Microlife IR 100 Ohjekirja

Kategoria
Digital body thermometers
Tyyppi
Ohjekirja
64
Lue ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät laitetta.
Soveltuvuusluokka BF
Microlife-korvakuumemittari on korkealaatuinen tuote,
jonka valmistuksessa on käytetty viimeisintä teknologiaa ja
joka on testattu kansainvälisten standardien mukaisesti.
Ainutlaatuisen tekniikkansa avulla kuumemittari antaa joka
mittauskerralla vakaan ja lämpövaikutuksista häiriöttömän
lukeman. Mittari testaa itse itsensä aina, kun se laitetaan
päälle, mikä takaa mittaustulosten tarkkuuden.
Tämä
Microlife
-korvakuumemittari on tarkoitettu ihmiskehon
lämpötilan säännölliseen mittaamiseen ja seuraamiseen. Se
on tarkoitettu kaikenikäisten ihmisten lämpötilan mittaukseen.
Kuumemittari on kliinisesti testattu ja todettu turvalli-
seksi ja tarkaksi, kun sitä käytetään käyttöohjeiden
mukaisesti.
Lue nämä ohjeet läpi huolellisesti, jotta ymmärrät kaikki
toiminnot ja turvallisuutta koskevat tiedot.
Microlife-korvakuumemittari IR 100
FI
1 Mittausanturi
2 KÄYNNISTYS-painike
3 Näyttö
4 ON/OFF-painike
5 Paristolokeron kansi
6 Kaikki segmentit näytetään
7 Muisti
8 Valmis mittausta varten
9 Mittaus suoritettu
AT Korvan ulkopuolisen lämpötilan osoitin
AK Pariston varoitusvalo
AL Celsius vaihdettavissa Fahrenheitiksi
AM Muistitila
AN Hae viimeiset 12 lukemaa
AO Mitattu lämpötila liian korkea
AP Mitattu lämpötila liian alhainen
AQ Ympäristön lämpötila liian korkea
AR Ympäristön lämpötila liian alhainen
AS Virhetilan näyttö
BT Tyhjä näyt
BK Litteä paristo
BL Pariston vaihto
65IR 100 FI
Sisällysluettelo
1. Korvakuumemittarin edut
2. Tärkeät turvallisuusohjeet
3. Miten korvakuumemittari mittaa lämpötilan
4. Ohjausnäyttö ja symbolit
5. Käyttöohjeet
6. Celsius vaihdettavissa Fahrenheitiksi
7. 12 viimeisimmän mittaustuloksen haku muistista
8. Virheilmoitukset
9. Puhdistus ja desinfiointi
10.Pariston vaihto
11.Takuu
12. Tekniset tiedot
13.www.microlife.fi
Takuukortti (katso takakantta)
1. Korvakuumemittarin edut
Monta mittaustapaa
Kuumemittarilla on mahdollista mitata laajalti lämpötilaa
asteikolla 0 °C - 100,0 °C / 32,0 °F - 212,0 °F; mikä
merkitsee sitä, että laitteella voidaan mitata kehon lämpö-
tilaa korvakuumemittarina ja myös seuraavia:
tuttipullo
kylpyvesi
ilma
Mittausanturin suojaa ei tarvita
Kuumemittari on käyttäjäystävällinen ja kustannustehokas,
koska se ei tarvitse mittausanturin suojaa.
Mittaustulos 1 sekunnissa
Innovatiivisella infrapunateknologialla korvan lämpötilan
mittaus kestää vain 1 sekunnin.
Tarkka ja luotettava
Mittausanturin rakenne on ainutlaatuinen, sillä siinä on
pitkälle kehitetty infrapuna-anturi, joka takaa aina tarkan ja
luotettavan mittaustuloksen.
Hellävarainen ja helppokäyttöinen
Ergonomisen muotoilun ansiosta kuumemittarin käyttö
on helppoa ja yksinkertaista.
Kuumemittarilla voidaan mitata jopa nukkuvan lapsen
ruumiinlämpöä, joten herättäminen ei ole tarpeellista.
