Flex DD 2G 18.0 Ohjekirja

Brändi
Flex
Kategoria
rotary hammers
Malli
DD 2G 18.0
Tyyppi
Ohjekirja
PD 2G / DD 2G / ID 1/4"
124
Sisältö
Käytetyt symbolit . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Turvallisuusasiaa . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Melu ja tärinä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Kuva koneesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Käyttöohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Huolto ja hoito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Kuljettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
-Vaatimustenmukaisuus . . . . . . . . . 134
Kierrätysohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Vastuun poissulkeminen . . . . . . . . . . . 134
Käytetyt symbolit
VAROITUS!
Viittaa välittömästi uhkaavaan vaaraan.
Ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa
johtaa kuolemaan tai vakaviin
loukkaantumisiin.
VARO!
Viittaa mahdollisesti vaaralliseen
tilanteeseen. Ohjeen noudattamatta
jättäminen saattaa johtaa loukkaantumisiin
tai esinevaurioihin.
OHJE
Viittaa koneen käyttöä koskeviin ohjeisiin ja
tärkeisiin tietoihin.
Symbolit koneessa
Lue käyttöohjeet ennen koneen
käyttöönottoa!
Käytä silmiensuojaimia!
Oikosulun kestävä turvamuuntaja
Suojaa akkua kuumuudelta,
esimerkiksi myös jatkuvalta
auringonpaisteelta, ja tulelta.
Räjähdysvaara on olemassa.
Akku ei saa joutua tuleen.
Räjähdysvaara on olemassa.
Kone soveltuu vain sisätiloissa
käytettäväksi. Kone ei saa joutua
vesisateeseen. Varastoi
sähkötyökalut ja akut kuivassa
paikassa.
Kierrätysohjeet
(ks. sivu 134)!
Turvallisuusasiaa
VAROITUS!
Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.
Turvallisuusohjeiden noudattamisen
laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun,
tulipaloon ja/tai vakavaan
loukkaantumiseen. Säilytä kaikki
turvallisuus- ja muut ohjeet myöhempää
käyttötarvetta varten.
Lue ohjeet ennen sähkötyökalun käyttöä ja
toimi niiden mukaisesti:
koneen käyttöohje,
sähkötyökalujen käyttöä koskevat
»Yleiset turvallisuusohjeet« oheisessa
vihkosessa (dokumentti nro: 315.915),
käyttöpaikalla voimassa olevat ohjeet ja
työsuojelumääräykset.
Tämä sähkötyökalu on valmistettu
uusimman teknisen tietämyksen ja
hyväksyttyjen turvateknisten säännösten
mukaisesti.
Tästä huolimatta sen käytöstä saattaa
aiheutua hengenvaaraa koneen käyttäjälle
ja muille henkilöille ja itse kone tai muu
esineistö voi vaurioitua.
Sähkötyökalua saa käyttää vain
määräystenmukaiseen
käyttötarkoitukseen,
sen ollessa teknisesti moitteettomassa
kunnossa.
Turvallisuuteen vaikuttavat häiriöt on
korjattava välittömästi.
PD 2G / DD 2G / ID 1/4"
125
Määräystenmukainen käyttö
Akkuiskuporakone PD 2G 18.0 on
tarkoitettu
ammattikäyttöön teollisuudessa ja
työpajoissa,
ruuvien kiertämiseen kiinni ja irti,
puun, metallin, keramiikan ja muovin
poraamiseen,
poraamiseen iskulla tiileen, muurattuun
rakenteeseen ja kiveen.
Akkuporakone DD 2G 18.0 on tarkoitettu
ammattikäyttöön teollisuudessa ja
työpajoissa,
ruuvien kiertämiseen kiinni ja irti,
puun, metallin, keramiikan ja muovin
poraamiseen.
Akkuiskuruuvain ID 1/4" 18.0 on tarkoitettu
ammattikäyttöön teollisuudessa ja
työpajoissa,
ohjeissa ilmoitettujen kokoisten
muttereiden ja ruuvien kiertämiseen
kiinni ja irti.
