Dometic MSP702, MSP704, MSP1012, MSP1024, MSP1512, MSP1524, MSP2012, MSP2024, MSP2512, MSP2524 Käyttö ohjeet

SinePower MSP702, MSP704,
MSP 1012, MSP 1024, MSP 1512,
MSP 1524, MSP 2012, MSP 2024,
MSP 2512, MSP 2524
Status
Power
Lev
el
Loa
d
Level
Input
O
n
Off
Rem
o
DE 10 Sinus Wechselrichter
Bedienungsanleitung
EN 35 Sine wave inverter
Instruction Manual
FR 58 Onduleur sinusoïdal
Notice d’emploi
ES 83 Convertidor de ondas seno
Instrucciones de uso
IT 108 Inverter sinusoidale
Istruzioni per l’uso
NL 132 Sinus ondulator
Gebruiksaanwijzing
DA 154 Sinus ensretter
Betjeningsanvisning
SV 177 Sinus växelriktare
Bruksanvisning
NO 200 Sinus vekselretter
Bruksanvisning
FI 221 Sinus -vaihtosuuntaaja
Käyttöohje
PL 242 Przetwornica sinusoidalna
Instrukcja obsługi
RU 267 Синусоидальный инвертор
Инструкция по эксплуатации
CS 292 Sinusový měnič
Návod k obsluze
SK 315 Sínusový menič napätia
Návod na obsluhu
_MSP702_MSP2524.book Seite 1 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
D
Fordern Sie weitere Informationen zur umfangreichen Produktpalette aus dem Hause
Dometic WAECO an. Bestellen Sie einfach unsere Kataloge kostenlos und unver-
bindlich unter der Internetadresse: www.dometic-waeco.de
GB
We will be happy to provide you with further information about Dometic WAECO
products. Please order our free catalogue with no obligation to buy on our homepage:
www.dometic-waeco.com
F
Demandez d’autres informations relatives à la large gamme de produits de la maison
Dometic WAECO. Commandez tout simplement notre catalogue gratuitement et sans
engagement à l’adresse internet suivante : www.dometic-waeco.com
E
Solicite más información sobre la amplia gama de productos de la empresa Dometic
WAECO. Solicite simplemente nuestros catálogos de forma gratuita y sin compromi-
so en la dirección de Internet: www.dometic-waeco.com
I
Per ottenere maggiori informazioni sull’ampia gamma di prodotti Dometic WAECO è
possibile ordinare una copia gratuita e non vincolante del nostro Catalogo all’indirizzo
Internet: www.dometic-waeco.com
NL
Maak kennis met het omvangrijke productscala van de firma Dometic WAECO. Bestel
onze catalogus gratis en vrijblijvend onder het internetadres:
www.dometic-waeco.com
DK
Bestil yderligere information om det omfattende produktudvalg fra Dometic WAECO.
Bestil vores katalog gratis og uforpligtende på internetadressen:
www.dometic-waeco.com
S
Inhämta mer information om den omfattande produktpaletten från Dometic WAECO:
Beställ våra kataloger gratis och utan förpliktelser under vår Internetadress:
www.dometic-waeco.com
N
Be om mer informasjon om det rikholdige produktutvalget fra Dometic WAECO. Be-
still vår katalog gratis uforbindtlig på Internettadressen: www.dometic-waeco.com
FIN
Pyytäkää lisää tietoja Dometic WAECOn kattavista tuotevalikoimista. Tilatkaa tuoteku-
vastomme maksutta ja sitoumuksetta internet-osoitteesta: www.dometic-waeco.com
_MSP702_MSP2524.book Seite 2 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
FI
SinePower
221
Lue tämä ohje huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa ja säilytä ohje
hyvin. Jos myyt tuotteen eteenpäin, anna ohje tällöin edelleen uudelle
käyttäjälle.
Sisällysluettelo
1 Symbolien selitys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
2 Yleisiä turvallisuusohjeita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
3 Toimituskokonaisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
4 Lisävarusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
5 Tämän käyttöohjeen kohderyhmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
6 Määräystenmukainen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
7 Tekninen kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
8 Vaihtosuuntaajan kiinnitys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
9 Vaihtosuuntaajan liittäminen poistoilmajärjestelmään . . . . . . . . . . 231
10 Vaihtosuuntaajan liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
11 Vaihtosuuntaajan käyttäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
12 Vaihtosuuntaajan hoito ja puhdistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
13 Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
14 Tuotevastuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
15 Hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
16 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
_MSP702_MSP2524.book Seite 221 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
FI
Symbolien selitys SinePower
222
1 Symbolien selitys
!
VAROITUS!
Turvallisuusohje: Huomiotta jättäminen voi aiheuttaa hengenvaa-
ran tai vakavan loukkaantumisen.
A
HUOMAUTUS!
Huomiotta jättäminen voi johtaa materiaalivaurioihin ja haitata tuot-
teen toimintaa.
I
OHJE
Tuotteen käyttöä koskevia lisätietoja.
Menettely: Tämä symboli ilmaisee, että sinun tulee tehdä jotakin. Tarvit-
tava menettely kuvataan askel askeleelta.
