AL-KO GTE 450 Comfort Ohjekirja

Brändi
AL-KO
Kategoria
grass trimmers
Malli
GTE 450 Comfort
Tyyppi
Ohjekirja
fi
Alkuperäinen käyttöohje
96 GTE 350 / 450 / 550
ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE
Sisällysluettelo
Käsikirjaa koskevia tietoja................................96
Tuotekuvaus.....................................................96
Tuote................................................................ 97
Turvaohjeet.......................................................97
Asennus............................................................99
Käyttöönotto..................................................... 99
Käyttö............................................................... 99
Huolto ja hoito................................................100
Varastointi.......................................................100
Hävittäminen...................................................100
Apu häiriötilanteissa....................................... 100
Takuu..............................................................101
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus.............. 102
KÄSIKIRJAA KOSKEVIA TIETOJA
Lue tämä asiakirja ennen laitteen käyttöönot-
toa. Se on turvallisen työskentelyn ja häiriöt-
tömän käytön edellytys.
Noudata tämän asiakirjan ja laitteen turvaoh-
jeita ja varoituksia.
Tämä asiakirja on kuvatun tuotteen kiinteä
osa, ja se täytyy luovuttaa ostajalle myynnin
yhteydessä.
Merkkien selitykset
HUOMIO!
Näiden varoitusten huolellinen noudat-
taminen voi estää ihmisten loukkaantu-
miset ja/tai esinevahingot.
ADVICE
Erityisohjeita, jotka auttavat ymmärtä-
mään ja käsittelemään laitetta parem-
min.
TUOTEKUVAUS
Tämä asiakirja kuvailee käsin ohjattavaa, sähkö-
käyttöistä ruohotrimmeriä.
Tekniset tiedot
Seuraavien normien mukaiset tekniset tiedot:
Mekaaninen turvallisuus EN 786, 5.1.1 -normin,
liite E ja D, mukaisesti
Ääniteho- ja äänienergiataso IN EN ISO
3744:2010:n mukaisesti
Mekaanisen tärinän mittaus kädensijasta EN
28662-1:1992:n mukaisesti
ADVICE
Ilmoitetut arvot on selvitetty standardo-
idun testausmenetelmän mukaisesti ja
niiden avulla eri sähkötyökaluja on mah-
dollista vertailla keskenään.
Sen lisäksi niiden perusteella voidaan ar-
vioida etukäteen käyttäjälle värähtelystä
aiheutuva rasitus.
VAROITUS!
Todellinen värähtely riippuu siitä, miten
sähkötyökalua käytetään, eli todelliset
arvot voivat poiketa ilmoitetuista ar-
voista.
Ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin suojau-
tuaksesi värähttelystä aiheutuvalta ra-
situkselta. Huomioi siinä työskentelyn
kaikki vaiheet eli myös ajankohdat, joina
sähkötyökalu toimii ilman kuomitusta tai
sen virta on katkaistu.
Soveltuviin toimenpiteisiin kuuluu esi-
merkiksi sähkötyökalun ja työkalujen
säännöllinen huolto ja hoito, käsien pitä-
minen lämpiminä, säännölliset tauot ty-
öskentelyssä ja työskentelyn vaiheiden
huolellinen suunnittelu.
VAROITUS!
Käytä kuulosuojainta kuulovaurioiden
ehkäisemiseksi.
Laitteessa olevat symbolit
Huomio! Noudata erityistä varo-
vaisuutta käytön aikana.
Lue käyttöohje ennen käyttöö-
nottoa!
Ulos sinkoutuvien esineiden ai-
heuttama vaara!
Muut henkilöt on pidettävä pois
vaara-alueelta.
Laitteen ja ulkopuolisten hen-
kilöiden välillä on ylläpidettävä
vähintään 15 m etäisyyttä.
Tuotekuvaus
440 083_a 97
Älä altista laitetta sateelle tai ko-
sketudelle.
Käytä suojalaseja, suojaky-
pärää ja kuulosuojaimia.
Irrota pistoke verkosta heti, jos
jatkojohto vioittuu tai katkeaa!
Säädettävä teleskooppikädensija
Ruohotrimmeri on varustettu säädettävällä tele-
skooppikädensijalla. Sen avulla laite voidaan sää-
tää sopivan kokoiseksi ja sillä voidaan kääntää
moottorilohkoa.
Käännettävä ja säädettävä leikkuupää
GTE 450 ja 550 on varustettu leikkuupäällä, jota
voidaan kääntää ja jonka kaltevuutta voidaan sää-
tää
Automaattipidennys
Siiimapäähän on integroitu näpäytysautomatiikka
(8-4), jonka ansiosta leikkuusiimaa voidaan pi-
dentää moottorin ollessa käynnissä.
