Dometic Mobicool MT08, MT26/30(TC16), MT35, MT35W, MT38W(TC16), MT48W, MQ40W, MQ40A, MV26/30(TC36), MM24DC/MM24, E24, E24M Käyttö ohjeet

Kategoria
Cool boxes
Tyyppi
Käyttö ohjeet
mobicool.com
Mini-refrigerator
Operating manual . . . . . . . . . . . . . . 4
Mini-Kühlschrank
Bedienungsanleitung. . . . . . . . . . . 13
Mini réfrigérateur
Notice d’utilisation . . . . . . . . . . . . . 23
Minifrigorífico
Instrucciones de uso . . . . . . . . . . . 33
Mini frigorifero
Istruzioni per l’uso. . . . . . . . . . . . . . 43
Minikoelkast
Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . 53
Mini-køleskab
Betjeningsvejledning . . . . . . . . . . . 63
Mini-kylskåp
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Mini-kjøleskap
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Minijääkaappi
Käyttöohje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Mini-Frigorífico
Manual de instruções . . . . . . . . . . 99
Мини-холодильник
Инструкция по эксплуатации . .109
Minilodówka
Instrukcja obsługi. . . . . . . . . . . . . . 119
Miniaturní chladnička
Návod k obsluze . . . . . . . . . . . . . . 129
Mini chladnička
Návod na obsluhu . . . . . . . . . . . . . 138
EN
DE
FR
ES
IT
NL
DA
SV
NO
FI
PT
RU
PL
CS
SK
COOL BOXES
F16 AC
F16_AC.book Seite 1 Mittwoch, 19. Juni 2019 8:45 20
Thermoelectric cooler
Operating and safety instructions
Termoelektrisk kjøleskap
Bruks- og sikkerhetsanvisninger
Thermoelektrisches Kühlgerät
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Lämpösähköinen kylmälaite
Käyttö- ja turvallisuusohjeet
Glacière thermoélectrique
Instructions d’utilisation et consignes de sécurité
Geleira termoeléctrica
Instruções de utilização e de segurança
Nevera termoeléctrica
Instrucciones de uso y de seguridad
Термоэлектрический холодильник
Руководство по эксплуатации и правила техники
безопасности
Frigorifero termoelettrico
Istruzioni per l’uso e per la sicurezza
Przenośna lodówka termoelektryczna
Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Thermo-elektrische koeltoestel
Bedienings- en veiligheidsvoorschriften
Termoelektrický chladicí box
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Termoelektrisk køleapparat
Informationer om betjening og sikkerhed
Termoelektrické chladiace zariadenie
Pokyny k obsluhe a bezpečnostné pokyny
Termoelektrisk kylapparat
Användnings- och säkerhetsanvisningar
Termoelektromos hűtőkészülék
Kezelési- és biztonsági előírások
MT08 MT26/30(TC16) MT35 MT35W MT38W(TC16) MT48WMQ40W
MQ40A MV26/30(TC36) MM24DC/MM24 E24 E24M
Thermoelectric cooler
Operating and safety instructions 18
Bedienungs- und Sicherheitshinweise 18
Instructions d‘utilisation et consignes de sécurité 19
Instrucciones de uso y de seguridad 20
Istruzioni per l’uso e per la sicurezza 20
Bedienings- en veiligheidsinstructies 21
Informationer om betjening og sikkerhed 22
Användnings- och säkerhetsanvisningar 22
Bruks- og sikkerhetsanvisninger 23
Käyttö- ja turvallisuusohjeet 24
Instruções de utilização e de segurança 24
Руководство по эксплуатации и правила техники безопасности 25
Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 26
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny 26
Pokyny k obsluhe a bezpečnostné pokyny 27
Kezelési- és biztonsági előírások 28
24
Laita laitteeseen vain jäähdytettyjä elintarvikkeita ja juomia.
Älä pidä laitteen kantta auki tarpeettoman pitkään, koska
sisälämpötila saattaa nousta merkittävästi.
Älä pakkaa laitetta liian täyteen. Jätä tuotteiden väliin riittä-
västi tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään.
Laite säästää pitkäaikaisen käytön aikana energiaa tehok-
kaasti, kun sitä käytetään 230 V:n virransäästötilassa (kylmä-
tehon kytkin Eco-asennossa).
Sähkölaitteita ei saa laittaa kotitalousjät-
teisiin!
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/19/EY sähkö-
ja elektroniikkalaiteromusta sekä kansallisen lainsäädännön
osaksi saatettu säännös määräävät, että käytöstä poistetut
sähkö- ja elektroniikkalaitteet on kerättävä erikseen ja toimitet-
tava ympäristöystävälliseen kierrätykseen. Kysy asuinkunnastasi
lisätietoja käytöstä poistetun laitteen keräyspisteistä.
Instruções de utilização e de segurança
Introdução
O manual de instruções é parte integrante deste aparelho.
Contém instruções importantes de segurança, utilização e eli-
minação. Familiarize-se com todas as instruções de utilização e
de segurança antes da utilização do aparelho. Utilize o aparelho
apenas como descrito e para as áreas de aplicação indicadas.
Se o aparelho for entregue a terceiros, certifique-se de que tam-
bém os documentos são entregues.
Utilização adequada
O aparelho destina-se apenas a refrigerar alimentos e bebidas
