Dometic CA1000 Ohjekirja

Kategoria
Barbecues & grills
Tyyppi
Ohjekirja
Dachklimaanlage
Einbauanleitung . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Air conditioning roof unit
Installation manual . . . . . . . . . . . . . .22
Climatiseur de toit
Notice de montage . . . . . . . . . . . . . .36
Aire acondicionado de techo
Instrucciones de montaje . . . . . . . . .51
Climatizzatore a tetto
Istruzioni per il montaggio . . . . . . . .66
Airconditioning voor
dakinbouw
Montagehandleiding . . . . . . . . . . . .82
Klimaanlæg til tagmontering
Installationsvejledning . . . . . . . . . . .97
Takmonterad klimatanläggning
Monteringsanvisning . . . . . . . . . . . 111
Takmontert klimaanlegg
Montasjeanvisning . . . . . . . . . . . . .125
Kattooilmastointilaitteisto
Asennusohje . . . . . . . . . . . . . . . . .139
DE
EN
FR
ES
IT
NL
DA
SV
NO
FI
_IA_CA1000.book Seite 1 Freitag, 30. Januar 2009 11:12 11
139
Dometic CA1000 Neuvoja käyttöohjeen käyttämiseen
Lue tämä ohje huolellisesti läpi ennen laitteen pystytystä ja käyttöönottoa, ja
säilytä ohje. Jos myyt laitteen eteenpäin, anna ohje tällöin edelleen ostajalle.
Sisällysluettelo
1 Neuvoja käyttöohjeen käyttämiseen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
2 Turvallisuusohjeet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
3 Kohderyhmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141
4 Toimituskokonaisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141
5 Tarkoituksenmukainen käyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
6 Merkkikilvet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
7 Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
8 Hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151
9 Häiriöiden poistaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151
10 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151
1 Neuvoja käyttöohjeen käyttämiseen
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleita:
d
Huomio!
Turvallisuusohje: Noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- tai ma-
teriaalivaurioihin.
a
Huomio!
Turvallisuusohje: Noudattamatta jättäminen voi johtaa materiaalivauri-
oihin ja haitata laitteen toimintaa.
e
Huomio!
Turvallisuusohje, joka viittaa sähkövirrasta ja -jännitteestä johtuviin
vaaroihin: Noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- tai materiaalivau-
rioihin ja haitata laitteen toimintaa.
I
Ohje
Laitteen käyttöä koskevia lisätietoja.
Menettely: Tämä symboli ilmaisee, että sinun tulee tehdä jotakin. Tar-
vittava menettely kuvataan askel askeleelta.
Tämä symboli kuvailee menettelyn tuloksen.
kuva 1 5, sivulla 3: Tämä tieto viittaa kuvassa olevaan elementtiin, täs-
sä esimerkissä ”kohteeseen 5 kuvassa 1, sivulla 3”.
Noudata myös seuraavia turvallisuusohjeita.
_IA_CA1000.book Seite 139 Freitag, 30. Januar 2009 11:12 11
Turvallisuusohjeet Dometic CA1000
140
2 Turvallisuusohjeet
Valmistaja ei ota mitään vastuuta seuraavista syistä johtuvista vaurioista:
asennus- tai liitäntävirheet
laitteeseen mekaanisen vaikutuksen tai ylijännitteiden takia syntyneet
vauriot,
laitteeseen ilman valmistajan nimenomaista lupaa tehdyt muutokset,
käyttö muuhun kuin käyttöohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen.
2.1 Laitteen käsittely
z Käytä kattoilmastointilaitetta vain valmistajan ilmoittamaan käyttötar-
koitukseen, älä tee laitteeseen mitään muutoksia tai rakenteellisia li-
säyksiä!
z Sähkölaitteet eivät ole lasten leluja!
Lapset eivät osaa arvioida sähkölaitteista aiheutuvia vaaroja oikein.
