsenten, hos et autorisert servicesenter eller av
tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare. Bruk
aldri støvsugeren hvis strømledningen er skadet. Skade
på apparatets ledning dekkes ikke av garantien.
Apparatet skal ikke brukes av personer (inkludert barn)
med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller manglende erfaring eller kunnskap, med mindre de
under tilsyn av en ansvarlig person får opplæring i bruk
av apparatet.
Pass på at barn ikke får anledning til å leke med
apparatet.
Trekk støpselet ut av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold av apparatet.
Forhåndsregler:
Dette apparatet inneholder elektriske forbindelser.
• Ikke sug opp vann.
• Må ikke senkes i vann for rengjøring.
Kontroller slangen regelmessig. Den må ikke brukes hvis
den er skadet.
Bruk aldri støvsugeren:
• På våte steder.
• I nærheten av eksplosjonsfarlige gasser etc.
• Når støvsugeren viser synlige tegn på skade.
• På skarpe gjenstander.
• På varm eller kald aske eller andre rester etter
forbrenning, tente sigarettstumper osv.
• På fint støv, for eksempel fra puss, betong, mel eller
varm eller kald aske
Hvis støvsugeren brukes som nevnt ovenfor, kan det
oppstå alvorlig skade på motoren. Slik skade dekkes ikke
av garantien. Bruk aldri støvsugeren uten filtre.
Forholdsregler for strømledningen:
Kontroller med jevne mellomrom at ledningen ikke
er skadet. Bruk aldri støvsugeren hvis ledningen er
skadet. Skade på støvsugerens ledning dekkes ikke av
garantien. Hvis nettledningen er skadet, må den skiftes
hos produsenten, hos et autorisert servicesenter eller
av tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.
Trekk støpselet ut av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold av apparatet.
Tilbehør
Norsk
* Bare enkelte modeller.
1* Teleskooppiputki
2* Jatkoputket
3 Letkun kahva ja letku
4 Yhdistelmäsuutin
5 Rakosuutin
6 Huonekalusuutin
7 Pidike lisävarusteille
8 Pölypussi, s-bag®
9* Turbosuutin
10* Parkettisuutin
11* Pölyhuiska
Turvaohjeet
Jos virtajohto vaurioituu, valmistajan, huoltoedustajan
tai muun pätevän henkilön on vaihdettava se vaarojen
välttämiseksi. Älä käytä pölynimuria, jos johto on
vaurioitunut. Laitteen sähköjohdon vauriot eivät kuulu
takuun piiriin.
Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten ihmisten (lapset
mukaan lukien) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset
tai henkiset kyvyt ovat alentuneet tai jotka eivät
osaa käyttää laitetta, ellei heidän turvallisuudestaan
vastuussa oleva henkilö ole antanut heille ohjeita
laitteen käytöstä tai valvo heidän laitteen käyttöään.
Pidä huoli siitä, että lapset eivät käytä laitetta
leikkikaluna
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista
tai korjaamista.
Varoitus:
Tässä laitteessa on sähköliitäntöjä.
• Älä ime vettä.
• Älä puhdista upottamalla veteen.
Letku on tarkistettava säännöllisesti, eikä sitä saa
käyttää, jos se on vaurioitunut.
Älä koskaan käytä imuria
• Märissä tiloissa.
• Syttyvien kaasujen jne. lähellä.
• Kun kotelossa on näkyviä vaurioita.
• Terävien esineiden imurointiin
• Kuuman tai kylmän tuhkan tai esimerkiksi palavien
savukkeiden imuroimiseen
• Hienojakoisen pölyn, esimerkiksi laastipölyn, betonin,
jauhojen tai kuuman tai kylmän tuhkan imuroimiseen.
Niiden imuroiminen voi vaurioittaa moottoria pahoin.
Tällaiset vauriot eivät kuulu takuun piiriin. Älä koskaan
käytä imuria, jos suodattimet eivät ole asennettuina.
Sähköjohdon turvaohjeet:
Tarkista säännöllisesti, että johto on ehjä. Älä koskaan
käytä imuria, jos johto on vahingoittunut. Laitteen
sähköjohdon vauriot eivät kuulu takuun piiriin.
Jos virtajohto vaurioituu, valmistajan, huoltoedustajan
tai muun pätevän henkilön on vaihdettava se vaarojen
välttämiseksi. Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen
puhdistamista tai korjaamista
Varusteet
Suomi
* Vain tietyt mallit.
