Waeco CF 60 Ohjekirja

Brändi
Waeco
Kategoria
cool boxes
Malli
CF 60
Tyyppi
Ohjekirja
CF-35, CF-40, CF-50, CF-60
CF-35
CF-40
CF-50
CF-60
DE 6 Kompressor-Kühlbox
Bedienungsanleitung
EN 25 Compressor Cooler
Instruction Manual
FR 42 Glacière à compression
Manuel d’utilisation
ES 61 Nevera por compresor
Instrucciones de uso
IT 80 Frigorifero a compressore
Istruzioni per l’uso
NL 99 Compressorkoelbox
Gebruiksaanwijzing
DA 117 Kompressor-køleboks
Betjeningsvejledning
SV 134 Kylbox med kompressor
Bruksanvisning
NO 150 Kjøleboks med kompressor
Bruksanvisning
FI 167 Kompressori-kylmälaatikko
Käyttöohje
_CF-35_60.book Seite 1 Montag, 20. September 2010 10:20 10
D
Fordern Sie weitere Informationen zur umfangreichen Produktpalette aus dem Hause
Dometic WAECO an. Bestellen Sie einfach unsere Kataloge kostenlos und unver-
bindlich unter der Internetadresse: www.waeco.de
GB
We will be happy to provide you with further information about Dometic WAECO
products. Please order our free catalogue with no obligation to buy on our homepage:
www.waeco.com
F
Demandez d’autres informations relatives à la large gamme de produits de la maison
Dometic WAECO. Commandez tout simplement notre catalogue gratuitement et sans
engagement à l’adresse internet suivante : www.waeco.com
E
Solicite más información sobre la amplia gama de productos de la empresa Dometic
WAECO. Solicite simplemente nuestros catálogos de forma gratuita y sin compromi-
so en la dirección de Internet: www.waeco.com
I
Per ottenere maggiori informazioni sull’ampia gamma di prodotti Dometic WAECO è
possibile ordinare una copia gratuita e non vincolante del nostro Catalogo all’indirizzo
Internet: www.waeco.com
NL
Maak kennis met het omvangrijke productscala van de firma Dometic WAECO. Bestel
onze catalogus gratis en vrijblijvend onder het internetadres: www.waeco.com
DK
Bestil yderligere information om det omfattende produktudvalg fra Dometic WAECO.
Bestil vores katalog gratis og uforpligtende på internetadressen: www.waeco.com
S
Inhämta mer information om den omfattande produktpaletten från Dometic WAECO:
Beställ våra kataloger gratis och utan förpliktelser under vår Internetadress:
www.waeco.com
N
Be om mer informasjon om det rikholdige produktutvalget fra Dometic WAECO.
Bestill vår katalog gratis uforbindtlig på Internettadressen: www.waeco.com
FIN
Pyytäkää lisää tietoja Dometic WAECOn kattavista tuotevalikoimista. Tilatkaa tuoteku-
vastomme maksutta ja sitoumuksetta internet-osoitteesta: www.waeco.com
_CF-35_60.book Seite 2 Montag, 20. September 2010 10:20 10
167
Olkaa hyvä ja lukekaa tämä ohje huolellisesti läpi ennen laitteen
käyttöön ottamista ja säilyttäkää ohje hyvin. Siinä tapauksessa,
että myytte laitteen eteenpäin, antakaa ohje tällöin edelleen
uudelle käyttäjälle.
Sisällysluettelo
1 Ohjeita ohjevihkosen käyttämiseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
2 Turvallisuusohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
2.1 Perusturvallisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
2.2 Laitteen käyttöturvallisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
3 Toimituskokonaisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
4 Tarkoituksenmukainen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
5 Toimintakuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
5.1 Toimintomäärä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
5.2 Käyttö- ja näyttölaitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
6Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
6.1 Ennen ensikäyttöä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
6.2 Vinkkejä energian säästämiseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
6.3 Kylmälaukun liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
6.4 Akkutarkkailulaitteen käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
6.5 Kylmälaukun käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
6.6 Lämpötilan säätäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
6.7 Kylmälaukun kytkeminen pois päältä . . . . . . . . . . . . . . . . 179
6.8 Kylmälaukun sulattaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
6.9 Laitesulakkeen vaihtaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
6.10 Pistokesulakkeen (12/24 V) vaihtaminen . . . . . . . . . . . . . 180
6.11 Lapun vaihtaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
7 Puhdistaminen ja hoito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
8Takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
9 Häiriöiden poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
10 Hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
11 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
_CF-35_60.book Seite 167 Montag, 20. September 2010 10:20 10
Ohjeita ohjevihkosen käyttämiseen
168
1 Ohjeita ohjevihkosen käyttämiseen
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleita:
a
Huomio!