Älkää antako lasten käyttää sähkölaitteita ilman valvontaa.
z Henkilöiden, jotka eivät voi käyttää kylmälaukkua turvallisesti fyysis-
ten, sensoristen tai psyykkisten taitojensa vuoksi, tai kokemattomuu-
den tai tietämättömyyden vuoksi, ei tulisi käyttää laitetta ilman
valvontaa tai vastuullisen henkilön ohjeita.
z Älä käytä kattoilmastointilaitetta ulkolämpötilan ollessa alle 0 °C.
z Kattoilmastointilaite ei sovi käytettäväksi maatalous- ja rakennusko-
neissa.
z Käytä kattoilmastointilaitetta vain, kun laitteen kotelossa ja johtimissa
ei ole vaurioita.
z Kattoilmastointilaite täytyy asentaa niin vakaasti, että se ei voi kaatua
tai pudota!
z Kattoilmastointilaitetta saa huoltaa ja korjata vain ammattimiehet, jot-
ka tuntevat töihin liittyvät vaarat sekä niitä koskevat määräykset. Epä-
asianmukaisista korjauksista saattaa aiheutua huomattavia vaaroja.
Käänny oman maasi huoltotukiliikkeen puoleen, jos laite tarvitsee kor-
jausta (osoitteet takasivulla).
z Älä aseta kattoilmastointilaitetta syttyvien nesteiden lähelle tai suljet-
tuihin tiloihin.
z Huolehdi siitä, että syttyviä esineitä ei varastoida tai asenneta ilman
ulostulon alueelle. Etäisyyden täytyy olla vähintään 50 cm.
z Älä työnnä käsiä tuuletusritilään tai tuuletussuuttimiin, älä laita laitteis-
toon vieraita esineitä.
z Älä irrota tulipalotapauksessa kattoilmastointilaitteen ylempää kantta
vaan käytä sallittuja sammutusvälineitä. Älä käytä sammuttamiseen
vettä.
z Matkailuautoa ei saa missään tapauksessa ajaa pesulinjaan, kun kat-
toilmastointilaite on asennettuna.
_IA_CA1000.book Seite 140 Freitag, 30. Januar 2009 11:12 11
141
Dometic CA1000 Kohderyhmä
z Tarkasta ajoneuvosi valmistajalta, johtaako kattoilmastointilaitteen
asentaminen (asennuskorkeus 199 mm) ajoneuvon korkeuden mer-
kinnän muutokseen ajoneuvon papereihin.
z Jos laitteen jäähdytyskiertoon tulee vikaa, tulee laite tarkastaa am-
mattiliikkessä ja saattaa jälleen sääntöjen mukaiseen kuntoon. Jääh-
dytysainetta ei saa missään tapauksessa päästää ilmaan.
2.2 Sähköjohtimien käsitteleminen
z Jos johtimet täytyy viedä teräväreunaisten seinien läpi, käytä putkitus-
ta tai läpivientikappaleita!
z Älä aseta irrallisia tai teräville taitteille asetettuja johtimia sähköä joh-
tavien materiaalien (metalli) päälle!
z Älä kisko johtimista!
z Vedä ja kiinnitä johtimet siten, että niihin ei voi kompastua ja että joh-
don vaurioitumisen mahdollisuus on pois suljettu.
z Sähköisen liitännän saa tehdä vain ammattiliike (esim. Saksassa -
VDE 0100, osa 721)
z Suojaa verkkoliitäntä ajoneuvossa vähintään 16 ampeerin sulakkeel-
la.
3 Kohderyhmä
Tämä käyttöohje on tarkoitettu korjaamoiden ammattihenkilökunnalle,
joka tuntee sovellettavat direktiivit ja turvajärjestelyt.
4 Toimituskokonaisuus
Osan nimitys Tuotenumero
Kattoilmastointilaite CA1000 9100100003
Schuko-verkkojohto 4441300041
Kiinnityskehys 4442500312
Ilmanpoistoyksikkö 4443000141
Asennusohje 4445100361
Käyttöohje 4445100359
Asennusmateriaali
_IA_CA1000.book Seite 141 Freitag, 30. Januar 2009 11:12 11
Tarkoituksenmukainen käyttö Dometic CA1000
142
4.1 Lisävarusteet
5 Tarkoituksenmukainen käyttö
Kattoilmastointilaite CA1000 jäähdyttää matkailuautojen ja matkailuvau-
nujen sisätilat seisontakäytössä.
I
Ohje
WAECO DC-laajennussarjalla (lisävaruste) voi kattoilmastointilaitteen
CA1000 laajentaa ammattikäyttöön.
