Stanley STHT1-77032RC Ohjekirja

Tyyppi
Ohjekirja

Tämä käsikirja sopii myös

Sisältö
Käyttöturvallisuus
Paristojen turvallisuus
Valmistelutoimet (paristojen asennus)
Käyttö
Takuu
Tekniset tiedot
Virhekoodit
Säilytä kaikki tämän ohjekirjan osiot tulevia
käyttökertoja varten.
Käyttöturvallisuus
VAROITUS:
Lue turvallisuusohjeet ja ohjekirja huolellisesti
ennen tämän tuotteen käyttöä. Tuotteesta
vastuussa olevan henkilön tulee varmistaa,
että kaikki käyttäjät ymmärtävät ja
noudattavat näitä ohjeita.
VAROITUS:
Seuraava lasertyökaluun kiinnitetty
tarramerkki ilmoittaa laserluokan käyttöä ja
turvallisuutta varten.
STHT1-77354
STHT1-77032
STHT1-77032/STHT1-77354-työkalu tuottaa näkyvän
lasersäteen kuvan A mukaisesti. Kyseinen lasersäde
on luokan 2 säde standardin IEC 60825-1 mukaisesti
ja se täyttää vaatimukset 21 CFR 1040.10 ja 1040.11
lukuun ottamatta lasersädettä koskevan ilmoituksen 50
(päivätty 24.6.2007) poikkeuksia.
VAROITUS:
Varo lasersäteen (punainen valonlähde)
pääsyä silmiin lasertyökalua käyttäessä.
Silmiin pitkiä aikoja kohdistuva lasersäde voi
olla vaarallista silmille. Säteeseen sei saa
katsoa optisia välineitä käyttäen.
VAROITUS: Henkilövahinkovaaran
välttämiseksi käyttäjän tulee lukea tuotteen
ohjekirja ja laseria sekä paristoja koskevat
turvallisuusohjeet.
FCC-määräystenmukaisuus
Laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Käytön
tulee olla seuraavien kahden säännön mukaista:
(1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja
(2) laite ei saa ottaa vastaa häiriötä, mukaan lukien
häiriöt, jotka voivat aiheuttaa epätoivottuja toimintoja.
Stanley Black & Decker, Slough, Bershire SL1 3YD, UK
täten vakuuttaa, että tuote STHT1-77032/STHT1-77354
täyttää direktiivin 1999/S/EY oleelliset vaatimukset ja kaikki
muut määräykset. Pyydä DoC ottamatta yhteyttä Stanley
Black & Decker -yhtiöön.
Paristojen turvallisuus
VAROITUS: Paristot voivat räjähtää tai
vuotaa sekä aiheuttaa henkilövammoja tai
tulipalon. Toimi seuraavasti riskien
välttämiseksi:
Noudata AINA kaikkia paristojen
tuotemerkkiin ja pakkaukseen merkittyjä
ohjeita ja varoituksia.
ÄLÄ aiheuta oikosulkua paristojen napojen
välillä.
ÄLÄ lataa alkaliparistoja.
ÄLÄ sekoita uusia ja vanhoja paristoja.
Vaihda kaikki paristot samaan aikaan saman
merkkisiin ja tyyppisiin paristoihin.
ÄLÄ sekoita eri kemiallisen koostumuksen
omaavia paristoja.
ÄLÄ hävitä paristoja tulessa.
Pidä paristot AINA lasten ulottumattomissa.
Poista paristot AINA, jos laitetta ei käytetä
usean kuukauden aikana.
HUOMAA: Varmista, että käytät ainoastaan
suositeltuja paristoja.
HUOMAA: Varmista, että paristot asetetaan
oikealla tavalla ja oikein päin.
Valmistelutoimet
(paristojen asennus)
1.
Paikanna STHT1-77032/STHT1-77354-työkalun
takana oleva paristokotelon lukitus (kuva B #2).
2.
Vedä lukitusta sormella ylöspäin kotelon
avaamiseksi ja irrota kotelon kansi
FIN
48
(kuvat C #1 ja #2).
3.
Aseta koteloon kaksi AAA-paristoa ja varmista,
että paristojen - ja + -päät asetetaan kotelon
napaisuusmerkintöjen mukaisesti (kuva C #3).
4.
Liu'uta kotelon kannen alaosassa olevat kielekkeet
paristokotelon syvennyksiin (kuva C #4).
5.
Paina kantta alaspäin, kunnes se napsahtaa
paikoilleen (kuva C #5).
Kun työkalu on kytketty päälle, näytön ikkunaan tulee
näkyviin paristovirran taso (kuva E #1).
Käyttö
Etäisyyden mittaaminen seinään tai
kohteeseen
1.
Käynnistä työkalu napsauttamalla
(kuva A #3).
2.
