Dometic CoolMatic HDC-150 Asennusohje

Brändi
Dometic
Kategoria
cool boxes
Malli
CoolMatic HDC-150
Tyyppi
Asennusohje
CoolMatic HDC-150
DE 10 Kompressor-Einbau-Kühlschrank
Montage- und Bedienungsanleitung
EN 29 Built-in compressor refrigerator
Installation and Operating Manual
FR 47 Réfrigérateur encastrable à
compresseur
Instructions de montage et de service
ES 66 Nevera empotrada con compresor
Instrucciones de montaje y de uso
IT 84 Frigorifero da incasso
con compressore
Istruzioni di montaggio e d’uso
NL 102 Compressorinbouwkoelkast
Montagehandleiding en gebruiks-
aanwijzing
DA 120 Kompressor-indbygningskøleskab
Monterings- og betjeningsvejledning
SV 138 Inbyggnadskylskåp
med kompressor
Monterings- och bruksanvisning
NO 155 Innbyggings-kompressorkjøleskap
Monterings- og bruksanvisning
FI 172 Kompressoriasennettava
jääkaappi
Asennus- ja käyttöohje
_HDC150.book Seite 1 Donnerstag, 1. März 2012 11:59 11
D
Fordern Sie weitere Informationen zur umfangreichen Produktpalette aus dem Hause
Dometic WAECO an. Bestellen Sie einfach unsere Kataloge kostenlos und unver-
bindlich unter der Internetadresse: www.waeco.de
GB
We will be happy to provide you with further information about Dometic WAECO
products. Please order our free catalogue with no obligation to buy on our homepage:
www.waeco.com
F
Demandez d’autres informations relatives à la large gamme de produits de la maison
Dometic WAECO. Commandez tout simplement notre catalogue gratuitement et sans
engagement à l’adresse internet suivante : www.waeco.com
E
Solicite más información sobre la amplia gama de productos de la empresa Dometic
WAECO. Solicite simplemente nuestros catálogos de forma gratuita y sin compromi-
so en la dirección de Internet: www.waeco.com
I
Per ottenere maggiori informazioni sull’ampia gamma di prodotti Dometic WAECO è
possibile ordinare una copia gratuita e non vincolante del nostro Catalogo all’indirizzo
Internet: www.waeco.com
NL
Maak kennis met het omvangrijke productscala van de firma Dometic WAECO. Bestel
onze catalogus gratis en vrijblijvend onder het internetadres: www.waeco.com
DK
Bestil yderligere information om det omfattende produktudvalg fra Dometic WAECO.
Bestil vores katalog gratis og uforpligtende på internetadressen: www.waeco.com
S
Inhämta mer information om den omfattande produktpaletten från Dometic WAECO:
Beställ våra kataloger gratis och utan förpliktelser under vår Internetadress:
www.waeco.com
N
Be om mer informasjon om det rikholdige produktutvalget fra Dometic WAECO.
Bestill vår katalog gratis uforbindtlig på Internettadressen: www.waeco.com
FIN
Pyytäkää lisää tietoja Dometic WAECOn kattavista tuotevalikoimista. Tilatkaa tuoteku-
vastomme maksutta ja sitoumuksetta internet-osoitteesta: www.waeco.com
_HDC150.book Seite 2 Donnerstag, 1. März 2012 11:59 11
HDC-150
172
Lue tämä ohje huolellisesti läpi ennen laitteen asennusta ja käyttöönot-
toa ja säilytä ohje hyvin. Jos myyt laitteen eteenpäin, anna ohje tällöin
edelleen uudelle käyttäjälle.
Sisällysluettelo
1 Neuvoja käyttöohjeen käyttämiseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
2 Turvallisuusohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
3 Toimituskokonaisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
4 Määräysten mukainen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
5 Tekninen kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
7 Jääkaapin käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
8 Puhdistus ja huolto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
9 Tuotevastuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
10 Hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
11 Häiriöiden poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
12 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
_HDC150.book Seite 172 Donnerstag, 1. März 2012 11:59 11
HDC-150 Neuvoja käyttöohjeen käyttämiseen
173
1 Neuvoja käyttöohjeen käyttämiseen
D
VAARA!
