Philips GC8620/02 Ohjekirja

Kategoria
Steam ironing stations
Tyyppi
Ohjekirja
102
Sisällysluettelo
Tärkeää 102
Johdanto 104
Tuotteen yleiskuvaus 106
Käyttöönotto 107
Höyrylaitteen käyttäminen 107
Vesisäiliön täyttäminen 107
Lämmitys 108
Lukitsin (vain tietyissä malleissa) 109
Lämpötila- ja höyryasetuksen valitseminen 109
Silittäminen 110
Silitysraudan kädestä laskeminen silityksen aikana 111
ECO (eko) -tila 111
Silitysvinkkejä 112
Automaattinen virrankatkaisu (vain tietyissä malleissa) 112
Puhdistus ja hoito 112
TÄRKEÄÄ – KALKINPOISTO 113
Kalkinpoisto silitysraudan pohjasta 114
Säilytys 116
Vianmääritys 118

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se
myöhempää tarvetta varten.
Vaara
- Älä upota höyrysilitysrautaa tai höyrylaitetta veteen.
Varoitus
- Tarkista, että laitteen tyyppikilven jännitemerkintä vastaa
paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
- Älä käytä laitetta, jos sen pistoke, virtajohto, höyryletku tai
jokin muu osa on viallinen tai jos laite on pudonnut tai vuotaa.
- Jos virtajohto tai höyryletku on vaurioitunut, se
on vaaratilanteiden välttämiseksi vaihdatettava
Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
- Laitetta ei saa koskaan jättää ilman valvontaa silloin, kun se
on liitetty sähköverkkoon.
SUOMI
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt,
joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut
tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteiden käytöstä, jos
heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla
on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos heille on
kerrottu laitteeseen liittyvistä vaaroista.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Pidä laite ja sen virtajohto poissa alle 8-vuotiaiden lasten
ulottuvilta, kun laite on käynnissä tai jäähtyy.
- Lapset voivat puhdistaa laitteen ja suorittaa kalkinpoiston
ainoastaan aikuisen valvonnassa.
- Älä anna virtajohdon tai höyryletkun koskettaa
silitysraudan kuumaa pohjaa.
- Jos höyryä tai kuumia vesipisaroita karkaa EASY DE-
CALC -tulpan alta laitteen kuumentuessa, sammuta laite ja
kiristä EASY DE-CALC -tulppa. Jos höyryä edelleen karkaa
laitteen kuumentuessa, sammuta laite ja ota yhteyttä
Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
- Älä irrota EASY DE-CALC -valitsinta höyrylaitteesta, kun
höyrylaite on vielä kuuma tai siinä on painetta.
- Käytä höyrylaitteessa ainoastaan laitteen mukana
toimitettua EASY DE-CALC -tulppaa.
Varoitus
- Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
- Säilytä ja käytä laitetta aina tukevalla, tasaisella ja
vaakasuoralla alustalla.
- Tarkista virtajohdon ja liittimen kunto säännöllisesti.
- Suorista virtajohto kokonaan, ennen kuin työnnät
pistokkeen pistorasiaan.
- Höyryraudan laskualusta ja höyryraudan pohja voivat
tulla hyvin kuumiksi ja voivat koskettaessa aiheuttaa
palovammoja. Jos haluat siirtää höyrylaitetta, varo
koskemasta höyryraudan laskualustaan.
- Sammuta aina laite ja irrota pistoke pistorasiasta, kun olet
lopettanut silittämisen.
SUOMI 103
- Aseta silitysrauta takaisin silitysraudan alustalle, sammuta
laite ja irrota verkkovirtapistoke pistorasiasta:
- a. kun olet lopettanut silittämisen
- b. kun puhdistat laitteen
- b. kun täytät tai tyhjennät vesisäiliön
- c. kun jätät silitysraudan edes hetkeksi
- Poista höyrylaitteesta kalkki säännöllisesti noudattamalla
kohdassa Puhdistus ja hoito annettuja ohjeita.
- Tämä laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön kotitalouksissa.

Tämä Philips-laite vastaa kaikkia, sähkömagneettisia kenttiä
(EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja
tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on
turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.

- Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana,
vaan toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin
autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia.
- Jotta kierrättäminen olisi mahdollista, tässä laitteessa
käytetyt muoviosat on koodattu. Pahvipakkaus tehdään
90 % uusiomateriaalista ja on täysin kierrätettävä.

Kiitos tämän Philips-höyrylaitteen ostamisesta.
- Uusi Philips PerfectCare tarjoaa sinulle innovatiivisen
tavan silittää vaatteitasi. Perinteiset silitysraudat ovat
monimutkaisia: oikean lämpötilan valitseminen koville ja
hennoille kankaille, raudan lämpenemisen ja jäähtymisen
odottaminen, jotta vaatteet eivät vaurioituisi liian kuuman
raudan takia. Nuo hässäkät ovat menneisyydessä uuden
Philips PerfectCaren ansiosta.
- Periaatteessa rypynpoisto tehdään siirtämällä lämpöä
kankaaseen. Ennen vanhaan tämä tehtiin hyvin kuumalla
pohjalla. Sitten höyryä lisättiin parantamaan lämmönsiirtoa,
mikä teki silittämisestä paljon nopeampaa. Tutkimuksemme
varmisti, että paras keino poistaa ryppyjä on voimakkaan
höyryn ja optimaalisen pohjalämpötilan yhdistelmä. Avain
tehokkaaseen rypynpoistoon on höyry, ei pohjalämpötila.
Pohjalämpötila täytyy olla juuri höyrylämpötilan yläpuolella
kosteuden irrottamiseksi. Tämä on optimaalinen lämpötila.
SUOMI104
- Korkea höyrymäärä optimaalisessa lämpötilassa olisi
aiemmin johtanut vesivuotoon. Kehitimme ainutlaatuisen,
patentoidun kiertokammion ylläpitämään korkeapaineista
höyryä, joka tunkeutuu syvälle kankaaseen nopeaa silitystä
varten ilman veden vuotamisen vaaraa.
- Silittäminen on nyt erittäin yksinkertaista - ei
lämpötilasäätöä, ei kärventämistä, ei kuumentumisen ja
jäähtymisen odotusaikaa. Silittäminen on nopeampaa,
riippumatta tekijästä. OptimalTemp-tekniikan ansiosta
jokaisen vaatteen voi silittää tehokkaasti ja turvallisesti.
- The Woolmark Company Pty Ltd on hyväksynyt tämän
silitysraudan vain villa -tuotteiden silittämiseen sillä
edellytyksellä, että vaatteita silitetään vaatteen silitysohjeen
mukaan sekä silitysraudan valmistajan ohjeiden mukaan.
R1101. Iso-Britanniassa, Irlannissa, Hongkongissa ja Intiassa
Woolmark-tavaramerkki on sertiointitavaramerkki.
SUOMI 105

1 Höyryletku
2 Silitysraudan laskualusta
3 ECO-painike, jossa
merkkivalo
4 Käynnistyskytkin ja
virran merkkivalo
5 EASY DE-CALC
-merkkivalo
6 Käyttöopas
7 Maailmanlaajuinen
takuuopas
8 Virtajohto ja pistoke
9 EASY DE-CALC -valitsin
10 Höyryletkun säilytyspaikka
11 Vesisäiliö, jossa
vesimäärän ilmaisin
12 Täyttökanavan kansi
13 Lukitsimen
vapautuspainike
(vain tietyissä malleissa)
14 Pohja
15 Höyryliipaisin/
höyrysuihkaus
16 Valmis silitykseen
-merkkivalo / Vesisäiliö tyhjä -merkkivalo
SUOMI106
Käyttöönotto
Tämä höyrylaite on tarkoitettu vain silittämiseen ja kankaiden
raikastamiseen.
Irrota kaikki pakkausmateriaali ja tarrat.
Irrota suojus pohjasta ennen kuin käytät höyrylaitetta.
Aseta laite aina tukevalle ja vaakasuoralle pinnalle.
Täytä vesisäiliö ennen jokaista käyttöä (katso kohta
Höyrylaitteen käyttäminen, osa Vesisäiliön täyttäminen).

