Ferm FCD-2400I Ohjekirja

Kategoria
Cordless combi drills
Tyyppi
Ohjekirja

Tämä käsikirja sopii myös

Ferm 73
5. HUOLTO
Nämä laitteet on suunniteltu toimimaan pitkään ilman ongelmia ja vähimmällä mahdollisella
huollolla. Pidennät laitteen käyttöikää puhdistamalla sen säännöllisesti ja käsittelemällä sitä
asianmukaisesti.
Puhdistus
Puhdista laitteen kuori säännöllisesti pehmeällä liinalla, mieluiten jokaisen käytön jälkeen.
Pidä ilmanvaihtoaukko pölyttömänä ja liattomana. Poista pinttynyt lika pehmeällä,
saippuaveteen kostutetulla liinalla. Älä käytä liuottimia (kuten bensiini, alkoholi, ammoniakki
tms.). Tämän kaltaiset aineet vahingoittavat muoviosia.
Voitelu
Laite ei tarvitse lisävoitelua.
Viat
Jos syntyy vika esimerkiksi jonkin laitteenosan kulumisen vuoksi, ota yhteys takuukortissa
mainittuun huolto-osoitteeseen. Tämän ohjeen takaosassa on kattava luettelo tilattavissa
olevista osista.
Ympäristö
Laite toimitetaan lujassa pakkauksessa kuljetusvaurioiden estämiseksi. Pakkaus koostuu
suurelta osin kierrätettävistä materiaaleista. Laita tämän vuoksi pakkausmateriaalit
mahdollisuuksien mukaan kierrätykseen.
Vialliset ja/tai käytöstä poistetut sähkölaitteet ja elektroniset laitteet tulee toimittaa
niitä varten tarkoitettuun keräyspisteeseen.
Takuu
Lue takuuehdot erillisestä takuukortista.
Ruuvauskärkien kuluminen ei kuulu takuun piiriin.
GB
D
NL
F
E
P
I
S
FIN
N
DK
24 Ferm
Schroeven in- en uitdraaien
Afb. E
Zet de draairichtingschakelaar (1) in de stand ´R´ voor het indraaien van schroeven.
Zet de draairichtingschakelaar in de stand ´L´ voor het uitdraaien van schroeven.
Boren
Afb. D
Draai de instelring voor het draaimoment (5) in de boorstand.
Zorg dat de draairichtingschakelaar (1) bij het boren altijd op ´R´ staat.
“R–Rechtsdraaiend. “L”–Linksdraaiend.
Klopboren
Afb. D
Plaats een onbeschadigd boortje in de boorkop. Voor het boren in zacht materiaal, zoals
kunststof of hout, gebruikt u een metaalboortje en draait u de schakelring (6) rechtsom, tot het
merkstreepje bij 'Drill bit' (boren) staat. Voor het klopboren in hard materiaal, zoals steen of
beton, draait u de schakelring linksom, tot het merkstreepje bij 'Hammer' (klopboren) staat.
Controleer de boorkop regelmatig op beschadigingen. Gebruik bij het boren zo
nodig een koelmiddel. Wees er bij het boren in muren op bedacht dat er
elektriciteits- of waterleidingen door kunnen lopen.
Aan- en uitzetten
Afb. A
Druk op de aan/uit-schakelaar (2). U regelt het toerental van de machine door de
schakelaar meer of minder diep in te drukken.
Als u de aan/uit-schakelaar (2) loslaat, wordt de boorkop direct geremd en loopt hij niet
meer door.
Zet de draairichtingschakelaar (1) in de middenpositie om de machine in uitgeschakelde
toestand te vergrendelen. Leg de machine pas weg als de motor volkomen stilstaat. Leg
de machine niet op een stoffige ondergrond. Stofdeeltjes en vuil kunnen door de
beluchtingsopeningen naar binnen dringen.
Accu opladen
Afb. E
De oplader is alleen geschikt voor het laden van accu’s van het type FCDB-2400.
Plaats de accu (afb. A-3) in de acculader (9) zoals aangegeven op de tekening. Let daarbij
goed op de aangebrachte polariteitsmarkeringen + en –.
Steek de stekker van de acculader in het stopcontact. Het snellaadlampje (10) licht nu op.