Tämä symboli kuvailee menettelyn tuloksen.
kuva 1 5, sivulla 3: Tämä tieto viittaa kuvassa olevaan elementtiin, tässä
esimerkissä ”kohteeseen 5 kuvassa 1, sivulla 3”.
2 Yleisiä turvallisuusohjeita
Valmistaja ei ota mitään vastuuta vahingoista seuraavissa tapauksissa:
tuotteeseen mekaanisen vaikutuksen tai ylijännitteiden takia syntyneet
vauriot
tuotteeseen ilman valmistajan nimenomaista lupaa tehdyt muutokset
käyttö muuhun kuin käyttöohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen
Noudata seuraavia periaatteellisia turvatoimenpiteitä käyttäessäsi sähköllä
toimivia laitteita. Tämä suojelee sinua:
sähköiskulta
palovaaralta
loukkaantumiselta
_MSP702_MSP2524.book Seite 222 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
FI
SinePower Yleisiä turvallisuusohjeita
223
2.1 Yleinen turvallisuus
!
VAROITUS!
Asennettaessa 230-Vw:n pistorasiaverkkoa, tulee ehdot-
tomasti pitää huolta siitä, että ammattilainen asentaa suojakyt-
kimen (FI-kytkimen) ja maadoitusliitokset, katso ”Useampien
sähkölaitteiden liittäminen” sivulla 234.
Sähkölaitteet eivät ole lasten leluja!
Lapset eivät osaa arvioida sähkölaitteista aiheutuvia vaaroja oi-
kein. Älkää antako lasten käyttää sähkölaitteita ilman valvontaa.
Henkilöiden (mukaan lukien lapset), jotka eivät voi käyttää tuo-
tetta turvallisesti fyysisten, sensoristen tai psyykkisten taitojen-
sa takia, tai kokemattomuuden tai tietämättömyyden vuoksi, ei
tulisi käyttää tuotetta ilman valvontaa tai vastuullisen henkilön
ohjeita.
Käytä laitetta ainoastaan sen käyttötarkoitukseen.
Älä käytä laitetta kosteassa tai märässä ympäristössä.
Älä käytä laitetta palavien materiaalien lähellä.
Älä käytä laitetta paikoissa, joissa olemassa on räjähdysvaara.
Laitetta saa huoltaa ja korjata vain ammattimies, joka tuntee töi-
hin liittyvät vaarat sekä vastaavat määräykset.
2.2 Turvallisuus laitteen asentamisen yhteydessä
!
VAROITUS!
Ota huomioon tukeva alusta!
Laite täytyy sijoittaa ja kiinnittää niin vakaasti, että se ei voi kaa-
tua tai pudota.
Varmista laite siten, että lapset eivät voi päästä siihen käsiksi.
Voi syntyä vaaroja, joita lapset eivät havaitse!
Älä aseta laitetta alttiiksi millekään lämpölähteelle (auringon-
paiste, lämmitys jne.). Vältä näin laitteen lisälämpenemistä.
Veneasennuksessa
!
VAROITUS!
Sähkölaitteiden asentaminen väärin voi aiheuttaa veneisiin kor-
roosiovaurioita. Anna vaihtosuuntaajan asentaminen asiantun-
tevan (vene-) sähkömiehen tehtäväksi.
_MSP702_MSP2524.book Seite 223 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
FI
Yleisiä turvallisuusohjeita SinePower
224
Sähköiset johtimet
!
VAROITUS!
ytä putkitusta tai läpivientikappaleita, jos johtimet täytyy vie-
dä peltiseinien tai muiden teräväreunaisten seinien läpi.
Älä aseta johtimia liian löysälle, tai teräville taitteille sähköä
johtavien materiaalien (metalli) päälle.
Älä kisko johtimista.
Älä aseta 230 V -verkkojohtoa ja 12/24 V -tasavirtajohdinta
samaan johdinkanavaan (putkitus).
Kiinnitä johtimet hyvin.
Vedä johtimet siten, että niihin ei voi kompastua ja että johdon
vaurioitumisen mahdollisuus on pois suljettu.
2.3 Laitteen käyttöturvallisuus
!
VAROITUS!
Käytä laitetta vain, kun laitteen kotelossa ja johtimissa ei ole
vaurioita.
Vaihtosuuntaajan osat ovat jännitteisiä myös suojalaitteiston
(sulakkeen) lauettua.
Katkaise virransyöttö aina laitetta koskevien töiden ajaksi.
A
HUOMAUTUS!
Huolehdi siitä, että laitteen ilmantulo- ja -poistoaukkoja ei peite-
tä.
Huolehdi hyvästä tuuletuksesta.
Älä yhdistä vaihtosuuntaajan 230 V -lähtöä (kuva 3 4,
sivulla 4) toiseen 230 V -lähteeseen.
_MSP702_MSP2524.book Seite 224 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
FI
SinePower Toimituskokonaisuus
225
3 Toimituskokonaisuus
4 Lisävarusteet
Saatavissa lisävarusteena (ei sisälly toimituskokonaisuuteen):
5 Tämän käyttöohjeen kohderyhmä
Kappale ”Vaihtosuuntaajan liittäminen” sivulla 232 on suunnattu ainoastaan
ammattilaisille, jotka tuntevat vastaavat VDE-direktiivit.