Vesisäiliön täyttäminen
Täytä vesisäiliö ennen jokaista käyttöä, kun vesisäiliön
vesimäärä laskee vähimmäistason alle, tai kun Vesisäiliö tyhjä
-merkkivalo vilkkuu.
1 Avaatäyttökanavankansi.
2 Täytävesisäiliövesijohtovedelläenimmäisrajaanasti.
3 Suljetäyttökanavankansikunnolla,kunnessenapsahtaa
paikalleen.
Älätäytävesisäiliötäkuumallavedellä,hajuvedellä,etikalla,
tärkkelyksellä, kalkinpoistoaineilla, silitysnesteillä tai muilla
kemikaaleilla, koska laitetta ei ole suunniteltu näille.
Huomautus: Älä kallista tai ravista höyrysäiliötä, kun vesisäiliö on
täysi. Täyttökanavan kannen alta saattaa valua vettä.
Huomautus: Älä täytä vesisäiliötä MAX-merkin yli, jotta vettä ei
pääsisi vuotamaan. Jos olet ylitäyttänyt vesisäiliön, kaada vettä
pois niin että MAX-merkki jää näkyviin.
SUOMI 107
Vinkki: Laitteesi on suunniteltu käytettäväksi vesijohtovedellä.
Jos asut alueella, jossa on hyvin kova vesi, kalkkia voi
muodostua nopeasti. Siksi on suositeltavaa sekoittaa 50 %
tislattua vettä ja 50 % vesijohtovettä. Tämä pidentää laitteesi
elinikää. Älä käytä pelkästään tislattua vettä, sillä se on hapanta
ja saattaa aiheuttaa vahinkoa laitteellesi. Älä täytä vesisäiliötä
hajuvedellä, etikalla, tärkkelyksellä, kalkinpoistoaineilla,
silitysnesteillä tai muilla kemikaaleilla, sillä laitetta ei ole
suunniteltu käytettäväksi näiden kemikaalien kanssa.
Lämmitys
1 Työnnäpistokemaadoitettuunpistorasiaan.
2 Kytkehöyrylaitteeseenvirtauudelleen
painamallavirtapainiketta.
, Sininenvirranmerkkivalosyttyy.
, Valmissilitykseen-merkkivaloalkaavilkkuahitaasti
merkkinähöyrylaitteenlämpenemisestä.
SUOMI108
, Kunhöyrylaiteonkäyttövalmis,Valmissilitykseen
-merkkivalolakkaavilkkumastajapalaakokoajan.
Huomautus: Vettä pumpataan höyrylaitteen sisällä olevaan
boileriin, joka aiheuttaa pumppaavan äänen. Tämä on normaalia.

1 Irrota silitysrauta silitysraudan laskualustasta painamalla
lukitsimenvapautuspainiketta.

OptimalTemp-tekniikka mahdollistaa kaikkien silitystä
kestävien kangastyyppien silittämisen ilman silityslämpötilan tai
höyryasetuksen muuttamista.
Kankaat, joista löytyy tämä merkintä kestävät silitystä. Tällaisia
ovat esim. pellava, puuvilla, polyesteri, silkki, villa, viskoosi ja
raion.
Kankaat, joissa on tämä merkintä eivät kestä silitystä. Nämä
kankaat sisältävät tekokuituja, kuten Spandex-, elastaani-,
Spandex-sekoite- ja polyoleini- (esim. polypropyleeni)
-kuituja, tai vaatteissa on painokuvioita.
SUOMI 109
Silittäminen
1 Avaasilityslautasijaasetasesopivaankorkeuteen.
2 Asetasilityslaudallevaate,jonkahaluathöyrysilittää.
3 Voitaloittaasilittämisen,kunValmis
silitykseen-merkkivalolakkaavilkkumastajapalaa
jatkuvasti.
On kolme tapaa silittää:
1 Silittäminen ilman höyr
2 Höyrysilitys höyryliipaisinta käyttämällä (katso alla oleva
kohta Höyryliipaisin).
3 Höyrysilitys höyrysuihkaustoimintoa käyttämällä (katso alla
oleva kohta Höyrysuihkaustoiminto).
Höyryliipaisin
- Aloita höyrysilitys pitämällä höyryliipaisinta painettuna.