Porakoneita ja ruuvaimia koskevat
turvallisuusohjeet
Pidä kiinni koneesta vain eristetyistä
kahvaosista, kun työskentelet paikoissa,
joissa käyttötyökalu tai ruuvi voi osua
piilossa olevaan sähköjohtoon tai
koneen omaan verkkojohtoon.
Jos ruuvi osuu virtajohtoon, myös koneen
metalliosiin saattaa johtua virta, ja saatat
saada sähköiskun.
Käytä lisäkäsikahvoja, jos sellaiset on
toimitettu koneen mukana. Koneen
hallinnan menettäminen voi aiheuttaa
loukkaantumisia.
Käytä tarkoitukseen sopivaa
rakenneilmaisinta tms. etsintälaitetta
piilossa olevien johtojen ja putkien
paikantamiseen, tai käänny paikallisen
energia- ja vesilaitoksen puoleen.
Sähköjohtoihin osuminen saattaa
aiheuttaa tulipalon ja sähköiskun.
Kaasuputken vahingoittaminen saattaa
aiheuttaa räjähdyksen. Osuminen
vesijohtoon aiheuttaa aineellista vahinkoa.
Kytke sähkötyökalu pois päältä heti, jos
käyttötyökalu jumittuu. Varaudu suuriin
reaktiomomentteihin, jotka aiheuttavat
takapotkun. Käyttötyökalu jumittuu, jos:
sähkötyökalu ylikuormittuu
tai
se kanttaa työstettävässä
työkappaleessa.
Pidä sähkötyökalusta kunnolla kiinni.
Ruuveja kiinni ja irti kierrettäessä voi
muodostua hetkellisesti suuria
reaktiomomentteja.
Kiinnitä työkappale kunnolla.
Kiinnityslaitteeseen tai ruuvipuristimeen
kiinnitettynä työkappale pysyy varmemmin
paikallaan kuin käsin kiinnipitämällä.
Odota, kunnes sähkötyökalu on
pysähtynyt ennen kuin lasket sen
käsistäsi. Käyttötyökalu saattaa tarttua
kiinni ja seurauksena voi olla
sähkötyökalun hallinnan menettäminen.
Älä avaa akkua. Muutoin oikosulun vaara
on olemassa.
Suojaa akkua kuumuudelta, esimerkiksi
myös jatkuvalta auringonpaisteelta, ja
tulelta. Räjähdysvaara on olemassa.
Jos akku vaurioituu tai sitä käsitellään
muutoin ammattitaidottomasti, siitä saattaa
päästä ulos höyryjä. Päästä tällöin tilaan
raitista ilmaa ja hakeudu vaivojen
ilmetessä lääkäriin. Höyryt saattavat
ärsyttää hengitysteitä.
Akkuiskuporakonetta (PD 2G 18.0)
koskeva lisäturvallisuushuomautus
Käytä kuulosuojaimia, kun poraat iskulla.
Melu saattaa aiheuttaa kuulovammoja.
Laturi
Varmista, että verkkojännite vastaa
laturin tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.
Laturin pistokkeen pitää sopia
pistorasiaan. Pistotulppaa ei saa
muuttaa millään tavalla. Älä käytä mitään
pistorasia-adaptereita maadoitettujen
sähkötyökalujen kanssa. Alkuperäisessä
kunnossa olevat pistotulpat ja sopivat
pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
PD 2G / DD 2G / ID 1/4"
126
Käytä laturia aina vain kuivissa tiloissa
äläkä anna sen kostua tai kastua.
Laturin sisään päässyt vesi lisää
sähköiskun vaaraa.
Älä koskaan käytä laturia, jos sen
johdossa, pistokkeessa tai itse laitteessa
on ulkoisia vaurioita. Toimita laturi
ammattitaitoiseen erikoiskorjaamoon.
Älä missään tapauksessa avaa laturia.
Jos siihen tulee häiriö, vie se
ammattitaitoiseen erikoiskorjaamoon.
