Flex ACH 24 Ohjekirja

Brändi
Flex
Kategoria
rotary hammers
Malli
ACH 24
Tyyppi
Ohjekirja
58 Suomi
Akkukäyttöinen paineilmaporavasara voidaan käyttää
yleisesti vasaraporaukseen ja poraukseen sekä ruu-
vinvääntöön puuhun, metalliin ja muoviin.
Tämä paineilmakäyttöinen poravasara ei
sovellu talttaukseen (ei edes kärkitaltalla).
HUOMIO! Akkukäyttöisiä työkaluja käytettäessä on
otettava huomioon perustavat turvallisuustoimenpi-
teet, seuraavat mukaan lukien, jotta palon vaara, vuo-
tavan akun muodostama vaara ja henkilövahingot voi-
taisiin minimoida.
Ennen kuin otat koneen käyttöön, lue käyttöohje
kokonaan läpi, noudata tämän käyttöohjeen turvalli-
suusohjeita sekä mukana olevan vihkosen yleisiä
sähkötyökalujen turvallisuusohjeita.
Tärkeitä ohjeita, jotka on ennen käyttöönottoa
ehdottomasti luettava ja joiden noudattamista
ehdottomasti suosittelemme:
Akut saa ladata vain valmistajan suosittelemalla
latauslaitteella ja laitteen mukana toimitettua lata-
uslaitetta ei saa koskaan käyttää muiden sähkölait-
teiden lataamiseen.
–Älä koskaan kanna konetta pitäen sormi käynnis-
tyskytkimellä.
Poista akku ennen kaikkia laitteelle suoritettavia
töitä.
–Älä koskaan käytä vioittunutta tai epämuotoista
akkua.
Kone ja akut, joita ei käytetä, on säilytettävä erik-
seen kuivassa korkealla sijaitsevassa tai suljetussa
paikassa lasten ulottumattomissa. Turvallisuuden
takia tulee myös aina tarkkailla verkkoon liitettyä
latauslaitetta.
–Älä aseta konetta, akkua tai latauslaitetta alttiiksi
sateelle. Älä käytä laitetta märässä tai kosteassa
ympäristössä.
Pidä aina akku ja latauslaite puhtaana ja kuivana.
–Älä avaa akkua. Suojaa sitä iskuilta.
Suojaa akku kuumuudelta ja tulelta: Räjähdys-
vaara! Älä aseta akkua lämpöpatterin päälle äläkä
jätä pidemmäksi ajaksi suoraan aurinkoon, yli
50 °C lämpötilat vahingoittavat akkua.
Akusta voi äärimmäisellä rasituksella valua ulos
akkunestettä, tämä ei kuitenkaan merkitse sitä,
että akku on vioittunut. Toimi seuraavalla tavalla,
jos kotelo vuotaa ja akkunestettä joutuu iholle:
1. Pese iho heti vedellä ja saippualla.
2. Neutraloi akkuneste joko etikalla tai sitruuna-
mehulla.
3. Jos akkunestettä joutuu silmään, silmää on huuh-
dottava puhtaalla vedellä vähintään 10 minuuttia ja
sen jälkeen on hakeuduttava lääkärin hoitoon!
Ennen kuin latauslaite kytketään verkkovirtaan on
tarkastettava, vastaako paikallisen verkkovirran
jännite latauslaitteen tyyppikilvellä ilmoitettua jän-
nitettä.
Tarkasta pistotulppa ja liitäntä- johto ennen
jokaista käyttöä. Jos ne ovat viottuneet, anna
ammattimiehen uusia ne.
Huom. suurjännite: Älä avaa latauslaitetta!
Tarkista, että latauslaite ja akku on kytketty
toisiinsa oikein ja että vieraat esineet eivät ole
esteenä.
Vieraat esineet on poistettava akun latauslokerosta
ja se on suojattava lialta ja kosteudelta. Säilytä
akku kuivassa ja suojaa sitä pakkaselta.
Akun kontaktipinnat on säilytyksen aikana peitet-
tävä. Oikosulku aiheuttaa palo- ja räjähdysvaaran!
Metalliesineiden aiheuttaman oikosulun sattuessa
on olemassa tulipalovaara.