- Käynnistä höyrysuihkaustoiminto painamalla
höyryliipaisinta nopeasti kahdesti ja vapauttamalla se
yhden sekunnin sisällä. Tässä tilassa järjestelmä tuottaa
höyryä jatkuvasti. Sinun ei tarvitse painaa höyryliipaisinta
koko aikaa, ja saat paremman silityskokemuksen.
Höyrysilitys pystyasennossa
Höyrysilitä pystyasennossa poistaaksesi rypyt riippuvista
vaatteista
SUOMI110
- Pitele silitysrautaa pystysuorassa, paina höyryliipaisinta ja
koske vaatetta kevyesti pohjalla.
Vinkki: Venytä vaatetta kädellä poistaaksesi rypyt tehokkaammin.
Silitysraudastasäteileekuumaahöyryä.Äläkoskaanyritä
irrottaaryppyjävaatteesta,kunjokupitääsitäpäällään.
Äläkäytähöyryälähelläomaataijonkunmuunvartaloa
palovammojensyntymisenestämiseksi.
Huomautus: Vettä pumpataan säännöllisesti höyrylaitteen sisällä
olevaan boileriin, joka aiheuttaa pumppaavan äänen. Tämä on
normaalia.

- Kun lasket silitysraudan kädestäsi silityksen aikana, laske se
silitysraudan alustalle.
- Voit myös asettaa silitysraudan silityslaudalle. Jos lasket
silitysraudan alas vaakasuoraan, ranteesi rasittuu
vähemmän. OptimalTemp-tekniikan ansiosta kuuma pohja
ei vahingoita silityslautaa.

Silittämisen aikana voit säästää energiaa käyttämällä ECO-tilaa.
Silitysraudasta tulee silti riittävästi höyryä ja saat perusteellisen
silitystuloksen.
Huomautus: Suosittelemme käyttämään OptimalTemp-tilaa
parhaiden tulosten aikaansaamiseksi.
1 Paina ECO-painiketta, kun laite käynnistetään. ECO-
painikkeenmerkkivalosyttyy.
2 Palaa OptimalTemp-tilaan painamalla ECO-painiketta
uudelleen.
SUOMI 111


Aloita rypynpoisto aikaisin kuivausvaiheessa levittämällä
pyykkisi kunnolla pesun jälkeen. Ripusta vaatteet ripustimiin,
jotta ne kuivuisivat luonnollisesti rypyttömämmin.
Paras tapa silittää paita
Aloita aikaa vievistä osista, kuten kauluksesta, kalvosimista ja
hihoista. Silitä sitten vasta isommat osat, kuten etu- ja takaosa,
jotta ne eivät rypistyisi aikaa vieviä osia silittäessäsi.
Kaulus: Kun silität kaulusta, aloita alapuolelta ja silitä
ulkosyrjistä (terävä pää) sisäänpäin. Käännä ja toista. Saat
terävämmän taitoksen, kun taitat kauluksen ja painat reunaa.
Napit: Silitä nappien taustapuolelta tehokkaamman ja
nopeamman tuloksen aikaansaamiseksi.


- Höyrylaite sammuu automaattisesti, jollei sitä ole käytetty
10 minuuttiin. Säästät näin energiaa.
- Aktivoi höyrylaite uudelleen painamalla virtapainiketta.
Höyrylaite alkaa kuumentua uudelleen.

Puhdista silitysrauta ja höyrylaite säännöllisesti.
1 Puhdista laite kostealla liinalla.
2 Irrota tahroja helposti antamalla pohjan kuumentua ja
silittämällävaatettakosteankankaanläpi.
Vinkki: Puhdista pohja säännöllisesti sulavan liukumisen
varmistamiseksi.
SUOMI112
TÄRKEÄÄ – KALKINPOISTO