Turvallisuusohje: Noudattamatta jättäminen voi johtaa
materiaalivaurioihin ja haitata laitteen toimintaa.
e
Varoitus!
Turvallisuusohje, joka viittaa sähkövirrasta ja -jännitteestä
johtuviin vaaroihin: Noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- tai
materiaalivaurioihin ja haitata laitteen toimintaa.
I
Ohje
Laitteen käyttöä koskevia lisätietoja.
Menettely: Tämä symboli ilmaisee, että sinun tulee tehdä jota-
kin. Tarvittava menettely kuvataan askel askeleelta.
Tämä symboli kuvailee menettelyn tuloksen.
kuva 1 5, sivulla 3: Tämä tieto viittaa kuvassa olevaan element-
tiin, tässä esimerkissä ”kohteeseen 5 kuvassa 1, sivulla 3”.
Noudata myös seuraavia turvallisuusohjeita.
2 Turvallisuusohjeet
Valmistaja ei ota mitään vastuuta seuraavista syistä johtuvista vau-
rioista:
z laitteeseen mekaanisen vaikutuksen tai ylijännitteen takia syn-
tyneet vauriot,
z laitteeseen ilman valmistajan nimenomaista lupaa tehdyt muu-
tokset,
z käyttö muuhun kuin käyttöohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen.
_CF-35_60.book Seite 168 Montag, 20. September 2010 10:20 10
Turvallisuusohjeet
169
2.1 Perusturvallisuus
e
z Varoitus – Sähköiskusta johtuva hengenvaara!
Käyttö veneissä: Huolehtikaa verkkokäytössä ehdottomasti
siitä, että virransyöttönne on suojattu FI-kytkimellä.
z Verratkaa tyyppikilven jännitetietoja käytettävissä olevaan ener-
giansyöttöön.
z Liittäkää laite vain seuraavalla tavalla:
toimituskokonaisuuteen kuuluvalla liitäntäjohdolla
(kuva 1 2, sivulla 3) ajoneuvon savukkeensytyttimeen tai
12/24 V -pistorasiaan.
tai toimituskokonaisuuteen sisältyvällä liitäntäjohdolla
(kuva 1 3, sivulla 3) 100240 V -vaihtovirtaverkkoon.
z Jos liitäntäjohto on vioittunut, se täytyy vaihtaa erikoisjohtoon,
jonka voit tilata valmistajalta ja tai asiakaspalveluedustajalta.
z Älkää ottako pistoketta koskaan pois savukkeensytyttimestä
tai pistorasiasta johdosta vetämällä.
z Irrottakaa liitäntäjohto
ennen jokaista puhdistusta tai hoitoa
jokaisen käytön jälkeen
ennen sulakkeen vaihtamista
z Irrottakaa laite ja muut sähköä kuluttavat laitteet akusta ennen
kuin lataatte akkua pikalaturilla. Ylijännitteet voivat vahingoittaa
laitteiden elektroniikkaa.
a
z Henkilöiden, jotka eivät voi käyttää kylmälaukkua turvallisesti
fyysisten, sensoristen tai psyykkisten taitojensa vuoksi, tai
kokemattomuuden tai tietämättömyyden vuoksi, ei tulisi käyttää
laitetta ilman valvontaa tai vastuullisen henkilön ohjeita.
z Sähkölaitteet eivät ole lasten leluja!
Säilyttäkää ja käyttäkää laitetta lasten ulottumattomissa.
z Varmistaaksesi, etteivät lapset leiki laitteella, tulee heitä valvoa.
z Laitetta ei saa ottaa käyttöön, jos siinä on näkyviä vaurioita.
z Ainoastaan ammattilaiset saavat korjata tätä laitetta. Epäasian-
mukaisista korjauksista saattaa aiheutua huomattavia vaaroja.
Kääntykää asiakaspalvelun puoleen, jos laite tarvitsee
korjausta.
z Älkää missään tapauksessa avatko jäähdytyskiertoa!