Zodra het groene lampje (11) voor volledige lading gaat branden, is het opladen voltooid.
De accu is gebruiksklaar
Gebruik de acculader uitsluitend in een droge omgeving bij een temperatuur tussen 10 °C en
40 °C. De accu van uw boormachine wordt vanuit de fabriek ongeladen geleverd.
GB
D
NL
F
E
P
I
S
FIN
N
DK
Ferm 25
Voor het eerste gebruik is een oplading van ca. 1–2 uur nodig om de volle capaciteit te
bereiken. De uiteindelijke capaciteit van de accu wordt pas na 4–5 laad-ontlaadcycli bereikt.
5. ONDERHOUD
Deze machines zijn ontworpen om gedurende lange tijd probleemloos en met minimaal
onderhoud te blijven functioneren. U kunt de levensduur verlengen door de machine
regelmatig schoon te maken en haar deskundig te behandelen.
Reinigen
Reinig de buitenkant van de machine regelmatig met een zachte doek, bij voorkeur na elk
gebruik. Hou de luchtspleten vrij van stof en vuil. Verwijder hardnekkig vuil met een zachte
doek, bevochtigd met wat zeepsop. Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine, alcohol,
ammoniak en dergelijke. Dergelijke stoffen tasten de kunststof onderdelen aan.
Smeren
De machine heeft geen bijsmering nodig.
Defecten
Mocht er een defect optreden, bijvoorbeeld door slijtage van een onderdeel, neem dan a.u.b.
contact op met het op de garantiekaart vermelde serviceadres. Achter in deze handleiding
bevindt zich een uitvoerig overzicht van onderdelen die nabesteld kunnen worden.
Milieu
Om transportschade te voorkomen wordt de machine in een stevige verpakking geleverd. De
verpakking bestaat zoveel mogelijk uit herbruikbaar materiaal. Profiteer dus van de
mogelijkheid tot hergebruik van de verpakking.
Afgedankte elektrische en elektronische apparaten zijn schadelijk voor het milieu
en moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt of chemokar.
Garantie
Lees de garantievoorwaarden op de apart bijgevoegde garantiekaart.
Slijtage aan de schroefbits valt niet onder de garantie.
GB
D
NL
F
E
P
I
S
FIN
N
DK
72 Ferm
Poraaminen
Kuva D
Kierrä vääntömomentin säätörengas (5) porausasentoon.
Pidä huoli siitä, että pyörimissuunnan kytkin (1) on poraamisen aikana asennossa
R. R - pyöriminen oikealle. L - pyöriminen vasemmalle.
Iskuporaus
Kuva D
Aseta moitteettomassa kunnossa oleva poranterä kiinnitysistukkaan. Käytä pehmeiden
materiaalien, kuten muovin tai puun, poraamiseen metallista poranterää ja kierrä kytkintä (6)
myötäpäivään, kunnes asetuksena on ”Drill bit” (poraaminen). Kierrä kovia materiaaleja, kuten
kiveä ja betonia, iskuporattaessa kytkintä vastapäivään, kunnes asetuksena on ”Hammer”
(iskuporaus).
Tarkista kiinnitysistukka säännöllisesti vaurioiden varalta. Käytä poraamisessa
tarvittaessa jäähdytysainetta. Muista seiniä poratessasi, että seinässä voi olla
sähköjohtoja ja vesiputkia.
Kytkeminen päälle ja pois päältä
Kuva A
Paina virtakytkin (2) päälle. Säädät laitteen kierroslukua painamalla kytkintä eri
voimakkuuksilla.
Jos päästät irti virtakytkimestä (2), poraistukka pysähtyy välittömästi, eikä se enää liiku.
Voit lukita laitteen tilassa ”pois päältä” työntämällä pyörimissuunnan kytkimen (1)
keskiasentoon. Laske laite käsistäsi vasta, kun moottori on täysin pysähtynyt. Älä laske
laitetta pölyiselle alustalle. Ilmanvaihtoaukkoihin voi päästä pölyhiukkasia tai likaa.
Akun lataaminen
Kuva E
Akkulatauslaite soveltuu ainoastaan tyyppiä FCDB-2400 olevien akkujen lataamiseen.