Turvallisuusohje: Huomiotta jättäminen aiheuttaa hengenvaaran
tai vakavan loukkaantumisen.
!
VAROITUS!
Turvallisuusohje: Huomiotta jättäminen voi aiheuttaa hengenvaa-
ran tai vakavan loukkaantumisen.
!
HUOMIO!
Turvallisuusohje: Huomiotta jättäminen voi johtaa loukkaantumi-
seen.
A
HUOMAUTUS!
Huomiotta jättäminen voi johtaa materiaalivaurioihin ja haitata tuot-
teen toimintaa.
I
OHJE
Tuotteen käyttöä koskevia lisätietoja.
Menettely: Tämä symboli ilmaisee, että sinun tulee tehdä jotakin. Tarvit-
tava menettely kuvataan askel askeleelta.
Tämä symboli kuvailee menettelyn tuloksen.
kuva 1 5, sivulla 3: Tämä tieto viittaa kuvassa olevaan elementtiin, tässä
esimerkissä ”kohteeseen 5 kuvassa 1, sivulla 3”.
Noudata myös seuraavia turvallisuusohjeita.
kuva 2, sivulla 4 - kuva 8, sivulla 7 esittelee HDC-150DF-jääkaapin.
Nämä kuvat koskevat myös jääkaappeja HDC-150FF ja HDC-150L.
_HDC150.book Seite 173 Donnerstag, 1. März 2012 11:59 11
Turvallisuusohjeet HDC-150
174
2 Turvallisuusohjeet
Valmistaja ei ota mitään vastuuta seuraavista syistä johtuvista vaurioista:
tuotteeseen mekaanisen vaikutuksen tai ylijännitteiden takia syntyneet
vauriot
tuotteeseen ilman valmistajan nimenomaista lupaa tehdyt muutokset
käyttö muuhun kuin käyttöohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen
2.1 Yleinen turvallisuus
D
VAARA!
Veneissä: Huolehdi verkkokäytössä ehdottomasti siitä, että vir-
ransyöttö on suojattu FI-kytkimellä.
!
VAROITUS!
Anna kosteisiin tiloihin tehtävät asennukset ainoastaan ammat-
timiehen tehtäviksi.
Laitetta ei saa ottaa käyttöön, jos siinä on näkyviä vaurioita.
Ainoastaan ammattilaiset saavat korjata tätä laitetta. Epäasian-
mukaisista korjauksista saattaa aiheutua huomattavia vaaroja.
Henkilöiden (mukaan lukien lapset), jotka eivät voi käyttää tuo-
tetta turvallisesti fyysisten, sensoristen tai psyykkisten taitojen-
sa takia, tai kokemattomuuden tai tietämättömyyden vuoksi, ei
tulisi käyttää tuotetta ilman valvontaa tai vastuullisen henkilön
ohjeita.
Sähkölaitteet eivät ole lasten leluja!
Säilytä ja käytä laitetta lasten ulottumattomissa.
Lapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki lait-
teella.
Jos tämän laitteen liitäntäjohto vaurioituu, tulee valmistajan tai
valtuutetun asiakaspalvelun tai vastaavasti pätevän henkilön
vaihtaa se vaaran välttämiseksi.
Älä säilytä laitteessa mitään räjähdysalttiita aineita kuten esim.
suihkepurkkeja, joissa on ponneainetta.
!
HUOMIO!
Puristumisvaara! Älä koske saranaan.
_HDC150.book Seite 174 Donnerstag, 1. März 2012 11:59 11
HDC-150 Turvallisuusohjeet
175
A
HUOMAUTUS!
Huolehdi siitä, ettei tuuletusaukkoja peitetä.