_CF-35_60.book Seite 169 Montag, 20. September 2010 10:20 10
Turvallisuusohjeet
170
z Kylmälaukku ei sovi syövyttävien tai liuotinainepitoisten ainei-
den kuljettamiseen!
z Elintarvikkeita saa säilyttää vain alkuperäispakkauksissa tai tar-
koitukseen sopivissa astioissa.
2.2 Laitteen käyttöturvallisuus
e
z Varoitus – Sähköiskusta johtuva hengenvaara!
Älkää koskettako avojohtimia koskaan paljain käsin.
Tämä koskee ennen kaikkea vaihtovirtaverkkokäyttöä.
z Huolehtikaa ennen laitteen käyttöönottoa siitä, että johto ja pis-
toke ovat kuivia.
a
z Kylmälaukun sisään ei saa laittaa mitään sähkölaitteita.
z Asettakaa laite kuivaan ja roiskevedeltä suojattuun paikkaan.
z Suojatkaa laite ja sen johto sateelta ja kosteudelta.
z Älkää asettako laitetta avoliekkien tai muiden lämpölähteiden
(lämmitys, voimakas auringonpaiste, kaasu-uunit jne.) lähelle.
z Huomio ylikuumenemisvaara!
Huolehtikaa aina siitä, käytössä syntyvä lämpö saadaan johdettua
riittävän hyvin pois. Huolehtikaa siitä, että tuuletusrakoja ei peite-
tä. Huolehtikaa siitä, että laite on riittävän etäällä seinistä
tai esineistä, jotta ilma pääsee kiertämään.
z Älkää upottako laitetta koskaan veteen.
z Älkää laittako sisäastiaan minkäänlaisia nesteitä tai jäätä.
_CF-35_60.book Seite 170 Montag, 20. September 2010 10:20 10
Toimituskokonaisuus
171
3 Toimituskokonaisuus
kuva 1, sivulla 3, näyttää toimituskokonaisuuden.
4 Tarkoituksenmukainen käyttö
Kylmälaukku sopii elintarvikkeiden jäähdyttämiseen ja pakastami-
seen. Laite sopii myös venekäyttöön.
Laite on suunniteltu käytettäväksi ajoneuvon, veneen tai asunto-
auton 12 V
g- tai 24 Vg-ajoneuvopistorasian (esim. savukkeensy-
tytin) sekä 100240 V
~
-vaihtovirtaverkon avulla.
a
Huomio – Lääkkeiden pilaantumista varottava!
Jos haluatte jäähdyttää lääkkeitä, tarkistakaa, vastaako laitteen
jäähdytysteho kulloisenkin lääkkeen vaatimuksia.
Kohde Määrä Nimitys
1 1 Kylmälaukku
2 1 Liitäntäjohto 12/24 Vg-liitäntää varten
3 1 Liitäntäjohto 100240 V
~
-liitäntää varten
4 2 Kantokahva, muodostuu:
2 pidikkeestä
1 kahvakappaleesta
4 kiinnitysruuvista
1 Käyttöohje
_CF-35_60.book Seite 171 Montag, 20. September 2010 10:20 10
Toimintakuvaus
172
5 Toimintakuvaus
Kylmälaukku pystyy jäähdyttämään tuotteita ja pitämään ne kylmi-
nä sekä pakastamaan niitä. Jäähdyttämiseen käytetään jäähdytys-
kiertoa ja kompressoria, joita ei tarvitse huoltaa. Erikoisvahva
eristys ja tehokas kompressori takaavat erityisen nopean jäähdy-
tyksen.
Kylmälaukku sopii liikkuvaan käyttöön.
Venekäytössä kylmälaukku voi olla jatkuvasti kallistettuna 30°.
5.1 Toimintomäärä
z Verkkolaite, jossa jännitteenvalitsin laitteen liittämiseksi vaihto-
jännitteeseen
z Kolmitasoinen akkuvahti suojaa ajoneuvon akkua.