–Älä lataa muunlaisia akkuja. Käytä vain alkuperäi-
siä tarvikkeita.
Ota huomioon myös ympäristönsuojelua koskevat
suositukset.
Ennen seiniin porausta ja ruuvausta on niissä mah-
dollisesti olevien kaasu-ja sähköjohtojen sijainti tar-
kastettava.
–Älä käsittele asbestia sisältäviä materiaaleja!
Koteloa ei saa porata koneen merkitsemiseksi.
Suojaeristys vahingoittuu. Käytä tarroja.
Latauslaitteen johdot on suojattava teräviltä kul-
milta. Vioittuneet johdot on välittömästi vaihdatet-
tava huoltopisteessämme.
Työskentele turvallisuussyistä aina asennetulla
lisäkahvalla 10.
Käytä suojalaseja, suojakäsineitä, kuulosuojaimia
ja tukevia jalkineita.
Jos pora odottamatta tarttuu kiinni, reagoi kone voi-
makkaalla nykäisyllä. Seiso siksi aina tukevasti ja
pidä konetta kaksin käsin.
1 Käyttö
2
Turvaohjeet ja
tapaturmasuoja
ACH 24 - Buch Seite 58 Donnerstag, 4. Dezember 2003 8:21 08
Suomi 59
1 Työkalunpidin
2 Pölynsuojus
3 Irrotushylsy
4 Iskuporaus/poraus-vaihtokytkin
5 Tuuletusaukot
6 Käynnistyskytkin
7 Suunnanvaihtokytkin
8 Vapautuspainike
9 Akun
10 Lisäkahva
11 Syvyysrajoitin
12 Akun latauslaite
13 LED-lataustilan osoitus
14 Akun latauskaukalo
20 Akun vyökaapelin
Käyttöohjeessa kuvatut tarvikkeet eivät välttämättä
kaikki sisälly toimitukseen.
Mitta-arvot annettu EN 50 260 mukaan.
Melutaso: 80 dB (A)
Äänenvoimakkuus: 93 dB (A)
Työpaikkakohtaiset arvot: 83 dB (A).
Käyttöhenkilö tarvitsee kuulosuojaimia.
Arvioitu kiihdytys on tyypillisesti alle 12 m/s
2
.
Lisäkahvan asennus
Käytä laitetta ainoastaan lisäkahvan 10 kanssa.
Aseta lisäkahva kiinnityskaulaan ja kiristä se hyvin
kahvalla.
Akun vyökaapelin 20 asennus
Akun vyökaapelin avulla voidaan poravasaran paino
keventää akun verran ripustamalla akku kielestään 15
vyölle.
Poista akku koneesta.
Työnnä liitoskappale akkuun, kunnes se lukkiutuu
paikoilleen.
Tarkista väritunnisteet. Tarran 16 ja akkupistok-
keen 17 mustan puolen tulee olla kohdakkoin. Älä
käytä voimaa!
Liitä akku poravasaraan pistokkeen avulla. Tar-
kista myös tässä väritunnuksia. Poravasaran poh-
jassa on niinikään tarra joka vastaa pistokkeen
mustaa puolta.
3 Kuva
4 Tekniset tiedot
Akkukäyttöinen
paineilmaporavasara ACH 24
Tuotenumero 309.915
Ottoteho 360 W
Antoteho 275 W
Tyhjäkäyntikierrosluku 0-1000 min
-1
Kierrosluku kuormitettuna 0-800 min
-1
Iskumäärä kuormitettuna maks. 4400/min
Iskuenergia maks. 2,0 J
Kiertosuunnan valinta
Kiristyskaulan-Ø 43 mm
Euro-normi
Työkalunpidin SDS-Plus
Poran-Ø:
- Teräs maks. 10 mm
- Kevytmetalli maks. 13 mm
- Puu maks. 20 mm
Iskuporaus betoniin maks. 20 mm
Suositeltava iskuporauksen
porankoko 4-14 mm
Ruuvin-Ø:
- Puu maks. 6 mm
- Peltiin maks. 6,3 mm
Kulmamitta 33 mm
Paino 3,67 kg
Akun
Tuotenumero 310.336
Tyyppi NiCd
Nimellisjännite 24 V
Kapasiteetti 2,0 Ah
Kennojen määrä 20
Käyttölämpötila-alue +5 °C ... +45 °C
Paino 1,36 kg
Akun latauslaite
Tuotenumero 310.344
Siäänmenojännite 230 V ~
Ulostulojännite 24 V
Latausvirta/latausaika maks. 8 A/
maks. 20 min.