Aseta akku (kuva A-3) akkulatauslaitteeseen (9) kuvan mukaisesti. Ota huomioon
napamerkinnät + ja -.
Työnnä akkulatauslaitteen verkkopistoke pistorasiaan. Pikalatauslamppu (10) syttyy.
Kun vihreä lamppu (11) syttyy, lataus on päättynyt.
Akku on käyttövalmis
Käytä akkulatauslaitetta ainoastaan kuivassa ympäristössä ja lämpötilan ollessa 10°C–40°C.
Laitteen akku toimitetaan lataamattomana. Ennen ensimmäistä käyttöä tarvitaan n. 1–2 tunnin
lataus täyden tehon saavuttamiseksi. Akun lopullinen kapasiteetti saavutetaan 4–5
latauksen/tyhjennyksen jälkeen.
GB
D
NL
F
E
P
I
S
FIN
N
DK
Ferm 71
Työnnä sivukahva poraistukan yli.
Käännä sivukahva haluamaasi asentoon.
Kiristä sivukahva kääntämällä sitä myötäpäivään.
4. KÄYTTÖ
Noudata aina turvallisuusohjeita ja asianmukaisia määräyksiä.
Käytä kuulosuojaimia käyttäessäsi laitetta. Melu voi heikentää kuuloa.
Älä pidä työstettävää esinettä kädessä poraamisen aikana. Käytä
koneruuvipuristinta tai jotakin muuta kiinnitystyökalua.
Pidä laitteesta kunnolla kiinni ja paina poranterä tasaisesti työstettävään esineeseen. Älä
ylikuormita laitetta. Käytä ainoastaan poranteriä, joissa ei ole havaittavissa kulumia. Kuluneet
poranterät heikentävät laitteen käyttökelpoisuutta.
Nopeuden säätö
Kuva A
Laitteessa on kaksi porausnopeutta.
Aseta nopeuskytkin (4) asentoon 1, jos haluat porata pienellä nopeudella tai
kiinnittää/irrottaa ruuveja.
Aseta nopeuskytkin asentoon 2, jos haluat porata suurella nopeudella.
Älä vaihda nopeutta moottorin käydessä!!!
Vääntömomentin säätö
Kuva A
Laitteessa on 16 eri vääntömomenttiasetusta, joilla ruuvien kiinnityksen ja irrotuksen voima
voidaan määrittää.
Aseta vääntömomentin säätörengas (5) haluamaasi asentoon. Valittavissa olevat
vääntömomentit osoitetaan säätörenkaassa numeroilla 1–15 sekä väliasentoa
osoittavalla, kahden numeron välisellä pisteellä (yhteensä 16).
Valitse ensin mahdollisimman alhainen säätö ruuvin liikuttamiseksi. Valitse suurempi
säätö, kun vääntömomentti on liian heikko liikuttamaan ruuvia.
Ruuvien kiinnitys ja irrotus
Kuva E
Aseta pyörimissuunnan kytkin (1) asentoon R, jos halut kiinnittää ruuveja.
Aseta pyörimissuunnan kytkin asentoon L, jos halut irrottaa ruuveja.
GB
D
NL
F
E
P
I
S
FIN
N
DK
26 Ferm
CE CONFORMITEITSVERKLARING (NL)
Wij verklaren op geheel eigen verantwoordelijkheid dat dit product aan de volgende normen of
normerende documenten voldoet:
EN60745-1, EN60745-2-2, EN55014-1, EN55014-2, EN60335-1, EN60335-2-29,
EN61000-3-2, EN61000-3-3.
conform de bepalingen van de richtlijnen:
98/37/EWG, 73/23/EWG, 89/336/EWG
vanaf 01-04-2006
ZWOLLE NL
W. Kamphof
Afd. Kwaliteitscontrole
Ons firmabeleid is gericht op doorlopende verbetering van onze producten; wij behouden ons
het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Nederland
GB
D
NL
F
E
P
I
S
FIN
N
DK
Ferm 27
PERCEUSE SANS FIL À PERCUSSION
Les numéros mentionnés dans le texte suivant correspondent aux figures de la page 2.
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant la mise en service de l’appareil.
Familiarisez-vous avec le fonctionnement et la manipulation de l’appareil.
