Medisana FM 885 Omistajan opas

Kategoria
Massagers
Tyyppi
Omistajan opas
DE Gebrauchsanweisung
GB Manual
FR Mode d’emploi
IT Istruzioni per l’uso
ES Instrucciones de manejo
Klappen Sie bitte diese Seite auf und lassen Sie
sie zur schnellen Orientierung aufgeklappt.
Please fold out this page and leave it folded out
for quick reference.
Veuillez déplier cette page et la laisser dépliée
afin de vous orienter plus rapidement.
Aprire questa pagina e lasciarla aperta ai fini di
un rapido orientamento.
Por favor, despliegue esta hoja y déjela
desplegada para orientarse rápidamente.
PT Manual de instruções
NL Gebruiksaanwijzing
FI Käyttöohje
SE Bruksanvisning
Por favor, abra esta página e deixe-a aberta para
uma orientação rápida.
Sla deze bladzijde om en laat deze opengeslagen,
terwijl u de gebruiksaanwijzing leest.
Kääntäkää tämä sivu auki ja pitäkää se
aukikäännettynä nopeaa orientaatiota varten.
Vik upp denna sida och låt den vara uppslagen
som hjälp till snabb orientering.
Παρακαλούμε ανοίξτε τη σελίδα αυτή και
αφήστε την ανοιχτή για γρήγορο προσανατολισμό.
1 Sicherheitshinweise
2 Wissenswertes
3 Anwendung
4 Verschiedenes
5 Garantie
...............................
.......................................
............................................
.......................................
.................................................
1
6
7
8
9
1 Safety Information
2 Useful Information
3 Operating
4 Miscellaneous
5 Warranty
.................................
.................................
...............................................
........................................
.................................................
10
15
16
17
18
GR Οδηγίες χρήσης
1 Consignes de sécurité
2 Informations utiles
3 Utilisation
4 Divers
5 Garantie
...........................
..................................
...............................................
.....................................................
.................................................
19
24
25
26
27
1 Norme die sicurezza
2 Informazioni interessanti
3 Modalità d’impiego
4 Varie
5 Garanzia
28
33
34
35
36
..............................
........................
.................................
.......................................................
................................................
1 Indicaciones de seguridad
2 Informaciones interesantes
3 Aplicación
4 Generalidades
5 Garantía
37
42
43
44
45
.....................
....................
..............................................
.......................................
................................................
1 Avisos de segurança
2 Informações gerais
3 Aplicação
4 Generalidades
5 Garantia
..............................
................................
................................................
........................................
.................................................
46
51
52
53
54
1 Veiligheidsmaatregelen
2 Wetenswaardigheden
3 Het gebruik
4 Diversen
5 Garantie
..........................
............................
............................................
.................................................
.................................................
55
60
61
62
63
1 Turvallisuusohjeita
2 Tietämisen arvoista
3 Käyttö
4 Sekalaista
5 Takuu
.................................
................................
.....................................................
..............................................
......................................................
64
69
70
71
72
1 Säkerhetshänvisningar
2 Värt att veta
3 Användning
4 Övrigt
5 Garanti
...........................
............................................
............................................
.....................................................
...................................................
73
78
79
80
81
1 Οδηγίες για την ασφάλεια
2 Χρήσιμες πληροφορίες
3 Εφαρμογή
4 Διάφορα
5 Εγγύηση
......................
..........................
..............................................
.................................................
.................................................