z Turboteho nopeaa jäähdyttämistä varten
z Näyttö, jossa lämpötilanäyttö,
sammutetaan automaattisesti, kun akkujännite on alhainen
z Lämpötilasäätö: Kahdella näppäimellä 1 °C (2 °F)-askelin
z Asennettavat kantokahvat
_CF-35_60.book Seite 172 Montag, 20. September 2010 10:20 10
Toimintakuvaus
173
5.2 Käyttö- ja näyttölaitteet
CF-35, CF-40
Kannen salpaus: kuva 2 1, sivulla 3
CF-35, CF-40, CF-50, CF-60
Käyttökenttä (kuva 3, sivulla 3)
Liittimet (kuva 4, sivulla 4):
Kohde Nimitys Selitys
1ON
OFF
Kytkee kylmälaukun päälle tai pois, kun paini-
ketta painetaan yksi tai kaksi sekuntia
2 POWER Toimintailmaisin
LED palaa vihreänä: Kompressori on päällä
LED palaa orans-
sina:
Kompressori on
pois päältä
LED vilkkuu orans-
sina:
Näyttö sammutettiin
automaattisesti, koska
akkujännite on alhai-
nen
3 ERROR LED vilkkuu punai-
sena:
Laite on päällä, mutta
ei käyttövalmis
4 SET Valitsee syöttötilan
– Lämpötilan säätö
– °Celsius- tai °Fahrenheit-asteiden syöttö
– Akkuvahdin säätö
5 Näyttö, näyttää arvot
6 UP + Näpäytys kerran nostaa valittua syöttöarvoa
7 DOWN – Näpäytys kerran alentaa valittua syöttöarvoa
Kohde Nimitys
1 Vaihtojännitesyötön liitin
2 Sulakepidike
3 Tasajännitesyötön liitin
_CF-35_60.book Seite 173 Montag, 20. September 2010 10:20 10
Käyttö
174
6 Käyttö
6.1 Ennen ensikäyttöä
I
Ohje
Puhdistakaa uusi kylmälaukku hygieenisistä syistä kostealla liinalla
sisältä ja ulkoa ennen laitteen käyttöön ottamista (kts. myös kappa-
le ”Puhdistaminen ja hoito” sivulla 181).
Kahvojen asennus
Kahvat toimitetaan irrallaan. Jos haluatte asentaa kahvat, menetel-
kää seuraavasti:
Kootkaa aina kaksi pidikettä (kuva 5 1, sivulla 4) ja yksi kahva-
kappale (kuva 5 2, sivulla 4) kokoon kahvaksi.
Kiinnittäkää kahva mukana toimitetuilla ruuveilla valmiisiin rei-
kiin.
Kannen kätisyyden vaihtaminen
CF-50, CF-60
Voitte vaihtaa kannen kätisyyttä, jos haluatte sen aukeavan toiselta
puolelta. Menetelkää tätä varten seuraavasti:
Avaa kansi ja vedä se ulos (kuva 6 A, sivulla 5).
Käännä kantta.
Aseta kansi kannen pitimiin kylmälaukun vastakkaisella puolella
(kuva 6 B, sivulla 5).
Lämpötilayksikön valinta
Voit valita lämpötilan näytön °Celsius- ja °Fahrenheit-yksikköjen
välillä. Toimi tätä varten seuraavasti:
Kytke kylmälaukku päälle.
Paina painiketta ”SET” (kuva 3 4, sivulla 3) kaksi kertaa.
Aseta lämpötilayksikkö °Celsius tai °Fahrenheit painikkeilla
”UP +” (kuva 3 6, sivulla 3) tai ”DOWN -” (kuva 3 7,
sivulla 3).
_CF-35_60.book Seite 174 Montag, 20. September 2010 10:20 10
Käyttö
175
Näyttö näyttää asetetun lämpötilayksikön muutaman sekunnin
ajan. Näyttö vilkkuu muutaman kerran, ennen kuin se palaa tä-
mänhetkisen lämpötilan näyttöön.
6.2 Vinkkejä energian säästämiseen
z Valitkaa asennuspaikka, joka on hyvin tuuletettu ja suojassa
auringonpaisteelta.
z Antakaa lämminten ruokien jäähtyä ennen niiden laittamista
säilytykseen.
z Älkää avatko kylmälaukkua tarpeettoman usein.
z Älkää pitäkö kantta auki tarpeettoman kauan.
z Sulattakaa kylmälaukku heti, kun siihen on muodostunut jääker-
ros.
z Välttäkää tarpeettoman matalaa sisälämpötilaa.
6.3 Kylmälaukun liittäminen
Liittäminen akkuun (Ajoneuvo tai vene)
Kylmälaukkua voidaan käyttää 12 V tai 24 V -tasajännitteellä.
e
Varoitus – laitevauriovaara!