Entretenez l’appareil conformément aux instructions, afin qu’il fonctionne
parfaitement à chaque utilisation. Ce mode d’emploi et toute documentation
relative à l’appareil doivent être conservés près de celui-ci.
Table des matières
1. Données techniques
2. Règles de sécurité
3. Montage des accessoires
4. Utilisation
5. Entretien
1. DONNEES TECHNIQUES
Contenu de l’emballage
1 Perceuse sans fil à percussion
1 Accumulateur
1 Chargeur de batteries
1 Poignée latérale
2 Bits
1 Coffre
1 Mode d’emploi
1 Carte de garantie
Veuillez vous assurer que l’appareil et ses accessoires n’aient subi aucun dommage durant le
transport.
Tension 24 V
---
Tension chargeur de batteries 230 V~
Fréquence chargeur de batteries 50 Hz
Puissance de l’accumulateur 1,5 Ah (NiCd)
Durée de charge 100 min
Régime à vide 0-500 / 0-1400/min
Cadence de frappe 0-8000 / 0-22400/min
Poids (avec accumulateur) 3 kg
LpA(pression acoustique) 84,5 dB(A)
LwA(niveau de puissance acoustique) 95,5 dB(A)
Niveau de vibrations 1,877 m/s
2
GB
D
NL
F
E
P
I
S
FIN
N
DK
70 Ferm
Sähköturvallisuus
Varmista aina, että akkujännite vastaa tyyppikilven merkintää. Varmista lisäksi,
että verkkojännite vastaa akkulatauslaitteen tulojännitettä.
Akkulatauslaite on kaksoiseristetty maadoitusta ei tämän vuoksi tarvita.
Jos verkkokytkentäjohto pitää vaihtaa, valmistajan tai tämän edustajan tulee
vaihtaa johto turvallisuusvaarojen välttämiseksi.
3. VARUSTEIDEN ASENNUS
Irrota akku ennen asennuksen aloittamista.
Poranterien kiinnitys ja irrotus
Kuva B
Laitteella voi porauksen lisäksi myös vääntää ruuveja sekä käyttää kuusikulmaisen varren
omaavia kärkiä.
Irrota poraistukka (7) kiertämällä sitä kohdasta (B).
Aseta poranterän varsi poraistukan aukkoon.
Kierrä poraistukka kiinni, jotta poranterän varsi kiinnittyy.
Kierrä poraistukka auki, kun haluat vaihtaa poranterää.
Varmista, että akkusarjan tai työkalun ulkopinta on puhdas ja kuiva ennen latauslaitteen
kytkemistä.
Varmista, että akkusarjan tai työkalun ulkopinta on puhdas ja kuiva ennen
latauslaitteen kytkemistä.
Akun kiinnitys ja irrotus
Kuva C
Pidä huoli siitä, että pyörimissuunnan kytkin (1, kuva A) on keskiasennossa, jotta laite ei
voi kytkeytyä erehdyksessä päälle.
Aseta akku (3) laitteen jalustaan kuvan mukaisesti. Paina akkua, kunnes se napsahtaa
kiinni.
Paina ennen akun irrotusta molemmilla puolilla olevia lukitusnuppeja (A) ja vedä akku irti
laitteen jalustasta.
Sivukahva
Käytä laitteen mukana toimitettua lisäkahvaa. Laitteen hallinnan menetys voi aiheuttaa
loukkaantumisia.
GB
D
NL
F
E
P
I
S
FIN
N
DK
Ferm 69
Vialliset ja/tai käytöstä poistetut sähkölaitteet ja elektroniset laitteet tulee toimittaa
niitä varten tarkoitettuun keräyspisteeseen.
Tärkeitä latauslaitteeseen ja akkusarjaan liittyviä turvallisuusohjeita
Jos joudut kosketuksiin akkusarjan hapon kanssa, pese happo välittömästi pois vedellä. Jos
happoa pääsee silmiin, huuhtele silmät välittömästi vedellä ja hakeudu heti lääkäriin! Akun
enimmäislatausaika n. 100 minuuttia.
Huomautus! Akkukäyttöisiä työkaluja käytettäessä tulee ottaa huomioon perustavat
turvallisuusmääräykset – myös alla olevat – tulipalon, akun vuotamisen ja henkilövahinkojen
välttämiseksi.