Paino n. 1,1 kg
5 Melu-/tärinätieto
6
Akun lisäkahvan ja vyökaapelin
asennus
ACH 24 - Buch Seite 59 Donnerstag, 4. Dezember 2003 8:21 08
60 Suomi
Akun nimellisjännitteen on täsmättävä laitteessa ole-
vien tietojen kanssa.
Akut eivät ole ladattuja. Ennen käyttöönottoa tulee
akut siis ladata.
Uusi akku antaa täyden tehon vasta n. viiden
lataus- ja purkausvaiheen jälkeen.
Akkujen maksimaalinen käyttöikä saavutetaan
lataamalla ne +5 °C ja maks. +45 °C lämpötilassa.
Jos latauspaikan lämpötila ei ole sallitun lämpötilan
rajoissa (n. +5 °C ja +45 °C), latausaika pitenee
jäähtymis- tai lämpenemisajan verran.
Tärkeää! Akkujen lataus purkautuu myöskin silloin,
kun akkuja ei käytetä. Tämän vuoksi akut on ladat-
tava säännollisin väliajoin.
Tai: On hyvä kytkeä akut verkkovirtaan kytkettyyn
toimintavalmiiseen latauslaitteeseen, joka on
latauksen jälkeen kytketty ylläpitolataukselle.
Tämä on hyväksi akkujen hoidolle ja siten saavute-
taan paras mahdollinen toimintateho.
–Älä jätä akkua poiskytkettyyn latauslaitteeseen.
Jotta käyttöikä olisi pitkä, on akkujen oikeaan aikaan
tapahtuvasta uudelleenlatauksesta pidettävä huolta.
Lataaminen on suoritettava joka tapauksessa, kun
laitteen teho heikkenee.
1. Vedä akku 9 käsikahvasta, painaen samalla akun
lukitusta 8.
2. Tarkasta, vastaako verkkovirran jännite lataus-
laitteen tyyppikilpeen merkittyä verkkojänni-
tettä. Kytke latauslaitteen pistoke verkkovir-
taan.
3. Työnnä akku vasteeseen saakka latauslaittee-
seen.
Akun latauslaite malli
Asianmukainen käyttö
Laite on tarkoitettu ainoastaan 24 V Flex akkujen
lataukseen.
Lataustapahtuma
Prosessori-pikalatauslaitteessa on kattava akku- ja
lämpötilavalvonta ja se lataa aina akun suurimmalla
sallitulla latausvirralla kyseisessä lämpötilassa. Täten
saavutetaan lyhyimmät latausajat ja akun mahdolli-
simman pitkä käyttöikä.
Työnnä akku vasteeseen asti latauskaukaloon
kunnes se kuuluvasti tai tuntuvasti lukkiutuu. Poista
akku painamalla kumpaakin vapautuspainiketta, jol-
loin akku voidaan vetää pois latauslaitteesta ilman
vastusta. Älä käytä väkivaltaa!
Päättyneen pikalatausvaiheen jälkeen latauslaite kyt-
keytyy automaattisesti ylläpitolataukseen. Ylläpitola-
taus kompensoi akun tyypillisen itsepurkautumisen.
Osoitusten merkitys
Jatkuvasti palava keltainen valo: Latauslaite on lii-
tetty oikein verkkojännitteeseen ja on toimintavalmis;
latauskaukalossa ei ole akkua tai kosketus on puut-
teellinen.
Vilkkuva vihreä valo: Akku on oikein paikallaan;
pikalataus käynnissä.
Jatkuvasti palava vihreä valo: Pikalatausvaihe
päättynyt; latauslaite on kytkeytynyt ylläpitolatauk-
seen. Akku on täysin varautunut ja se voidaan poistaa
latauslaitteesta.
Jatkuvasti palava punainen valo: Akun lämpötila
on sallitun alueen ulkopuolella; latausvaihe alkaa heti,
kun akun lämpötila on palanut sallitulle alueelle.