Kattoilmastointilaite ei sovi asennettaviksi rakennuskoneisiin, maatalous-
koneisiin tai muihin vastaavin työkoneisiin. Liian voimakkaan tärinävaiku-
tuksen aikana asiamukainen toiminta ei ole taattu.
Kattoilmastointilaite on suunniteltu käytettäväksi korkeintaan 43 °C:een
ympäristölämpötilassa.
I
Ohje
Muut kattoilmastointilaitetta koskevat ohjeet, esim. teknisen kuvauksen
tai toimintaohjeita löydät käyttöohjeesta.
6 Merkkikilvet
Kattoilmastointilaitteessa CA1000 on merkkikilvet. Nämä merkkikilvet il-
maisevat käyttäjälle ja asentajalle laitteen spesifikaatiot.
7 Asennus
d
Varoitus – loukkaantumisvaara!
Kattoilmastointilaitteen saavat asentaa yksinomaan vastaavan koulutuk-
sen omaavat ammattiliikkeet. Seuraavat tiedot on suunnattu ammattilai-
sille, jotka tuntevat sovellettavat direktiivit ja turvajärjestelyt.
7.1 Asennusohjeita
Tämä asennusohje täytyy lukea kokonaan ennen kattoilmastointilaitteen
asentamista.
Seuraavia vinkkejä ja ohjeita tulee noudattaa kattoilmastointilaitetta
asennettaessa:
Osan nimitys Tuotenumero
WAECO DC-laajennussetti DC-Kit-1 9100300003
WAECO DC-laajennussetti DC-Kit-3 9100300002
_IA_CA1000.book Seite 142 Freitag, 30. Januar 2009 11:12 11
143
Dometic CA1000 Asennus
e
Huomio – sähköiskusta johtuva hengenvaara!
Katkaise kaikki virransyötöt kattoilmastointilaitetta koskevien töiden ajak-
si.
z Ennen kattoilmastointilaitteen asennusta tulee yleensä tarkastaa, voi-
ko kattoilmastointilaitteen asennus mahdollisesti vahingoittaa ajoneu-
von osia (lamput, kaapit, ovet jne.).
z Selvitä ennen asentamista – ajoneuvon valmistajalta – onko korira-
kenne suunniteltu kattoilmastointilaitteen aiheuttamaa painoa ja liikku-
vassa ajoneuvossa ilmeneviä kuormituksia vastaavasti.
Kattoilmastointilaitteen valmistaja ei ota mitään vastuuta.
z Ajoneuvon valmistaja on mahdollisesti jo ajatellut valmiiksi paikat, joi-
hin kattoilmastointilaitteen asennuksen edellyttämä aukko voidaan
tehdä ilman, että se heikentää rakennetta tai johtaa sähköjohtojen kat-
keamiseen.
z Valitse asennuspaikaksi suora ja riittävän tasainen alue ajoneuvon
katon keskikohdalta kahden pitkittäisprofiilin välistä.
z Huolehdi siitä, että syttyviä esineitä ei varastoida tai asenneta ilman
ulostulon alueelle. Etäisyyden tulisi olla vähintään 50 cm!
z Varmista, että ajoneuvon sisällä ei ole mitään estettä, joka voi haitata
ilmanjakoyksikön kiinnittämistä ja jäähdytetyn ilman ulostuloa kään-
nettävistä ilmanjakosuuttimista.
z Kiinnitä ennen kattoilmastointilaitteen asentamista (porattaessa ja
ruuvattaessa jne.) turvallisuussyistä huomiota asennuspaikassa val-
miina olevien, erityisesti näkymättömissä olevien johtonippujen, joh-
dinten ja muiden osien kulkuun!
z Laitteen kaikki kiinnityksien kireys tulee tarkastaa neljä viikkoa ensim-
mäisen käyttöönoton jälkeen.
z Jos verkkopistoke ei ole asennuksen jälkeen helposti saatavilla, tulee
asennuspuolelle asentaa moninapainen katkaisin vähintään 3 mm
kontaktien minimivälillä.
z Asennuspinnan katon kallistus ei saa ajosuuntaan olla yli 8° ja taakse
yli 0 °.
d
Varoitus – loukkaantumisvaara!