1. Lue ennen käyttöä latauslaitteen ja akkusarjan käyttöohje ja turvallisuusohjeet sekä
noudata niitä!
2. Huomautus! Käytä ainoastaan valmistajan toimittamaa latauslaitetta ja akkusarjaa.
Muussa tapauksessa syntyy onnettomuusvaara.
3. Suojaa latauslaite, akkusarja ja sähkökäyttöiset työkalut kosteudelta, kuten sateelta ja
lumelta.
4. Tarkista aina ennen latauslaitteen käyttöä, että kaikki kaapelit on kytketty oikein.
5. Jos verkkokaapeli on vaurioitunut, latauslaitetta ei saa käyttää. Vaihdata vaurioitunut
verkkokaapeli välittömästi.
6. Vedä verkkopistoke irti pistorasiasta, kun et käytä latauslaitetta. Älä irrota pistoketta
kaapelista vetämällä.
7. Jos latauslaite putoaa tai siihen kohdistuu muuten voimakasta mekaanista rasitusta, anna
pätevän ammattimiehen tutkia laite vaurioiden varalta ennen sen käyttämistä uudelleen.
Vaurioituneet osat on korjattava.
8. Käsittele akkusarjaa varoen, älä anna sen pudota äläkä kohdista siihen iskuja.
9. Älä yritä itse korjata latauslaitetta tai akkusarjaa. Pätevän ammattimiehen tulee tehdä
kaikki korjaustyöt, muuten syntyy onnettomuusvaara.
10. Vedä ennen latauslaitteen tai akkusarjan puhdistusta tai huoltoa verkkojohto irti
latauslaitteen liitännästä.
11. Älä lataa akkusarjaa, jos ympäristön lämpötila on alle 10°C tai yli 40°C.
12. Pidä latauslaitteen ilmanvaihtoaukot esteettöminä.
13. Akkusarjaan ei saa aiheuttaa oikosulkua. Oikosulussa sähkövirran voimakkuus on suuri.
Seurauksena voi olla ylikuumeneminen, tulipalo tai akkusarjan räjähtäminen. Tämä voi
vaurioittaa akkusarjaa tai aiheuttaa käyttäjälle onnettomuuden.
Tämän vuoksi:
Älä kytke kaapeleita akkusarjan napoihin.
Pidä huoli siitä, ettei akkusarjan liitännässä ole metalliesineitä (nauloja, liittimiä,
kolikoita tms.).
Älä altista akkusarjaa vedelle.
Käytä mukana toimitettua akkusarjaa ainoastaan tämän akkuiskuruuvinvääntimen
kanssa vikojen ja/tai vaarojen välttämiseksi.
Vaurioitunut tai ei enää ladattavissa oleva akkusarja on hävitettävä ongelmajätteenä.
Älä heitä sitä sekajätteisiin.
Älä heitä akkusarjaa tuleen tai veteen. Räjähdysvaara!
GB
D
NL
F
E
P
I
S
FIN
N
DK
28 Ferm
Description du produit
Fig. A
1. Commutateur-inverseur (réglage du sens de rotation)
2. Bouton Marche/Arrêt
3. Accumulateur
4. Variateur de vitesse
5. Bague de réglage du couple de rotation
6. Bague de réglage de la fonction percussion
7. Mandrin
8. Poignée latérale
2. REGLES DE SECURITE
Vous trouverez les pictogrammes suivants au cours de la lecture de ce mode d’emploi :
Lire attentivement les instructions.
Conformément aux normes de sécurité fondamentales des directives applicables.
Station de charge de classe II - double isolation - aucune prise de terre nécessaire.
Risque de blessure, risque mortel et risque d’endommagement de l’appareil si les
instructions de ce mode d’emploi ne sont pas suivies.
Evoque la présence de tension électrique.
Ne pas jeter avec vos ordures ménagères.
Les accumulateurs Ni-Cd sont recyclables. Déposez les auprès d’un poste de
recyclage pour déchets chimiques, afin que les accumulateurs soient recyclés ou
traités dans le respect de l’environnement.