Vilkkuva punainen valo: Akku on viallinen tai lataus-
koskettimet ovat oikosulussa.
Poista akku latauslaitteesta.
Irrota pistotulppa pistorasiasta!
Tarkista, ettei latauskaukalossa ole vieraita esi-
neitä.
7 Akkujen lataus
ACH 24 - Buch Seite 60 Donnerstag, 4. Dezember 2003 8:21 08
Suomi 61
Mikäli akun asianmukainen lataus ei onnistu:
1. Tarkasta, onko pistorasiassa jännitettä.
2. Tarkasta, onko latauspisteissä moitteeton koske-
tus.
3. Ellei lataus ole vieläkään mahdollinen, tulee sinun
lähettää akkukäyttöinen laite ja latauslaite lähim-
pään huoltopisteeseemme.
Latauslaitteen seinäasennus
Latauslaite voidaan kiinnittää seinään, käyttäen toimi-
tukseen kuuluvaa seinäpidikettä 19 ja yleisesti saata-
via ruuveja.
Latauslaitetta voidaan milloin vain nostaa pois seinä-
telineestä käytettäväksi esimerkiksi pöytälaturina.
Näin käytät akkua oikein:
Mahdollisimman pitkän käyttöiän saavuttamiseksi
ei akkua pidä ladata heti lyhytaikaisen käytön jäl-
keen, vaan mahdollisuuksien mukaan purkaa alim-
paan varaustilaan ja vasta sitten ladata uudelleen.
Vältä mahdollisuuksien mukaan koneen kiertoliik-
keen lukkiutumisen, joka johtaa ylisuureen virran-
kulutukseen, akun nopeampaan purkautumiseen
ja akun suurempaan rasitukseen.
Akun jatkuvasti lyhenevä käyttöaika latausta
kohden osoittaa, että akku on loppuunkäytetty ja
että se tulee vaihtaa.
Älä itse korjaa latauslaitetta!
Lähetä aina viallinen laite (myös verkkojohdon ollessa
viallinen) lähimpään huoltokorjaamoomme!
Varmista ennen käyttöä, että akku on tiukasti paikal-
laan laitteessa.
KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS
Paina tai päästä vastaavasti irti käynnistyskytkintä 6.
PORAUS - ISKUPORAUS
Käännä vaihtokytkin 4 asentoon porausta varten.
Käännä vaihtokytkin asentoon iskuporausta var-
ten.
Vaihtokytkentä on parasta suorittaa koneen seis-
tessä. Käynnistyskytkimen 6 painamisen jälkeen tai
koneen käynnistyessä kytkeytyy vaihteisto esivalitulle
asetukselle.
Ohjeita: Vasen kiertosuunta iskuporauksessa vahin-
goittaa poraa. Kytke pois iskukoneisto työskennelles-
säsi timanttiporakruunulla sekä sekoitustyössä.
Käytä iskuporaukseen yksinomaan SDS-plus var-
tisia kovametalliporia. Tavanomaisten kaupan ole-
vien lieriövartisten kiviporien käyttö yhdessä sovit-
teen 18 ja tavallisen poraistukan kanssa, pneumaat-
tista vasarakoneistoa käytettäessä, ei ole mahdollista.
KIERROSLUVUN SÄÄTÖ
Käynnistyskytkimellä 6 voit säätää
kierrosluvun portaattomasti. Paina-
essasi käynnistyskytkintä 6 kevy-
esti alkaa koneen moottori pyöriä
hitaasti; painetta lisätessäsi
kasvaa kierrosluku.
KIERTOSUUNNAN VAIHTO
Käytä kiertosuunnan vaihtokyt-
kintä 7 vain koneen seistessä!
Tartu kiertosuunnan vaihtokytki-
meen 7 molemmilta puolilta.
Kierto oikealle: Käännä kiertosuunnan
vaihtokytkin 7 asentoon R.
Kierto vasemmalle: Käännä kiertosuunnan
vaihtokytkin 7 asentoon L.
Tärkeää! Paina aina suunnanvaihtokytkin 7 kotelon
vasteeseen asti, siis kunnes se lukkitutuu kuuluvasti.