Kaikki muut kappaleet suunnataan laitteen käyttäjille.
Kohta
kuva 1,
sivulla 3
Nimitys
1 Vaihtosuuntaaja
2Pidikettä
MSP 702, MSP 704, MSP 1012, MSP 1024,
MSP 1512, MSP 1524: 4 pidikettä
MSP 2012, MSP 2024, MSP 2512, MSP 2524:
6 pidikettä
3 Liitäntäjohto schuko-pistokkeella
(230-Vw-syöttöön)
4 Liitäntäjohto schuko-kytkimellä
(230-Vw-lähtöön)
5 Poistoilma-adapteri
MSP 702, MSP 704, MSP 1012, MSP 1024,
MSP 1512, MSP 1524: aina yksi poistoilma-adapteri
MSP 2012, MSP 2024, MSP 2512, MSP 2524:
aina 2 poistoilma-adapteria
6 Johtopidike
7 Kuusiokoloavain
Kiinnitysmateriaali
Käyttöohje
Nimitys Tuotenro
Kaukosäädin MCR-7
Kaukosäädin MCR-9
_MSP702_MSP2524.book Seite 225 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
FI
Määräystenmukainen käyttö SinePower
226
6 Määräystenmukainen käyttö
SinePower -vaihtosuuntaajaa käytetään 12 V:n tai 24 V:n tasajännitteen
muuntamiseen 230 V -vaihtojännitteeksi, jonka taajuus on 50 Hz.
12 V:
SinePower MSP 702, Tuotenro. MSP700-012
SinePower MSP 1012, Tuotenro. MSP1000-012
SinePower MSP 1512, Tuotenro. MSP1500-012
SinePower MSP 2012, Tuotenro. MSP2000-012
SinePower MSP 2512, Tuotenro. MSP2500-012
24 V:
SinePower MSP 704, Tuotenro. MSP700-024
SinePower MSP 1024, Tuotenro. MSP1000-024
SinePower MSP 1524, Tuotenro. MSP1500-024
SinePower MSP 2024, Tuotenro. MSP2000-024
SinePower MSP 2524, Tuotenro. MSP2500-024
!
VAROITUS! Sähköiskusta johtuva hengenvaara!
Vaihtosuuntaajaa ei saa käyttää ajoneuvoissa, joiden akun plus-
napa on yhdistetty runkoon.
7 Tekninen kuvaus
Vaihtosuuntaajia voidaan käyttää kaikkialla, mis
on 12-Vg-liitäntä
(SinePower MSP 702, MSP 1012, MSP 1512, MSP 2012, MSP 2512)
on 24-Vg-liitäntä
(SinePower MSP 704, MSP 1024, MSP 1524, MSP 2024, MSP 2524)
Laitteen keveyden ja kompaktin rakenteen ansiosta se voidaan asentaa ongel-
mitta matkailuautoihin, hyötyajoneuvoihin sekä moottori- tai purjeveneisiin.
Lähtöjännite vastaa kotitalouksien pistorasian jännitettä (puhdas sinimuotoi-
nen jännite).
Vaihtosuuntaajassa on 230-Vw-jännitteenvalitsin. Jos saatavilla on ulkoinen
230-Vw-jännite, käytetään tätä ensisijaisesti. Jos saatavilla ei ole ulkoista
230-Vw-jännitettä, käytetään virransyöttöön liitettyä akkua.
Noudata lähtötehoa ja huippulähtötehoa koskevia arvoja, jotka ”Tekniset tie-
dot” sivulla 239 ilmoittaa. Laitteeseen ei saa liittää laitteita, joiden tehontarve
on tätä suurempi.
_MSP702_MSP2524.book Seite 226 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
FI
SinePower Tekninen kuvaus
227
I
OHJE
Huomaa moottorisoituja sähkölaitteita liittäessäsi (esim. porakone,
jääkaappi jne.), että nämä tarvitsevat käynnistyäkseen usein suu-
remman tehon kuin mitä tyyppikilvessä ilmoitetaan.
Vaihtosuuntaajassa on erilaisia suojamekanismeja:
Ylijännitesuoja: Vaihtosuuntaaja kytkeytyy pois päältä, jos jännitearvo
kohoaa katkaisuarvoa suuremmaksi. Se käynnistyy jälleen, kun jännite
laskee uudellenkäynnistysarvoon.
Alijännitesuoja: Vaihtosuuntaaja kytkeytyy pois päältä, jos jännitearvo
laskee katkaisuarvoa alemmaksi. Se käynnistyy jälleen, kun jännite nou-
see uudellenkäynnistysarvoon.
Ylikuumenemissuoja: Vaihtosuuntaaja kytkeytyy pois päältä, jos
lämpötila laitteen sisällä tai jäähdytyselementin lämpötila kohoaa yli kat-
kaisuarvon. Se käynnistyy jälleen, kun lämpötila laskee uudellenkäynnis-
tysarvoon.
I
OHJE
Yksittäiset kytkentäarvot löytyvät: ”Tekniset tiedot” sivulla 239.