82
87
88
89
90
IT
1
2
3
4
5
6
ES
1
2
3
4
5
6
Superficie de masaje derecha e izquierda con 6 cabezales de
masaje y 18 puntos de masaje giratorios
Interruptor de selección para los modos de funcionamiento con
luz indicadora: 0 (apagado) - 1 (luz azul: masaje) - 2 (luz roja:
masaje y calor)
Asa de transporte
Enrollamiento del cable
Dos patas de altura regulable
Interruptor de encendido/apagado
PT
1
2
3
4
5
6
Zona de massagem direita e esquerda com 6 cabeças de
massagem e 18 pontos de massagem em rotação
Interruptores de tecla de selecção para modo de funcionamento
com luz de indicação: 0 (DESLIGAR) - 1 (luz azul: massagem) -
2 (luz vermelha: massagem & calor)
Pegas
Enrolamento do cabo
Dois pés de apoio reguláveis em altura
Interruptor LIGAR/DESLIGAR
ES
1
2
3
4
5
6
7
Botón encendido/apagado
Apagar el masaje por aire a presión
Ajuste de la intensidad del masaje con aire a presión
Ajuste de la intensidad del masaje con aire a presión
Ajuste de la intensidad del masaje con aire a presión
Ajuste de la función de calor
Cable de red
PT
1
2
3
4
5
6
7
Chave liga/desliga
Desligar a massagem por pressão de ar
Ajuste de intensidade da massagem de pressão de ar
Ajuste de intensidade da massagem de pressão de ar
Ajuste de intensidade da massagem de pressão de ar
Ajuste da função de aquecimento
Cabo de alimentação
NL
1
2
3
4
5
6
7
Aan-/uitschakelaar
Luchtdrukmassage uitschakelen
Instelling van de intensiteit van de luchtdrukmassage
Instelling van de intensiteit van de luchtdrukmassage
Instelling van de intensiteit van de luchtdrukmassage
Instelling van de warmtefunctie
Netsnoer
FI
1
2
3
4
5
6
7
PÄÄLLE-/POIS-painike
Ilmanpainehieronnan kytkeminen pois päältä
Ilmanpainehieronnan voimakkuuden säätö
Ilmanpainehieronnan voimakkuuden säätö
Ilmanpainehieronnan voimakkuuden säätö
Lämpötoiminnon säätö
Verkkojohto
TÄRKEITÄ TIETOJA!
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET!
Tämä käyttöohje kuuluu tähän laitteeseen. Siinä
on tärkeitä tietoja käyttöönottoa ja käsittelyä
koskien. Lue tämä käyttöohje kokonaan. Näiden
ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
loukkaantumisen tai laitteen vaurioitumisen.
VAROITUS
Noudata näitä varoitusohjeita niin voit estää
käyttäjän mahdollisen loukkaantumisen.
HUOMIO
Noudata näitä ohjeita niin voit estää laitteen
mahdollisen vaurioitumisen.
OHJE
Näistä ohjeista saat hyödyllistä tietoa asennusta
ja käyttöä koskien.
Kuvan selitys
LOT-numero
Laatija
Lue seuraavat käyttöohjeet huolellisesti kokonaan,
erityisesti turvallisuusohjeet, ennen kuin käytät laitetta
ja säilytä ohjeet mahdollista myöhempää käyttöä varten.
Jos annat laitteen eteenpäin, anna myös aina tämä
käyttäohje mukana.
FI
1 Turvallisuusohjeita
64
Kotelointiluokka II
Ota huomioon, että tyyppikilves mainittu sähköjännite
vastaa verkkovirtaasi, ennen kuin liität laitteen virransyöttöön.
Työnnä pistoke pistorasiaan vain, kun laite on pois päältä.
Suojaa verkkojohtoa ja laitetta kuumuudelta, kuumilta tasoilta,
kosteudelta ja nesteiltä.
Älä tartu verkkojohtoon märillä tai kosteilla käsillä tai jos seisot
vedessä.
Jännitteen alaiset tuotteen osat eivät saa joutua kosketuksiin
nesteiden kanssa.
Älä nosta tuotetta, jos se putoaa veteen. Irrota johto
välittömästi pistorasiasta.
Kytke aina heti käytön jälkeen laite pois päältä Päälle-/ Pois-
kytkimestä ja vedä pistoke pois pistorasiasta.
Kytke laite aina heti käytön jälkeen pois käyttölaitteen
painikkeilla ja vedä verkkolaite irti pistorasiasta.
Irrota tuote sähköverkosta vetämällä pistokkeesta. Älä vedä
johdosta!
Jos johto tai pistoke on vaurioitunut, laitetta ei saa käyttää.
Jos johto on vaurioitunut, sen saa vaihtaa vain MEDISANAn
valtuuttama ammattilainen tai sähköasentaja.
Pidä huoli, ettei johto aiheuta kompastumista. Älä taivuta,
purista tai kierrä johtoa.
virransyöttö
1
FI
1 Turvallisuusohjeita
65
FI
1 Turvallisuusohjeita
66
Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat tai sitä vanhemmat
lapset se henkilöt, joilla on rajoittuneet fyysiset, aisti-
mukselliset tai henkiset kyvyt, jotka kärsivät aliravitse-
muksesta tai joiden kokemus ja tietämys on puutteellinen,
mikäli heitä valvotaan tai on neuvottu laitteen turvalliseen
käyttöön, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
Lapsia tulisi pitää silmällä sen varmistamiseksi, että nämä
eivät leiki laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
Älä upota laitetta koskaan veteen tai muihin nesteisiin.
Älä käytä tätä laitetta tukemaan tai korvaamaan lääkinnällisiä
hoitoja. Krooniset vaivat ja oireet saattavat jopa pahentua.