previamente refrigerados. O aparelho foi concebido para a utili-
zação em áreas privadas, campismo, em veículos e em áreas de
aplicação semelhantes como, por exemplo, áreas de cozinhas
privadas em lojas, escritórios e noutros espaços de trabalho, no
setor agrícola e por hóspedes em hotéis, motéis e outros tipos
de alojamento, em pensões de pequeno-almoço, bem como
em catering e no comércio. O aparelho não se destina a fins
comerciais.
AVISO! O incumprimento destes avisos poderá
resultar em morte ou ferimentos graves.
Perigo de morte devido a choque elétrico
Quando o aparelho apresentar danos visíveis, ele não deve
ser colocado em funcionamento.
Quando o cabo de conexão for danificado, o mesmo tem de
ser substituído pelo fabricante, pela sua assistência técnica
ou por uma pessoa com qualificações equivalentes para
evitar perigos.
As reparações neste aparelho apenas devem ser realizadas
por técnicos especializados. As reparações inadequadas
podem provocar perigos substanciais.
Risco para a saúde
Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8
anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou men-
tais reduzidas ou sem experiência e conhecimento se forem
supervisionadas ou receberem instruções sobre a utilização
do aparelho de forma segura e compreenderem os perigos
implicados.
As crianças não podem brincar com o aparelho.
A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não podem
ser efetuadas por crianças sem supervisão.
Crianças com idades entre os 3 e os 8 anos podem colocar e
tirar itens de aparelhos frigoríficos.
Käyttö- ja turvallisuusohjeet
Johdanto
Käyttöohje on tämän laitteen osa. Se sisältää tärkeitä turvalli-
suus- ja käyttöohjeita sekä tiedot laitteen käytöstä poistoon.
Tutustu kaikkiin käyttö- ja turvallisuusohjeisiin huolellisesti ennen
laitteen käyttöä. Käytä laitetta vain ohjeiden mukaisesti ja ohjeis-
sa annettuun käyttötarkoitukseen. Jos luovutat laitteen eteen-
päin, anna mukaan kaikki laitteen asiakirjat.
Määräysten mukainen käyttö
Laitetta saa käyttää ainoastaan viileiden elintarvikkeiden ja
juomien kylmäsäilytykseen. Laite on tarkoitettu kotikäyttöön,
retkeilyyn, automatkailuun ja muuhun vastaavaan käyttöön,
esim. liikkeiden, toimistojen ja muiden työpisteiden keittiötiloihin,
maatalouteen, majoitusliikkeiden vieraille, catering-palveluihin
ja muuhun vastaavaan käyttöön. Laitetta ei saa käyttää kaupalli-
seen toimintaan.
VAROITUS! Näiden varoitusten noudattamatta
jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakavaan
vammaan.
Sähköiskusta johtuva hengenvaara
Laitetta ei saa ottaa käyttöön, jos siinä on näkyviä vaurioita.
Jos tämän laitteen liitäntäjohto vaurioituu, tulee valmistajan
tai valtuutetun asiakaspalvelun tai vastaavasti pätevän henki-
lön vaihtaa se vaaran välttämiseksi.
Ainoastaan ammattilaiset saavat korjata tätä laitetta. Epä-
asianmukaisista korjauksista saattaa aiheutua huomattavia
vaaroja.
Terveysriski
Tätä laitetta voivat käyttää valvonnan alaisuudessa myös
vähintään 8-vuotiaat lapset samoin kuin henkilöt, joiden fyysi-
set, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilta
puuttuu laitteen käytön vaatima kokemus tai tietämys, mikäli
edellä mainittuja henkilöitä on opastettu käyttämään laitetta
turvallisesti ja mikäli henkilöt ymmärtävät laitteen käyttöön
liittyvät riskit.
Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä käyttäjähuoltoa
ilman valvontaa.
3 – 8-vuotiaat lapset saavat sekä sijoittaa tuotteita jääkaap-
piin että noutaa tuotteita sieltä.
Räjähdysvaara
Älä säilytä laitteessa mitään räjähdysalttiita tavaroita kuten
esim. suihkepurkkeja, joissa on palavaa ponneainetta.
Yleisiä käyttöohjeita
Laitetta ei ole tarkoitettu jatkuvaan käyttöön. Alumiinimateriaaliin
voi kertyä jäätä. Suosittelemme kytkemään laitteen pois päältä
6käyttöpäivän välein. Laitteeseen saa kytkeä virran 2tunnin
tauon jälkeen.
Puhdista elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat
säännöllisesti.
Säilytä raaka liha ja kala asianmukaisissa säilytysrasioissa, jotta
raaka-aineet eivät pääse kosketuksiin muiden elintarvikkeiden
kanssa tai saastuta niitä.
Kytke laite pois päältä, jos se on pois käytöstä pidemmän aikaa.
Puhdista ja kuivaa laite. Jätä kansi auki, jotta vältetään homeen
muodostuminen laitteeseen.
Näin saavutat parhaan kylmätehon ja energi-
ansäästöt
Käytä kylmälaukkua hyvin tuuletetussa, auringonpaisteelta
suojatussa tilassa.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32

Dometic Mobicool MT08, MT26/30(TC16), MT35, MT35W, MT38W(TC16), MT48W, MQ40W, MQ40A, MV26/30(TC36), MM24DC/MM24, E24, E24M Käyttö ohjeet

Kategoria
Cool boxes
Tyyppi
Käyttö ohjeet

muilla kielillä