Turva- ja suojalaitteet
Lapsilukko
Moottorinsuojakytkimessä oleva aukko (5 mm) on
tarkoitettu riippulukolle*. Riippulukko estää lait-
teen tahattoman käynnistymisen.
* Ei sisälly toimitukseen
Moottorin suojakytkin
Ruohotrimmeri on varustettu moottorinsuojakytki-
mellä, joka kytkee laitteen pois päältä ylikuormit-
uksen yhteydessä.
Ruohotrimmeri voidaan kytkeä jälleen päälle noin
15 minuuttia kestävän jäähdytysvaiheen jälkeen.
HUOMIO!
Loukkaantumisvaara!
Turva- ja suojalaitteita ei saa poistaa
käytöstä.
Tarkoituksenmukainen käyttö
Tämä laite on tarkoitettu nurmikon trimmaami-
seen yksityisalueilla. Muu, tästä poikkeava käyttö,
ei ole määräystenmukaista käyttöä.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten hen-
kilöiden (lapset mukaan luettuna) käytettä-
väksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemuksen tai tiedon puute estävät
heitä käyttämästä laitetta turvallisesti, ellei
heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö
valvo heitä tai opasta heitä laitteen käytössä.
Lapsia tulee pitää silmällä, jotta he eivät
pääse leikkimään laitteella.
HUOMIO!
Laitetta ei saa käyttää kaupalliseen tar-
koitukseen.
TUOTE
Tuotekuvasta (1) selviävät laitteen osat.
1-1 Ylempi kädensija
1-2 Kytkin ja lapsilukko
1-3 Pistoke
1-4 Kaapelin vedonpoistin
1-5 Lisäkädensija
1-6 Pidike lisälankakelalla *
1-7 Teleskooppivarsi
1-8 Ylempi ohjaushylsy
1-9 Alempi ohjaushylsy
1-10 Leikkuupään lukitusnuppi *
1-11 Leikkuupää ja moottori
1-12 Kasvien suojatanko
1-13 Ohjauspyörä *
1-14 Suojakilpi ja langan katkaisin
1-15 Lankakela
* laitekohtainen
TURVAOHJEET
HUOMIO!
Leikkaavien osien pyöriminen jatkuu
moottorin sammuttamisen jälkeen.
Tarkista ennen käyttöä, että virta- ja jatkojoh-
doissa ei ole vikoja tai kulumista.
Pidä jatkojohto loitolla leikkaavista osista.
fi
Turvaohjeet
98 GTE 350 / 450 / 550
Jos johto vioittuu käytön aikana, irrota laite
välittömästi verkosta. ÄLÄ KOSKETA JOH-
TOA, ENNEN KUIN SE ON IRROTETTU
VERKOSTA.
Käytä työskennellessäsi aina sopivaa vaate-
tusta sekä silmäsuojainta ja käsineitä
Älä koskaan anna lasten tai koneen käyt-
töön opastamattomien henkilöiden käyttää tai
huoltaa konetta. Paikalliset säännökset saat-
tavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle.
Keskeytä koneen käyttö, jos lähellä on ihmi-
siä (erityisesti lapsia) tai kotieläimiä.
Käytä laitetta ainoastaan päivänvalossa tai
hyvässä sähkövalaistuksessa.
Tarkista ennen käyttöä ja iskun/kolhun jäl-
keen, ettei laite ole kulunut tai vaurioitunut ja
korjaa se tarvittaessa.
Älä koskaan käytä laitetta, jos suojukset ovat
viallisia tai ne puuttuvat.
Pidä kädet ja jalat poissa leikkurin lähettyviltä
erityisesti moottoria käynnistettäessä.
Kaikkiin langan katkaisemiseen osallistu-
vien osien toimintaan liittyy loukkaantumisen
vaara.
Aseta kone aina normaaliin työasentoon en-
nen käynnistämistä, kun uusi lanka on ve-
detty ulos.
Älä koskaan asenna metallisia leikkuulan-
koja.
Käytä vain alkuperäisvaraosia.
Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen ko-
neelle tehtäviä tarkastuksia, puhdistuksia tai
muita toimenpiteitä ja silloin, kun sitä ei käy-
tetä.
Huolehdi aina siitä, että tuuletusaukoissa ei
ole likaa.
Teknisistä ja täydentävistä suojatoimenpitei-
stä huolimatta koneen käyttöön jää vaaroja.
Pidä kahvat kuivina ja puhtaina.
Poista esineet työalueelta.