Jotta akku, johon vaihtosuuntaaja on liitetty, ei purkautuisi liian nopeasti,
vaihtosuuntaaja voidaan kytkeä energiansäästötilaan (stand-by).
Vaihtosuuntaajan voi liittää poistoilmajärjestelmään oheisella poistoilma-
adapterilla. Siten lämmin poistoilma johdetaan ulos.
Voit käyttää johtopidikettä kiinnittääksesi liitäntäjohdon laitteen takapuolelle.
Vaihtosuuntaajan voi käynnistää ja sammuttaa ulkoisella kytkimellä (ei mu-
kana toimituksessa).
Valmistaja tarjoaa lisävarusteeksi vaihtosuuntaajan ohjaamiseen sopivan
kaukosäätimen.
_MSP702_MSP2524.book Seite 227 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
FI
Tekninen kuvaus SinePower
228
7.1 Laitekuvaus
Vaihtosuuntaajassa on seuraavat näytöt ja käyttölaitteet:
Kohta
kuva 2,
sivulla 4
Elementti
1 Pääkytkin
0 / Off: Laite sammutettu
I / On: Laite käynnistetty
II / Remote: Laitteen voi käynnistää ja sammuttaa ulkoisella kytkimellä tai
ohjata kaukosäätimellä (lisävaruste).
2 LED ”Power Status”, ilmaisee toimintotilan
3 LED ”Load Level”, ilmaisee annetun tehoalueen
4 LED ”Input Level”, ilmaisee tulojännitealueen
5 Kierreporaukset poistoilma-adapterin kiinnittämiseen
Kohta
kuva 3,
sivulla 4
Elementti
1 DIP-kytkin energiansäästötoimintoon vaihtamiseksi
2Sulake
3 230-Vw-tuloliitin
4 230-Vw-lähtöliitin
5 Maa-liitin
6 Remote-portti II kaukosäätimen (lisävaruste) liittämiseksi
7 Remote-portti I sellaisen ulkoisen kytkimen liittämiseen, jolla laite voidaan
käynnistää ja sammuttaa.
8 DC-liitin (plus-napa)
9 DC-liitin (miinus-napa)
_MSP702_MSP2524.book Seite 228 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
FI
SinePower Tekninen kuvaus
229
7.2 Toimintailmaisimet
LED ”Input Level” (kuva 2 4, sivulla 4)
LED ”Input Level” ilmaisee sen jännitealueen, jolla tulojännite on.
LED ”Load Level” (kuva 2 3, sivulla 4)
LED ”Load Level” ilmaisee vaihtosuuntaajan antaman tehon.
Näyttö Ottojännite
MSP 702, MSP 1012,
MSP 1512, MSP 2012,
MSP 2512
MSP 704, MSP 1024,
MSP 1524, MSP 2024,
MSP 2524
Punainen, hidas vilkku 10,3 – 10,6 V 20,5 – 21,2 V
Punainen 10,6 – 11,0 V 21,2 – 21,8 V
Oranssi 11,0 – 12,1 V 21,8 – 24,1 V
Vihreä 12,1 – 14,2 V 24,1 – 28,6 V
Oranssi, vilkkuva 14,2 – 15,0 V 28,6 – 30,0 V
Punainen, vilkkuva > 15,0 V > 30,0 V
Näyttö Teho
MSP 702
MSP 704
MSP 1012
MSP 1024
MSP 1512
MSP 1524
Pois 0 – 56 W 0 – 80 W 0 – 120 W
Vihreä 56 – 230 W 80 – 330 W 120 – 495 W
Oranssi 230 – 525 W 330 – 750 W 495 – 1125 W
Punainen 525 – 672 W 750 – 960 W 1125 – 1450 W
Punainen, vilkkuva > 672 W > 960 W > 1450 W
Näyttö Teho
MSP 2012
MSP 2024
MSP 2512
MSP 2524
Pois 0 – 160 W 0 – 240 W
Vihreä 160 – 660 W 240 – 990 W
Oranssi 660 – 1500 W 990 – 2250 W
Punainen 1500 – 1920 W 2250 – 2880 W
Punainen, vilkkuva > 1920 W > 2880 W
_MSP702_MSP2524.book Seite 229 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
FI
Vaihtosuuntaajan kiinnitys SinePower
230
LED ”Power Status” (kuva 2 2, sivulla 4)
LED ”Power Status” ilmaisee vaihtosuuntaajan toimintotilan.
8 Vaihtosuuntaajan kiinnitys
Voit kiinnittää vaihtosuuntaajan oheisilla pidikkeellä.
Noudattakaa asennuspaikkaa valitessanne seuraavia ohjeita:
Vaihtosuuntaaja voidaan asentaa sekä pystysuoraan että vaakasuoraan.
Vaihtosuuntaaja täytyy asentaa kosteudelta suojattuun paikkaan.
Vaihtosuuntaajaa ei saa asentaa ympäristöön, jossa on syttyviä
materiaaleja.
Vaihtosuuntaajaa ei saa asentaa pölyiseen ympäristöön.
Asennuspaikassa pitää olla hyvä tuuletus. Asennettaessa laite pieneen
suljettuun tilaan, tässä pitää olla ilmanvaihtoaukot tulo- ja poistoilmalle.
