Dometic COOLMATIC CRP 40 Omistajan opas

Kategoria
Cool boxes
Tyyppi
Omistajan opas

Tämä käsikirja sopii myös

CoolMatic CRP-40
DE 8 Kühlschrank
Bedienungsanleitung
EN 24 Refrigerator
Operating Manual
FR 40 Réfrigérateur
Notice d'utilisation
ES 57 Nevera
Instrucciones de uso
IT 74 Frigorifero
Istruzioni per l'uso
NL 91 Koelkast
Gebruiksaanwijzing
DA 107 Køleskab
Betjeningsvejledning
SV 123 Kylskåp
Bruksanvisning
NO 138 Kjøleskap
Bruksanvisning
FI 154 Jääkaappi
Käyttöohje
CRP-40.book Seite 1 Montag, 27. September 2010 4:07 16
D
Fordern Sie weitere Informationen zur umfangreichen Produktpalette aus dem Hause
WAECO an. Bestellen Sie einfach unsere Kataloge kostenlos und unverbindlich unter
der Internetadresse: www.dometic-waeco.de
GB
We will be happy to provide you with further information about WAECO products.
Please order our free catalogue with no obligation to buy on our homepage:
www.dometic-waeco.com
F
Demandez d’autres informations relatives à la large gamme de produits de la maison
WAECO. Commandez tout simplement notre catalogue gratuitement et sans
engagement à l’adresse internet suivante : www.dometic-waeco.com
E
Solicite más información sobre la amplia gama de productos de la empresa WAECO.
Solicite simplemente nuestros catálogos de forma gratuita y sin compromiso en la
dirección de Internet: www.dometic-waeco.com
I
Per ottenere maggiori informazioni sull’ampia gamma di prodotti WAECO è possibile
ordinare una copia gratuita e non vincolante del nostro Catalogo all’indirizzo Internet:
www.dometic-waeco.com
NL
Maak kennis met het omvangrijke productscala van de firma WAECO. Bestel onze
catalogus gratis en vrijblijvend onder het internetadres: www.dometic-waeco.com
DK
Bestil yderligere information om det omfattende produktudvalg fra WAECO.
Bestil vores katalog gratis og uforpligtende på internetadressen:
www.dometic-waeco.com
S
Inhämta mer information om den omfattande produktpaletten från WAECO.
Beställ våra kataloger gratis och utan förpliktelser under vår Internetadress:
www.dometic-waeco.com
N
Be om mer informasjon om det rikholdige produktutvalget fra WAECO. Bestill vår
katalog gratis uforbindtlig på Internettadressen: www.dometic-waeco.com
FIN
Pyytäkää lisää tietoja WAECOn kattavista tuotevalikoimista. Tilatkaa tuotekuvastomme
maksutta ja sitoumuksetta internet-osoitteesta: www.dometic-waeco.com
CRP-40.book Seite 2 Montag, 27. September 2010 4:07 16
Neuvoja käyttöohjeen käyttämiseen CoolMatic CRP-40
154
Lue tämä ohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöön ottamista ja säi-
lytä ohje hyvin. Jos myyt laitteen eteenpäin, anna ohje tällöin edelleen
uudelle käyttäjälle.
Sisällysluettelo
1 Neuvoja käyttöohjeen käyttämiseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
2 Turvallisuusohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
3 Toimituskokonaisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
4 Tarkoituksenmukainen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
5 Tekninen kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
6 Jääkaapin sijoittaminen ja liittäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
7 Jääkaapin käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
8 Puhdistus ja huolto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
9 Tuotevastuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
10 Hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
11 Häiriöiden poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
12 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
1 Neuvoja käyttöohjeen käyttämiseen
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleita:
d
Huomio!
Turvallisuusohje: Noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö-
tai materiaalivaurioihin.
a
Huomio!
Turvallisuusohje: Noudattamatta jättäminen voi johtaa
materiaalivaurioihin ja haitata laitteen toimintaa.
e
Huomio!
Turvallisuusohje, joka viittaa sähkövirrasta ja -jännitteestä
johtuviin vaaroihin: Noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- tai
materiaalivaurioihin ja haitata laitteen toimintaa.
