Leica GHM007 Omistajan opas

Brändi
Leica
Malli
GHM007
Tyyppi
Omistajan opas
GHM007-07
GHM007-02
GHM007
GHM007-03
Total Quality Management- Our
commitment to total customer
satisfaction
Ask your local Leica Geosystems
agent for more information about
our TQM program.
Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
(Switzerland)
Phone +41 71 727 31 31
Fax +41 71 727 46 73
www.leica-geosystems.com
30 40 50
GHM007/GHT196
1
4
3
5
2
GHM007-08
GHM007-01
GHT196
Anvendelsesformål
Instrumenthøjdemåler GHM007 og afstandsholder
GHT196 anvendes sammen til let, hurtig og sikker
bestemmelse af instrumenthøjden (jord-kipakse) til
instrumenter med en kipaksehøjde på 196 mm.
Vigtigste elementer GHM007
1 Målebånd
• kodet skala for instrumenthøjde (maks. 2.20 m)
• cm-skala (maks. 2 m)
2 Måletunge
3 Typeskilt
4 Aflæsningsvindue
5 Låseknap
Kodet målebånd
Skalaen til måling af instrumenthøjden er kodet. Dvs. at
der ganske vist måles skråt fra afstandsholderen og ned
til punktet på jorden, men at det viste resultat er den
lodrette afstand fra punktet på jorden til
instrumentets kipakse. Alle nødvendige
mellemregninger er allerede indeholdt i skalaen.
Kontroltrekanter gør det lettere at aflæse resultaterne
entydigt (jo bredere trekant, desto større afstand).
A Skala til aflæsning af instrumenthøjden
B Normal cm-skala
Særlige kendetegn
Sikker og præcis og kan anvendes til utallige formål
Instrumenthøjden kan måles når som helst
Alle fodstykkets funktioner bibeholdes
Instrumentets funktioner påvirkes ikke
Kan også anvendes ved instrumenter med integreret
laserlod
Målinger kan udføres ved kraftig blæst og af én
person
Korrekt måling
Overhold venligst følgende anvisninger for at sikre
korrekte måleresultater:
Afstandsholderen skal gå i indgreb i fodstykket.
Målebåndet skal ligge ind mod fordybningen i
afstandsholderen.
Måletungen skal altid slåes helt ud, når der udføres
målinger.
Spidsen af måletungen skal være i centrum af punktet
på jorden på det højeste sted.
Hold målebåndet stramt.
Undgå at der kommer knæk på målebåndet.
Aflæs altid instrumenthøjden i aflæsningsvinduet
(målebåndets A-side).
Vi anbefaler at fjerne GHM007 og GHT196 efter endt
højdemåling.
Vedligeholdelse og opbevaring
Undgå tilsmudsning. Rengør om nødvendigt målebåndet
med en blød klud. Undgå at der kommer knæk på
målebåndet. Målebåndet må ikke smøres med olie og
ikke pakkes ned i våd tilstand.
Tekniske data
Samlet systemnøjagtighed: ±2mm
Temperaturområde
• Funktion: -20°C til +50°C (-4°F til +122°F)
• Opbevaring: -40°C til +70°C(-40°F til +158°F)
Den viste instrumenthøjde gælder ved +20°C. Ved større
temperaturforskelle, se nedenstående tabel af hensyn til
præcise målinger.
Længdeafvigelse [mm] :
H Instrumenthøjde [m]
T Temperatur under målingen [°C]
Bestemmelse af instrumenthøjden
Placér stativet midt over punktet på jorden og
horisonter instrumentet.
Sæt afstandsholder GHT196 i indgreb på fodstykket.
Den skal "gå i hak" i justerskruens dæksel.
Vip måletungen helt ud og træk målebåndet lidt ud.
Sæt målebåndet GHM007 ind i afstandsholderen,
som vist i illustrationen, og sæt det fast.
Drej målebåndet ned mod punktet på jorden og træk
det ud, indtil spidsen af måletungen rører ved punktet
på jorden. Hold det spændt ud eller hvis det er
nødvendigt lås det.
Aflæs instrumenthøjden (jord-kipakse) i
aflæsningsvinduet ved det røde mærke (1.627 m i
eksemplet).