Irrottakaa kylmälaukku ja muut sähköä kuluttavat laitteet akusta
ennen kuin lataatte akkua pikalaturilla.
Ylijännitteet voivat vahingoittaa laitteiden elektroniikkaa.
Kylmälaukku on varmuuden vuoksi varustettu elektronisella napai-
suussuojauksella, joka suojaa kylmälaukkua väärältä napaisuudel-
ta akkuliitännässä sekä oikosululta.
Työntäkää 12/24 V -liitäntäjohto (kuva 1 2, sivulla 3) laitteen
tasajänniteliittimeen ja liittäkää se savukkeensytyttimeen tai
12 V tai 24 V -pistorasiaan.
_CF-35_60.book Seite 175 Montag, 20. September 2010 10:20 10
Käyttö
176
Liittäminen 100–240 V -vaihtovirtaverkkoon (esim. kotona tai toimis-
tossa)
e
Varoitus – Sähköiskusta johtuva hengenvaara!
Älkää käsitelkö pistokkeita ja kytkimiä märin käsin tai kun seisotte
märässä paikassa.
e
Varoitus – Sähköiskusta johtuva hengenvaara!
Jos käytätte kylmälaukkuanne veneessä maista vedetyn 100–240 V
-vaihtovirtaverkon avulla, 100–240 V -vaihtovirtaverkon ja kylmälau-
kun väliin täytyy kytkeä joka tapauksessa FI-suojakytkin.
Pyytäkää neuvoja ammattimieheltä.
Kylmälaukuissa on yhdysrakenteinen monijänniteverkkolaite ja
jännitteenvalitsin 100–240 V -vaihtojänniteliitäntää varten. Jännit-
teenvalitsimen avulla laite kytketään automaattisesti verkkokäytöl-
le, kun laite liitetään 100–240 V -vaihtovirtaverkkoon, vaikka
12/24 V -liitäntäjohto olisi yhä liitettynä.
Punainen LED voi loistaa joitakin minuutteja siirryttäessä vaihtovir-
taverkosta akkukäyttöön tai toisin päin.
Työntäkää 100240 V -liitäntäjohto (kuva 1 3, sivulla 3)
vaihtojänniteliittimeen ja liittäkää se sitten 100240 V -
vaihtovirtaverkkoon.
6.4 Akkutarkkailulaitteen käyttäminen
Laitteessa on monipykäläinen akkutarkkailulaite, joka suojelee
ajoneuvonne akkua syväpurkautumiselta, kun laitetta käytetään
ajoneuvon 12/24 V -sähköjärjestelmän avulla.
Jos kylmälaukkua käytetään ajoneuvon sytytyksen ollessa pois
päältä, laukku kytkeytyy itsestään pois päältä heti, kun syöttöjänni-
te laskee säädetyn arvon alle. Kylmälaukku kytkeytyy päälle heti,
kun akun lataustila on saavuttanut jännitteen, jossa laukku kytkey-
tyy uudelleen päälle.
a
Huomio – Vahingoittumisvaara!
Akkuun jää akkutarkkailulaitteen suorittaman pois kytkennän jäl-
keen vain osa sen täydestä latauskapasiteetista. Välttäkää useita
käynnistyksiä ja sähköä kuluttavien laitteiden käyttämistä ilman pi-
dempiä latausvaiheita. Huolehtikaa siitä, että akku ladataan uudel-
leen.
_CF-35_60.book Seite 176 Montag, 20. September 2010 10:20 10
Käyttö
177
Tilassa ”HIGH” akkutarkkailulaite reagoi nopeammin kuin tasoilla
”LOW” ja ”MED” (kts. seuraava taulukko).
Vaihda akkuvahdin tila seuraavasti:
Kytke kylmälaukku päälle.
Paina painiketta ”SET” (kuva 3 4, sivulla 3) kolme kertaa.
Aseta akkuvahdin tilan painikkeilla ”UP +” (kuva 3 6, sivulla 3)
tai ”DOWN -” (kuva 3 7, sivulla 3).
Näyttö näyttää asetetun tilan muutaman sekunnin ajan. Näyttö
vilkkuu muutaman kerran, ennen kuin se palaa tämänhetkisen
lämpötilan näyttöön.