33
2193025-12.indd 33 2/25/09 2:37 PM
Innan du börjar
12 Öppna det främre locket och kontrollera att damm-
sugarpåsen s-bag® och motorfiltret sitter där de
ska. (Se även Byte av filter.)
13 Öppna luckan baktill på maskinen och kontrollera
att utblåsfiltret* sitter där det ska.
3 Koppla ihop slangen med slanghandtaget tills
fästena snäpper fast (tryck på fästena när du vill
koppla loss slangen).
14 Sätt i slangen tills hakarna klickar fast (tryck in
hakarna för att lossa slangen).
15 Anslut förlängningsrören* eller teleskopröret* till
slanghandtaget och munstycket genom att trycka
och vrida ihop dem. (Vrid och dra isär när du vill ta
bort rören.)
16 Dra ut sladden och anslut till vägguttaget. Damm-
sugaren är försedd med en kabelvinda. När sladden
har dragits ut förblir den utdragen.
17 Mata in sladden genom att trycka på indragnings-
pedalen. Då matas sladden in.
18a Sätt på dammsugaren genom att föra kontrollen
mot ”Max”. Öka sugeffekten genom att föra kontrol-
len längre mot ”Max”. Stäng av dammsugaren
genom att föra kontrollen i motsatt riktning till
”Off”.
18b* Sugeffekten kan också regleras genom sugkontrol-
len på slanghandtaget.
19 Perfekt läge vid paus (19a) och förvaring (19b).
Svenska
* Endast vissa modeller.
Før du begynner
12 Åpne frontdekselet på apparatet, og kontroller at
s-bag®-støvposen og motorfilteret er på plass. (Se
også "Utskifting av filter")
13 Åpne bakdekselet på apparatet, og kontroller at
utløpsfilteret * er på plass.
3 Sett slangen inn i slangehåndtaket til klemmene
kommer på plass (trykk på klemmene for å løsne
slangen).
14 Trykk slangen på plass til du hører et klikk (trykk på
sperrene for å løsne slangen).
15 Fest utvidelsesrørene * eller teleskoprøret * til
slangehåndtaket og munnstykket ved å skyve og vri.
(Vri og dra for å løsne.)
16 Trekk ut nettledningen og sett den i stikkontakten.
Støvsugeren er utstyrt med automatisk ledningsinn-
trekk. Når nettledningen er trukket ut, holder den
seg i den posisjonen.
17 Trykk på inntrekksknappen for å trekke inn led-
ningen.
18a Start støvsugeren ved å vri strømbryteren mot Max-
posisjonen. Øk sugestyrken ved å vri bryteren enda
mer mot Max-posisjonen. Stopp støvsugeren ved å
vri bryteren til Off-posisjonen.
18b* Sugestyrken kan også justeres ved å bruke sugekon-
trollen på munnstykket.
19 Ideell parkeringsposisjon for pause (19a) og (19b)
oppbevaring,
Norsk
* Bare enkelte modeller.
Ennen aloitusta
12 Avaa imurin etukansi ja tarkista, että s-bag®-
pölypussi ja moottorin suodatin ovat paikoillaan.
(Katso myös Suodattimien vaihto.)
13 Avaa imurin takakansi ja tarkista, että poistoilman
suodatin* on paikallaan.
3 Kiinnitä letku letkun kahvaan niin, että kiinnikkeet
napsahtavat paikalleen (irrota painamalla kiinnik-
keitä sisäänpäin).
14 Kiinnitä letku paikalleen niin, että kiinnikkeet nap-
sahtavat paikalleen (irrota painamalla kiinnikkeitä
sisäänpäin).
15 Kiinnitä jatkoputket* tai teleskooppiputki* letkun
kahvaan ja suuttimeen työntämällä ja kääntämällä
ne yhteen. (Irrota kääntämällä ja vetämällä eril-
leen.)
16 Vedä sähköjohto ulos ja kytke pistoke pistorasiaan.
Imuri on varustettu johdonkelauksella. Ulos vedetty
sähköjohto pysyy vedetyn pituisena.
17 Voit kelata johdon takaisin imurin sisään painamalla
johdon kelauspainiketta. Johto kelautuu takaisin
imurin sisään.