Käytä laitetta vain, kun se on teknisesti täysin
kunnossa
Pidä suojalevy, siimapää ja moottori aina
puhtaina leikkuujätteistä.
Pidä vartalosi ja vaatteesi loitolla leikkuutyö-
kalusta.
Sellaisten henkilöiden, jotka eivät ole pereh-
tyneet laitteen käsittelyyn, on harjoiteltava
ensin moottorin ollessa sammutettuna.
Käytä tarkoituksenmukaisia työvaatteita.
Seiso tukevasti, kun työskentelet.
Laitetta on aina käytettävä kahdella kädellä.
Muut henkilöt on pidettävä pois vaara-
alueelta.
Älä jätä laitetta ilman valvontaa.
Kun leikkaat rinteessä, seiso aina leikkuulai-
tetta alempana.
Työskennellessä rinteellä:
Älä koskaan työskentele sileä ja liukas
rinne.
Pidä aina huolta, että seisot tukevasti
paikoillasi.
Leikkaa ruoho aina poikittain suhteessa
rinteeseen, ei koskaan ylös- tai alaspäin.
Älä leikkaa ruohoa, jos rinne on jyrkempi
kuin 20°!
Ole erityisen varovainen kallistettaessa!
Jos laitteella osutaan vieraaseen esinee-
seen:
Sammuta moottori.
Tarkasta laite vaurioiden varalta.
Älä käytä laitetta alkoholin, huumeiden tai
lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Tapaturmantorjuntamääräyksiä on noudatet-
tava.
Sähköturvallisuus
VARO!
Jännitettä johtavien osien kosketta-
miseen liittyvä vaara!
Irrota pistoke verkosta heti, jos jatkojohto
vioittuu tai katkeaa! Suosittelemme liittä-
mistä FI-suojakytkimen kautta nimellisvi-
kavirralla, joka on < 30 mA.
Talon verkkojännitteen on vastattava tekni-
sissä tiedoissa mainittua verkkojännitettä,
muuta syöttöjännitettä ei saa käyttää.
Käytä vain jatkojohtoja, jotka on tarkoitettu
ulkokäyttöön - minimipoikkipinta 1,5 mm
2
.
Kelaa kaapelikelat aina kokonaan auki.
Viallisia tai hauraita jatkojohtoja ei saa
käyttää.
Tarkista jatkojohdon kunto ennen jo-
kaista käyttöönottoa.
Kiinnitä jatkojohto kaapelin vedonpoistimeen.
Älä altista laitetta sateelle tai kosketudelle.
Lapset on pidettävä loitolla sähköverkkoon lii-
tetyistä laitteista.
Asennus
440 083_a 99
ASENNUS
HUOMIO!
Käytä laitetta vasta sitten, kun olet koon-
nut sen täysin valmiiksi.
Suojakilven asennus
ADVICE
Suojuksessa oleva terä katkaisee leik-
kuusiiman automaattisesti optimaali-
seen pituuteen.
GTE 350
1. Aseta suojakilpi leikkuupäähän (2-1).
2. Varmista, että lanka ei jää jumiin.
3. Kiinnitä laitteen mukana toimitetulla 4 ruuvilla.
GTE 450, GTE 550
1. Aseta suojakilpi leikkuupäähän (2-1).
2. Varmista, että lanka ei jää jumiin.
3. Kiinnitä suojakilpi taakse laitteen mukana toi-
mitetuilla ruuveilla (2-1).
4. Aseta ohjauspyörä suojukseen ja kiristä ruuvit
(2-2).
Lisäkädensijan asennus
GTE 350
1. Vedä lisäkädensijan sankaa hieman erilleen
(3-1).
2. Työnnä lisäkädensija pidikkeeseen (3-2).
3. Lukitse lisäkädensija hammastukseen.
4. Pistä tapin pidike paikalleen ja kiinnitä kiinni-
tystappi (3-3).
GTE 450, GTE 550
Kädensijan kaltevuutta voidaan säätää lisäkäden-
sijassa olevalla kallistusvivulla.
1. Työnnä pidike varteen
2. Vedä lisäkädensijan sankaa hieman erilleen
(3-1).
3. Työnnä lisäkädesija pidikkeeseen (3-2).
4. Lukitse lisäkädensija hammastukseen.
5. Aseta kallistusvipu tapin pidikkeellä kiinnity-
stappiin.
6. Kiristä kiinnitystappia siten, että kallistusvipu
liikkuu melko kevyesti (3-3).
KÄYTTÖÖNOTTO
HUOMIO!
Tarkista laite aina silmämääräisesti en-
nen käyttöönottoa.
Teleskooppivarren säätäminen
1. Irrota kiertämällä ylempää kiinnitysholkkia
noin 180° oikealle (4-1).