Älä aseta mitään esineitä laturin päälle,
äläkä aseta laturia pehmeille pinnoille.
Tulipalovaara on olemassa.
Erityisiä turvallisuusohjeita
Käytä vain alkuperäisiä akkuja sillä
jännitteellä, joka on ilmoitettu
sähkötyökalun tyyppikilvessä.
Käytettäessä muita akkuja, esimerkiksi
jäljitelmätuotteita, kunnostettuja akkuja tai
vierastuotteita, vaarana on
loukkaantuminen ja aineelliset vahingot
räjähtävien akkujen takia.
Lataa akut vain valmistajan suosittamalla
latureilla. Kun määrätyn tyyppisille akuille
tarkoitettua laturia käytetään muiden
akkujen lataamiseen, on tulipalon vaara.
Akku saattaa vaurioitua terävien esineiden
kuten naulojen tai ruuvitaltan sekä ulkoisen
voiman vaikutuksesta. Seurauksena voi
olla sisäinen oikosulku, ja akku voi palaa,
savuta, räjähtää tai ylikuumentua.
Aseta suunnanvaihtokytkin (2)
keskiasentoon ennen kaikkia
sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
Käytä suunnanvaihtokytkintä (2) tai
momenttisäätöä (5) vain, kun työkalu on
pysähtyneenä.
Käytä sähkötyökalun merkitsemiseen
vain tarroja.
Älä poraa reikiä koneen runkoon.
Melu ja tärinä
Melu- ja tärinäarvot mitattiin standardin
EN 60745 mukaan.
OHJE
Arvot löytyvät taulukosta "Tekniset tiedot".
VAROITUS!
Ilmoitetut mittausarvot koskevat uusia
koneita. Päivittäisessä käytössä melu- ja
tärinäarvot muuttuvat.
OHJE
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on
mitattu normin EN 60745 mukaista
mittausmenetelmää käyttäen, ja tätä arvoa
voidaan käyttää sähkötyökalujen vertailussa.
Se soveltuu myös tärinäaltistuksen
alustavaan arviointiin. Ilmoitettu tärinätaso
tarkoittaa altistumisen tasoa sähkötyökalun
pääasiallisessa käyttötarkoituksessa. Mutta
jos sähkötyökalua käytetään muihin
käyttötarkoituksiin, normaalista poikkeavilla
käyttötyökaluilla tai sitä ei ole huollettu
riittävästi, tärinätaso saattaa poiketa
ilmoitetusta.
Tällöin koko työaikaa koskeva tärinäaltistus
voi olla selvästi suurempi.
Tärinäaltistuksen tarkassa arvioinnissa
tulee
huomioida myös ne ajat, jolloin laite on
kytketty pois päältä tai se on käynnissä, mutta
ei todellisessa käytössä. Tällöin koko työaikaa
koskeva tärinäaltistus voi olla selvästi
alhaisempi.
Määrittäkää lisätoimenpiteet koneen käyttäjän
suojaamiseksi tärinän vaikutukselta, kuten
esimerkiksi: sähkötyökalun ja
käyttötyökalujen huolto, käsien suojaaminen
kylmältä, työnkulun suunnittelu.
VARO!
Melutason ylittäessä 85 dB(A) käytä
kuulonsuojaimia.