CRP-40.book Seite 154 Montag, 27. September 2010 4:07 16
CoolMatic CRP-40 Turvallisuusohjeet
155
I
Ohje
Laitteen käyttöä koskevia lisätietoja.
Menettely: Tämä symboli ilmaisee, että sinun tulee tehdä jotakin. Tarvit-
tava menettely kuvataan askel askeleelta.
Tämä symboli kuvailee menettelyn tuloksen.
kuva 3 1, sivulla 4: Tämä tieto viittaa kuvassa olevaan elementtiin, tässä
esimerkissä ”kohteeseen 1 kuvassa kuva 3 , sivulla 3”.
Noudata myös seuraavia turvallisuusohjeita.
2 Turvallisuusohjeet
WAECO International ei ota mitään vastuuta seuraavista syistä johtuvista
vaurioista:
z laitteeseen mekaanisen vaikutuksen tai ylijännitteen takia syntyneet vau-
riot,
z laitteeseen ilman WAECO Internationalin nimenomaista lupaa tehdyt
muutokset,
z käyttö muuhun kuin käyttöohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen.
2.1 Yleinen turvallisuus
a
z Anna kosteisiin tiloihin tehtävät asennuksen ainoastaan ammat-
timiehen tehtäviksi.
z Laitetta ei saa ottaa käyttöön, jos siinä on näkyviä vaurioita.
z Ainoastaan ammattilaiset saavat korjata tätä laitetta. Asiattomat
korjaukset voivat aiheuttaa vakavia vaaratilanteita.
Käänny korjausasioissa WAECO-asiakaspalvelun puoleen.
z Älä missään tapauksessa avaa jäähdytyskiertoa.
z Aseta laite kuivaan ja roiskevedeltä suojattuun paikkaan.
z Älä aseta laitetta alttiiksi avotulelle tai muille lämpölähteille (läm-
mitys, voimakas auringonpaiste, kaasu-uunit jne.).
z Huolehdi siitä, ettei tuuletusrakoja peitetä.
z Laite ei sovi syövyttävien tai liuotinainepitoisten aineiden säilyt-
tämiseen!
z Ainoastaan yli 20 m:n veneille.
CRP-40.book Seite 155 Montag, 27. September 2010 4:07 16
Turvallisuusohjeet CoolMatic CRP-40
156
e
z Tarkasta ennen laitteen käyttöönottoa, vastaavatko käyttö-
jännite ja akkujännite toisiaan (ks. tyyppikilpi).
z Hengenvaara!
Käytettäessä veneissä: Huolehdi verkkokäytössä ehdotto-
masti siitä, että virransyöttö on suojattu FI-kytkimellä.
z Jos liitäntäjohto on vioittunut, tulee se vaihtaa vaaran välttämi-
seksi. Vaihda vioittunut liitäntäjohto vain samanlaiseen, spesifi-
kaatioltaan vastaavaan johtoon.
z Henkilöiden, jotka eivät voi käyttää jääkaappia turvallisesti fyy-
sisten, sensoristen tai psyykkisten taitojensa vuoksi, tai koke-
mattomuuden tai tietämättömyyden vuoksi, ei tulisi käyttää
laitetta ilman valvontaa tai vastuullisen henkilön ohjeita.
2.2 Laitteen käyttöturvallisuus
a
z Sähkölaitteet eivät ole leluja!
Säilytä ja käytä laitetta lasten ulottumattomissa.
z Sulata laite ajoissa energian säästämiseksi.
z Jos liität laitteen akkuun, varmista, että että elintarvikkeet eivät
joudu kosketuksiin akkuhapon kanssa.
z Suojaa laite sateelta ja kosteudelta.
e
z Irrota laite ja muut sähköä kuluttavat laitteet akusta, ennen kuin
lataat akkua pikalaturilla.
Ylijännite voi vahingoittaa laitteen elektroniikkaa.
I
z Ohje:
Irrota laite, jos et tarvitse sitä pitkään aikaan.
e
z Hengenvaara!
Älä kosketa avojohtimia koskaan paljain käsin. Tämä koskee
ennen kaikkea vaihtovirtaverkkokäyttöä.