Pidä virtausaukko aina puhtaana.
Vertaa tyyppikilven jännitetietoja käytettävissä olevaan ener-
giansyöttöön.
Älä missään tapauksessa avaa jäähdytyskiertoa.
Laitetta ei saa koskaan kuljettaa vaakasuorassa, ettei öljy pää-
se valumaan kompressorista.
Aseta laite kuivaan ja roiskevedeltä suojattuun paikkaan.
Älä aseta laitetta alttiiksi avotulelle tai muille lämpölähteille (läm-
mitys, voimakas auringonpaiste, kaasu-uunit jne.).
Elintarvikkeita saa säilyttää vain alkuperäispakkauksissa tai tar-
koitukseen sopivissa astioissa.
Laite ei sovi syövyttävien tai liuotinainepitoisten aineiden säilyt-
tämiseen!
Irrota laite ja muut sähköä kuluttavat laitteet akusta ennen kuin
lataat akkua pikalaturilla.
Ylijännitteet voivat vahingoittaa laitteiden elektroniikkaa.
2.2 Turvallisuus käytettäessä laitetta 100 V – 240 V:llä
!
HUOMIO!
Huolehdi ennen laitteen käyttöönottoa siitä, että johto ja pistoke
ovat kuivia.
A
HUOMAUTUS!
Liitä laite vaihtojänniteverkkoon vain siihen kuuluvalla liitäntä-
johdolla.
Älä ota pistoketta koskaan pois pistorasiasta johdosta vetämäl-
lä.
Vertaa tyyppikilven jännitetietoja käytettävissä olevaan ener-
giansyöttöön.
_HDC150.book Seite 175 Donnerstag, 1. März 2012 11:59 11
Toimituskokonaisuus HDC-150
176
2.3 Laitteen käyttöturvallisuus
D
VAARA!
Älä kosketa avojohtimia koskaan paljain käsin. Tämä koskee
ennen kaikkea vaihtovirtaverkkokäyttöä.
!
HUOMIO!
Jos liität laitteen akkuun, varmista, että että elintarvikkeet eivät
joudu kosketuksiin akkuhapon kanssa.
A
HUOMAUTUS!
Suojaa laite kosteudelta.
Huolehdi siitä, etteivät elintarvikkeet koske kylmätilan seinää.
3 Toimituskokonaisuus
4 Määräysten mukainen käyttö
Jääkaappi HDC-150DF sopii elintarvikkeiden pakastamiseen.
Jääkaappi HDC-150FF sopii elintarvikkeiden jäähdyttämiseen ja
pakastamiseen.
Jääkaappi HDC-150L sopii elintarvikkeiden jäähdyttämiseen.
Laite sopii myös venekäyttöön.
!
HUOMIO! Terveysriski!
Ole hyvä ja tarkista, vastaako laitteen jäähdytysteho niiden elintar-
vikkeiden tai lääkkeiden vaatimuksia, joita haluat jäähdyttää.
Määrä Nimitys
1 Kompressoriasennettava jääkaappi
1 Asennussarja oven kätisyyden muuttamiseen
1 Käyttöohje
_HDC150.book Seite 176 Donnerstag, 1. März 2012 11:59 11
HDC-150 Tekninen kuvaus
177
5 Tekninen kuvaus
5.1 Toimintakuvaus
Jääkaappi sopii käytettäväksi 12 V- tai 24 V -tasajännitteellä ja sitä voidaan
siten käyttää esim. retkeilyssä ja veneissä. Lisäksi sen voi liittää 100-230-V-
verkkoon.
Jääkaapissa on yhdysrakenteinen verkkolaite ensisijaiskytkentänä. Tällöin
laite kytketään automaattisesti verkkokäytölle, kun laite liitetään vaihtovirta-
verkkoon, vaikka tasavirtaliitäntäjohto olisi yhä liitettynä.
Venekäytössä kaappi voi olla jatkuvasti 30° kallistettuna.