PD 2G / DD 2G / ID 1/4"
127
Tekniset tiedot
1)
pehmeä ruuviliitos
2)
kova ruuviliitos
Kone PD 2G 18.0 DD 2G 18.0 ID 1/4" 18.0
Tyyppi Iskupora-
kone
Porakone Iskuruuvain
Akku AP 18.0 (2,5 Ah), AP 18.0 (5,0 Ah)
Latausaika (varaustilan mukaan) min 0–45
Vääntömomentti, maks. Nm
52
1)
65
2)
52
1)
68
2)
180
2)
Vääntömomenttitehot 24 20+1
Kierrosluku ilman kuormitusta
– Teho 1
– Teho 2
min
-1
min
-1
min
-1
0....380
0....1650
0....380
0....1650
0....2300
Iskuluku
– Teho 1
– Teho 2
min
-1
min
-1
min
-1
0....4940
0....21450
0....3200
Poraistukka mm 1,5–13
Työkalun kiinnitys
1
/
4
"
Koneen ruuvin halkaisija M6–M14
Maks. ruuvin halkaisija 13
Maks. poranterän halkaisija
– Puu
– Teräs
– Muurattu rakenne
mm
mm
mm
60
13
13
60
13
Paino "
EPTA-menetelmän 01/2003"
mukaan (ilman akkua)
kg 1,43 1,38 1,15
Paino akku 2,5 Ah
Paino akku 5,0 Ah
kg
kg
0,42
0,72
A-painotettu äänenpainetaso
Äänenpainetaso
dB(A)
94 80 99
Äänitehotaso
dB(A)
83 69 86
Epävarmuus K db 3
Tärinän kokonaisarvot (kolmen suunnan vektorien summa)
Tärinäarvo a
h
kun ....
– Poraaminen metalliin
m/s
2
2,8 2,8
– Poraaminen iskulla betoniin
m/s
2
13
– Ruuvaaminen
m/s
2
< 2,5 < 2,5 14,7
Epävarmuus K
m/s
2
1,5
PD 2G / DD 2G / ID 1/4"
128
Kuva koneesta
1 Käynnistyskytkin
Käynnistys ja pysäytys sekä
maksimikierrosluvun säätö
2 Suunnanvaihtokytkin
3 Nopeuden valintakytkin
4 Kiertorengas käyttötavan valintaan
5 Kiertorengas vääntömomentin
säätöön
6 Pikaistukka
7 Työkohteen valo
8 Käsikahva
9 Akkukuilu
10 Lisäkahva
11 Istukka (¼" kuusiokolo) jossa
työkalun lukitus
12 Litiumioniakku 2,5 Ah
13 Akun lukituksen vapautuspainike
14 Akun tilanäyttö
15 Litiumioniakku 5,0 Ah
16 Vyökiinnike
17 Kiinnitysruuvi
18 Ruuvauskärjenpidin
PD 2G / DD 2G / ID 1/4"
129
Käyttöohjeet
Ennen käyttöönottoa
Ota sähkötyökalu ja varusteet pois
pakkauksesta ja tarkista, ettei
toimituksesta puutu mitään ja ettei ole
kuljetusvaurioita.
Vyökiinnike ja ruuvauskärjenpidin
kiinnitetään mukana toimitetulla ruuvilla.
OHJE
Akut eivät ole toimitushetkellä täyteen
ladattuna. Lataa akku täyteen
ennen ensimmäistä käyttökertaa.
Ks. "Laturi/Lataaminen".
Lisäkahvan asennus/irrotus
(PD 2G/DD 2G)
VARO!
Käytä lisäkäsikahvoja, jos sellaiset on
toimitettu koneen mukana. Koneen
hallinnan menettäminen voi aiheuttaa
loukkaantumisia.
Akun kiinnitys/vaihto
Työnnä ladattu akku kunnolla
lukitukseen saakka sähkötyökaluun.
Irrotettaessa paina lukituksen
vapautuspainikkeita (1.) ja vedä akku
irti (2.).
VARO!
Kun akku ei ole käytössä, suojaa sen
liittimet. Irralliset metalliosat saattavat
aiheuttaa liittimiin oikosulun, jolloin on
räjähdys- ja palovaara!
Akun varaustila
Painiketta painamalla voi tarkastaa akun
varaustilan sitä ilmaisevista LED-
valoista.
Näyttö sammuu 5 sekunnin kuluttua.
Jos LED vilkkuu, akku täytyy ladata. Jos
painikkeen painamisen jälkeen yksikään
LED ei pala, akku on rikki ja se täytyy
vaihtaa.
PD 2G / DD 2G / ID 1/4"
130
Suunnanvaihtokytkin
VARO!
Vaihda suuntaa vain sähkötyökalun ollessa
pysäytettynä.