CRP-40.book Seite 156 Montag, 27. September 2010 4:07 16
CoolMatic CRP-40 Toimituskokonaisuus
157
3 Toimituskokonaisuus
3.1 Lisävarusteet
4 Tarkoituksenmukainen käyttö
Jääkaappi sopii elintarvikkeiden jäähdyttämiseen ja pakastami-
seen. Laite sopii myös venekäyttöön.
Jos haluat jäähdyttää lääkkeitä, tarkista, vastaako laitteen jäähdytysteho ky-
seisen lääkkeen vaatimuksia.
5 Tekninen kuvaus
CoolMatic CRP-40 jääkaappi sopii käytettäväksi 12 V- tai 24 V -tasajännit-
teellä ja sitä voidaan siten käyttää esim. leirinnässä ja veneissä. Lisäksi se
voidaan liittää WAECO MPS-35-tasasuuntaajalla 230 V -verkkoon.
Venekäytössä kaappi voi olla jatkuvasti 30° kallistettuna.
Jääkaappi pystyy jäähdyttämään tuotteita ja pitämään ne kylminä. Pakast-
elokerossa tuotteita voidaan pakastaa.
Kaikki jääkaapissa käytetyt materiaalit ovat elintarvikkeille harmittomia.
Jäähdytyspiiriä ei tarvitse huoltaa.
Haluttu lämpötila voidaan säätää portaattomasti termostaatin avulla.
Laite on varustettu irrotettavalla ja erikseen asennettavalla aggregaatilla
(kuva 2, sivulla 3).
Määrä Nimitys
1 Jääkaappi
1 Käyttöohje
Nimitys Tuotenro.
WAECO-tasasuuntaaja
laitteisiin, joissa on Bd-35F-kompressori
MPS-35
CRP-40.book Seite 157 Montag, 27. September 2010 4:07 16
Jääkaapin sijoittaminen ja liittäminen CoolMatic CRP-40
158
5.1 Käyttölaitteet
6 Jääkaapin sijoittaminen ja liittäminen
a
Turvallisuusohjeita veneisiin asennettaessa
Ota seuraavat ohjeet huomioon erityisesti, kun asennat venee-
seen:
z Laite soveltuu 30° kallistukseen. Ota jääkaappia asettaessasi
huomioon, että laite tulee varmistaa näiden ominaisuuksien va-
ralta. Ota valtuuttettuun ammattilaiseen yhteyttä, jos sinulla on
asennukseen liittyviä kysymyksiä.
z Aseta jääkaappi siten, että lämmitetty ilma pääsee pois
(joko ylös tai sivulle, kuva 4, sivulla 4).
z Laite on tarkoitettu +18 °C – +32 °C ympäristölämpötiloihin.
z Huolehdi verkkokäytössä ehdottomasti siitä, että virransyöttö
on suojattu FI-kytkimellä.
Ota huomioon tämän kappaleen kaikki muutkin asennusohjeet.
6.1 Jääkaapin sijoittaminen
Ilman kosteus ei saa olla jatkuvan käytön aikana yli 90 %.
Sijoita kylmälaite kuivaan, suojattuun paikkaan. Vältä asettamista lämpöläh-
teiden viereen, esim. lämmityksen, kaasu-uunin, lämminvesijohdon jne. Älä
aseta laitetta suoraan auringonpaisteeseen.
Kylmälaitteen täytyy seistä niin, että lämminnyt ilma pääsee poistumaan hy-
vin. Huolehdi siksi riittävästä tuuletuksesta (kuva 4, sivulla 4).
Nro – kuva 3,
sivulla 4
Selitys
1 Lämpötilasäädin
Nro –
kuva 4,
sivulla 4
Selitys
1 Lämmin poistoilma
2 Kylmä imuilma
3 Kondensaattori
4 Koristelevyllä 50 mm väliä yläpuolelle!
CRP-40.book Seite 158 Montag, 27. September 2010 4:07 16
CoolMatic CRP-40 Jääkaapin sijoittaminen ja liittäminen
159
I
Ohje
Jäähdytysaggregaatin voi irrottaa ja sen voi tarvittaessa asentaa
1,5 metrin päähän kylmälaukusta.