Kuumemittari on nopea, minkä vuoksi sillä on mukava
mitata lasten ruumiinlämpöä.
Viimeisimmän tuloksen näyttö
Kun mittariin kytketään virta, viimeisin lukema näytetään
automaattisesti 2 sekunnin ajan.
Useiden mittaustulosten haku
Käyttäjä voi hakea muistista 12 viimeisintä mittaustulosta
muistitoiminnolla, jolloin ruumiinlämmön muutoksia on
helppo seurata.
Turvallinen ja hygieeninen
Ei rikkoutuneen lasin tai elohopean elimistöön joutu-
misen riskiä.
Täysin turvallinen käytettäväksi lapsilla.
Mittausanturi voidaan puhdistaa alkoholiin kastetulla
vanutupolla, jolloin kuumemittarin käyttö on täysin hygi-
eenistä koko perheelle.
Kuumehälytys
10 lyhyttä äänimerkkiä kertovat, että potilaalla on mahdolli-
sesti kuumetta.
2. Tärkeät turvallisuusohjeet
Tätä laitetta saa käyttää ainoastaan tässä kirjasessa
mainittuihin tarkoituksiin. Valmistaja ei ole vastuussa
väärinkäytöstä aiheutuneista vahingoista.
Älä upota kuumemittaria koskaan veteen tai muihin
nesteisiin. Kun haluat puhdistaa mittarin, seuraa
«Puhdistus ja desinfiointi» -kappaleessa esitettyjä
ohjeita.
66
Älä käytä laitetta, jos uskot sen olevan vaurioitunut tai
jos huomaat jotakin epätavallista.
Älä milloinkaan avaa laitetta.
Korvakäytävässä oleva vaha saattaa aiheuttaa oikeata
lukemaa matalamman lämpötilalukeman. On siis
tärkeätä varmistaa, että korvakäytävä on puhdas.
Laitteessa on herkkiä osia ja sitä täytyy käsitellä varoen.
Noudata säilytys- ja käyttöolosuhteita koskevia neuvoja,
jotka on mainittu «Tekniset tiedot» -kappaleessa!
Seuraavat asiat voivat vaurioittaa laitetta:
- äärimmäiset lämpötilat
- iskut ja putoamiset
- lika ja pöly
- suora auringonvalo
- kuumuus ja kylmyys
Jos laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan, poista paristo.
Huolehdi siitä, että lapset eivät käytä laitetta ilman
valvontaa; jotkut osat ovat tarpeeksi pieniä nieltäviksi.
VAROITUS: Laitteen käyttö ei ole tarkoitettu kor-
vaamaan lääkärin neuvontaa. Laite EI ole vesitii-
vis! Älä KOSKAAN upota mittaria nesteeseen.
3. Miten korvakuumemittari mittaa lämpötilan
Kuumemittari mittaa infrapunaenergian, jota säteilee korvan
tärykalvolta ja sitä ympäröivästä kudoksesta. Linssi kerää
säteilyn, joka muutetaan lämpötilalukemaksi. Suoraan täry-
kalvolta mitattu lukema takaa kaikkein tarkimman korvan
lämpötilan mittaustuloksen.
Mittaus, joka suoritetaan korvakäytävän ympäröivästä kudok-
sesta, antaa tulokseksi oikeata lämpötilaa matalamman
lukeman ja saattaa johtaa virheelliseen kuumediagnoosiin.
Näin vältät epätarkan mittaustuloksen:
1. Kytke mittariin virta painamalla ON/OFF-painiketta 4.
2. Kun mittarista kuuluu äänimerkki (ja kun lämpötila-asteikon
kuvake vilkkuu), suorista korvakäytävää vetämällä korvan
keskiosaa hellävaraisesti taakse- ja ylöspäin.
3. Työnnä mittausanturi 1 tukevasti korvakäytävään,
paina KÄYNNISTYS-painiketta 2 ja pidä mittausanturi
korvassa, kunnes kuumemittari antaa äänimerkin, joka
merkitsee mittauksen loppuunsuorittamista.