Kattoilmastointilaitteen väärä asentaminen voi johtaa laitteen korjaamat-
tomissa olevaan vahingoittumiseen, ja heikentää käyttäjän turvallisuutta.
Jos kattoilmastointilaitetta ei asenneta tämän asennusohjeen mukaisesti,
valmistaja ei ota mitään vastuuta, ei toimintahäiriöistä eikä kattoilmastoin-
tilaitteen turvallisuudesta, eikä erityisesti henkilö- ja/tai materiaalivahin-
goista.
Kattoilmastointilaitteen asentamiseen voit valita kaksi erilaista ratkaisua:
_IA_CA1000.book Seite 143 Freitag, 30. Januar 2009 11:12 11
Asennus Dometic CA1000
144
z Kiinnitys uuteen aukkoon (katso kappale ”Uuden aukon tekeminen”
sivulla 144). Tässä tapauksessa uuteen aukkoon täytyy kiinnittää vah-
vistukseksi sopiva kehys.
z Ajoneuvossa olevan kattoluukkuaukon käyttö (tuuletusluukku) (katso
kappale ”Asennus olemassa olevaan kattoluukkuaukkoon”
sivulla 144).
I
Ohje
Kattoilmastointilaiteen saa asentaa vain vastaavan koulutuksen omaava
ammattiliike. Kaikki yllä mainitut kohdat, erityisesti kaikki statiikkaa kos-
kevat kohdat, täytyy selvittää ajoneuvovalmistajalta.
7.2 Asennusvaiheet
a
Huomio – vahingoittumisvaara!
Tarkista ennen ajoneuvon katolle nousemista, kestääkö se ihmisen pai-
non. Sallitut kuormat voit kysyä ajoneuvon valmistajalta.
7.2.1 Uuden aukon tekeminen
d
Varoitus – loukkaantumisvaara!
Käytä kaikissa töissä määrättyä suojavarustusta (esim. suojalaseja, suo-
jakäsineitä).
I
Ohje
Poraa kulmat auki ennen sahaustöitä!
Käytä puulistoista tehtyä vahvistuskehystä.
Valitse katolta keskellä oleva alue kahden pitkittäisprofiilin välissä.
Merkitse huopakynällä neliskulmainen aukko, joka on kooltaan
400mm x 400mm (kuva3, sivulla 2).
Sahaa aukko kattoon huolellisesti pistosahalla tai vastaavalla. Huo-
lehdi siitä, että sähköjohtoja ei vahingoiteta tässä yhteydessä
(kuva 4, sivulla 3).
7.2.2 Asennus olemassa olevaan kattoluukkuaukkoon
I
Ohje
Kattoilmastointilaite sopii asennettavaksi valmiisiin kattoluukkuaukkoihin,
joiden mitat ovat 400 mm–435 mm.
I
Ohje
Valmistaja ottaa vastuun nimenomaan vain toimituskokonaisuuteen
kuuluvista osista. Vastuutakuu raukeaa, jos laitteiston asentamiseen käy-
tetään tuotteeseen kuulumattomia osia.
_IA_CA1000.book Seite 144 Freitag, 30. Januar 2009 11:12 11
145
Dometic CA1000 Asennus
a
Huomio – vahingoittumisvaara!
Ota kattoilmastointilaitetta asentaessasi aina huomioon ajoneuvon sta-
tiikka ja kaikkien asennuksen yhteydessä syntyneiden aukkojen tiivistä-
minen.
Kattoluukun poistaminen
Ota kaikki olemassa olevan kattoluukun ruuvit ja kiinnitykset pois.
Ota kattoluukku pois.
Poista aukon ympärillä olevat tiivisteet pois kaapimella tmv. (kuva 5,
sivulla 3).
Tiivistä reiät tiivistysaineella (kuva 6, sivulla 3).
I
Ohje
Hävitä kaikki jätemateriaali, liima, silikoni ja tiivisteet erikseen. Noudata
hävitysmääräyksiä.
7.2.3 Syöttöjohtimen vetäminen (kuva 7, sivulla 4)
e
Huomio – sähköiskusta johtuva hengenvaara!
Ennen kaikkia sähköisesti toimiviin osiin liittyviä töitä täytyy varmistaa,
että osat ovat jännitteettömiä!
