Dometic TREKKI Käyttö ohjeet

Brändi
Dometic
Kategoria
barbecues & grills
Malli
TREKKI
Tyyppi
Käyttö ohjeet
Portable grill
Operating manual . . . . . . . . . . . . . . . 4
Koffergrill
Bedienungsanleitung . . . . . . . . . . . . 16
Barbecue portable
Notice d’utilisation . . . . . . . . . . . . . . 30
Barbacoa con maletín
Instrucciones de uso . . . . . . . . . . . . 44
Barbecue portatile
Istruzioni per I’uso . . . . . . . . . . . . . . 58
Koffergrill
Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . 72
Kuffertgrill
Betjeningsanvisning. . . . . . . . . . . . . 86
Koffertgrill
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Koffertgrill
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . 112
Laukkugrilli
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
EN
DE
FR
ES
IT
NL
DA
SV
NO
FI
Trekki
_Dometic_Trekki.book Seite 1 Freitag, 18. November 2011 2:03 14
FI
Dometic Trekki
124
Lue tämä ohje huolellisesti läpi ennen laitteen kiinnittämistä ja käyttöön
ottamista ja säilytä ohje. Jos myyt laitteen eteenpäin, anna ohje tällöin
edelleen uudelle käyttäjälle.
Tilavuus
1 Neuvoja käyttöohjeen käyttämiseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
2 Yleisiä turvallisuusohjeita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
3 Toimituskokonaisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
4 Määräysten mukainen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
5 Tekninen kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
6 Ennen ensimmäistä käyttöä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
7 Laukkugrillin käyttäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
8 Häiriöiden poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
9 Laukkugrillin puhdistaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
10 Tuotevastuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
11 Hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
12 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
_Dometic_Trekki.book Seite 124 Freitag, 18. November 2011 2:03 14
FI
Dometic Trekki Neuvoja käyttöohjeen käyttämiseen
125
1 Neuvoja käyttöohjeen käyttämiseen
!
VAROITUS!
Turvallisuusohje: Huomiotta jättäminen voi aiheuttaa hengenvaa-
ran tai vakavan loukkaantumisen.
!
HUOMIO!
Turvallisuusohje: Huomiotta jättäminen voi johtaa loukkaantumi-
seen.
A
HUOMAUTUS!
Huomiotta jättäminen voi johtaa materiaalivaurioihin ja haitata tuot-
teen toimintaa.
I
OHJE
Tuotteen käyttöä koskevia lisätietoja.
Menettely: Tämä symboli ilmaisee, että sinun tulee tehdä jotakin. Tarvit-
tava menettely kuvataan askel askeleelta.
Tämä symboli kuvailee menettelyn tuloksen.
kuva 1 5, sivulla 3: Tämä tieto viittaa kuvassa olevaan elementtiin, tässä
esimerkissä ”kohteeseen 5 kuvassa 1, sivulla 3”.
2 Yleisiä turvallisuusohjeita
Valmistaja ei ota mitään vastuuta seuraavista syistä johtuvista vaurioista:
asennus- tai liitäntävirheet
tuotteeseen mekaanisen vaikutuksen takia syntyneet vauriot
tuotteeseen ilman valmistajan nimenomaista lupaa tehdyt muutokset
käyttö muuhun kuin käyttöohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen
_Dometic_Trekki.book Seite 125 Freitag, 18. November 2011 2:03 14
FI
Yleisiä turvallisuusohjeita Dometic Trekki
126
2.1 Perusturvallisuus
!
VAROITUS!
Käytä ainoastaan nestekaasua, joka kuuluu luokkaan I
3B/P
, I
3+
,
I
3
(butaani/propaani). Älä käytä muita polttoaineita.
A
HUOMAUTUS!
Käytä laitetta ainoastaan sen määräysten mukaiseen tarkoituk-
seen.
2.2 Turvallisuus nestekaasua käsiteltäessä
!
VAROITUS!
Pidä palavat aineet kaukana lämmitys- ja keittolaitteista sekä
muista valo- ja lämpölähteistä.
Vertaa tyyppikilven painetietoja propaani- tai butaanikaasupul-
lon painetietoihin.
Nestekaasupulloja ei saa koskaan säilyttää tuulettamattomissa
paikoissa tai maan pinnan alapuolella (kellari, suppilomaiset
kuopat).