Aseta suunnanvaihtokytkin sopivaan
asentoon:
Vasen: vastapäivään (ruuvien
kiertäminen irti, ruuvien löysääminen)
Oikea: myötäpäivään
(poraaminen, ruuvien kiertäminen kiinni,
ruuvien kiristäminen)
Keskiasento: kytkentäsalpa
(työkalun vaihto, kaikkien
sähkötyökaluun kohdistuvien töiden
yhteydessä)
Käyttötapa (vain PD 2G 18.0)
VARO!
Muuta käyttötapaa vain sähkötyökalun
ollessa pysäytettynä.
Käännä käyttötavan kiertorengas
sopivaan asentoon.
: Poraaminen
: Ruuvaaminen
: Poraaminen iskulla
Vääntömomentin esivalinta
(PD 2G 18.0/DD 2G 18.0)
VARO!
Muuta vääntömomenttia vain
sähkötyökalun ollessa pysäytettynä.
Käännä vääntömomentin säädön
kiertorengas sopivaan asentoon.
DD 2G 18.0:
1-20: Ruuvaaminen
: Poraaminen
OHJE
Porausasennossa luistokytkin on
kytketty pois päältä.
PD 2G 18.0:
Nopeuden esivalinta
(PD 2G 18.0/DD 2G 18.0)
VARO!
Muuta nopeutta vain sähkötyökalun ollessa
pysäytettynä.
PD 2G / DD 2G / ID 1/4"
131
Aseta valintakytkin sopivaan asentoon:
1: hidas nopeus, suuri vääntömomentti
2: nopea nopeus, alhainen
vääntömomentti
Työkalujen kiinnitys
VARO!
Aseta suunnanvaihtokytkin (2)
keskiasentoon ennen kaikkia
sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
Poraistukka (PD 2G 18.0/DD 2G 18.0)
Poraistukka pitää turvallisesti paikallaan
poranterät halkaisijaltaan 1,5–13 mm,
ruuvauskärjet ¼" sekä ruuvauskärjenpitimet
¼".
Pidä sähkötyökalua käsin kiinni, ja kierrä
toisella kädellä poraistukkaa.
Kierrä vastapäivään poraistukan
avaamiseksi.
Kierrä myötäpäivään, kun haluat sulkea
poraistukan.
Kiinnitä työkaluterä.
Sulje poraistukka kunnolla.
Aseta suunnanvaihtokytkin sopivaan
asentoon vasen/oikea).
Koekäytä konetta ja tarkista, että työkalu
on kiinnittynyt keskelle.
Istukka (ID 1/4" 18.0)
OHJE
Istukka pitää turvallisesti paikallaan
ruuvauskärjet sekä ruuvauskärjenpitimet
¼".
Vedä työkalun lukitsin eteenpäin ja paina
työkalu vasteeseen saakka sisäänpäin.
Vapauta työkalun lukitsin.
Työkalun irrottamiseksi vedä työkalun
lukitsinta taaksepäin.
Sähkötyökalun käynnistys
Koneen käynnistys:
Paina käynnistyskytkintä.
Sähkötyökalun käynnistyskytkimestä
kierros- tai iskulukua voidaan lisätä
portaittain maksimiarvoon saakka.
Koneen pysäytys:
Päästä käynnistyskytkin vapaaksi.
OHJE
Sähkötyökalussa on jarru, joka
pysäyttää käyttötyökalun heti kun kytkin
vapautetaan.
Jos sähkötyökalua käytetään jatkuvasti,
kytkimen tulee pääosin olla täysin
pohjaan painettuna.
PD 2G / DD 2G / ID 1/4"
132
Työskentely sähkötyökalulla
VARO!
Aseta suunnanvaihtokytkin (2)
keskiasentoon ennen kaikkia
sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
1. Kiinnitä akku.
2. Kiinnitä työkaluterä.
3. Aseta vääntömomentin esivalinta
sopivaan asentoon.