Kattoilmastointilaite täytyy liittää sähköpiiriin, joka kykenee antamaan
vaadittavan virran.
7.2.4 Kattoilmastointilaitteen esiasennus
Käännä mukana toimitettavat kierrepultit M8 x 160 niille tarkoitettuihin
aukkoihin laitteen alapuolella (n. 18 mm syvyydelle).
I
Ohje
Mukana toimitettuja kierrepultteja voidaan käyttää 35–50 mm kattovah-
vuuksille. Alle 35 mm kattovahvuuksilla tulee kierrepultit lyhentää eron
verran.
Esimerkki pultin lyhentämisestä:
35 mm (vähimmäisvahvuus) – 25 mm (mitattu katonvahvuus)
= 10 mm tulee kierrepultteja lyhentää.
Varusta kierrepultit kierrelukitteella (esim. Loctite® 243).
Asenna johdon vedonpoistin kierrepultteihin ohjauslevyn viereen
(kuva 8, sivulla 4):
Ruuvaa M8-mutteri (puolikorkea) kierrepultteihin - ota huomioon
40 mm etäisyys laitteeseen.
Työnnä johdon vedonpoistin kierrepultteihin.
Aseta johdon vedonpoistin toiselta puolelta toisella M8-mutterilla
(puolikorkea).
_IA_CA1000.book Seite 145 Freitag, 30. Januar 2009 11:12 11
Asennus Dometic CA1000
146
Liimaa mukana toimitettu profiilitiiviste 25 x 25 mm sille tarkoitettun sy-
vennykseen laitteen alapuolella (kuva 9, sivulla 4). Pistoreunat tulee
olla vinottain leikatut ja ne täytyy käsitellä plastisella, kovettumatto-
malla butyylitiivisteaineella (esim. Sika Lastomer-710).
7.2.5 Kattoilmastointilaitteen asennus
I
Ohje
Varmista, että kattoilmastointilaite sijaitsee aivan keskellä. Tiiviste täytyy
käsitellä ennen käyttöä plastisella, kovettumattomalla butyylitiivisteai-
neella (esim. Sika Lastomer-710). Tiivisteen täytyy olla paikalleen asetta-
misen jälkeen koko matkalta kiinni ajoneuvon katossa. Varma tiivistys on
mahdollista vain näin!
Nosta kattoilmastointilaite ajoneuvon katolle.
Noudata nuolen osoittamaa suuntaa (nuoli, kuva 1, sivulla 2).
a
Huomio – vahingoittumisvaara!
Ota huomioon ajoneuvon katon statiikka. Ajoneuvon katon täytyy kestää
laitteiston paino. Katto ei saa painua pitkänkään ajan kuluessa laitteiston
painosta sisään tai muuttaa muotoaan.
I
Ohje
Jos ajoneuvon katon kantavuus ei riitä, kattoa voidaan vahvistaa (esim.
puukehyksellä).
Kohdista kattoilmastointilaite asennusaukon päälle.
Ota ajosuunta huomioon!
7.2.6 Laitteiston kiinnitys (kuva 0, sivulla 5)
Asenna kiinnityskehys toimituskokonaisuuteen kuluvilla itselukittuvilla
muttereilla (4 x M8) ja alustaprikoilla (4 x M8).
a
Huomio – vahingoittumisvaara!
Noudata ilmoitettua kiristysmomenttia!
Kiristä ruuvit momenttiavaimella 0,3 kg/m:n vääntömomenttia
(3 Nm:n) käyttäen.
7.2.7 Ilmanpoistoyksikön asennus
a
Huomio – vahingoittumisvaara!
Kiinnittäessäsi imusuppiloa ilmanpoistoyksikköön, ota huomioon, että ki-
ristät ruuvit huolellisesti ilman ylikierrettä. Imusuppilon repimistä ja vetoa
tulee välttää, muuten se voi irrota imuletkusta.
Työnnä liitosjohtojen (lattajohto) molemmat pistokkeeet laitteen ja il-
manpoistoyksikön välisiin ohjauslevyn liittimiin (katso nuoli, kuva a,
sivulla 5).
_IA_CA1000.book Seite 146 Freitag, 30. Januar 2009 11:12 11
147
Dometic CA1000 Asennus
Liitä imusuppilo ilmanpoistoyksikön kanssa. Käytä tähän toimitukses-
sa mukana olleita kuutta uppokantaruuvia (3,5 x 13) (kuva b,
sivulla 5).