Älä käytä FM 885-hierontalaitetta tai käänny ensin lääkärisi
puoleen, jos:
Älä käytä laitetta lähellä silmiä tai muita herkkiä kehon kohtia.
Jos tunnet kipua tai hieronta tuntuu epämukavalta, lopeta
käyttö välittömästi ja keskustele lääkärisi kanssa tästä.
Käytä lämpötoimintoa varovaisesti. Laitteessa on kuumia
pintoja. Laitetta ei saa käyttää pikkulasten, avuttomien tai
lämmölle herkkien henkilöiden hoitoon.
Käänny lääkärisi puoleen ennen hierontalaitteen käyttöä, jos
tunnet selittämättömiä kipuja, olet lääkärin hoidossa ja/tai olet
lääketieteellisten laitteiden käyttäjä.
tietyt henkilöt
- raskaana sinulla on sydämen tahdistin,
- keinoniveliä tai elektronisia implantteja,
- jos sinulla yksi tai useampia seuraavista sairauksista:
verenkiertohäiriöitä, suonikohjuja, avoimia haavoja,
ruhjeita, haavaumia iholla, laskimotulehduksia.
FI
1 Turvallisuusohjeita
67
Tarkista pistoke, johto ja hierontalaite ennen jokaista
käyttökertaa vaurioiden varalta. Vioittunutta laitetta ei saa
käyttää.
Älä käytä laitetta, jos havaitset laitteessa tai johdossa
vaurioita, jos se ei toimi moitteettomasti, jos se on pudonnut tai
jos se on kostunut. Silloin pitää vaarojen välttämiseksi lähettää
laite korjattavaksi huoltopisteeseen.
ennen laitteen käyttöä
Käytä laitetta ainoastaan käyttöohjeessa ilmoitettuun
tarkoitukseen.
Jos laitetta käytetään muuhun kuin sille tarkoitettuun
tarkoitukseen, takuu raukeaa.
Käytä laitetta aina oikeassa asennossa käyttöohjeessa
kuvatulla tavalla. Laite ei kestä vartalon koko painoa!
Älä käytä laitetta, kun nukut tai kun makaat sängyssä.
Älä käytä laitetta ennen nukahtamista. Hieronta on
stimuloivaa.
Älä käytä laitetta koskaan, kun ohjaat autoa tai käytät jotakin
konetta.
Maksimikäyttöaika yhdellä käyttökerralla on 15 minuuttia.
Pidempi käyttö lyhentää laitteen kestoikää.
laitteen käyttö
Laitetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön eikä
lääketieteelliseen käyttöön. Jos olet huolissasi
terveydestäsi, keskustele lääkärisi kanssa ennen
laitteen käyttöä.
Käytä hierontalaitetta ainoastaan suljetuissa
tiloissa.
Älä käytä hierontalaitteita kosteissa tiloissa (esim.
kylvyssä tai suihkussa).
FI
1 Turvallisuusohjeita
68
Pitkä käyttöaika voi johtaa ylikuumenemiseen. Anna laitteen
jäähtyä 15 minuuttia kestäneen käytön jälkeen 15 minuuttia
ennen seuraava käyttöä.
Älä koskaan aseta tai käytä laitetta suoraan sähköisen uunin
tai muiden lämmönlähteiden vieressä.
Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on verkkovirtaan
liitettynä.
Vältä laitteen kontaktia teräviin esineisiin.
Älä peitä laitetta, kun se on kytkettynä päälle. Älä käytä sitä
missään tapauksessa peiton tai tyynyn alla. Olemassa on
tulipalo-, sähköisku- ja loukkaantumisvaara.
huolto ja puhdistus
Laite on huoltovapaa. Jos laitteen käytössä ilmenee häiriöitä,
tarkista onko pistoke kunnolla pistorasiassa.
Saat itse ainoastaan puhdistaa laitteen. Jos laitteeseen tulee
vikaa, älä korjaa sitä itse, muuten takuuvaatimukset eivät ole
enää voimassa.
änny kauppiaasi puoleen ja anna ainoastaan huollon
korjata laitetta.
Älä upota laitetta koskaan veteen tai muihin nesteisiin.
Jos laitteeseen kuitenkin joutuu nestettä, irrota erkkopistoke
välittömästi.
FI
2 Tietämisen arvoista
69
Kiitoksia luottamuksesta ja sydämelliset onnentoivotukset!