4. Aseta nopeus sopivaksi.
5. Valitse pyörimissuunta.
6. Pidä toisella kädellä kiinni
sähkötyökalun kahvasta ja asetu
työasentoon.
7. Käynnistä kone.
Töiden jälkeen:
8. Päästä käynnistyskytkin vapaaksi.
9. Aseta suunnanvaihtokytkin (2)
keskiasentoon.
Laturi
1 Akkukuilu
2 Liittimet
3 Tuuletusraot
4 Käyttötilan näyttö
5 Verkkojohto ja verkkopistoke
Laturi CA 10.8/18.0 on tarkoitettu FLEX-
akkujen lataamiseen tyypeiltään
AP 10.8 (2,5 Ah),
AP 18.0 (2,5 Ah),
AP 10.8 (5,0 Ah) ja
AP 18.0 (5,0 Ah).
Ohjeita akun kestoiän pidentämiseen
VARO!
Älä koskaan lataa akkuja lämpötiloissa
alle 0 °C tai yli 55 °C.
Akkuja ei saa ladata ympäristössä, jossa
on suuri ilmankosteus ja korkea
lämpötila.
Akkuja ja latureita ei saa peittää
latauksen aikana.
Irrota laturin verkkopistoke latauksen
päätyttyä.
Akku ja laturi kuumenevat latauksen aikana.
Se on normaalia!
Litiumioniakuissa ei ole tuttua "muisti-
ilmiötä". Silti akun tulee olla ennen latausta
täysin purkaantunut, ja lataus täytyy tehdä
aina täysin loppuun asti.
Jos akkuja ei käytetä pitkään aikaan,
varastoi ne osittain varattuina viileään
paikkaan.
Lataaminen
VARO!
Lataa laturilla vain alkuperäisiä akkuja.
Kytke laturin verkkopistotulppa
pistorasiaan.
Näytön taustavalaistus palaa 2 sekunnin
ajan vihreänä ja sammuu sitten jälleen.
Näyttöön ilmestyy OK.
PD 2G / DD 2G / ID 1/4"
133
Laita akku laturiin kunnolla, lukitukseen
saakka.
Näytössä näkyy vuorotellen jäljellä
oleva latausaika (kunnes akku on
täysin latautunut) ja varaustilan
graafinen esitys.
Näytön taustavalaistus palaa
oranssina, kun akun varaustila on alle
80 %.
Kun akku on latautunut 80 % tai
enemmän, näyttö palaa vihreänä ja
näyttöön ilmestyy OK.
Akku on täysin latautunut, kun näyttö
sammuu.
Vihreä taustavalaistus sammuu hetken
kuluttua.
Irrota akku laturista.
Irrota pistotulppa pistorasiasta.
OHJE
Jos näyttö vilkkuu sen jälkeen, kun akku on
laitettu laturiin, kyseessä on akun tai laturin
vika.
Näyttö vilkkuu hitaasti.
Taustavalaistus on oranssi.
Akku on liian kuuma tai liian kylmä. Lataus
alkaa, kun akku on saavuttanut
latauslämpötilan (0 °C...55 °C).
Näyttö vilkkuu nopeasti.
Taustavalaistus on punainen.
Irrota akku laturista ja laita se takaisin. Jos
näyttö on edelleen sama, akku on rikki.
Vaihda akku tai tarkastuta se
ammattitaitoisessa erikoiskorjaamossa.
Jos toisen akun kanssa ilmestyy sama
virheilmoitus, vika on laturissa. Tarkastuta
akku ammattitaitoisessa
erikoiskorjaamossa.
Huolto ja hoito
Puhdistus
VAROITUS!
Metalleja työstettäessä saattaa
äärimmäisissä käyttöolosuhteissa koneen
rungon sisälle kerääntyä sähköä johtavaa
pölyä.
Puhdista kone ja jäähdytysilma-aukot
säännöllisin välein. Puhdistusväli riippuu
työstettävästä materiaalista ja käyttöajan
pituudesta.
