Melissa 643-202 Ohjekirja

Brändi
Melissa
Kategoria
toasters
Malli
643-202
Tyyppi
Ohjekirja
8
8
Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ennen kuin
otat uuden leivänpaahtimen käyttöösi.
Suosittelemme lisäksi käyttöoppaan säilyttämistä
tulevaa käyttöä varten.
TÄRKEÄT TURVATEKNISET TOIMENPITEET
1. Lue kaikki ohjeet.
2. Leivänpaahtimen johtoa ja pistoketta ei saa
upottaa minkäänlaiseen nesteeseen.
3. Ole aina huolellinen, jos käytössä olevan
leivänpaahtimen lähellä on lapsia.
4. Älä koskaan kosketa leivänpaahtimen metallisia
osia sen ollessa käytössä, ne tulevat erittäin
kuumiksi.
5. Sijoita leivänpaahdin lämmönkestävälle
alustalle.
6. Vedä aina pistoke ulos pistorasiasta
puhdistusta varten ja kun leivänpaahdin ei ole
käytössä. Leivänpaahtimen on aina annettava
jäähtyä ennen puhdistuksen aloittamista.
7. Jos laite tai sen johdot vahingoittuvat tai
jos laite ei toimi tarkoituksen mukaisella
tavalla, laitetta on toimitettava ammattilaisen
korjattavaksi/huollettavaksi, koska laitetta on
käsiteltävä erikoistyökaluilla.
Leivänpaahdin saattaa vahingoittua jos siinä
käytetään muita kuin alkuperäisiä varaosia.
8. Leivänpaahdinta on sallittu käyttää vain
sisätiloissa.
9. Älä anna johdon roikkua pöydän reunan yli tai
koskettaa kuumia pintoja.
10. Leivänpaahdinta ei saa sijoittaa liian lähelle
kaasu- tai sähköliettä.
11. Metallifolioon pakattua ruokaa ei saa sijoittaa
leivänpaahtimen päälle tulipalovaaran takia.
12. Huolehdi aina, että käytössä olevan
leivänpaahtimen lähellä ei ole helposti syttyviä
materiaaleja.
13. Käytössä olevaa leivänpaahdinta ei koskaan
saa peittää.
14. Leivänmuruset on säännöllisesti tyhjennettävä
leivänpaahtimesta, muuten ne saattavat syttyä
palamaan.
15. Käytä leivänpaahdinta vain tavalliseen
kotitalouskäyttöön.
KÄYTTÖ:
Huomaa, että ensimmäisinä käyttökertoina
leivänpaahtimesta saattaa nousta hieman savua/
käryä. Tämä on täysin vaaratonta ja häviää
nopeasti.
Leivänpaahtimessa on ajastin. Leivänpaahdin
käynnistetään kiertämällä ajastinta myötäpäivään.
Kierrä ajastin haluttuun kohtaan (graafinen
merkintä ajastimella). Leivänpaahdin sammuu
automaattisesti kun säädetty aika on kulunut.
1. Laita pistoke pistokerasiaan.
2. Aseta ajastin.
3. Laita leipä leivänpaahtimelle ja käännä silloin
tällöin.
4. Käytön jälkeen pistoke on irrotettava
pistokerasiasta.
TÄRKEÄT TURVATEKNISET TOIMENPITEET:
Poista ehdottomasti leipä pakkauksesta, ennen
kuin laitat sen leiväpaahtimelle.
Vältä sokeristen ja/tai kuorrutettujen leipien
sekä täytettyjen leipien, esimerkiksi juustolla
täytettyjen ja vastaavien leipien paahtamista.
Leivänpaahtimen koko pinta-alaa ei saa peittää
leivällä. Vain noin 80 % paahtimen pinta-alasta
voi peittää.
PUHDISTUS:
1. Vedä pistoke irti pistorasiasta ja anna
leivänpaahtimen jäähtyä kokonaan.
2. Vedä leivänpaahtimen alaosassa oleva
murutarjotin ulos ja tyhjennä se huolellisesti.
Murutarjotin on tyhjennettävä usein.
3. Puhdista kuori kuivalla tai nihkeäksi väännetyllä
liinalla. Älä käytä minkäänlaisia voimakkaita
tai hankaavia puhdistusaineita. Älä käytä
teräsharjaa puhdistukseen.
HUOM!
Älä koskaan puhdista laitetta harjalla. Harjat
saattavat nimittäin irrota siitä ja tarttua
sähkösiin osiin. Leivänpaahdin saattaa
vahingoittua tässä tapauksessa.
Leivänpaahdinta ei milloinkaan saa upottaa
minkäänlaisiin nesteisiin.
FI
9
9
TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA
KIERRÄTYKSESTÄ
Adexi-tuote on merkitty seuraavalla symbolilla:
Tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana, vaan se on toimitettava erilliseen sähkö-
ja elektroniikkajätteen keräyspisteeseen.
Euroopan unionin alueella:
Sähkö- ja elektroniikkajätettä koskevan direktiivin
mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä
sähkö- ja elektroniikkajätteen keräys, talteenotto,
käsittely ja kierrätys. EU-alueen yksityiset
kotitaloudet voivat palauttaa käytetyt laitteet
maksutta erikseen määrättyihin keräyspisteisiin.
Tietyissä jäsenvaltioissa käytetty laite voidaan
palauttaa maksutta jälleenmyyjälle tai jakelijalle,
jos tilalle hankitaan vastaava uusi laite. Lisätietoja
sähkö- ja elektroniikkajätteen käsittelystä saat
jälleenmyyjältäsi, jakelijaltasi tai paikalliselta
viranomaiselta.
TAKUU EI KATA:
Jos yllä mainitut kohdat laiminlyödään.
Jos laitetta on jollain tavalla korjannut,
muuttanut tai muunnellut henkilö, jolla ei ole
siihen asianmukaista valtuutusta.
Jos laitetta ei ole huollettu asianmukaisesti,
jos sitä on käsitelty väkivalloin tai jos sitä on
vaurioitettu jollain muulla tavalla.
Jos virheet ovat sähköverkon virheiden
aiheuttamat.
Koska kehitämme jatkuvasti sekä tuotteidemme
toimivuutta että niiden muotoilua, pidätämme
oikeuden suorittaa muutoksia tuotteeseen ilman
edeltävää ilmoitusta.
MAAHANTUOJA
Adexi Group
Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä.
/