4. Ohjausnäyttö ja symbolit
Kaikki segmentit näytetään 6: Käynnistä laite paina-
malla ON/OFF-painiketta 4, jolloin kaikki segmentit
näkyvät 2 sekunnin ajan.
Muisti 7: Viimeisin mittaustulos näkyy näytöllä auto-
maattisesti 2 sekunnin ajan.
Valmis mittausta varten 8: Kun laite on valmis mitta-
usta varten, «°C» tai «°F» -kuvake vilkkuu.
Mittaus suoritettu 9: Lukema ja «°C» tai «°F»-kuvake
näkyvät näytössä 3. Laite on valmis uuteeen mittauk-
seen, kun «°C» tai «°F»-kuvake vilkkuu.
Korvan ulkopuolisen lämpötilan osoitin AT: Ylive-
detty korva -kuvake näkyy näytössä 3, jos lukema on
asteikon 32,0 42,2 °C / 89,6 108,0 °F ulkopuolella.
Pariston varoitusvalo AK: Kun kuumemittariin on
kytketty virta, paristokuvake vilkkuu ja muistuttaa käyt-
täjää vaihtamaan pariston.
5. Käyttöohjeet
1. Paina ON/OFF-painiketta 4. Näyttö 3 aktivoituu ja
kaikki segmentit näkyvät 2 sekunnin ajan.
2. Viimeisin mittaustulos ja «M»-kuvake 7 näkyvät auto-
maattisesti näytössä 2 sekunnin ajan.
3. Kun «°C» tai «°F» -kuvake vilkkuu ja kuuluu äänimerkki,
mittari on valmis mittaukseen 8.
4. Suorista korvakäytävää vetämällä korvaa ylös- ja taak-
sepäin, jotta pystyt näkemään tärykalvon selvästi.
67IR 100 FI
Alle vuoden ikäiset lapset: vedä korvaa suoraan taak-
sepäin.
Yli vuoden ikäiset lapset ja aikuiset: vedä korvaa ylös-
ja taaksepäin.
Katso myös etupuolen lyhyttä ohjetta!
5. Aseta mittausanturi tiukasti korvakäytävään
(enint. 1 sek.)
samalla kun vedät hellävaroen korvaa ja paina
välittö-
mästi
KÄYNNISTYS-painiketta
2
. Vapauta painike ja
odota äänimerkkiä. Se kertoo mittauksen päättyneen.
6. Poista kuumemittari korvakäytävästä. Näytössä näkyy
mitattu lämpötila 9.
HUOMAA:
Odota vähintään 30 sekuntia 3-5 peräkkäisen mitta-
uskerran jälkeen, jotta saat varmasti tarkat lukemat.
Mittausanturiin kertyvä korvan vaha saattaa johtaa
epätarkkaan lämpötilan lukemaan tai tulehduksen leviämi-
seen käyttäjältä toiselle.
Näistä syistä on tärkeätä
puhdistaa mittausanturi ennen jokaista mittauskertaa.
Kun haluat puhdistaa mittarin, seuraa
«Puhdistus ja
desinfiointi»
-kappaleessa esitettyjä ohjeita.
Kun mittausanturi on puhdistettu 1 alkoholilla, on
tarpeen odotella 5 minuuttia ennen seuraavaa mitta-
usta, jotta kuumemittari voi palata normaaliin käyttöläm-
pötilaansa.
Ruumiinlämmön ollessa korkeampi kuin 37,5 °C (99,5 °F)
kuuluu 10 lyhyttä äänimerkkiä, jotka kertovat, että potilaalla
saattaa olla kuumetta.
Jos mitattava henkilö on pikkulapsi, on parasta laittaa
lapsi makaamaan pää sivuttain niin, että hänen
korvansa osoittaa ylöspäin. Jos mitattava henkilö on
vanhempi lapsi tai aikuinen, on parasta seisoa vinottain
hänen takanaan.
Mittaa lämpötila aina samasta korvasta, koska lämpötila
saattaa vaihdella oikean ja vasemman korvan välillä.
