Metos Bakeo YXD-1A Omistajan opas

Kategoria
Ovens
Tyyppi
Omistajan opas
1.4.2015
4560460, 4560462
KIERTOILMAUUNI
KONVEKTIONSUGN
CONVECTION OVEN
METOS BAKEO YXD-1A / YXD-2A
Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista
Asennus- ja käyttöohjeet
Översättning av tillverkarens originaldokumentation
Installations- och användarmanual
Installation and user manual
1.4.2015
Metos Bakeo
2
|
SISÄLLYSLUETTELO
1. Yleistä ......................................................................................................................................................... 3
2. Turvallisuus ...............................................................................................................................................3
2.1. Asennus ......................................................................................................................................................3
2.2. Käyt ..........................................................................................................................................................4
3. Uunin käyttötarkoitus ...............................................................................................................................4
3.1. Käyttökytkimet ja merkkivalot ......................................................................................................................4
4. Asennus ......................................................................................................................................................5
5. Käyttö .........................................................................................................................................................5
6. Uunin ylläpito ............................................................................................................................................6
7. Uunin varastointi ....................................................................................................................................... 6
8. Vianetsintä ................................................................................................................................................. 6
9. Tekniset tiedot ...........................................................................................................................................7
|
3
1.4.2015
Metos Bakeo
1. Yleistä
Tutustu huolellisesti tämän ohjeen sisältöön, koska siinä on tärkeää tietoa laitteen oikeasta, tehokkaasta
ja turvallisesta asentamisesta, käytöstä ja huoltamisesta.
Säilytä tämä ohje huolellisesti mahdollisia muitakin käyttäjiä varten.
Ennen käytön aloittamista, jokaisen käyttäjän tulee tutustua tähän käyttöohjeeseen ja erityisesti sen tur-
vallisuutta koskevaan osioon.
2. Turvallisuus
2.1. Asennus
Käsittele laitetta varovasti kun sitä siirretään, älä käännä laitetta ylösalaisin!
Laite tulee asentaa paikkaan, jossa se ei altistu sateelle tai lumelle. Asennuspaikka ei saa myöskään
olla muun lämpölähteen välittömässä läheisyydessä.
Kastunut uuni voi aiheuttaa sähköiskun tai uuni voi vaurioitua.
Laitteen asennus tulee suorittaa paikallisten määräysten mukaisesti. Huolimaton asennus voi vaaran
-
taa käyttäjän turvallisuuden tai johtaa laitteen vaurioitumiseen.
Laitteen irralliset kumijalat on aina asennettava ennen käyttöönottoa. Laitteen käyttö ilman kumijalkoja
on kielletty.
Laitetta ei saa asentaa lattialle.
Älä siirrä uunia yksin. Pyydä siirtoavuksi myös toinen henkilö. Uunin yksin siirtäminen on kielletty; laite
saattaa pudota ja aiheuttaa loukkaantumisen.
Asenna laite tasaiselle vankalle alustalle. Horjuva laite voi aiheuttaa loukkaantumisia tai palovammoja
tai veden ylivuodon.
Palovammatapauksessa, valuta kylmää vettä palaneelle iholle ja ota välittömästi yhteys lääkäriin.
Asennusetäisyys seinästä pitää olla vähintään 10 cm laitteen sivuilla ja 20 cm laitteen takana. Riittämätön
etäisyys aiheuttaa laitteen kuumenemisen mikä saattaa vaurioittaa myös muita lähellä olevia laitteita.
Poista uunia suojaava muovikalvo huolellisesti ennen käyttöä.
Laite on liitettävä maadoitettuun pistorasiaan, paikallisia määräyksiä noudattaen.
Laitteen liittämisen sähkö- ja vesiverkkoon saa suorittaa vain tehtävään koulutettu henkilö.
Ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon varmista, että laitteen arvokilvessä mainitut arvot vastaavat
asennuspaikan arvoja.
Laitteen sähkönsyöttö tulee varustaa erotuskytkimellä.
Älä kierrä sähköjohtoa, sähköiskun vaara!
Älä litistä, taivuta tai astu sähköjohdon päälle. Vaurioitunut sähköjohto voi aiheuttaa sähköiskun.
Laitteen käyttö on kielletty, jos sen sähköjohto on vaurioitunut.
Vaurioitunut sähköjohto on aina vaihdettava. Korjaukset saa suorittaa vain koulutettu sähköasentaja.
Jos laite on vaurioitunut, kytke se irti sähköverkosta ja ota yhteys valtuutettuun huoltoon.
Vaurioituneen laitteen käyttö on kielletty.
Laite on koekäytettävä ennen varsinaisen käytön aloittamista.
1.4.2015
Metos Bakeo
4
|
2.2. Käyttö
Älä koske laitteen kytkimiin kosteilla tai märillä käsillä. Sähköiskun vaara!