Version 1.0
Dansk
Brugervejledning
Applicatie
De GHM007 Instrumenthoogtemeter en de GHT196
afstandhouder worden samen gebruikt voor het snel,
eenvoudig en betrouwbaar bepalen van de
instrumenthoogte (grond - kiepas) voor instrumenten met
een kiepashoogte van 196 mm.
Hoofdelementen GHM007
1 Meetband
• gecodeerde schaal voor instrumenthoogte (max.
2.20 m)
• cm schaal (max. 2 m)
2 Meetbandlipje
3 Identificatieplaatje
4 Afleesvenster
5 Vastzetknop
Gecodeerde meetband
De schaal voor het meten van de instrumenthoogte is
gecodeerd. D.w.z. de meting wordt gedaan vanaf de
afstand-houder tot het opstelpunt, maar het gegeven
resultaat is de loodlijnhoogte vanaf het opstelpunt tot
de kiepas van het instrument. Alle benodigde
conversies zijn opgenomen in de schaalverdeling. De
driehoekjes geven een duidelijke aflezing.
A Schaalverdeling voor aflezing van de
instrumenthoogte.
B Normale cm-schaalverdeling.
Speciale kenmerken
Betrouwbaar, precies, voor universeel gebruik
Hoogte kan op elk moment worden bepaald.
Alle stelschroevenblokfuncties blijven behouden.
Geen restricties voor het instrument.
Kan tevens op instrumenten met geïntegreerd
laserlood worden gebruikt.
Metingen kunnen ook worden gedaan bij harde wind,
geen tweede persoon nodig.
Correct meten
Houdt rekening met de volgende punten voor een correct
meetresultaat:
De afstandhouder moet op het stelschroevenblok
worden geklikt.
De meetband moet in de gleuf van de afstandhouder
zitten.
Trek het meetbandlipje helemaal uit.
De top van het meetbandlipje moet zich altijd boven
het midden van het opstelpunt bevinden.
Houdt de meetband onder spanning.
De meetband niet knakken.
Lees altijd de instrumenthoogte af in het afleesvenster
(A-kant van de meetband).
Wij adviseren u de GHM007 en GHT196 na het meten
van de instrumenthoogte te verwijderen.
Reinigen en Opslag
Vermijd vuil worden, zo nodig kunt u de meetband
reinigen met een zachte doek. De meetband niet
knakken, niet oliën en niet nat opbergen.
Technische specificaties
Systeemnauwkeurigheid: ±2mm
Temperatuurbereik
• Werking: -20°C tot +50°C (-4°F tot +122°F)
• Opslag: -40°C tot +70°C(-40°F tot +158°F)
De aangegeven instrumenthoogte is geldig tot +20°C. In
het geval van grote temperatuurswisselingen raadpleeg
onderstaande tabel voor precisie-metingen.
Lengte variatie [mm] :
H Instrumenthoogte [m]
T Temperatuur [°C]
Bepalen Instrumenthoogte
Plaats het statief boven het opstelpunt en stel het
instrument waterpas.
Klik de GHT196 afstandhouder op het
stelschroevenblok. Deze moet "klikken" op de kap
over de stelschroef.
Vouw het meetbandlipje uit; trek de meetband een
beetje uit.
Leg de meetband GHM007 in de afstandhouder zoals
getoond en klik deze vast.
Draai in de richting van het opstelpunt, trek de
meetband uit tot het opstelpunt, houdt de band onder
spanning. Zorg ervoor dat deze niet kan zakken, zet
deze zonodig vast.
Lees de instrumenthoogte af in het afleesvenster op
de rode markering (in het voorbeeld 1.627 m).
Bruksformål
Instrumenthøydemåleren GHM007 og avstandsholderen
GHT196 kan brukes sammen for en enkel, rask og sikker
bestemmelse av instrumenthøyden (avstanden mellom
oppstillingspunktet og kippaksen) for instrumenter med en
kippaksehøyde på 196 mm.
Viktigste deler GHM007
1 Målebånd
• Omregnet skala for instrumenthøyde (max. 2,20 m)
• cm skala (max. 2 m)
2 Måletunge
3 Typeskilt
4 Avlesningsvindu
5 Festeknapp
Omregnet målebånd
Skalaen for avlesning av instrumenthøyden, er omregnet.