Odota muutama minuutti, ennen kuin mittaat lämpötilan
nukkumisen jälkeen.
Seuraavissa tapauksissa on suositeltavaa, että ruumiin-
lämpö mitataan kolme kertaa samasta korvasta ja että
ylintä lukemaa pidetään mittaustuloksena:
1. Alle 100 päivän ikäiset vastasyntyneet lapset.
2. Alle kolmevuotiaat lapset, joilla on heikentynyt vastus-
tuskyky ja joille kuumeen esiintyminen tai puuttu-
minen ovat olennaista tietoa.
3. Opeteltaessa kuumemittarin käyttöä, kunnes käyttäjä
on perehtynyt mittarin käyttöön ja saa yhdenmukaisia
mittaustuloksia.
4. Jos mittaustulos on yllättävän alhainen.
6. Celsius vaihdettavissa Fahrenheitiksi
Kuumemittari näyttää mittaustulokset joko fahrenheit- tai
celciusasteina. Kun haluat vaihtaa näytön °C-asteikolta °F-
asteikolle tai päinvastoin, sammuta laite, paina ja pidä
painettuna KÄYNNISTYS-painiketta 2 5 sekunnin ajan;
5 sekunnin jälkeen, sen hetkinen lämpöasteikko («°C» tai
«°F» -kuvake) vilkkuu näytössä AL. Voit vaihtaa °C- ja °F-
asteikkoa painamalla KÄYNNISTYS-painiketta 2 uudes-
taan. Kun mitta-asteikko on valittu, odota 5 sekuntia, niin
laite siirtyy automaattisesti tilaan, jossa se on valmis
mittaamaan.
7. 12 viimeisimmän mittaustuloksen haku
muistista
Kuumemittari voi hakea muistista 12 viimeisintä mittaustu-
losta.
Muistitila AM: Valitse muistitila painamalla KÄYN-
NISTYS-painiketta 2, kun virta ei ole kytkettynä. Muisti-
kuvake «M» vilkkuu.
1. mittaustulos - viimeisin mittaustulos AN: Hae
viimeisin mittaustulos painamalla ja vapauttamalla
KÄYNNISTYS-painike 2. Näytössä näkyy numero 1 ja
muistikuvake.
68
12. mittaustulos - peräkkäinen mittaustulos: Hae
viimeisimmät 12 mittaustulosta järjestyksessä jatka-
malla KÄYNNISTYS-painikkeen 2 painelua.
Painamalla KÄYNNISTYS-painiketta 2 ja vapauttamalla
se 12 viimeisimmän mittaustuloksen haun jälkeen, sarja
alkaa alusta lukemasta 1.
8. Virheilmoitukset
Mitattu lämpötila liian korkea AO: Näytössä näkyy
«H», kun mitattu lämpö on yli 100,0 °C / 212,0 °F.
Mitattu lämpötila liian alhainen AP: Näytössä näkyy
«L», kun mitattu lämpö on alle 0 °C / 32,0 °F.
Ympäristön lämpötila liian korkea AQ: Näytössä
näkyy «H» yhdessä merkin «» kanssa, kun ympä-
ristön lämpötila on yli 40,0 °C / 104,0 °F.
Ympäristön lämpötila liian alhainen AR: Näytössä
näkyy «L» yhdessä merkin «» kanssa, kun ympä-
ristön lämpötila on alle 5,0 °C / 41,0 °F.
Virhetilan näyttö AS: Kun laitteessa on toimintahäiriö.
Tyhjä näyttö BT: Tarkasta, että paristo on asetettu
paikoilleen oikein. Tarkista myös, että pariston navat
(<+> ja <->) ovat oikein päin.
Tyhjä paristo -kuvake BK: Jos näytössä näkyy ainoas-
taan paristokuvake, paristo on vaihdettava välittömästi.