Jääkaappi HDC-150DF voi pakastaa tuotteita kolmessa pakastuslokerossa
jopa –18 °C:eeseen ja pitää ne pakastettuna.
Jääkaappi HDC-150FF voi jäähdyttää tuotteita +5 °C:eeseen ja pitää ne kyl-
mänä. Pakastelokerossa tuotteita voidaan jäähdyttää jopa –18 °C:eeseen ja
pitää ne pakastettuna. Haluttu lämpötila voidaan säätää portaattomasti ter-
mostaatin avulla.
Jääkaappi HDC-150L voi jäähdyttää tuotteita +5 °C:eeseen ja pitää ne kyl-
mänä. Haluttu lämpötila voidaan säätää portaattomasti termostaatin avulla.
Kaikki jääkaapissa käytetyt materiaalit ovat elintarvikkeille harmittomia.
Jäähdytyspiiriä ei tarvitse huoltaa.
6 Jääkaapin asennus
6.1 Oven kätisyyden vaihto
Voit vaihtaa oven kätisyyttä siten, että ovi ei avaudu oikealle vaan vasemmal-
le.
Vaihda kätisyys, kuten kuva 3, sivulla 4 – kuva 8, sivulla 7 näyttää.
_HDC150.book Seite 177 Donnerstag, 1. März 2012 11:59 11
Jääkaapin asennus HDC-150
178
6.2 Jääkaapin asennus
I
OHJE
Asennuksen mitat löytyy: kuva 9, sivulla 7
Asenna jääkaappi kuten kuva 9, sivulla 7 - kuva 0, sivulla 8 näyttää.
Kiinnitä jääkaapin oveen katepaneeli, kuten kuva a, sivulla 8 - kuva b,
sivulla 9 näyttää.
6.3 Jääkaapin liittäminen sähköisesti
Liittäminen akkuun
A
HUOMAUTUS!
Jännite- ja siten tehohäviöiden välttämiseksi liitäntäjohdon tulisi
olla mahdollisimman lyhyt eikä siinä tulisi olla katkoja.
Vältä siksi lisäkytkimiä, -pistokkeita tai jakorasioita.
Irrota laite ja muut sähköä kuluttavat laitteet akusta ennen kuin
lataat akkua pikalaturilla.
Ylijännitteet voivat vahingoittaa laitteiden elektroniikkaa.
Jääkaappia voidaan käyttää 12 V tai 24 V -tasajännitteellä.
Jääkaappi on varmuuden vuoksi varustettu elektronisella napaisuussuojauk-
sella, joka suojaa jääkaappia väärältä napaisuudelta akkuliitännässä sekä oi-
kosululta.
Akun suojaamiseksi jääkaappi kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jos jän-
nite ei enää riitä (ks. seuraava taulukko).
12 V 24 V
Poiskytkentäjännite
10,4 V 22,8 V
Jälleenkytkeytymisjännite
11,7 V 24,2 V
_HDC150.book Seite 178 Donnerstag, 1. März 2012 11:59 11
HDC-150 Jääkaapin asennus
179
Määritä johdon tarvittava läpimitta sen pituutta vastaavasti: kuva c,
sivulla 9.
Selitys kuva c, sivulla 9
A
HUOMAUTUS! !
Noudata oikeaa napaisuutta.
Tarkasta ennen laitteen käyttöönottoa, vastaavatko käyttöjännite ja akku-
jännite toisiaan (ks. tyyppikilpi).
Liitä jääkaappi
mahdollisimman suoraan akun napoihin tai
pistoliitäntään, joka on suojattu vähintään 15 A (12 V) tai 7,5 A (24 V)
-sulakkeella.
Liittäminen 230 V -verkkoon
D
VAARA! Hengenvaara!
Älä käsittele pistokkeita ja kytkimiä märin käsin tai kun seisot
märässä paikassa.