Suojaa nestekaasupullot suoralta auringonpaisteelta. Lämpötila
ei saa ylittää 50 °C:ta.
2.3 Laitteen käyttöturvallisuus
!
VAROITUS!
Laitetta saa käyttää ainoastaan ulkona.
Jos havaitset kaasunhajua:
Sulje kaasupullon venttiili ja anna sen olla suljettuna, kunnes
vika poistetaan.
Älä koskaan yritä löytää vuotoa avotulen avulla.
Henkilöiden, jotka eivät voi käyttää laitetta turvallisesti fyysisten,
sensoristen tai psyykkisten taitojensa vuoksi tai kokemattomuu-
den tai tietämättömyyden vuoksi, ei tulisi käyttää laitetta ilman
valvontaa tai vastuullisen henkilön ohjeita.
Lapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki lait-
teella.
Älä jätä laitetta käytön aikana koskaan pidemmäksi aikaa ilman
valvontaa.
_Dometic_Trekki.book Seite 126 Freitag, 18. November 2011 2:03 14
FI
Dometic Trekki Yleisiä turvallisuusohjeita
127
Käytä pitkiä tulitikkuja tai sopivaa sytytintä. Katso sytyttäessäsi
kaasutuloaukkoihin. Älä sytytä poltinta ilman suoraa katsekon-
taktia.
Vedä kätesi nopeasti takaisin, kun poltin on syttynyt.
Huomioi sopiva vaatetus laukkugrillin käytössä.
Varo roikkuvia vaatteita, joihin voisi tarttua tuli.
Anna laukkugrillin jäähtyä ympäristön lämpötilaan, ennen kuin
kosket siihen paljain käsin.
Vaihda kuluneet tai vaurioituneet letkut.
Älä tee mitään muutoksia suuttimiin, injektoriin tai polttimeen.
A
HUOMAUTUS!
Käytä ainostaan sellaisia kattiloita ja pannuja, joissa on tasai-
nen pohja ja joiden halkaisija on 10 - 18 cm.
Huomioi keittäessäsi, että kattilat ja pannut ovat varmasti pys-
tyssä.
Älä anna kattiloiden tai pannujen kahvojen roikkua laukkugrillin
reunojen yli. Käännä kahvat sisäänpäin. Siten vähennetään
roiskumisen, syttyvien aineiden ja vakavien palovammojen ris-
kiä.
Lämmitä rasvaa ja öljyä erittäin varovasti. Rasva ja öljy voivat
syttyä, jos lämpötila on liian korkea.
Käytä ainoastaan kuivia pannulappuja, ettei höyryä pääse muo-
dostumaan. Älä käytä pannulappujen sijasta pyyhkeitä tai
vastaavia, koska tuli voi tarttua näihin.
Älä jätä laukkugrilliä koskaan ilman valvontaa. Ylikiehuvat katti-
lat aiheuttavat savua ja palovaaran.
Laitteen kuumat osiin ei saisi osua rasvaa, vettä tai muita nes-
teitä.
Laitetta ei saa kuljettaa kuumana.
_Dometic_Trekki.book Seite 127 Freitag, 18. November 2011 2:03 14
FI
Toimituskokonaisuus Dometic Trekki
128
3 Toimituskokonaisuus
4 Määräysten mukainen käyttö
Dometic Trekki-laukkugrilli on tarkoitettu liikkuvaan käyttöön ulkotiloissa.
Laukkugrillillä voi samaan aikaan grillata ja yläpuolen keittolevyllä keittää
ruokaa. Varustuksesta riippuen laukkugrilli liitetään matkailuauton kaasupul-
lon tai kaasun liitäntäpistorasiaan.
Laukkugrilliä ei saa käyttää suljetuissa tiloissa (esim. teltat tai etuteltat) – ei
grillaamiseen eikä lämmittämiseen. Anna laukkugrillin jäähtyä kokonaan
ennen kuin asetat sen telttaan tai etutelttaan.
5 Tekninen kuvaus
Laukkugrillin voi purkaa ja se on helppo kuljettaa. Kaikille yksittäisosille on
tilaa laukussa.
Polttoaineena käytetään nestekaasua, joka kuuluu luokkaan I
3B/P
, I
3+
, I
3
(butaani/propaani).