I
Ohje
Kun kylmälaukku saa virtansa käynnistysakusta, valitkaa akkutark-
kailulaitteen tilaksi ”HIGH”. Jos kylmälaukku on liitetty erilliseen
syöttöakkuun, akkutarkkailulaitteen tilaksi riittää ”LOW”.
Asettakaa akkutarkkailulaite asentoon ”LOW”, kun haluatte käyttää
kylmälaukkua vaihtovirtaverkon avulla.
6.5 Kylmälaukun käyttäminen
a
Huomio – ylikuumenemisvaara!
Huolehtikaa aina siitä, käytössä syntyvä lämpö saadaan johdettua
riittävän hyvin pois. Huolehtikaa siitä, että tuuletusrakoja ei peitetä.
Huolehtikaa siitä, että laite on riittävän etäällä seinistä tai esineistä,
jotta ilma pääsee kiertämään.
Asettakaa kylmälaukku tukevalle alustalle.
Huolehtikaa siitä, että tuuletusrakoja ei peitetä ja että lämmen-
nyt ilma pääsee poistumaan hyvin.
Akkutarkkailulaitteen tila LOW MED HIGH
Poiskytkentäjännite 12 V:lla
10,1 V 11,4 V 11,8 V
Jälleenkytkeytymisjännite 12 V:lla
11,1 V 12,2 V 12,6 V
Poiskytkentäjännite 24 V:lla
21,5 V 24,1 V 24,6 V
Jälleenkytkeytymisjännite 24 V:lla
23,0 V 25,3 V 26,2 V
_CF-35_60.book Seite 177 Montag, 20. September 2010 10:20 10
Käyttö
178
I
Ohje
Plasser kjøleboksen som vist (se fig.). Hvis apparatet brukes i en
annen posisjon, kan det bli ødelagt.
Liittäkää kylmälaukku, kts. ”Kylmälaukun liittäminen”
sivulla 175.
I
Ohje
Asettakaa akkutarkkailulaite asentoon ”LOW”, kun haluatte käyttää
kylmälaukkua vaihtovirtaverkon avulla.
a
Huomio – Liian alhaisesta lämpötilasta aiheutuu vaara!
Huolehtikaa siitä, että kylmälaukussa on vain esineitä tai tuotteita,
jotka saa jäähdyttää valittuun lämpötilaan.
Paina painiketta ”ON/OFF” (kuva 3 1, sivulla 3) yksi tai
kaksi sekuntia.
LED ”POWER” palaa.
Näyttö (kuva 3 5, sivulla 3) kytkeytyy päälle ja näyttää nykyi-
sen jäähdytyslämpötilan °C:na.
I
Ohje
Näytettävä lämpötila koskee sisätilan keskikohtaa. Muiden kohtien
lämpötila voi poiketa tästä.
Kylmälaukku alkaa jäähdyttää sisätilaansa.
I
Ohje
Akun kanssa käytettäessä näyttö sammuu automaattisesti, kun ak-
kujännite on matala. LED ”POWER” vilkkuu oranssina.
Kylmälaukun salpaus
CF-35, CF-40
Sulkekaa kansi.
Painakaa salpausta alaspäin (kuva 2 1, sivulla 3) kunnes kuu-
lette sen lukittuvan.
_CF-35_60.book Seite 178 Montag, 20. September 2010 10:20 10
Käyttö
179
6.6 Lämpötilan säätäminen
Paina painiketta ”SET” (kuva 3 4, sivulla 3) kerran.
Aseta jäähdytyslämpötila painikkeella ”UP +” (kuva 3 6,
sivulla 3) tai ”DOWN -” (kuva 3 7, sivulla 3).
Näyttö näyttää halutun jäähdytyslämpötilan joitakin
sekunteja °C:na. Näyttö vilkkuu muutaman kerran ennen kuin
se palaa takaisi näyttämään nykyistä lämpötilaa.
6.7 Kylmälaukun kytkeminen pois päältä
Tyhjentäkää kylmälaukku.
Kytkekää kylmälaukku pois päältä.
Vetäkää liitäntäjohto irti.
Jos poistatte kylmälaukun käytöstä pidemmäksi aikaa:
Jättäkää kansi hieman auki. Näin estätte hajujen muodostumi-
sen.
6.8 Kylmälaukun sulattaminen
Ilmankosteus voi muodostaa haihduttimeen tai kylmälaukun sisälle
huurretta, joka heikentää jäähdytystehoa. Sulattakaa laite ajoissa.
a
Huomio – laitevauriovaara!