D.v.s. det måles på skrå fra avstandsholderen til
oppstillingspunktet, men det viste resultatet er den
loddrette avstanden mellom oppstillingspunktet og
instrumentets kippakse. Skalaen tar hensyn til alle
nødvendige omregninger.
Kontrolltrekanten gir en entydig avlesning (jo større
trekant - jo større mål).
A Skala for avlesning av instrumenthøyden
B Normal cm skala
Spesielle egenskaper
Sikker, nøyaktig, universell anvendelig
Høydebestemmelse kan alltid utføres
Alle trefotens funksjoner beholdes uendret
Ingen innflytelse på instrumentet
Kan også benyttes til instrumenter med innebygd
laserlodd
Tillater måling i sterk vind, kan gjennomføres av en
mann
Korrekt måling
Følgende anvisninger må overholdes for å få korrekte
måleresultater:
Avstandsholderen må smettes fast i trefoten.
Målebåndet må plasseres i fordypningen på
avstandsholderen.
Måletungen må alltid klappes helt ut under måling.
Måletungens spiss må plasseres i oppstillingspunktets
sentrum på det høyeste stedet.
Målebåndet må holdes stramt.
Målebåndet må ikke ha noen knekk.
Instrumenthøyden må alltid avleses i
avlesningsvinduet (målebåndets A-side).
Det anbefales å fjerne GHM007 og GHT196 etter
avsluttet høydemåling.
Vedlikehold og lagring
Tilsmussing må unngås; målebåndet kan eventuelt
rengjøres med en myk klut. Målebåndet må ikke knekkes,
smøres med olje eller pakkes ned i våt tilstand.
Tekniske data
Kombinert nøyaktighet for systemet: ±2mm
Temperaturområde
• Drift: -20°C til +50°C (-4°F til +122°F)
• Lagring: -40°C til +70°C(-40°F til +158°F)
Den viste instrumenthøyden gjelder for +20 °C. Ved
større temperaturavvik må følgende tabell benyttes for
nøyaktig måling.
Lengdeavvik [mm] :
H instrumenthøyde [m]
T temperatur under måling [°C]
Bestemmelse av instrumenthøyde
Stativet sentreres over oppstillingspunktet og
instrumentet horisonteres.
Avstandsholderen GHT196 festes til trefoten. Den må
smettes fast i fotskruens kappe.
Måletungen klappes helt opp og målebåndet dras litt
ut.
Målebåndet GHM007 settes inn i avstandsholderen
og henges på plass som vist.
Målebåndet svinges i retning mot oppstillingspunktet
og dras ut inntil måletungens spiss berører punktet.
Målebåndet holdes stramt eller klemmes fast.
Instrumenthøyden (avstanden mellom
oppstillingspunktet og kippaksen) avleses i
avlesningsvinduet ved den røde markeringen (i det
viste eksemplet 1,627 m).
Avsedd användning
Instrumenthöjdmätaren GHM007 och distanshållaren
GHT196 används för att snabbt och enkelt bestämma
instrumenthöjden för instrument med
196 mm kikaraxelhöjd.
Viktigaste beståndsdelar GHM007
1 Måttband
• kodad skala för instrumenthöjd (max. 2,20 m)
• cm-skala (max. 2 m)
2 Mättunga
3 Typskylt
4 Avläsningsfönster
5 Låsskruv
Kodat måttband
Skalan för mätning av instrumenthöjden är kodad. D.v.s.
den mäts visserligen snett från distanshållaren till
markpunkten, men det visade resultatet är alltid den
lodrätta höjden mellan markpunkten och
lutningsvinkeln. Skalan har tagit hänsyn till alla
nödvändiga omräkningar.
Kontrolltrianglar gör avläsningen entydig (ju bredare
triangeln är, desto större är måttet).
A A-skala för avläsning av instrumenthöjden
B Normal cm-skala
Speciella kännetecken
Säker, noggrann, universellt användbar
Höjdbestämmning möjlig i varje situation
Alle trefotsfunktioner bibehålls
Ingen försämring av instrumentets funktion
Kan även användas till instrument med integrerat
laserlod
Mätningar vid stark vind kan utföras på egen hand
Korrekt mätning
Följande anvisningar bör följas för att få korrekta
mätresultat:
Distanshållaren måste haka fast i trefoten.