Jos käytät kylmälaitetta veneessä maista vedetyn 230-V -ver-
kon avulla, 230 V -verkon ja kylmälaitteen väliin täytyy kytkeä
joka tapauksessa FI-suojakytkin.
Pyydä neuvoja ammattimieheltä.
Käytä liitäntäjohtoa vaihtovirtaverkkoon.
Koordinaattiakseli Merkitys Yksikkö
l Johdon pituus m
Johdon halkaisija mm²
_HDC150.book Seite 179 Donnerstag, 1. März 2012 11:59 11
Jääkaapin käyttö HDC-150
180
7 Jääkaapin käyttö
I
OHJE
Puhdista uusi jääkaappi hygieenisistä syistä kostealla liinalla sisäl-
tä ja ulkoa ennen laitteen käyttöön ottamista (ks. myös kappale
”Puhdistus ja huolto” sivulla 185).
Jääkaappi mahdollistaa tuoreiden elintarvikkeiden säilömisen. Lisäksi voit
säilyttää pakastelokerossa (jos saatavilla) pakastettuja ja tuoreita elintarvik-
keita.
A
HUOMAUTUS!
Huolehdi siitä, että et jäähdytä lasiastioissa olevia juomia tai
ruokia liian voimakkaasti.
Juomat ja nestemäiset ruoat laajenevat jäätyessään. Tämä voi
rikkoa lasiastian.
Älä säilö lämpimiä elintarvikkeita kylmätilassa.
Älä pakasta parhaillaan sulamassa olevia tai sulaneita tuotteita
missään tapauksessa uudelleen, vaan käytä ne mahdollisim-
man pian.
Huolehdi siitä, että jääkaapissa on vain esineitä tai tuotteita, jot-
ka saa jäähdyttää valittuun lämpötilaan.
I
OHJE
Säilö elintarvikkeet, joihin hajut ja maut tarttuvat herkästi, sekä
nesteet ja runsaasti alkoholia sisältävät tuotteet tiiviissä astiois-
sa.
Kääri elintarvikkeet alumiini- tai polyeteenifolioon ja sulje ne
vastaaviin kannellisiin astioihin. Näin aromit, aines ja tuoreus
säilyvät paremmin.
_HDC150.book Seite 180 Donnerstag, 1. März 2012 11:59 11
HDC-150 Jääkaapin käyttö
181
7.1 Vinkkejä energian säästämiseen
Valitse asennuspaikka, joka on hyvin tuuletettu ja suojassa auringonpais-
teelta.
Anna lämminten ruokien jäähtyä ennen niiden laittamista säilytykseen.
Älä avaa jääkaappia tarpeettoman usein.
Älä pidä ovia auki tarpeettoman kauan.
Sulata jääkaappi heti, kun siihen on muodostunut jääkerros.
Vältä tarpeettoman matalaa sisälämpötilaa.
Puhdista kondensaattori säännöllisin väliajoin pölystä ja liasta.
7.2 Jääkaapin käyttö
Kytke jääkaappi päälle kytkimellä (kuva 2 1, sivulla 4).
I
OHJE
Päälle kytkemisen jälkeen jääkaappi tarvitsee noin 180 s aikaa en-
nen kuin kompressori käynnistyy.
Käännä säädintä (kuva 2 2, sivulla 4) tarvittaessa pidemmälle säätääk-
sesi lämpötilaa pykälien ”1” ja ”5” välillä (ks. seuraavaa taulukkoa).
I
OHJE
Jäähdytystehoon voi vaikuttaa
ympäristön lämpötila
säilöttävien elintarvikkeiden määrä
oven avaamistiheys
Taso Merkitys
1 Minimijäähdytysteho
5 Maksimijäähdytysteho
_HDC150.book Seite 181 Donnerstag, 1. März 2012 11:59 11
Jääkaapin käyttö HDC-150
182
7.3 Sisätilan jakaminen (vain HDC-150FF, HDC-150L)
Voit muunnella jääkaapin sisätilajakoa järjestämällä ritilät ja välipohjat tarpei-
tasi vastaavasti.