Suuntaa työkalun yläosassa oleva laser (kuva A #1)
seinään tai kohteeseen, jonka etäisyyttä haluat mitata
(kuva D #1).
3.
Mittaa etäisyys työkalun alaosasta seinään tai
kohteeseen napsauttamalla (kuva D #2).
4.
Tarkista mittaustulos (kuva E #3) näyttöikkunan
alaosasta (kuva A #2).
Voit mitata etäisyyden uudelleen siirtämällä
mittaustuloksen näyttöikkunan (kuva E #3) edelliselle
riville napsauttamalla . Toista sitten vaiheet 2-4.
Etäisyyksien jatkuva mittaaminen
Kytke jatkuva mittaustila päälle etäisyyksien mittaamiseksi
sarjassa liikkuessasi.
1.
Käynnistä työkalu napsauttamalla
(kuva A #3).
2.
Suuntaa työkalun yläosassa oleva laser (kuva A #1)
seinään tai kohteeseen, jonka etäisyyttä haluat mitata
(kuva D #1).
3.
Napsauta ja pidä alhaalla painiketta neljän
sekunnin ajan siirtyäksesi jatkuvaan mittaustilaan.
4.
Tarkista mittaustulos (kuva E #3) näyttöikkunan
(kuva A #2) alaosasta, lukema muuttuu työkalua
liikuttaessa.
5.
Voit mitata etäisyyden (työkalun alaosasta seinään
tai kohteeseen) ja poistua jatkuvasta mittaustilasta
napsauttamalla (kuva E #3).
Voit mitata etäisyyden uudelleen siirtämällä
mittaustuloksen näyttöikkunan edelliselle riville
napsauttamalla . Toista sitten vaiheet 2-5.
Mittausalue
Voit mitata seinä-, lattia- tai kohdealueen.
1.
Käynnistä työkalu napsauttamalla
(kuva A #3).
2.
Napsauta
U
NITS
ja näyttöikkunaan tulee näkyviin
(kuva E #4).
3.
Mittaa leveys.
Kohdista työkalun yläosa kohteen sivuun (seinä,
lattia tai kohde).
Aseta työkalun alaosa kohteen päähän ja
suuntaa laserpiste koko leveydeltä (kuva F #1).
Tarkista leveyden mittaustulos näyttöikkunan
yläosasta napsauttamalla .
4.
Mittaa pituus.
Aseta työkalun alaosa kohteen päähän ja
suuntaa laserpiste koko pituudelta (kuva F #2).
Tarkista pituuden mittaustulos näyttöikkunan
toiselta riviltä napsauttamalla .
5.
Tarkista alueen mittaustulos näyttöikkunan alaosasta
(kuva E #3).
Tilavuuden mittaus
Voit mitata huoneen tai kohteen tilavuuden.
1.
Käynnistä työkalu napsauttamalla (kuva A #3).
2.
Napsauta
U
NITS
kaksi kertaa ja näyttöikkunaan tulee
näkyviin (kuva E #4).
3.
Mittaa leveys.
Kohdista työkalun yläosa kohteen sivuun (huone
tai kohde).
Aseta työkalun alaosa kohteen päähän ja
suuntaa laserpiste koko leveydeltä (kuva F #1).
Tarkista leveyden mittaustulos näyttöikkunan
yläosasta napsauttamalla .
4.
Mittaa pituus.
Aseta työkalun alaosa kohteen päähän ja
suuntaa laserpiste koko pituudelta (kuva F #2).
Tarkista pituuden mittaustulos näyttöikkunan
49
FIN
toiselta riviltä napsauttamalla .
5.
Mittaa korkeus.
Aseta työkalun alaosa kohteen päähän ja suuntaa
laserpiste koko korkeudelta (kuva F #3).
Mittaa napsauttamalla .
6.
Tarkista tilavuuden mittaustulos näyttöikkunan
alaosasta (kuva E #3).
Mittayksikön vaihtaminen
Kun mittaus on suoritettu (laite ei ole jatkuvassa
mittaustilassa), voit vaihtaa mittayksikköä desimaalisista
ft-yksiköistä (6.21 ft) osittaisiin ft-yksikköihin (6'02"9/16),
osittaisista ft-yksiköistä metreihin (1,894 m), metreistä
tuumiin (74 9/16 in) tai tuumista desimaalisiin ft-yksiköihin.
Paina ja pidä alhaalla painiketta
U
N
ITS
, kunnes näet
mittaustuloksen vaihtuvan (2-3 sekunnissa).
Työkalun kytkeminen pois päältä
Työkalu voidaan kytkeä pois päältä seuraavasti:
Paina ja pidä alhaalla painiketta useiden sekuntien
ajan (kunnes näyttöikkuna tyhjenee).
Jos työkalua ei käytetä 120 sekuntiin, se kytkeytyy
automaattisesti pois päältä.
Takuu
STANLEY myöntää tälle tuotteelle (2) vuoden takuun, joka