Måttbandet måste ligga i fördjupningen på
distanshållaren.
Fäll vid mätning alltid helt upp mättungan.
Mättungans spets måste ligga på markpunktsmittens
högsta punkt.
Håll måttbandet spänt.
Vik inte måttbandet.
Läs alltid av instrumenthöjden i avläsningsfönstret
(måttbandets A-sida).
Efter avslutad höjdmätning rekommenderar vi att
GHM007 och GHT196 avlägsnas.
Vård och förvaring
Undvik att utrustningen utsätts för smuts. Rengör vid
behov måttbandet med en mjuk trasa. Vik inte
måttbandet, olja det inte och förpacka det inte i blött
tillstånd.
Tekniska data
Systemnoggrannhet totalt: ±2mm
Temperaturområde
• Funktion: -20°C till +50°C (-4°F till +122°F)
• Förvaring: -40°C till +70°C(-40°F till +158°F)
Visad Instrumenthöjd gäller vid +20ºC. Vid större
temeperaturskillnader bör följande tabell beaktas för
noggrann mätning.
Längdavvikelse [mm] :
H Instrumenthöjd [m]
T Temperatur vid mätningen [°C]
Bestämning av instrumenthöjd
Ställ upp stativet centriskt över markpunkten och
horisontera instrumentet.
Haka fast distanshållaren GHT196 vid trefoten. Den
måste haka fast i ställskruvens huvud.
Fäll upp mättungan helt. Dra ut måttbandet något.
För in och häng måttbandet GHM007 i distanshållaren
enligt bilden.
Sväng måttbandet i riktning mot markpunkten, dra ut
det tills mätspetsen
berör markpunkten, håll det spänt resp. kläm fast det.
Läs av instrumenthöjden i avläsningsfönstret vid
den röda markeringen (i exemplet: 1.627m).
Sovellus
Korkeusmittakojetta GHM007 ja sijoittelualustaa GHT196
käytetään yhdessä määrittämään yksinkertaisesti,
nopeasti ja luotettavasti kojeen korkeuden (pohja -
kallistusakseli) kojeita varten, joilla on korkeudeltaan 196
mm oleva kallistusakseli.
Avainosat GHM007
1 Nauhamitta
• koodattu asteikko kojeen korkeutta varten
(maks. 2,20 m)
• cm-asteikko (maks. 2 m)
2 Mittakieleke
3 Tunnistuslevy
4 Mittausikkuna
5 Lukituspainike
Koodattu nauhamitta
Asteikko kojeen korkeuden mittaamista varten on
koodattu. Se tarkoittaa, että mittaus tehdään kulmassa
sijoittelujalustalta maassa olevaan pisteeseen, mutta
osoitettu tulos on kohtisuora korkeus maassa olevasta
pisteestä kojeen kallistusakseliin. Kaikki
välttämättömät muunnokset mittakaavassa otetaan
huomioon. Kolmiot tuottavat selkeyttä lukemiseen (mitä
laajempi kolmio, sitä suurempi etäisyys).
A Asteikko kojeen korkeuden lukemista varten
B Normaali cm-asteikko
Erikoisominaisuudet
Luotettava, tarkka, yleismaailmallinen sovellus
Korkeus voidaan määrittää milloin tahansa
Kaikki kolmijalkajalustan toiminnot säilytetään
Ei rajoituksia kojeella
Voidaan käyttää myös laitteissa, joihin on yhdistetty
laserluotilanka
Mittaukset ovat mahdollisia kovassa tuulessa, yksi
henkilö voi suorittaa mittauksen
Oikea mittaaminen
Ole hyvä ja noudata seuraavia huomautuksia oikeita
mittaustuloksia varten:
Sijoittelualustan täytyy napsahtaa kiinni jalustaan.
Nauhamitan täytyy sijaita sovittelujalustassa olevassa
kolossa.
Vedä mittauskieleke aina kokonaan auki mittausta
ottamaan.
Mittakielekkeen kärjen täytyy aina olla pisteen
keskellä maanpinnalla korkeimmassa kohdassa.