6.2 Salpauksen avaus
Jääkaapissa on salpausmekanismi (kuva 5 1, sivulla 5) jota käytetään
myös kuljetustukena. Seuraavat asetukset ovat mahdollisia.
a
Huomio!
Säädä lukitusmekanismia ainoastaan, kun ovi on auki. Jos ovi on
suljettu toiminnon yhteydessä, laite vaurioituu.
z Normaali salpaus (kierrä kiekkoa rajoittimeen asti oikealle): Ovi on
suljettu ja varmistettu.
Avaa ovi vetämällä oven kahvaa ylös.
z Vent (kierrä kiekkoa rajoittimeen asti vasemmalle): Ovi on hieman auki,
mutta salvattu.
Käytä tätä asentoa, esim. kun otat laitteen pitkäksi aikaa pois käytöstä.
6.3 Oven kätisyyden vaihto
Voit vaihtaa oven kätisyyttä siten, että ovi ei avaudu oikealle vaan vasemmal-
le.
Vaihda kätisyys, kuten kuva 6, sivulla 5 – kuva 8, sivulla 6 näyttää.
6.4 Liittäminen akkuun
Jääkaappia voi käyttää 12 V tai 24 V -tasajännitteellä.
e
Huomio!
Jännite- ja siten tehohäviöiden välttämiseksi johdon tulisi olla mah-
dollisimman lyhyt eikä siinä tulisi olla katkoja.
Vältä siis lisäkytkimiä, pistokkeita tai jakorasioita.
Määritä johdon tarvittava läpimitta sen pituutta vastaavasti:
kuva 9, sivulla 6.
Selitys kuva 9, sivulla 6
Koordinaattiakseli Merkitys Yksikkö
l Johdon pituus m
Johdon poikkileikkaus mm²
CRP-40.book Seite 159 Montag, 27. September 2010 4:07 16
Jääkaapin sijoittaminen ja liittäminen CoolMatic CRP-40
160
e
Huomio!
Huomioi oikea napaisuus.
Tarkasta ennen laitteen käyttöönottoa, vastaavatko käyttöjännite ja akku-
jännite toisiaan (ks. tyyppikilpi).
Noudattakaa kytkentäkaaviota sähköisen kytkennän yhteydessä
(kuva 0, sivulla 7).
Liitä jääkaappi (kuva a, sivulla 7)
mahdollisimman suoraan akun napoihin tai
pistoliitäntään, joka on suojattu vähintään 15 A (12 V) tai 7,5 A (24 V)
-sulakkeella.
e
Huomio!
Irrota laite ja muut sähköä kuluttavat laitteet akusta, ennen kuin la-
taat akkua pikalaturilla.
Ylijännite voi vahingoittaa laitteen elektroniikkaa.
Jääkaappi on varmuuden vuoksi varustettu elektronisella napaisuussuojauk-
sella, joka suojaa jääkaappia väärältä napaisuudelta akkuliitännässä sekä oi-
kosululta. Akun suojaamiseksi jääkaappi kytkeytyy automaattisesti pois
päältä, jos jännite ei enää riitä (ks. seuraava taulukko).
Nro – kuva 0,
sivulla 7
Merkitys
1 Elektroniikan liitäntälista
2 Kompressori
3 DC-tuuletin (jos on)
4 Mekaaninen termostaatti
12 V 24 V
Poiskytkentäjännite
10,4 V 22,8 V
Jälleenkytkeytymisjännite
11,7 V 24,2 V
CRP-40.book Seite 160 Montag, 27. September 2010 4:07 16
CoolMatic CRP-40 Jääkaapin käyttö
161
6.5 Liittäminen 230 V -verkkoon
d
Hengenvaara!
Älä käsittele pistokkeita ja kytkimiä märin käsin tai kun seisot mä-
rässä paikassa.
e
Huomio!
Jos käytät kylmälaitetta veneessä maista vedetyn 230V-verkon
avulla, 230V-verkon ja kylmälaitteen väliin täytyy aina kytkeä FI-
suojakytkin.
Kysy neuvoa ammattilaiselta.
Käyttääksesi jääkaappia 230V-verkon avulla käytä WAECO-tasasuun-
taajaa MPS-35.