9. Puhdistus ja desinfiointi
Puhdista kuumemittarin kotelo ja mittausanturi alkoholiin
kostutetulla vanupuikolla tai puuvillakankaalla (70 %
isopropyyliä). Varmista, ettei kuumemittarin sisälle pääse
nestettä. Älä milloinkaan käytä hankausaineita, liuottimia
tai bentseenia puhdistukseen äläkä koskaan upota mittaria
veteen tai muihin puhdistusnesteisiin. Ole varovainen, jotta
et naarmuttaisi mittausanturin linssin ja näytön pintaa.
10.Pariston vaihto
Laite toimitetaan pakkauksessa, johon sisältyy yksi litium-
paristo, tyyppiä CR2032. Vaihda se uuteen CR2032-paris-
toon, jos näyttöön ilmestyy vilkkuva pariston symboli BK.
Irrota paristolokeron kansi liu'uttamalla sitä osoitettuun
suuntaan. Poista paristo ja vaihda se uuteen BL.
Paristot ja elektroniset laitteet täytyy hävittää pai-
kallisten, voimassa olevien määräysten mukai-
sesti eikä kotitalousjätteiden mukana.
11.Takuu
Laitteella on 2 vuoden takuu ostopäivästä lukien. Takuu
on voimassa ainoastaan silloin, kun korvausvaatimuksen
yhteydessä esitetään kauppiaan täyttämä takuukortti
(katso takakantta), joka vahvistaa laitteen osto- tai
vastaanottopäivämäärän.
Takuu kattaa instrumentin; paristot ja pakkaus eivät
sisälly takuuseen.
Laitteen avaaminen tai muuttaminen mitätöi takuun.
Takuu ei korvaa vaurioita, jotka aiheutuvat väärästä
käsittelystä, lataamattomista paristoista, onnettomuuk-
sista tai käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä.
Ota yhteys Microlife-palvelupisteeseen.
12.Tekniset tiedot
Tyyppi:
Korvakuumemittari IR 100
Mittausalue:
0 °C - 100,0 °C (32,0 °F - 212,0 °F)
Resoluutio:
0,1 °C / °F
Mittaustark-
kuus:
Laboratorio:
0,2 °C, 32,0 42,2 °C
(0,4 °F, 89,6 108,0 °F)
Näyttö:
Liquid Crystal Display - nestekidenäyttö, 4-
numeroinen ja erikoiskuvakkeet
69IR 100 FI
Tämä laite vastaa EU-direktiivin 93/42/EEC lääkinnällisistä
laitteista asetettuja vaatimuksia.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
Ammattikäytössä on suositeltavaa suorittaa laitteelle
tekninen tarkastus joka toinen vuosi. Noudata paikallisia
jätteiden hävittämismääräyksiä.
13.www.microlife.fi
Yksityiskohtaista tietoa kuume- ja verenpainemittareis-
tamme sekä muista palveluistamme löytyy sivustoltamme
www.microlife.fi.
Äänet:
Mittariin on kytketty virta ja se on valmis
mittaukseen: 1 lyhyt äänimerkki.
Mittaus suoritettu: 1 pitkä äänimerkki.
Järjestelmävirhe tai toimintahäiriö: 3 lyhyttä
äänimerkkiä.
Kuumehälytys: 10 lyhyttä äänimerkkiä.
Muisti:
Viimeisimmän mitatun lämpötilan auto-
maattinen näyttö
12 viimeisimmän mittaustuloksen haku
muistitoiminnolla
Käyttölämpö-
tila:
5 °C - 40 °C (41,0 °F - 104 °F)
15-95 % suhteellinen maksimaalinen kosteus
Säilytyslämpö-
tila:
-2C - +5C (-1F - +13F)
15-95 % suhteellinen maksimaalinen kosteus
Automaattinen
virrankatkaisu:
Noin 1 minuutti viimeisen mittauksen
jälkeen.
Paristo:
CR2032-paristo (X1) V3 - vähintään 1000
mittausta
Mitat:
125 x 40 x 56 mm
Paino:
53 g (pariston kanssa), 50 g (ilman
paristoa)
Viittaukset
normeihin:
ASTM E1965;
IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)
1 / 1