Pidä nauhamittaa jännitettynä.
Älä taita nauhamittaa.
Lue aina kojeen korkeus lukemaikkunasta
(nauhamitan A-puoli).
Seuraavan korkeusmittauksen loppuun saattamiseksi
suosittelemme GHM007:n ja GHT196.n poistamista.
Huolto ja varastointi
Vältä tahraantumista; jos mahdollista, puhdista
nauhamitta pehmeällä kankaalla. Älä taita nauhamittaa,
älä voitele, äläkä pakkaa pois kosteana.
Tekniset tiedot
Järjestelmän kokonaistarkkuus: ±2mm
Lämpötilan vaihtelut
• Toiminta: välillä -20°C - +50°C (-4°F - +122°F välillä)
• Varastointi: välillä -40°C - +70°C(-40°F - +158°F välillä)
Kojeen ilmoittama korkeus pätee +20°C:ssa. Suurten
lämpötilojen erojen tapauksessa huomioi seuraava
taulukko tarkoissa mittauksissa.
Pituusvaihtelu [mm] :
H Kojeen korkeus [m]
T Mittauksen lämpötila [°C]
Kojeen korkeuden määrittäminen
Aseta kolmijalka keskitetysti maassa olevan pisteen
päälle, vaaita koje.
Napsauta kiinni GHT196-sijoittelualusta kolmijalka-
alustaan. Sen täytyy „napsahtaa“ kiinni suojaan
säätöruuvin päälle.
Taittamaton mittakieleke; vedä nauhamittaa hiukan
ulos.
Laita GHM007 nauhamitta sovittelujalustaan kuten
kuvassa ja liitä.
Kääntötoimenpide maanpinnalla olevan pisteen
suunnassa, vedä ulos, kunnes mittakielekkeen kärki
koskettaa maanpinnalla olevaa pistettä, pidä
jännitettynä, äläkä anna taipua tai kiristyä, mikäli ei
ole välttämätöntä.
Lue kojeen korkeus (maanpinta —kallistusakseli
mittausikkunasta punaisen merkinnän kohdalta
(esimerkissä 1,627 m).
Zastosowanie
Miarka do wysokości instrumentu - symbol
GHM007- wraz z podpórką odniesienia – symbol
GHT196 – wspólnie stanowią użyteczny komplet,
dzięki któremu można szybko, łatwo i wiarygodnie
zmierzyć wysokość instrumentu (od powierzchni
terenu do położenia osi celowej). Dotyczy to tych
instrumentów, dla których oś celowa znajduje się w
odstępie
196 mm196 mm
196 mm196 mm
196 mm od płaszczyzny spodarki.
Elementy składowe GHM007
1 Taśma pomiarowa
• z naniesionym podziałem kodowym
(maks. 2.20 m)
• z podziałem cm (maks. 2 m)
2 Języczek pomiarowy
3 Tabliczka identyfikacyjna
4 Okienko odczytowe
5 Zacisk
Taśma kodowa
Taśma, którą mierzymy wysokość instrumentu,
posiada kod. Dzięki temu, gdy pomiar wykonywany
jest pod kątem od podpórki odniesienia do punktu
osnowy, wynik będzie podawany zawsze
wzdłużwzdłuż
wzdłużwzdłuż
wzdłuż
prpr
prpr
pr
ostopadłej, od punktu do osi.ostopadłej, od punktu do osi.
ostopadłej, od punktu do osi.ostopadłej, od punktu do osi.
ostopadłej, od punktu do osi. Wszelkie niezbędne
redukcje zostaną automatycznie wzięte pod uwagę.
Od “geometrii” powstałego trójkąta zależy
jednoznaczność odczytu (im “szerszy” trójkąt, tym
większa może być przestrzeń niejednoznacznego
odczytu).
A Skala do z podziałem do odczytu wysokości
instrumentu
B Zwykła skala centymetrowa
Szczególne zalety
Wiarygodność, precyzja i możliwość
uniwersalnego zastosowania.
Wysokość instrumentu może być zmierzona w
każdej chwili.
Zostają zachowane wszystkie funkcje statywu.
Pomiar nie zależy od rodzaju instrumentu.