Toimi seuraavasti jakaaksesi sisätilan toiveitasi vastaavasti:
Nosta välipohjaa ja vedä sitä eteen, kunnes etuosa liukuu pois ohjaimista.
Nosta välipohjaa ja vedä se kevyesti kallistettuna kokonaan pois.
Valitse haluamasi paikka ja vie välipohja sisään siten, että toistat menet-
telyn käänteisessä järjestyksessä.
7.4 Sisävalon vaihto
(vain HDC-150FF, HDC-150L)
Jos jääkaapin sisävalo on rikki, voit vaihtaa lampun (12 V, 3 W).
Katkaise jännitesyöttö.
Ota suojus pois.
Kierrä lamppu kannasta pois.
Kierrä uusi lamppu kantaan.
Liitä jääkaappi jälleen sähköisesti.
_HDC150.book Seite 182 Donnerstag, 1. März 2012 11:59 11
HDC-150 Jääkaapin käyttö
183
7.5 Jääkaapin sulattaminen
I
OHJE
vain HDC-150FF, HDC-150L: Korkeilla ympäristölämpötiloilla voi
tapahtua niin, että jääkaappi toimii keskeytymättömästi, joka johtaa
jääkaapin takaseinä ylimääräiseen huurteenmuodostukseen. Sää-
dä tällöin kiertosäädintä (kuva 2 7, sivulla 4) alemmalle tasolle
(”1” tai ”2”).
Ilmankosteus voi muodostaa haihduttimeen tai jääkaapin sisälle huurretta,
joka heikentää jäähdytystehoa. Jääkaapin sulatus tapahtuu automaattisesti
kompressorin tauon aikana.
Kevyt huurrekerros tai vesipisaroita voi muodostua jääkaapin sisälle, jos se
jäähdyttää pidemmän aikaa. Tämä on tavallista, koska ilman kosteus kon-
densoituu vesipisaroiksi, kun lämpötila jääkaapissa alenee. Jääkaappi ei ole
viallinen. Pyyhi se kuivalla pyyhkeellä. Jos huurrekerros on yli 3 mm, tulee
jääkaappi sulattaa.
Jääkaapin sulatus (vain HDC-150L)
Sulata jääkaappi seuraavasti:
Ota kylmätavarat pois.
Laita ne toiseen kylmälaitteeseen, jotta ne pysyvät kylminä.
Kytke jääkaappi pois kytkimellä (kuva 2 1, sivulla 4).
Avaa ovet.
Puhdista vedenjuoksu jääkaapin takaa.
Pyyhi sulamisvesi pois.
_HDC150.book Seite 183 Donnerstag, 1. März 2012 11:59 11
Jääkaapin käyttö HDC-150
184
Jääkaapin sulatus (vain HDC-150DF, HDC-150FF)
A
HUOMAUTUS!
Älä koskaan käytä kovia tai teräviä esineitä jääkerrostumisen pois-
toon tai kiinni jäätyneiden esineiden irrottamiseen.
Ne voivat vaurioittaa jääkaappia.
Poista jää jääkaapista seuraavasti:
Kytke jääkaappi 24 tuntia ennen jäänpoistoa termostaatilla (kuva 2 2,
sivulla 4) tasolle ”5”.
Ota kylmätavarat pois.
Laita ne toiseen kylmälaitteeseen, jotta ne pysyvät kylminä.
Katkaise jännitesyöttö.
Avaa ovi.
Aseta vesisäiliö vedenjuoksun alle jääkaapin taakse, että saat sulamisve-
den talteen.
Kun jää on sulanut kokonaan, puhdista jääkaappi (katso kappale ”Puhdis-
tus ja huolto” sivulla 185).
Liitä jääkaappi jälleen sähköisesti.
Käytä jääkaappia noin kolme tuntia tasolla ”5”.
Aseta kylmätavarat jääkaappiin.