5.1 Laitemallien erikoisuudet
Laukkugrilliä saa erilaisilla liitäntävaihtoehdoilla:
Liitäntä kaasupulloon
Liitäntä kaasupistorasiaan
Nro
kuva 1,
sivulla 2
Määrä Nimitys
1 1 Poltin ja keittolevy
2 2 Sivuosat
3 1 Injektori
4 1 Ritilä
5 1 Laukku
1 Käyttöohje
_Dometic_Trekki.book Seite 128 Freitag, 18. November 2011 2:03 14
FI
Dometic Trekki Ennen ensimmäistä käyttöä
129
5.2 Kaasupaine
Sallittu kaasupaine on ilmoitettu laukun alaosassa olevassa tyyppikilvessä.
Laitemalleja, jotka liitetään kaasupulloon, tulee käyttää paineenalennusvent-
tiilin kanssa.
Käytä vain omassa maassasi määrättyjä ja siellä hyväksyttyjä paineenalen-
nusventtiilejä ja kaasuletkuja (maks. 1,5 m pitkä).
!
VAROITUS! Loukkaantumisvaara!
Paineenalennusventtiilin lähtöpaineen tulee aina olla sama kuin
laukkugrillin liitäntäpaineen (kaasupaine).
6 Ennen ensimmäistä käyttöä
Vedä suojakalvo polttimen (kuva 1 1, sivulla 2) yläpuolelta pois.
Puhdista ritilä tavallisella puhdistusaineella.
Hanki sopiva kaasuletku (ei sisälly toimituskokonaisuuteen).
Ainoastaan malleissa, jotka liitetään kaasupulloon:
Hanki sopiva kaasuletku ja paineenalennusventtiili (kumpikaan ei
sisälly toimituskokonaisuuteen).
Liitä paineenalennusventtiili kaasuletkun vapaaseen päähän.
Taulukko adapterit
A
HUOMIO! Vaurioitumisvaara!
Asianmukainen käyttö on mahdollista vain valmistajan toimittaman
adapterin (tuotenro 9103300168 tai 9103300169) avulla. Jos
sinulla on kysyttävää, käänny valmistajan toimipaikan puoleen
maassasi (osoitteet takasivulla).
Maa Adapteri
k a h
l m q L T U
9103300168
Muu Eurooppa 9103300169
_Dometic_Trekki.book Seite 129 Freitag, 18. November 2011 2:03 14
FI
Laukkugrillin käyttäminen Dometic Trekki
130
7 Laukkugrillin käyttäminen
7.1 Laukkukgrillin kokoaminen (kuva 2, sivulla 2)
Noudata pystytyspaikkaa valitessasi seuraavia ohjeita:
Aseta laukkugrilli ulkoilmassa hyvin tuuletettuun paikkaan. Paikka ei saa
olla syvennyksessä, ettei kaasu pääse kerääntymään.
Alustan tulee olla kiinteä, tasainen ja kestävä.
Laukkugrillin tulee olla tuulelta suojassa.
Laukkugrilliä ei saa koskaan pitää syttyvien materiaalien lähettyvillä, ei
edes sen jäähtyessä. Pidä aina vähintään 20 cm:n etäisyys.
Huomioi myös turvallisuuohjeet, katso kappale ”Turvallisuus nestekaasua
käsiteltäessä” sivulla 126.
Avaa salpa ja taita laukku (5) auki.
Ota kaikki yksittäisosat ulos ja aseta ne sivuun.
Asenna sivuosat:
Ripusta sivuosa (4) laukun yläosan rakoon (5)(A).
Taita se eteenpäin.
Ripusta sivuosa laukun alaosan sivuosaan (B).
Aseta poltin (1) sivuosien päälle.
Työnnä ritilä (3) sisään haluamallesi korkeudelle.
Työnnä injektoria (2) polttimeen (1), kunnes kuulet sen lukittuvan.
_Dometic_Trekki.book Seite 130 Freitag, 18. November 2011 2:03 14
FI
Dometic Trekki Laukkugrillin käyttäminen
131
7.2 Liitä laukkugrilli kaasupulloon
(vain tietyissä laitemalleissa)
!
VAROITUS! Loukkaantumisvaara!
Käytä ainoastaan propaani- tai butaanikaasupulloja, joissa on
tarkastettu paineenalennusventtiili ja sopiva pääkappale.
Vertaa tyyppikilven painetietoja paineenalennusventtiilin paine-
tietoihin.