18a Käynnistä imuri siirtämällä säädintä Max-merkin
suuntaan. Voit lisätä imutehoa siirtämällä säädintä
edelleen Max-merkin suuntaan. Sammuta imuri
siirtämällä säädin päinvastaiseen suuntaan Off-
asentoon.
18b* Voit säätää imutehoa myös letkun kahvassa olevalla
säätimellä.
19 Imurin odottamaan jättämiseen imuroimisen kes-
keyttämisen ajaksi käy parhaiten kuvan mukainen
asento (19a) ja imurin säilyttämiseen asento (19b).
Suomi
* Vain tietyt mallit.
35
2193025-12.indd 35 2/25/09 2:37 PM
För bästa städresultat
Använd våra munstycken så här:
Mattor: Använd kombimunstycket för golv med spaken i
läge (20).
Hårda golv: Använd kombimunstycket för golv med
spaken i läge (21).
Trägolv: Använd parkettmunstycket* (22).
Möbler och tyger: Använd möbelmunstycket* (23) för
soffor, gardiner, tunna tyger osv. Minska på sugeffekten
om det behövs.
Tavlor, bokhyllor etc.: Använd dammvippan* (24).
Skarvar, hörn etc.: Använd fogmunstycket* (25).
Användning av turbomunstycke*
26/27 Perfekt för att ta bort ludd och hår från mattor
och heltäckningsmattor.
Obs: Använd inte turbomunstycket på djurskinn eller
mattfransar. För att undvika skador på mattan, låt inte
munstycket stå stilla medan borsten rullar. Kör inte
över elkablar och stäng av dammsugaren omedelbart
efter användning.
Svenska
* Endast vissa modeller.
Oppnå de beste resultatene
Slik bruker du munnstykkene:
Tepper: Bruk kombimunnstykket med spaken i posisjon
(20).
Harde gulv: Bruk kombimunnstykket med spaken i
posisjon (21).
Tregulv: Bruk parkettmunnstykket* (22).
Stoppede møbler og tekstiler: Bruk møbel/tekstil
munnstykket (23) til sofaer, gardiner, lette tekstiler osv.
Reduser om nødvendig sugestyrken.
Rammer, bokhyller osv.: Bruk fjærkosten* (24).
Sprekker, hjørner osv.: Bruk sprekkmunnstykket* (25).
Bruk turbomunnstykket*
26/27 Det egner seg til fjerning av lodotter og dyrehår i
tepper og vegg-til-vegg-tepper.
Merk: Ikke bruk turbomunnstykket på skinntepper
eller teppefrynser. Ikke hold munnstykket på samme
sted når børsten roterer. Det kan skade teppet. Ikke før
munnstykket over elektriske ledninger, og pass på å slå
av støvsugeren umiddelbart etter bruk.
Norsk
* Bare enkelte modeller.
Paras tulos
Käytä suuttimia seuraavasti:
Matot: Käytä yhdistelmäsuutinta vivun ollessa kuvan
mukaisessa asennossa (20).
Kovat lattiat: Käytä yhdistelmäsuutinta vivun ollessa
kuvan mukaisessa asennossa (21).
Puulattiat: Käytä parkettisuutinta* (22).
Tekstiilit ja verhoillut huonekalut: Käytä
huonekalusuutinta* (23) sohvien, verhojen ja kevyiden
kankaiden imuroimiseen. Pienennä tarvittaessa imutehoa.
Ikkunoiden tai ovien karmit, kirjahyllyt jne.: Käytä
pölyhuiskaa* (24).
Ahtaat tilat, nurkat jne.: Käytä rakosuutinta* (25).
Turbosuuttimen käyttö *
26/27 Turbosuutin on tehokas väline tiukkaan taker-
tuneiden hahtuvien ja lemmikkien karvojen
poistamiseen matoista ja kokolattiamatoista.
Huomautus: Älä imuroi turbosuuttimella taljoja tai
mattojen hapsuja. Älä pidä suutinta paikoillaan harjan
pyöriessä, ettei matto vahingoitu. Älä siirrä suutinta
virtajohtojen yli. Katkaise imurista virta välittömästi
käytön jälkeen.
Suomi
* Vain tietyt mallit.
37
2193025-12.indd 37 2/25/09 2:37 PM
* Endast vissa modeller.
Byte av dammpåse s-bag®
28 Dammpåsen s-bag® ska bytas senast när indikator-
fönstret är helt rött. Läs av med munstycket upplyft
från underlaget.