Älkää koskaan käyttäkö kovia tai teräviä esineitä jääkerrostumisen
poistamiseen tai kiinni jäätyneiden esineiden irrottamiseen.
Menetelkää seuraavalla tavalla sulattaaksenne kylmälaukun:
Ottakaa kylmätavarat pois.
Laittakaa ne mahd. toiseen kylmälaitteeseen, jotta ne pysyvät
kylminä.
Kytkekää laite pois päältä.
Jättäkää kansi auki.
Pyyhkikää sulamisvesi pois.
_CF-35_60.book Seite 179 Montag, 20. September 2010 10:20 10
Käyttö
180
6.9 Laitesulakkeen vaihtaminen
e
Varoitus – Sähköiskusta johtuva hengenvaara!
Irrottakaa liitäntäjohdot ennen laitesulakkeen vaihtamista.
Vetäkää liitäntäjohdot irti.
Vääntäkää sulakepesä (kuva 4 2, sivulla 4) esim. ruuvimeis-
selillä ulos.
Vaihtakaa viallinen sulake uuteen sulakkeeseen, jonka arvo on
sama (T4AL 250V)
Painakaa sulakepesä takaisin runkoon.
6.10 Pistokesulakkeen (12/24 V) vaihtaminen
Vetäkää tasausholkki (kuva 7 4, sivulla 5) irti pistokkeesta.
Kiertäkää ruuvi (kuva 7 5, sivulla 5) ulos rungon ylemmästä
puoliskosta (kuva 7 1, sivulla 5).
Nostakaa rungon ylempi puolisko (kuva 7 6, sivulla 5) varo-
vasti pois alapuoliskosta.
Ottakaa kontaktitappi (kuva 7 3, sivulla 5) pois.
Vaihtakaa viallinen sulake (kuva 7 2, sivulla 5) uuteen sulak-
keeseen, jonka arvo on sama (8A 32V).
Kootkaa pistoke käänteisessä järjestyksessä kokoon.
6.11 Lapun vaihtaminen
Paina kytkinnastaa (kuva 8 2, sivulla 5) alaspäin niin, että va-
laisimen läpinäkyvä osa (kuva 8 1, sivulla 5) voidaan ottaa
eteenpäin pois.
Vaihda lamppu
I
Ohje
Lapun LEDien täytyy olla suunnattu lampun läpinäkyvään osaan
päin.
Aseta lapun läpinäkyvä osa takaisin runkoon.
_CF-35_60.book Seite 180 Montag, 20. September 2010 10:20 10
Puhdistaminen ja hoito
181
7 Puhdistaminen ja hoito
e
Varoitus – Sähköiskusta johtuva hengenvaara!
Vetäkää verkkopistoke irti ennen jokaista puhdistusta tai hoitoa.
a
Huomio – laitevauriovaara!
Älkää puhdistako laitetta koskaan juoksevan veden alla tai tiskive-
dessä.
Älkää käyttäkö puhdistamiseen kovia puhdistusaineita tai kovia
esineitä, koska se voi vahingoittaa laitetta.
Älkää koskaan käyttäkö harjoja, raaputtimia tai teräviä esineitä jää-
kerrostumien poistamiseen tai kiinni jäätyneiden esineiden irrotta-
miseen.
Puhdistakaa laite toisinaan sisältä kostealla rievulla.
8Takuu
Laitetta koskee lakisääteinen takuuaika. Jos tuote sattuu olemaan
viallinen, käänny maasi valmistajan toimipisteen puoleen (osoitteet
käyttöohjeen takasivulla) tai ota yhteyttä omaan ammattikauppiaa-
seesi.
Korjaus- ja takuukäsittelyä varten lähetä mukana seuraavat asia-
kirjat:
z kopio ostolaskusta, jossa näkyy ostopäivä,
z valitusperuste tai vikakuvaus.
_CF-35_60.book Seite 181 Montag, 20. September 2010 10:20 10
Häiriöiden poistaminen
182
9 Häiriöiden poistaminen
10 Hävittäminen
Vie pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan vastaavan
kierrätysjätteen joukkoon.
M
Jos poistat laitteen lopullisesti käytöstä, ota selvää laitteen hävittä-
mistä koskevista määräyksistä lähimmässä kierrätyskeskuksessa
tai kauppiaasi luona.