Możliwość zastosowania przy instrumentach z
wbudowanym pionownikiem laserowym.
Pomiar możliwy przy ostrym wietrze,
wykonywany przez jedną osobę.
Poprawny pomiar
Aby otrzymać poprawne wyniki pomiaru, proszę
zapoznać się z poniższymi uwagami:
Podpórka odniesienia musi zostać
przymocowana do spodarki.
Taśma pomiarowa musi zostać zaczepiona na
szczelince podpórki..
Zawsze należy całkowicie rozłożyć języczek
pomiarowy.
Końcówka języczka pomiarowego musi zawsze
dotykać centra punktu osnowy.
Taśma musi być dobrze naciągnięta.
Nie wolno skręcać taśmy pomiarowej.
Odczytu z taśmy zawsze należy dokonywać w
okienku (strona A taśmy pomiarowej).
Po zakończeniu pomiaru wysokości osi celowej
instrumentu, zalecam zdemontowanie GHM007
oraz GHT196.
Dbałość i przechowywanie
Unikać zabrudzenia. W razie konieczności przetrzeć
taśmę delikatną szmatką. Nie skręcać taśmy, nie
oliwić oraz nie zwijać, gdy jest jeszcze mokra!
Dane techniczne
Bezwzględna precyzja: ±2mm
Zakres temperatury
• Praca:
od -20°C do +50°C (od -4°F do +122°F)
• Przechowywanie: od -40°C do +70°C (od
-40°F do +158°F)
Podawana wysokość instrumentu jest wiarygodna
dla temperatury +20°C. W przypadku
występowania dużych różnic temperatur, proszę
zapoznać się z wytycznymi przedstawionymi w
tabeli pomiarów precyzyjnych:
Zmiany długości [mm] :Zmiany długości [mm] :
Zmiany długości [mm] :Zmiany długości [mm] :
Zmiany długości [mm] :
H wysokość instrumentu [m]
T temperatura pomiaru [°C]
Wyznaczanie wysokości instrumentu
Ustaw statyw nad punktem, spoziomuj
instrument.
Przymocuj podpórkę odniesienia GHT196 do
spodarki. Podpórka musi być zaczepiona na
pokrywce ponad śrubą ustawczą.
Rozłóż języczek pomiarowy; lekko wyciągnij
taśmę.
Zaczep końcówkę taśmy pomiarowej GHM007
o podpórkę odniesienia, jak to przedstawiono
na rysunku.
Skieruj przyrząd w kierunku punktu, do którego
wykonywany będzie pomiar wysokości. Rozwiń
taśmę do momentu, aż końcówka języczka
pomiarowego nie dotknie centra punktu.
Naciągnij taśmę i sprawdź, czy bezładnie nie się
nie chwieje. W razie potrzeby użyj zacisku.
Odczytaj wysokość instrumentu
w okienkuw okienku
w okienkuw okienku
w okienku
(punkt – oś celowa), używając wskazania
czerwonego znaczka (w przedstawionym
przykładzie: 1.627 m).
Alkalmazás
A GHM007 műszermagasság-mérő és a
GHT196 adapter együttes használatával a
196mm-196mm-
196mm-196mm-
196mm-es fekvőtengely magasság
figyelembevételével egyszerűen, gyorsan és
megbízhatóan meghatározhatjuk a
műszermagasságot
(a tereptől a fekvőtengelyig).
A GHM007 részei
1 Mérőszalag
• speciális beosztás (max. 2.20 m)
• cm beosztás (max. 2 m)
2 Mérőnyelv
3 Azonosító címke
4 Leolvasó ablak
5 Rögzítő gomb
Speciális beosztás
A skála a műszermagasság méréséhez van
kialakítva. Bár a mérés külpontosan történik, a
skáláról
a fekvőtengely és a pontjel közöttia fekvőtengely és a pontjel közötti
a fekvőtengely és a pontjel közöttia fekvőtengely és a pontjel közötti
a fekvőtengely és a pontjel közötti
mermer
mermer
mer
őleges távolság őleges távolság
őleges távolság őleges távolság
őleges távolság olvasható le. A beosztás az
összes szükséges korrekciót tartalmazza. A
háromszögek az egyértelmű leolvasást
biztosítják. (A nagyobb értékek felé szélesednek.)