29 Öppna luckan framtill och lyft ut insatsen med
dammsugarpåsen s-bag® (30).
31 Lyft ut s-bag® från insatsen genom att dra i
kartongskivan. Denna försluter automatiskt s-bag®
och förhindrar att damm läcker ur påsen.
32 Sätt in en ny s-bag® genom att skjuta in
kartongskivan till ändläget i skåran i dammpås-
hållaren och stäng sedan luckan.
Obs: Byt ut s-bag® efter användning av
mattrengöringspulver. Använd endast
originaldammpåsar s-bag® Classic, s-bag® Clinic,
s-bag® Long Performance eller s-bag® Anti-odour.
Svenska
* Bare enkelte modeller.
Skifte ut støvposen, s-bag®
28 Støvposen, s-bag®, må senest skiftes ut når indi-
katorvinduet er helt rødt. Les av med munnstykket
løftet opp.
29 Åpne frontdekselet og løft ut holderen som innehol-
der s-bag®-støvposen (30).
31 Løft ut s-bag®-støvposen fra holderen ved å dra ut
kartongen. Dette vil automatisk forsegle s-bag®-
støvposen og hindre støv i å lekke ut.
32 Sett inn en ny s-bag®-støvpose ved å skyve
kartongen helt ned i sporet i støvposeholderen og
lukke dekselet.
Merk: Skift ut s-bag®-støvposen når du har støvsugd
tepperensemiddel. Påse at du bare bruker originale
støvposer: s-bag® Classic, s-bag® Clinic, s-bag® Long
Performance eller s-bag® Anti-odour.
Norsk
* Vain tietyt mallit.
s-bag®-pölypussin vaihtaminen
28 Vaihda s-bag®-pölypussi, kun pölymäärän ilmaisin
muuttuu täysin punaiseksi. Älä pidä suutinta lat-
tiassa, kun luet ilmaisinta.
29 Avaa imurin etukansi ja nosta s-bag®-pölypussin
pidike ulos (30).
31 Vedä pölypussi irti pidikkeestä pahvista vetämällä.
Tämä sinetöi pölypussin ja estää pölyn pääsemisen
pussista pois.
32 Lisää uusi s-bag®-pölypussi pidikkeeseen ja työnnä
pahvi uraa myöten pohjaan. Sulje lopuksi imurin
kansi.
Huomautus: Vaihda s-bag®-pölypussi aina, kun olet
käyttänyt imuroinnissa matonpuhdistusainetta. Käytä
vain alkuperäisiä s-bag®-pölypusseja: Classic s-bag®,
Clinic s-bag®, Long Performance s-bag® tai Anti-odour
s-bag®.
Suomi
39
2193025-12.indd 39 2/25/09 2:37 PM
* Endast vissa modeller.
Svenska
Byte av motorfiltret
görs vid vart 5:e byte av dammpåse s-bag®. Använd aldrig
dammsugaren utan filter.
33 Öppna luckan framtill och lyft ut insatsen med
dammsugarpåsen s-bag®.
34 Dra filterhållaren uppåt så att den dras ut ur skåran.
35 Tag försiktigt bort det smutsiga filtret och ersätt
med ett nytt. Sätt tillbaka insatsen som håller
s-bag® och stäng slutligen locket.
Byte av utblåsfilter*
Det finns tre typer av utblåsfilter:
• Mikrolter*(ref.nr.EF17)
• HepaH12*ejtvättbart(ref.nr.EFH12)
• HepaH12*tvättbart(kanköpassomtillbehör,ref.nr.EF
H12W)
Filtrena måste alltid bytas ut mot nya och kan inte tvät-
tas (förutom det tvättbara Hepa H12*).
36 Öppna luckan baktill och ta ut filtret.
37 Sätt i ett nytt filter och stäng locket.
* Bare enkelte modeller.
Norsk
Utskifting av motorfilteret
Bør gjøres ved hver 5. utskifting av støvposen, s-bag®.
Bruk aldri støvsugeren uten filter.
33 Åpne frontdekselet og løft ut holderen som innehol-
der s-bag®-støvposen.
34 Dra filterholderen oppover til den kommer ut av
sporet.
35 Dra forsiktig ut det gamle, skitne filteret, og sett inn
et nytt. Sett holderen på plass igjen, og lukk deret-
ter dekselet.