Vaihtosuuntaajan ympärillä täytyy olla vähintään 25 cm vapaata tilaa.
Vaihtosuuntaajan alapuolella olevan ilmatulon ja takapuolella olevan il-
mapoiston täytyy olla vapaina.
Yli 40 °C:n (esim. moottori- tai lämmitystiloissa, suora auringonpaiste)
ympäristölämpötiloissa vaihtosuuntaajan kuormitettuna synnyttämä läm-
pö saattaa johtaa automaattiseen katkaisuun.
Asennuspinnan täytyy olla tasainen ja kyllin luja.
Sen täytyy kestää vaihtosuuntaajan paino.
Huomaa asennuspaikkaa valitessasi tilantarve johtopidikkeitä varten lait-
teen takana.
I
OHJE
Johtopidikkeellä voit varmistaa liitäntäjohdot laitteen takapuolella.
Kiinnitä johdot vetämisen jälkeen nippusiteillä johtopidikkeen sal-
poihin.
Näyttö Tulojännite
Oranssi, loistaa jatkuvasti Normaalitoiminto akku-virtasyötöllä
Oranssi, hidas vilkku Energiansäästötila
Vihreä, loistaa jatkuvasti Ulkoinen syöttö 230-Vw-jännitteellä
Punainen, nopea vilkku Tulojännite liian korkea.
Punainen, hidas vilkku Tulojännite liian matala
Punainen, jaksottainen vilkku Terminen ylikuormitus
Punainen, loistaa jatkuvasti Liian suuri kuormitus
_MSP702_MSP2524.book Seite 230 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
FI
SinePower Vaihtosuuntaajan liittäminen poistoilmajärjestelmään
231
A
HUOMAUTUS!
Ennen kuin teet mitään reikiä, varmista, että poraaminen, sahaami-
nen tai viilaaminen ei vahingoita sähköjohtoja tai ajoneuvon muita
osia.
Vaihtosuuntajan kiinnitys vaakasuoraan
Napsauta aina kaksi pidikettä vasemmalta ja oikealta alemmalta puolelta
(kuva 4, sivulla 5).
Voit siirtää pidikkeitä lopuksi haluamallasi tavalla.
Ruuvaa vaihtosuuntaaja kiinni ruuvaamalla aina yksi ruuvi porausten läpi
pidikkeisiin.
Aseta johtopidike (kuva 5 1, sivulla 5) salvan kanssa reunan yli vaihto-
suuntaajan takapuolelle (kuva 5 2, sivulla 5).
Ruuvaa johtopidike aina yhdellä ruuvilla neljästä reiänkohdasta.
Vaihtosuuntajan kiinnitys pystysuoraan
Napsauta aina kaksi pidikettä vasemmalta ja oikealta alemmalta puolelta
(kuva 4, sivulla 5).
Voit siirtää pidikkeitä lopuksi haluamallasi tavalla.
Ruuvaa johtopidike (kuva 6 1, sivulla 6) aina yhdellä ruuvilla neljästä rei-
änkohdasta seinään kiinni.
Työnnä vaihtosuuntaajaa (kuva 6 2, sivulla 6) johtopidikkeeseen siten,
että vaihtosuuntaajan takapuolen reuna lukittuu seinän ja ja johdopidik-
keen salvan väliin.
Ruuvaa vaihtosuuntaaja kiinni ruuvaamalla aina yksi ruuvi porausten läpi
pidikkeisiin.
9 Vaihtosuuntaajan liittäminen poistoil-
majärjestelmään
Voit liittää vaihtosuuntaajaan poistoilmajärjestelmän. Siten lämmin poistoil-
ma johdetaan sisätilasta ulos.
Aseta poistoilma-adapteri (kuva 7 2, sivulla 6) vaihtosuuntaajan etu-
puolelle (kuva 7 1, sivulla 6) tuulettimen yläpuolelle siten, että ruuvit so-
pivat reikiin.
Kiinnitä poistoilma-adapteri oheisilla neljällä ruuvilla.
Työnnä letkuliitin (ei mukana toimituksessa, kuva 7 3, sivulla 6)
poistoilma-adapteriin.
_MSP702_MSP2524.book Seite 231 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
FI
Vaihtosuuntaajan liittäminen SinePower
232
Työnnä poistoilma-adapterin letku (kuva 7 4, sivulla 6) letkuliittimeen.
I
OHJE
SinePower MSP 2012, MSP 2024, MSP 2512 ja MSP 2524 on va-
rustettu kahdella tuulettimella. Asenna näillä laitteilla molempien
ventilaattoreiden eteen aina yksi poistoilma-adapteri ja liitä aina
yksi poistoilmaletku.
10 Vaihtosuuntaajan liittäminen
!
VAROITUS! Sähköiskusta johtuva hengenvaara!
Jos liität vaihtosuuntaajan väärin, käyttäjä on hengenvaarassa.
Laitteen saa liittää ainoastaan ammattilainen, joka tuntee vastaa-
vat VDE-direktiivit.
Tämä kappale on tarkoitettu ainoastaan ammattilaisille, joille VDE-direktiivit
ovat tuttuja.
10.1 Liittämisohjeita
!