EASY DE-CALC -merkkivalo vilkkuu noin kuukauden tai
10 silityskerran jälkeen. Höyrylaitteesta täytyy tällöin poistaa
kalkki. Suorita kalkinpoisto ennen kuin käytät höyrylaitetta
uudelleen.
1 Kytke höyrylaitteeseenvirtauudelleenpainamalla
virtapainiketta.
2 Irrota pistoke pistorasiasta.
3 Annahöyrylaitteenjäähtyä2tunninajan.
4 Asetahöyrylaitepöydänreunalle.
SUOMI 113
5 Pitele kuppia EASY DE-CALC -nupin alla ja kierrä
nuppiavastapäivään.
6 IrrotaEASYDE-CALC-nuppijaannakalkkivedenvalua
kuppiin.
7 Kunhöyrylaitteestaeienäätulevettä,asetaEASYDE-
CALC-valitsimennuppitakaisinpaikoilleenjakiinnitäse
kiertämällämyötäpäivään.
ÄläkoskaanirrotaEASYDE-CALC-nuppia,kunhöyrylaite
on kuuma.
Varmista,ettäEASYDE-CALC-valitsimennuppion
kiristetty kunnolla kalkinpoiston jälkeen.
Vinkki: Voit myös asettaa höyrylaitteen tiskipöydälle niin, että
EASY DE-CALC -valitsin on suunnattuna tiskialtaaseen päin.
Huomautus: Tämä höyrylaite on suunniteltu niin, että kalkki
poistuu tehokkaasti veden mukana. Höyrylaitetta ei tarvitse
ravistaa tai kallistaa.