7 Jääkaapin käyttö
I
Ohje
Puhdista uusi jääkaappi hygieenisistä syistä kostealla liinalla sisäl-
tä ja ulkoa ennen laitteen käyttöön ottamista (ks. myös kappale
”Puhdistus ja huolto” sivulla 164).
7.1 Vinkkejä energian säästämiseen
z Valitse asennuspaikka, joka on hyvin tuuletettu ja suojassa auringonpais-
teelta.
z Anna lämminten ruokien jäähtyä ennen niiden laittamista säilytykseen.
z Älä avaa jääkaappia tarpeettoman usein.
z Älä pidä ovea auki tarpeettoman kauan.
z Sulata jääkaappi heti, kun siihen on muodostunut jääkerros.
z Vältä tarpeettoman matalaa sisälämpötilaa.
z Puhdista kondensaattori säännöllisin väliajoin pölystä ja liasta.
CRP-40.book Seite 161 Montag, 27. September 2010 4:07 16
Jääkaapin käyttö CoolMatic CRP-40
162
7.2 Jääkaapin käyttö
Jääkaappi mahdollistaa tuoreiden elintarvikkeiden säilömisen. Lisäksi voit
säilöä pakastelokerossa pakasteita ja pakastaa tuoreita elintarvikkeita.
a
Huomio!
Muista, ettet jäähdytä lasiastioissa olevia juomia tai ruokia liian
voimakkaasti. Juomat ja nestemäiset elintarvikkeet laajenevat jää-
tyessään. Tämä voi rikkoa lasiastian.
a
Huomio!
Elintarvikkeita saa säilyttää vain alkuperäispakkauksissa tai tarkoi-
tukseen sopivissa astioissa.
Kytke jääkaappi päälle kiertämällä säädintä (kuva 3 1, sivulla 4) oikeal-
le.
I
Ohje
Päälle kytkemisen jälkeen jääkaappi tarvitsee noin 60 s aikaa en-
nen kuin kompressori käynnistyy.
a
Huomio!
Huolehdi siitä, että jääkaapissa on vain esineitä tai tuotteita, jotka
saa jäähdyttää valittuun lämpötilaan.
Lämpötilan säätö
Voit säätää lämpötilaa säätimen avulla portaattomasti. Yhdysrakenteinen
termostaatti säätelee lämpötilaa seuraavasti:
z min. (vasen rajoitin) = lämpimin asetus
z maks. (oikea rajoitin) = kylmin asetus
I
Ohje
Jäähdytystehoon voi vaikuttaa
z ympäristön lämpötila,
z säilöttävien elintarvikkeiden määrä,
oven avaamistiheys.
CRP-40.book Seite 162 Montag, 27. September 2010 4:07 16
CoolMatic CRP-40 Jääkaapin käyttö
163
Elintarvikkeiden säilöminen
Voit säilöä elintarvikkeita kylmätilassa. Elintarvikkeiden säilyvyysaika ilmoite-
taan tavallisesti pakkauksessa.
a
Huomio!
Kylmälokerossa ei saa säilyttää lämpimiä elintarvikkeita.
Pakastelokeroon ei saa asettaa lasiastioita, joissa on nestettä.
I
Ohje
Säilö elintarvikkeet, joihin hajut ja maut tarttuvat herkästi, sekä nes-
teet ja runsaasti alkoholia sisältävät tuotteet tiiviissä astioissa.
Kylmälokero jakautuu eri vyöhykkeisiin, joissa vallitsevat lämpötilat ovat eri-
laisia:
z Kylmemmät vyöhykkeet ovat välittömästi vihannes- ja hedelmälokeroiden
päällä lähellä takaseinää.
z Huomaa elintarvikkeiden pakkauksissa olevat lämpötila- ja säilyvyystie-
dot.
Huomaa seuraavat säilömistä koskevat ohjeet:
z Älä pakasta parhaillaan sulamassa olevia tai sulaneita tuotteita missään
tapauksessa uudelleen, vaan käytä ne mahdollisimman pian.
z Kääri elintarvikkeet alumiini- tai polyeteenifolioon ja sulje ne vastaaviin
kannellisiin astioihin. Näin aromit, aines ja tuoreus säilyvät paremmin.