A A műszermagasság skálája
B Közönséges cm skála
Sajátosságok
Megbízható, precíz, univerzálisan használható
A magasság pillanatok alatt meghatározható
Az állvány használatát nem zavarja
A műszer használatát nem korlátozza
A beépített lézervetítőt nem zavarja
A méréshez egy fő elegendő, még erős
szélben is
Kifogástalan mérés
A pontos mérési eredmény érdekében, kérjük
tartsa be a következőket:
Az adaptert pattintsa rá a talpcsavarágra.
A mérőszalagot akassza be az adapter
kivágásába.
A mérőnyelvet mindig ütközésig hajtsa ki a
mérésnél.
A mérőnyelv hegyét mindig a pontjel
közepéhez (legmagasabb pontjához) kell
tartani.
Feszesen kell tartani a szalagot.
A szalag ne legyen meghurkolva.
A műszermagasságot mindig az ablakban
olvassa le (A szalag ”A” oldalán).
A mérés elvégzése után javasoljuk a GHM007
és a GHT196 levételét a műszertalpról.
Ápolás és tárolás
Óvja a szennyeződéstől; ha szükséges, puha
szövettel letörölhető. Óvja a hurkolódástól, nem
szabad olajozni vagy nedvesen elcsomagolni.
Műszaki adatok
Általános pontosság: ±2mm
Hőmérsékleti határok
• Működési: -20°C-tól +50°C-ig
• Tárolási: -40°C-tól +70°C-ig
A leolvasott értékek +20°C-on pontosak. Ha a
hőmérséklet jelentősen eltér ettől, a következő
táblázattal javíthatók a mérések.
Hosszváltozás [mm] :Hosszváltozás [mm] :
Hosszváltozás [mm] :Hosszváltozás [mm] :
Hosszváltozás [mm] :
H Műszermagasság [m]
T Mérési hőmérséklet [°C]
Műszermagasság meghatározása
Végezze el a pontraállást a műszerrel.
Helyezze fel a GHT196 adaptert az egyik
talpcsavarágra. Határozottan kattanást kell
hallania.
Hajtsa ki a mérőnyelvet, a szalagot húzza ki
néhány cm-re..
Helyezze a GHM007 mérőszalagot az adapter
kivágásába a kép szerint.
Húzza a szalagot a pontjel irányába, amíg a
mérőnyelv nem érinti azt. Tartsa feszesen, ne
hagyja belógni és rögzítse, ha szükséges.
Olvassa le a műszermagasságot (pontjel-
fekvőtengely)
a leolvasó ablakbana leolvasó ablakban
a leolvasó ablakbana leolvasó ablakban
a leolvasó ablakban a piros
indexnél (az ábrán 1.627 m).
Versie 1.0
Nederlands
Gebruiksaanwijzing
Versjon 1.0
Norsk
Betjeningsveiledning
Version 1.0
Svenska
Bruksanvisning
VV
VV
V
ersio ersio
ersio ersio
ersio 1.0
SuomiSuomi
SuomiSuomi
Suomi
Käyttöopas
wersjawersja
wersjawersja
wersja 1.0
Język polskiJęzyk polski
Język polskiJęzyk polski
Język polski
Podręcznik użytkownika
1.0
verzióverzió
verzióverzió
verzió
MagyarMagyar
MagyarMagyar
Magyar
Útmutató
-20 0 +10 +20 +30 +40 +50
1.0
-0.76 -0.38 -0.19 0 0.19 0.38 0.57
1.4
-1.13 -0.56 -0.28 0 0.28 0.56 0.85
1.5
-1.22 -0.61 -0.31 0 0.31 0.61 0.92
1.6
-1.31 -0.66 -0.33 0 0.33 0.66 0.98
1.7
-1.40 -0.70 -0.35 0 0.35 0.70 1.05
2.0
-1.68 -0.84 -0.42 0 0.42 0.84 1.26
T
H
724788-1.0.0de/en/es/fr/it/pt/ja/da/nl/no/sv/fi/pl/hu
Printed in Switzerland - Copyright Leica
Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland 2000
Translation of original text (722627-1.0.0de)
/

Tämä käsikirja soveltuu myös