Jos kiertosuunnan vaihtokytkin 7 on asentojen R
ja L välissä, ei konetta voi käynnistää.
x = 185 mm
19
8 Käyttöönotto
ACH 24 - Buch Seite 61 Donnerstag, 4. Dezember 2003 8:21 08
62 Suomi
Työkalunpidin 1 kiinnittää poratyökalut ilman työkalu-
avainta.
TYÖKALUN ASENNUS
Aseta ennen kaikkia koneeseen kohdistuvia
töitä suunnanvaihtokytkin 7 keskiasentoon.
Puhdista työkalun varsi ja voitele sitä kevyesti.
Vedä lukitushylsy 3 taakse. Vie työkalu kiertäen työ-
kalunpitimeen, kunnes se lukkiutuu. Irrota ote lukitus-
hylsystä. Tarkista että työkalu on tukevasti kiinni.
Varo vaurioittamasta pölynsuojusta 2.
Vaurioitunut pölynsuojus on ehdottomasti vaih-
dettava uuteen!
TYÖKALUN IRROTUS
Työnnä lukitushylsy 3 taakse ja vedä ulos työkalu.
Toimitukseen kuuluu poraistukka (kita maks. 13 mm)
normaalivartisia poria varten, joilla voi porata metallia,
puuta ja muovia. Poraistukka asennetaan ruuvinvään-
tökärki-sovitteeseen.
PORAISTUKAN ASENNUS
Aseta ennen kaikkia koneeseen kohdistuvia
töitä suunnanvaihtokytkin 7 keskiasentoon.
Puhdista poraistukan (tarvike) ja sovitteen 18 (katso
tarvike) kierteet. Kierrä poraistukka sovitteeseen ja
kiristä se hyvin (n. 30 Nm). Kiristystä varten voidaan
sovite kiinnittää esimerkiksi ruuvipenkkiin. Kiinnitä
kuusiokoloavain poraistukkaan ja kiristä istukka sillä.
Lukitse tämän jälkeen sovite poranterän tapaan työ-
kalunpitimeen.
Älä poraa piilossa oleviin sähköjoh-
timiin, kaasu- tai vesiputkiin. Tar-
kista työskentelyalue etukäteen
esim. metallinilmaisimella.
Käytä metallia varten vain moitteettomasti teroitettuja
poria ja kiveä sekä betonia varten vain kovametallipin-
taisia kiviainesporia.
Sovita aina kierrosluku työstettävän aineen ja pora-
halkaisijan mukaan. Aseta kone poratelineeseen (tar-
vike) kun suoritat tarkkuusporauksia metalliin tai puu-
hun.
I SKUPORAUS
Käytä suojalaseja ja kuulosuo-
jaimia.
Älä paina laitetta liian kovaa, tämä
ei paranna tehoa.
Käytä aina iskuporauksessa suojalaseja, kuulo-
suojaimia ja lisäkahvaa 10. Tarkista ennen käyt-
töönottoa, että vaihtokytkin 4 on lukkiutunut asen-
toon .
PORAAMINEN LAATTOIHIN
Aloita laatan poraamista hitaasti. Siirry iskuporauk-
seen vasta kun pora on päässyt laatan läpi.
RUUVINVÄÄNTÖ
Sovitteeseen 18 (katso tarvike) voi asentaa ruuvin-
vääntökärkiä. Yleisesti saatavia kärkiä, joiden kuusio-
mitta on 6,3 mm tai 1/4 (DIN 3126, Form C) voidaan
käyttää.
Sovitteessa oleva jousirengas pitää kärjet paikallaan.
Käytä siksi vain kärkiä, joissa on pitoura.
9 Työkalun asennus ja irrotus
10 Poraistukka
Fett
3
11 Käytännön ohjeita
ACH 24 - Buch Seite 62 Donnerstag, 4. Dezember 2003 8:21 08
Suomi 63
Jos poranterä jää puristukseen tai tarttuu kiinni, liuku-
kytkin kytkee irti.
Poista välittömästi kuormitus koneesta vetämällä
poraa takaisinpäin.
Pidä aina konetta tukevasti kaksin käsin ja seiso myös
tukevasti.