Jääkaapin sulattaminen
Ilmankosteus voi muodostaa haihduttimeen tai jääkaapin sisälle huurretta,
joka heikentää jäähdytystehoa. Sulata laite ajoissa.
a
Huomio!
Älä koskaan käytä kovia tai teräviä esineitä jääkerrostumisen pois-
tamiseen tai kiinni jäätyneiden esineiden irrottamiseen.
Sulata jääkaappi seuraavasti:
Ota kylmätavarat pois.
Laita ne mahd. toiseen kylmälaitteeseen, jotta ne pysyvät kylminä.
Aseta säädin asentoon ”0”.
Jätä ovi auki.
Pyyhi sulamisvesi pois tai tyhjennä keräyskaukalo, jos sellainen on. Jos
laitteessa on sulamisveden poisto, anna sulamisveden valua sen kautta.
CRP-40.book Seite 163 Montag, 27. September 2010 4:07 16
Puhdistus ja huolto CoolMatic CRP-40
164
Jääkaapin sammuttaminen ja käytöstä poisto
Halutessasi poistaa jääkaapin käytöstä pidemmäksi ajaksi:
Käännä säädin asentoon ”0”.
Irrota liitäntäjohto akusta tai irrota tasavirtajohtimen pistoke tasasuuntaa-
jasta.
Puhdista jääkaappi (ks. kappale ”Puhdistus ja huolto” sivulla 164).
Aseta salpaus asentoon ”VENT”.
Siten estät hajujen muodostumisen.
Jääkaapin oven varmistaminen
Voit varmistaa jääkaapin oven, esim. tahatonta avaamista vastaan.
Aseta oven yläpuolella oleva salpausmekanismi asentoon 1 (kuva 5 1,
sivulla 5).
8 Puhdistus ja huolto
a
Huomio!
Älä käytä puhdistamiseen voimakkaita puhdistusaineita tai kovia
esineitä, koska ne voivat vahingoittaa jääkaappia.
a
Huomio!
Älä koskaan käytä kovia tai teräviä esineitä jääkerrostumisen pois-
tamiseen tai kiinni jäätyneiden esineiden irrottamiseen.
Puhdista jääkaappi kostealla liinalla säännöllisin väliajoin tai heti, kun se
on likaantunut.
Huolehdi siitä, ettei vesipisaroita putoa tiivisteisiin. Se voi vaurioittaa
elektroniikkaa.
Kuivaa jääkaappi puhdistuksen jälkeen liinalla.
9 Tuotevastuu
Laitetta koskee lakisääteinen takuuaika. Jos tuote sattuu olemaan viallinen,
käänny maasi valmistajan toimipisteen puoleen (osoitteet käyttöohjeen taka-
sivulla) tai ota yhteyttä omaan ammattikauppiaaseesi.
Korjaus- ja takuukäsittelyä varten lähetä mukana seuraavat asiakirjat:
z kopio ostolaskusta, jossa näkyy ostopäivä,
z valitusperuste tai vikakuvaus.
CRP-40.book Seite 164 Montag, 27. September 2010 4:07 16
CoolMatic CRP-40 Hävittäminen
165
10 Hävittäminen
d
Vaara! Vaara lapsille
Ennen kuin hävität vanhan jääkaapin:
z Nosta ovet pois.
Jätä säilytyspinnat jääkaappi, etteivät lapset voi kiivetä sinne.
a
Huomio!
Huomaa hävittämisen yhteydessä, ettei laite ylikuumene, koska
eristysvaahdossa on käytetty palavaa kaasua.
Vie pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan vastaavan kierrätysjät-
teen joukkoon.
M
Jos poistat tuotteen lopullisesti käytöstä, pyydä tietoa sen hävittä-
mistä koskevista määräyksistä lähimmästä kierrätyskeskuksesta
tai ammattiliikkeestäsi.