Häiriö Mahdollinen syy Ratkaisuehdotus
Laite ei toimi, LED ei
loista.
Ajoneuvon 12/24 V
-pistorasiassa (savuk-
keensytyttimessä) ei ole
jännitettä.
Useimmissa ajoneuvoissa
virtalukon täytyy olla päällä,
jotta savukkeensytytin saa jännitettä.
Vaihtojännitepistorasi-
assa ei ole jännitettä.
Kokeilkaa toista pistorasiaa.
Laitesulake on palanut. Vaihtakaa laitesulake, kts. ”Laitesulak-
keen vaihtaminen” sivulla 180.
Sisäänrakennettu verk-
kolaite on rikki.
Vain valtuutettu asiakaspalveluliike voi
korjata vian.
Laite ei jäähdytä (pis-
toke on kiinnitetty, LED
”POWER” loistaa).
Kompressori rikki. Vain valtuutettu asiakaspalveluliike voi
korjata vian.
Laite ei jäähdytä (pis-
toke on kiinnitetty, LED
”POWER” vilkkuu orans-
sina, näyttö on kytketty
pois).
Käyttöjännite ei riitä. Tarkastakaa akku ja ladatkaa se tarvitta-
essa.
Käytettäessä laitetta
12/24 V-pistorasian
(savukkeensytytin)
avulla:
Sytytys on päällä, laite ei
toimi ja LED ei loista.
Vetäkää pistoke pistora-
siasta ja suorittakaa seu-
raavat tarkastukset.
Savukkeensytyttimen
runko on likainen.
Tämän vuoksi sähköi-
nen kontakti on heikko.
Jos pistoke lämpenee savukkeensytytti-
messä hyvin lämpimäksi, joko kehys täy-
tyy puhdistaa tai pistoketta ei
ole mahd. koottu oikein.
12/24 V -pistokkeessa
oleva sulake on palanut.
Vaihtakaa 12/24 V -pistokkeen sulake
(8 A), kts. ”Pistokesulakkeen (12/24 V)
vaihtaminen” sivulla 180.
Ajoneuvon sulake on
palanut.
Vaihtakaa ajoneuvon 12/24 V
-pistorasian sulake (tavallisesti 15 A)
(noudattakaa ajoneuvonne käyttöohjeita).
Näyttö ilmaisee virheil-
moituksen (esim. ”Err1”)
ja laite ei jäähdytä.
Sisäinen käyttöhäiriö on
sammuttanut laitteen.
Vain valtuutettu asiakaspalveluliike voi
korjata vian.
_CF-35_60.book Seite 182 Montag, 20. September 2010 10:20 10
Tekniset tiedot
183
11 Tekniset tiedot
I
Ohje
Minimilämpötilaa ei voida enää saavuttaa vain, jos ympäristöläm-
pötila on yli +32 °C (+90 °F).
Tarkastus/sertifikaatit:
Oikeus mallimuutoksiin, teknistä kehitystä palveleviin muutoksiin ja
toimitusmahdollisuuksiin pidätetään.
Jäähdytyskierto sisältää R134a:ta.
CF-35 CF-40
Tilavuus: 31 litraa 37 litraa
Liitäntäjännite:
12/24 V
g ja 100–240 V
~
Nimellisvirta:
– 12 V
g: 6,0 A 6,0 A
– 24 V
g: 3,0 A 3,0 A
– 100–240 V
~
: 1,3 – 0,7 A 1,3 – 0,7 A
Jäähdytysteho: +10 °C:sta –18 °C:een (+50 °F:sta 0 °F:een)
Mitat (L x K x S) mm: 580 x 385 x 360 580 x 445 x 360
Paino: 15 kg 16 kg
CF-50 CF-60
Tilavuus: 49 litraa 59 litraa
Liitäntäjännite:
12/24 V
g ja 100–240 V
~
Nimellisvirta:
– 12 V
g: 7,0 A 7,0 A
– 24 V
g: 3,0 A 3,0 A
– 100–240 V
~
: 1,3 – 0,7 A 1,3 – 0,7 A
Jäähdytysteho: +10 °C:sta –18 °C:een (+50 °F:sta 0 °F:een)
Mitat (L x K x S) mm: 630 x 480 x 360 630 x 582 x 360
Paino: 18 kg 21,6 kg
_CF-35_60.book Seite 183 Montag, 20. September 2010 10:20 10
/