2. Säädä teleskooppivarren pituus käyttäjälle
sopivaksi. Teleskooppivartta on mahdollista
pidentää noin 10 cm (4-2).
3. Kiristä kiinnitysholkki (4-3).
Leikkuupään kääntäminen
Leikkuupäätä on mahdollista kääntää 180° esi-
merkiksi nurmikon reunojen viimeistelemistä var-
ten (5, 6).
1. Kierrä alempi kiinnitysholkki irti (5-1).
2. Kierrä teleskooppivartta 180° (5-2).
3. Kierrä kiinnitysholkki kiinni (5-3, 6-1).
Leikkuupään kallistaminen
Kun kallistuskulmaa muutetaan, on myös vaike-
apääsyisten kohtien (esim. ruoho penkkien, ul-
konemien alapuolella) viimeisteleminen mahdol-
lista.
1. Paina lukitusnuppia (7-1).
2. Lukitse leikkuupää haluttuun kallistukseen
(7-2).
3. Vapauta lukitusnuppi.
ADVICE
Ota langan katkaisimen suojus pois en-
nen ensimmäistä käyttöä.
Ruohotrimmerin käynnistäminen
1. Ohjaa jatkojohto vedonpoistimen kautta.
2. Liitä jatkojohto sähköverkkoon.
3. Asetu tukevaan asentoon.
4. Pidä laitetta kummallakin kädelläsi. Älä aseta
leikkuupäätä maahan.
5. Tartu kiinni yhdellä kädellä lisäkädensijasta ja
toisella kädellä ylemmästä kädensijasta,
6. Paina ylemmässä kädensijassa olevaa kyt-
kintä ja pidä painettuna. Laite on käynnissä.
7. Anna laitteen käydä hetken aikaa joutokäyn-
nillä. Leikkuulanka leikkautuu sinä aikana so-
pivaan pituuteen.
8. Laite kytkeytyy pois toiminnasta, kun kytkentä
ei paineta.
ADVICE
Lankaleikkuupää pyörii vielä muutaman
sekunnin ajan, kun laitteen virta on kat-
kaistu.
KÄYTTÖ
Kytke laitteeseen virta, ennen kuin lähestyt
sillä leikattavaa ruohoa.
fi
Käyttö
100 GTE 350 / 450 / 550
Kallista laitetta hieman eteenpäin, toimi
hitaasti (9).
Heiluta laitetta oikealle ja vasemmalle ruohon
leikkaamiseksi (9).
Pitkää ruohoa on leikattava kerroksittain. Siirry
aina ylhäältä (10-1, 10-2) alaspäin.
ADVICE
Napauta lankapäätä aina silloin tällöin
nurmeen. Pidennysautomatiikka huoleh-
tii aina langan optimaalisesta pituudesta.
Pidä laite oikealla etäisyydellä esteistä
käyttämällä kasvien suojatankoa (11-1).
Poista leikattua ruohoa vain, kun moottori ei
pyöri.
HUOMIO!
Tärinäarvo sähkötyökalun käytön aikana
voi laitteen käyttötarkoituksesta riippuen
poiketa ilmoitetusta arvosta.
Älä kuormita laitetta käytön aikana liikaa.
HUOLTO JA HOITO
VARO!
Sähköiskun aiheuttama vaara!
Erota laite verkosta ennen kaikkia
huolto- ja hoitotoimenpiteitä ja varmista
se uudelleenkytkentää vastaan.
Irrota käytön päätyttyä verkkopistoke pistora-
siasta ja tarkista, onko koneessa vikoja.
Säilytä laite kuivassa tilassa lasten ja asiatto-
mien henkilöiden ulottumattomissa.
Anna vain valtuutetun ammattikorjaamon
korjata sähköhäiriöt.
Älä koskaan käytä laitetta, jos langan katkai-
simen terä puuttuu tai on viallinen.
Pidä suojalevy, siimapää ja moottori aina
puhtaina leikkuujätteistä.
Älä suihkuta laitteeseen vettä! Sytytysjärjes-
telmään, kaasuttimeen jne. tunkeutuva vesi
saattaa aiheuttaa käyttöhäiriöitä.
Älä altista laitetta sateelle tai kosketudelle.
Tarkista laitteen asianmukainen kunto
säännöllisin välein.
Älä käytä puhdistusaineita tai liuottimia. Ne
voivat aiheuttaa laitteeseen vikoja, jotka eivät
ole korjattavissa.
Lankakelan vaihtaminen
(Varalankakela GTE tuotenro 112966)
1. Avaa suojus painamalla kumpaakin lukitsinta
(8-1).