Aseta kaasupullo (kuva 3 1, sivulla 3) pystysuoraan ja vähintään
50 cm:n päähän laukkugrillistä.
Tarkista, onko kaasupullon venttiili (kuva 3 2, sivulla 3) kiinni.
Ruuvaa paineenalennusventtiili (kuva 3 3, sivulla 3) käsin tiukasti kaa-
supulloon.
Liitä paineenalennusventtiili (kuva 3 3, sivulla 3) kaasuletkun vapaa-
seen päähän (kuva 3 4, sivulla 3).
Huolehdi siitä, että kaasuletku
ei joudu puristuksiin tai taitteelle,
on riittävän kaukana polttimesta.
Kun olet liittänyt laitteen kaasunsyöttöön, tarkasta vaahdottuvalla
aineella, ettei kaasuletku vuoda, esim. saippualiuoksella.
7.3 Liitä laukkugrilli kaasupistorasiaan
(vain tietyissä laitemalleissa)
Työnnä kaasuletku kaasupistorasiaan.
Huolehdi siitä, että kaasuletku
ei joudu puristuksiin tai taitteelle,
on riittävän kaukana polttimesta.
Kun olet liittänyt laitteen kaasunsyöttöön, tarkasta vaahdottuvalla
aineella, ettei kaasuletku vuoda, esim. saippualiuoksella.
_Dometic_Trekki.book Seite 131 Freitag, 18. November 2011 2:03 14
FI
Laukkugrillin käyttäminen Dometic Trekki
132
7.4 Laukkugrillin sytyttäminen
!
VAROITUS! Loukkaantumisvaara!
Älä käytä laukkugrilliä koskaan ilman valvontaa.
Sytytä poltin välittömästi kaasunsyötön avaamisen jälkeen.
Muutoin kaasu voi kerääntyä polttimen alueelle ja se voi humah-
taa.
Sytytystilanteen tulee olla avoin ylhäältä eikä sitä saa peittää
kattiloilla.
Avaa kaasunsyöttö.
Sytytä välittömästi tämän jälkeen poltin kaasuntuloaukkojen
(kuva 4 1, sivulla 3) kautta pitkällä tulitikulla tai muulla sopivalla sytytys-
välineellä. Vedä kätesi heti pois, kun poltin on syttynyt.
Tarkasta sytyttämisen jälkeen, että liekkirivi palaa molemmin puolin polt-
timen putken (kuva 4 2, sivulla 3) koko pituudelta.
Kun poltin sammuu: odota vähintään 60 sekuntia ennen kuin toistat
sytytysmenettelyn.
I
OHJE
Käytön aikana voit kuulla kohinaa, joka johtuu ulosvirtaavasta
kaasusta. Tämä on täysin vaaratonta.
Ensimmäisen käytön aikana voi muodostua savua. Tämä
johtuu konerasvan jäänteiden palamisesta ja loppuu noin
10 minuutin kuluttua.
Polttimen jaloteräksinen pelti värjäytyy siniseksi kuumassa.
Tämä ei vaikuta laitteen toimintaan tai materiaalin laatuun.
7.5 Keittäminen ja grillaaminen
Huomioi seuraavat ohjeet kun laitat ruokaa:
Älä käytä kuperapohjaisia kattiloita.
Käytä ainoastaan kattiloita, joiden halkaisija on 10 cm – 18 cm.
Säädä lämpötilaa grillatessasi asettamalla ritilä grilliritilän pidikkeellä
(ei sisälly toimituskokonaisuuteen) alemmas ja ylemmäs.
Ylemmät sivukiinnikkeet on tarkoitettu pihvien lyhyeen, voimakkaaseen
grillaamiseen.
_Dometic_Trekki.book Seite 132 Freitag, 18. November 2011 2:03 14
FI
Dometic Trekki Laukkugrillin käyttäminen
133
7.6 Laukkugrillin poistaminen käytöstä
Sulje kaasunsyöttö.
Liekit sammuvat.
7.7 Laukkugrillin purkaminen
!
HUOMIO! Palovammavaara!
Laukkugrilli kuumenee voimakkaasti käytön aikana. Anna laukkug-
rillin jäähtyä, ennen kuin puhdistat sen ja kuljetat sitä.
Irrota laukkugrilli kaasunsyötöstä.