VAROITUS! Sähköiskusta johtuva hengenvaara!
Vaihtosuuntaajaa ei saa käyttää ajoneuvoissa, joiden akun
plus-napa on yhdistetty runkoon.
Jos haluat liittää vaihtosuuntaajaan enemmän kuin yhden
sähkölaitteen ja kokoat siihen pistorasiaverkon, tulee vaihto-
suuntaajaan asentaa suojakytkin (FI-kytkin) ja maadoitusliitos,
katso ”Useampien sähkölaitteiden liittäminen” sivulla 234.
Vaihtosuuntaaja täytyy yhdistää runkoon tai maahan, jos se asennetaan
ajoneuvoihin tai veneisiin.
Aseta pääkytkin (kuva 2 1, sivulla 4) asentoon ”Off” ennen liittämistä.
Noudata pistorasiaverkkoa rakentaessasi VDE 0100:n määräyksiä.
Käytä yksinomaan kuparijohtoja.
Pidä johdot niin lyhyinä kuin mahdollista. Johdot eivät saa olla yli 1,8 m.
Kiinnitä johdot vetämisen jälkeen nippusiteillä johtopidikkeen salpoihin.
Noudata vaadittavaa johtohalkaisijaa ja aseta johtosulake plus-johtimeen
mahdollisimman lähelle akkua (ks. taulukko).
_MSP702_MSP2524.book Seite 232 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
FI
SinePower Vaihtosuuntaajan liittäminen
233
A
HUOMAUTUS!
Jos et asenna sulaketta plus-johtimeen, johdot voivat ylikuormit-
tua ja aiheuttaa tulipalon.
10.2 Vaihtosuuntaajan liittäminen akkuun
A
HUOMAUTUS!
Huolehdi siitä, että napaisuus ei mene ristiin. Akkuliitäntöjen napai-
suuden sekoittaminen johtaa runsaaseen kipinöintiin ja sisäiset su-
lakkeet palavat. Vain ammattimies saa vaihtaa sulakkeita!
I
OHJE
Kiristä liittimien ruuvit 12 – 13 Nm:n vääntömomentilla. Löysät lii-
tokset voivat johtaa ylikuumenemiseen.
Aseta pääkytkin (kuva 2 1, sivulla 4) asentoon ”Off”.
Ruuvaa laitteen takapuolella neljä kiinnitysruuvia (kuva 8 2, sivulla 7)
ulos oheisella kuusiokoloavaimella.
Ota takaseinä (kuva 8 1, sivulla 7) pois.
Työnnä plus-johto takaseinän aukon ”POS (+)” läpi ja miinus-johto aukon
”NEG (–)” läpi.
Kierrä varmistusruuvia (kuva 8 3, sivulla 7) hieman ulos.
Työnnä plus-johdon kaapelikenkä (kuva 8 5, sivulla 7) jousiprikan
(kuva 8 4, sivulla 7) ja plus-liittimen (kuva 8 6, sivulla 7) väliin.
Kiristä varmistusruuvi jälleen.
Liitä miinus-johto vastaavasti miinus-liittimeen (kuva 8 7, sivulla 7).
Laite Vaadittava johtohalkaisija Johtosulake
MSP 702 25 mm² 100 A
MSP 704 15 mm² 50 A
MSP 1012 35 mm² 200 A
MSP 1024 25 mm² 100 A
MSP 1512 35 mm² 200 A
MSP 1524 25 mm² 100 A
MSP 2012 70 mm² 250 A
MSP 2024 55 mm² 150 A
MSP 2512 95 mm² 400 A
MSP 2524 70 mm² 200 A
_MSP702_MSP2524.book Seite 233 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
FI
Vaihtosuuntaajan liittäminen SinePower
234
Liitä maaliitin (kuva 3 5, sivulla 4) ajoneuvon runkoon johdolla, jonka
halkaisija on vähintään 16 mm².
Aseta laitteen takaseinä jälleen paikalleen ja kiinnitä se ruuveilla.
Vedä plus-johto vaihtosuuntaajasta ajoneuvoakun plus-navan luo ja liitä
se siihen.
Vedä miinusjohto vaihtosuuntaajasta ajoneuvoakun miinus-navan luo ja
liitä se siihen.
10.3 230-V:n syöttöjohtimen liittäminen
Työnnä 230-Vw-liitäntäjohto schuko-pistokkeella (kuva 1 3, sivulla 3)
230-Vw-tuloliittimeen (kuva 3 3, sivulla 4).
Liitä schuko-pistoke 230-V:n vaihtovirtaverkkoon.
10.4 230-V-lähtöjohtimen liittäminen
!
VAROITUS! Sähköiskusta johtuva hengenvaara!
Varmista ennen 230-Vw-lähtöjohtimen liittämistä, että vaihtosuun-
taaja on sammutettu pääkytkimellä.
Työnnä 230-Vw-liitäntäjohto schuko-kytkimellä (kuva 1 4, sivulla 3)
230-Vw-lähtöliittimeen (kuva 3 4, sivulla 4).