Utskifting av utløpsfilteret*
Det er tre typer utløpsfiltre.
• Mikrolter*(ref.nr.EF17)
• HepaH12*,ikke‑vaskbart(ref.nr.EFH12)
• HepaH12*,vaskbart(ekstrautstyr,ref.nr.EFH12W)
Filtrene må alltid skiftes ut med nye og kan ikke vaskes
(bortsett fra Hepa H12*, vaskbart).
36 Åpne bakdekselet og løft ut filteret.
37 Sett inn et nytt filter og lukk dekselet.
* Vain tietyt mallit.
Suomi
Moottorin suodattimen vaihto
on suositeltavaa tehdä joka viidennen s-bag®-pölypussin
vaihdon yhteydessä. Älä koskaan käytä imuria ilman
suodatinta.
33 Avaa imurin etukansi ja nosta s-bag®-pölypussin
pidike ulos.
34 Vedä suodattimen pidike irti urasta.
35 Vedä vanha, likainen suodatin varovasti ulos
pidikkeestään ja vaihda tilalle uusi suodatin. Aseta
s-bag®-pölypussi pidikkeineen takaisin paikoilleen
ja sulje kansi.
Poistoilman suodattimen vaihto*
Poistoilman suodattimia on kolmea eri tyyppiä:
• Mikrosuodatin*(Viite:nroEF17)
• HepaH12*kertakäyttöinen(Viite:nroEFH12)
• HepaH12*pestävä(saatavanalisävarusteena,Viite:
nro EF H12W)
Suodattimet on aina korvattava uusilla, eikä niitä voi pe-
stä (lukuun ottamatta pestävää Hepa H12* -suodatinta).
36 Avaa imurin takakansi ja irrota suodatin.
37 Aseta uusi suodatin paikoilleen ja sulje kansi.
41
2193025-12.indd 41 2/25/09 2:37 PM
* Endast vissa modeller.
Svenska
Rengöring av slang och munstycke
Dammsugaren stannar automatiskt om munstycket, röret,
slangen eller filtren och s-bag® blir igentäppta. I så fall
ska du dra ut sladden ur vägguttaget och låta dammsu-
garen svalna i 20–30 minuter. Avlägsna det som sitter
i vägen och/eller byt ut filtren och s-bag® samt starta
dammsugaren igen.
Rör och slangar
38 Rör och slang rensar du enklast med hjälp av
rensband eller liknande.
39 Slanghandtaget kan tas bort från slangen om det
behöver rengöras.
40 Det kan också gå att ta bort hindret genom att
klämma på slangen. Var dock försiktig om det finns
risk för att glas eller nålar har fastnat i slangen.
Obs: Skador uppkomna vid rengöring av slangar täcks ej
av dammsugarens serviceåtagande.
Rengöring av matt/golvmunstycke
41 Kombimunstycket för golv bör rengöras ofta.
42* Tryck in respektive hjulnav och dra bort hjulen. Ta
bort dammtussar, hårstrån och annat som kan ha
fastnat.
43* Ta loss större föremål genom att ta bort
kopplingsröret från munstycket.
Rengöring av turbomunstycke*
44 Ta bort munstycket från dammsugaren och avlägsna
trådar som fastnat genom att klippa av dem med
en sax. Använd slanghandtaget för att rengöra
munstycket.
45a Ta bort munstycket från dammsugarröret och
avlägsna trådar som fastnat genom att klippa av
dem med en sax. Använd slanghandtaget för att
dammsuga munstycket.
45b Om turbomunstycket slutar fungera öppnar du
rengöringslocket och tar bort eventuella föremål som
hindrar turbinen från att rotera fritt.
* Bare enkelte modeller.
Norsk
Rengjøre slangen og munnstykket
Støvsugeren stopper automatisk hvis munnstykket, røret,
slangen eller filtrene og s-bag®-støvposen blir blokkert. I
slike tilfeller må du trekke støpselet ut av stikkontakten
og la apparatet avkjøles i 20-30 minutter. Ta vekk det
som blokkerer og/eller skift ut filtrene og s-bag®, og start
støvsugeren igjen.
Rør og slanger
38 Bruk en renselist eller lignende til å rense rørene og
slangen.
39 Slangehåndtaket kan demonteres fra slangen ved
behov for rengjøring.