Pura jäähtynyt laukkugrilli osiin.
Puhdista yksittäisosat (ks. kappale ”Laukkugrillin puhdistaminen”
sivulla 134).
Säilytä yksittäisosia laukussa.
Sulje laukku salvalla.
7.8 Kaasupullon vaihtaminen
!
VAROITUS! Loukkaantumisvaara!
Vaihda kaasupullo vain hyvin tuuletetussa paikassa.
Huomioi, ettei lähistöllä ole syttymislähteitä.
Vaihda kaasupullo ainoastaan laukkugrillin ollessa pois päältä.
Sulje kaasupullon venttiili kokonaan.
Ruuvaa paineenalennusventtiili kaasupullosta pois.
Tarkasta kaasuletku.
Vaihda letkujohdin, jos materiaali on hapertunut tai se murenee.
Ruuvaa paineenalennusventtiili tiukasti uuteen kaasupulloon.
_Dometic_Trekki.book Seite 133 Freitag, 18. November 2011 2:03 14
FI
Häiriöiden poistaminen Dometic Trekki
134
8 Häiriöiden poistaminen
Laitteen kaasuajohtavia osia saa korjata ainoastaan alan ammattilainen.
Sulje kaasunsyöttö heti, jos ilmenee häiriöitä.
Tarkasta vielä kerran, että laite on koottu oikein ja että osat ovat kunnos-
sa, erityisesti kaasuletku ja injektori.
Vaihda vaurioituneet osat uusiin.
Ota laite käyttöön vasta kun kaikki häiriöt on poistettu.
9 Laukkugrillin puhdistaminen
A
Huomio!
Älä käytä puhdistamiseen teräviä tai kovia välineitä, koska tämä voi
johtaa laitteen vahingoittumiseen.
Käytä tavallisia puhdistusaineita.
Anna laitteen jäähtyä kunnolla ennen sen puhdistusta.
Puhdista pinnat. Poista erityisesti tarttuvat rasva- ja öljyjäänteet.
Älä koskaan käytä laitteen puhdistukseen painepesuria.
Anna laitteen kuivua, ennen kuin pakkaat ja varastoit sen.
10 Tuotevastuu
Laitetta koskee lakisääteinen takuuaika. Jos tuote sattuu olemaan viallinen,
käänny maasi valmistajan toimipisteen puoleen (osoitteet käyttöohjeen taka-
sivulla) tai ota yhteyttä omaan ammattikauppiaaseesi.
Korjaus- ja takuukäsittelyä varten lähetä mukana seuraavat asiakirjat:
kopio ostolaskusta, jossa näkyy ostopäivä,
valitusperuste tai vikakuvaus.
_Dometic_Trekki.book Seite 134 Freitag, 18. November 2011 2:03 14
FI
Dometic Trekki Hävittäminen
135
11 Hävittäminen
Vie pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan vastaavan kierrätysjät-
teen joukkoon.
Jos poistat tuotteen lopullisesti käytöstä, pyydä tietoa sen hävittämistä
koskevista määräyksistä lähimmästä kierrätyskeskuksesta tai ammatti-
liikkeestäsi.
12 Tekniset tiedot
Oikeus poikkeuksiin, teknistä kehitystä palveleviin muutoksiin ja toimitus-
mahdollisuuksiin pidätetään.
Nimitys, liitäntäpaine Tuotenro
Laukkugrilli Trekki, 50 mbar,
k a h
9103300167
Laukkugrilli Trekki, 30 mbar, kaasupistorasia, k a h
Laukkugrilli Trekki, 30 mbar, muu Eurooppa
9103300166
Dometic Trekki
Kaasunkulutus: 130 g/h 30 mbar -paineella
160 g/h 50 mbar -paineella
Laiteluokka: I
Kaasukategoria:
I
3B/P
, I
3+
, I
3
(butaani/propaani)
Keittolevyjen lukumäärä: 1
Nimellislämpökuormitus: 1800 W 30 mbar -paineella
2200 W 50 mbar -paineella
Mitat: Laukkugrilli suljettuna: 252 x 70 x 189 mm
Ritilä: 215 x 164 mm
Paino: 1,4 kg
Tarkastus/sertifikaatti:
_Dometic_Trekki.book Seite 135 Freitag, 18. November 2011 2:03 14
/

Tämä käsikirja sopii myös