Kiinnitä ilmanpoistoyksikkö neljällä peltiruuvilla (4,8 x 25) kiinnityske-
hykseen (kuva c, sivulla 6). Ota tässä huomioon, että ilmanpoistoyk-
sikkö on tiukasti kiinni katossa.
7.3 Laitteen ohjelmiston kokoonpano
Ennen ensimmäistä käyttöönottoa tulee ohjaus sovittaa eri asennusmah-
dollisuuksiin. Tämän sovituksen tulee suorittaa asennuksen suorittaja.
Kokoonpanotilassa säädetään seuraavat laiteohjelmiston muuttujat:
7.3.1 Kokoonpanotilan käynnistys ja lopetus
Säädettävät muuttujat voidaan muuttaa kokoonpanotilassa:
Laitteen ollessa pois päältä paina näppäintä ON/OFF (kuva e 1,
sivulla 6).
Pidä näppäintä ON/OFF vähintään kaksi sekuntia painettuna laitteen
ollessa pois päältä.
Pidä näppäintä toimintatila (kuva e 4, sivulla 6) vähintään kaksi se-
kuntia painettuna.
Vapauta näppäin ON/OFF.
Kompressori LED (kuva e 3, sivulla 6) vilkkuu.
Vapauta näppäin toimintatila.
Olet nyt kokoonpanotilassa.
Digitaalinen näyttö (kuva e 5, sivulla 6) näyttää ensimmäisellä nu-
merolla valikkotason ja säädettävän muuttujan toisella ja kolmannella
numerolla - esim.
1.17 valikkotasolle 1 ja syötetyn halutun arvon 17 °C.
Valikko-
taso
Muuttuja Merkitys
Tehdasase-
tus
1 Lämpötilan halu-
tun arvon syöttö
Laite käynnistyy tässä annetulla lämpöti-
lan halutulla arvolla.
20 °C
2 AC-DC-kytkentä Laiteohjelmisto varustetaan DC-laajen-
nussetin käyttöä varten.
1 = AC
3 Syöttö toimintatila Laite käynnistyy tässä määritellyssä toi-
mintatilassa.
0 =
Automaattitila
4 Tilatekijä Tässä annettu tilatekijä ohjaa automaatti-
tilassa tuulettimen ja kompressorin päälle
kytkentää.
5
5 Tehdasasetukset Muuttujat 1–4 voidaan palauttaa takaisin
tehdasasetuksiin.
_IA_CA1000.book Seite 147 Freitag, 30. Januar 2009 11:12 11
Asennus Dometic CA1000
148
I
Ohje
Jos käyttöpaneelin kautta ei syötetä mitään 60 sekuntiin, kokoonpanotila
sulkeutuu.
Paina näppäintä ON/OFF poistuaksesi kokoonpanotilasta.
7.3.2 Valikkotaso 1: Lämpötilan halutun arvon syöttö
Laite käynnistyy huoneen lämpötilan määritellyllä halutulla arvolla. Tätä
muuttujaa voi säätää 17–30 °C välillä.
Käynnistä kokoonpanotila (katso kappale ”Kokoonpanotilan käynnis-
tys ja lopetus” sivulla 147).
Digitaalinäyttö (kuva e 5, sivulla 6) näyttää ensimmäisellä numerolla
valikkotason ja toisella ja kolmannella numerolla säädettävän muuttu-
jan.
Paina näppäintä toimintatila (kuva e 4, sivulla 6), muuttaaksesi
muuttujan.
Valitse
näppäimillä
+
tai.
(
kuva e 6 ja 7, sivulla 6
)
halutun arvon
(°C), jolla laite käynnistyy.
Digitaalinäytöllä näytetyt numerot vilkkuvat kunnes syötetty muuttuja
vahvistetaan.
Vahvista syöttö näppäimellä toimintatila (kuva e 4, sivulla 6).
Säädetty arvo tallennetaan ja sitä käytetään kun laite käynnistetään
uudelleen.
Olet nyt taas valikkotasolla 1 ja voit vaihtaa valikkotasojen välillä
näp-
päimillä
+
tai
.