Älä käytä palo herkkiä kemikaaleja laitteen läheisyydessä. Räjähdysvaara!
Älä säilytä mitään uunin päällä. Kuumuus voi vaurioittaa esineitä.
Käsittele kuumaa uunia huolellisesti. Uuni on kuuma vielä virran sammuttuakin. Palovamman vaara!
Uunin metallipinnat sekä luukun lasi kuumenevat käytön aikana polttavan kuumiksi. Käytä suojakäsi
-
neitä avatessasi ja sulkiessasi luukun.
Älä kaada vettä uuniin sisään tai sen päälle. Veden joutuminen sähköosiin saattaa aiheuttaa oikosulun
tai muun vaaran.
Älä kaada vettä kuumalle luukun lasille. Vesi saattaa aiheuttaa lasin särkymisen.
Älä koske kuuman uunin muihin osiin kuin kädensijaan ja kytkimiin. Palovamman vaara!
Mikäli uuni on joutunut alttiiksi juoksevalle vedelle, tulee sen kaikki sähköosat vaihtaa. Sähköiskun ja
tulipalon vaara!
Noudata ruoka-aineiden käsittelystä annettuja hygieniamääräyksiä. Mikäli uunin päivittäisestä puhdis
-
tuksesta ei huolehdita, syntyy terveysriski.
Laitteen korjauksen ja huollon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike. Huoltamattoman tai asiantun
-
temattomasti huollettu laite aiheuttaa tapaturmavaaran.
Mikäli vikavirtasuoja laukeaa jatkuvasti, kutsu valtuutettu huolto. Korjaamaton laite aiheuttaa sähköis
-
kun tai tulipalon vaaran.
Älä poista uunin suojapeltejä tai muita osia. Tapaturman vaara!
Älä puhdista uunia syttyvillä kemikaaleilla kuten tinnerillä tai bensiinillä. Tapaturman vaara!
Älä sijoita painavia esineitä uunin päälle, max. 120 kg. Tapaturmavaara.
Puhdista uunikammio päivittäin. Ruoka-ainekertymät aiheuttavat hajua.
3. Uunin käyttötarkoitus
Uuni on tarkoitettu vain kakkujen, piiraiden, pikkuleipien, leivän ym. leipätuotteiden paistamiseen.
Käyttö muuhun kuin yllä mainittuun tarkoitukseen on kielletty.
Älä kuumenna uunissa hapotettujen juomien tölkkejä tai pulloja. Räjähdysvaara.
3.1. Käyttökytkimet ja merkkivalot
A Ajastin
B On/Off merkkivalo
C Höyrytyspainike; painettuna höyrytys (YXD-2A)
D Höyrytyksen merkkivalo (YXD-2A)
E Lämmityksen merkkivalo
F Termostaatti, uunikammion lämpötila
A
B
C
D
E
F
|
5
1.4.2015
Metos Bakeo
4. Asennus
1. Kiinnitä uunin kumijalat
Kumijalat löytyvät uunin sisältä. Uunin käyttö ilman kumijlkoja on kiellettyä.
Kiinnitä jalat uuniin ruuveilla.
Säädä laitteen korkeutta kiertämällä jalkoja.
2. Asennuspaikka
Aseta laite vaakasuoraan vakaalle, tasaiselle alustalle.
3. Poista suojakelmu
4. Puhdista paistopelti huolellisesti.
5. Puhdista uunikammio ja uunin ulkopinnat nihkeällä liinalla. Kuivaa puhtaalla liinalla.
6. Sähköliitäntä
Varmista ennen sähköverkkoon liittämistä, että arvokilven tiedot vastaavat asennuspaikan arvoja.
Laitteen sähkönsyöttö tulee varustaa erotuskytkimellä. Kytkin tulee asentaa niin, että jokainen käyttäjä
ylettyy siihen tarvittaessa.
Laite liitetään maadoitettuun verkkoon.
Laite tulee liittää potentiaalin tasausjärjestelmään kaapelilla, jonka pinta-ala on väh. 10 mm
2
.
Kytke laitteen sähkökaapeli sähköverkkoon ja varmista, että kaapeli on liitetty ja kiinnitetty oikein.
7. Vesiliitäntä (koskee mallia YXD-2)
Liitä syöttövesiletku laitteen takana olevaan liittimeen. Varusta vedensyöttö suodattimella ja sulkuhanalla.
Valuta pieni määrä vettä viemäriin poistaaksesi putkiin mahdollisesti kertyneen lian. Veden tulee olla
kovuudeltaan 0,5...5°F (jotta kalkin muodostuminen olisi mahdollisimman vähäistä). Veden paine tulee
olla 50~200 kPa.
Höyryn määrää uunissa voi säätää laitteen takana olevan mikrohanan avulla. Säädä se niin, että uniin
ei mene liikaa höyryä. Tämä johtaa siihen että uunikammioon kerääntyy vettä.