40 Det kan også være mulig å fjerne blokkeringen i
slangen ved å klemme på den. Men vær forsiktig
i tilfelle blokkeringen er forårsaket av glass eller
nåler som har satt seg fast i slangen.
Merk: Garantien dekker ikke skade på slangen som følge
av rengjøring.
Rengjøre gulvmunnstykket
41 Rengjør kombimunnstykket regelmessig.
42* Trykk på hvert hjulnav, og dra av hjulene. Fjern støv-
dotter, hår eller annet som kan ha satt seg fast.
43* Du kan nå større gjenstander ved å fjerne tilko-
blingsrøret fra munnstykket.
Rengjøre turbomunnstykket*
44 Koble munnstykket fra støvsugerrøret, og fjern
tråder osv. som er viklet inn, ved å klippe dem vekk
med en saks. Bruk slangehåndtaket til å rengjøre
munnstykket.
45a Kople munnstykket fra støvsugerrøret og fjern sam-
menfiltrede tråder etc. ved å klippe dem bort med
saks. Bruk slangehåndtaket til å rengjøre munnstyk-
ket.
45b Hvis turbomunnstykket slutter å virke, åpner du
rengjøringslokket og fjerner det som måtte hindre
turbinen i å rotere fritt.
* Vain tietyt mallit.
Suomi
Letkun ja suuttimen puhdistus
Imuri pysähtyy automaattisesti, jos sen suutin, putki,
letku, suodatin tai s-bag®-pölypussi tukkeutuu. Kytke
silloin imuri irti sähköverkosta ja anna sen jäähtyä 20–30
minuuttia. Poista tukkeumat ja/tai vaihda suodattimet ja
s-bag®-pölypussi ja käynnistä imuri sitten uudelleen.
Putket ja letkut
38 Käytä puhdistusliinaa tai vastaavaa välinettä put-
kien ja letkun puhdistuksessa.
39 Voit tarvittaessa irrottaa imuriletkun kahvan let-
kusta helpottaaksesi puhdistusta.
40 Tukoksen poistaminen letkusta voi onnistua myös
letkua puristelemalla. Ole kuitenkin varovainen, sillä
tukoksessa voi olla teräviä esineitä, kuten lasia tai
neuloja.
Huomautus: Takuu ei kata letkun vahinkoja, jotka ovat
aiheutuneet letkun puhdistuksesta.
Lattiasuuttimen puhdistus
41 Puhdista yhdistelmäsuutin riittävän usein.
42* Irrota pyörät yksitellen keskiöstä painamalla. Vedä
pyörä irti. Poista pölypallot, karvat ja muut pyöriin
takertuneet esineet.
43* Voit poistaa suuret esineet irrottamalla liitosputken
suuttimesta.
Turbosuuttimen puhdistus *
44 Irrota suutin putkesta ja poista suuttimeen kier-
tyneet langat tms. leikkaamalla ne pois saksilla.
Puhdista suutin letkun kahvan avulla.
45a Irrota suutin imurin putkesta ja poista suuttimeen
kiertyneet langat tms. leikkaamalla ne pois saksilla.
Käytä letkun kahvaa puhdistaaksesi suuttimen.
45b Jos turbosuodatin lakkaa toimimasta, avaa puhdis-
tuskansi ja poista esineet, jotka estävät turbiinia
pyörimästä vapaasti.
43
2193025-12.indd 43 2/25/09 2:37 PM
Vianetsintä
• Tarkista,ettäjohtoonkiinnitettynävirtalähteeseen.
• Tarkista,ettäpistokejajohtoeivätolevahingoit-
tuneet.
• Tarkistasulakkeet.
Pölynimuri pysähtyy
• Onkos‑bag®‑pölypussitäynnä?Vaihdapölypussi
tarvittaessa.
• Onkosuutin,putkitailetkutukossa?
• Ovatkosuodattimettukossa?
Pölynimuriin on joutunut vettä
Moottori täytyy vaihtaa valtuutetussa AEG-Electrolux-
huoltoliikkeessä. Takuu ei kata kastunutta ja vaurio-
itunutta moottoria.
Kuluttajaneuvonta
Electrolux kiistää kaikki vastuut vahingoista, jotka ovat
aiheutuneet laitteen epäasianmukaisesta käytöstä tai
laitteeseen tehdyistä muutoksista.