10.5 Useampien sähkölaitteiden liittäminen
Laitteessa on toimitushetkellä galvaaninen erottelu. Useampien sähkölaittei-
den turvallisen käytön vuoksi on pistorasiaverkkoon välttämätöntä asentaa
suojakytkin (FI-kytkin), katso esimerkki-kytkentäkaavio kuva 0, sivulla 8.
Esimerkki-kytkentäkaavion selitys:
Kohta
kuva 0,
sivulla 8
Selitys
1 230-Vw-jännitelähde
2 Muut laitteet, esim. akkulaturi, jääkaappi
3 DC-jännitelähde (akku)
4 Vaihtosuuntaaja
5 Maadoitusliitos asetettu (toimitustila: ei asetettu, esitetty katkoviivoin)
6 Suojakytkin (FI-kytkin)
7 Pistorasiaverkko sähkölaitteille
_MSP702_MSP2524.book Seite 234 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
FI
SinePower Vaihtosuuntaajan liittäminen
235
!
VAROITUS! Sähköiskusta johtuva hengenvaara!
Jos haluat liittää vaihtosuuntaajaan enemmän kuin yhden sähkö-
laitteen ja kokoat siihen pistorasiaverkon, tulee vaihtosuuntaajaan
asentaa suojakytkin (FI-kytkin) ja maadoitusliitos.
Asenna FI-kytkin pistorasiaverkkoon.
Maadoitusliitoksen asetus
Ruuvaa laitteen takapuolella neljä kiinnitysruuvia (kuva 9 2, sivulla 7)
ulos oheisella kuusiokoloavaimella.
Ota takaseinä (kuva 9 1, sivulla 7) pois.
Ruuvaa maadoitusruuvi (kuva 9 4, sivulla 7) pois.
Ruuvaa ruuvi viereiseen reikään (kuva 9 3, sivulla 7) vaemmalla puolel-
la.
Aseta laitteen takaseinä jälleen paikalleen ja kiinnitä se ruuveilla.
10.6 Käynnistyksen ja sammutuksen ulkoisen kytkimen
liittäminen
I
OHJE
Ulkoinen kytkin liitetään RJ-45-puhelinpistokkeella vaihtosuuntaa-
jaan. Huomioi pistokkeen PIN-varaukset liitäntäjohtoa varten!
Valmista liitäntäjohto seuraavien kytkentäkuvien mukaan.
Ulkoinen kytkin, jännitesyöttö vaihtosuuntaajasta: kuva a, sivulla 9
Ohjausyksikkö rele- ja transistorikytkennällä (TR): kuva b, sivulla 9
Ulkoinen kytkin jännitesyötöllä ajoneuvon akun (BAT) kautta: kuva c,
sivulla 9
Ulkoinen kytkin omalla jännitesyötöllä (DC POWER),
esim. virtalukosta: kuva d, sivulla 9
Liitä ulkoinen käynnistys-/sammutuskytkin liitäntäjohdolla Remote-porttiin
I (kuva 3 7, sivulla 4).
10.7 Kaukosäätimen (lisävaruste) liittäminen
A
HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaara!
Työnnä kaukosäätimen liitäntä ainoastaan Remote-porttiin II
eikä Remote-porttiin I. Väärä liitäntä voi vaurioittaa laitetta!
Varmista, että kaukosäädin ja vaihtosuuntaaja saavat virtaa samal-
la tulojännitearvolla!
Liitä kaukosäädin (lisävaruste) Remote-porttiin II (kuva 3 6, sivulla 4).
_MSP702_MSP2524.book Seite 235 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
FI
Vaihtosuuntaajan käyttäminen SinePower
236
11 Vaihtosuuntaajan käyttäminen
Liitä sähkölaitteet vaihtosuuntaajaan.
Päälle kytkeminen laitteesta
Aseta pääkytkin (kuva 2 1, sivulla 4) asentoon ”ON”.
Vaihtosuuntaaja suorittaa testauksen.
Testauksen aikana laitteen sisäisestä kovaäänisestä kuuluu ääniä ja
LEDit vilkkuvat erivärisinä.
Testauksen jälkeen LEDit ”Input Level” (kuva 2 4, sivulla 4) ja ”Power
Status” (kuva 2 2, sivulla 4) loistavat vihreinä.
Käyttö ulkoisella kytkimellä tai kaukosäätimellä (lisävaruste)
Vaihtoehtoisesti voit käynnistää ja sammuttaa vaihtosuuntaajan liitetyllä
ulkoisella kytkimellä tai käyttää sitä kaukosäätimellä (lisävaruste).
Aseta pääkytkin (kuva 2 1, sivulla 4) asentoon ”Remote”.
Kun vaihtosuuntaaja on käynnistetty ulkoisesta kytkimestä tai kauko-
säätimestä (lisävaruste), LED ”Power Status” (kuva 2 2, sivulla 4) lois-
taa vihreänä.
Huomaa seuraavat käyttöä koskevat ohjeet (katso myös ”Vianetsintä”
sivulla 238)
Vaihtosuuntaaja kytkeytyy pois päältä, jos
akkujännite on alle 10,5 V tai 21 V,
akkujännite on yli 15,3 V tai 30,6 V,
vaihtosuuntaaja ylikuumenee,
kyseessä on ylikuormitus (oikosulku).