8. Poistovesiliitäntä (koskee mallia YXD-2)
Liitä taipuisa letku laitteen takana olevaan poistovesiliitäntään ja vie letkun toinen pää viemäriin. Let
-
kun halkaisija ei saa olla pienempi kun laitteen poistovesiliitäntä.
Jotta vesi poistuisi hyvin uunikammiosta tulee viemärin olla vähintään 20 cm laitteen alapuolella.
5. Käyttö
Ajastimen käyttö
1. Valitse kypsennettävän ruoka-aineen mukainen kypsennysaika
2. Aseta haluttu aika kääntämällä ajastimen nuppi myötäpäivään. Kun aika umpeutuu kuuluu kilahdus ja
uuni sammuu automaattisesti.
3. Uuni voidaan sammuttaa manuaalisesti kypsentämisen aikana, kääntämällä ajastinnuppia vastapäi
-
vään 0 -asentoon.
Kiertoilmapaistaminen
1. Esilämmitä uuni (aseta lämpötila 30°C korkeammaksi kuin tuotteen paistolämpötila, aika 15 min)
2. Aseta haluttu paistolämpötila (0...300°C) kun esilämmitysaika on kulunut.
3. Käännä ajastinnuppi haluttuun paistoaikaan (0...120°C) Kuumennuksen ja ajastimen merkkivalot ja uu
-
nin sisävalo syttyvät. Kun haluttu lämpötila on saavutettu, sammuu lämmityksen merkkivalo. Lämpöti-
lan merkkivalo syttyy lämmityksen ajaksi uudelleen , myös paiston aikana.
4. Mikäli ruoka-aineita halutaan kostuttaa, pidä höyrytyspainiketta painettuna (koskee mallia YXD-2).
5. Kun asetettu paistoaika umpeutuu, sammuu uuni automaattisesti ja ruoat voidaan poistaa uunista.
Käytä suojakäsineitä. Palovamman vaara!
1.4.2015
Metos Bakeo
6
|
6. Uunin ylläpito
Sammuta uuni ja kytke se irti sähköverkosta aina ennen puhdistus-, huolto- tai korjaustoimenpiteitä.
Puhdista uuni päivittäin.
Älä käytä puhdistukseen hiovia tai syövyttäviä puhdistusaineita.
1. Sammuta uuni ja kytke se irti sähköverkosta.
2. Avaa ovi ja anna uunin jäähtyä ainakin 10 minuuttia.
3. Pyyhi uuni miedolla pesuaineliuoksella kostutetulla liinalla.
7. Uunin varastointi
Sammuta uuni ja kytke se irti sähköverkosta aina kun se ei ole käytössä.
Kierrä uunin johto kiepille ja nosta se uunin katolle.
Suojaa uunin pinta muovilla ja sen jälkeen pahvilla.
Säilytä uuni kuivassa paikassa.
8. Vianetsintä
Vika Mahdollinen syy Toimenpide
Laite on kytketty sähköverkkoon,
lämmityksen merkkivalo palaa mut-
ta uuni ei lämpene
1. Viallinen termostaatti
2. Viallinen lämmitysvastus
1. Vaihda termostaatti (Kutsu huolto)
2. Vaihda vastus (Kutsu huolto)
Laite on kytketty sähköverkkoon,
lämmityksen merkkivalo palaa, uu
-
nin lämpötilaa ei voida säätää
1. Viallinen termostaatti 1. Vaihda termostaatti (Kutsu huolto)
Laite on kytketty sähköverkkoon,
lämpötila nousee mutta lämmityk
-
sen merkkivalo ei pala
1. Viallinen merkkivalo 1. Vaihda merkkivalo (Kutsu huolto)
Laite on kytketty sähköverkkoon
mutta lämmityksen merkkivalo ei
toimi eikä uuni lämpene
1. Sähkönsyöttöongelma
2. Sulake lauennut
1. Tarkista sähkönsyöttö, kutsu tar
-
vittaessa huolto
2. Tarkista sulake
Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueel-
la tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty lop-
puun.
Tämä koskee sekä laitetta että tällä symbolilla merkittyjä lisälaitteita. Näitä tuot-
teita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.
STOP
|
7
1.4.2015
Metos Bakeo
9. Tekniset tiedot
YXD-1A
Jännite 220...240 V
Teho 2670 W
Valaistus 30 W
Maksimilämpötila 300°C
Mitat (mm) 596×532×570
Paino 35 kg
YXD-2A
Jännite 220...240 V
Teho 2670 W
Valaistus 30 W
Maksimilämpötila 300°C
Mitat (mm) 596×532×570
Piano 36 kg
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28

Metos Bakeo YXD-1A Omistajan opas

Kategoria
Ovens
Tyyppi
Omistajan opas