Jalkahierontalaite FM 885 on MEDISANA:n valmistava laatutuote. Tämä
laite on tarkoitettu jalkojen hierontaan. Hieronnan aikana voidaan käyttää
halutessa myös lämpötoimintoa. Jotta saat haluamasi tulokset ja voit
nauttia MEDISANA FM 885 -jalkahierontalaitteesta pitkään, suositte-
lemme lukemaan seuraavat käyttöön ja hoitoon liittyvät ohjeet huolellisesti.
Sydämellinen
kiitos
2.1
Pakkauksen
sisältö ja
pakkaus
Tarkasta ensin, että laite on täydellinen eikä siinä ole mitään vaurioita.
Jos sinulla on kysymyksiä, ä ota laitetta ytön, vaan käänny
kauppiaasi tai huoltoliikkeen puoleen. G
Pakkauksesta pitää löytyä: G
1 MEDISANA Jalkahierontalaite FM 885
1 Käyttöohje
Pakkauksia voidaan käyttää uudelleen tai ne voidaan kierrättää takaisin
raakaainekiertoon. Hävitä tarpeeton pakkausmateriaali asianmukaisella
tavalla. Mikäli pakkausta avatessasi havaitset kuljetusvaurion, ota heti
yhteyttä tuotteen myyneeseen liikkeeseen.
VAROITUS
Huolehdi siitä, etteivät pakkausmuovit joudu lasten käsiin!
On olemassa tukehtumisvaara!
2.2
Mikä on
shiatsu-
hieronta?
Shiatsu on eräänlainen sormihierontatapa, joka kuuluu tärkeimpiin
hierontatekniikoihin, kuten manuaalinen lymfahieronta ja vyöhyke-
terapia. Japanissa kehitetty kehoterapian laji periytyy perinteisestä
kiinalaisesta hieronnasta. Pehmeä kosketus ja hyväätekevä painallus
herättää elinenergian ja saa sen virtaamaan. Tämän hieronnan
päämäärä on laukaista jännitystä ja harmonisoida elinenergian, kehon ja
psyyken optimaalista virtausta.
Mihin
tarkoitukseen
FM 885 -
jalkahieron-
talaitetta
käytetään?
Jalkoihin kohdistuu arkielämässä paljon rasitusta, minkä vuoksi ne ovat
erityisen alttiit lihassäryille ja -kovettumille sekä jännitystiloille.
MEDISANA FM 885 -jalkahierontalaitteella voit hemmotella jalkojasi ja
rentoutua mukavasti pitkän päivän jälkeen.
Jokaiseen hierontaan voidaan yhdistää myös mpöhoito. Se
rentouttaa, aktivoi verenkiertoa ja vaikuttaa miellyttävällä tavalla
lihaksiin.
2.3
HUOMIO
Huolehdi siitä, että 15 minuutin maksimikäyttöaikaa ei ylitetä!
FI
3 Käyttö
70
Aseta MEDISANA FM 885 -jalkahierontalaite lattialle mukavan tuolin
eteen niin, ettei se pääse kaatumaan, ja liitä verkkopistoke pistorasiaan.
3.1
Jalkahieronta
1.
2.
3.
4.
5.
Kytke laite päälle PÄÄLLE-/POIS-painikkeella ja istuudu tuolille
rentoon asentoon. PÄÄLLE-/POIS-painikkeen merkkivalo palaa
punaisena. Aseta jalat suojuksen sisään.
Kun laite käynnistetään, shiatsu-hieronta ja ilmanpainehieronta
kytkeytyvät automaattisesti päälle. Ilmanpainehieronta on säädetty
tällöin keskitasolle. Painikkeen (MED) merkkivalo palaa valkoisena.
Lämpö voidaan kytkeä päälle tai pois päältä painikkeella .
Kun lämpö on pois päältä, painikkeen punainen merkkivalo sammuu.
Kun laite on toiminnassa, ilmanpainehieronnassa voidaan siirt
alhaisen (LOW), keskitasoisen (MED) ja suuren (HIGH) voimakkuuden
välillä painamalla painikkeita . Kyseisen painikkeen merkkivalo
palaa valkoisena. Ilmanpainehieronta voidaan kytkeä erikseen pois
päältä painikkeella (AIR OFF).
Kytke laite pois päältä PÄÄLLE/POIS-painikkeella tai odota,
kunnes laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä (laitteen virta katkeaa
automaattisesti 15 minuutin keskeytymättömän käytön jälkeen).
Poista jalat suojuksesta, ennen kuin nouset ylös.
Laite ei kestä vartalon koko painoa!
Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
1
1
6
2
1
3.2
yttöaika
Yleisesti ottaen voit varata hierontahoitoon noin 10 15 minuuttia aikaa
ja suorittaa hoidon päivittäin kerran tai kaksi kertaa. Huomaa kuitenkin,
että laitteen tulee jäähtyä täysin jokaisen käytön jälkeen, ennen kuin se
otetaan jälleen käyttöön!
4
34
5
FI
4 Sekalaista
71
Ÿ Varmista ennen laitteen puhdistamista, että laite on kytketty pois päältä
ja että verkkolaite on vedetty irti pistorasiasta. Anna laitteen jäähtyä.
Ÿ Puhdista hierontalaitetta vain kevyesti kostutetulla sienellä. Hankaa
tuoli kuivaksi pehmeällä liinalla. Äläytä missään tapauksessa
harjoja, voimakkaita puhdistusaineita, bensiiniä, liuottimia tai alkoholia.
Hierova tuoli (ilman verkkolaitetta).
Ÿ Laitetta ei saa koskaan upottaa veteen puhdistusta varten. Huolehdi
siitä, että laitteen sisään ei pääse vettä tai muuta nestettä.
Ÿ Käytä laitetta vasta sitten uudestaan, kun se on täysin kuivunut.
Ÿ Suorista johto, mikäli se on kiertynyt.
Ÿ Kiedo sähköjohto huolellisesti kasaan johdon murtumisen välttä-
miseksi.
Ÿ Laitetta on parasta pitää alkuperäisessä pakkauksessa ja säilyttää
puhtaassa ja kuivassa paikassa.
4.1
Puhdistus
ja hoito
Nimi ja malli
Jännite, taajuus
Tehonkulutus
Käyttöolosuhteet
Säilytys
Mitat
Paino
Tuotenumero
EAN koodi
4.3
Tekniset
tiedot
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEDISANA Jalkahierontalaite FM 885
220-240V 50/60 Hz
35 W
Ainoastaan kuivissa tiloissa
Puhtaana ja kuivana ja viileässäl
Noin 40,2 x 37,5 x 17,7 cm
Noin 3,5 kg
88397
40 15588 88397 2
Jatkuvan tuotekehittelyn myötä pidätämme itsellämme oikeuden
teknisiin ja muotoilullisiin muutoksiin.
Tätä laitetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Jokainen kuluttaja
on velvoitettu luovuttamaan kaikki sähköiset tai elektroniset laitteet, si-
sältävätpä ne haitallisia aineita tai eivät, kaupunkinsa tai liikkeen keräy-
spisteeseen, jotta laitteet voitaisiin hävittää ympäristöystävällisesti. Ota
yhteyttä paikalliseen viranomaiseen tai myyjäliikkeeseen hävityksen
suorittamiseksi. E
4.2
vittämis-
ohjeita
Tämän käyttöohjeen kulloinkin ajantasaisen laitoksen löydät osoitteesta
www.medisana.com
Käänny takuutapauksessa alan liikkeen tai suoraan asiakaspalvelu-
huollon puoleen. Jos laite tulee lähettää huoltoon, ilmoita vika ja lähetä
laitteen mukana kopio ostokuitista.
Tällöin ovat voimassa seuraavat takuuehdot:
1. MEDISANA-tuotteille myönnetään kolmen vuoden takuu myynti-
päiväyksestä. Myyntipäiväys tulee todistaa takuutapauksessa osto-
kuitilla tai laskulla.
2. Materiaali- tai valmistusvioista johtuvat puutteet korjataan takuuaikana
maksutta.
3. Takuukorjaus ei pidennä takuuaikaa, ei laitteelle eikä vaihdetulle
rakenneosalle.
4. Takuun ulkopuolelle jäävät:
a. kaikki vahingot, jotka syntyvät asiattomasta käsittelystä, esim.
käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä.
b. Vahingot, joiden syyksi voidaan jäjittää ostajan tai asiattoman
kolmannen osapuolen suorittama kunnossapito tai toimet.
c. Kuljetusvauriot, jotka ovat syntyneet matkalla valmistajalta kulutta-
jalle tai asiakaspalveluun lähetettäessä.
d. Lisäosat, jotka ovat alttiina normaalille kulutukselle.
5. Vastuu laitteen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä seurausva-
hingoista on myös poissuljettu, jos laitteelle aiheutunut vahinko
hyväksytään takuutapaukseksi.
Takuu- ja
korjausehdot
Huolto-osoite löytyy erillisestä liitelehtisestä.
MEDISANA AG
Jagenbergstraße 19
41468 NEUSS
Saksa
FI
5 Takuu
72
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98

Medisana FM 885 Omistajan opas

Kategoria
Massagers
Tyyppi
Omistajan opas