Aseta termostaatti haluamallesi tasolle.
7.6 Jääkaapin sammuttaminen ja käytöstä poisto
Halutessasi poistaa jääkaapin käytöstä pidemmäksi ajaksi:
Kytke jääkaappi pois kytkimellä (kuva 2 1, sivulla 4).
Irrota liitäntäjohto akusta tai irrota tasavirtajohtimen pistoke tasasuuntaa-
jasta.
Puhdista jääkaappi (ks. kappale ”Puhdistus ja huolto” sivulla 185).
Jätä ovi hieman auki.
Näin estät hajujen muodostumisen.
_HDC150.book Seite 184 Donnerstag, 1. März 2012 11:59 11
HDC-150 Puhdistus ja huolto
185
8 Puhdistus ja huolto
A
HUOMAUTUS!
Älä käytä puhdistamiseen voimakkaita puhdistusaineita tai ko-
via esineitä, koska ne voivat vahingoittaa jääkaappia.
Älä koskaan käytä kovia tai teräviä esineitä jääkerrostumisen
poistoon tai kiinni jäätyneiden esineiden irrottamiseen.
Puhdista jääkaappi kostealla liinalla säännöllisin väliajoin tai heti, kun se
on likaantunut.
Huolehdi siitä, ettei vesipisaroita putoa tiivisteisiin. Se voi vaurioittaa
elektroniikkaa.
Kuivaa jääkaappi puhdistuksen jälkeen liinalla.
9 Tuotevastuu
Laitetta koskee lakisääteinen takuuaika. Jos tuote sattuu olemaan viallinen,
käänny maasi valmistajan toimipisteen puoleen (osoitteet käyttöohjeen taka-
sivulla) tai ota yhteyttä omaan ammattikauppiaaseesi.
Korjaus- ja takuukäsittelyä varten lähetä mukana seuraavat asiakirjat:
kopio ostolaskusta, jossa näkyy ostopäivä,
valitusperuste tai vikakuvaus.
10 Hävittäminen
Vie pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan vastaavan kierrätysjät-
teen joukkoon.
M
Jos poistat tuotteen lopullisesti käytöstä, pyydä tietoa sen hävittä-
mistä koskevista määräyksistä lähimmästä kierrätyskeskuksesta
tai ammattiliikkeestäsi.
_HDC150.book Seite 185 Donnerstag, 1. März 2012 11:59 11
Häiriöiden poistaminen HDC-150
186
11 Häiriöiden poistaminen
Kompressori ei käy
Häiriö Mahdollinen syy Ratkaisu
U
KL
= 0 V Katko liitäntäjohtimessa akku -
elektroniikka
Luo liitäntä
Pääkytkin rikki (jos sellainen on) Vaihda pääkytkin
Lisäjohtosulake palanut (jos sellainen
on)
Vaihda johtosulake
U
KL
U
PÄÄLLÄ
Akkujännite liian matala Lataa akku
Käynnistysyritys, kun
U
KL
U
POIS
Löysä johtoliitos
Huono kontakti (korroosio)
Luo liitäntä
Akkukapasiteetti liian vähäinen Vaihda akku
Johdon läpimitta liian pieni Vaihda johto (katso tau-
lukko sivulla 178)
Käynnistysyritys, kun
U
KL
U
PÄÄLLÄ
Ympäristön lämpötila liian korkea
Ilman syöttö ja poisto ei ole riittävä Siirrä jääkaappia
Kondensaattori likaantunut Puhdista kondensaattori
Tuuletin rikki (jos sellainen on) Vaihda tuuletin
Sähköinen katkos kom-
pressorissa tappien
välillä
Kompressori rikki Vaihda kompressori
U
KL
Jännite elektroniikan plus- ja miinusnavan välillä