Jos et poista säännöllisesti kalkkia höyrylaitteestasi, kun EASY
DE-CALC -merkkivalo syttyy, kalkkia alkaa kertyä höyryletkun,
raudan ja pohjan sisälle. Tämä saattaa aiheuttaa ruskeiden
täplien tarttumista vaatteisiin, mikä johtuu kalkkihiukkasista.
Voit vielä irrottaa kalkin noudattamalla alla olevia ohjeita.
1 Puhdista pohja kostealla liinalla.
SUOMI114
2 KallistahöyrylaitettajairrotaEASYDE-CALC-nuppi.
Täytävesisäiliö500mltislatullavedellä,jakiristäEASY
DE-CALC -nuppi kiinni.
3 Käynnistähöyrylaitepainamallavirtapainikettajaodota
5 minuuttia.
4 Painahöyryliipaisintajapidäsepohjassa,kunsilität
paksua kangasta edestakaisella liikkeellä kolmen minuutin
ajan.
Varoitus:pohjastatuleekuumaa,likaistavettä.
5 Voitlopettaapuhdistamisen,kunvettäeienäätuletai
kunpohjastaalkaatullahöyryä.
6 Kytkehöyrylaitteeseenvirtauudelleenpainamalla
virtapainiketta.
7 Annahöyrylaitteenjäähtyä2tunninajan.
SUOMI 115
8 IrrotaEASYDE-CALC-nuppijaannavedenvalua
kuppiin.
Säilytys
1 Sammutahöyrylaite.
2 Irrota pistoke pistorasiasta.
3 Kaadavesivesisäiliöstäpesualtaaseen.
4 Vaintietytmallit:Lukitsesilitysrautasilitysraudan
laskualustalle.
SUOMI116
5 Taitahöyryletku.
6 Kierrähöyryletkunsilmukkakiinnityskoukun(1)takaaja
asetasesäilytyslokeroon(2).Työnnäloputhöyryletkusta
säilytyslokeroon(3).
7 Taitavirtajohto(1)jakiinnitäsetarranauhasuikaleella(2).
8 Kannahöyrylaitettapitelemälläsitäkummallakinkädellä
jommalta kummalta puolelta.
9 Vaintietytmallit:kannahöyrylaitettapitelemälläsitä
silitysraudankahvastayhdelläkädelläjatukemalla
pohjasta toisella kädellä.
Tämäkoskeevainmalleja,joissaonlukitsin.
SUOMI 117
Vianmääritys
Tässä luvussa kuvataan tavallisimmat laitteen käyttöön
liittyvät ongelmat. Ellet onnistu ratkaisemaan ongelmaa alla
olevien ohjeiden avulla, ota yhteys Philipsin maakohtaiseen
asiakaspalveluun.
Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
Pohjasta tulee
likaista vettä ja
epäpuhtauksia
tai pohja on
likainen.
Vedessä olevia epäpuh-
tauksia tai kemikaaleja
on kertynyt höyrysilitys-
raudan höyryaukkoihin
ja/tai pohjaan.
Puhdista pohja kostealla liinalla (katso lu-
vun TÄRKEÄÄ – KALKINPOISTO kohta
Kalkinpoisto silitysraudan pohjasta).
Silityslaudan
päällinen kastuu
tai silitettävään
vaatteeseen
tulee vesirois-
keita.
Tämä saattaa johtua
höyryn tiivistymisestä sili-
tyslaudan pintaan pitkän
silitystuokion seurauk-
sena.
Vaihda silityslaudan päällinen, jos sen
sisällä oleva vaahtomuovimateriaali on
kulunut. Voit myös lisätä ylimääräisen
huopakerroksen silityslaudan päällisen
alle estämään veden tiivistymistä. Huopaa
voi ostaa kangaskaupasta.
Käyttämääsi silityslau-
dan päällistä ei ehkä ole
suunniteltu kestämään
hyörylaitteen suurta
höyrymäärää.
Aseta ylimääräinen kerros huopamateri-
aalia silityslaudan päällisen alle estämään
kosteuden tiivistymistä silityslaudalla.
Huopaa voi ostaa kangaskaupasta.
Pohjasta tippuu
vesipisaroita.
Höyryletkussa oleva
höyry on jäähtynyt ja
tiivistynyt vedeksi. Siksi
pohjasta tulee vesipisa-
roita.
Osoita höyry pois vaatteesta muutaman
sekunnin ajan.
Höyryä ja/
tai vettä tulee
EASY DE-
CALC -valitsi-
men nupista.
EASY DE-CALC -va-
litsimen nuppia ei ole
kiristetty kunnolla.
Sammuta höyrylaite ja anna sen jäähtyä
kaksi tuntia. Avaa EASY DE-CALC -va-
litsimen nuppi ja ruuvaa se takaisin kiinni
höyrylaitteeseen kunnolla. Huomautus:
vettä vuotaa, kun irrotat nupin.
EASY DE-CALC -nupin
kumitiiviste on kulunut.
Voit hankkia uuden EASY DE-CALC -nu-
pin valtuutetusta Philips-huoltopalvelusta.
Höyrylaitteeseen on
kertynyt liikaa kalkkia ja
epäpuhtauksia.
Poista säännöllisesti kalkki höyrylaitteesta
(katso kohta TÄRKEÄÄ – KALKINPOIS-
TO).
SUOMI118
Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
Silitysraudasta
jää vaatteeseen
kiiltoa tai jälkiä.
Silitettävä pinta ei ole
tasainen, koska silitys-
kohdassa on esimerkiksi
sauma tai vaatteessa on
taitos.
Perfect Care on turvallinen kaikille vaat-
teille. Kiilto tai jälki eivät ole pysyviä vaan
häviävät, kun peset vaatteen. Vältä silitystä
saumojen tai taitosten päältä. Voit myös
asettaa puuvillakankaan silityskohdan
päälle, jotta saumojen tai taitosten jälkiä
ei jäisi vaatteeseen.
Höyrylaite ei
tuota höyryä.
Vesisäiliössä ei ole
tarpeeksi vettä (Vesi-
säiliö tyhjä -merkkivalo
vilkkuu).
Täytä vesisäiliö (katso kohta Höyrylait-
teen käyttäminen, osa Vesisäiliön täyttä-
minen).
Höyrylaite ei ole riittä-
vän kuuma höyryntuo-
tantoa varten.
Odota, kunnes Silitysrauta valmis -merk-
kivalo palaa yhtäjaksoisesti.
Höyryliipaisinta ei pai-
nettu.
Paina höyryliipaisinta ja pidä sitä alhaalla
höyrysilityksen aikana.
Höyrylaite ei ole käy-
tössä.
Kytke pistoke pistorasiaan ja käynnistä
höyrylaite painamalla virtapainiketta.
Höyrylaite on
sammunut.
Laitteen virta katkeaa
automaattisesti, kun
sitä ei ole käytetty 10
minuuttiin.
Kytke höyrylaitteeseen virta uudelleen
painamalla virtapainiketta.
Höyrylaitteesta
kuuluu pump-
paava ääni.
Boileriin pumpataan vet-
tä. Tämä on normaalia.
Jos pumppaava ääni jatkuu taukoamat-
ta, sammuta höyrylaite ja irrota pistoke
pistorasiasta. Ota yhteys valtuutettuun
Philips-huoltopalveluun.
SUOMI 119
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248
 • Page 249 249
 • Page 250 250
 • Page 251 251
 • Page 252 252
 • Page 253 253
 • Page 254 254
 • Page 255 255
 • Page 256 256

Philips GC8620/02 Ohjekirja

Kategoria
Steam ironing stations
Tyyppi
Ohjekirja