I
OHJE
Laitteen käyttö ylikuormituksella voi aiheuttaa syklisiä päällekyt-
kentäyrityksiä. Kun laitetta käytetään taas määräysten mukaisesti,
kytkeytyy vaihtosuuntaaja automaattisesti jälleen päälle (recovery
function). Jos tyydyttävä tila ei palaa muutaman minuutin kuluessa,
kytke vaihtosuuntaaja pois ja tarkasta liitetyt sähkölaitteet.
I
OHJE
Kun vaihtosuuntaajaa käytetään kauan suurimmalla kuormalla, on
suositeltavaa käynnistää moottori, jotta ajoneuvon akku latautuu
uudelleen.
_MSP702_MSP2524.book Seite 236 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
FI
SinePower Vaihtosuuntaajan käyttäminen
237
11.1 Energiansäästötilan (stand-by) säätäminen
Vaihtosuuntaaja ei luovuta jännitettä energiansäästötilassa ja säästää siten
akkua. Kun liitetty sähkölaite tarvitsee tehoa, joka on yli asetetun tehoarvon,
toimii vaihtosuuntaaja jälleen normaalitoiminnossa.
Voit kytkeä energiansäästötilan päälle DIP-kytkimillä S1, S2 ja S3
(kuva 3 1, sivulla 4) ja asettaa tehoarvon.
Katso vaihtosuuntaajaasi kytkinasennot seuraavasta taulukosta:
11.2 Vaihto 50 Hz:n ja 60 Hz:n välillä
Lähtöjännitteen voi vaihtaa DIP-kytkimellä S4 (kuva 3 1, sivulla 4) 50 Hz:n
ja 60 Hz:n välillä.
!
VAROITUS! Sähköiskusta johtuva hengenvaara!
Säädä DIP-kytkintä S4 ainoastaan, jos vastaavaa lähtöjännitteen
taajuutta tulee käyttää.
Aseta DIP-kytkin S4 (kuva 3 1, sivulla 4) seuraavan taulukon mukaan:
Energiansäästötila ... asti DIP-kytkin
MSP 702
MSP 704
MSP 1012
MSP 1024
MSP 1512
MSP 1524
MSP 2012
MSP 2024
MSP 2512
MSP 2524
S1 S2 S3
Tehoarvo
Pois Pois Pois Pois Pois Pois
15 W 20 W 40 W Päällä Pois Pois
25 W 40 W 80 W Pois Päällä Pois
40 W 55 W 125 W Päällä Päällä Pois
50 W 75 W 170 W Pois Pois Päällä
65 W 95 W 210 W Päällä Pois Päällä
75 W 115 W 245 W Pois Päällä Päällä
85 W 135 W 280 W Päällä Päällä Päällä
Lähtöjännitteen taajuus DIP-kytkin S4
50 Hz Pois
60 Hz Päällä
_MSP702_MSP2524.book Seite 237 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
FI
Vaihtosuuntaajan hoito ja puhdistaminen SinePower
238
12 Vaihtosuuntaajan hoito ja
puhdistaminen
A
HUOMAUTUS!
Puhdistukseen ei saa käyttää teräviä tai kovia välineitä eikä puh-
distusaineita, koska tämä voi johtaa tuotteen vahingoittumiseen.
Puhdista tuote toisinaan ulkopuolelta kostealla liinalla.
13 Vianetsintä
!
VAROITUS! Sähköiskusta johtuva hengenvaara!
Älä avaa laitetta. Siitä aiheutuu sähköiskuvaara!
I
OHJE
Käänny valmistajan puoleen, jos sinulla on vaihtosuuntaajan
tietoja koskevia yksityiskohtaisia kysymyksiä.
Ei lähtöjännitettä
LED ”Power Status” (kuva 2 2, sivulla 4) ilmaisee punaisena virheen:
LED-näyttö Syy Poistaminen
Nopea vilkku Liian korkea tulo-
jännite
Vaihtosuuntaaja sopii ainoastaan annetulle jännit-
teelle.
Hidas vilkku Liian matala tulo-
jännite
Akku täytyy ladata uudelleen.
Tarkasta johtimet ja liitännät.
Jaksottainen
vilkku
Terminen ylikuormitus Kytke vaihtosuuntaaja ja sähkölaite pois päältä.
Odota n. 5–10 minuuttia ja kytke vaihtosuuntaaja
jälleen päälle ilman liitettyä sähkölaitetta.
Vähennä kuormitusta ja huolehdi vaihtosuuntaa-
jan paremmasta tuuletuksesta. Kytke sitten säh-
kölaite jälleen päälle.
Loistaa jatkuvasti Oikosulku tai napai-
suus väärin
Liian suuri kuormitus
Kytke vaihtosuuntaaja pois päältä ja poista siihen
liitetty sähkölaite.
Kytke vaihtosuuntaaja jälleen päälle ilman sähkö-
laitetta. Jos liian suurta kuormitusta ei enää
ilmaista, liitettynä olleessa sähkölaitteessa on
oikosulku tai kokonaiskuormitus oli suurempi kuin
tietolehtisessä määritelty teho.
Tarkasta johtimet ja liitännät.
_MSP702_MSP2524.book Seite 238 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
/

Muilla kielillä