Tuotteen suunnittelussa on otettu ympäristönäkökohdat
huomioon. Kaikki muoviosat on merkitty
kierrätysmerkillä. Lisätietoja on Electroluxin kotisivulla
osoitteessa www.aeg-electrolux.fi.
Huolto ja varaosat
Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset korjaukset on an-
nettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Lähimmän
valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät Voltan kotisi-
vuilta osoitteesta www.volta.fi tai soittamalla numeroon
0200-2662 (16 senttiä/min + pvm). Mainitse soittaes-
sasi tuotteen merkki sekä tuotteen arvokilvestä löytyvät
tiedot: tuotteen malli (Model), tuotenumero (Prod.nr.) ja
sarjanumero (Serial nr.).
Lisätietoja takuusta ja yhteystiedot löytyvät pakkauksen
mukana toimitetusta takuuvihkosesta.
Suomi
45
2193025-12.indd 45 2/25/09 2:37 PM
Português
O símbolo no produto ou na embalagem indica que este
produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso,
deve ser entregue ao centro de recolha selectiva para a recicla-
gem de equipamento eléctrico e electrónico. Ao garantir uma
eliminação adequada deste produto, irá ajudar a evitar eventuais
consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde
pública, que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um
tratamento incorrecto do produto. Para obter informações mais
pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto, contacte os ser-
viços municipalizados locais, o centro de recolha selectiva da sua
área de residência ou o estabelecimento onde adquiriu o produto.
Italiano
Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il
prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto do-
mestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato
per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato,
si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per
l’ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da uno smalti-
mento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate
sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l’ufficio comunale,
il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato
acquistato il prodotto.
Ελληνικά
Το σύμβολο στο προϊόν ή επάνω στη συσκευασία του υποδεικνύει
ότι δεν πρέπει να μ εταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριμμα
. Αντιθέτως θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο συλλογής
για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξα-
σφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συμβάλλετε στην
αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν
από ακατάλληλο χειρισμό απόρριψης του προϊόντος αυτού. Για λεπτο-
μερέστερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος
αυτού, επικοινωνήστε με το δημαρχείο της περιοχής σας, την τοπική σας
υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή με το κατάστημα όπου
αγοράσατε το προϊόν.
Dansk
Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette
produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i
stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk
og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver
bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge
eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers hel-
bred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette
produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller
den forretning, hvor produkt er købt, for yderligere oplysninger om
genanvendelse af dette produkt
English
Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette
produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal
derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og
elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet,
vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og
helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon
om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen,
renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.
Français
Le symbole sur le produit ou son emballage indique que
ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit
plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant
du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous
assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez
la prévention des conséquences négatives pour l’environnement
et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d’un traitement
inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails
sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le
bureau municipal de votre région, votre service d’élimination des
déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.
Deutsch
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist
darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall
zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das
Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben
werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen
dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer
Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches
Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling
dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr
oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.
Nederlands
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop
dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het
moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk
voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen
voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details
in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact
op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met
de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
Svenska
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produk-
ten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas
in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronik-
komponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på
rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta
lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du
köpte varan.
Suomi
Symboli , joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen,
osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote
on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaittei-
den kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen
asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään
sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haitta-
vaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuot-
teen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän
tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta kunnantoimistosta,
talousjätehuoltopalvelusta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Norsk
Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette
produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal
derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og
elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet,
vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og
helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon
om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen,
renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.
Español
El símbolo en el producto o en su embalaje indica que
este producto no se puede tratar como desperdicios normales del
hogar. Este producto se debe entregar al punto de recolección de
equipos eléctricos y electrónicos para reciclaje. Al asegurarse de
que este producto se deseche correctamente, usted ayudará a evi-
tar posibles consecuencias negativas para el ambiente y la salud
pública, lo cual podría ocurrir si este producto no se manipula de
forma adecuada. Para obtener información más detallada sobre el
reciclaje de este producto, póngase en contacto con la administ-
ración de su ciudad, con su servicio de desechos del hogar o con la
tienda donde compró el producto.
54
2193025-12.indd 54 2/25/09 2:37 PM
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56

Aeg-Electrolux AAM6102N Ohjekirja

Kategoria
Vacuum cleaners
Tyyppi
Ohjekirja