U
PÄÄLLÄ
Elektroniikan päällekytkentäjännite
U
POIS
Elektroniikan poiskytkentäjännite
_HDC150.book Seite 186 Donnerstag, 1. März 2012 11:59 11
HDC-150 Häiriöiden poistaminen
187
Sisälämpötila liian kylmä säädinasennossa ”1”
Jäähdytysteho heikkenee, sisälämpötila nousee
Epätavallisia ääniä
Häiriö Mahdollinen syy Ratkaisu
Kompressori käy jatku-
vasti
Termostaattianturilla ei ole kontaktia
haihduttimeen
Kiinnitä anturi
Oikosulku termostaattijohtimessa Ter-
mostaatti rikki
Vaihda termostaatti
Kompressori käy pitkään Pakastelokerossa on pakastettu suu-
ria määriä
Häiriö Mahdollinen syy Ratkaisu
Kompressori käy pit-
kään/jatkuvasti
Haihdutin jäätynyt Sulata haihdutin
Jäähdytystilan eristys ei ole riittävä
(kostea/märkä)
Säätäkää/vaihtakaa ovitii-
viste
Ympäristön lämpötila liian korkea
Ilman syöttö ja poisto ei ole riittävä Siirrä jääkaappia
Kondensaattori likaantunut Puhdista kondensaattori
Tuuletin rikki (jos sellainen on) Vaihda tuuletin
Kompressori käy harvoin Akkukapasiteetti käytetty loppuun Lataa akku
Häiriö Mahdollinen syy Ratkaisu
Kovaa jyrinää Jokin jäähdytyskierron osa ei pääse
heilumaan vapaasti (ottaa kiinni sei-
nään)
Väännä osaa varovasti
Vieras esine jumissa kylmäkoneen ja
seinän välissä
Ota vieras esine pois
Tuuletinääniä (jos sellainen on)
_HDC150.book Seite 187 Donnerstag, 1. März 2012 11:59 11
Tekniset tiedot HDC-150
188
12 Tekniset tiedot
HDC-150DF HDC-150FF HDC-150L
Tuote-nro: 9105600018 9105600019 9105600020
Tuote-nro: (UK-malli): 9105600010 9105600011 9105600012
Jäähdytyslokeron tilavuus: 111 l 140 l
Pakastelokeron tilavuus: 105 l 17 l
Liitäntäjännite: 12 Vg tai 24 Vg
100 V~ – 240 V~/50 – 60 Hz
Keskimääräinen tehonkulutus: 70 W 60 W 70 W
Virrankulutus 20 °C/32 °C: 1,6 A/2,1 A 1,4 A/2,1 A 1,2 A/2,5 A
Jäähdytyslämpötila-alue
Jäähdytyslokero: +5 °C
Pakastelokero: n. -18 °C
Luokka: 7 6 1
Energiatehokkuusluokka: A+ A+ A+
Energiankulutus: 243 kWh/vuosi 164 kWh/vuosi 131 kWh/vuosi
Hyötytilavuus: 120 l 128 l 147 l
Ilmastoluokka: N, ST, T N, ST, T N, ST, T
Ympäristön lämpötila: +16 °C –
+43 °C
+16 °C –
+43 °C
+16 °C –
+43 °C
Melupäästöt: 45 dB 45 dB 45 dB
Ilmankosteus: maks. 90 %
Jatkuva kallistus: maks. 30°
Mitat: ks. kuva 1, sivulla 3
Asennusmitat: ks. kuva 9, sivulla 7
Paino: noin 31 kg noin 30,5 kg noin 27,5 kg
Tarkastus/sertifikaatti:
_HDC150.book Seite 188 Donnerstag, 1. März 2012 11:59 11
HDC-150 Tekniset tiedot
189
Oikeus mallimuutoksiin, teknistä kehitystä palveleviin muutoksiin ja toimitus-
mahdollisuuksiin pidätetään.
Jäähdytyskierto sisältää R-134a:ta.
_HDC150.book Seite 189 Donnerstag, 1. März 2012 11:59 11
/

Tämä käsikirja soveltuu myös