Aseta ennen kaikkia koneeseen kohdistuvia
töitä suunnanvaihtokytkin 7 keskiasentoon.
Pidä aina tuuletusaukot puhtaina.
Puhdista ulkoa päästävät muoviosat kostealla rie-
vulla, ilman pesuainetta.
Kovan, pitkäaikaisen käytön jälkeen tulisi laite tuoda
Flex-huoltopajaan tarkistusta ja perusteellista puhdis-
tusta varten.
Flex ottaa loppuun käytetyt koneet
takaisin perusaineita säästävään kier-
rätykseen. Modulaarisen rakenteensa
ansiosta voidaan Flex-koneet hyvin
yksinkertaisesti purkaa uudelleenkäy-
tettäviksi raaka-aineiksi.
Vialliset akut tulee
kierrättää direktii-
vin 91/157/ETY
mukaisesti. Älä
heitä loppuunkäy-
tettyä akkua
talousjätteisiin,
tuleen tai veteen.
Akkua ei saa avata. Se on luovutettava keräyspistee-
seen.
Älä aseta akkua lämmityslaitteiden päälle äläkä
altista sitä kauan voimakkaalle auringonvalolle.
Varjele akkua yli 50 °C asteen lämpötiloilta.
Palauta loppuun käytetty koneesi myymälään tai
lähetä se suoraan Flexille.
Oikeus muutoksiin pidätetään
12 Liukukytkin
13 Huoltotoimenpiteet
14 Ympäristönsuoja
Recycling
Akku
ACH 24 - Buch Seite 63 Donnerstag, 4. Dezember 2003 8:21 08
Ved kjøp av nytt apparat gir FLEX 1 års garanti fra salgsdato
til sluttbruker. Garantien gjelder kun mangler som lar seg til-
bakeføre til material eller produksjonsfeil, eller dersom maski-
nens egenskaper ikke oppfyller kravene beskrevet i typebe-
skrivelsen. Dersom garantikrav oppstår må originalkvittering
fremvises. Garantireparasjoner skal kun untføres ved god-
kjente FLEX-verksteder eller servicestasjoner. Garantikrav
gjelder kun ved riktig bruk og tilbruksområder som er tiltenkt
maskinen. Garantikravet frafaller for følgende situasjoner; ved
slitasje grunnet bruk, ved bruk utenfor tiltenkt bruksområde,
ved delvis eller komplett demontering av maskinen, ved påført
ved overbelastning av maskinen, ved bruk av ikke tillatt eller
defekt tilbehør, ved feil bruk av tilbehør, ved skader som er
påført objektet som bearbeides av maskinen, ved anvendelse
av vold, ved følgeskader som lar seg føre tilbake til feil bruks-
område eller utilstrekkelig vedlikehold fra kundens eller andre
brukeres side, ved skader som er forårsaket av fremmedele-
menter eller fremmedlegemer, f.eks. sand eller steiner, eller
ved skader som oppstår som følge av at bruksanvisningen
ikke følges, som f.eks. ved tilkobling til feil nettspenning eller
feil strømtype eller ved nedpressing av spindellås med
løpende skive.
Garantikrav for verktøy eller tilleggsutstyr gjelder kun når disse
blir brukt på maskiner hvor bruken er tiltenkt og tillatt.
Myönnämme kaikille uusille sähkölaitteille vuoden valmistaja-
takuun alkaen koneen myyntipäivästä. Takuuseen sisältyvät
materiaali- ja valmistusviat. Lisäksi takuu kattaa sen, että laite
täyttää valmistajan antamatlupaukset sen ominaisuuksista.
Jos ostaja vaatii takuuhuoltoa, laitteen vaihtamista uuteen tai
kaupan purkamista takuu n perusteella, hänen on esitettävä
alkuperäinen ostokuitti, josta ilmenee laitteen hankintapäivä.