7.3.3 Valikkotaso 2: Vaihto AC-käytöstä AC/DC-käyttöön
Kattoilmastointilaitteen voi varustaa laajennusetillä CA-DC, siten on
seisontakäytön lisäksi mahdollista myös ajokäyttö. Laiteohjelmisto tulee
sovittaa tätä varten. Laitteen käyttöön ilman laajennussettiä CA-DC ei
tässä valikkotasossa tarvita sovitusta.
Käynnistä kokoonpanotila (katso kappale ”Kokoonpanotilan käynnis-
tys ja lopetus” sivulla 147).
Digitaalinäyttö (kuva e 5, sivulla 6) näyttää ensimmäisellä numerolla
valikkotason ja toisella ja kolmannella numerolla säädettävän muuttu-
jan.
Paina näppäintä
+
(
kuva e 6, sivulla 6
) kerran vaihtaaksesi valikkota-
soon
2
.
Paina näppäintä toimintatila (kuva e 4, sivulla 6), muuttaaksesi
muuttujan.
_IA_CA1000.book Seite 148 Freitag, 30. Januar 2009 11:12 11
149
Dometic CA1000 Asennus
Digitaalinäytöllä näytetyt numerot vilkkuvat kunnes syötetty muuttuja
vahvistetaan.
Valitse
näppäimillä
+
tai
(
kuva e 6 ja 7, sivulla 6
)
arvo AC- (01) tai
AC/DC-käytölle (02).
Vahvista syöttö näppäimellä toimintatila (kuva e 4, sivulla 6).
Säädetty arvo tallennetaan ja sitä käytetään kun laite käynnistetään
uudelleen.
Olet nyt taas valikkotasolla 2 ja voit vaihtaa valikkotasojen välillä
näp-
päimillä
+
tai
.
7.3.4 Valikkotaso 3: Syöttö toimintatila
Laite käynnistyy huoneen lämpötilan määritellyllä toimintatilalla. Tätä
muuttujaa voi muuttaa:
Käynnistä kokoonpanotila (katso kappale ”Kokoonpanotilan käynnis-
tys ja lopetus” sivulla 147).
Digitaalinäyttö (kuva e 5, sivulla 6) näyttää ensimmäisellä numerolla
valikkotason ja toisella ja kolmannella numerolla säädettävän muuttu-
jan.
Paina näppäintä
+
(
kuva e 6, sivulla 6
) kaksi kertaa vaihtaaksesi va-
likkotasoon
3
.
Paina näppäintä toimintatila (kuva e 4, sivulla 6), muuttaaksesi
muuttujan.
Digitaalinäytöllä näytetyt numerot vilkkuvat kunnes syötetty muuttuja
vahvistetaan.
Valitse
näppäimillä
+
tai.
(
kuva e 6 ja 7, sivulla 6
)
toimintatila (esim.
00 automaattikäyttö tai
01 toimintatila 1 jne.), jossa laitteen tulee käynnistyä.
Vahvista syöttö näppäimellä toimintatila (kuva e 4, sivulla 6).
Säädetty arvo tallennetaan ja sitä käytetään kun laite käynnistetään
uudelleen.
Olet nyt taas valikkotasolla 3 ja voit vaihtaa valikkotasojen välillä
näp-
päimillä
+
tai
.
7.3.5 Valikkotaso 4: Tilatekijä
Tilatekijä (03–20) vaikuttaa kompressorin ja tuulettimen tehoasteisiin au-
tomaattikäytössä. Jos jäähdytettävä tila on hyvin suuri, tulee valita suuri
tilatekijä:
Käynnistä kokoonpanotila (katso kappale ”Kokoonpanotilan käynnis-
tys ja lopetus” sivulla 147).
_IA_CA1000.book Seite 149 Freitag, 30. Januar 2009 11:12 11
Asennus Dometic CA1000
150
Digitaalinäyttö (kuva e 5, sivulla 6) näyttää ensimmäisellä numerolla
valikkotason ja toisella ja kolmannella numerolla säädettävän muuttu-
jan.
Paina näppäintä
+
(
kuva e 6, sivulla 6
) kolme kertaa vaihtaaksesi va-
likkotasoon
4
.
Paina näppäintä toimintatila (kuva e 4, sivulla 6), muuttaaksesi
muuttujan.