Puhalla koneen sisätila ja moottori
puhtaaksi kuivalla paineilmalla
säännöllisin välein. Anna sähkötyökalun
tällöin käydä.
Laturi
VAROITUS!
Irrota verkkopistotulppa pistorasiasta ennen
kaikkia huoltotöitä. Älä käytä vettä tai
nestemäisiä puhdistusaineita.
Puhdista lika ja pöly kotelosta pensselillä
tai kuivalla kankaalla.
PD 2G / DD 2G / ID 1/4"
134
Korjaukset
Korjaukset saa suorittaa vain valmistajan
valtuuttama huoltoliike.
Varaosat ja tarvikkeet
Katso muut lisätarvikkeet, etenkin
käyttötyökalut, valmistajan tuote-esitteestä.
Räjäytyskuvat ja varaosaluettelot löydät
kotisivuiltamme:
www.flex-tools.com
Kuljettaminen
Toimitukseen sisältyvien akkujen
litiumekvivalenttimäärä on asiaankuuluvia
raja-arvoja alhaisempi. Siksi maakohtaiset ja
kansainväliset vaarallisia aineita koskevat
määräykset eivät koske erillistä tai
sähkötyökalun mukana toimitettua akkua
.
Vaarallisia aineita koskevia määräyksiä täytyy
kuitenkin mahdollisesti soveltaa siihen, mikäli
kuljetetaan useampia koneita joissa on
litiumioniakut, ja toteuttaa erityisiä
turvatoimenpiteitä (esimerkkinä pakkaukset).
Ota tällaisissa tapauksissa selvää käyttömaan
määräyksistä.
-Vaatimustenmukaisuus
Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme,
että kohdassa »Tekniset tiedokuvattu tuote
on seuraavien standardien tai ohjeellisten
asiakirjojen mukainen:
EN 60745 direktiivien 2004/108/EY
(19.4.2016 saakka), 2014/30/EU (20.4.2016
alkaen), 2006/42/EY, 2011/65/EY
määräysten mukaisesti.
Teknisestä dokumentaatiosta vastaa:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
07.12.2015; FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
Kierrätysohjeita
VAROITUS!
Tee käytöstä poistetut koneet
käyttökelvottomaksi irrottamalla
liitäntäjohto.
Vain EU-maat.
Käytöstä poistetut sähkötyökalut eivät kuulu
sekajätteisiin! Sähkö- ja
elektroniikkalaiteromusta annetun
EU-direktiivin 2012/19/EY ja sen
voimaansaattavien kansallisten säädösten
mukaisesti tulee käytöstä poistetut
sähkötyökalut kerätä erikseen ja toimittaa
asianmukaiseen hyötykäyttöpisteeseen.
Raaka-aineet uusiokäyttöön
jätehuollon asemasta.
Hävitä laite, tarvikkeet ja pakkaus
ympäristöystävällisesti toimittamalla ne
kierrätykseen. Lajipuhdasta kierrätystä
varten muoviosissa on merkintä.
VAROITUS!
Älä heitä akkuja/paristoja talousjätteisiin,
tuleen tai veteen. Älä avaa käytöstä
poistettuja akkuja.
Akut/paristot tulee kerätä, kierrättää tai
hävittää ympäristöystävällisellä tavalla.
Vain EU-maat:
Vialliset tai loppuunkäytetyt akut/paristot
tulee toimittaa kierrätykseen direktiivin
2006/66/EY mukaisesti.
OHJE
Lisätietoja kierrätysmahdollisuuksista saat
alan liikkeistä.
Vastuun poissulkeminen
Valmistaja ja valmistajan edustaja eivät
vastaa vahingoista tai voiton menetyksestä,
joiden syynä on liiketoiminnan
keskeytyminen johtuen tuotteesta tai siitä,
ettei tuotetta mahdollisesti voida käyttää.
Valmistaja ja tämän edustaja eivät vastaa
vahingoista, joiden syynä on epäasiallinen
käyttö tai käyttö yhdessä muiden
valmistajien tuotteiden kanssa.
/

Tämä käsikirja soveltuu myös