Takuukorjauksia saavat suorittaa yksinomaan FLEX-korjaa-
moot tai FLEX-huoltoasemat. Takuu on voimassa vain jos
koneita on käytetty ohjeiden mukaisesti. Takuuseen eivät
sisälly osat jotka kuluvat normaalisti loppuun. Takuu edellyttää
tietysti, että ostaja ei itse ole yrittänyt korjata konetta takuuai-
kana, siis jos kone on purettu osittain tai kokonaan, takuu ei
ole voimassa. Takuu ei myöskään kata tilanteita, joissa
konetta on käytetty väärin ja käyttöohjeiden vastaisesti. Takuu
raukeaa, jos konetta on ylikuormitettu, käsitelty väärillä tai rik-
kinäisillä tai luvattomille työkaluille, jos se on vaurioitunut vie-
raiden aineiden kuten hiekan ja kivien jouduttua koneeseen.
Takuu raukeaa myös mikäli käyttöohjeita ei ole noudatettu, ja
laite on kytketty esimerkiksi jos kone kytketään väärään verk-
kojännitteeseen tai virtatyyppiin, tai jos karanlukitus painetaan
kiinni levyn ollessa käynnissä.
Työkaluille, lisälaitteille ja rakennusosille voidan myöntää
takuu vain silloin jos niitä on käytetty sellaisten koneiden
kanssa, joihin ne ovat valmistajan ohjeiden mukaisesti yhteen-
sopivia, tarkoituksenmukaisia ja sallittuja.
Η FLEX αναλαµάνει την ευθύνη της εγγύησης για έναν
ρν απ την ηµερµηνία αγράς τυ κάθε
µηανήµατς. Η εγγύηση αυτή καλύπτει ελαττώµατα πυ
είλνται σε πρληµατικ υλικ και σε πιθαν σάλµα
κατά την κατασκευή µε απτέλεσµα την µη συµµρωση
τυ εργαλείυ µε τις πρδιαγραµενες δυναττητές
τυ. Κάθε απαίτηση εαρµγής της εγγύησης θα γίνεται
δεκτή µν αν συνδεύεται απ την πρωττυπη
απδειη ή τιµλγι αγράς απ τ πί θα µπρεί να
εαιωθεί η ηµερµηνία αγράς. ι επισκευές υπ
εγγύηση γίννται µν απ τα ευσιδτηµένα
συνεργία FLEX. Η εγγύηση θα ισύει µν αν τ
µηάνηµα έει ρησιµπιηθεί για τν σκπ για τν
πί κατασκευάστηκε και σύµωνα µε τις δηγίες
ρήσης. Η εγγύηση δεν καλύπτει θρά λγω
υσιλγικής ρήσης, κακής εαρµγής, υπερλικά
έντνης ρήσης ή λγω τπθέτησης λάθς
αναλωσίµων, πως επίσης και µηανήµατα πυ έυν
ήδη λυθεί απ τρίτυς. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει
ηµιές πυ µπρεί να πρκληθύν σε αναλώσιµα ή σε
επιάνειες εργασίας απ την ρήση τυ µηανήµατς αν
αυτή πρκύπτει απ κακή ή ελλειπή συντήρηση απ τν
ρησιµπιητή ή τρίτ. ∆εν καλύπτει επίσης θρά πυ
πρκαλείται απ τρίτα σώµατα (π.. άµµς ή πέτρες) ή
θρές πυ πρκύπτυν απ ελλειπή συµµρωση µε
τις δηγίες (π.. λανθασµένη σύνδεση στ ρεύµα). Π..
σύνδεση σε λανθασµένη τάση, σε δίκτυ µε διαρετική
ισύ ή αν κρατάτε τ µπυτν ακινητπίησης άνα
ταν  δίσκς κπής/λείανσης περιστρέεται.
Απαιτήσεις πυ πρκύπτυν απ την εγγύηση πυ
καλύπτει τ εργαλεί και/ή τα εαρτήµατα θα
καλύπτνται µν υπ την πρϋπθεση τι τ εργαλεί
ρησιµπιείται καννικά και σύµωνα µε τν πρρισµ
τυ.
Απαιτήσεις εαρµγής της εγγύησης σε εργαλεία ή
εαρτήµατα θα γίννται απδεκτές µν ταν
απδεικνύεται τι η ρήση τυς ανταπκρίνεται στην
εαρµγή για την πία κατασκευάστηκαν.
Garantibestemmelser
Takkuuehdot
N
FIN
ρι γγυήσως
GR
ACH 24 - Buch Seite 73 Donnerstag, 4. Dezember 2003 8:21 08
/