kattaa materiaali- ja valmistusviat. Tämä RAJOITETTU TAKUU
ei koske tuotteita, joita on käytetty virheellisesti, väärinkäytetty,
muutettu tai korjattu. Pyydä lisätietoa tai palautusohjeet
soittamalla numeroon 866-786-5924. Ellei muuta ilmoiteta,
STANLEY korjaa maksutta STANLEY-tuotteet, jotka on
todettu viallisiksi. Tämä kattaa varaosat ja työvoimakulut.
Vaihtoehtoisesti STANLEY voi oman harkintansa mukaan
vaihtaa viallisiksi todetut työkalut uusiin tai palauttaa niiden
ostohinnan, josta vähennetään arvonalennus. TÄMÄ
RAJOITETTU TAKUU EI KOSKE SEURAAMUKSELLISIA
TAI SATUNNAISIA VAHINKOJA. Jotkin maat eivät salli
seuraamuksellisten tai satunnaisten vahinkojen rajoittamista,
kyseiset rajoitukset eivät täten välttämättä koske kaikkia
tapauksia. Tämä RAJOITETTU TAKUU myöntää erityisiä
laillisia oikeuksia, jotka voivat vaihdella maakohtaisesti. Takuun
lisäksi STANLEY-laserit sisältävät seuraavat: 30 päivän Rahat
takaisin -takuu. Jos et ole jostakin syystä täysin tyytyväinen
STANLEY-laserin toimintaan, voit palauttaa sen 30 päivän
sisällä ostopäivästä ja saat rahat takaisin. Tämä takuu
edellyttää ostotositteen esittämistä.
TÄRKEÄÄ: Asiakas vastaa laitteen oikeaoppisesta käytöstä ja
ylläpidosta. Asiakkaan vastuulla on lisäksi tarkistaa laserlaitteen
tarkkuus säännöllisesti ja suorittaa sen kalibrointi tarvittaessa.
Takuu ei kata kalibrointia ja ylläpitoa.
FIN
50
Tekniset tiedot
Käyttöväli 15 cm - 20 m (6 in - 65 ft)
Mittaustarkkuus* ± 3 mm (± 1/8 in)*
Pienin näytössä näkyvä yksikkö ± 1mm (± 1/16 in)
Laserluokka Luokka 2 (IEC/EN60825-1: 2014)
Lasertyyppi < 1.0 mW @ 620-690 nm
Laserin/taustavalon automaattinen sammutus 30 s jälkeen
Yksikön automaattinen virrankatkaisu 90 s jälkeen
Jatkuva mittaus Kyllä
Alue/tilavuus Kyllä
Pariston käyttöaika (2 x AAA) Korkeintaan 3 000 mittausta
Mitat (K x S x L) 118 x 43 x 24 mm (4.64 x 1.69 x 0.94 in)
Paino (ei sis. paristoja)
71 g (2.5 oz)
Säilytyslämpötila
-25 °C ~ +70 °C (-13 °F ~ 158 °F)
Käyttölämpötila
0 °C ~ +40 °C (32 °F ~ 104 °F)
*Mittaustarkkuus riippuu vallitsevista olosuhteista:
Suotuisissa olosuhteissa (hyvä kohdepinta ja huoneenlämpötila) jopa 10 m (33 ft).
Epäsuotuisissa olosuhteissa (kirkas auringonvalo, heikosti heijastava kohdepinta tai suuret lämpötilavaihtelut) virheellisyys
voi kasvaa ± 0,25 mm/m (± 0.003 in/ft) yli 10 m (33 ft) etäisyyksissä.
51
FIN
Virhekoodit
Jos näyttöikkunaan tulee näkyviin INFO ja koodi, ryhdy vastaaviin korjaustoimenpiteisiin:
Koodi Kuvaus Korjaava toimenpide
101 Vastaanotettu signaali on liian heikko,
mittausaika on liian pitkä
Käytä kohdelevyä tai muuta kohdepintaa.
102 Vastaanotettu signaali on liian voimakas Kohteen heijastuskyky on liian suuri. Käytä
kohdelevyä tai muuta kohdepintaa.
201 Taustavalo on liian voimakas Vähennä kohdealueen taustavaloa.
202 Lasersäde keskeytyi Poista este ja toista mittaus.
203 Riittämätön teho Vaihda paristot.
301 Liian korkea lämpötila Anna laitteen jäähtyä määritettyyn
käyttölämpötilaan.
302 Liian alhainen lämpötila Anna laitteen lämmetä määritettyyn
käyttölämpötilaan.
401 Laitteistovirhe Kytke laite päälle ja pois päältä useita kertoja. Jos
virhe toistuu, palauta viallinen laite huoltopalveluun
tai jakelijalle. Katso kohta Takuu.
402 Tuntematon virhe Ota yhteyttä huoltopalveluun tai jakelijaan. Katso
kohta Takuu.
FIN
52
1 / 1

Stanley STHT1-77032RC Ohjekirja

Tyyppi
Ohjekirja
Tämä käsikirja sopii myös