Autiliser uniquement à l’intérieur des bâtiments
Ne jamais jeter les batteries directement dans le feu
En cas d’anomalie le transformateur n’est pas dangereux
Régulateur de vitesse réglable
GB
D
NL
F
E
P
I
S
FIN
N
DK
Ferm 67
KULMAHIOMAKONE
Seuraavan tekstin numerot viittaavat sivun 2 kuviin.
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Tutustu laitteen
toimintatapaan ja käyttöön. Huolla laite ohjeiden mukaisesti, jotta se toimii aina
moitteettomasti. Käyttöohje ja siihen liittyvät asiakirjat on säilytettävä laitteen
läheisyydessä.
Sisältö
1. Tekniset tiedot
2. Turvallisuusmääräykset
3. Varusteiden asennus
4. Käyttö
5. Huolto
1. TEKNISET TIEDOT
Pakkauksen sisältö
1 Kulmahiomakone
1 Akku
1 Latauslaite
1 Sivukahva
2 Kärkeä
1 Säilytyslaukku
1 Käyttöohje
1 Takuukortti
Tarkista laite ja varusteet kuljetusvaurioiden varalta.
Tuotetiedot
Kuva A
1. Pyörimissuunnan kytkin
2. Virtakytkin
Jännite 24 V
---
Latauslaitteen jännite 230 V~
Latauslaitteen taajuus 50 Hz
Akun teho 1,5 Ah (NiCd)
Latausaika 100 min
Kierrosluku, ilman kuormaa 0-500 / 0-1400/min
Iskutaajuus 0-8000 / 0-22400/min
Paino (akku mukaan lukien) 3 kg
Lpa (äänenpaine) 84,5 dB(A)
Lwa (äänitehotaso) 95,5 dB(A)
Tärinäarvo 1,877 m/s
2
GB
D
NL
F
E
P
I
S
FIN
N
DK
30 Ferm
C’est pourquoi :
Ne connectez aucun câble aux pôles du bloc accumulateur.
Veillez à ce qu’aucun objet métallique (clou, trombone, pièce de monnaie, etc.) ne se
trouve dans le périmètre entourant le bloc accumulateur.
N’exposez jamais le bloc accumulateur à de l’eau ou de la pluie.
Utilisez le bloc accumulateur livré avec l'appareil exclusivement avec cette perceuse-
visseuse à percussion, afin d'éviter toute panne et/ou défaillance.
Un bloc accumulateur endommagé ou impossible à charger doit être traité comme
déchet spécial. Ne le jetez en aucun cas avec vos ordures ménagères.
Ne jetez en aucun cas le bloc accumulateur au feu ou dans l’eau. Risque d’explosion !
Sécurité électrique
Vérifiez toujours que votre tension d’accumulateur corresponde à celle de la
plaque signalétique. Vérifiez de plus si votre tension secteur correspond à la
tension à l’entrée du chargeur d’accumulateurs.
Le chargeur d’accumulateurs possède une isolation double, c’est pourquoi une
mise à la terre n’est pas nécessaire.
Lorsqu’il est nécessaire de remplacer le câble de raccordement au réseau, ce
remplacement doit être effectué par le fabricant ou son représentant, afin d’éviter
tout risque pour votre sécurité.
3. MONTAGE DES ACCESSOIRES
Enlevez toujours l’accumulateur avant de commencer chaque montage.
Montage et démontage des forets
Fig. B
En plus de percer, l'appareil peut aussi tourner des vis et retirer des bits à tige hexagonale.
Desserrez le mandrin (7) afin de le visser sur le bord rabattu (B).
Insérez la tige du foret dans le logement du mandrin.
Serrez solidement le mandrin afin que la tige du foret soit bloquée.
Desserrez à nouveau le mandrin si vous souhaitez changer de foret.
Vérifiez que la surface extérieure du bloc accumulateur ou de l’appareil soit propre et
sèche, avant de raccorder le chargeur d’accumulateurs.
Vérifiez que la surface extérieure du bloc accumulateur ou de l’appareil soit propre
et sèche, avant de raccorder le chargeur d’accumulateurs.
GB
D
NL
F
E
P
I
S
FIN
N
DK
1 / 1

Ferm FCD-2400I Ohjekirja

Kategoria
Cordless combi drills
Tyyppi
Ohjekirja
Tämä käsikirja sopii myös