11 Häiriöiden poistaminen
Kompressori ei käy
Häiriö Mahdollinen syy Ratkaisu
U
KL
= 0 V Katko liitäntäjohtimessa
akku – elektroniikka
Luo liitäntä
Pääkytkin rikki (jos sellainen on) Vaihda pääkytkin
Lisäjohtosulake palanut
(jos sellainen on)
Vaihda johtosulake
U
KL
U
EIN
Akkujännite liian matala Lataa akku
Käynnistysyritys, kun
U
KL
U
AUS
Löysä johtoliitos
Huono kontakti (korroosio)
Luo liitäntä
Akkukapasiteetti liian vähäinen Pariston vaihto
Johdon läpimitta liian pieni Vaihda johto (kuva 9,
sivulla 6)
CRP-40.book Seite 165 Montag, 27. September 2010 4:07 16
Häiriöiden poistaminen CoolMatic CRP-40
166
Sisälämpötila liian kylmä säädinasennossa ”1”
Jäähdytysteho heikkenee, sisälämpötila nousee
Käynnistysyritys,
kun U
KL
U
EIN
Ympäristön lämpötila liian korkea
Ilman syöttö ja poisto ei ole riittävä Siirrä jääkaappia
Kondensaattori likaantunut Puhdista kondensaattori
Tuuletin rikki (jos sellainen on) Vaihda tuuletin
Sähköinen katkos
kompressorissa tappien
välillä
Kompressori rikki Vaihda kompressori
Käyttö liian matalassa
ympäristön lämpötilassa
Kompressori toimii vasta ympäristön
lämpötilan olessa yli +16 °C
Käytä jääkaappia ainoas-
taan ympäristön lämpöti-
lan olessa yli +16 °C
U
KL
Jännite elektroniikan plus- ja miinusnavan välillä
U
EIN
Elektroniikan päällekytkentäjännite
U
AUS
Elektroniikan poiskytkentäjännite
Häiriö Mahdollinen syy Ratkaisu
Kompressori käy
jatkuvasti
Termostaattianturilla ei ole kontaktia
haihduttimeen
Kiinnitä anturi
Termostaatti rikki Vaihda termostaatti
Kompressori käy pitkään Pakastelokerossa on pakastettu suu-
ria määriä
Häiriö Mahdollinen syy Ratkaisu
Kompressori käy pit-
kään/jatkuvasti
Haihdutin jäätynyt Sulata haihdutin
Ympäristön lämpötila liian korkea
Ilman syöttö ja poisto ei ole riittävä Siirrä jääkaappia
Kondensaattori likaantunut Puhdista kondensaattori
Tuuletin rikki (jos sellainen on) Vaihda tuuletin
Kompressori käy harvoin Akkukapasiteetti käytetty loppuun Lataa akku
Häiriö Mahdollinen syy Ratkaisu
CRP-40.book Seite 166 Montag, 27. September 2010 4:07 16
CoolMatic CRP-40 Tekniset tiedot
167
Epätavallisia ään
12 Tekniset tiedot
Oikeus mallimuutoksiin, teknistä kehitystä palveleviin muutoksiin ja toimitus-
mahdollisuuksiin pidätetään.
Jäähdytyskierto sisältää R134a:ta.
Häiriö Mahdollinen syy Ratkaisu
Kovaa jyrinää Jokin jäähdytyskierron osa ei pääse
heilumaan vapaasti (ottaa kiinni
seinään)
Väännä osaa varovasti
Vieras esine kylmäkoneen ja seinän
välissä
Ota vieras esine pois
Tuuletinääniä (jos sellainen on)
Tuotenumero: 9105600001
Liitäntäjännite: 12 V DC tai 24 V DC
Tilavuus:
tästä pakastelokero:
39 l
5,3 l
Keskimääräinen tehonkulutus: 45 W
Jäähdytyslämpötila-alue: 0 °C –kork. -18 °C
Ilmankosteus: maks. 90 %
Jatkuva kallistus: maks. 30°
Mitat mm: kuva 1, sivulla 3
Paino: 19 kg
Tarkastus/sertifikaatit:
vakuutus ErP-/EuP-direktiivin
mukaan
CRP-40.book Seite 167 Montag, 27. September 2010 4:07 16
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168

Dometic COOLMATIC CRP 40 Omistajan opas

Kategoria
Cool boxes
Tyyppi
Omistajan opas
Tämä käsikirja sopii myös