2. Ota tyhjä lankakela pois (8-2).
3. Aseta uusi lankakela paikalleen.
4. Varmista, että jousi on takaisin paikallaan
(8-3).
5. Pujota lanka ulos kummallakin puolella.
6. Aseta suojus takaisin paikalleen ja lukitse lu-
kitsimet.
VARASTOINTI
Puhdista laite ja sen varusteet jokaisen käy-
tön jälkeen.
ADVICE
Ripusta ruohotrimmeri roikkumaan kä-
densijasta. Leikkuupäähän ei silloin koh-
distu tarpeetonta kuormitusta.
Säilytä laitetta kuivassa, jäätymättömässä
paikassa.
HÄVITTÄMINEN
Älä hävitä käytöstä poistettuja lait-
teita, paristoja tai akkuja talousjätteen
mukana!
Pakkaus, laite ja lisävarusteet on valmis-
tettu kierrätyskelpoisista materiaaleista ja
ne on hävitettävä määräysten mukaisesti.
APU HÄIRIÖTILANTEISSA
Häiriö Mahdollinen syy Ratkaisu
Moottori ei toimi Moottorinsuojakytkin on kytkenyt
laitteen pois päältä.
Ei verkkojännitettä
Odota, kunnes moottorinsuo-
jakytkin kytkee trimmerin takaisin
päälle.
Tarkista sulakkeet/vikavirtasuo-
jakytkin, anna sähkömiehen tarka-
staa virransyöttö.
Tarkasta jatkojohto, käytä tarvitta-
essa uutta
Takuu
440 083_a 101
Häiriö Mahdollinen syy Ratkaisu
Trimmeri värähtelee Lankakela on likainen Puhdista lankakela, vaihda tarvitta-
essa
Lankakela on tyhjä Vaihda lankakelaRuoho leikkautuu huonosti
Riittämätön langan pituus Säädä langan pituus
ADVICE
Mikäli häiriötä ei ole mainittu tässä taulukossa tai et saa korjattua sitä itse, ota yhteyttä asias-
palveluumme.
TAKUU
Korvaamme kaikki laitteen materiaali- ja valmistusvirheet lakiin perustuvan vanhentumisajan puitteissa
valintamme mukaan joko korjaamalla tai varaosatoimituksin. Vanhentumisaika lasketaan laitteen osto-
maan lakien mukaisesti.
Takuu on voimassa vain, jos
tätä käyttöohjetta on noudatettu
laitetta on käsitelty määräystenmukaisesti
on käytetty alkuperäisvaraosia
Takuu raukeaa, jos
laitetta on yritetty korjata itse
laitteeseen on tehty omavaltaisia teknisiä muu-
toksia
laitetta on käytetty määräysten vastaisesti
Takuu ei koske:
maalipinnan kulumista normaalissa käytössä
kulutusosia, jotka on merkitty varaosaluetteloon kehystettynä [xxx xxx (x)]
polttomoottoria (moottorin osalta on voimassa vamistajan oma takuu)
Takuuaika alkaa ostopäivästä. Kuitin päivämäärä on ratkaiseva. Takuuasioissa ota yhteys jälleenmyy-
jään ja ota mukaan tämä takuutodistus ja alkuperäinen ostokuitti. Lakiin perustuvat vikoja koskevat ost-
ajan vaatimukset myyjää vastaan menevät tämän takuun ehtojen edelle.
fi
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
102 GTE 350 / 450 / 550
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Vakuutamme, että mainittu tuote vastaa suunnittelultaan ja rakenteeltaan yhdenmukaistettuja EU-direktiivejä, EU-turvallisuus- ja ter-
veysvaatimuksia ja tuotekohtaisia vaatimuksia.
Tuote Valmistaja Edustaja
Ruohotrimmeri, sähkökäyttöinen
Tyyppi
GTE 350
GTE 450
GTE 550
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
Sarjanumero EU-direktiivit Yhdenmukaistetut standardit
G130130
Äänitehotaso
mitattu/taattu
GTE 350 94 / 96 dB(A)
GTE 450 94 / 96 dB(A)
GTE 550 94 / 96 dB(A)
2006/42/EY
2004/108/EY
2000/14/EY 2005/88/EY
2006/95/EY
2011/65/EU
EN 60335-1
EN 60335-2-91
EN ISO 3744
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
Nimetty elin Vaatimustenmukaisuuden arviointi
Société Nationale de Certification
et d'Homologation
No. 0499
2000/14/EY liite VI Antonio De Filippo
Managing Director
Kötz, 11.9.2012
/

Tämä käsikirja sopii myös