Digitaalinäytöllä näytetyt numerot vilkkuvat kunnes syötetty muuttuja
vahvistetaan.
Valitse
näppäimillä
+
tai.
(
kuva e 6 ja 7, sivulla 6
)
halutun arvon, jol-
la laite käynnistyy.
Vahvista syöttö näppäimellä toimintatila (kuva e 4, sivulla 6).
Säädetty arvo tallennetaan ja sitä käytetään kun laite käynnistetään
uudelleen.
Olet nyt taas valikkotasolla 4 ja voit vaihtaa valikkotasojen välillä
näp-
päimillä
+
tai
.
7.3.6 Valikkotaso 5: Tehdasasetukset
Kokoonpanotilassa säädettävät muuttujat valikkotasoista 1–4 voidaan
palauttaa tehdasasetuksiin:
Käynnistä kokoonpanotila (katso kappale ”Kokoonpanotilan käynnis-
tys ja lopetus” sivulla 147).
Digitaalinäyttö (kuva e 5, sivulla 6) näyttää ensimmäisellä numerolla
valikkotason ja toisella ja kolmannella numerolla säädettävän muuttu-
jan.
Paina näppäintä + (kuva e 6, sivulla 6) neljä kertaa vaihtaaksesi va-
likkotasoon 5 .
Digitaalinäyttö näyttää
00.
Paina näppäintä toimintatila (kuva e 4, sivulla 6), palauttaaksesi teh-
dasasetukset.
Digitaalinäytöllä näytettävät merkit
00 vilkkuvat.
Paina näppäintä +.
Digitaalinäyttö näyttää 01.
Vahvista syöttö näppäimellä toimintatila (kuva e 4, sivulla 6).
Kokoonpanotilassa säädetyt muuttujat voidaan palauttaa takaisin teh-
dasasetuksiin.
Olet nyt taas valikkotasolla 5 ja voit vaihtaa valikkotasojen välillä näp-
päimillä + tai .
_IA_CA1000.book Seite 150 Freitag, 30. Januar 2009 11:12 11
151
Dometic CA1000 Hävittäminen
8 Hävittäminen
Vie pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan vastaavan kierrätys-
jätteen joukkoon.
9 Häiriöiden poistaminen
10 Tekniset tiedot
Tarkastukset vastaavat:
EN 60335-1:2001:+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006
EN 60335-2-40_2003_+A11_2004+A12_2005+A1_2006
72/245/EWG, 2006/28/EG
2004/108/EG
Oikeus mallimuutoksiin, teknistä kehitystä palveleviin muutoksiin ja toimi-
tusmahdollisuuksiin pidätetään.
Mahdollinen häiriö Syyt Aputoimet
Virheilmoitus F02:
Laite ei käynnisty ja näy-
töllä näkyy virheilmoitus.
Lämpötila-anturia ei ole liitetty
oikein.
Kytke laite pois päältä
Käynnistä jälleen 10 minuutin ku-
luttua
Jos vika toistuu, käänny valtuute-
tun kauppiaan puoleen.
Virheilmoitus F04:
Syntynyttä kondenssi-
vettä ei johdeta pois ja
näytölle tulee vikailmoi-
tus.
Pumppu on tukossa tai viallinen.
Kondenssiveden letku on tukos-
sa.
Uimurikytkin on viallinen tai ju-
missa.
Kääntykää valtuutetun korjaa-
mon puoleen.
Dometic CA1000
Tuote-nr.
910010003
Jäähdytysteho ISO 5151:a vastaavasti
800 Watt
Ottojännite
230 Volt AC
Virrankulutus
2 Ampere
Käyttölämpötila-alue
0 – 43 °C
Kylmäaine
R134a
Puhallin
2 puhallustehoa
1 automatiikka
Mitat (P x L x K mm)
690 x 565 x 199
(korkeus ajoneuvon katon yläpuolella)
Paino
n. 18 kg
Melutaso
< 70 dB
(ei asennettuna)
Tarkastus/sertifikaatti
_IA_CA1000.book Seite 151 Freitag, 30. Januar 2009 11:12 11
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152

Dometic CA1000 Ohjekirja

Kategoria
Barbecues & grills
Tyyppi
Ohjekirja